Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina

Puni naziv tačke: 

Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina

Rezultat: 
Usvojen

Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici, održanoj dana 05.03. 2018. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina.

2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajat će 30 dana.

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije na Nacrt strategije iz tačke 1. ovog zaključka dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4. Vlada Kantona Sarajevo je dužna da, nakon provedene javne rasprave, Skupštini Kantona Sarajevo dostavi izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i obrazloženje zbog čega pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga strategije prema mladima za period 2018.-2022. godina.

Broj:01-05-12607/18 PREDSJEDATELJICA
05.03.2018. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Prof. Ana Babić

Vertical Tabs

Za: 
24