Informacija o realizaciji zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-39939-8/20 od 03.11.2020.godine