Kvalitet zraka u KS kontinuirano se prati, nema uslova za proglašenje epizode „Pripravnost“

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo saopštava da je, praćenjem koncentracije zagađujućih materija u zraku putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježeno prekoračenje prosječnih dnevnih vrijednosti koncentracija PM10 čestičnih tvari u zraku (50 µg/m3) za 22.11.2019.godine.
Prekoračenje je zabilježeno na stanicama Otoka - 91 µg/m3, mobilnoj stanici Ilidža - 68 µg/m3 i Ilijaš 96 µg/m3 .
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim satima se očekuje oblačno vrijeme, sa slabom temperaturnom inverzijom i vjetrom južnog i jugoistočnog smjera brzine 2-3 m/s.
Praćenjem stanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo porast koncentracija PM10 čestica u zraku je konstatovan u večernjim i jutarnjim satima usljed pada temperatura i povećanja emisija u zrak.
Međutim, u toku dana zbog pojačavanja vjetra i zagrijavanja kotlinskih dijelova dolazi do “razbijanja” inverzije i  „čišćenja“ dijelova Kantona.
Stoga, Stručno tijelo saopštava da se nisu se stekli uslovi za proglašenje epizode „Pripravnost“.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje se rizičnim grupama stanovništva - trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima smanjeno kretanje i boravak vani u jutarnjim i večernjim satima.
Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨ na web stranici Zavoda - http://www.zzjzks.ba.
Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata, kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ .
Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.