Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu na dnevnom redu Skupštine 19. novembra

O Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, kao i Nacrtu zakona o izvršavanju Budžeta za narednu godinu, zastupnici u Skupštini KS izjašnjavat će se na 15. radnoj sjednici zakazanoj za 19. novembar ove godine. Na dnevnom redu ove sjednice, koji je danas utvrdio Kolegij Skupštine, naći će se i Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo.
Informacija o stanju deponije Smiljevići također je na dnevnom redu.
Skupština će se izjašnjavati i o Prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  za Projekt „Javni prevoz Sarajevo - Dio 2”, te o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo za 2019. godinu.
Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode također je na dnevnom redu ove sjednice.
Radi se Ugovoru o kupoprodaji nekretnine između „Fonda KS o za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja KS, kao kupca, kojim se kupuje jedan stan u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje,  u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 87.891,05  KM.
Drugi je Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo između „Fonda KS  za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja KS, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 34 stana u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 2.767.648,65 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 2.666.508,30 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 101.140,35 KM, a kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom KS za ovu namjenu.