J A V N I P O Z I V za udruženja pripadnika nacionalnih manjina koja imaju registrovano sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo za delegiranje svojih predstavnika u Vijeće nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

Pozivaju se udruženja pripadnika nacionalnih manjina koja imaju registrovano sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo da delegiraju svoje predstavnike u Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.
Skupština Kantona osniva Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, kao stalno savjetodavno tijelo Skupštine Kantona Sarajevo. Vijeće čine po jedan predstavnik-delegat svake nacionalne manjine definisane zakonima o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Delegata u Vijeće predlaže udruženje pojedine nacionalne manjine koje ima registrovano sjedište na teritoriji Kantona, a bira ga na način na koji to odredi udruženje.
Kandidat za delegata u Vijeću može biti svaki član udruženja nacionalne manjine koji ima opće biračko pravo u Bosni i Hercegovini i nastanjen je u Kantonu u neprekidnom trajanju od najmanje jedne godine, do dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.
Ukoliko nacionalna manjina ima više svojih udruženja čije je sjedište registrovano na teritoriji Kantona, udruženja zajednički predlažu jednog kandidata za delegate te nacionalne manjine u Vijeću. U slučaju da se ne postigne dogovor, delegata nacionalne manjine u Vijeću predlaže udruženje koje ima veći broj registrovanih članova te nacionalne manjine. U slučaju da udruženja imaju isti broj registrovanih članova, delegata predlaže udruženje koje je prvo registrovano sa sjedištem na teritoriji Kantona
Na osnovu prijedloga delegata u Vijeće, članove Vijeća odlukom imenuje Skupština Kantona.
Skupština Kantona, tokom trajanja mandata Vijeća, dopunjava odluku o imenovanju članova Vijeća, po osnovu stalnog javnog poziva koji će se obezbijediti postavljanjem javnog poziva na WEB stranici Skupštine Kantona, na prijedlog udruženja pripadnika nacionalnih manjina koje ima registrovano sjedište na teritoriji Kantona, a koje nema svog predstavnika u Vijeću.
Mandat članova Vijeća je četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani na način propisan ovim zakonom.
Udruženja pripadnika nacionalnih manjina koja imaju registrovano sjedište na teritoriji Kantona dužna su, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, delegirati svoje predstavnike u Vijeće i svoju pismenu odluku o imenovanju svog delegata u Vijeće, uz dokaz da je delegat nastanjen u Kantonu Sarajevo u neprekidnom trajanju od najmanje jedne godine, do dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevu, dostaviti na adresu:
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
S a r a j e v o
Ovaj javni poziv će biti objavljen na WEB stranici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo.
Javni poziv ostaje otvoren do isteka mandata delegata u Vijeću nacionalnih manjina imenovanim po ovom javnom pozivu.