Zastupnička pitanja

Jelena Pekić

Jelena Pekić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto nije predložen Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06 i 51/09) i Programom rada Vlade Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2022. godine?
Navedenom Zakonu treba da prethodi i izrada novih Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo jer je implementacija Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo XLIII - LIII iz 2017. godine u praksi predstavljala problem i veliki izazov, naročito Gradu Sarajevo i općinama koje čine Grad Sarajevo.

Za postavljanje ovog pitanja me je inspirisala sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održana ove sedmice (u srijedu 25.01.), a gdje je usvojen novi Statut Grada Sarajeva nakon 15 godina, što je zaista pohvalno za trenutno rukovodstvo Grada Sarajeva.


Jelena Pekić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje pomoćne/krizne telefonske linije s ciljem prevencije ili sprečavanja samoubistva/suicida.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa: “Sarajevo – Središte IT industrije”,


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

U prethodnom periodu su učinjeni značajni napori kada je u pitanju briga o najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na rad javnih kuhinja, subvencioniranje grijanja, porodiljskih naknada, pomoć penzionerima. Možete li nam reči koliko su iznosile date subvencije i koliko korisnika je bilo obuhvaćeno istima?