Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2023. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2023. godinu) sa prilozima;