Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima