Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceut

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
11
Protiv: 
7
Suzdržan: 
10