Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, Nova banka ad Banja Luka i Union banka d.d. Sarajevo broj: JN-ZP-08-01-14-18572, koji je podnio ministar finansija Kantona Sarajevo;