Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka , sa prijedlogom mjera i aktivnosti

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
19
Suzdržan: 
7