Zašto ni nakon dva mjeseca koliko je prošlo od početka demonstracija i paljenja zgrade Kantona Sarajevo, Skupštini KS nije (u vezi s tim dešavanjima) nikad dostavljen cjelovit izvještaj (analiza) Nezavisnog odbora za nadzor policijskog komesara?

Vajzović Hanka
Pitanje

Zašto ni nakon dva mjeseca koliko je prošlo od početka demonstracija i paljenja zgrade Kantona Sarajevo, Skupštini KS nije (u vezi s tim dešavanjima) nikad dostavljen cjelovit izvještaj (analiza) Nezavisnog odbora za nadzor policijskog komesara?
Dosad nam jest (18.02.2014.) dostavljena "Informacija o djelovanju i postupanju policijskog komesara o dešavanjima u Kantonu Sarajevo od 07.02.2014.godine", ali se iz nje ne može iščitati ništa što bi uistinu bila obaveza i nadležnost Nezavisnog odbora, niti što bi se odnosilo na ispravnost i zakonitost rada i postupanja Komesara u navedenoj kriznoj situaciji – umjesto očekivane detaljne analize, iz Informacije smo tek saznali da je Nezavisni odbor u periodu od 10.02. do 18.02. održao 4 sastanka na kojima je razmatrao i usvajao nekakve informacije o čijem sadržaju NAS (sKUPŠTINU koja je taj Odbor imenovala, te upravo Skupštini odgovara i u njezino ime djeluje) ni na kakav način nije upoznao. Budući da ni do danas nisu otklonjene brojne kontraverze u vezi sa "februarskim dešavanjima"...

Odgovor: 

ODGOVOR:

Dana 18.02.2014.godine na zahtjev Skupštine Kantona Sarajevo Nezavisni odboru za izbor i reviziju policijskog komesara (u daljem tekstu:Nezavisni odbor) ,dostavio je hitnu Informaciju o djelovanju i postupanju policijskog komesara o dešavanjima u Kantonu Sarajevo od 07.02.2014. godine i dalje (u daljem tekstu: lnformacija)
Ista je sadržavala podatke koji su Nezavisnom odboru bili dostupni u vrijeme izrade Informacije budući da se radilo o kontinuiranim događajima. U Informaciji je prezentovano kontinuirano zasjedanje Nezavisnog odbora i praćenje rada policijskog komesara, koje je predočeno u usmenoj i pismenoj formi. Informacije koje je razmatrao Nezavisni odbor dopunjene usmenim pojašnjenjima od strane policijskog komesara.već ranije su bile dostavljene i prezentovane na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od strane predstavnika Uprave policije i Ministra unutrašnjih poslova, te Nezavisni odbor nije smatrao da iste treba proslijediti poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo.
Predstavnici Nezavisnog odbora pozvani su od strane Presjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednicu Skupštine radi pojašnjenja dostavljene Informacije. Isti su prisustvovali sjednici Skupštine, ali nisu dobili priliku da prezentuju informaciju iz nepoznatih razloga.
U navedenoj Informaciji Nezavisni odbor je djelovanje policijskog komesara ocijenio je zakonitim i profesionalnim, te dao punu podršku u radu i policijskom komesaru i Upravi policije.
Prilikom ocjene o djelovanju policijskog komesara, Nezavisni odbor je imao u vidu okolnosti pod
kojima su se desili događaji od 07.02.2014. godine, raspoloživost materijalno tehničkih i ljudskih resursa. , te koordinaciju i saradnju sa drugim policijskim agencijama. U informaciji je takođe istaknuto da do 18.02.2014.godine nije bilo evidentirano niti prijavljeno prekoračenje upotrebe sile od strane policijskih službenika,
Na kraju informacije, navedeno je da će policijski komesar kontinuirano obavještavati Nezavisni odbor o daljnjim događanjima. Tokom narednih sjednica policijski komesar je informisao
Nezavisni odbor o ispunjenju svih zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo koji su se odnosili na
policijske aktivnosti.
Dana,30.05.2014.godine ,Nezavisnom odboru od strane Policijskog komesara dostavljena je Informacija sačinjena povodom preduzetih mjera i radnji,od strane policijskih službenika Uprave policije MUP- Kantona Sarajevo do 07.05.2014.godine,a u vezi protestnih okupljanja građana od 06.02.2014.godine i 07.02.2014.godine ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo .
Na sjednici Nezavisnog odbora održanoj dana,03.06.2014.godine,razmatrana je naprijed navedena informacija.
Nezavisni odbor,temeljem dostavljenih informacija i usmenog izlaganja policijskog komesara, smatra da je postupanje Policijskog komesara u cjelokupnom rukovođenju Upravom policije u datim okolnostima bilo profesionalno i zakonito.