Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?

Ademović Kemal
Pitanje

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
2. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
3. Kalkulaciju dosadašnjeg iznosa računa za vodu u domaćinstvu sa četiri člana porodice i kalkulaciju iznosa računa za istu porodicu po novom tarifnom cjenovniku za obračunski period?

Odgovor: 

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
• Preduzeće ne raspolaže aktuelnim podacima o broju stanovnika u Kantonu Sarajevo.
Međutim, ukoliko se ukupna količina vode fakturisana domaćinstvima u 2012. godini, podijeli sa brojem stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom (bez općina Hadžići, Ilijaš i Trnovo)1, a posljednji objavljeni statistički podatak je za 2011. godinu, dobije se da je to 4,39 m3 vode po glavi stanovnika.
Preduzeće raspolaže podacima o potrošnji vode i broju stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“). Ovim potrošačima se obračun vrši u skladu sa količinama potrošene vode i brojem stanara. Prema podacima za mjesec juni 2013. godine, u kategoriju koja ima potrošnju vode do 8m3 po stanaru mjesečno (sva potrošnja preko ovog iznosa se smatra veoma neracionalnom) spada 84,14% „zgrada“, a njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosila je 4,66 m3 vode.
Kada se od ukupnog broja stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom oduzme broj prijavljenih stanara u „zgradama“, dobiti će se broj stanovnika koji stanuju u individualnim stambenim objektima („privatne kuće“), odnosno imaju svoj pojedinačan vodomjer. Prema fakturisanoj potrošnji vode u 2012. godini, ovi potrošači su trošili prosječno 3,33 m3 vode po članu domaćinstva mjesečno. Ovo je i logično jer ovi potrošači imaju potpunu kontrolu nad svojim instalacijama i zainteresovani su da vodu koriste racionalno. Naša anketa je pokazala da je ova količina vode prosječna potrošnja po članu i kod najvećeg broja potrošača koji stanuju u „zgradama“, ali imaju ugrađen svoj pojedinačni vodomjer.
2. Koliki je stvarni iznos povećanja cijene vode izraženo nominalno i u procentima u Kantonu Sarajevo u svjetlu najavljenog povećanja cijena vode?
• Za potrošače iz kategorije „domaćinstva“ tarife za vodu utvrđene su u skladu sa mjesečnim količinama potrošene vode u domaćinstvu.
Prema podacima Preduzeća za mjesec juni 2013. godine o broju stanova i prijavljenih stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), prosječan broj stanara iznosi 2,13. Za ovo prosječno domaćinstvo i mjesečnu potrošnju vode od 4,66 m3, za vodu i odvodnju potrebno je izdvojiti mjesečno dodatnih 2,88 KM ili 23,78% više sredstava. Uz dodatak „fiksnog dijela“ od 2,00 KM, koji se obračunava bez obzira na potrošnju vode, ukupno mjesečno povećanje je 4,88 KM.
3. Kalkulaciju dosadašnjeg iznosa računa za vodu u domaćinstvu sa četiri člana porodice i kalkulaciju iznosa računa za istu porodicu po novom tarifnom cjenovniku za obračunski period.
• Prema Anketi Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine2 prosječan broj članova gradskog domaćinstva u FBiH iznosi 3,06.
Prema podacima Preduzeća za juni 2013. godine od ukupnog broja domaćinstava u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), 4 člana domaćinstva ima samo 12,2% domaćinstava. 61,1% ovih domaćinstava ima mjesečnu potrošnju vode do 20m3 po domaćinstvu. Međutim, konkretno, potrošnja vode ovih domaćinstava sa 4 člana je veoma različita:
• na adresi ul. Sulejmana Filipovića 6 je zgrada sa 63 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 3,27 m3 vode mjesečno.

Kalkulacija za potrošača koji stanuje u ovoj zgradi, a registrovan je pod šifrom 357841 i ima 4 člana domaćinstva izgleda ovako:

Opis Potrošnja
m3 vode u domaćinstvu
(4 člana x 3,27 m3) Cijena m3 vode i odvodnje Izdaci prema starim cijenama Izdaci prema novim cijenama

Voda i odvodnja 13,08 m3 1,00 KM/m3 13,08 m3 x1,00 KM/m3 =13,08KM 5,00 m3x1,00 KM/m3=5,00 KM
1,50KM/m3 5,00 m3x1,50 KM/m3=7,50 KM
1,67 KM/m3 3,0 8m3x1,67 KM/m3=5,14 KM
PDV 2,22 KM 3,00 KM
PVN 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM
Svega 15,95 KM 21,29 KM
Fiksni dio - 2,00 KM
UKUPNO 15,95 KM 23,29 KM

Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 3-3,5 m3 vode po članu mjesečno, ima registrovanih 573.
Ali, ima i drugih primjera:
• na adresi ul H.Kreševljakovića 61 je zgrada sa 75 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 5,41 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 284911 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 5-5,5 m3 vode po članu mjesečno, ima 1384.
• na adresi ul A.Šačirbegović 22 je zgrada sa 128 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 7,5 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 281197 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 7,5-8 m3 po stanaru mjesečno, ima 128. Potrošnja vode preko 5m3 po članu domaćinstva smatra se neracionalnom. Opravkom instalacija u objektu mogu se postići značajne uštede.