Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 41/12 - Drugi novi prečišćen tekst, ,15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.01.2018. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1.Utvrđuje Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo i stavlja na javnu raspravu.

2.Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 60 dana.

3.Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4.Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo.

Broj:01-02-2511/18 PREDSJEDATELJICA
31.01.2018. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Prof. Ana Babić

Vertical Tabs

Za: 
26