Zastupnička inicijativa Aljoša Čampara

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnika Aljoše Čampara, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa i nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da:

1. Uspostavi ekspertnu radnu grupu pod vođstvom Komesara policije Kantona Sarajevo da razvije novi Zakon o Upravi policije Kantona Sarajevo, kao i ažuriranu verziju Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, te pozove predstavnike međunarodne zajednice da pomognu koliko je potrebno; ROK 180 dana

2. Upostavi ekspertnu radnu grupu pod vođstvom Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da razvije pravne i administrativne mjere neophodne za institucionalno repozicioniranje preostalih obaveza, te za gašenje pravnog karaktera Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te pozove predstavnike međunarodne zajednice da pruže pomoć koliko je potrebno; ROK 180 dana

3. Upostavi ekspertnu radnu grupu pod vođstvom Premijera Kantona Sarajevo da isplanira pravni, finansijski i administrativni put za izgradnju novog, modernog i adekvatnog sjedišta za Upravu policije Kantona Sarajevo u cilju efikasnijeg pružanja policijskih usluga građanima; ROK 180 dana

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kabinet premijera
Komesar UP
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Zastupnik: