Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2023. godinu) sa prilozima;