Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo