Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2023. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2023. godinu) sa prilozima;