Nacrt zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Na osnovu člana 142. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“-Drugi novi prečišćen tekst, broj: 41/12 i 15/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.09.2013. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.

2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedloga zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.

Broj:01-02-25150/13 ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE
25.09.2013. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Kemal Ademović

Vertical Tabs