Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima