Koje je zakonsko uporište za saglasnost koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, zbog smanjenja isporuke prirodnog gasa, nedavno dali KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za izmjenu dnevnog vremena zagrijavanja,

Haverić Tarik
Pitanje

1. Koje je zakonsko uporište za saglasnost koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, zbog smanjenja isporuke prirodnog gasa, nedavno dali KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za izmjenu dnevnog vremena zagrijavanja, budući da ni Ministarstvo ni Vlada KS nisu strane u ugovoru o korištenju toplotne energije sklopljenom između preduzeća KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo kao davaoca usluge i korisnika usluge ?
2. Da li će Vlada KS i preduzeće KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo objaviti podatak koliko su uštedjeli energije u izuzetno klimatskim povoljnom periodu od 15.oktobra 2013 do 24. marta 2014, i smanjiti račune redovnim platišama ukoliko te uštede budu značajne?

Odgovor: 

- odgovor -

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane – Sarajevo" u Kantonu Sarajevo, je da obavlja komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskoga društva koja su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.
Javna služba u komunalnim djelatnostima podrazumijeva komunalnu djelatnost koja kao opšte korisna djelatnost, predstavlja sistemsku cjelinu organiziranja i vršenja putem državnih službe, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizirane samostalne organizacije, koje su prihvaćene i podržane i kontrolirane od strane državne zajednice.

Zakon o komunalnim djelatnostima donijela je Skupština Kantona Sarajevo 2004.godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/04 i 21/05 – Ispravka).

Doneseni Zakon daje odgovor na pitanja koje se djelatnosti na nivou Kantona smatraju komunalnim djelatnostima, utvrđuje način obezbjeđivanja i obavljanja komunalnih djelatnosti, odnose između davaoca i korisnika komunalnih usluga i izvore sredstava za obavljanje ovih djelatnosti, uključujući i izgradnju komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druga pitanja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odredbe Zakona koje se odnose na utvrđivanje i primjenu stvarnih cijena individualnih komunalnih usluga nisu se u cijelosti provodile. Naime, i pored toga što je neovisno stručno tijelo Vlade Kantona (Komisija), koje je po zahtjevima nadzornih odbora kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, pripremalo i predlagalo Vladi Kantona stvarne cijene, ovi prijedlozi uglavnom nisu prihvatani, a često nisu ni razmatrani. Ovdje posebno treba napomenuti da je i Skupština Kantona u više navrata iskazala stav, da se «zatečene cijene komunalnih usluga ne mijenjaju».
Cijene komunalnih usluga su u nadležnosti Vlade Kantona, a koja iste može utvrditi i primijeniti u visini stvarnih troškova ili ispod tih troškova uz obavezu da razliku nadoknadi iz drugih izvora.

Između ostalog i iz navedenih razloga u budžetima Kantona Sarajevo, kontinuirano se obezbjeđuju i finansijska sredstva koja se doznačavaju KJKP na ime subvencioniranja neekonomskih cijena i saniranja negativnih rezultata poslovanja, te otklanjanja naslijeđenih finansijskih, organizacionih, kadrovskih i drugih problema koji opterećuju rad ovih preduzeća. Ukupno lošu finansijsku poziciju komunalnih preduzeća dodatno opterećuje loša naplata usluga, kao i sporost u rješavanju tuženih potraživanja. Naime, ova potraživanja su se akumulirala godinama i čine ogromna finansijska sredstva.

Zakonskim odredbama propisano je da u slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

Nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine, po prijemu obavještenja iz prethodnog stava, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da:
• odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;
• naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;
• preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;
• utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

Također, ono što treba istaći jeste da je ovo ministarstvo redovno održavalo i održava i danas radno konsultativne sastanke sa upravljačkim tijelima u preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i transport i distribuciju prirodnog gasa , te uvoznikom prirodnog gasa za Bosnu i Hercegovinu na rješavanju i prevazilaženju akumuliranih dugovanja prema "BH gasu", s obzirom da "BH gas" ima ugovorene obligacije prema ruskoj kompaniji "Gazprom eksport".

Činjenica je da su Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/13), uređuje ugovoreni odnose davaoca usluge i korisnika usluge, ali i proizvodnja, isporuka i korištenje toplotne energije za potrebe grijanja, klimatizacije, ventilacije i pripreme potrošnje tople vode u objektima sa uslovima priključenja građevine, te obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika usluge, postupke neovlaštenog korištenja i uslove mjerenja, obračuna i plaćanja utrošene toplotne energije, kao i uslovima za primjenu postupka prekida isporuke ili obustave toplotne energije i postupcima naknade štete.

U vezi svega navedenog, nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a inspekcijski nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši nadležna kantonalna, gradska ili općinska inspekcija.
U navedenoj uredbi u Poglavlju VIII – Prekid isporuke ili obustava isporuke toplotne energije

Član 55. definiše se da davalac usluge ne smije prekidati isporuku toplotne energije u vremenu kada je dužan da je distribuira, osim u slučajevima propisanim ovom uredbom u ovom članu su definisani razlozi privremene obustave isporuke toplotne energije, kao i obaveza davaoca usluge da o prekidima koji su duži od četiri sata i o planiranom trajanju prekida isporuke toplotnom energijom obavijestiti korisnike toplotne energije na podoban način. U slučaju prekida isporuke zbog tehničkih neispravnosti i kvarova ili drugih razloga na distributivnoj mreži ili više sile, kada se procjenjuje trajanje prekida duže od četiri sata, davalac usluge dužan je na pogodan način o tome obavijestiti korisnike usluge, a u slučaju kada bez isporuke toplotne energije ostane veći broj korisnika usluge, dužan je sa procjenom trajanja prekida isporuke obavijestiti korisnika usluge putem sredstava javnog informisanja.
Član 56. definiše slučajeve kada davalac usluge ima pravo obustaviti isporuku toplotne energije korisniku usluge nakon prethodnog upozorenja, uz obavezu da o isključenju obavijesti korisnika najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplotne energije.
Član 57. daje pravo davaocu usluge da može obustaviti isporuku toplotne energije bez prethodnog upozorenja u slučajevima: ako su direktno ugroženi životi ili zdravlje ljudi u okolini distributivne mreže koji zahtijevaju isključenje distributivne mreže; u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u okolini distributivne mreže koji zahtijevaju isključenje distributivne mreže; vanrednog pogona distributivne mreže u kojem prijeti opasnost od raspada dijelova termoenergetskog sistema; u svim slučajevima neovlaštenog korištenja toplotne energije iz člana 55. stava 1. ove uredbe; u slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije. O obustavi isporuke toplotne energije davalac usluge dužan je obavijestiti korisnika usluge najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplotne energije.
Član 58. propisuje da nakon otklanjanja uzroka prekida ili obustave isporuke toplotne energije, ponovna isporuka toplotne energije otpočeće kada prestane okolnost radi koje je bila obustavljena. Nakon otklanjanja uzroka prekida ili obustave, a nakon što korisnik usluge plati sve troškove prouzrokovane obustavom isporuke, davalac usluge dužan je korisniku usluge po prijemu njegovog zahtjeva, u roku od tri dana, nastaviti s isporukom toplotne energije.
Članom 59. propisano je koju naknadu plaća korisnik usluge za vrijeme prekida ili obustave isporuke toplotne energije odnosno ako u toku sezone grijanja dođe do prekida ili obustave isporuke toplotne energije duže od tri dana krivicom davaoca usluge, davalac usluge prilikom naredne naplate neće naplatiti toplotnu energiju za vrijeme prekida koji će zaokružiti na cijeli broj dana, plus još jedan dan, kao dodatak na hlađenje objekta u toku prekida, odnosno u skladu sa Tarifnim sistemom,osim ako se naplata vrši putem mjerila toplotne energije.
Član 60. propisuje kada davalac usluge ne odgovara za moguću štetu korisniku usluge koja bi nastala zbog obustave isporuke toplotne energije.

Sezona grijanja, prema Uredbi o proizvodnji i distribuciji toplotne energije traje od 15. oktobra 2013. do 15. aprila 2014. godine, a sezona 2013/2014. godine je stvarno trajala od 04.oktobra 2013. godine do 23.aprila 2014. godine.

Plan poslovanja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa kalkulacijom cijene koštanja i izvještaja o istom se podnose za kalendarsku godinu koja traje od 01.01.do 31.12. tekuće godine, odnosno za 209 dana grijanja, uz napomenu da do sada nikada nije odobrena cijena koštanja.
Cijenimo da su vanjske temperature u periodu od 15.oktobra 2013. godine do 15.aprila 2014. godine bile više od uobičajenih, ali efekti takvog vremena na poslovanje KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo se odražavaju poslovanje kako za 2013. godinu tako i za 2014. godinu.

Na osnovu usvojenog Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu može se zaključiti da je došlo do smanjenja planiranog gubitka od aktivnosti što je uzrokovano dijelom i uslijed uticaja toplog vremena, a što se vidi i iz izvještaja o poslovanju za 2013 godinu koji je usvojen na Skupštini preduzeća 25.02.2014. i dostavljen 18.03.2014. godine.

O uticaju visokih vanjskih temperatura na poslovanju u 2014. godine moguće je govoriti tek nakon izrade polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2014. godinu, a konačni efekti biće poznati 31.12. 2014. godine, nakon izrade i usvajanja izvještaja o poslovanju za 2014. godinu.

Napominjemo, da je planirani gubitak za 2014. godinu 18,9 mil. KM, te već sada se sa sigurnošću možemo tvrditi da se ne može govoriti o uštedama koje bi rezultirale smanjenje računa, jer cijena po kojoj se fakturiše nije cijena koštanja, već samo umanjenje gubitku na koje su jednim dijelom uticale i povoljne vremenske prilike, tj. manji troškovi energije.

Također, napominjemo da se smanjenje računa ne vrši zato je li neko platiša ili nije već da li je primio uslugu ili nije, odnosno u kom obimu i kvalitetu, kao što je to bio slučaj u mjesecu martu o čemu smo izvjestili i naše korisnike usluga.

S poštovanjem, M I N I S T A R

Zlatko Petrović, dipl. pravnik