Korisnici socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo mogu podići svoje naknade za mjesec oktobar 2019. godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.
Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.065.425,75 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec oktobar 2019.godine.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.524 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.