Novi pravci inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od početka ove godine intenzivno radi na uspostavljanju novih pravaca inkluzivnog obrazovanja u Kantonu.
U cilju pravovremenog informisanja javnosti Kantona Sarajevo i roditelja djece, Ministarstvo smatra izuzetno značajnim predstaviti aktivnosti koje su provedene i čija je provedba u toku u oblasti pružanja stručne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu, u oblasti inkluzivnog obrazovanja.
Vizija inkluzivnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo zasnovana je na opredjeljenju da se u centar odgojno-obrazovnog procesa stavlja dijete/učenik, kojem sistem odgoja i obrazovanja treba osigurati najbolje uslove i podršku u njihovog razvoja tokom odgojno-obrazovnog procesa.
Zadatak Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je afirmacija odgoja i obrazovanja kojim se potiče cjeloviti individualni razvoj djece/učenika i unapređenje društvene jednakosti i odgovornosti te uključivanje u život društvene zajednice.
U oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja, od januara tekuće godine Ministarstvo je poduzelo sljedeće aktivnosti:


  • Prvi put je donesen Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju kojim se propisuju bliža uputstva za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju s ciljem omogućavanja ujednačenog pristupa djeci/učenicima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. U izradi pomenutog pravilnika učestvovali su stručnjaci i predstavnici roditelja djece s teškoćama. Ministarstvo je prethodno prijedlog ovog pravilnika dostavilo na mišljenje svim odgojno-obrazovnim ustanovama, udruženjima, centrima za rad sa djecom s poteškoćama, te su na taj način svi zainteresirani mogli dostaviti prijedloge, sugestije i mišljenje, koji su uvršteni u isti.

  • U skladu s Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta KS, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je objavilo javni poziv za prikupljanje prijava/zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine do 26. godine života. Trenutno Komisija razmatra pristigle prijave. Po ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodijeliti 700.000 KM udruženjima i neprofitnim organizacijama.

  •  „Javna ustanova Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ je krajem 2018. godine doregistrirana i za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja. Program „EDUS“ je rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS proglašen eksperimentalnim i u primjeni je od ove školske godine. Zahvaljujući razumijevanju i dobroj saradnji sa općinskim načelnikom i Općinskim vijećem Novo Sarajevo ustupljen je prostor ovom centru u kojem se realizira program predškolskog odgoja i obrazovanja Centra „Vladimir Nazor“ i eksperimentalni program „EDUS“. Pomenuti program daje značajne rezultate kada je u pitanju podrška djeci s teškoćama iz autističnog spektra. Za odvijanje predškolskog odgoja i obrazovanja na račun Centra „Vladimir Nazor“ doznačena su sredstva u iznosu od 1. 200.000 KM za 2019. godinu.

  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prema podacima dostavljenim iz osnovnih škola, o broju inkluzivnih odjeljenja, pripremilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za formiranje 20 stručnih, tročlanih timova podrške školama, isključivo namijenjenih podršci u radu sa djecom s teškoćama u razvoju. Tim čine defektolozi (različitog usmjerenja ovisno od potreba), psiholog i logoped. Cilj formiranja stručnih timova podrške u svim općinama je pružanje stručne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama od predškolskog do srednjoškolskog nivoa. Zadatak stručnog tima je pružanje različitih oblika podrške predškolskim ustanovama i školama na području općine, u vidu rane intervencije, podrške stručnom tretmanu, savjetovanje nastavnika i stručnih saradnika, edukacija i pomoć nastavnicima i stručnim saradnicima pri izradi individualno prilagođenog programa pojedinačno za učenika, posjete odgojno-obrazovnim ustanovama na području općine u cilju praćenja inkluzije i realizacije odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama. Također, stručni tim pruža dodatnu podršku školama prilikom procjene dostignutog nivoa znanja, vještina i razvoja sposobnosti učenika s teškoćama. Stručni timovi iz svih općina će biti u stalnoj komunikaciji s koordinatorom iz Ministarstva za obrazovnaje nauku i mlade i izvještavati o provođenju aktivnosti iz oblasti podrške djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama, osnovnim  i srednjim školama.

Prema broju učenika s teškoćama u razvoju i broju inkluzivnih odjeljenja u školama, u školskoj 2019/2020. godini stručni timovi će biti raspoređeni po općinama na sljedeći način: u općinama Stari  Grad i Vogošća po dva, Centar i Ilidža po tri, Novo Sarajevo i Novi Grad po četiri, te Hadžići/Trnovo i Ilijaš po jedan tim.
U cilju poboljšanja inkluzivne prakse u školama, Općina Novi Grad je inicirala i finansirala, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS podržalo Projekt opremanja pet senzornih soba u školama Kantona Sarajevo. Rezultati koji se postižu putem rada s djecom/učenicima u senzornoj sobi su poboljšanje pažnje, selekcija i učenje o raznovrsnim dražima, poboljšanje komunikacije, smanjenje stereotipnih ponašanja, smanjenje ili izostanak neprilagođenih oblika ponašanja te prenošenje pozitivnih iskustava iz senzorne sobe u svakodnevne situacije.
Dvije osnovne škole na području Općine Novi Grad „Fatima Gunić“ i “Aleksa Šantić“ imaju opremljene senzorne sobe, a pet osnovnih škola osim senzornih soba imaju i Beringerov digitalni aparat, i to: „Fatima Gunić“, „Osman Nakaš“, “Aleksa Šantić“, „Mehmedalija Mak Dizdar“ i „Džemaludin Čaušević“. „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ je sufinansirala zapošljavanje logopeda  u OŠ „Fatima Gunić“.
Za djecu koja imaju preporuku za rad uz ličnog asistenta, ili ako se radi o djeci s kombinovanim teškoćama koje zahtjevaju viši stepen podrške, Ministarstvo će odobriti angažovanje ličnog asistenta djetetu/učeniku.
U školskoj 2019/2020. godini Ministarstvo u inkluzivnim odjeljenjima, u kojima je veći broj učenika s teškoćama koje zahtijevaju manji stepen podrške, finansirat će asistente u nastavi: „dva učitelja/nastavnika u jednom odjeljenju“.
Na zahtjev Ministarstva, "Služba za zapošljavanje KS" pripremit će Program sufinansiranja kadra za podršku inkluzivnom obrazovanju i u školskoj 2019/2020. godini angažovati stručne osobe u skladu s iskazanim potrebama škola. S tim u vezi, osnovne škole su dostavile podatak o broju inkluzivnih odjeljenja i broju potrebnih asistenata učenicima s brojem potrebnog kadra.
U cilju angažovanja asistenata u redovnoj nastavi, s „Federalnim zavodom za zapošljavanje“ također, zaključen je Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji programa sufinansiranja/zapošljavanja stručnog kadra za učenike s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju.