Vildana Bešlija (17.06.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 122. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na 38. Radnoj sjednici održanoj dana 17.06.2021. godine,a na prijedlog zastupnice Bešlija Vildane, usvojila je

REZOLUCIJU
O ZAŠTITI I UNAPRIJEĐENJU KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOM PROSTORU U KANTONU SARAJEVO

Uzimajuću u obzir da:
• ljudi danas 80 do 90% života provode u zatvorenom prostoru;
• kontrolna mjerenja pokazuju da je koncentracija zagađujućih materija dva do pet puta veća u zatvorenom nego na otvoreni prostor;
• se znatno manje pažnje pridaje onečišćenju zraka u zatvorenom u odnosu na otvorenom prostoru;
• podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuju da devet od deset ljudi udiše zrak u kojem koncentracije zagađujućih materija premašuju ograničenja data u smjernicama SZO, a slabo i srednje razvijene zemlje pate od najveće izloženosti;
• provedena istraživanja jasno ukazuju na povezanost između izloženosti toksičnim materijama iz okruženja i razvoja akutnih, hroničnih i malignih oboljenja kod djece i odraslih osoba;
• su djeca najosjetljivija na zdravstvene učinke zagađenja zraka, što je posljedica nezrelosti njihovog respiratornog, imunološkog, reproduktivnog, centralnog nervnog i probavnog sistema;
• djeca, usljed dva puta bržeg ciklusa disanja, imaju veću stopu potrošnje kisika i apsorbuju znatno veće količine zagađujućih materija od odraslih;
• se stopa povećanja broja djece sa alergijama može povezati i sa toksičnošću materijala u objektima gdje djeca borave.

Zabrinuti zbog toga što:
• sa pandemijom virusa SARS COV-2, zbog primoranosti da se više vremena provodi u zatvorenom prostoru, pitanje kvaliteta unutrađšnjeg zraka postaje još relevantnije;
• mandatorni ostanak djece kod kuće znači manje prilika za njihovu svakodnevnu fizičku aktivnost na na otvorenom, školskim igralištima ili parkovima;
• rezultati istraživanja internacionalnog projekta ”SEARCH” koji je provodio Regionalni centar za okoliš centralne i istočne Evrope, ukazuju da su u školama u BiH zabilježene najviše koncentracije PM10 lebdećih čestica, benzena, te među najvišim koncentracijama toluena, ksilena i NO2, te da je zastupljenost djece sa dijagnozom astme, aktivnim astmatičnim simptomima i antiastmatičnim tretmanom u BiH veća od prosječnih vrijednosti;
• rezultati Pilot studije kvaliteta unutarnjeg zraka u odabranim zgradama obrazovnih institucija u Kantonu Sarajevo ukazuju na visoke koncentracije PM2,5 i CO2 te neadekvatnu unutrašnju temperaturu i relativnu vlažnost u učionicama, pogotovo u sezoni grijanja;
• se u BiH ne vrše mjerenja koncentracije CO2 što je po posljednjim istraživanjima važan parametar mjerenja zagađenosti unutrašnjeg zraka;
• Bosna i Hercegovina, njeni entiiteti, Distrikt i kantoni nemaju dostatnu legislativu za borbu sa problemom loše kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.

Pozivajući se na odredbe:
• Rezolucije Europskog parlamenta „Čist zrak za sve“ (2019);
• Direktive 2018/844 Evropskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31 / EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27 / EU o energetskoj efikasnosti (2018);
• Uredbe br. 305/2011 Evropskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje u promet građevinskih proizvoda (2011);
• Deklaracije o okolišu i zdravlju iz Parme (2010);
• Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH (2010);
• Akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje djece u Evropi (2004);
• Smjernica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za kvalitetu zraka u zatvorenom (1987 i 2000);
• Zaključke i preporuke analize „Kvaliteta unutrašnjeg zraka“ Udruženja „Savjet za zelenu gradnju - Green Council“...

Veliki broj provedenih istraživanja jasno ukazuju na povezanost između izloženosti zagađujućim materijama iz okruženja i razvoja akutnih i hroničnih oboljenja kod ljudi. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuju da devet od deset ljudi udiše zrak u kojem koncentracije zagađujućih materija premašuju ograničenja data u smjernicama, a slabo i srednje razvijene zemlje pate od najveće izloženosti. Zagađujuće materije se mogu zadržavati duži vremenski period u zraku zatvorenih prostora i tako uticati na ljude putem različitih načina ekspozicije, i to inhalacijom, ingestijom ili preko kože.
Djeca su najosjetljivija na zdravstvene učinke zagađenja zraka. Osjetljivost djece je najčešće posljedica nezrelosti njihovog respiratornog, imunološkog, reproduktivnog, centralnog nervnog i probavnog sistema. Štetni uticaji loše kvalitete unutrašnjeg zraka se prvenstveno manifestuju problemima s respiratornim i kardiovaskularnim sistemom, nastankom karcinoma i drugim bolestima izazvanim nepovoljnim okruženjem, kao i učincima na pažnju i akademski uspjeh školske djece.
Simptomi i oboljenja koje izazivaju pojedine zagađujuće materije iz unutrašnjeg zraka su prepoznati i definisani u preporukama SZO, kao i u i rezolucijama, akcionim planovima i uredbama institucija Evropske unije (EU).
Sa pandemijom virusa SARS-COV2 pitanje kvaliteta zraka u zatvorenom postaje još aktuelnije jer su i djeca i odrasli primorani više vremena provoditi u zatvorenom prostoru uz povećanje rizika od zaraze i razvoja bolesti u zagađenim, vlažnim, zagušljivim i nedovoljno ventiliranim prostorima.
Zbog svega navedenog, mi izabrane predstavnice i izabrani predstavnici građanki i građana Kantona Sarajevo obavezujemo Vladu Kantona Sarajevo da imenuje interdisciplinarnu radnu grupu, koju će činiti predstavnici_e:
- Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,
- Ministarstva predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
- Ministarstva zdravstva,
- Ministarstva pravde i uprave te
- međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija i nezavisnih eksperata koje se bave zaštitom zraka u zatvorenom,

čiji bi rezultati rada u prvoj godini od imenovanja trebali biti:

• Akcioni plan za zaštitu djece i mladih osoba od zagađenja zraka u zatvorenom prostoru;
• Nacrt zakona o kvaliteti zraka u zatvorenom u Kantonu Sarajevo;
• Nacrt zakona o građenju u Kantonu Sarajevo;
• Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja;
• Izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu;
• Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje.

Mi, izabrane predstavnice i izabrani predstavnici građanki i građana Kantona Sarajevo, također obavezujemo Vladu Kantona Sarajevo preduzme korake ka:
• jačanju ljudskih i tehničkih kapaciteta za ažurnije prikupljanje podataka o kvaliteti zraka u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;
• podizanju svijesti građanki i građana Kantona Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka u kućanstvima;
• podizanju svijesti poslodavaca u Kantonu Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka na radnom mjestu;
• podizanju svijesti o neophodnosti primjene održivih i neškodljivih materijala u građenju i rekonstrukciji objekata.

U prilogu: Integralni tekst Rezolucije;

Broj: 01-04-23548/21 PREDSJEDAVAJUĆI
17.06.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
rezolucije
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: