Javni poziv za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Odbor za javna priznanja
Kantona Sarajevo

Broj:01-04-1388 -1/24
Sarajevo, 8.03.2024.godina

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo,“-Novi prečišćeni tekst, broj 2/10), Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo oglašava

JAVNI POZIV
ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA KANTONA
SARAJEVO ZA 2023. GODINU

Poslanici, udruženja, fondacije i pojedinci mogu podnijeti inicijativu za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za :

POČASNOG GRAĐANINA KANTONA SARAJEVO
Počasnim građaninom Kantona Sarajevo proglašava se strani državljanin koji se istakao naročito zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Sarajeva od agresije, unapređenju međunarodne saradnje, razvijanju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije,vjere, kulture i dr.
Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Kantona.

Preduzeća, ustanove, političke organizacije,udruženja građana i drugi organi i organizacije i neposredno Odbor za Javna priznanja Kantona Sarajevo, mogu podnijeti inicijative za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za:

PLAKETU KANTONA SARAJEVO
Plaketa Kantona Sarajevo dodjeljuje se kao priznanje za doprinos razvoju Kantona Sarajevo u oblasti privrede, nauke, društvenih djelatnosti i umjetnosti.
Plaketa se dodjeljuje pojedincima i kolektivima.

Plaketa se može dodjeliti i posthumno.

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo ostaje otvoren 10 dana od dana objave.
Inicijative sa obrazloženjem mogu se dostavljati na adresu:

KANTON SARAJEVO
Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo (na ruke sekretara Skupštine Kantona Sarajevo ),
Ul.Reisa Dž.Čauševića br.1, Sarajevo .

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA
Elvedin Okerić,s.r.

Prilog: