Služba za skupštinske poslove

Propisi i drugi akti

Rad organa uprave

Ostalo
Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2024.godinu Ostalo
Dopuna Plana javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2024.godinu Ostalo
Plan javnih nabavki za 2024.godinu Ostalo, Ostalo
Izmjene i dopune Plana javnuh nabavki Službe za skupštinske poslove i Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe Ostalo, Ostalo
Plan Javnih nabavki za 2023.godinu za Službu za skupštinske poslove SKS i Skupštinu KS, poslanici i parlamentarne grupeštinu Ostalo, Ostalo
Privremeni plan javnih nabavki za SKS, poslanici i parlamentarne grupe i Službe za skupštinske poslove SKS za period januar-mart 2023 Ostalo, Ostalo
Plan javnih nabavk Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe sa izmjenama i dopunama i Službe za skupštinske poslove SKS za 2022.godinu Ostalo, Ostalo, Ostalo
Plan javnih nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2021 Ostalo
Izmjene plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2021 Ostalo
Plan javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2021.godinu Ostalo
Krizni plan pripravnosti Službe za skupštinske poslove Ostalo
Zaključaknovčana naknadačlanovima radnih tijela Ostalo
Zaključak novčana naknada za članove Vijeća nacionalnih manjina Ostalo
Zaključak paušal pola radnog vremena Ostalo
Zaključak paušal Ostalo
Zaključak novčana naknada sekretarima radnih tjela Ostalo
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o javnim nabavkama Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Službi za Skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o upotrebi platforme "BEEY" Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove SKS Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova kroz direktni sporazum Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Plan integriteta
Plan integriteta sa izmjenama i dopunama Službe za skupštinske poslove SKS Plan integriteta
Plan integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Plan integriteta
Odluka
Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju "Dani nacionalnih manjina KS 2023.godine Odluka
Odluka o usvajanju Plana integriteta sa izmjenama i dopunama Službe za skupštinske poslove Skupštine kantona Sarajevo Odluka, Odluka
Odluka o izradi Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Odluka
Odluka o izradi Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Odluka
Odluka o dodjeli sredstava Savezu nacionalnih manjina KS Odluka
Odluka za regres uposlenika Službe za 2020.godinu Odluka
Rješenje
Rješenje o imenovanju ovlaštene osobe za prijem prijava korupcije u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Rješenje
Rješenje o određivanju menadžera integriteta za izradu i provođenje Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Rješenje
Rješenje za Jasminu Varka Rješenje
Uredba
Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Uredba
Vodič
Vodič za pristup informacijama u Službi za skupštinske poslove Vodič