„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zem

Crnogorac Branislav
Pitanje

„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zemljišta pretvoriti ili ostaviti prekrivenim zelenom površinom i zasađenim drvećem. Naravno, ako i postoji sigurno je da se i ne poštuje.
Naime, ugodan život s ekološkog i zdravstvenog aspekta te estetski prihvatljivi kriteriji su odrednice urbanih sredina, koje nažalost, betonizacija „jede“. Sa druge strane pozitivno planiranje ne može dovesti do betonizacije grada, jer planeri imaju određene standarde, principe, postulate kojih se drže. Do planerskih promašaja može doći zbog slijepog pračenja investitora i interesa ulagača koji nemaju senzibilitet koji je nužan za razumjevanje grada i njegovih posebnosti.
Ja ne znam da na krovovima zgrada kod nas imamo zelene površine, što se svuda u svijetu radi, ali znam da imamo jako veliku gradnju i znam da imamo ozbiljan problem sa betonizacijom.“

Odgovor: 

Odgovor:
Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) je propisano plansko uređenje prostora, planovi prostornog uređenja, njihov sadržaj i postupak donošenja kao i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo. Prema odredbama člana 37. Zakona, regulacionim planom detaljno se planira uređenje prostora, a naročito: detaljna namjena površina, gustina naseljenosti, koeficient izgrađenosti, nivelacioni podaci, regulaciona i građevinska linija, uređenje prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom, detaljni urbanističko-tehnički uvjeti, uvjeti za zaštitu okoliša, zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa itd.
Dalje, odredbama člana 12. Zakona propisano je da se u cilju obezbjeđenja rekreacionih funkcija planom utvrđuju zelene i rekreacione površine. Takođe, u članu 20. Zakona propisano je: „ U svrhu zaštite urbanog standarda, pri izradi planske dokumentacije i izgradnji naselja, obezbjeđuje se naročito: koeficijent izgrađenosti, komunalna infrastruktura, urbana oprema i zelene površine i dr“. Koeficijent izgrađenosti (odnos ukupne građevinske površine građevine prema odgovarajućoj

površini građevinskog zemljišta) utvrđuje se provedbenim planom odnosno urbanističkim planom ako nije obavezno donošenje provedbenog plana (član 21. Zakon).
Dakle, Regulacionim planom, kao detaljnim planskim dokumentima, se u potpunosti utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora na prostornoj cjelini za koji je plan donesen. Isto tako, u tekstualnom i grafičkom dijelu plana razrađuje se pitanje zelenih – hortikuturnih površina.
Imajući u vidu naprijed navedene odredbe Zakona o prostornom uređenju, poseban „pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zemljišta pretvoriti ili ostaviti prekrivenim zelenom površinom i zasađenim drvećem“ nije donesen niti za istim postoji potreba.

Zakonom o prostornom uređenju propisan je i postupak odobravanja građenja i odobravanja izvođenja drugih zahvata u prostoru koji podrazumijeva provođenje postupka izdavanja urbanističke saglasnosti (koja se donosi se na osnovu regulacionog plana ili urbanističkog projekta), kao i postupaka odobrenja za građenje i upotrebne dozvole.
Uređenje zelenih površina na krovovima objekata je pitanje oblikovanja objekta koje se rješava kroz pojedinačna projektantska rješenja i planirane investicione vrijednosti za izgradnju objekata.