Inicijativa Bilsena Šahman

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa da se Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" od 2021.godine uvrsti na budžetsku poziciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na poziciji tekućih grantova za podršku rada neprofitnim organizacijama, kako bi se održao i podržao rad servisnih centara Udruženja, koji su od velikog značaja za Kanton Sarajevo.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Zastupnik: