Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa Dževad Poturak (15.03.2022)

Prihvata se inicijativa da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Vijeće ministara BiH i Služba za poslove sa strancima izmjene procedure koje će omogućiti državljanima Republike Srbije sa područja Sandžaka, da po skraćenoj proceduri dobijaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, a po uzoru na proceduru koju je uveo predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, te da nadležni organi BiH izaberu najkraći put koji bi omogućio da u roku od 48 sati građani Srbije iz Sandžaka dobiju državljanstvo BiH.

Inicijativa Bilsena Šahman

1. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da odmah zatraži informacije od Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području Kantona Sarajevo (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).
2. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da o ovoj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.

Inicijativa ZOI 84

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine, povodom razmatranja Izvještaja o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

Inicijativa "da resorni ministri, što je prije moguće, iniciraju aktivnosti koje za svrhu imaju ozbiljnu analizu posljedica formiranja Žandarmerije u entitetu Republika Srpska, u saradnji sa FMUP-om, drugim agencijama i kantonalnim ministarstvima".

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori