Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja? Koliko je imovine upisano u registar?

Brigić Ivan
Pitanje

"Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja? Koliko je imovine upisano u registar? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i koliko je registar ažuran i kakva je saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama?"

Odgovor: 

"Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša?"

Odjeljenje za registar imovine (tačan naziv: Odjeljenje za dokumentaciju) u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, nije nadležno za evidenciju imovine od dana stupanja na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/13).

Na osnovu čl. 1. i čl. 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo, jedinstvena evidencija imovine Kantona Sarajevo – vodi se u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu:Uprava), u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

U okviru implementacije Uredbe o evidenciji imovine Kantona, Uprava je sačinila "Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo" koji je usvojen Zaključkom broj: 02-05-9370-12/13 od 24.04.2013.godine od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo sadrži VII (sedam) tačaka sa tačno utvrđenim nosiocima aktivnosti i rokom izvršenja istih.

"Koliko je imovine upisano u registar?"

Preuzimanjem (u maju mjesecu 2013.g.) i uvidom u dokumentaciju o evidenciji imovine Kantona Sarajevo od "Odjeljenja za dokumentaciju" u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, Uprava je utvrdila da su raspoloživa dokumenta zastarjela, odnosno da podaci o imovini nisu ažurirani duži vremenski period (cirka 10.god.), na osnovu čega se pristupilo izradi novih obrazaca (upitnika o podacima) koji su dostavljeni svim budžetskim korisnicima.

Imajući u vidu da se svi podaci iz obrazaca unose u novoformirani proces "bazu podataka-registar" koji je urađen (u aprilu mjesecu 2013.g. u softweru) u saradnji sa Zavodom za informatiku Kantona Sarajevo, Uprava nije u mogućnosti dati precizan odgovor na pitanje: "koliko je imovine uneseno", obzirom da se radi o kontinuiranim poslovima, odnosno o podacima koji su promjenljivog karaktera.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo u zemljišne knjige?"

Prema raspoloživim podacima, nema zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona od strane budžetskih korisnika, ali Uprava je nadležna da prilikom unosa podataka u registar ocijeni po službenoj dužnosti mogućnost uknjižbe imovine Kantona Sarajevo u saradnji sa Stručnom Komisijom i Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo.

"Koliko je registar ažuran i kakva je saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama?"

Registar-baza podataka se u ovom dijelu implementacije Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo odnosi na unos novodobijenih podataka o imovini Kantona Sarajevo, a nakon unosa podataka o imovini Kantona Sarajevo, obaveza Uprave je ažuriranje svih podataka najmanje jednom godišnje.

Saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama je zadovoljavajuća.