Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2019. godinu

Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2020
Nosilac posla: 
JU Biblioteka Sarajeva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu