JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2016.GODINU

Odbor za javna priznanja
Kantona Sarajevo
Broj:01-05-2892 /17
Sarajevo,13.02.2017.godina

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo,“-Novi prečišćeni tekst, broj 2/10), Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo oglašava

JAVNI POZIV
ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA KANTONA
SARAJEVO ZA 2016.GODINU

Poslanici, udruženja, fondacije i pojedinci mogu podnijeti inicijativu za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za :

POČASNOG GRAĐANINA KANTONA SARAJEVO

Počasnim građaninom Kantona Sarajevo proglašava se strani državljanin koji se istakao naročito zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Sarajeva od agresije, unapređenju međunarodne saradnje, razvijanju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije,vjere,kulture i dr.

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Kantona.

Preduzeća,ustanove,političke organizacije,udruženja građana i drugi organi i organizacije i neposredno Odbor za Javna priznanja Kantona Sarajevo, mogu podnijeti inicijative za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za:

PLAKETU KANTONA SARAJEVO

Plaketa Kantona Sarajevo dodjeljuje se kao priznanje za doprinos razvoju Kantona Sarajevo u oblasti privrede,nauke, društvenih djelatnosti i umjetnosti.
Plaketa se dodjeljuje pojedincima i kolektivima.

Plaketa se može dodjeliti i posthumno.

Inicijative za ova javna priznanja, sa obrazloženjem, mogu se dostavljati najkasnije do 27.02.2017.godine na adresu:
KANTON SARAJEVO
Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo (na ruke sekretara Skupštine Kantona Sarajevo ),
Ul.Reisa Dž.Čauševića br.1, Sarajevo.
PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA
Sejo Bukva

Prilog: