Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

2. Naređuje se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da u roku od 7 dana od dana donošenja ovih zaključaka otvori dva nova drive in punkta na području opština Ilidža i Vogošća.

3. Naređuje se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo otvaranje dodatne COVID terapeutske ambulante u roku 7 dana od dana donošenja ovih zaključaka.

4. Naređuje se JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” da proširi posteljne kapacitete za COVID pacijente za 70 kreveta u odnosu na 30% izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH, a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu da proširi posteljne kapacitete za COVID pacijente za 150 kreveta u odnosu na 30% izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH.

5. Naređuje se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da osiguraju da se brisevi PCR uzeti tokom dana isti dan dostave KCUS i ugovornim laboratorijama na analizu, te da nalazi budu završeni unutar 24h od uzetog brisa.

6. Prema potrebama i zahtjevima Kriznog štaba Kantona Sarajevo vršit će se angažovanje kadrova i opreme Civilne zaštite Kantona Sarajevo. Timovi Civilne zaštite Kantona Sarajevo će posebno biti zaduženi za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa.

7. Vlada Kantona Sarajevo i Krizni štab Kantona Sarajevo će osigurati svakodnevno izvještavanje javnosti o epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo.

8. Zadužuju se rukovodioci javno-zdravstvenih ustanova da provode i vrše strogu kontrolu provođenja Protokola liječenja covid bolesnika.

9. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Krizni štab Kantona Sarajevo osigurat će da se u kontinuitetu provodi rutinsko praćenje postojećih sojeva virusa.

10. U skladu sa članom 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministar zdravstva Kantona Sarajevo je ovlašten i dužan donositi mjere koje uključuju mobilizaciju i angažiranje, organizaciju i raspored rada i radnog vremena, promjenu mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika dok traje pogoršana epidemiološka situacija.

11. Svi poslovni subjekti dužni su organizirati rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, rad u smjenama kako bi se smanjio broj lica koja istovremeno borave u organizaciji.

12. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da izvrši hitnu nabavku zaštitne opreme za zdravstvene ustanove prema specifikaciji i potrebama koje će dostaviti Krizni štab Kantona Sarajevo. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

13. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za finansiranje svog potrebnog medicinskog kadra za kojim se iskažu potrebe zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, a koje potrebe će verificirati Krizni štab Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo.

14. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za materijalno-tehničko opremanje JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, u cilju proširenja bolničkih kapaciteta za COVID pacijente, prema specifikaciji koju će dostaviti JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, a verificirati Vlada Kantona Sarajevo.

15. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da iz sredstava namjenjenih za pomoć u liječenju preraspodjelom izdvoji sredstva u iznosu od 500.000 KM, a u svrhu nabavke lijekova za liječenje oboljeljenja uzorkovanih virusom COVID-19, a prema specifikaciji i potrebama koje će odrediti Krizni štab Kantona Sarajevo. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

16. Nalaže se zdravstvenim ustanovama JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU KCUS da ODMAH dostave informaciju o potrebama za medicinskim kisikom, a Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da osigura sredstva za nabavku medicinskog kisika prema iskazanim potrebama. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

17. Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će, u skladu sa potrebama i mogućnostima, angažovati dodatne kapacitete za organizaciju javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

18. Nalaže se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo uspostavljanje telefonske linije za psihološku podršku građanima pri Centrima za mentalno zdravlje.

19. Vlada Kantona Sarajevo će izvršiti nabavku FFP2 maski u skladu sa mogućnostima i potrebama, te osigurati podjelu ugroženim kategorijama zaposlenih koji su izloženi velikom broju kontakata, a prema odluci Kriznog štaba Kantona Sarajevo.

20. Nalaže se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da otvori novi pozivni centar za hronične pacijente.

21. Vlada Kantona Sarajevo će obezbijediti jednokratnu naknadu za socijalno najugroženije koji su bolovali od virusa COVID-19, u skladu sa mogućnostima.

22. Skupština Kantona Sarajevo traži od Ministra zdravstva FBiH da ogranični marže na lijekove i imunološke dodatke vezane za liječenje i prevenciju virusa COVID-19.

23. Skupština Kantona Sarajevo traži od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine hitno zasjedanje i utvrđivanje odgovornosti Kriznog štaba Federacije i Ministarstva zdravstva Federacije BiH zbog nepoduzimanja mjera i aktivnosti iz vlastite nadležnosti, a u cilju zaštite zdravlja i spašavanja života građana Federacije Bosne i Hercegovine, posebno imajući na umu činjenicu da je odlukom Vlade FBiH proglašena epidemija na području Federacije Bosne i Hercegovine.

24. Skupština Kantona Sarajevo traži od Ministra zdravstva FBiH i Vlade FBiH da u skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti stanovištva od zaraznih bolesti, donesu odluku i obezbijede sredstva za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od virusa COVID-19.

25. Skupština Kantona Sarajevo traži od Vlade FBiH da u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju zaštite Federacije od unošenja i širenja koronavirusa, organizira i vrši sanitarni nadzor nad putnicima i njihovim stvarima i nad sredstvima u međunarodnom saobraćaju.

26. Skupština Kantona Sarajevo zahtijeva od Kriznog štaba FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH i Vlade FBiH da donesu jedinstvene i pooštrene mjere za područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine uključujući i zabranu kretanja, kao i zabranu rada određenih subjekata uz nadoknadu izgubljenih prihoda, a u cilju jedinstvenog upravljanja krizom i cjelovitog suzbijanja širenja epidemije.

27. Skupština Kantona Sarajevo zahtijeva od federalnih vlasti usvajanje Zakona o suzbijanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa.

28. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Federalno ministarstvo zdravstva
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Opća Bolnica Sarajevo
KRIZNI ŠTAB FEDERACIJE BIH
KRIZNI ŠTAB KS
Kantonalna uprava civilne zaštite
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Ministarstvo saobraćaja
Parlament FBiH
Vlada FBIH
Vlada Kantona
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Prilog: