Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa”, Sarajevo za 2020. godinu;