Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kanton Sarajevo na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom