Zastupnička pitanja

Faruk Kapidžić

Faruk Kapidžić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo i to na način da se „Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša" preimenuje u „Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša", te u skladu s tim da se promjene njegove nadležnosti, a da se komunalna infrastruktura i komunalna privreda, dodaju u nadležnosti „Ministarstva saobraćaja" i „Ministarstva privrede" tim redom.