Izvještaj o poslovanju KJU „Porodično savjetovalište“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;