Zaključak Damir Marjanović 28.09.2021

Na osnovu čl.. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnika Damira Marjanovića, Skupština Kantona Sarajevo na 42. Radnoj sjednici održanoj dana 28.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

-Prihvata se Inicijativa da se tačka dnevnog reda "Epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo" ubuduće tretira kao informativni materijal.

-Stavlja se van snage Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-12226-6/21 od 07.04.2021. godine.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Zastupnik: