Zaključak- Zagađeni zrak u Kantonu Sarajevo

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 15 dana usvoji izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, te da naloži obveznicima primjene plana izradu internih planova postupanja u slučajevima proglašenja posebnih epizoda zagađenja zraka.
2. Zadužuju se svi subjekti predviđeni Planom interventnih mjera, da pokažu maksimalnu odgovornost u izvršavanju obaveza definisanih planom, a sa ciljem zaštite zraka odnosno očuvanja javnog zdravlja.
3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da intenzivira formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka, te da predloži jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta institucija koje imaju obavezu da djeluju na prevenciji i očuvanju kvaliteta zraka, shodno važećim propisima.
4. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da u Budžetu za 2019. godinu predvidi sredstva za izradu Studije o porijeklu emisija uključujući sve izvore.
5. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da Skupštini Kantona Sarajevo, dostavi prijedloge izmjena Zakona i drugih propisa koji su u nadležnosti viših i nižih nivoa vlasti, a tiču se rješavanja problema kvalitete zraka, u roku od 15 dana.
6. Skupština Kantona Sarajevo zadužuje sve nosioce aktivnosti definisane akcionim planom zaštite zraka u okviru KEAP-a, da provode propisane mjere u utvrđenim rokovima.
7. Zadužuju se sve institucije da kontinuirano izvještavaju javnost o stanju kvaliteta zraka i rade na jačanju svjesti svih građana Kantona Sarajevo o važnosti ove problematike.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Vlada Kantona