Informacija broj: 27-01/2-04-12213/22 od 23.03.2022. godine Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo u vezi realizacije Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-44204/19 od 20.12.2019. godine;