Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu

Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Komentar na rok: 
oktobar informativno
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu