Odgovori na zastupnička pitanja

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Mersiha Mehmedagić

Ana Babić

Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić, pokrenula je inicijativu za ispravno postavljanje zastave Bosne i Hercegovine
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nije nadležno za postavljanje zastava, međutim u potpunosti podržavamo inicijativu predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo, obzirom da se radi o državnom obilježju, te je odnos prema istom pokazatelj odnosa prema državni.

Neira Dizdarević

Sejo Bukva

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifest
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih propisa za implementaciju istog.

Naime, u skladu sa Nacrtom godišnjeg programa rada MUP-a Kantona Sarajevo za 2016.godinu, koji je dostavljen Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo aktom, broj 01-676/15 od 15.12.2016.godine, za četvrti kvartal (novembar i decembar) planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, te će se u okviru predmetnih aktivnosti razmatrati i inicijativa uvaženog zastupnika.

Odgovor prilog:

Nermin Bjelak

Rasim Lakota

Zvonko Marić

Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji
Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru, obezbjeđuju neophodna finansijska sredstva za ove namjene i dr. Odmah po donošenju Zakona, ovo Ministarstvo je u saradnji sa upraviteljem otpočelo realizaciju aktivnosti u cilju sistemskog uređenja zaštićenog prostora, u konkretnom slučaju regulisanje fijakerskog saobraćaja, te zaštitu Velike aleje kao značajnog kulturno-historijskog spomenika prirodnog naslijeđa u Kantonu Sarajevo. Iako se radi o tradicionalnoj djelatnosti na Vrelu Bosne, ocijenjeno je da se fijakerski saobraćaj odvija pod neprihvatljivim uslovima i da ima negativne posljedice na podzemne vode, dok u estetskom smislu narušava kompletan ambijent. U tom smislu, a na inicijativu ovog Ministarstva, realizovane su aktivnosti na registraciji i ograničenju broja fijakera na ukupno 32, kojima je izdato odobrenje za rad od strane Službe za privredu Općine Ilidža, a u skladu sa tada važećim Pravilnikom o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 28/07), a čiji je inicijator donošenja bilo takođe ovo Ministarstvo. Izvršena je i nabavka uniformi urađenih po motivima kulturnog naslijeđa, te opreme za fijakeriste i uređenje kočija, a prema posebno pripremljenom projektu ''Kočije i kočijaši/ Fijakeri i fijakeristi - mogućnost modernizacije i stavljanja u funkciju zaštite okoline i turističke ponude Vrela Bosne-Ilidže i Sarajeva'', u saradnji sa ''Asocijacijom za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH''. Istovremeno radi uklanjanja štetnih posljedica na vodotok Bosne i podzemnih vodnih resursa, uz velika finansijska ulaganja izgrađeno je prvobitno fijakersko stajalište iznad vrela Bosne, a potom i početno fijakersko stajalište, sa ugradnjom bioprečistača i instaliranjem mobilijara na početku Velike aleje.
Takođe, u okviru izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u zoni izvorišta vode za piće ''Sarajevsko polje'', u završnoj fazi je priprema rješenja za neutralizaciju negativnih uticaja otpadnih voda sa saobraćajnice u Velikoj aleji. Naime, planira se izgradnja vodonepropusnih jaraka za evakuaciju i tretman oborinskih voda, čime će se osigurati bolje održavanje higijene duž cijele Aleje, jer su vode od ispiranja opterećene zagađujućim materijama i negativno utiču na hidrološke resurse područja. Realno je očekivati, da se za ovu namjenu izdvoje raspoloživa sredstva iz Projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama.
Zbog evidentnih problema u primjeni Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Sl. novine KS'', broj 28/14), kojom je stavljen van snage Pravilnik iz 2007. godine, zatraženo je od Ministarstva saobraćaja pokretanje procedure izmjena i dopuna iste. Naime, prethodno pomenuti problemi vezano za regulisanje uslova vršenja prijevoza fijakerom odnose se na nedorečenost u smislu koji nadležni organ propisuje način na koji će se utvrditi lokacija za zbrinjavanje konjskog izmeta i vršiti odvoz ove vrste otpada, nije propisano posjedovanje vrećice za ovaj otpad kao sastavni dio opreme fijakera, zatim nije regulisano i precizno utvrđeno koja kantonalna inspekcija je nadležna za nadzor nad provođenjem Odluke, niti je iz važeće Odluke ispoštovana odredba koja definiše, da će nadležni općinski organ propisati izgled uniforme vozača fijakera, u skladu sa tradicijom prostora u kome se obavlja djelatnost.
Ova inicijativa je rezultirala donošenjem dana 28.06.2016. godine od strane Skupštine KS Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 27/16).
Kada je u pitanju zaštita i održavanje Velike aleje, Javna ustanova skoro sve aktivnosti u tom smislu planira i realizuje u skladu sa Projektom ''Analize stanja stabala u platana i divljeg kestena u Aleji Ilidža-Vrelo Bosne'', kojeg je 2013. godine izradio Šumarski fakultet Sarajevo. Međutim, u cilju trajne zaštite i očuvanja zdravlja stabala Velike aleje, te eliminacije svih štetnih faktora koji utiču na njen opstanak, među kojima se ističu saobraćaj (uključujući i fijakerski saobraćaj), asfaltne površine, nivo podzemnih voda, štetno djelovanje izduvnih gasova, i dr., dana 16.03.2016. godine u organizaciji Ministarstva i Javne ustanove održana je Stručna rasprava na temu ''Obnove i adekvatnog uređenja staze na Velikoj aleji SP ''Vrelo Bosne''. Zaključak Stručne rasprave bio je, da Ustanova pokrene aktivnosti na izradi Glavnog projekta kojim će dati tehnička rješenja za adekvatno uređenje Velike aleje, a da učesnici rasprave, u okviru svoje nadležnosti, prethodno dostave Ministarstvu svoje viđenje cjelokupne problematike. Dobijeni stavovi i mišljenja su krajem maja tekuće godine upućeni Javnoj ustanovi, a tom prilikom još je jednom ukazano, da je do izrade Glavnog projekta, koji će Ustanova obezbijediti u narednom periodu, neophodno osigurati kao prelazno rješenje dovođenje saobraćajnice u prihvatljivo stanje, na način da je potrebno sanirati oštećene dijelove asfaltnog zastora, što je i izvršeno početkom juna tekuće godine u skladu sa primjenom sanacionih mjera datih u prethodno navedenom Projektu Šumarskog fakulteta.

Sve navedeno govori u prilog činjenice, da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Javna ustanova kontinuirano rade na unaprijeđenju stanja na području Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', kao i u Velikoj aleji, ali takođe ukazuje na potrebu za integralnim i efikasnim mjerama nadzora. Ovdje se prije svega misli na angažovanje policijske uprave u smislu osiguranja zabrane prevoza motornih vozila, sprječavanja prosjačenja, kao i suzbijanja drugih negativnih pojava u prostoru, aktivniji angažman saobraćajne inspekcije i inspekcije zaštite prirode, jačanje nadzorničke službe Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne, a posebno angažovaniji odnos Općine Ilidža za poduzimanje mjera iz svog djelokruga rada.

Odgovor prilog:

Eldar Čomor

Edin Forto

Zastupničko pitanje koje se odnosi na izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je Skupštini Kantona Sarajevo dana 13.06.2016.godine dostavilo potpisan i ovjeren odgovor na zastupničko pitanje, zastupnika Edina Forte u kome je navedeno da je Ministarstvo sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, broj: 30/11-Ispravka i broj: 23/15), objavilo na svojoj web stranici dana 09.06.2016. godine.
Nadalje, u odgovoru je navedeno da, imajući u vidu značaj ovog Zakona, prije svega, obzirom na broj lica na koja direktno utiče primjena ovog Zakona, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je odlučio da se obave prethodne konsultacije sa kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i drugim zainteresovanim licima, u cilju pripreme nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.
Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja na tekst prednacrta Zakona je 30 dana, nakon čega će ovo Ministarstvo sačiniti tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti dostaviti Vladi Kantona Sarajevo.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kao nosilac izrade ovog zakona, je razmotrilo sve primjedbe, prijedloge i sugestije na prednacrt ovog zakona i na osnovu toga sačinilo tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade koji je dostavljen na mišljenja nadležnim organima i po pribavljanju istih će biti upućen Vladi Kantona Sarajevo.
Ovo Ministarstvo ističe, da po prednacrtu zakona nije bilo ni jedne primjedbe na zakonsku odredbu kojom je propisano da upravnik može biti samo pravno lice registrovano za obavljanje određene djelatnosti.
Činjenica je da je u članu 34. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13) data fakultativna mogućnost da za upravnika može biti izabrano fizičko ili pravno lice. Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade je lex specialis propis i njegovo donošenje je u nadležnosti kantona, u konkretnom slučaju Kantona Sarajevo u kome ima cca 6.000 zgrada na koje se odnose odredbe ovog zakona.
Kroz praćenje primjene važećeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, a posebno kroz nadzor nad primjenom tog zakona, ovo Ministarstvo je predložilo rješenja za koja smatra da su najcjelishodnija i koja su interesu etažnih vlasnika, a što se može zaključiti ako se detaljno analiziraju sve odredbe predloženog teksta zakona. Ovo tim prije, ako se ima u vidu još uvijek nedovoljno razvijena svijest i spoznaja etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom, da oni biraju i ugovorom uređuju svoje odnose sa upravnikom, što je i uzrokovalo određene zloupotrebe u raspolaganju sredstvima etažnih vlasnika od strane jednog broja upravitelja, za koje je ovo Ministarstvo poduzelo sve zakonom propisane aktivnosti.
Upravitelji kao pravna lica podliježu i nadzoru i kontroli nadležnih organa i pored toga su moguće određene zloupotrebe, najčešće zbog nezainteresovanosti etažnih vlasnika, a onda se postavlja pitanje šta bi se dešavalo kada bi to obavljala fizička lica, bez mogućeg nadzora i kontrole.
Ovo Ministarstvo ističe, da ni zastupnik Edin Forto, a ni Politička organizacija građana „Naša stranka“ nisu dostavili primjedbe na prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, čime bi dali svoj doprinos na sačinjavanju kavlitetnijeg teksta nacrta ovog zakona u interesu građana Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:

Goran Akšamija

Hamed Aljović