Zastupnička pitanja

Haris Zahiragić

Haris Zahiragić

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo


Haris Zahiragić

24.05.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko projekata i kojih, a u kojima su utrošena javna sredstava, je Kanton Sarajevo proveo putem ili u saradnji sa UNDP a posebno koliko je javnih nabavki proveo putem UNDP-a, od januara 2019. godine do danas?

Također, koliki je ukupan iznos sredstava koji je Kanton Sarajevo uplatio UNDP-u po svim osnovama od 2019. godine do danas?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Ministarstva saobraćaja KS da prije svakog stacioniranog/fiksnog radara postavljenog na dijelu autoceste koji se nalazi u KS, ali i prije svih stacioniranih radara postavljenih na brzim, magistralnim, regionalnim i lokalnim cestama u KS, postave saobraćajni znak koji upozorava na isti.


Haris Zahiragić

22.02.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje šta je urađeno po ranije usvojenom zaključku i inicijativi da se obezbijedi program kojim će svi mladi ljekari u Kantonu Sarajevo a koji su na Birou dobiti priliku za prvo radno iskustvo.


22.02.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko će koštati Šumarijada koja je najavljena na Igmanu? Koliko sredstava će Kanton Sarajevo platiti za organizaciju i ko je organizator?


22.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da obrazloži kako se implementirala inicijativa da se školarine za studente koji su ispunili uslove vrate i da se status redovnih studenata počne primjenjivati jer je prošli Zakon o visokom obrazovanju to zapravo propisao.


22.02.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje vezano za javni gradski prijevoz - konkretan slučaj linija Otoka- Boljakovo, Centrotrans je dobio tu liniju i nije jedina javna linija koju je on dobio.
Nakon što se dobije linija počne se praviti pauza od dva, tri sata, pa ljudi ne mogu da ostvare elementarno pravo na javni gradski prijevoz. I najgore je što Centrotrans ne priznaje radničke kupone.
Postavljam pitanje prema ministru Šteti na koji način kako je zakonito to što Centrotrans to radi i apelujem na Centrotrans da ako je već uzeo posao javnog prijevoza da se ponaša kao javni operater, a ne privatni koji mu je isključivo kapital i profit u interesu, jer ako želi da radi i da vrši javnu nadležnost onda se mora drugačije ponašati.


Haris Zahiragić

09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za financiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioca pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka.


09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, da odmah i bez odlaganja, započne Projekat uvođenja mjerača u sva domaćinstva koja su u sistemu javnog centralnog grijanja sa ciljem ukidanja paušalnog plaćanja usluge grijanja.


09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja utvrdi adekvatan Program subvencije za energente (plin, drva, pelet, Toplane) u procentualnom iznosu koji prati rast inflacije, a imajući u vidu poskupljenja svih energenata i ukupnu inflaciju.


18.05.2023

Haris Zahiragić

18.05.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja uputi sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u općine USK pogođene poplavama, kao i u općine na području entiteta Rs - posebno u Mjesne zajednice gdje žive povratnici koje su u značajnoj mjeri pogođene poplavama, a kako bi pomogla tamošnjim lokalnim vlastima.
Također, tražim od Vlade Kantona Sarajevo da Vladi USK uputi i novčanu pomoć u iznosu od 1.000.000 KM, sa naznakom da dio sredstva utrošene na povratničke Mjesne zajednice na području entiteta Rs u Bosanskoj krajini koje su pogođene poplavama.

U slučaju nepostupanja po predmetnoj inicijativi, tražit ću izjašnjavanje Skupštine Kantona Sarajevo o istoj na prvoj narednoj sjednici.