Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2019. godinu

Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
KJU Dom za soc. zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu