Odgovori na zastupnička pitanja

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

Naser Nabil

Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je rok za realizaciju projekta XII transferzale bio godinu dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, te da rok za realizaciju projekta nije probijen kako Vi navodite nego je isti produžen do kraja Oktobra, dijelom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dijelom zbog složenosti izmještanja i prilagođavanja podzemnih instalacija projektnom rješenju.

Napominjemo da je Direkcija za puteve KS prije početka relizacije navedenog projekta pored pribavljenih potrebnih dozvola za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o cestama uputila zahtjev svim vlasnicima instalacija da izvrše izmiještanje (prilagođavanje) podzemnih instalacija, te im dostavila projektnu dokumentaciju na uvid. Međutim usljed inertnosti i financijske nemogućnosti većine javnih preduzeća da se izvrše potrebna izmiještanja instalacija u sklopu ovog projekta izvršeno je i pomenuto izmiještanje navedenih instalacija.
Takođe napominjemo da je Stupska petlja (XII transferzala) najveće sjecište podzemnih instalacija na području Kantona Sarajevo, što je zahtijevalo da se izmiještanje instalacija izvodi fazno bez prekidanja napajanja ili uz najminimalnije prekidanje napajanja dotoka el. energije, vode i ostalog, kao i osiguravajući neprekidno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova.

Imovinsko-pravni odnosi su se rješavali u kontinuitetu od aprila 2011. godine i očekivalo se da će svi poslovi biti okončani na vrijeme kako ne bi uticali na tok radova. U ime Direkcije postupak je vodio Zavod za izgradnju pred Općinom Ilidža. Potrebno je naglasiti da se u ovom resoru, u vezi sa poštivanjem najviših standarda zaštite ljudskih prava (vlasništvo-imovina) zakoni i ostali propisi primjenjuju na način koji proceduralno otvara prostor za pasivan odnos organa uprave na nivou Općine (Službe za oblast imovinsko-pravnih odnosa) i Federacije BiH (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose), te da Direkcija za puteve kao implementator Projekta nije mogla iste ubrzati.

Iz pozicije Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve nismo u prilici da prijavimo konkretno ponašanje bilo kojeg subjekta uključenog u projekat gradskih saobraćajnica kao krivično djelo, isto tako odričemo mogućnost da je na našoj strani bilo takvih ponašanja, te na taj dio zastupničkog pitanja nemamo odgovor niti komentar.

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblas
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Odgovor prilog:
Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje odgovor na poslaničko pitanje.

Skupština Kantona Sarajevo je naložila Vladi Kantona Sarajevo da izvrši revidiranje postojeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda broj 02-05-19376-5/13 („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 29/13).
Nakon preispitivanja navedene Odluke ista je stavljena van snage, te je donešena nova Odluka. Tačkom III Odluke regulisano je da:
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.12.2013.godine, a kao početno stanje za obračun vode i odvodnje otpadnih voda po ovom cjenovniku će se uzimati posljednje očitano stanje na vodomjeru.

Takođe, u odgovoru KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo broj 03/14 od 03.01.2014.godine na prethodno poslaničko pitanje isti su obavjestili da Odluku o cijeni vode i odvodnje donosi Vlada Kantona Sarajevo, te da će preduzeće u cijelosti postupiti u skladu sa elementima iz pomenute odluke.

Na osnovu navedenog, kao i važeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, nije zakonski regulisano da se može izvršiti obaveza vraćanja sredstava od poskupljenja vode do revidiranja odluke.

Nakon propale javne rasprave o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu otpada na Stupu u vlasništvu firme “Grizelj”, više od 3000 mještana ovog naselja potpisali su peticije da bi spriječili nastavak rada ovog postrojenja
Odgovor:

ODGOVOR:

U zastupničkom pitanju zatraženi su odgovori oko planirane izgradnje spalionice otpada firme “Grizelj” na lokalitetu Stupa, kao i izjašnjenje u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, uz navođenje primjera finansiranja ove oblasti iz različitih izvora u pojedinim područjima BiH.

Vezano za namjeravanu gradnju pogona za spaljivanje više vrsta otpada, prije svega animalnog i medicinskog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donijelo Zaključak broj UPI 05/2-23-11-96-8/13 od 09.12.2013.godine o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju, kao nepotpunog. U obrazloženju Zaključka upravo su navedeni razlozi koje je ovo Ministarstvo navelo, u svom dopisu broj 05-23-24016/13 od 27.09.2013.godine, pozivajući Federalno resorno ministarstvo, da zbog nepostojanja formalno-pravnih pretpostavki za vođenje predmetnog postupka, isti obustavi, kako se ne bi nepotrebno uznemiravala javnost.
Naime, upozorili smo, da Investitor nije mogao kompletirati zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, budući da ne može priložiti dokaz o usklađenosti namjene pogona spalionice sa važećim Regulacionim planom “Stari Stup”, kojim je utvrđeno šta se i pod kojim uslovima može na predmetnoj lokaciji graditi.

U prilogu dostavljamo dokumentaciju iz koje se može vidjeti kako je Ministarstvo reagovalo u konkretnom slučaju, a što je i traženo u inicijativi zastupnika.

Što se tiče upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, na koji se odnosi drugi dio zastupničkog pitanja, možemo konstatovati da je učinjen značajan iskorak izgradnjom Sanitarne deponije u Smiljevićima, na kojoj se odlaže otpad iz svih sarajevskih općina. Realizacija projekta izgradnje deponije je otpočela 1997.godine, a podrazumijevala je sanaciju ranije neuređenog odlagališta, te uspostavu savremenog sanitarnog odlaganja, čime su eliminisani ključni negativni uticaji na okoliš, kao što su zagađenje zemljišta i podzemnih voda, tretiranje deponijskog gasa i procjednih voda, neutralizacija neugodnih mirisa, onemogućavanje neovlaštenog pristupa, sprečavanje zapaljenja otpada i slično.
Izgradnja sanitarne deponije do sada je, uglavnom, finansirana budžetskim sredstvima (oko 20 miliona maraka), izuzev sredstava od 2 miliona $ iz zajma Svjetske banke namijenjenog upravljanju čvrstim otpadom, a čiji je nosilac KJKP “Rad” Sarajevo. Na deponiji su, osim infrastrukture za sanitarno odlaganje (plohe sa PHD folijom, energana i baklja za spaljivanje gasova, prečistač otpadnih voda), do sada izgrađeni drugi prateći sadržaji, kao što je pogon za reciklažu otpada, finansiran dijelom iz grant sredstava Evropske unije i ostatkom koji je obezbijedio KJKP “Rad”, koji upravlja lokacijom.

U ovom kontekstu, međutim moramo istaći, da je zbog izostanka kontinuiranog finansijskog ulaganja, neekonomske cijene, a dobrim dijelom i neiskorištavanjem korisnog otpada, došlo do stagnacije i usporavanja daljnjeg napretka u uspostavi savremenog sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Trenutno stanje je opterećeno nedostatkom sanitarnih ploha za odlaganje, prevelikim količinama otpada, dotrajalom opremom i nedostatkom sredstava za održavanje izgrađene infrastrukture, kao i aktivnostima koje provodi SIPA-a na traženju nestalih lica.
I pored evidentnih problema ovo Ministarstvo, zajedno sa KJKP “Rad”, ulaže napore na stabilizaciji i popravci stanja, prije svega kroz implementaciju grant sredstava od 1,5 milion eura osiguranih iz Programa predpristupne pomoći EU – IPA 2011 godine, koja je u toku. U tu svrhu obezbijeđeni su projekti za izgradnju reciklažnog dvorišta, I fazu izgradnje inertnog odlagališta sa postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada, izgradnju sanitarne površine od 15 000 m2 za deponovanje otpada i nabavku i zamjenu dotrajale opreme. U funkciji razdvajanja odlaganja inertnog i građevinskog otpada od kućnog, što će se postići formiranjem nove deponijske površine, izvršeno je u 2013.godini djelimično rješavanje imovinsko-pravnih poslova, odnosno otkup zemljišta u vrijednosti od 200 000 KM. U ovu svrhu potrebno je planirati i dodatna sredstva, a efekti će biti brzo uočljivi, i posebno će se odraziti na racionalnije korištenje skupih sanitarnih ploha na kojima se sada nepotrebno odlaže nerazgradivi otpad.

Uporedo sa navedenim aktivnostima, koje će se intenzivirati u prvoj polovini ove godine, stvarane su i pretpostavke za pretvaranje deponije u Regionalni centar za upravljanje otpadom.
Naime, Federalnim planom za upravljanje otpadom je utvrđeno formiranje Regionalnog centra, na kojem će se tretirati otpad sa područja devet sarajevskih općina.
U Zakonu o upravljanju komunalnim otpadom, koji je ovo Ministarstvo izradilo još 2010.godine, takođe je predviđena uspostava Centra, iako Zakon nije još usvojen zbog problema sa usaglašavanjem sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Iz gore navedenog se može zaključiti da se, neovisno od usvajanja Zakona, provode aktivnosti na formiranju Centra, za koji će trebati značajna finansijska ulaganja.
Konačna opredjeljenja Kantona Sarajevo u vezi sa komunalnim otpadom će biti jasno iskazana u Kantonalnom planu, koji je urađen u Nacrtu i koji će uskoro biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Opredjeljenja se, ukratko, sastoje u smanjivanju proizvodnje otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i povratu materijala i energije, a biće implementirana kroz izgradnju nedostajuće infrastrukture, razvojem sistema selektiranja otpada na mjestu nastanka, te jačanjem ekološke svijesti korisnika.

Odgovor prilog:
Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvoran
Odgovor:

Na ovo zastupničko pitanje Ministarstvo privrede je odgovorilo 14.01.2013. godine, obzirom da je postavljeno na 22. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012. godine, a što je vidljivo iz datuma na samom zastupničkom pitanju. Navedeni odgovor dostavljamo u prilogu akta.

Zastupnika ćemo informisati o slijedećem:

U periodu 2009-20013. godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, ukupno je izdvojeno 1.080.162,00 KM za rekonstrukciju i zaštitu Ledene dvorane u KJP Centar "Skenderija".

Za 2009 godinu izdvojeno je 300.000,00 KM iz kojih sredstava je urađena sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja nivih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skvoš.

U 2010. godini izdvojeno je 500.000,00 KM iz kojih sredstava su izvršeni radovi na hidroizolaciji krovne površine, građevinski radovi na postavljanju temelja za mašinu za pravljenje leda, izrada glavnog projekta priključenja postojeće rashladne mašine, remont kotlovskog postrojenja, ispitivanje energetskih postrojenja, demontažni radovi na svim fazama, radovi na postavljanju Hidrantskog prstena (krova), instalacija reflektorske rasvjete, nabavka i instalacija semafora.

U Budžetu za 2011. godinu obezbijeđena su sredstva Razvojne banke FBiH za nastavak sanacije postrojenja za led u iznosu od 250.000,00 KM. Obzirom da ova sredstva nisu bila dovoljna za stavljanje postrojenja za led u funkciju, te iz razloga hitnosti sanacije vitalnih energetskih tačaka, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila promjenu namjene ovih kreditnih sredstava na novi projekat – Sanacija i izgradnja postrojenja za ze ventilaciju, grijanje i hlađenje sjevernog dijela Privrednog grada, zamjena dijelova stropa i brušenje podova sa vizuelnim označavanjem u prostoru Privrednog grada, a koja realizacija je započela u 2012. godini. Iz navedenih kreditnih sredstava u 2012. godini, izdvojeno je ukupno 209.271,00 KM za finansiranje Projekta nabavke i ugradnje postrojenja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje sjeverne ulice Privrednog grada, nabavka novih rasvjetnih armatura, ugradnja kliznih vrata i kamenih ploča podne površine u Privrednom gradu. nabavka opreme za razglas, radovi na povezivanju instalacija, ventilacije i klimatizacije amfiteatra u suterenu Doma mladih sa novom klima komorom u prostoru Privrednog grada, te radovi na rekonstrukciji ploče spuštenog stropa u dijelu Privrednog grada.

Zbog velikih snježnih padavina u februaru 2012. godine, došlo do urušavanja krovne površine Ledene dvorane, uzrokovana je velika šteta što je zahtijevalo hitnu sanaciju objekta. Preduzeće je pokrenulo postupak javne nabavke za rašćišćavanje urušenog krova Ledene dvorane, izabran je najbolji ponuđač, te je za raščišćavanje iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 75.360,00 KM.

U 2013. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za rekonstrukciju Ledene dvorane bila su planirana sredstva u visini od 500.000,00 KM. Direktor je smatrao da su ova sredstva nedovoljna za potpunu rekonstrukciju objekta Ledene dvorane, te uputio zahtjev za promjenu namjene ovih sredstava u svrhu izgradnje parkinga, kliznih vrata u Privrednom gradu i vatrodojavu. Ministarstvo privrede je, obzirom da su ova sredstva planirana za kapitalne projekte, upozorilo Preduzeće da se ne može vršiti prenamjena ovih sredstava osim rebalansom Budžeta. Ministrstvo finansija je ipak, putem Vlade Kantona Sarajevo, izvršilo preraspodjelu ovih sredstava u iznosu od 290.000,00 KM.

Ostatak sredstava u iznosu od 204.801,60 KM utrošen je na plaćanje radova na privremenoj zaštiti konstrukcije Ledene dvorene, Sajamske dvorane i garaže od daljeg štetnog uticaja atmosferilija, drvenom konstrukcijom sa pokrivačem od folije i odvodnjom van objekta, a koji radovi su okončani tek u januaru 2013. godine.

Zbog niza nezakonitih radnji u KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, po prijavi uposlenika Preduzeća, pokrenuti su određeni postupci protiv odgovornih lica, i proslijeđeni nadležnim organima na postupanje.

Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?
Odgovor:

Ministarstvo pravde i uprave ostaje kod odgovora na zastupničko pitanje koje je dostavilo aktom broj o3-07-02-8693/13 od 16.04.2013. godine, u kojem smo odgovorili i na pitanje koji je organ nadležan da da odgovor na ovo zastupničko pitanje.

Odgovor prilog:

Zukić Amir

Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je dio realiziranog i puštenog u promet projekta južne longitudinale izveden prema važećoj provedbenoj planskoj dokumentaciji. Izvedeni dio Južne longiudinale je po vrsti i značaju puta prešao u rang primarne gradske saobraćajnice sa računskom brzinom od Vrač=60 km/h. Ista je izgrađena radi omogućavanja bržeg protoka vozila na jednom od tri podužna longitudinalna pravca u gradu Sarajevu, tako da bi svako naknadno ubacivanje dodatnih "skretanja" narušilo minimalne projektno-tehničke uslove koji su i ovako teško ispoštovani. I pored navedenog, a imajući u vidu da je realizacija saobraćajnice ovakvog ranga nametnula potrebu za dodatnim sagledavanjem lokalne mreže saobraćajnice i pristupnih puteva u zoni uticaja Direkcija za puteve KS je preko Ministarstva saobraćaja KS izradila Elaborat – projekat nove regulacije saobraćaja na servisnim saobraćajnicama i ulicama u naselju u zoni izgrađenog dijela Južne longitudinale od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ul. Derviša Numića, kojim će se rješiti navedeni problemi.

Također Vas obavještavamo da je navod iz Vaše inicijative da je izgradnja izvedenog dijela Južne longitudinale trajala rekordnih 15 mjeseci apsolutno netačan, te da je rok za realizaciju izgrađenog dijela Južne longitudinale bio godinu dana i isti je produžen za dodatnih mjesec i petnaest dana usljed povećanja obima radova (cca 20%) za dodatnih 180 m saobraćajnice i proširenja pješačkih staza, nepominjući probleme sa podzemnim instalacijama i javnim preduzećima.

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.
Odgovor:

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio nametnut okvirnim zakonima (zakoni na državnom nivou).
Kanton Sarajevo, kao vodeći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kao vodeći nosilac obrazovnih promjena na području Bosne i Hercegovine, je u odnosu na ostale dijelove Bosne i Hercegovine, učinio određene pomake i reformske uspjehe, počevši od uvođenja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja za učenike do navršenih 18 godina života, zatim eksternee mature za učenike koji uspješno završe 9. razred osnovne škole i sl.
Potpuno smo svjesni činjenice da postoje i veliki nedostaci na kojima se treba raditi, kao što je rasterećenje nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu, eventualno uvođenje novih nastavnih predmeta u skladu sa globalnim promjenama koje se dešavaju, jačanje kapaciteta nastavnika, omogućavanje kvalitetnijeg realiziranja inkluzivnog obrazovanja, jačanje saradnje sa roditeljima, veće uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti, te, između ostalog, i rješavanje pitanja težine školske torbe.
Svaki ozbiljan reformski proces, koji se posmatra dugoročno i čije rezultate očekujemo vidjeti u narednim godinama, a ne odmah, pretpostavlja i kvalitetnu finansijsku osnovu, koja se treba obezbijediti prije početka rada na bilo kakvim promjenama.
Nažalost, zbog teškog finansijskog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, te sve manjeg izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo za oblast obrazovanja, pod čim podrazumijevamo smanjenje ili potpuno ukidanje određenih budžetskih stavki za obnovu i rekonstrukciju škola, edukacije nastavnika, stipendije za talentirane i nadarene učenike, stipendije za magistrante i doktorante, nagrade učenicima i nastavnicima za uspješne nastupe na kantonalnim i državnim takmičenjima i sl., pokretanje velikih reformskih procesa je u ovom trenutku teško izvodivo.
Međutim, Ministarstvo je spremno sa svojim kapacitetima, da bude uključeno u sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja stanja kada je u pitanju oblast obrazovanja, ali smo mišljenja da bez značajnog finansijskog ulaganja u obrazovanje, u širem smislu ove riječi, ne možemo očekivati kvalitetno poboljšanje stanja.

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba
Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini biti podržan budžetskim sredstvima sa pozicije ovog ministarstva u iznosu od 10.000,00 KM.

S obzirom da je vodovodna mreža u sve lošijem stanju, potrebno je obezbijediti sredstva za realizaciju "Programa sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema".
Odgovor:

Razvoj kanalizacionog sistema je u evidentnom zaostajanju u odnosu na potrebe.
Intenzivnu izgradnju (pravnu i bespravnu)ne prati odgovarajuće širenje javne kanalizacione mreže.
Sa bespravnom izgradnjom objekata raste i bespravna izgradnja kanalizacionog sistema,i
broj bespravnih priključaka.
Ovakvo stanje usložnjava funkciju kanalizacionog sistema i ugrožava sanitarnu bezbjednost.
U potpunosti podržavaju inicijativu poslanika gosp.Amira Zukića na sistemskom rješavanju
navedenih problema i predlažu da se uputi poruka lokalnim zajednicama za suzbijanje bespravne izgradnje kanalizacione mreže i bespravnog priključenja objekata, javljaju iz nadležnog
KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo.

Konaković Elmedin

“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?
Odgovor:

ODGOVOR:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) propisano je osposobljavanje za život i rad djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod koje postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.
Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci do navršenih 15 godina života, a izuzetno do 18 godina života ukoliko zbog fizičkih ili psihičkih smetnji nisu bila u stanju završiti osnovno školovanje i osposobljavanje za život i rad u predviđenom roku. Pravo na školovanje i osposobljavanje za život i rad obezbjeđuije se djetetu do navršenih 26 godina života, a najkasnije do navršenih 29 godina života, ukoliko je to pravo ranije uspostavljeno. Pravo na rehabilitaciju u cilju osposobljavanja za život i rad imaju i odrasle osobe kod kojih je onesposobljenost nastupila nakon 26. godine života, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a najkasnije do navršenih 40 godina života.
Utvrđivanje postojanja osnova za ostvarivanje prava na školovanje i osposobljavanje za život i rad vrše ljekarske komisije prema Pravilniku o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 26/08 i 5/12).
Djeci i odraslim osobama koje su u skladu sa gore navedenim zakonom osposobljene za život i rad, pripada pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje do trenutka zaposlenja, pod uslovom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje. Ova naknada utvrđena je u visini 20% prosječne plaće, a isplaćuje se mjesečno preko JU „Kantonalni centar za socijalni rad“.

Što se tiče zastupničke inicijative „Da se hitno riješi radno-pravni status Mobilnog tima u Centru za socijalni rad“ dajemo slijedeći odgovor:
Ovo ministarstvo je dana 21.08.2014.god. u okviru nadležnosti koje ima dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ koji je donio Upravni odbor, u kojem su, između ostalog, sistematizovana tri radna mjesta koja se odnose na Mobilni tim.
Prema redosljedu donošenja, odnosno stupanja na snagu unutrašnjih pravnih akata, ističemo da se od strane Upravnog odbora prvo mora donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, pa tek nakon što on stupi na snagu donosi se i Pravilnik o radu kojim se utvrđuju koeficijenti za obračun plaće.
Prema Sporazumu o postupku utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama socijalne zaštite Kantona Sarajevo koji je stupio na snagu 22.07.2014.god. i prema kojem javne ustanove socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo imaju obavezu da u roku od 7 (sedam) dana usklade svoje Pravilnike o radu sa navedenim Sporazumom, Upravni odbor ima obavezu donošenja Pravilnika o radu kojim će se utvrditi koeficijenti kako za Mobilni tim, tako i za sva druga radna mjesta u Ustanovi.
Nakon što se donese Pravilnik o radu i na isti od strane ovog ministarstva da saglasnost, potpuno će se riješiti radno pravni status Mobilnog tima u Javnoj ustanovi „Kantonalni centar za socijalni rad“.
Nažalost, dok Upravni odbor Ustanove ne izvrši svoju obavezu donošenja Pravilnika o radu, ovo ministarstvo ne može prići razmatranju ovog unutrašnjeg akta u cilju davanja saglasnosti.

Da u skladu sa svojim kapacitetima organizuje kvalitetniji nadzor u naselju Tibra Pacifik na Stupu.3000 stambenih jedinica je u poslednjih nekoliko mjeseci izloženo stalnim pljačkama i krađi auta. Stanovnici ovog naselja čak nude besplatno kancelariju za
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničku inicijativu
Izvršenom analizom strukture krivičnih djela na području naselja Stup - kompleks naselja „Tibra Pacifik“, Općina Ilidža, za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine (šest mjeseci) evidentiran je slijedeći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata:

Redni broj Naziv krivičnog djela Prijavljeno izvršenje krivičnih djela u okviru kompleksa Tibra Pacifik - Stup Ukupno prijavljeno izvršenje krivičnih djela na području Četvrte PU Procentualni iznos u odnosu na ukupan broj krivičnih djela
1. Razbojništvo 5 48 10,4%
2. Teške krađe motornih vozila 28 103 27,1%
3. Teške krađe – provaljivanjem u vozila 42 171 24,5 %
4. Teške krađe u poslovne prostorije 20 310 6,4 %
5. Teške krađe u podrumske prostorije 2 32 3,2 %

Četvrta policijska uprava, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima, svakodnevno angažuje policijske službenike na lokalitetu kompleksa „Tibra-Pacifik“ u naselju Stup, u cilju preventivnog-represivnog djelovanja, odnosno sprečavanja i otkrivanja svih oblika krivičnih djela, a posebno krivičnih djela razbojništava i teških krađa motornih vozila, kao i drugih krivičnih djela protiv imovine, te će nastaviti sa preduzimanjem planskih operativno-taktičkih mjera i radnji na navedenom lokalitetu u cilju sprečavanja izvršenja opisanih krivičnih djela i stvaranja što povoljnog sigurnosnog okruženja za stanovnike ovog naselja.
U skladu sa prethodno potpisanim Sporazumom o saradnji sa Općinom Ilidža, Četvrtoj policijskoj upravi ustupljena je na korištenje kancelarija za potrebe Policijske stanice Ilidža i rukovodioca sektora, u prostorijama MZ Stupsko brdo-Dom kulture, u ulici Dr. Kasima Begića broj 111, tako da bi dodjela dodatne kancelarije bila neracionalna.

Da se hitno krene u rješavanje problema u nekoliko segmenata i to :
Odgovor:

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vaše inicijative, obavještavamo Vas da Direkcija za puteve nadležna samo za tačku Prilagođavanje na pješačkim prijelazima trotoara za osobe koje koriste ortopedska pomagala (kolica), te da u skladu s tim konstantno vrši izgradnju prilaznih rampi za invalide u cijelom Gradu, te kod svih rekonstrukcija i sanacija ulica, na pješačkim prijelazima ugrađuje prilazne invalidske rampe.

Odgovor prilog:
Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo aktivnosti na izradi elaborata o opravdanosti ujedinjavanja dvije spomenute srednje škole u jednu školu, ali zbog različitih poteškoća na koje smo nailazili prilikom izrade ovog dokumenta, elaborat nikada do kraja nije urađen. Naša namjera je bila da, cijeneći trenutnu ekonomsku situaciju, racionaliziramo troškove funkcioniranja i rada ove dvije škole, na način da od dva pravna lica formiramo jedno pravno lice. Pri tome je svakako važna aktivnost bila da ne dozvolimo situaciju u kojoj bi došlo do eventualnog otpuštanja određenog broja zaposlenih u obje škole. Shodno navedenom, Ministarstvo je mišljenja da bi promjena naziva Srednje škole metalskih zanimanja u ovom trenutku bila nepotrebna, uzumajući u obzir namjeru Ministarstva za spajanja ove dvije škole u jednu srednju školu.
2. Još jedan važan razlog kojim smo se rukovodili do sada, ne dajući saglasnost za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja, je u činjenici da novi naziv Srednja politehnička škola ne upućuje da se u školi obrazuju i učenici III stepena zanimanja. Podsjećamo da je Srednja škola metalskih zanimanja u Kantonu Sarajevio prepoznata kao škola koja obrazuje učenika za zanimanja III stepena – zanati, a novi naziv škole ne bi ukazivao na tu mogućnost, sa čim se ovo ministarstvo ne slaže. Evidentne su aktivnosti navedene škole na inoviranju postojećih nastavnih planova i programa i uvođenju novih zanimanja IV stepena, ali ne III stepena, što može eventualno navoditi na pomisao da u budućnosti ova škola neće obrazovati učenike za zanimanja III stepena. U razgovoru sa predstavnicima škole je jasno navedeno da škola nema ovu namjeru, ali je mišljenje Ministarstva da bi promjena naziva škole u ovom trenutku bila kontraproduktivna.
Isto tako, promjenom naziva škole se ne bi postigao efekat većeg upisa djece u navedenu školu,odnosno škola na ovaj način ne bi upisivala veći broj učenika nego što je to trenutno slučaj.
Na osnovu navedenog, Ministarstvo još jednom ističe da u ovom trenutku ne postoji opravdan razlog za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja.

Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo?
Odgovor:

Ustav Kantona Sarajevo ne sadrži prepreku za donošenje Zakona o porijeklu imovine, s obzirom da se radi o zakonu koji nije ni u isključivoj nadležnosti Federacije BiH ni u podijeljenoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
Zakon o porijeklu imovine ne bi mogao biti donesen samo u svrhu utvrđivanja porijekla imovine građana, već u odnosu na imovinu koje je nezakonito stečena, što se dokazuje u sudskom postupku.
S tim u vezi, ukazujemo na do sada vođene aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s obzirom da je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine usvajanje EU standarda utvrđenih u Konvenciji Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama (1990) i Konvencijom Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i o finansiranju terorizma (2005), koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2007. godine, odnosno harmonizacija vlastitih propisa u ovoj oblasti.
Na konferenciji na temu „Oduzimanje nezakonitno stečene imovine kao instrument u borbi protiv kriminala“ održanoj 26.09.2013. godine u Sarajevu, Projekt Evropske unije „EU podrška provedbi zakona“ predstavio je set pravnih standarda koji čine minimum polaznih osnova u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine. Na konfedernciji je utvrđeno također da u Bosni i Hercegovini nisu usklađeni standardi u zakonodavstvu (krivični zakoni, zakoni o krivičnom postupku, zakoni o izvšnom postupku i drugi zakoni koji regulišu ovu materiju), što je preduslov za donošenje ovog zakona.
Nakon usvajanja i impementiranja ovih pravnih standarda u domaće zakonodavstvo, pitanje oduzimanja nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini će biti u skladu s preporukama Nacrta Direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima, iz marta 2012. godine.
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute su procedure i prezentiran radni materijal Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH, a istovremeno se vode aktivnosti na usaglašavanju Krivičnog zakona FBiH, Zakona o krivičnom postupku FBiH, Zakona o izvršnom postupku i drugih zakona koji reguliraju ovu materiju i njihovoj međusobnoj harmonizaciji.
Ministarstvo pravde i uprave smatra da donošenje kantonalnog zakona u ovoj oblasti nije moguće prije donošenja federalnog zakona, s obzirom na zakonska rješenja koja moraju biti harmonizovana i finansijska sredstva potrebna za osnivanje prateće infrastrukture za provođenje zakona, te obavezu da prethodno budu izvršena usklađivanja pomenutih federalnih zakona.

"Da li je Zakon o taxi prevozu dobio saglasnost Konkurencijskog vijeća i da li će ići u proceduru?"
Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Konkurencijsko vijeće je dalo pozitivno Mišljenje broj 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08.2013. godine kojim je utvrđeno da je nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo usaglašen sa Zakonom o kunkurenciji.
Vlada Kantona Sarajevo donjela je Zaključak broj 02-05-23029-I/13 od 10.09.2013. godine kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i kojim se predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 141. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) pretrese Nacrt zakona i isti uputi u javnu raspravu.

Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?
Odgovor:

Dug za električnu energiju KJKP GRAS-a je u novembru 2012. godine iznosio 2.315.117,03 KM dok je na dan 31.08.2013 iznosio 2.975.762,42 KM. Dug za električnu energiju nije nastao samo u mandatu ove Vlade već KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ima dug za struju već duži period vremena.
U prilogu odgovora dostavljamo vam „Pregled duga za struju po mjesecima za period 31.07.2012.-12.09.2013. godine“ koji nam je dostavilo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.

Odgovor prilog:
"Molim Vas za informaciju o stanju u kompaniji Standard Sarajevo"
Odgovor:

Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/2-19-492-61/IAGP od 23.11.2001. godine, odobren je upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala preduzeća STANDARD, u vrijednosti od 9.941.976,00 KM, što predstavlja 53,51 % ukupnog kapitala Dioničkog društva u mješovitoj svojini Tvornice namještaja STANDARD Sarajevo p.o.

Po upisu u sudski registar, održana je prva Skupština dioničara 24.01.2002. godine, od kada preduzeće STANDARD Sarajevo nije više u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo- Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Za sve ostale informacije o uslovima privatizacije preduzeća STANDARD Sarajevo obratite se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo.

Dostava zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.
Odgovor:

U Stručnj službi Vlade Kantona Sarajevo može se koristiti tonski i video zapis sa sjednice Vlade Kantona, a u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo mogu se dobiti na uvid svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Molim tumaćenje akta koji prilažem, potpisanog od inspektora saobraćaja
Odgovor:

Navedeno pitanje ne spada u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Molim vas da mi precizirate, da li policija u okviru svojih aktivnosti može kontrolisati ispravnost dokumentacije potrebne za obavljanje taksi djelatnosti?
Odgovor:

Obzirom da je odredbama člana 79. stav (3) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj 28/06 i 2/10) propisano da policijski službenici vrše nadzor nad provođenjem odredbi člana 10. stav (2) alineja 2. ovog Zakona, znači da policijski službenici postupaju i u skladu s odredbama Odluke o taksi prijevozu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04), u pogledu potrebne dokumentacije za obavljanje taksi prijevoza, do donošenja novog propisa od strane Skupštine Kantona, u skladu s ovim Zakonom, kojim se utvrđuju uslovi, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta na području Kantona Sarajevo. Navedeni propis nije donesen u  roku od 90 dana, niti je to učinjeno do današnjeg dana, što predstavlja značajnu smetnju za vršenje nadzora pri kontroli taksi prijevoza od strane policijskih službenika. Neusklađeni propisi, Odluka o taksi prijevozu ("Službene novine KS" broj: 10/04) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj: 28/06 i 2/10), doveli su do toga da je Kantonalni sud u Sarajevu, kao drugostepeni sud zauzeo stav da i policijski službenici, isto kao inspektori za cestovni saobraćaj koji postupaju po  Zakonu o inspekcijama F BiH, moraju sačinjavati zapisnik prilikom vršenja nadzora taksi prijevoza, što je imalo za posljedicu  donošenje rješenja od strane suda kojim se pokrenuti prekršajni postupci od strane policije protiv nelegalnih taksi prijevoznika obustavljaju.

Imajući u vidu da nadležni organ Kantona Sarajevo  nije uskladio propise iz člana 10. i 42., a što je trebao učiniti shodno odredbi člana 103. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, gdje je navedeno da će primjenjivati važeći propisi Kantona, odnosno grada i općine ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, upitno je da li policijski službenici uopšte mogu vršiti nadzor nad provođenjem Odluke o taksi prijevozu Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car pr
Odgovor:

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se

Zastupnik Elmedin Konaković na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car prevoza tim istim vozilima“

Nadalje,  poslanik je pokrenuo inicijativu:

“Ako postoje pravni subjekti koji na taj način djeluju, tražim od nadležnog ministarstva da povuće ili poništi rješenja o pružanju taksi usluga.“

 

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:

 Pravna lica koja su registrirana za obavljanje taksi prijevoza i rent-a-car prijevoza mogu obavljati i jednu i drugu djelatnost.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nema direktne dokaze i saznanja da taksi prijevoznici istim vozilima obavljaju taksi prijevoz i rent-a-car prijevoz, odnosno nismo zaprimili od nadležne inspekcije takve zapisnike.

Prema našim evidencijama taksi prijevoznici “Paja“ d.o.o., “Kale-taxi“ d.o.o., “Žuti taxi“ d.o.o., „Holand-Company“ d.o.o. i dr. obavljaju i rent-a-kar prijevoz.

Pravilnikom o licenci propisano je da licenca vozila prestaje važiti danom: prestanka važenja licence prijevoznika, pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju licence vozila, isteka roka za produženje važnosti registracije vozila, odjave vozila,  isteka roka važenja rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo,  raskida ili isteka ugovora o leasing-u i  pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju dopunske taksi oznake. 

Dakle nije propisana mogučnost oduzimanja “D“ licence za situaciju koji navodite u svom pitanju.

Da li su propisi koji regulišu usvojanje napuštene djece usklađeni sa federalnim?
Odgovor:

Pojam usvojenja, uslovi za zasnivanje usvojenja, zajedničke odredbe, posebni uslovi za potpuno i nepotpuno usvojenje, postupak zasnivanja usvojenja, prava i družnosti iz nepotpunog usvojenja i raskid nepotpunog usvojenja, regulisani su članom 91. do 124. Porodičnog zakona („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05 i 41/05) i podzakonskim aktima: Uputstvom o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvajanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/06) i Uputstvom o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/06).

Iz naprijed navedenih propisa jasno proizilazi da je pitanje usvojenja i procedura za postupak usvojenja u isključivoj nadležnosti Federacije BiH, što je i razlog da Kanton Sarajevo nema donesenih zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje institut usvojenja.

Budući da je usvojenje poseban i najznačajniji dio porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja, jer se istim zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, pozitivna iskustva nadležnih službi socijalne zaštite, kao organa starateljstva koji provode postupak usvojenja, ukazuju da su navedeni propisi koji uređuju ovu oblast doneseni u najboljem interesu djece bez roditeljskog staranja.

Stoga ovo ministarstvo ocjenjuje, vodeći se isključivo interesima djeteta, da važeće procedure usvojenja nije potrebno mijenjati.

Fazlija Nedžad

Nedžad Fazlija postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na obezbjeđenje lijekova stanovništvu Kantona Sarajevo klopidogrel i atorvastatin bez ograničavanja perioda u kojem se lijek koristi odnosno bez participacije.
Odgovor:

O D G O V O R

Lijek Klopidogrel se nalazi na A listi lijekova u čijoj cijeni Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo učestvuje sa 100%. Doziranje za indikaciono područje za korištenja ovog lijeka je za :
„Pacijenti s akutnim koronarnim sindromom: akutni koronarni sindrom bez elevacije ST segmenta (nestabilna angina ili non-Q infarkt miokarda): liječenje s klopidogrelom treba započeti s pojedinačnom udarnom dozom od 300 mg, a zatim nastaviti s dozom od 75 mg, jedanput na dan (uz
acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 75 mg do 325 mg na dan). Budući da su više doze acetilsalicilne kiseline bile povezane s povećanim
rizikom od krvarenja, preporučuje se da doza acetilsalicilne kiseline ne bude veća od 100 mg.
Optimalno trajanje liječenja nije još formalno utvrđeno.
Rezultati kliničkih ispitivanja podupiru trajanje liječenja do 12 mjeseci, a najveća dobrobit uočena je u trećem mjesecu liječenja (vidjeti dio 5.1.)“
Doziranje odnosno ograničenje u dužini trajanja terapije za ovo indikaciono područje je i susjednoj Republici Hrvatskoj određeno kao :“ RB01 Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.“
Napominjemo da se indikaciono područje i doziranje za određeni lijek utvrđuje Rješenjem o registraciji lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Klinička ispitivanja koja se provode u postupku odobravanja nove generičke molekule su obavezna i na osnovu rezulatata se u procesu registracije izdaje Rješenje o registraciji a praćenjem nus pojava se vrše izmjene kako za indikaciono područje tako i za režim doziranja lijeka, odnosno dužinu trajanja terapije. Za promjenu ovakve odredbe bi bilo potrebno dokazati kliničkim ispitivanjem da se mijenjaju rezultati dosadašnjih kliničkih studija.

Lijek C10AA05 Atorvastatin se nalazi na B Listi Kantona Sarajevo sa 25% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u cijeni lijeka. U istoj ACT grupi se nalazi lijek C10AA01 Simvastatin sa 100% učešćem dok se lijek C10AA07 Rosuvastatin također nalazi na B listi lijekova sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u iznosu od 25% cijene lijeka. S obzirom da su aktivnosti na usklađivanju Liste Kantona Sarajevo sa Federalnom esencijalnom listom u toku, a imajući u vidu ukupna raspoloživa sredstva za lijekove i njihovu ograničenost, razmotrit će se mogućnost povećanja učešća Zavoda u cijeni lijeka.

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u programskim aktivnostima za 2013. godinu predvidjelo donošenje Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo.
Komisija koja je formirana u Ministarstvu je utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Nakon što je Nacrt Zakona usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je spomenuti materijal uputila u javnu raspravu relevantnim pravnim subjektima koji provode obrazovanje na području Kantona Sarajevo, a zainteresovani su i za provođenje obrazovanja odraslih, po donošenju ovog zakona.
Nacrt zakona bio je pristupačan i svim ostalim koji su zainteresovani za ovaj vid obrazovanja, jer je isti bio objavljen i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Javna rasprava je trajala 60 dana, u toku koje je pristiglo nekoliko primjedbi koje je stručno obradila Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, koja je u međuvremenu imenovana od strane ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 11-14-12505-1/13 od 20.08.2013. godine, imenovao predsjednika i članove Komisije za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih.
Zadatak Komisije je bio da realizira sve aktivnosti u vezi sa izradom prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi ministru za obrazovanje, nauku i mlade, radi upućivanja u dalju proceduru.
Komisija je nakon razmatranja svih prispjelih primjedbi, prihvaćene primjedbe koje doprinose boljoj zakonskoj regulativi, ugradila u tekst Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, a primjedbe koje nisu prihvaćene uz razlog neprihvatanja naveden u izvještaju o javnoj raspravi, svrstala je u neprihvaćene i neugrađene primjedbe u tekst Prijedloga zakona o obrazovanju odraslih.
Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih je održala 5 sastanaka, od kojih je posljednji sastanak održan 13.09. 2013. godine .
Međutim, zbog neopozive ostavke ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Damira Marjanovića, dalje aktivnosti na usvajanju Zakona o obrazovanju odraslih su obustavljene.
Zbog neimenovanja novog ministra do danas, nismo bili u mogućnosti pokrenuti proceduru koja podrazumijeva pripremu materijala za Vladu Kantona Sarajevo i zatim za Skupštinu Kantona Sraajevo na dalje razmatranjen i eventualno usvajanje.
Napominjemo, predložene zakonske odredbe podrazumijevaju obezbjeđivanje značajnih finansijskih sredstava, za šta u ovom trenutku Ministarstvo u svom Budžetu nema obezbijeđena sredstva.
Isto tako, koristimo se prilikom da Vas informiramo da smo u ovom periodu takođe bilio svjesni činjenice da se na nivou Bosne i Hercegovine odvijaju aktivnosti na donošenju principa i standarda u oblasti obrazovanuja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji će biti obavezujući i za Kanton Sarajevo.
U „Službenom glasniku BiH“ , broj: 39/14, od 19.05.2014. godine je objavljena Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, te smo u narednom periodu obavezni pristupiti usklađivanju Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih sa spomenutom odlukom, kako bi i ovo pitanje iz oblasti obrazovanja bilo usklađeno sa standardima i principima Evropske unije, a Bosna i Hercegovina prilagodila svoje propise i postala ravnopravan član jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja.

Tražim da mi se dostave kriteriji, ako postoje, na osnovu kojih se sportskim udruženjima odobrava da izdaju potvrde-certifikate o završenoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja (sportskog i lovačkog).
Odgovor:

ODGOVOR:

Članom 20. stav (3) tačka b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je kao poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja propisano da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Članom 21. stav (4) pomenutog Zakona je propisano da se navedeni posebni uvjet dokazuje za lovačko i sportsko oružje – potvrdom sportske streljačke organizacije sa područja Kantona Sarajevo, a za kratko vatreno oružje – potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja koju izdaje Komisija Ministarstva imenovana od strane ministra na prijedlog policijskog komesara, nakon provedenog testiranja. Iz navedenog proizilazi da je nadležnost za izdavanje potvrda od strane sportskih streljačkih organizacija utemeljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10).
-Na području Kantona Sarajevo prema podacima dostavljenim od strane nadležnih Policijskih uprava potvrde izdaju sljedeća sportska udruženja: Klub za praktično streljaštvo “BULLET”, u ulici Alipašina bb, Udruženje streljački klub “TARGET”, u ulici Tina Ujevića broj 11, Udruženje klub za praktično streljaštvo “SALAMANDER”, u ulici Augusta Brauna broj 8, Sportski klub “GM17 SHADOW”, u ulici Alipašina bb, U.G. Streljački klub “SARAJEVO”, u ulici Maršala Tita broj 38 B, Streljački klub “DAESITIATES”, u ulici Kotromanića broj 36, Streljačko streličarski pintball klub “META”, u ulici Jarčedoli do broja 1, Streljački klub “Željezničar”, u ulici Paromlinska broj 17, KM Sport, u ulici Hifzi Bjelavca broj 58, KPC&TT “POINT”, u ulici Igmanskih bataljona broj 35, UGSSSK “Ilidža”, u ulici Plavi put broj 4, SK “Igman”, u ulici Hadželi broj bb- Hadžići, Klub za praktično streljaštvo, taktički trening i ekstremne sportove “Black Wolf” i Streljački savez invalidnih lica F BiH.
-Članom 21. stav (4) tačka d) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je propisano da Komisija vrši nadzor nad radom sportskih streljačkih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, o načinu osposobljavanja fizičkih lica, o tehničkom znanju za pravilno rukovanje oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja.
-Nadležna policijska uprava nakon što utvrdi da li su ispunjeni opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, te ako utvrdi da nema osnova za odbijanje zahtjeva, uputit će podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta u koje spada i dostavljanje dokaza da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Tek nakon što lice dostavi dokaz o ispunjavanju pomenutog posebnog uvjeta nadležna policijska uprava će izdati odobrenje za nabavku oružja. Na opisan način se vrši kontrola da li je neko lice koje traži dozvolu za oružje i završilo obuku u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja, obzirom da dostavljanje navedenog dokaza predstavlja poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavku oružja.

Klub SDP-a traži od Komisije za izbor i imenovanje da povuče odluku o smanjenju plaća profesionalnim zastupnicima za 20% i da donese novu odluku o ukidanju naknada-paušala profesionalnim zastupnicima u visini od 552 KM.
Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja razmatrala je zahtjev Kluba SDP-a i nije prihvatila zahtjev za povlačenje odluke o umanjenju paušla u iznosu od 20% plaće i donošenje nove odluke o ukidanju paušala.
Također, Komisija nije nadležna da vrši usmjeravanje budžetskih sredstava.

Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajev
Odgovor:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 19.06.2010. godine kojim je obavezalo Skupštinu Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, na donošenje i izmjenu propisa koji se odnose na reguliranje pružanje taksi usluga u Kantonu Sarajevo, odnosno na način da se svim pravnim i fizičkim licima registriranim taksi prijevoznicima omogući slobodna tržišna konkurencija.
Odredbama člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96-ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 16/13), člana 10. st. (1) alineja 2 i stav (2). Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 28/06 i 2/10), utvrđeno je da će Skupština kantona svojim propisom, u skladu sa Federalnim Zakonom, urediti uvjete, način i organizaciju vršenja taksi prijevoza.
Iz gore navedenih razloga Ministarstvo saobraćaja pristupilo je izradi Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo saobraćaja uputilo je prema Vladi Kantona Sarajevo prijedlog Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa stručnim mišljenjem Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i uprave, mišljenje Pravobranilaštva, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i mišljenje Konkurencijskog vijeće Bosne i Hercegovine.
Rješenjem broj: 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08. 2013. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine dalo je slijedeće mišljenje:
» Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, usaglašen je sa Zakonom o konkurenciji. «
Vlade Kantona Sarajevo uputila je Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 143. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) donese Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo amandmanski je izmjenila jedan dio odredbi prijedloga Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i usvojila Zakon sa amandmanima.
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine uputilo je dopis broj: 01-26-10-159-I/12 od 06.05. 2014. godine Skupštini Kantona Sarajevo na postupanje gdje istiće da su pojedine odredbe usvojenog Zakona u suprotnosti sa odredbama Zakona o konkurenciji. Vlada Kantona i Ministarstvo saobraćaja nisu dobili nikakav nalog od Konkurenciskog vijeća za postupanje, a u samom dopisu je utvrđeno da su Skupštini Kantona Sarajevo dostavili prijedlog Zakona koji je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.
Ministarstvo saobraćaja nije dobilo od strane Skupštine Kantona Sarajevo upute za daljnje postupane po pomenutom dopisu.

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Nedžada Fazlije za formiranje fonda za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo. Smatramo inicijativu opravdanom i korisnom jer će za rezultat imati poboljšanje položaja lica u stanju socijalne potrebe.
Predlažemo da se ova incijativa realizuje kako se prikupljaju i donatorska sredstva za rad javnih kuhinja u kojima se pripremaju i distribuiraju topli i suhi obroci za lica i porodice u stanju socijalne potrebe.
Naime, uposlenici budžetskih korisnika, na dobrovoljnoj osnovi iz plaće za ovu namjenu izdvajaju 1,00 KM mjesečno koja se uplaćuje na poseban račun otvoren pri JU “Kantonalni centar za socijalni rad“.
Prikupljena donatorska sredstva, shodno članu 7. stav 4 Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/06, 46/12, 30/13 i 19/14) svojom odlukom Koordinaciono tijelo (kojeg čine predstavnici svih javnih kuhinja i JU “Kantonalni centar za socijalni rad“), uz saglasnost Ministarstva, raspoređuje javnim kuhinjama prema broju korisnika.

„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upra
Odgovor:

ODGOVOR

Vlada Kantona Sarajevo nije razriješila imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama u javnim ustanovama-osnovnim i srednjim školama, uz napomenu da je u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izabran u upravljačke strukture jedan takav predstavnik.
Napominjemo da je u vrijeme donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo istekao četverogodišnji mandat svim članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola, te da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova školskih odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.
Takođe napominjemo da je ovo ministarstvo raspisalo javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo,a obrada aplikacija i priprema materijala za Vladu Kantona Sarajevo je u završnoj fazi.

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD SOC. POLITIKU....

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem obavještavamo Vas da se imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora i predsjednika i članova nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica vrši u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 08/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13), Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/13), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo donesena je na osnovu naprijed citiranih pravnih akata.

Navedenom odlukom propisani su, između ostalog, opšti i posebni uslovi za imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo.

Prema navedenoj Odluci kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana upravnog odbora ne može biti izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik.

Imajući u vidu naprijed navedeno u upravni i nadzorni odbor javnih ustanova nisu ni mogle biti imenovane osobe – kandidati koji ne ispunjavaju citirani uslov.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

ODGOVOR MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, pose
Odgovor:

Odgovor na poslničku inicijativu poslanika Nedžada Fazlije

Održavanje zelenih površina na području Kantona Sarajevo u 2013.godini, se vršilo na osnovu Programa održavanja javnih zelenih površina, a na osnovu izdvojenih budžetskih sredstava i raspoložive radne snage. S početkom 2014.godine, nastavljeno je sa redovnim aktivnostima na održavanju, uz napomenu da je u nadležnosti KJKP "Park"d.o.o.Sarajevo aktivnost i rad prema
Programu rada Zimske službe za sezonu 2013/14 godina. U Alipašinoj ulici je u toku mjeseca oktobra 2013.godine izvršena sadnica platana (Platanus X acerifolia), ukupno 30 komada, sa zaštitnim kolcima i vezovima,
postavljanje travnog busa-ukupna površina 745(m kvadratnih), i izvršena je rekonstrukcija travnjaka-ukupna površina 360 m(kvadratnih). U KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo nalazi se Služba komunalnih eko-redara, ukupno (23), koji rade na području Kantona Sarajevo, raspoređeni u dvije smjene od7,30-22 h i u dane vikenda. Zapisnici i upozorenja o parkiranim vozilima na zelenim površinama, odnosno vozilima koja prelaze preko zelenih površina i sva druga upozorenja licima
koja vrše uništavanje zelenih površina, drveća, grmlja i dr.proslijeđuju se nadležnoj inspekciji.
U mjesecu oktobru, novembru i decembru 2013.godine na području Alipašine ulice, evidentirano je (58) upozorenja za vozila parkirana na zelenim površinama, od čega su (24)proslijeđena nadležnoj komunalnoj inspekciji. Vrlo često su eko-redari izloženi napadima i uvredama, tako da ja na datoj lokaciji evidentiran fizički napad na eko-redara, prilikom čega je intervenisala nadležna Policijska uprava Opštine Centar.
U cilju zaštite i očuvanja zelenih površina predlažemo da se pokrenu aktivnosti na izdvajanju
finansijskih sredstava za postavljanje fizičkih zapreka.

B. Odgovor na zastupničku inicijativu

Policijski službenici ovog Ministarstva, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu i sankcionisanje vozača, koji parkiraju svoja vozila na zelenim površinama.

Ilustracije radi, tokom 2013.godine policijski službenici ovog Ministarstva su zbog prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na zelenim površinama izdali 260 prekršajnih naloga, specijalnim vozilom „Pauk” izvršeno je premještanje 72 vozila, dok su 34 vozača upozorena za navedeni prekršaj.

Takođe, policijskim službenicima je naloženo da u narednom periodu, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, maksimalno pojačaju aktivnosti na sankcionisanju nesavjesnih vozača, koji parkiraju i zaustavljaju vozila na zelenim površinama.

Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?
Odgovor:

ODGOVOR NA PITANJE I INICIJATIVU

Poznato je da na području Kantona Sarajevo postoje slučajevi gdje su se na stambenim zgradama starije gradnje koristile azbestne ploče i to kao mješavina azbesta i cementa, najčešće kao završno pokrivni element ili kao fasadni element, a zbog svoje čvrstoće, otpornosti na toplinu i kiselinu, te izolacijskih svojstava. Zbog opasnosti po zdravlje kod novoizgrađenih stambenih zgrada ne koriste se građevinski materijali sa prisustvom azbesta, odnosno koristi se zamjenski materijal na bazi fibercementa koji je ekološki provjeren proizvod.

U Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo u prethodnom periodu nije rađena Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče.
Međutim, planirana je izrada baze podataka koja će evidentirati sve stambene zgrade sa ugrađenim azbestnim pločama, a na osnovu prikupljanja podataka putem Općina i Upravitelja. Dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema su neizvjesne s obzirom da iziskuju značajna finanisjka sredstva.

Upotreba azbesta kao građevinskog materijala u ranijem periodu bila je prisutna ne samo u stanogradnji već i kod izgradnje poslovnih objekata i drugih građevina čija kontrola održavanja nije u nadležnosti Ministartva stambene politike.
Stoga, veoma je važno da se ova aktivnost proširi i na druga nadležna Ministarstva Kantona Sarajevo.

Zašto se sistemski uništava vlasništvo ovog kantona Veterinarska stanica kantona Sararjevo?
Odgovor:

Odgovor:

1. Po dobijanju poslaničkog pitanja vezanog za rad laboratorije, obratili smo se preduzeću za odgovor. S obzirom da je došlo do intervencije sindikata i zaposlenih u Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, zatražili smo izjašnjenje struke. Adekvatan odgovor na postavljeno pitanje nismo dobili, jer je isti sadržan u optužbama bivšeg ili sadašnjeg rukovodstva, u zavisnosti ko daje odgovor. Optužbe su najčešće bile iskazane na sastancima koje je organizovalo Ministarstvo privrede, s ciljem približavanja stavova suprostavljenih strana.

2. Skupština preduzeća zakazana je za 02.07.2013. godine. Na navedenoj Skupštini donesena je Odluka o izmjenama Statuta KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, koja je obrađena od strane notara Rasima Trnke. U izmjenama Statuta unesena je odredba po kojoj se za direktora preduzeća može imenovati lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:
- doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci;
- da ponudi Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu,
- da ima stručna znanja iz oblasti veterinarske djelatnosti.

Izmjena se odnosi na član 48. alineja 2. – da ima najmanje 8 (osam ) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet ) godina na rukovodnim poslovima. Ova odredba ne bi bila sporna, jer je članom 84. stav 3. Zakona o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 46/00) propisano: "Za direktora veterinarske ustanove iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog staža u struci". Sporno je da se u Poslovniku o radu Skupštine preduzeća u članu 5. stav (4) propisuje: "Materijali za sjednicu se pripremaju u 7 (sedam) primjeraka i u elektronskom obliku sa prijedlogom odluka i obrazloženjem. Primjerak materijala dostavlja se resornom ministarstvu, koje je dužno dati svoje mišljenje na svaki dati prijedlog odluke". U konkretnom slučaju to nije učinjeno.

Kako se i u samom pitanju navodi, sudski postupak je u toku, pa bi bilo nekorektno davati bilo kakvu ocjenu o samom toku, jer će presuda odgovoriti na mnoga pitanja.

Odgovor prilog:
Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi
Odgovor:

Materija na koju se odnose pitanja poslanika Nedžada Fazlije regulisana su:
Uredbom o taksenim markama („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98, 15/00
18/02, 23/02 i 4/03), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva
finansija i Pravilnikom o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 13/04), koji je donio ministar finansija.

Za odgovore na konkretno postavljena pitanja nadležno je Ministarstvo finansija.

Odgovor prilog:
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice,
Odgovor:

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljeno je pitanje zastupnika Nedžada Fazlije postavljeno na 29. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23.09.2013. godine.
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.
Pomenuta izmjena tretirana je članom 5. usvojenih izmjena zakona, gdje je propisano da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici.

Postupajući po dostavljenom pitanju zastupnika Nedžada Fazlije, a imajući u vidu činjenicu da se odredbama člana 8. Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/11 - Prečišćeni tekst) ovlašćuje sekretar Skupštine Kantona Sarajevo da ugovorom sa izdavačem - JP NIO Službeni list BiH uredi odnose izdavanja “Službenih novina”, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je podnijelo zahtjev sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo broj: 03-05-05-26519/13 od 08.10.2013. godine za dostavu informacije.
U vezi podnesenog zahtjeva, od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo zaprimljen je akt broj: 01-05-sl/13 od 11.11.2013. godine koji se u prilogu dostavlja.

Odgovor prilog:
Parking kod narodnog pozorišta
Odgovor:

Odgovor:

1. Skupština Kantona Sarajevo (predsjedavajuća Meliha Alić) dana 28.10.2004. godine donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o provođenju Urbanističkog plana Narodno pozorište ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 21/03). Općinsko vijeće Centar Sarajevo je dana 19.04.2004. godine donijelo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje navedenog Urbanističkog projekta. Istog dana Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuća rješenja o preuzimanju zemljišta u korist općine Centar, a u cilju realizacije navedenog projekta. Ukupna površina građevine prostirala se na dijelove 18 katarstarskih čestica. Nadležna općinska služba donijela je i odgovarajuća rješenja o isplanjenju objekata koji na terenu ne postoje, a sve u cilju privođenja zemljišta krajnjoj namjeni – izgradnja podzemne garaže.
Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Općine Centar trajao je sve do 2012. godine kada je Ministarstvu dostavljen konačan akt da su sve parcele na kojim je planirana gradnja garaže upisane sa nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Centar Sarajevo.
Dakle, nesporno je da se ugovor nije trebao zaključiti prije nego se riješe imovinsko-pravni odnosi, a obzirom da je takva situacija imala za posljedicu memogučnost izvršavanja obaveza utvrđenih ugovorom od strane koncesora. Zašto je ugovor zaključen ranije odgovor može dati tadašnja Vlada koja je dala ovlaštenje Ministru Krmpotiću ( tadašnji ministar saobraćaja) da potpiše takav ugovor.

2. U toku realizacije ugovora u smislu izvršavanja obaveza od strane Ministartva naišlo se na niz poteškoča: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uvođenja u posjed na cijelom lokalitetu, nadležnosti za izdavanje urbanističke saglasnosti ( da li Federalno ili kantonalno ministartvo prostornog uređenja), gdje su se oba ministartsva po zahtjevu oglasila nenadležnim. Pored toga Povjerenstvo/Komisija za zaštitu spomenika BiH dala je nejasan stav o mogučnosti gradnje garaže jer se radi o području zaštite te je Ministarstvo zatražilo pojašnjenje stava. Sve to rezultiralo je činjenicom da konesionar nije ishodovao dokumentaciju potrebnu za izgradnju, a rok za puštanje u funkciju iste je januar 2013. godine. Pored svega navedenog koncesionar je pokrenuo spor za naknadu štete. Prema tužbi koncesionar traži naknadu od 2 mil KM za svaku godinu prekoračenja roka utvrđenog ugovorom za izgradnju garaže.
Dakle, zbog činjenice da je ugovor potpisan , a da imovinsko-pravni odnosi nisu priješeni, da se koncesionar ni do danas nije uveo u posjed na cijelom lokalitetu, te da nije jasno ko je nadležan za izdavanje potrebbne dokumentacije za izgradnju garaže, a rokovi za izgradnju su istekli, ugovor čini nepovoljnim za kanton.

3. Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, već je Zaključkom općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj:01-11-26/13 od 31.10.2013. godine odlučeno da se stavi van snage Odluka o davanju naknadne saglasnosti Kantonu Sarajevo-Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javane podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. U tom smislu je naloženo nadležnoj službi da za narednu sjednicu vijeća pripremi materijal.
Nakon saznanja da je Općinsko vijeće donijelo pomenuti zaključak Ministarstvo saobraćaja se pismenim putem obratilo Vijeću te navelo da je ponovo razmatrana mogućnost realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže na pomenutom lokalitetu, te posebno imajući u vidu probleme stacionarnog saobraćaja na području užeg gradskog jezgra, i uvažavajući činjenicu da je predmetna garaža predviđena planskom dokumentacijom. S tim u vezi zatraženo je od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da izvrši analizu obuhvata na kojem je prema mišljenju Povjerenstva/Komisije za zaštitu sposmenika kulture BiH moguća gradnja ove garaže, a čije mišljenje je uslov bez kojeg se ne može graditi, zbog činjenice da se radi o području pod zaštitom.
U smislu navedenog ponovo su ostvareni kontakti sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH, te postignuti i načelni dogovori o davanju pozitivnog mišljenja ove Komisije u vezi izgradnje garaže.
Iz navedenih razloga zatraženo je od općinskog vijeća da pomenutu saglasnost ne stavlja van snage.

Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.
Odgovor:

Sredstva koja roditelji uplaćuju za smještaj djece u produženom boravku spadaju u vlastite prihode budžetskih korisnika i uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora sa naznakom budžetske organizacije tj. škole na koju se odnose. Ova sredstva se koriste za u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08 i 23/09). Iako su roditelji uredno uplatili sredstva za smještaj djece u produženom boravku na račun Trezora a škole uredno dostavile Ministarstvu finansija naloge za plaćanje obaveza prema dobavljačima računi nisu u roku plaćani što je dovelo do toga da pojedini dobavljači otkazuju ugovore o isporuci robe školama. Napominjemo da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ne može uticati na dinamiku plaćanja jer prioritete za plaćanje utvrđuje Ministarstvo finansija niti je ovo ministarstvo dalo saglasnost da se sredstva koja su roditelji namjenski uplatili za produženi boravak koriste u druge svrhe. U više navrata je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade slalo urgencije Ministarstvu finansija da se obaveze prema dobavljačima za produženi boravak hitno izmire kako ne bi došlo do zatvaranja produženog boravka u školama te su prema saznanjima koja imamo obaveze iz 2012. godine izmirene ali se još uvijek kasni sa izmirivanjem ovih obaveza u 2013. godini. Odgovore na pitanja zašto računi nisu plaćeni, gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplatili, ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja i kada će računi biti plaćeni može dati isključivo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

U ime Kluba SDP-a pokrećem inicijativu da Vlada KS preispita u kojoj mjeri je ova odluka o poskupljenju vode dikriminirajuća
Odgovor:

Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/04 i 21/05-ispravka) odnosno članom 23. istog je regulisano pitanje cijene komunalne usluge.
Naime članom 23.stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima je propisano da:
„Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada, odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

S time u vezi obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo formiralo Neovisno stručno tijelo (rješenjem broj 02-05-30326-27/12 od 13.12.2012.godine) koje je dostavilo u januaru mjesecu 2013.godine „Mišljenje o validnosti kalkulacije cijene KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i prijedlog konačne cijene usluga snadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda za 2013.godinu, a da je Vlada Kantona Sarajevo na 27.sjednici održanoj 16.07.2013.godine donijela Odluku o otvrđivanju cijene usluga vodosnadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, shodno članu 23.zakona.
Kako je Odluka kojom su utvrđene cijene vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda, donesena u skladu sa članom 23. stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima, koji predviđa da stvarnu cijenu određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko, odnosno Općinsko vijeće, u skladu sa nadležnosti iz čl. 7., 8. i 9. pomenutog zakona, može se zaključiti da je navedena odluka donesena na zakonu propisan način i da je donesena od strane ovlaštenog organa.
U pogledu prijedloga za donošenja zaključaka isti se odnose na Skupštinu Kantona Sarajevo.

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta. Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi
Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je zabrana zaustavljanje i parkiranja kao i način sankcionisanja nesavjesnih vozača.

 U skladu sa članom 73. i članom 74.  Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini na pomenutim lokalitetetima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, pripadnici nadležne PU su nadležni da reagiraju i sankcioniraju neodgovorne učesnike u saobraćaju, odnosno da postupa na osnovu člana 75. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i ukloni nepropisno parkirana vozila.

Neodgovorne sugrađane koji parkiraju automobile na zelenoj površini  mogu sankcionisati Komunalni redari, čiji je zadatak briga o očuvanju zelene površine u Kantonu Sarajevo. Komunalni redari vrše poslove i zadatke na osnovu odredaba Zakonu o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.11/97) i Odluke o održavanju zelenih i rekreativnih površina.

Postavljanje opreme puta vrši se u skladu sa „Projektom opreme puta”, koji se izrađuje na osnovu saobraćajnih karakteristika posmatranog područja.

Predmetno područje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kvadrant C” – Marijin Dvor  usvojen u Novembru 2003. godine objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 27/03.

Ovaj planski dokument pokriva lokalitet na kojem je planirana izgradnja diplomatsko-konzularnih predstavništava i poslovno-trgovačkih objekata čija je izgradnja u toku.

Lokacije tretirana ovom inicijativom kod objekra Rajffajsen bank u ulici Zmaja od Bosne (servisna saobraćajnica pored objekta Importane Centar) na kojoj se vrši nedozvoljeno parkinanje nije namjenjena za parking prostor i vlasnik pomenute parcele u obavezi je da onemoguči nedozvoljeno parkiranje na svom posjedu. 

Izgradnji javnog parkirališta na posmatranoj površini moguće je pristupiti nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa i provedene proceduru u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05) za dobijanje potrebne dokumentacije urbanističke-građevinske saglasnosti.

Kako se moglo desiti da hidranti nisu bili u funkciji?
Odgovor:

Prema podacima KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo na teritoriji Općine Stari Grad nalazi se 940 hidranata na gradskoj vodovodnoj mreži.
U proteklih 4-5 godina veći dio vodovodne mreže na području Baščaršije je rekonstruisan tj, ulice:
Sarači, Ćurćiluk mali i veliki, Gazi Husrev-begova, Čizmedžiluk, Kazazi, Mudželeti mali i veliki, Prote Bakovića, Đulagina i Bravadžiluk.
Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo smatraju da su na ovom području hidranti koji su ugrađeni na gradskoj vodovodnoj mreži ispravni.

Odgovor prilog:
Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl.N KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Sl. novinama KS, a da ga nije usvojila Vlada KS
Odgovor:

o vodama ("Službene novne Federacije Bosne i Hercegovine" broj : 70/06), člana 57.stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Srajevo broj 18/10) i člana 43.stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" broj: 20/09).

Član 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi:

"Planove iz člana 17. stav 3. ove Uredbe pripremaju organizacije iz člana 22. stav 4. ove Uredbe.
Plan iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove Uredbe, donosi kantonalni ministar nadležan za vode.
Plan iz stava 1.ovog člana, bez tehničkih priloga, objavljuje se u službenom glasilu kantona."

Član 17. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi.

"Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (polavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, donose se planovi aktivne odbrane od poplava ( u daljem tekstu:operativni planovi odbrane od poplava).
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke I kategorije naziva se Federalni operativni plan odbrane od poplava.
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke II kategorije na području kantona, naziva se kantonalni operativni plan odbrane od poplava".

Kako se moglo desiti da se odjednom pojavio problem registracije automobila, odnosno važnosti potvrde koja se dobije od osiguravajuće kuće da se s njom može normalno voziti u Kantonu.
Odgovor:

-Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu vozača. Pri tome, vozači koji postupaju u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 6/06, 75/06,44/07,84/09 i 48/10) tačnije u suprotnosti sa članom 207. kojim je propisano da "motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrirana, o čemu se vodi evidencija u skladu sa odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka", odnosno u suprotnosti sa članom 211. da " kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo, kao i policu obaveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine, dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica", budu sankcionisani.

Članom 15.  Pravilnika o registraciji vozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/09)  je propisano da se "zahtjev za produženje registracije vozila podnosi prije isteka roka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registriranja vozila, nadležnom tijelu na propisanom obrascu".Imajući u vidu navedeno, da se zaključiti da potvrdu o registraciji, odnosno saobraćajnu dozvolu (raniji naziv), ne može zamijeniti potvrda koju izdaje osiguravajuća kuća. Napominjemo da osiguravajuće kuće, za svoje klijente uz naplatu završavaju i sve poslove vezane za registraciju vozila, pri čemu prikupljaju zahtjeve, te nakon nekoliko dana iste predaju nadležnom organu, usljed čega se u javnosti stiče dojam da je potrebno više dana kako bi se registracija završila.

Po informaciji Odjeljenja za administraciju MUP-a Kantona Sarajevo u čijoj su nadležnosti poslovi registracije, registracija vozila završava se  za jedan dana nakon podnesenog zahtjeva.    

Odgovor prilog:
Da li u MUP-u KS postoji ova oprema, da li se koristi, da li neko i po čijem nalogu prisluškuje telefone rukovodioca političkih stranaka i zastupnika?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja odgovor na segment pitanja koji se odnosi na rad i nadležnost ministarstva.

U skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo Kriminalističko-obavještajna jedinica ima nadležnost da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, preduzima posebnu istražnu radnju: nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija.( član 130. stav 2. tačka a Zakona o krivičnom postupku FBiH).

Naprijed navedena istražna radnja preduzima se  isključivo na osnovu naredbe nadležnog Suda, postojećom informatičko- tehničkom opremom registriranom u Ministarstvu sigurnosti BiH, a   instaliranom  u službenim prostorijama Kriminalističko-obavještajne  jedinice u okviru  Sistema za zakonito presretanje i monitoring telekomunikacija za potrebe policijskih agencija u BiH koji je uspostavljen na osnovu Memoranduma o razumjevanju između Ministartsva sigurnosti BiH i Policijskih agencija BiH ( memorandum na snazi od  dana 02.10.2007.godine).

Instalirana oprema se stavlja u funkciju i koristi isključivo  uz primjenu   “Standardnih operativnih procedura za nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija  putem  sistema  za zakonito presretanje telekomunikacija”

(procedure usvojene od strane Upravljačkog odbora dana 14.11.2008.godine)   te  uz  administraciju, tehničku pomoć  i monitoring Državne agencije za istrage i zaštitu BiH.

Time je, sa stanovišta  odredbi Zakona o krivičnom postupku FBiH ( Glava IX- Posebne istražne radnje, članovi: 130 do 136) te sa stanovišta administrativnih  i informatičko-tehničkih rješenja te usvojenih procedura državnog  Sistema za zakonito presretanje telekomunikacija, potpuno isključena mogućnost   da  policijski službenici Kriminalističko-obavještajne jedinice,  samoinicijativno i  samostalno, bez nadzora nadležnih organa,  stavljaju u funkciju i koriste instaliranu opremu za zakonito presretanje  telekomunikacija na osnovu čega se  odgovorno može potvrditi da u okviru navedene Jedinice  ne postoje slučajevi nezakonitog presretanja telekomunikacija.

U vezi sa naprijed navedenim, a radi sveobuhvatnog odgovora na predmetno poslaničko pitanje, bitno je ukazati na odredbe člana 133.stav 3. ZKP-a FBiH po kojem  nadležni Sudija za prethodni postupak ima ovlasti i  obavezu “bez odlaganja, a  nakon preduzimanja radnji iz člana 130. ovog Zakona, obavjesti osobu protiv koje je radnja bila preduzeta. Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera”.  

M I N I S T A R

Dipl. pravnik Nermin Pećanac

Odgovor prilog:
Imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vas je aktom broj: 10-37-2517/13 od 18.03.2013. godine kao i aktom od 05.04.2013. godine informisalo o proceduri koju je resorno ministarstvo provelo za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo kako sllijedi: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 09.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 2/13“ također dana 09.01.2013.godine, a Ispravka Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, je objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Vlada Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 02-05-2000-11/13 od 28.01.2013. godine imenovala Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Komisija je, postupajući u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, provela proceduru po pomenutimm javnim oglasima, izvršila otvaranje svih pristiglih prijava na iste, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost, obavila intervju sa kandidatima, izvršila bodovanje prema utvrđenim kriterijima, te sačinila rang liste sa prijedlogom najboljih kandidata za svaku ustanovu pojedinačno i iste dostavila Ministru zdravstva Kantona Sarajevo. O svom radu Komisija je sačinila zapisnike. Shodno naprijed navedenom Ministar zdravstva Kantona Sarajevo je predložio Vladi Kantona Sarajevo da donese Rješenja kao u predloženom tekstu, a Vlada Kantona je na sjednici održanoj 26.02.2013. godine donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/13). U skladu sa navedenim ne radi se o svjesnom izbjegavanju odgovora na postavljena pitanja. Naime, Vaš zahtjev se odnosio na dostavu Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Resorno ministarstvo Vas je aktom od 18.03.2013. godine obavijestilo da su Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva objavljena u „Službenim novineama Kantona Sarajevo“, broj: 9/13. Također, tražili ste da vam dostavimo podatke o stručnoj spremi, zaposlenju i ustanovi ispred koje su se podnosioci prijave kandidovali u upravljačke strukture javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Shodno navedenom dijelu zahtjeva podsjećamo Vas na odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/11 (u daljem tekstu: Zakon)). Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je da lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice na osnovu koje je utvrđen ili se može utvrditi identitet lica” a kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.” Također, u članu 4. Zakona propisani su osnovni principi obrade ličnih podataka kojih su obavezni da se pridržavaju svi kontrolori i da je kontrolor obavezan obrađivati lične podatke na pravičan i zakonit način. Iz navedenog jasno proizilazi činjenica da Resorno ministarstvo nije u mogućnosti u potpunosti udovoljiti Vašem zahtjevu i dostaviti kopije prijave na javni oglas sa dokumentima za kandidate koji su se prijavili, jer bi došlo do povrede odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/1). Podsjećamo Vas i na odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na postupak izbora i imenovanja organa upravljanja i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom. Naime, od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama Vlada Kantona Sarajevo mora pokrenuti postupak izbora i imenovanja organa upravljanja, i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom, a osnivačka prava je Skupština Kantona Sarajevo preuzela nad zdravstvenim ustanovama na sjednici održanoj 05.03.2012. godine. Vlada Kantona je utvdila bliže kriterije za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova i pokrenula postupak izbora i imenovanja upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona Sarajevo saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kao i bližim kriterijima utvrđenim od strane Vlade Kantona Sarajevo. Kriteriji za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i člana upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, utvrđeni su Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12). Također Vas podsjećamo na odredbe člana 64. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), kojima je utvrđeno da upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu kantona čine predstavnici: 1. osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a ne uposlenik Ministarstva zdravstva tj. državni službenik i 2. stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Dakle, ne radi se o stručnim radnicima zdravstvene ustanove nego o stručnim radnicima zdravstvenih ustanova. U skladu sa naprijed navedenim na ponovno postavljeno isto pitanje od 30.04.2013. g dostavljamo Vam isti odgovor.

Odgovor prilog:

Solaković Adnan

Molim ministra da nas ukratko upozna o problemima snabdijevanja gasom, a da do naredne sjednice Skupštine dostavi detaljan izvještaj o dugu koji Kanton Sarajevo ima prema BH gasu, koliki je taj dug nastao i ko je najveći nosilac dugovanja, a zbog čega će
Odgovor:

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnih javno komunalnih preduzeća "Toplane – Sarajevo" i "Sarajevogasa" u Kantonu Sarajevo, je da obavljaju komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskoga društva koja su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji sa javnim preduzećima koja vrše snabdijevanje prirodnog gasa i distribuciju toplotne energije, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o., prema zaključcima sa održanih sastanaka zatražilo operativne planove o poduzimanju eventualnih aktivnosti u slučaju smanjenja ili prekida isporuke prirodnog gasa, jasne procedure za postupke u slučajevima ekscesnih situacija, te eventualnim posljedicama koje bi mogle nastati u slučajevima reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo.

S tim u vezi, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo su dostavili tražene Informacije, kao i aktivnosti koje treba poduzimati u slučaju reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kantona Sarajevo. Cilj ovih dokumenata je simulacija scenarija o prekidu ukrajinskog pravca isporuke gasa, kratkoročno (od jednog mjeseca), trajnijeg (od 01.09.20014. god. do 28.02.2015. god.) ili potpunog (za cijelu sezonu grijanja 2014/2015) u okolnostima kada je potražnja za prirodnim gasom najveća, da Bosna i Hercegovina nema skladišnih kapaciteta niti rezervi uskladištenog prirodnog gasa, kao ni svoje domaće proizvodnje.

Količine gasa koje bi nedostajale kupcima prirodnog gasa (za domaćinstva i ostale potrošače) i potrošačima bez alternativnog goriva, iskazuje krajnje negativne posljedice po stabilnost energetskog sistema, kako na gasni sektor Bosne i Hercegovine i prijetnji njegovog potpunog gašenja, tako i na sektor električne energije, što će za posljedicu prouzročiti teško narušavanje dostignutih ekoloških standard te ozbiljno trajno ugrožavanje životne okoline.

Važno je napomenuti da je Gasni sistem Kantona Sarajevo realizovan kao ekološki projekt u cilju dugoročne zaštite okoline.

KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je preduzeće koje proizvodi toplotnu energiju za zagrijavanje 50.000 stambenih jedinica i 2200 poslovnih prostora. Kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije u svojim postrojenjima koristi se gas, ali za slučaj nepredviđenih okolnosti postoji mogućnost proizvodnje toplotne energije koristeći tečna goriva u većem dijelu postrojenja.

U slučaju prekida isporuke gasa KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. ne mogu obezbjediti centralno zagrijavanje za cca 6 400 stanova jer kotlovnice koje snabdijevaju ove korisnike nemaju mogućnost rada na alternativno gorivo.

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 13.05.2014.godine povodom razmatranja Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo donesen je slijedeći Zaključak kojim se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 90 dana, Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog rješenja kontinuiranog snabdijevanja Kantona Sarajevo prirodnim gasom”.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo postupajući po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-8046/14 od 13.05.2014 godine, je Vladi Kantona Sarajevo pripremilo Informacije o mogućnostima plaćanja obaveza za isporučeni prirodni gas od strane KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, a koja je sadržavale pregled obaveza za prirodni gas sa projekcijom za narednu sezonu i mogućnošću uplata, pregled novčanog toka i kriterije za izradu novčanog toka, kao i pregled nedostajućih sredstava, u cilju obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća kojeg je usvojila i donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 23.12.2013. godine, javnim preduzećima je odredio rok od 90 dana od dana stupanja na snagu istog da usklade svoje opšte akte i ugovore o angažmanu sa odredbama ovog Zakona.

S tim u vezi, članom 5. shodno navedenom Zakonu, propisana je osnovna neto plaća direktora i izvršnih direktora javnih preduzeća koja može biti utvrđena najviše u iznosu od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

U konkretnom slučaju, direktoru Preduzeća "Sarajevogasu" isplaćena je neto plaća u visini od 2.502,00 KM, dok je izvršnim direktorima neto plaća u iznosu od 90 % i 95 % od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplačene u F BiH u prethodna tri mjeseca, što iznosi 2.252,00 KM I 2.377,00 KM. Neto plaća ostalih zaposlenika kreće se u rasponu od 573,71 KM za NK usposlenika do 1.6233,26 KM za usposlenike sa VSS – om.

Kao što je i navedeno, plaće direktora i izvršnih direktora su usklađena sa Zakonom, pa je u preduzeću "Toplane – Sarajevo" prosječna plaća zaposlenih iznosi 1039 KM I 15 % je manja od utvrđenog Kolektivnog ugovora (prosjek VSS 1591 KM, 626 KM).

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi
Odgovor:

U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo vas da je protiv odgovornog državnog službenika podnesena disciplinska prijava koju rukovodilac organa državne službe (ministar) nije odbacio odnosno istu je prihvatio, te da je u toku postupak po podnesenoj disciplinskoj prijavi saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 72/04 i 75/09).

Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu
Odgovor:

Vezano za Vašu inicijativu da se nepovoljni ugovor koji je Kanton Sarajevo zaključio sa GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi na način da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada, obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo 09.04.2014. godine prema GPA - Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo uputilo akt broj: 01-05-2307/14, kojim je od istog traženo izjašnjenje o mogućnosti realizacije prijedloga iznijetog u predmetnoj incijativi, sa visinom potrebnih sredstava za tu namjenu. Ministarstvo do danas nije dobilo traženo izjašnjenje od GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o.Sarajevo.

Po dostavi traženog izjašnjenja, Ministarstvo će dati odgovor na Vašu inicijativu.

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.
Odgovor:

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u rasponu od 1.000,00KM do15.000,00KM. Iz tog razloga sa ovim korisnicima Ministarstvo stambenih poslova nije produžilo ugovore o podzakupu od 2012.godine.
Osim dugovanja na ime komunalnih usluga, zakupci stanova kod kojih je u skladu sa Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04 i 27/11) utvrđena obaveza plaćanja zakupnine u punom iznosu ili participacija dijela zakupnine, imaju dugovanja i po ovom osnovu. Najveći dug na ime zakupnine evidentiran je kod korisnice koja je stan u podzakup dobila po porijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u iznosu od 8.613,00KM. Po ovom pitanju vode se i dva sudska spora.
Po osnovu navedene odluke,od ukupnog broja korisnika stanova datih u podzakup, samo za jednog korisnika utvrđena je obaveza plaćanja punu cijenu zakupnine, a pet korisnika participira u iznosu od 50% od cijene zakupnine i to četiri korisnika MUP-a i jedan korisnik Ministarstva za boračka pitanja. Visina zakupnine za stambeni prostor utvrđena je u iznosu od 5,00KM po kvadratnom metru i kreće se u rasponu od 100,00 do 420,00 KM zavisno od veličine stana.
Svi korisnici socijalnih stanova na lokaciji „Otes“, shodno naprijed navedenoj odluci oslobođeni su plaćanja za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Troškove za ove namjene snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa potpisanim Ugovorom sa Stambenom zadrugom željezničara Sarajevo, kao ovlaštenim upraviteljem.
Vezano za stanja stambenih objekata O-9 i O-10, isti su u relativno dobrom stanju i u funkciji. Budući da se ovi objekti koriste od 2003. godine, evidentna su oštećenja izazvana dugogodišnjim korištenjem, kao i određena manja oštećenja na fasadi objekata, najčešće u vidu pisanih grafita. Postoje i manja oštećenja u zajedničkim dijelovima unutrašnjosti objekata (hodnici, stepeništa, elektro i plinski ormarići).
Vezano za stambene jedinice, iste su u najvećem procentu na zadovoljavajućem nivou, izuzimajući šest stambenih jedinica koje koriste romske porodice, a koji su u prilično lošem stanju sa vidljivim oštećenjima na zidovima, stolariji i instalacijama.
Stambena zadruga „Željezničar“ koja je upravitelj i ovlaštena za redovno održavanje i upravljanje objektima O-9 i O-10, ne izvršava svoje obaveze u punom kapacitetu. U proteklom periodu su vršili manje opravke na vanjskoj fasadi objekata, te renovirali jednu stambenu jedinicu, što je nedovoljno kada se ima u vidu da ove stanove koriste podzakupci koji nemaju dovoljno razvijenu svijest o kulturi stanovanja. Postoje i saznanja da je bankovni račun Stambene zadruge „Željezničar“ blokiran, što onemogućava njeno redovno poslovanje, a samim tim i održavanje gore navedenih objekata.

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.

U vezi inicijative zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Adnana Solakovića, obavještavamo Vas da je reprogramiranje neizmirenog dospjelog duga prema javnim preduzećima uređeno Odlukom o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 4/10).
Kantonalna javna komunalna preduzeća su od stupanja na snagu ove Odluke počela sa primjenom iste, a sve u cilju naplate dugovanja po osnovu izvršenih usluga.
Tačkom II Odluke regulisano je da:

Javna preduzeća i njihovi dužnici mogu, u skladu sa važećim propisima i ovom Odlukom, pristupiti regulisanju međusobnih odnosa po osnovu neizmirenog dospjelog duga i o tome zaključiti poseban ugovor, uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora javnog preduzeća za svaki pojedinačni slučaj.

Pod neizmirenim dospjelim dugom, u smislu ove Odluke, se podrazumijeva:
• Dug čiju su naplatu javna preduzeća ovlaštena zahtijevati, a koji još nije utužen pred nadležnim sudom i
• Dug koji je utužen pred nadležnim sudom, a po kojem sudski postupak još nije pravosnažno okončan.

Takođe, osim ove Odluke, Visoko sudsko tužilačko vijeće formiralo je tim koji radi na poboljšanju efikasnosti naplate potraživanja dugovanja, a što podrazumijeva izmjenu važećih zakonskih propisa koji regulišu oblast izvršenja (prijedlog za izvršenje).
U navedenom timu se nalazi pored resornog ministra, i sudije za izvršenje Općinskog suda, Visokog sudskog tužilačkog vijeća.

Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u proceduri izrade programskog i analitičkog budžeta koristi odgovarajuće programe kojima se na transparentan način prezentiraju svi zahtjevi i planirane pozicije budžetskih korisnika, svim sudionicima u samom procesu izrade kako dokumenta okvirnog budžeta, tako i konačnog budžeta Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja godišnjeg i okvirnog budžeta isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija http://mf.ks.gov.ba/ i isti je transparentan i dostupan široj javnosti.
Tokom izvršavanja a putem operativnih planova Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo vrši transparentno informisanje budžetskih korisnika o utrošenim sredstvima u proteklom periodu i planiranim za određeni budući kvartal. Kroz sistem ORACL-a u svakom momentu budžetski korisnik ima uvida u trenutna odobrena, kao i raspoloživa sredstva u budžetu.
Pozdravljamo svaku inicijativu koja vodi ka unaprijeđenju postojućeg sistema, te ćemo u budućem periodu shodno finansijskim mogućnostima raditi na poboljšanju svih programa a prioritetno programa koji se tiču planiranja i izvršavanja budžeta.

Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.
Odgovor:

Vezano za predmetno zastupničko pitanje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ističe da u segmentu rješavanja prava raseljenih lica i povratnika primjenjuje i provodi zakonske propise i druge akte koji regulišu ovu oblast i to:

- Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03);
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 15/05);
- Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 27/05 – Prečišćeni tekst);
- Uputstvo o načinu i procedurama odabira projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 48/06);
- Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 74/2012).

Dakle, Ministarstvo je nadležno da se pridržava navedenih propisa, te da u tim okvirima zajedno sa drugim nivoima vlasti, počev od Države do opštine, uključujući i Fond za povratak Bosne i Hercegovine, kontinuirano radi na omogućavanju povratka svake raseljene osobe na svoje prijeratno prebivalište.

Naglašavamo da se radi o sistemskom pitanju a ne pitanju koje može da riješi jedan pojedinac.

Ključni doprinos u ovom segmentu, a u vrijeme mandata ministra Bandića, ovo ministarstvo je dalo pripremivši i predloživši Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (,,Službene novine Kantona Sarajevo” br. 18/13), koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo u maju 2013.godine.

Nadalje, u istom periodu podnijeta je inicijativa Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim resornim komisijama, za dopune Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na mogućnost rješavanja stambenog pitanja raseljenih osoba iz Kantona Sarajevo na način da se za iste mogu graditi stambene jedinice, iz opravdanih razloga, i na drugim adresama stanovanja u odnosu na onu koju su imali prije rata.

Detaljni podaci o povratku, kroz sve oblike stvaranja uslova za povratak, prezentirani su u Izvještaju o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. – 30.06.2013. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo na 35-oj sjednici, održanoj 18.09.2013. godine i koji je dostavljen Skupštini Kantona Sarajevo.

U okviru raspoloživih sredstava Ministarstvo čini sve da raspoloživa budžetska sredstva što racionalnije iskoristi kako bi se putem istih omogućio povratak što većeg broja raseljenih osoba.

S tim u vezi, u toku su aktivnosti na realizaciji Projekta obnove 12 stambenih jedinica vlasništvo raseljenih porodica iz općina Kantona Sarajevo sa boravištem u Kantonu Sarajevo za čiju pojedinačnu obnovu su ispunjeni prevashodno tehnički uslovi.

Inicijativa „da se naziv ulice „Fojnička" u Općini Stari Sarajevo zamijeni nazivom „Safeta Isovića-Sevdalije
Odgovor:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 26.09.2013. godine, podržala navedenu inicijativu zastupnika Adnana Solakovića i istu proslijedila Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, kako bi nadležna komisija Općinskog vijeća razmotrila ovu inicijativu kod davanja imena na području Općine Stari Grad Sarajevo, a imajući u vidu da na području Kantona Sarajevo postoje dvije ulice sa nazivom „Fojnička".

Zastupničko pitanje ministru Muameru Bandiću, a koje se odnosi na obavezu izvršenja uplate sredstava za nastavak gradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Baruthana-Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica
Odgovor:

Vezano za gore navedena pitanja Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je poduzelo aktivnosti na provjeri da li su Generalni sporazum o načinu realizacije Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“, broj: 13-14-21778/12 od 09.07.2012. godine i Aneks Generalnog sporazuma, broj: 13-14-27349/12 od 19.10.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona koje uređuju ostvarivanje prava na određene vidove stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba, odnosno odredbama koje uređuju uslove za pristupanje izgradnji relociranog objekta.

U vezi sa naprijed navedenim Ministarstvo je, dana 22.04.2013. godine, općini Stari Grad uputilo Zahtjev za dostavu informacije sa dokazima o ispunjavanju uslova za odobravanje relokacije stambenog objekta, kako slijedi:

- obrazložen Prijedlog Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine,
- Saglasnost načelnika općine,
- konačnu Odluku Općinskog vijeća o relokaciji stambenog objekta iz 1991. godine,
- ovjerenu potrvdu Općinskog načelnika da relokacija objekta na novi lokalitet nije u suprotnosti
sa usvojenim urbanističko-regulacionim planom općine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da se odriče prava na rekonstrukciju stambenog objekta
iz 1991. godine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da preuzima obavezu pribavljanja potrebne
dokumentacije za novoizgrađeni objekat,
- ovjerenu izjavu svih punoljetnih članova domaćinstva da će novoizgrađeni objekat tretirati kao
objekat iz 1991. godine, u smislu ostvarivanja prava na povratak, a u vezi sa pravima iz Aneksa
VII općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.

U odgovoru Općine Stari grad – Služba za stambene poslove broj: 05/1-23-sl./13 od 29.04.2013. godine nisu dati traženi odgovori, osim što je eksplicitno navedeno da lista potencijalnih korisnika još uvijek nije finalizirana.

Da bi se utvrdilo kompletno stanje u dosadašnjim provedenim aktivnostima, Ministarstvo je, dana 05.06.2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo uputilo Zahtjev za Mišljenje, odnosno provođenje inspekcijskog nadzora Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“.

Nakon dobivenih svih informacija i podataka, sa istim će biti upoznata Vlada Kantona Sarajevo koja će zauzeti konačan stav o daljnjim aktivnostima na navedenom projektu, o čemu ćemo Vas blagovremeno upoznati.

Inicijativa za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.
Odgovor:

Na prijedog Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće Općine Stari Grad, donijelo je Zaključak da se oko šehidskog mezarja Kovači izgradi ograda, a u svrhu zaštite mezarja i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, koja bi bila privremenog karaktera, dok se ne iznađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica. Dana 24.04.2013. godine, aktom broj:13-23-158/13, upućen je, Skupštini Kantona Sarajevo, Klubu poslanika SDP-a i Klubu poslanika SBB-a, zahtjev za donošenje zaključka Skupštine Kantona Sarajevo za izgradnju ograde oko mezarja Kovači. Potrebna ukupna dužina ograde je cca 515,0 m, a procijenjena vrijednost radova na postavljanju ograde privremenog karaktera oko mezarja je cca 100.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21. jula 2010. godine, donijela je Odluku, br. 01-05-19774/10, o proglašenju Šehidskog spomen mezarja Kovači područjem od javnog interesa za Kanton Sarajevo. U skladu sa ovom odlukom, svaka interevencija na području, koje je od javnog interesa, treba biti strogo kontrolisana i odobrena od strane nadležnih institucija i organa. Stoga, očekujemo da će Vlada Kantona, putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u najskorije vrijeme razmotriti prijedlog i donijeti adekvatnu odluku, te obezbijediti potrebna sredstva za realizaciiju ovog projekta.

Papo Edina

„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?
Odgovor:

- o d g o v o r -

Parkiranje i zaustavljanje vozila u Kantonu Sarajevo regulisano je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i kantonalnim propisima i to Odlukom o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/97, 22/97 i 11/98) i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 18/97).
U nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo jeste da prati problematiku parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima i zelenim površinama, te da predlaže i provodi mjere u cilju otklanjanja nedostataka vezano za ova pitanja.

Takođe, u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo je da prati stanje po pitanju parkiranja i zaustavljanja vozila, te da preduzima mjere za veću sigurnost građana.
KJKP Rad d.o.o. Sarajevo nema nadležnosti po pitanju regulisanja i uređenja oblasti parkiranja i zaustavljanja vozila na zelenim površinama, osim što je dužno da po nalogu ovlaštenog zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo izvrši premještanje nepropisno parkiranih vozila.

Građevinsko održavanje trotoara je u nadležnosti općina, odnosno Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i obavlja se uglavnom na osnovu raspoloživih sredstava i raspisanih tendera.

Higijensko održavanje odnosno čistoća trotoara, skloništa i mostova vrši KJKP Rad d.o.o. Sarajevo na osnovu Programa i operativnog plana održavanja komunalne higijene, s time da zbog nedostataka sredstava u budžetu nije regulisano održavanje trotoara u zimskom periodu.
Na kraju iz KJKP Rad d.o.o. Sarajevo u pogledu finansiranja napominju da je finansiranje ovih djelatnosti nedovoljno i da se zajednička komunalna potrošnja finansira u iznosu od 60% od ekonomske cijene od čega ručno čišćenje 75% od ekonomske cijene.

Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničko pitanje

Odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:
„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
I pored ograničenih ljudskih resursa, jer postupanje po Zakonu o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nije jedina nadležnost ovog Ministarstva, u periodu januara-juni 2014.godine, policijski službenici ovog Ministarstva su izdali ukupno 25 324 prekšajna naloga, zbog nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo izdali 9 415 prekršajnih naloga.
Pored navedenog, specijalnim vozilom „Pauk”, izvršeno je premještanje 1 311 vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo, izvršili premještanje 705 vozila.
U cilju rješavanja problema, koji je više nego evidentan, predlažemo sljedeće:

1. Da se izgradi veći broj parking mjesta, jer prema našim podacima, broj parking mjesta na kojima se vrši naplata je oko 8 000, dok je na području Kantona Sarajevo registrovano više od 100 000 vozila.
2. Da se smanji cijena korištenja parkinga, gdje bi se većom izmjenom vozila postigao isti finansijski efekat, a ujedno znato doprinijelo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
3. Da se fizičkim prekrekama- pneumatskim stubićima onemogući ulazak u pješačku zonu, vozilima koja za to nemaju propisano odobrenje.
4. Da se ne izdaju odobrenja za ulazak vozila u pješačku zonu, čije je osovinsko opterećenje ili ukupna masa, veća od propisane.
5. Rješiti problem pristupa prodajnim i uslužnim objektima u ul. Maršala Tita, zbog čega je najvjerovatnije došlo do oštećenja trotoara u istoj.
ODGOVOR 2:
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vašeg pitanja, obavještavamo Vas da je Direkcija za puteve zadnjih godina vršila popločavanje trotoara i sanaciju kamenih ploča na području Općine Centar, ulica Maršala Tita, dionica od Vječne vatre do ulice Radićeva. U sklopu tih radova podignut je nivo trotoara, kako bi se spriječilo penjanje vozila na isti. Takođe, Direkcija je finansirala i ugradnju kamenih ploča na području Općine Stari Grad. Međutim, obaveza održavanja trotoara je u nadležnosti općina na kojima se predmetni trotoari nalaze. U dijelu sankcija za nesavjesne vozače postupa se prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službene novine BiH" broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), za čije je provođenje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta? Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa važećom regulativom iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, provodi dvije vrsta monitoringa zraka i to: mjerenja zagađenosti ambijentalnog zraka putem Zavoda za javno zdravstvo Kantona i mjerenja emisije iz pojedinih izvora zagađenja, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona.
Monitoring ambijentalnog zraka se vrši sa tri automatske i tri manuelne stanice na lokacijama Alipašina ulica, Otoka i Ilidža, a u mrežu na području Kantona su uvezane i federalne stanice na Bjelavama i Ivan Sedlu.
Monitoring emisija iz postrojenja za sagorijevanje, odnosno ložišta, podrazumijeva obavezu vlasnika ili korisnika kotlovnica, da obezbijede mjerenja putem ovlaštenih laboratorija, te da izvještaje dostave Ministarstvu, koje zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku vodi Registar zagađivača iz ložišta. Ukoliko se konstatuje iz izvještaja, da su izmjerene vrijednosti veće od propisanih, šalje se zahtjev ekološkoj inspekciji na nadležno postupanje. Najčešći razlozi prekoračenih emisija iz ložišta su loše održavanje, korištenje neadekvatnih goriva, tehnička zastarjelost ložišta i sl.
Po ovom osnovu postupa se kontinuirano i do sada je, zahvaljujući uspostavljenoj kontroli sankcionisano više operatora, a izvršena je rekonstrukcija i znatnog broja kotlovnica, što direktno utiče na smanjenje zagađenja.
Osim vođenja Registra emisija iz pogona za sagorijevanje, sa stanovišta provedbe propisa iz oblasti zaštite zraka, ovo Ministarstvo propisuje mjere i prati njihovu primjenu kroz izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koji imaju kotlovnice. Predmet obrade su i novi objekti, kao i postojeći pogoni i postrojenja za koje se prije izdavanja okolinskih dozvola rade Planovi prilagođavanja. Nešto lošiji uvid Ministarstvo ima u rad pogona za sagorijevanje većih kapaciteta za koje okolinske dozvole izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma, zbog čega smo zatražili od Federalne uprave za inspekcijske poslove intenzivnu kontrolu i povratne informacije.
U kotlovnicama u Kantonu Sarajevo kojim upravljaju KJKP «Toplane», uglavnom se koristi prirodni gas, dok u ostalima, smještenim u stambenim i poslovnim objektima ili privrednim pogonima, se osim prirodnog gasa, koriste i peleti, ugljevi, drvo i lož ulja.
Što se tiče kvaliteta goriva koje se koristi, posebno uglja ili mazuta, napominjemo da su vrijednosti pojedinih supstanci, koje se moraju poštovati, utvrđene različitim propisima.
U Zakonu o zaštiti zraka Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br.33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti za sumpor , i to u teškim uljima koja se koriste u pogonima za sagorijevanje.
U Odluci o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 1/13) propisane su dozvoljene vrijednosti za sumpor u ugljevima, kao i zabrana za distribuciju i korištenje tog goriva, ukoliko sadrži količine veće od predviđenih.

Takođe, utvrđeno je da dokaz o sadržaju sumpora u ugljevima, mora biti pribavljen od strane nezavisne laboratorije, ovlaštene za analizu goriva.
U tom smislu u 2013.godini izvršene su analize ugljeva koji se koriste u Kantonu Sarajevo, a na osnovu rezultata može se konstatovati da se sadržaj ukupnog sumpora kreće u diapazonu od 0,47% - Stanari do 3,37 % Ugljevik. U Kantonu se najviše koristi ugalj RMU Banovići, čiji je sadržaj sumpora 2,04 do 2,46%, uzimajući u obzir i mjernu nesigurnost.
Međutim, izvan kontrole se upotrebljavaju ugljevi iz bližeg okruženja, naročito Breze, Kaknja, Zenice, Miljevine, koji imaju veći procenat sumpora od dozvoljenog. Ovi ugljevi se koriste za zagrijavanje domaćinstava, a nabavljaju se neposredno iz rudnika, mimo zvaničnih distributera koje kontroliše ekološka i tržna inspekcija.
Što se tiče provjere kvaliteta korištenog goriva za pogone za sagorijevanje, ista se vrši kroz izdavanje okolinskih dozvola, kao i neposrednom kontrolom sa stanovišta provedbe Zakona o zaštiti zraka Federacije i Kantonalne odluke iz ove oblasti. Inspekcijski nadzor vrše federalna i kantonalna inspekcija za zaštitu okoliša.
Nažalost, inspekcijskim nadzorom nisu obuhvaćene privatne kuće i upravo je to problem koji se negativno odražava u velikoj mjeri na zagađenje zraka. Pošto inspekcija nema direktnih ovlaštenja, a nije ni realno da može kontrolisati na hiljade privatnih stambenih objekata, u Kantonalnoj odluci o
zaštiti zraka je predviđeno da dimnjačari, koji vrše čišćenje dimnjaka, dostavljaju i informacije o svim uočenim nepravilnostima, a takođe i da izvrše mjerenja emisije iz dimnjaka, ako su osposobljeni i imaju ovlaštenje Ministarstva. Upravo je ova odredba ugrađena u Odluku koju je donijela Skupština Kantona, kako bi se pokušao ostvariti bolji uvid i efikasnije djelovanje i prema privatnim kućama.
Međutim, ovo i dalje ostaje otvoren problem, budući da dimnjačari imaju ograničene ovlasti, a dimnjačarska djelatnost nije cjelovito regulisana u Kantonu Sarajevo, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva Federacije BiH.
Inače, ovo Ministarstvo je zbog problema povećanja zagađenosti tokom decembra mjeseca, zatražilo pojačani inspekcijski nadzor od Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i od Kantonalne uprave, uključujući povećanje broja izvršilaca na poslovima inspektora zaštite okoliša. Novim Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji je donijela Vlada Kantona 14.01.2014. godine, utvrđen je nadzor više različitih inspekcija, koje se angažuju u kriznim situacijama.

Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.
U pogledu imenovanja menadžera u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima koja su pod resorom ovoga ministarstva obavještavamo Vas da sva imenovanja direktora u preduzećima vrše nadzorni odbori preduzeća, a nadzorne odbore imenuju skupštine preduzeća.
Članom 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 8/05) regulisano je da:
„ Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća“.
Svi procesi koji su započeti konkursnom procedurom za izbor direktora moraju se završiti prema zakonskoj regulativi radi funkcionisanja preduzeća, i to u slučajevima gdje postoje vršioci dužnosti direktora.
Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu predviđeni su na nastavku 31.-e Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za 11.12.2013.godine.

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upra
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen operativni materijal našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 28.11.2013.godine.

Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prenosi poslaničko pitanje u izvornom obliku, bez korekcije tehničkih grešaka.

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Odgovor:

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, između ostalih i lokalitetima u ul. Titova odnosno prostor oko spomenika Oslobodiocima grada - Vječna vatra.

Za navedene aktivnosti su se u toku ovog kao i prethodnog mjeseca formirali mobilni timovi u saradnji sa pripadnicima policije koji rade u dvije smjene i to u periodu od 10,00-14,00 sati i 16,00 - 22,00 sata.

Na lokaciji oko spomenika Oslobodiocima grada -Vječna vatra vršeni su inspekcijski nadzori od strane tržišno-turističke i komunalne inspekcije u više navrata u toku 2013. godine. Nadzori su vršeni i u toku mjeseca novembra i to u dane 06, 24 i 29.11.2013. godine kojom prilikom u momentu nadzora nisu zatečena lica da obavljaju bespravan promet robe.

Naglašavamo da u cilju rješavanja navedene problematike, inspektori ovog organa ulažu velike napore, međutim svjesni smo da isto nije dalo rezultate odnosno da su rezultati kratkotrajni.
Naime lica zatečena u prekršaju pojavljuju se kao višestruki povratnici, i među istim je određeni broj stranih državljana što predstavlja problem kod procesuiranja pred nadležnim sudom.

Ono što moramo naglasati, uz puno uvažavanje neovisnosti u radu sudova, je činjenica da su sudske kazne blage prema ovim učiniocima prekršaja, što iste dodatno podstiče da se ponavljaju u prekršaju.

Naime, prilikom sudskog odlučivanja, od strane postupajućeg sudije cijene se olakšavajuće okolnosti i socijalni status učinioca prekršaja, te obzirom da se radi o uličnim prodavačima koji su u pravilu nezaposleni, najčešće se izriče mjera ukor ili uvjetna osuda. Samim postupanjem suda na ovaj način prestaje uticaj ovog organa na ishod prekršajnog postupka, a u pravila samim odlaskom inspektora na drugu lokaciju učinioci prekršaja ponovo nastavljaju sa radom. Pojačan nadzor u navedenoj oblasti vršen je u različitim vremenskim intervalima tokom godine, rad je organiziran u dvije smjene i u dane vikenda.

U toku ove godine, prilikom inspekcijskih nadzora po osnovu bespravnog prometa roba, izuzeta je roba u vrijednosti cca 40.000,00 KM, podneseno 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 345 prekršajnih naloga čija je novčana vrijednost 103.500, 00 KM.

Sve gore navedeno ne daje trajna rješenja, pa smatramo potrebnim istaći da se navedeno pitanje može rješiti isključivo donošenjem zakonskih propisa koji bi navedeno pitanje uredili na drugačiji način.

Naime, neophodno je po ugledu na okruženje formirati komunalnu policiju koja bi vršila nadzor između ostalog i na navedene okolnosti čime bi se rasterila tržišno- turistička i komunalna inspekcija i samim tim stekli uslovi da ove inspekcije obavljaju složenije poslove utvrđene u zakonima koji regulišu nadležnost inspekcijskih službi.

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“
Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je način i uslovi korištenja javnih parking prostora. Legislativa koja reguliše uslove korištenja javnih parking prostora na području Kantona Sarajevo je:

 • “Odluke o sigurnosti i organizaciji promea” (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/97);
 • "Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja" ( 'Slutžbene novine Kantona Sarajevo' broj: 11/98, 22/97, 18/97);
 • Zaključak o cijenama parking karte ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/02);
 • Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 32/12, 26/12, 20/04).

Javni prostor dostupan je svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i sl.), u skladu sa društvenim normama, zakonima ili podzakonskim aktima, definišemo određene restrikcije, stalne ili privremene, za korišćenje javnih prostora kako bi oni mogli da ispune svoju svrhu i da pruže bezbednost za sve građane i imovinu.

Javna parkirališta na području Kantona Sarajevo jesu javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila, dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima.

Evidentno je da na području Kantona Sarajevo postoji nedostatak parking prostora. Ulice Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne su locirane u centralnom području Grada, odnosno longitudinalnom pravcu   gdje je najveća gustina atraktivnih urbanističkih sadržaja (institucije zakonodavne i izvršne vlasti, obrazovne institucije, privredni objekti, sportski objekti, kulturni objekti, kolektivno stanovanje i dr.), te se i najveća koncentracija zahtjeva za parkiranjem javlja u tom prostoru, a isto su u toj zoni i najmanje mogućnosti da se obezbjede potrebni kapaciteti. Ministarsvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u stalnim aktivnostima iznalaženja adekvatnih rješenja za povećanje broja parking mjesta na području Kantona Sarajevo, kao i iznalaženja najoptimalnijih načina korištenja istih. 

Koliko je utrošeno novca za popločavanje mramorom Ulice Ferhadija i pločnika Titove ulice?
Odgovor:

U 2012.godini iz razdjela Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Budžetom Kantona Sarajevo putem kreditnih sredstava planirano je 290.000,00 KM za korisnika Općinu Stari Grad, i to za projekat „Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastrukture u Općini Stari Grad“. Općina Stari Grad se obratila ovome ministarstvu sa dokumentacijom (prema Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu) koja ispunjava uslove za prenos sredstava u iznosu od 284.113,53 KM, za projekat „Rekonstrukcija i popločavanje ulice Ferhadija“, te su ova sredstva i doznačena Općini Stari Grad putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, i u 2013.godini Budžetom Kantona Sarajevo planirana su sredstva u iznosu od 255.900,00 KM iz razdjela ovoga ministarstva za nastavak ovoga projekta, a koji se zajednički finansira sa Općinom Stari Grad.

Odgovor prilog:

Crnogorac Branislav

Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo?
Odgovor:

O D G O V O R :

Na dio pitanja "Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo"ovaj organ nije u mogućnosti odgovoriti iz razloga što traženim podacima ne raspolaže.

U vezi s drugim pitanjem "Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni" ističemo slijedeće:

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 32/09) uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada. Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranog pravnog i fizičkog lica provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti kao i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu evidentiranja prometa i naplate boravišne takse.
Kantonalni tržišno-turistički inspektori koji djeluju unutar Inspektorata tržišno-turističke inspekcije su shodno programu rada ovog Inspektorata vršili inspekcijske nadzore nad primjenom odredaba navedenog Zakona i Uredbe o boravišnoj taksi kojim se uređuju obaveze plaćanja boravišne takse shodno Odluci o utvrđivanju visine boravišne takse za 2014. godinu.
U ovom periodu je izvršena kontrola u 93 objekta koji pružaju uslugu smještaja s tim da se poseban akcenat stavio na nadzor nad prijavom boravka građana koji se koriste uslugama noćenja odnosno na naplatu i uplatu boravišne takse. Prilikom vršenja nadzora je utvrđeno da je u istim ostvareno 115.223 noćenja te da u jednom slučaju za dio ostvarenih noćenja nije naplaćena boravišna taksa što je bio osnov za pokretanje prekršajnog postupka.
U četiri slučaja je utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te su izdata rješenje o zabrani rada i pokrenuti prekršajni postupci dok je u jednom slučaju utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te je izdato rješenje o zabrani rada i nakon nepostupanja po istom izvršeno pečaćenje objekta.
Ovdje želimo istaći da su novčane kazne za fizičko lice koje obavlja djelatnost na nezakonit način neprilagođene težini prekršaja i iznose 150,00 KM za fizičko lice. Obzirom da je prilikom izdavanja prekršajnog naloga inspektor dužan pridržavati se Zakona o prekršajima Federacije BiH i izreći najnižu kaznu i u konkretnom slučaju je izrečena naprijed navedena novčana kazna.
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora na okolnosti obavljanja djelatnosti pružanja usluga boravka i smještaja gostiju bez odobrenja nadležnog organa utvrđeno je da se navedeno obavlja isključivo u objektima koji su privatno vlasništvo. Pridržavajući se zakonom datih ovlaštenja inspektor ukoliko nema istaknuta firma na objektu iako ima indicije i saznanje da se pruža takva vrste usluge nije u mogućnosti izvršiti inspekcijski nadzor bez sudskog naloga. U proteklom periodu u 26 slučajeva je pokušan inspekcijski nadzor na navedene okolnosti u objektima u privatnom vlasništvu gdje isti nije omogućen o čemu su sačinjene službene zabilješke i iste će biti proslijeđene Poreznoj upravi Federacije BiH u njihovu nadležnost.
Inspekcijske kontrole na gore navedene okolnosti od strane tržišno-turističke inspekcije planirane su i u narednom periodu u skladu sa raspoloživim kapacitetima ovog Inspektorata koji ima jako široke nadležnosti utvrđene u lex specialis zakonima.

Koliko je u posljednjih godinu dana sankcionisano taksi vozila, koja su rad obavljali na crno tj. bez taksi licence na podrušju Kantona Sarajevo".
Odgovor:

O D G O V O R :

Kantonalna saobraćajna inspekcija, koja kao nadležni organ vrši inspekcijski nadzor nad obavljanjem taxi prijevoza, djeluje u sastavu Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije kao posebna organizaciona jedinica pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

U toku 2013.godine inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja obavljala su 4 kantonalna saobraćajna inspektora (od kojih su dva saobraćajna inspektora zasnovali radni odnos u toku mjeseca decembra 2012.god.). Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo i provedenog Javnog konkursa Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije kadrovski je sa danom 16.12.2013. godine popunjen sa 5 saobraćajnih inspektora tako da Inspektorat trenutno broji 9 kantonalnih saobraćajnih inspektora.

Zbog prisutne problematike na području Kantona Sarajevo u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz kao i javnog linijskog prijevoza putnika prioritet u programskim zadacima kantonalne saobraćajne inspekcije u 2013.godini dat je inspekcijkim nadzorima ovih vrsta prijevoza sa posebnim akcentom na pružanje usluga taxi prijevoza.

Inspekcijki nadzori su vršeni kotinuirano sa organizovanjem rada u dvije smjene sa ciljem što većeg prisustva inspektora na terenu i povećanja efikasnosti uz obavljanje većeg broja inspekcijskih nadzora.

Nakon donošenja Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-17477-34/13 od 13.06.2013.godine kojim je se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da pojača inspekcijski nadzor u oblasti taxi prijevoza, rješenjem direktora Kantonalne uprave uveden je prekovremeni rad sa ciljem cjelodnevnih inspekcijkih nadzora kao i inspekcijkih nadzora u dane vikenda. U inspekcijke nadzore nad obavljanjem usluga taxi i rentakar prijevoza aktivno su bili uključeni i tržišno-turistički inspektori , inspektori rada kao i sanitarni inspektori.

U toku 2013.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora nad obavljanjem javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila sa vozačem izvršili su 1790 inspekcijkih nadzora u toku kojih je 109 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 339 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti do ispunjenja uslova za obavljanje istih, izdata 632 prekršajna naloga sa visinom izrečenih kazni u iznosu od 297.323,00 KM.

Tabela1. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora u toku 2013.godine

IZVJEŠTAJNI PERIOD/GODINA BROJ IZVRŠENIH INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ RJEŠENJA O PRIVREMENOJ ZABRANI BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013.god. 1790 109 339 632 297. 323,00 KM

Programska orijentacija kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu od 01.01.2014. do 30.06. 2014. godine bila je usmjerena na vršenje inspekcijskih nadzora u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem mada su kontinurano vršeni i inspekcijki nadzori javnog linijskog prijevoza putnika-gradski prijevoz (Gras-Centrotrans) kao javni prijevoz tereta-teretni saobraćaj.

U oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem organizovan je cjelodnevni inspekcijski nadzor u periodu od 08oo-2200 sati sa radom četiri inspektorska tima raspoređenim na rad u dvije smjene

Inspekcijski nadzori na terenu su vršeni uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova tako da su saobraćajni inspektori svoj rad na terenu usklađivali sa mogućnostima policijskih službenika.

Stupanjem na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo (31.03.2014. godine) pored kantonalnih saobraćajnih inspektora poslove kontrole taksi vozila i vozača u skladu sa odredbama istog vrše i policijski službenici ovlašteni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podatke o broju izvršenih kontrola od strane ovlaštenih policijskih službenika potrebno je tražiti od MUP-a Kantona Sarajevo jer ovaj organ istim ne raspolaže.

Od dana stupanja na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo, Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije od strane ovlaštenih policijskih službenika zaprimio je 19 (devetnaest) službenih zabilješki sa potvrdom o privremenom oduzimanje potvrde o registraciji i registarskim tablicama na osnovu kojih su nakon provedenog inspekcijskog nadzora ( sačinjavanja zapisnika) poduzete zakonom predviđene radnje od strane inspektora, odnosno donesena rješenja o isključenju vozila iz saobraćaja i podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

U periodu januar-juni 2014.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila izvršili su 1165 inspekcijskih nadzora tokom kojih je 38 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 239 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja prijevoza do ispunjenja uslova za obavljanje istog, podnesena su 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 906 prekršajnih naloga kojima su izrečene novčane kazne u visini od 452. 378,00 KM.

Tabela2. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2014. do 30.06.2014.(januar-juni 2014.)

2014
godina/mjesec BROJ IZVRŠENIH
INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONEŠENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJEPREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

JANUAR 219 3 39 0 154 62. 314,00 KM
FEBRUAR 267 0 82 0 140 44. 874,00 KM
MART 306 2 54 0 184 80. 020,00 KM
APRIL 160 16 38 16 134 82. 208,00 KM
MAJ 117 9 14 11 181 110. 460 ,00 KM
JUNI 96 8 12 7 113 72. 502,00 KM
UKUPNO
JAN.-JUNI 2014 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM

Tabela3. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2013. do 30.06.2014.(januar 2013 - juni 2014.)

IZVJEŠTAJNI PERIOD/ GODINA
BROJ IZVRŠENIH INSPEKCISKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONESENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH
PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013 1790 109 339 0 632 297. 323,00 KM
2014
01.01.-30.06. 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM
UKUPNO
01.01.2013.-30.06.2014 2955 147 578 34 1538 749. 756,00 KM

Kontinuirani cjelodnevi inspekcijki nadzori započeti u januaru 2013.godine doveli su do poboljšanja sveukupnog stanja u oblasti taksi prijevoza tako da će programska orijentacija rada kantonalne saobraćajne inspekcije i u narednom periodu biti usmjerena na inspekcijske nadzore taxi prijevoza s tim što su obzirom na problematiku prisutnu u javnom linijskom prijevozu putnika, gradskom prijevozu kao i javnom prijevozu tereta planirani inspekcijski nadzori i na ove okolnosti.

„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zem
Odgovor:

Odgovor:
Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) je propisano plansko uređenje prostora, planovi prostornog uređenja, njihov sadržaj i postupak donošenja kao i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo. Prema odredbama člana 37. Zakona, regulacionim planom detaljno se planira uređenje prostora, a naročito: detaljna namjena površina, gustina naseljenosti, koeficient izgrađenosti, nivelacioni podaci, regulaciona i građevinska linija, uređenje prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom, detaljni urbanističko-tehnički uvjeti, uvjeti za zaštitu okoliša, zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa itd.
Dalje, odredbama člana 12. Zakona propisano je da se u cilju obezbjeđenja rekreacionih funkcija planom utvrđuju zelene i rekreacione površine. Takođe, u članu 20. Zakona propisano je: „ U svrhu zaštite urbanog standarda, pri izradi planske dokumentacije i izgradnji naselja, obezbjeđuje se naročito: koeficijent izgrađenosti, komunalna infrastruktura, urbana oprema i zelene površine i dr“. Koeficijent izgrađenosti (odnos ukupne građevinske površine građevine prema odgovarajućoj

površini građevinskog zemljišta) utvrđuje se provedbenim planom odnosno urbanističkim planom ako nije obavezno donošenje provedbenog plana (član 21. Zakon).
Dakle, Regulacionim planom, kao detaljnim planskim dokumentima, se u potpunosti utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora na prostornoj cjelini za koji je plan donesen. Isto tako, u tekstualnom i grafičkom dijelu plana razrađuje se pitanje zelenih – hortikuturnih površina.
Imajući u vidu naprijed navedene odredbe Zakona o prostornom uređenju, poseban „pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zemljišta pretvoriti ili ostaviti prekrivenim zelenom površinom i zasađenim drvećem“ nije donesen niti za istim postoji potreba.

Zakonom o prostornom uređenju propisan je i postupak odobravanja građenja i odobravanja izvođenja drugih zahvata u prostoru koji podrazumijeva provođenje postupka izdavanja urbanističke saglasnosti (koja se donosi se na osnovu regulacionog plana ili urbanističkog projekta), kao i postupaka odobrenja za građenje i upotrebne dozvole.
Uređenje zelenih površina na krovovima objekata je pitanje oblikovanja objekta koje se rješava kroz pojedinačna projektantska rješenja i planirane investicione vrijednosti za izgradnju objekata.

znamo da se intervalno pojača pa se zatim smanji krađa automobila na području KS.
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:

Obzirom da je zbog određivanja različitih datuma zaključenja mjesečnih izvještaja o broju otuđenih motornih vozila za decembar 2012.godine (od 01.12 do 25.12) i decembar 2013.godine (od 0.12 do 31.12.) došlo do disbalansa u stvarnom broju dana u dva analizirana perioda na godišnjem novou (ukupno 6 dana) stiče se utisak da je došlo do porasta u broju otuđenih vozila na godišnjem nivou ali je faktičko stanje, kada je u pitanju godišnja analiza broja otuđenih vozila za 2013.godinu (01.01. do 31.12) u odnosu na predhodnu 2012. godinu (01.01 do 31.12) sljedeće: Na području Kantona Sarajevo tokom 2013.godine ukupno je otuđeno 789 vozila, dok je tokom navedene godine ukupno vraćeno 227 vozila, što je procentualno 28% . Od navedenog broja 96 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2013.godine zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 74 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Na području Kantona Sarajevo tokom 2012.godine ukupno je otuđeno 800 vozila, dok su tokom navedene godine ukupno vraćena 243 vozila, što je procentulano 31%. Od navedenog broja 119 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2012.godine nadležnom tužilaštvu zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 70 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Na području Kantona Sarajevo tokom 2011.godine ukupno je otuđeno 557 vozila, dok je tokom navedene godine ukupno vraćeno 169 vozila, što je procentulano 30,3%. Od navedenog broja 58 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2011.godine nadležnom tužilaštvu zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 89 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Izvještajima o učinjenim krivičnim djelima, koji su podneseni nadležnim tužilaštvima, obuhvaćen je veći broj lica, koji su uglavnom povratnici u izvršenju ove vrste krivičnih djela.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevu kontinuirano u skladu sa pozitivnim zakonskim procedurama poduzimaju mjere i radnje u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo su pod rukovođenjem nadležnog Kantonalnog i Tužilaštva BiH u saradnji sa drugim sigurnosnim agencijama učestovali u provođenju značajnijih sigurnosnih akcija u okviru "borbe" protiv ove vrste kriminaliteta, a što je rezultiralo podnošenjem izvještaja nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo iz člana 342 KZ FBiH (Organizovani kriminal), odnosno člana 250 KZ BIH (Organizovani kriminal) u vezi sa krivičnim djelima teških krađa motornih vozila i iznuda i drugih krivčnih djela.

Analitičkim praćenjem broja otuđenih motornih vozila tokom protekle tri godine primjećeno je da se u vrijeme provođenja policijskih akcija, koje su usmjerene protiv organizovanih kriminogenih grupa, koje na području Kantona Sarajevo vrše krivična djela u vezi sa motornim vozilima, što rezultira lišenjem slobode većeg broja izvršilaca, 10 i više te njihovim daljim procesuiranjem dolazi do trenda smanjenja otuđenja motornih vozila. Navedeno je lako uočljivo za 2011.godinu u kojoj su provedene pomenute zajedničke policijske akcije, a u kojoj dolazi do smanjenja broja otuđenih motornih vozila.

„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo dopis Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, broj:10-05-27711/13 od 27.11.2013 godine, kao i urgenciju na isto broj 10-05-27711-1/13 od 03.02.2014 godine, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljeno poslaničko pitanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je aktom br. 0202-11134 od 14.03.2014. godine dostavio ovom ministarstvu sljedeći odgovor a koji glasi:
„ U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne postoji ciklotron u kojem bi se proizvodili radioizotopi za nuklearno medicinske pretrage, što uključuje i pozitronske emitere neophodne za pregled na PET-u ili PET/CT-u“.

Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je zagađenost u glavnom bh. gradu enormna, te je Sarajevo proglasila najzagađenijim gradom Evrope u protekle dvije godine
Odgovor:

ODGOVOR:

Zaštita kvaliteta zraka u Federaciji BiH je regulisana Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), na osnovu kojeg je doneseno više pravilnika. S ciljem provođenja Federalnog zakona, te zbog potrebe da se regulišu pitanja, kojima se iskazuju specifičnosti Kantona u odnosu na druga područja, a koja se ogledaju u kotlinskom položaju, temperaturnim inverzijama, velikom broju stacionarnih i mobilnih izvora zagađenja, donesena je i 27.12.2012.godine od strane Skupštine, Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/13). Odlukom je regulisana dimnjačarska djelatnost, koja je do tada bila potpuno neuređena. Donesena regulativa podrazumijeva, da su za obezbjeđenje kvaliteta zraka odgovorni Federacija, Kanton, općine, privredni subjekti i druga pravna i fizička lica, a što u praksi nije slučaj.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kontinuirano, u saradnji sa drugim institucijama, provodi čitav niz aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i smanjenje emisije zagađujućih materija, na način da identifikujemo izvore putem monitoringa. Emisije nastaju u energetskim djelatnostima, industrijskim postrojenjima, stambenom sektoru i saobraćaju.
Ministarstvo provodi dvije vrste monitoringa zraka i to monitoring ambijentalnog zraka, putem Zavoda za javno zdravstvo i monitoring emisija iz pojedinih izvora, odnosno kotlovnica. Mjerenje iz kotlovnica vrše ovlaštene laboratorije, vodi se Registar u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona, a ukoliko se konstatuju prekomjerne vrijednosti, šalje se zahtjev inspekciji zaštite okoliša na nadležno postupanje. Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a izraženije tokom zimske sezone.
Pored toga, Kanton Sarajevo je jedini u BiH uradio Registar emisija zagađujućih materija u informatičkoj formi i koji treba da služi za planiranje, provođenje i kontrolu podataka i programa zaštite zraka.
Budući da smo kroz izradu Registra, a i vođenjem monitoringa konstatovali problem prekomjerne prisutnosti čvrstih čestica ili prašine, urađen je Akcioni plan za smanjenje emisije ovih tvari u zrak, a koji je Vlada Kantona usvojila 25.aprila 2013.godine. Planom su definisani izvori zagađenja zraka, mjere i odgovorni subjekti za realizaciju, kao i potrebna finansijska sredstva.
Međutim, ono što nismo uspjeli obezbijediti zbog nedostatka finansija, je nabavka atmosferskog modela za kategorizaciju područja u Kantonu, na način da utvrdimo koji prostori imaju čist ili neznatno zagađen zrak, zatim umjereno zagađen ili prekomjerno zagađen zrak. To je esencijalno i od toga zavisi kako će se ubuduće planirati razvoj Kantona.
Dakle, što se tiče regulative i strateških dokumenata, možemo reći da imamo kvalitetne propise, ali je, naravno, problem provedbe, kojom smo relativno zadovoljni i koja je posljedica nedovoljnih inspekcijskih, kadrovskih, materijalnih i institucionalnih kapaciteta.
Međutim, ključno je razlikovati navedene kontinuirane mjere od mjera koje se poduzimaju u slučajevima posebnih kriznih situacija u kojima se implementira Interventni plan koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. Isto tako treba konstatovati, da svi subjekti pokazuju odgovornost u svakodnevnom radu i ponašanju, stanje sa kvalitetom zraka bi bilo daleko bolje, iako se ne mogu, zbog meteoroloških prilika i morfologije terena, gdje je smješten veliki urbani centar, izbjeći ni situacije prekomjerne zagađenosti.
Da rezimiramo, problemi koji utiču na kvalitet zraka su u najkraćem: nedovoljna koordinacija nadležnih organa, od Federacije, Kantona, općina i privrednih subjekata, nedostatak međusektorske saradnje, nedostatak brige za zrak u sektorima prometa, privrede, energetike, nizak stepen svijesti o značaju zaštite okoliša i sl.
U tom smislu možemo konstatovati izražen problem nemogućnosti efikasnijeg uticaja na smanjenje zagađenja iz saobraćaja. Uzroci povećane emisije su: veliki broj starih i neispravnih vozila, mala propusnost saobraćajnica, problem u regulaciji prometa, nedostatak parking mjesta i garaža, korištenje goriva lošeg kvaliteta, a posebno propusti prilikom tehničkog pregleda vozila u postupku registracije.
Vezano za podatke kontrole vozila na saobraćajnicama i konkretna postupanja, upit je trebalo usmjeriti na Saobraćajnu policiju MUP-a Kantona, jer mi raspolažemo samo okvirnim informacijama.
Oko obavezivanja velikih potrošača na alternativno grijanje to je moguće samo u vanrednim situacijama, naravno, ako postoji mogućnost korištenja zamjenskog, ekološki prihvatljivog goriva. Inače, sa stanovišta propisa, osim zabrana za određene ugljeve i tečna goriva, najbitnije je da pogoni za sagorijevanje imaju dozvoljene emisije u zrak, neovisno od goriva koje upotrebljavaju.
U vezi sa prenesenom ocjenom o stanju zagađenosti zraka Svjetske zdravstvene organizacije, tvrdimo da se ona treba uzeti sa rezervom, budući da u Bosni i Hercegovini ne postoji integralni monitoring kvaliteta zraka, tako da se raspolaže podacima samo iz mjesta gdje imaju stanice za mjerenje koncentracije zagađujućih materija u ambijentalnom zraku.
U čitavoj BiH ima instalirana oprema u 14 područja od kojih je 6 u Federaciji BiH. Automatskim stanicama upravljaju različite institucije, pa i industrijski operatori, nema uvezanosti podataka, mjerenja nisu usklađena, niti postoji mogućnost uvida u način rada i provjeru podataka. Usljed ovakve situacije, u javnosti su prisutne samo djelomične informacije kojima raspolaže Federalni hidrometeorološki zavod, kao referentna institucija za monitoring zraka u Federaciji, i koje se šalju u međunarodnu razmjenu. Monitoring u Kantonu Sarajevo je u cjelosti transparentan i dostupan kontinuirano putem web strane, tako da je predmet različitih tumačenja i često paušalnih izjava. Mi ne sporimo da u zimskim mjesecima imamo povećanje lebdećih čestica, zbog čega je Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, u aprilu 2013.godine usvojila petogodišnji Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u zraku («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/13).

O svemu navedenom ćemo detaljnije izvijestiti poslanike u posebnoj Informaciji koju pripremamo prema Programu rada Skupštine Kantona za 2014.godinu.

Da li je istina da će uistinu doći do povećanja cijena karti za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama i ako je potvrdan, u kojem redu veličine će to povećanje biti?
Odgovor:

U vezi pomenutog poslaničkog pitanja, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u budžetu, na svojoj poziciji ne planira sredstva za tu namjenu. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu, na poziciji ovog ministarstva bila su planirana sredstva za prevoz penzionera, a od 2006.godine i dalje, sredstva za tu namjenu planiraju se na poziciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Takođe Vas obavještavamo da cijene karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama nisu u ingerenciji ovog ministarstva.

Odgovor prilog:
Inicijativa za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu uputilo stručnoj službi ovog ministarstva – Prosvjetno-pedagoškom zavodu, na mišljenje.

Naime, vodeći računa o činjenici da se nastavni predmet Tehnička kultura izučava od petog do devetog razreda osnovne škole, a jedna od nadležnosti ove stručne službe je praćenje i unapređenje stanja u vezi sa nastavnim planovima i programima, predmetnu inicijativu smo uputili Prosvjetno-pedagoškom zavodu, čije mišljenje će biti proslijeđeno Skupštini Kantona Sarajevo, nakon što Ministarstvo isto zaprimi.

Isto tako, ovo ministarstvo ne raspolaže tekstom Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, ali cijeneći važnost problematike koju bi trebao obuhvatiti spomenuti zakon, mišljenja smo da predloženu inicijativu treba podržati, uz napomenu da finansiranje predviđeno predmetnim zakonom ne treba biti u isključivoj obavezi ovog ministarstva, odnosno potrebno je uključivanje adekvatnih institucija različitog profila, koje na direktan ili indirektan način u okviru svojih nadležnosti tretiraju ovu problematiku.

Odgovor prilog:

Efendić Faruk

„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“
Odgovor:

Odgovor :
Autobuske linije na području Kantona Sarajevo koje su sporne: Sutjeska –Lješevo, Vijećnica-Dobrinja, Sutjeska-Vogošća, Sutjeska-Donja Vogošća, Ilidža –Drozgometva, Ilidža-Vukovići, Ilidža-Hrasnica, Ilidža-Sokolovići, Nedžarići-Dobrinja, Ilidža-Kobiljača, Ilijaš-Popovići i Sutjeska-Kamenica.
Ministarstvo saobraćaja je prvobitno pomenute linije registrovalo na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo. Na donesena rješenja o dodjeli linija žalbu je izjavio drugi prijevoznik Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Kantonalni sud je presudom ( broj:U-640/04 od 24.07.2006. godine) poništio rješenja Ministarstva, te predmete vratio prvostepenom organu na ponovni postupak. U ponovnom postupku Ministarstvo je rješenjima od 01.12.2011. godine i 12.12.2012. godine ponovo registrovalo autobuske linije na prijevoznika KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te je postupajući po žalbama Centrotrans –euroline“ d.d. Sarajevo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, kao drugotepeni organ rješenjem broj:04-22-12-12-3/13 od 02.06.2013. godine poništilo i ova rješenja i predmet vratilo Ministarstvu saobraćaja kao prvostepenom organu na ponovni postupak.
Dana 03.04.2013. radnici KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo nenajavljeno su obustavili prevoz na svim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza u Kantonu Sarajevo i to u svim vidovima saobraćaja tramvajskom, trolejbuskom, autobuskom i minibuskom.
Neposredno nakon prekida funkcionisanja javnog gradskog prevoza na linijama koje održava KJKP GRAS, Vlada Kantona Sarajevo je održala vanrednu sjednicu te donijela zaključak pod brojem: 02-05-7777-2/13 d 03.04.2013. godine, u šest tačaka. Tačkom 3. pomenutog Zaključka Vlade organizacija kompletnog saobraćaja u vremenu trajanja krizne situacije povjerava se preduzeću „Centrotran-eurolines d.d. Sarajevo“, a tačkom 4. obavezuje se ministar saobraćaja Kantona Sarajevo da do 04.04.2013. godine „“Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo odobri dvanaest linija koje su u redovnom postupku usklađivanja kod Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a sve prema obavještenju Ministarstva o usklađivanju linija od 11.05.2010. godine.
Postupajući u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Ministarstvo je donijelo 12 rješenja, kojima se odobrava registracija redova vožnje na pomenutim kantonalnim autobuskim linijama prijevozniku „Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo.
Protiv ovih rješenja žalbe je izjavilo KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te su iste kao blagovremene, dopuštene i izjavljene od ovlaštenog lica, sa spisima predmeta dostavljene drugostepenom organu – Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Federalno ministarstvo je rješevajući po žalbama, donijelo zaključak o spajanju predmeta, te nakon toga i rješenje broj: 06-27-12-58-2/13 od 21.05.2013. godine kojim se rješenja Ministarstva saobraćaja poništavaju i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak .
Kao razlog poništenja navodi se da postupak usklađivanja redova vožnje nije završen, te da redovi vožnje nisu usklađeni i registrovani u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine Federacije BiH“, br. 28/06 i 2/10). Vlade Kantona Sarajevo svojim zaključkom broj: 02-05-18444-45/13 od 28.06.2013. godine naložila je Ministarstvu da 12 spornih linija registruje na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i „Centrotras-eurolines“ d.d. Sarajevo, što je i ispoštovano donošenjem rješenja kojim se linije dodjeljuju privremeno (Centrorans 4 i zajednička linija Vijećnica-Dobrinja), do okončanja postupka usklađivanja autobuskih linija na području Kantona Sarajevo, a rukovodeći se obavezom Kantona da obezbijedi kontinuiran i funkcionalan javni prijevoz na području Kantona.
Žalba koju je KJKP “GRAS” izjavio na privremena rješenja je odbijena kao neosnovana, a takođe i tužba podnesena kantonalnom sudu.
Iz naprijed navedenog proizilazi da Ministarstvo nije nezakonito dodijelilo linije Centrotrans –eurolines d.d. Sarajevo, da su rješenja data privremeno ( u skladu sa kantonalnim propisima) i ista rješenja će biti na snazi dok se za pomenute linije ne provede postupak uskađivanja redova vožnje.

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblo
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona Sarajevo da dostvi informaciju o problemima i njihovom rješavanju u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade tim povodom, a putem Stručne službe Vlade uputilo, akt, broj: 11/04-38-5776-5/14, od 01.04.2014. godine, a koji dostavljamo u prilogu ovog odgovora (skraćena verzija, zbog obimnosti materijala).
Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine kojim, između ostalog, odbacuje kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
Pomenutim zaključkom je naloženo Ministarstvu unutrašnjih poslova da, kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazaku Školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića. Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine dostavljamo u prilogu ovog akta.
Shodno navedenom, preedmetnu inicijativu nije moguće prihvatiti niti realizirati od strane ovog ministarstva.

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30%
Odgovor:

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva puta godišnje.
- Član 2. i član 3. tačka l) Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskim službenicima broj: 01-436/07 od 12.07.2007.godine.
Naglašavamo da su ispoštovani u cijelosti kriteriji za davanje prijedloga i donošenje odluke za određivanje jednokratnog dodatka na plaću, a u konkretnom slučaju radi se o kriteriju iz člana 3. tačka l) – aktivnosti koje su dale izuzetan doprinos u podizanju nivoa saradnje policije sa zajednicom, povećanju ugleda i ukupne zakonitosti u radu Ministarstva odnosno Uprave policije i druge aktivnosti kojima je dat izvanredan doprinos poboljšanju ukupne funkcionalnosti Ministarstva, a posebno Uprave policije (organizacione i tehničke mjere i postupci, inovacije, istražne i inspekcijske aktivnosti i pravna regulativa i sl.). Nagrađivanje policijskih službenika je rezultat i periodičnih (mjesečni, tromjesečni, šestomjesečni) izvještaja Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo iz kojih je evidentno da je došlo do značajnog poboljšanja bezbjedonosne situacije u Kantonu Sarajevo, obzirom da statistički podaci ukazuju na veći procent otkrivanja učinalaca krivičnih djela i njihovom daljem procesuiranju od strane nadležnih institucija, a što ima i za posljedicu smanjen broj izvršenih krivičnih djela i prekršaja u odnosu na ranije izvještajne periode.
Imajući u vidu navedeno evidentno je da je ovo ministarstvo postupalo na osnovu ovlasti koja su utemeljena naprijed navedenom zakonskom regulativom, te da apsolutno nema mjesta za bilo kakve neutemeljene tvrdnje vezano za mogućnost zloupotrebe položaja i ovlasti kako se navodi u zastupničkom pitanju.

vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko prež
Odgovor:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno nadmetanje-međunarodni otvoreni postupak i pored činjenice što Zakon o javnim nabavkama dozvoljava primjenu odredbi člana 5. tačka d) koji se odnosi na ugovore na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ugovori iz oblasti odbrane, proizvodnje ili trgovine oružja, vojne opreme i namjenskog materijala. (Službeni glasnik BiH broj 49/04 od 02.11. 2004 godine)
Na vaše pitanje o pravnom osnovu za raspisivanje javnog poziva obavještavamo vas o sljedećem;
Javni poziv je raspisan 11.10.2013.godine a objavljen u Službenom glasniku BiH 81/13 broj obavještenja o javnoj nabavci- 202-1-1-11-218/13 kao međunarodni otvoreni postupak.Vaš navod je u potpunosti netačan ili ste slabo informisani kada kažete da je javni oglas raspisan bez pravnog osnova tj, da predhodno nije usvojen Pravilnik o opremi. Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je donesen 04.10.2013 godine broj 01-616/13 i to na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (Službene novine KS broj 22/00 prečišćen tekst 15/02, 18/02 i 22/02). Na navedeni Pravilnik je dostavljeno i mišljenje Ministarstva Pravde i uprave Kantona Sarajevo broj 03-07-02-20614/13 od 01.08.2013 godine o usklađenosti pravilnika sa pravnim aktima i legislativama te ova informacija u potpunosti osporava vaše navode da je javni oglas bez pravnog osnova.
Pravilnikom je propisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a KS, i definicija osnovnog naoružanja sa tehničkim karakteristikama, koje su upravo i bile vodilja za predmetnu javnu nabavku.
Vaše pitanje odnosno konstatacija da se raspisanim tehničkim karakteristikama mogu prijaviti ponuđači jednog modela pištolja je u potpunosti netačna i očigledno da niste dobro informisani. Naše ministarstvo se u potpunosti pridržavalo Zakona o javnim nabavkama i to član 1 tačka 1. te je tehničkim zahtjevom data mogućnost da se prijavi veći broj ponuđača sa svojim proizvodima, što dokazuje da je u tehničkim karakteristikama dat raspon koje zadovoljavaju Pravilnik, a uporedo se u zadatim tehničkim podacima može pronaći 15 proizvođača sa preko 60 modela pištolja.
Ugovorni organ u ovoj fazi postupka nabavke osnovnog naoružanja- službenih pištolja na sasvim (ex llege) način, se pridržavao odredbi člana 1. stav 1. tačke c. Zakona o javnim nabavkama, kojom prilikom je u potpunosti ispoštovao Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, tako da je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti među svim ponuđačima.
Naime ugovorni organ je u cjelosti ispoštovao princip jednakog tretmana i transparentnosti iz čl. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao osnovnih načela javnih nabavki, te u smislu čl. 13. istog Zakona , dobavljačima dao potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora uključujući između ostalog i opis proizvoda (pištolja), iznos, količinske specifikacije, tehničke specifikacije, sve u cilju osiguranja dosljedne primjene osnovnih načela postupka javnih nabavki u kojem slučaju se radi o postupku sa međunarodnim karakterom, gdje se međunarodni dobavljači ne smiju staviti u diskriminatorski položaj u odnosu na domaće dobavljače.
Ugovorni organ u postupku nabavke ove vrste robe u cjelosti se pridržavao odredbi člana 9. stav 1. tačke a. Pravilnika o standardizovanoj opremi i naoružanju MUP-a Kantona Sarajevo.
U svakom slučaju Ugovorni organ u smislu odredbi člana 14. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odbit će sve ponude kojima se nude robe i usluge ili radovi koji suštinski ne ispunjavaju tehničke specifikacije sadržane u tenderskoj dokumentaciji.

Nadležni iz Uprave policije smatraju da je nabavka pištolja prijeka potreba, te da je neophodno da se pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo opreme na adekvatan i kvalitetan način što će u krajnjoj liniji osigurati nesmetan rad policijskih službenika kao i adekvatnu zaštitu kako policajaca tako i građana i imovine.
Takođe vas kao zastupnika informišemo, da je stanje službenog naoružanja pripadnika MUP-a KS, ne zadovoljavajuće, tako da sa aspekta česte opravke naoružanja koje je trenutno u upotrebi kod policijskih službenika MUP Kantona Sarajevo, isto ministarstvo izlaže se sve većim i suvišnim troškovima zbog opravke takvog oružja.Kod pripadnika policije u velikom broju možete pronaći službeno oružje koje je staro od 15 pa čak i 30 godina, zbog čega i je nabavka novog službenog oružja sasvim opravdana.
Dajemo Vam za primjer jedan pokazatelj da pojedine renomirane firme koje se bave proizvodnjom oružja preko 300 godina, daju garancije na svoje proizvode do 10 godina, stalne eksploatacije, tako da sami možete zaključiti u kakvom je stanju naoružanje kod pripadnika policijskih struktura.
Nadalje vas informišemo da do sada u MUP-a, KS nije postojala unificiranost naoružanja i opreme (što je praksa u svim evropskim i svijetskim agencijama za provođenje zakona), te da kod pripadnici policijskih struktura MUP-a KS, kao službeno oružje koriste 8 različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača od kojih pojedini više ne proizvode niti rezervne dijelove za te modele.
Navod da se na tržištu mogu pronaći pištolji sa “manjom cijenom “je tačna ali vas isto tako informišemo da ti pištolji nezadovoljavaju niti kvalitetom kao ni potrebama poslova koje obavljaju policijski službenici, kao i to da bi onda bili prinuđeni mijenjati osnovno naoružanje policijskih službenika svake dvije godine, te bi nam ta "MANJA CIJENA" dugoročno gledajući bila sve samo ne “manja” i ekonomičnija.
Takođe pištolji sa "manjom cijenom" na tržištu upravo zbog navedenog zahtjevaju i češće servisiranje, kao i činjenicu da su zamjenski dijelovi skuplji ili je nemoguće doći do istih.
Ono što je traženo je upravo to da postoje garancije za proizvode, na kvalitet od 10 godine stalne eksploatacije što je i veoma bitno zbog poslova koje obavljaju policijski službenici.Iz gore navedenih činjenica smatramo da je vaše pitanje postavljeno zbog nedovoljne informisanosti.
Naime, službeni pištolj koji je predmet nabavke je namjenjan policijskim službenicima, gdje stalna eksploatacija takvog oružja između ostalog predstavlja bitan element pri odabiru vrste i modela pištolja.
Nabavka ove vrste opreme u potpunosti se vrši u skladu sa postojećim podzakonskim propisima ovog Ministarstva, ako se uzme u obzir složenost poslova i zadataka koje obavljaju njeni policijski službenici i kao takva ima sasvim opravdan karakter, što se može ogledati i u znatnim uštedama budžetskih sredstava u budućnosti, jer su predmet nabavke službeni pištolji, koji se trebaju koristiti duži vremenski period.
Ugovorni organ se i u ovom postupku pridržavao načela iz člana 1. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i člana 2. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a sve u cilju osiguranja najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava čime je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti, tako da svi ponuđači imaju ista prava, te mogu ravnopravno učestvovati u postupku zaključenja ugovora, ako ispune zahtjeve Ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

POSLANIČKO PITANJE

Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podijeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i u ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?

ODGOVOR:

Uniforme koje su nabavljene u prethodnom periodu za mandata bivšeg ministra sa kojima je zadužen određeni broj policijskih službenika nisu u upotrebi iz razloga što je nakon podjele predmetnih uniformi kao i cipela i gojzerica utvrđeno od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela za kontrolu kvaliteta da navedena uniforma ne odgovara tehničkim karakteristikama i kvalitetu koje su decidno propisane Uredbojm o jedinstvenoj policijskoj uniformi ( kvalitet tkanine, boja, sirovinski sastav, otpornost na vlagu i sl.), zbog čega ista se ne koristi obzirom da nošenjem neadekvatne i neupotrebljive uniforme može se odraziti na zdravlje i sigurnost policijskih službenika. U prilog navedenom je i činjenica da je u namjeri da se bar dio uniforme (obuća i gojzerice) stavi u upotrebu vršena reklamacija dobavljaču iz Prnjavora koji je naknadno ugrađivao i vršio doradu predmetne obuće, te kao tako dorađena opet je dostavljena nadležnoj agenciji za kontrolu kvaliteta "EURO INSPEKT" koji je definitivno dao ocjenu da kvalitet obuće ne zadovoljava osnovne karakteristike te je kompletna procedura vezano za nabavku obuće predmet sudskog odlučivanja i utvrđivanja krivične odgovornosti za krivično djelo - prevaru od strane dobavljača. Napominjemo da je za navedenu uniformu u prošloj Budžetskoj godini uplaćeno cca 1.500,000,00 KM koja su faktički "propala" jer nije nabavljena upotrebljiva oprema za što odgovornost snosi bivši ministar, jer Uprava policije apsolutno nije bila uključena u tenderskoj komisiji za nabavku ove opreme niti je sudjelovala u kompletnoj proceduri.

šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir-
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u skladu svojim ovlaštenjima radi zaštite lične i imovinske sigurnosti u KJP PD “Butmir” na dan 22.11.2013.godine, prilikom ulaska novoimenovanog direktora i zaštitarske Agencije u krug preduzeća, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo,
Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 01-05-29000/11 od 29.11.2011. godine prihvatila Prijedlog zaključka upućen od strane Vlade Kantona Sarajevo i obavezala Ministarstvo da putem Fondacije aktivira sve mogućnosti u cilju pravne, finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ (u daljnjem tekstu: Fondacija) osnovana je 12.07.2010. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), a u Registar fondacija Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ Sarajevo upisana je Rješenjem Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-954/10 od 12.07.2010. godine, Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 31.03.2011. godine i Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 07.03.2012. godine. Dakle, Fondacija je osnovana prije pokretanja postupaka kod nadležnog suda protiv osam osumnjičenih pripadnika Armije BiH iz Hadžića i pružala je pravnu i drugu pomoć u korist ostalih branitelja.

Ministarstvo i Fondacija zaključili su Sporazum o saradnji pri realizaciji projekta „Pravna pomoć braniteljima“ broj: 06-14-17424/11 od 13.05.2011. godine. Predmet Sporazuma je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa implementacijom odobrenih sredstava namijenjenih za pružanje pravne pomoći braniteljima koja se odnosi na: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanja problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina i sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva.
Dana 30.12.2011. godine je potpisan i aneks prethodnog Sporazuma kojim je predviđeno doznačavanje još 30.000 KM za iste namjene.
Predviđeno je i da Fondacija može jedan dio sredstava upotrijebiti za pokrivanje troškova poslovanja, te je u tom smislu 22.07.2011. godine data pismena saglasnost da se do 20% doznačenih sredstava može utrošiti za pokrivanje troškova rada.

Sredstva su doznačavana u više navrata, na osnovu pojedinačnih odluka, uz prethodne zahtjeve Fondacije. Fondaciji su Odlukom broj: 06-14-10293/11 od 30.06.2011. godine odobrena i sredstva u iznosu od 10.000 KM sa pozicije 614300 DAN003 „Udruženja od interesa i za boračku populaciju Kantona Sarajevo - programske aktivnosti“ za realizaciju projekta pružanja materijalne i moralne podrške braniocima protiv kojih se vodi istraga i nalaze se u pritvoru, a u vidu obilaska branilaca i njihovih porodica. Također, su Odlukom broj: 06-14-20638/11 od 22.06.2011. godine dodijeljena sredstva u vidu jednokratne pomoći koja će se uručiti generalu Divjaku prilikom posjete u Austriji. Ukupno je na račun Fondacije u 2011. godini uplaćeno 235.500,00 KM.

Prema dostavljenom Finansijskom izvještaju Fondacije za 2011. godinu, koji je obuhvatio samo sredstva doznačena od strane Ministarstva, iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 28.770,00 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, troškovi štampanja, kreiranja web stranice, zakup poslovnog prostora, nabavka računarske opreme i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 31.300,00 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 24.000,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember) - 3.000,00 KM po porodici), sredstva na ime pomoći generalu Jovanu Divjaku 6.000,00 KM, pomoć za realizaciju ekskurzije po osnovu zahtjeva Udruženja Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo 1.000,00 KM i donacija porodici 300,00 KM
Pravna pomoć - advokatske usluge 62.646,35 Edhem Godinjak– advokatice Vasvija Vidović i Edina Rešidović,
Sefer Halilović – advokat Edina Rešidović,
Ramadan Dervišević – advokat Vasvija Vidović,
Besim Muderizović – advokat Emir Kapidžić,
Fikret Planinčić – advokat Bekir Ferizović,
Zaim Backović – advokat Kolić Kadrija,
tužitelj Spahić Adis- advokat Esad Hrvačić
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 77.806,00 Advokat Esad Hrvačić 60.000,00 KM po osnovu ugovora,
7.900,00 KM isplate po osnovu ugovora o djelu licima angažovanim na ovom projektu
Uniconsalting d.o.o. 20.000,00 Isplata izvršena na osnovu Ugovora br. 51/11 od 21.11.2011. g. za projekat Obilazak opkoljenog Sarajeva i kulturno-historijskih znamenitosti.
220.522,35

S obzirom na neslaganje iznosa iskazanog u Finansijskom izvještaju Fondacije sa doznačenim sredstvima, Ministarstvo je istoj uputilo Zahtjev za hitnom korekcijom dostavljenih Izvještaja o utrošku doznačenih budžetskih sredstava broj: 06-14-2566-2/12 od 06.11.2012. godine, nakon čega je Fondacija dopunjavala dostavljene izvještaje.

U 2011. godini je akcenat aktivnosti bio na projektu „Pravedni povratak“ čiji je cilj nadoknada ratne materijalne i nematerijalne štete počinjene tokom agresije, pružanje pravne pomoći u slučajevima optužbi za ratne zločine, te pomoć porodicama tzv. hadžićke grupe.

Sa Fondacijom je 13.02.2012. godine potpisan Sporazum o saradnji pri realizaciji aktivnosti u okviru finansiranja pravne pomoći u korist branilaca BiH kojim je predviđeno: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanje problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina, sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja. Fondaciji je odobreno da može utrošiti do 20% sredstava za troškove rada.
Dana 10.09.2012. godine je potpisan novi Sporazum kojim se stavlja van snage prethodno potpisani Sporazum i istim nije predviđeno doznačavanje novih sredstava a precizira se i namjena dijela ranije odobrenih sredstava koja su se u trenutku potpisivanja Sporazuma nalazila u fazi realizacije.
Sredstva su doznačavana na osnovu pojedinačnih odluka, a ukupno je na račun Fondacije u 2012. godini uplaćeno 200.000,00 KM.

Prema dostavljenim finansijskim izvještajima Fondacije u 2012. godini iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 31.194,42 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, bankarska provizija, kreiranja web stranice i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 137.188,66 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 68.800,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember), pomoć porodicama optuženih branitelja u slučaju Trusina 20.200,00 KM
(Gušić Salko, Sanela Hodžić, Husein Ališpago, Adnan Bojadžić, Hakalović Bahra, Enes Džeko, Mujan Almir, Amira Memić)
Pomoći braniteljima i njihovim porodicama - liječenje i socijalne pomoć 42.500,00 KM (Rustem Kurtanović, Hamed Pijuk, Nihad Bojadžić, Mirsad Šiljak, Sejida Ajanović, Pervan Irma, Salko Faljić, Edin Hamzić, Dražen Bačić, Goran Jovanovski, Amra Vlahovljak, Maida Hodžić, Bogunić Vahid, Rijad Ćosibegović, Nisad Balta, Enver Durmo, Almir Mujan, Ramiza Šundo, Zeherović Salko, Zejnil Pamuk, Hasib Begović, Jasmin Fejzić, Salko Hajdarević, Tanja Haso, Miralem Bibić,)
Porezi na donacije 6.188,66 KM
Pravna pomoć - advokatske i usluge vještaka 5.140,00 Fikret Muslimović - advokat Ismet Mehić
Murat Šabanović - advokat Alagić Damir
Sabiha Delić – advokat Azem Mehonić - pomoć pri rješavanju stambenog pitanja
Besim Muderizović – naknada za rad vještaka Nehru Ganića
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 24.150,69 Advokat Esad Hrvačić – 23.400,00 KM, ostalo licu angažovanom po ugovoru o djelu

197.673,77

Obzirom da su i u 2012. godini postojala određena neslaganja u dostavljenim izvještajima od strane Fondacije sa doznačenim sredstvima, od iste je traženo da se izvrši provjera i usaglašavanje izvještaja.

U 2012. godini, akcenat aktivnosti bio je na pružanju pomoći porodicama uhapšenih branitelja, ali su značajna sredstva odobrena i za pomoći za liječenje, projekat „Pravedni povratak“, pravna pomoć i drugo.

Iz navedenih podataka se vidi da je Fondacija odobrena i doznačena sredstva trošila za realizaciju svojih programskih ciljeva, među kojima je i pružanje finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama, među kojima su i osam uhapšenih branitelja iz Hadžića, kako je to decidno naloženo aktima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Također, iz naprijed navedenog vidljivo ja da je Fondacija dio odobrenih i doznačenih sredstava na ime pružanja pravne i druge pomoći braniteljima realizovala direktno putem advokata angažovanih za zastupanje jednog broja optuženih branitelja, dok je jedan dio implementiran doznačavanjem sredstava direktno optuženim braniteljima ili članovima njihovih porodica. Dio pomoći optuženim braniteljima iz Hadžića, je ralizovan putem namjenski osnovane Fondacije „Patriotski front“ Hadžići.

Navedeni podaci su prezentirani u Informaciji o aktivnostima na pružanju pravne pomoći i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica koju je razmatrala Vlada Kantona Sarajevo. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2824-19/12 od 12.11.2012. godine naloženo je Ministarstvu finansija – Budžetskoj inspekciji da, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11) izvrši provjeru namjenskog utroška doznačenih sredstava, da nakon izvršenja kontrole podnese izvještaj Vladi Kantona Sarajevo, te da isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
S obzirom na još uvijek aktulenu kontrolu rada, odnosno utroška doznačenih budžetskih sredstava, u 2013. godini nije bilo dalje saradnje sa Fondacijom, niti je bilo doznačavanja novih sredstava.
Budžetska inspekcija Ministarstva finansija do dana sačinjavanja ovog odgovora nije dostavila izvještaj o izvršenoj kontroli o namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te Vas shodno navedenom obaještavamo, da će te tačne informacije o namjenskom utrošku sredstava od strane Fondacije dobiti po sačinjavanju predmetnog izvještaja nadležne inspekcije.

Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja s
Odgovor:

Nesporna je činjenica da je Konkurencijsko vijeća Bosne i Hercegovine dana 22.04.2013. godine ovom Ministarstvu dostavilo akt pod brojem od broj:01-01-26-172/05, a u kojem navodi da uvođenje preduzeća Centrotrans kao privrednog subjekta u javni prijevoz bez prethodnog postupka usklađivanja ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih u rješenju Konkurencijskog vijeća. , te upozorili da je ovim rješenjem naloženo otvaranje tržišta pod jedankim uslovima za sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove za obavljanje istog .
U istom dopisu Vijeće je podsjetilo na obavezu donošenja Zakona o javnom prijevozu putnika, te potrebi da se u nakraćem roku dostavi informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća iz 2005. godine, koji se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje.
Dana, 08.5.2013. godine Ministarstvo saobraćaja je svojim aktom broj:04-49-9471/13 obavijestilo Konkurencijsko vijeće BiH da je ( u tom momentu) Zakon o javnom prijevozu putnika u kantonu Sarajevo, nakon sumirane javne rasprave u formi prijedloga dostavljen na obavezno mišljenje Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde i uprave te Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona. , te da će nakon dobijanja istih putem Vlade biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Vezano za postupak usklađivanja redova vožnje na kantonalnim autobuskim linijama istim aktom je pojašnjeno da je postupak usklađivanja započet javnim pozivom, da je pregledom priložene dokumentacije od strane dva prijevoznika ( GRAS i Centrotrans) utvrđeno da ni jedan od prijevoznika nije ispunio opće i posebne uslove zbog čega će se postupak poništiti te pokrenuti novi postupak usklađivanja.
Takođe je navedeno da je usljed štraka KJKP“Gras“ d.o.o. početkom aprila došlo je do potpune obustave javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo. Obzirom da je javni prijevoz komunalna djelatnost koju Kanton mora osigurati Vlada Kantona je donijela zaključak u više tačaka kojim se između ostalog, zbog vanredne situacije, u javni prijevoz uvodi Centrotrans kao i drugi prijevoznici. Ministarstvo je u tom smislu donijelo rješenja ( između ostalog i za 10 spornih linija), međutim ovi postupci ne mogu se smatrati postupcima uskađivanja, kako je to naloženo rješenjem Konkurencijskog vijeća, već su rezultat vanrednog stanja u koje je doveden Kanton obustavom saobraćaja od strane KJKP“Gras“ .

Kada će Ministarstvo unutrašnjih poslova KS dostaviti odnosno uputiti Zakona o unutrašnjim poslovima KS u proceduru
Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:

Obavještavamo Vas da je Prijedlog nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo u proceduri donošenja, naime isti će uskoro biti dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, na utvrđivanje, sa mišljenjima Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, te se može očekivati da bude razmatran na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:

Ademović Kemal

Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
Odgovor:

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
• Preduzeće ne raspolaže aktuelnim podacima o broju stanovnika u Kantonu Sarajevo.
Međutim, ukoliko se ukupna količina vode fakturisana domaćinstvima u 2012. godini, podijeli sa brojem stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom (bez općina Hadžići, Ilijaš i Trnovo)1, a posljednji objavljeni statistički podatak je za 2011. godinu, dobije se da je to 4,39 m3 vode po glavi stanovnika.
Preduzeće raspolaže podacima o potrošnji vode i broju stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“). Ovim potrošačima se obračun vrši u skladu sa količinama potrošene vode i brojem stanara. Prema podacima za mjesec juni 2013. godine, u kategoriju koja ima potrošnju vode do 8m3 po stanaru mjesečno (sva potrošnja preko ovog iznosa se smatra veoma neracionalnom) spada 84,14% „zgrada“, a njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosila je 4,66 m3 vode.
Kada se od ukupnog broja stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom oduzme broj prijavljenih stanara u „zgradama“, dobiti će se broj stanovnika koji stanuju u individualnim stambenim objektima („privatne kuće“), odnosno imaju svoj pojedinačan vodomjer. Prema fakturisanoj potrošnji vode u 2012. godini, ovi potrošači su trošili prosječno 3,33 m3 vode po članu domaćinstva mjesečno. Ovo je i logično jer ovi potrošači imaju potpunu kontrolu nad svojim instalacijama i zainteresovani su da vodu koriste racionalno. Naša anketa je pokazala da je ova količina vode prosječna potrošnja po članu i kod najvećeg broja potrošača koji stanuju u „zgradama“, ali imaju ugrađen svoj pojedinačni vodomjer.
2. Koliki je stvarni iznos povećanja cijene vode izraženo nominalno i u procentima u Kantonu Sarajevo u svjetlu najavljenog povećanja cijena vode?
• Za potrošače iz kategorije „domaćinstva“ tarife za vodu utvrđene su u skladu sa mjesečnim količinama potrošene vode u domaćinstvu.
Prema podacima Preduzeća za mjesec juni 2013. godine o broju stanova i prijavljenih stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), prosječan broj stanara iznosi 2,13. Za ovo prosječno domaćinstvo i mjesečnu potrošnju vode od 4,66 m3, za vodu i odvodnju potrebno je izdvojiti mjesečno dodatnih 2,88 KM ili 23,78% više sredstava. Uz dodatak „fiksnog dijela“ od 2,00 KM, koji se obračunava bez obzira na potrošnju vode, ukupno mjesečno povećanje je 4,88 KM.
3. Kalkulaciju dosadašnjeg iznosa računa za vodu u domaćinstvu sa četiri člana porodice i kalkulaciju iznosa računa za istu porodicu po novom tarifnom cjenovniku za obračunski period.
• Prema Anketi Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine2 prosječan broj članova gradskog domaćinstva u FBiH iznosi 3,06.
Prema podacima Preduzeća za juni 2013. godine od ukupnog broja domaćinstava u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), 4 člana domaćinstva ima samo 12,2% domaćinstava. 61,1% ovih domaćinstava ima mjesečnu potrošnju vode do 20m3 po domaćinstvu. Međutim, konkretno, potrošnja vode ovih domaćinstava sa 4 člana je veoma različita:
• na adresi ul. Sulejmana Filipovića 6 je zgrada sa 63 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 3,27 m3 vode mjesečno.

Kalkulacija za potrošača koji stanuje u ovoj zgradi, a registrovan je pod šifrom 357841 i ima 4 člana domaćinstva izgleda ovako:

Opis Potrošnja
m3 vode u domaćinstvu
(4 člana x 3,27 m3) Cijena m3 vode i odvodnje Izdaci prema starim cijenama Izdaci prema novim cijenama

Voda i odvodnja 13,08 m3 1,00 KM/m3 13,08 m3 x1,00 KM/m3 =13,08KM 5,00 m3x1,00 KM/m3=5,00 KM
1,50KM/m3 5,00 m3x1,50 KM/m3=7,50 KM
1,67 KM/m3 3,0 8m3x1,67 KM/m3=5,14 KM
PDV 2,22 KM 3,00 KM
PVN 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM
Svega 15,95 KM 21,29 KM
Fiksni dio - 2,00 KM
UKUPNO 15,95 KM 23,29 KM

Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 3-3,5 m3 vode po članu mjesečno, ima registrovanih 573.
Ali, ima i drugih primjera:
• na adresi ul H.Kreševljakovića 61 je zgrada sa 75 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 5,41 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 284911 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 5-5,5 m3 vode po članu mjesečno, ima 1384.
• na adresi ul A.Šačirbegović 22 je zgrada sa 128 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 7,5 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 281197 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 7,5-8 m3 po stanaru mjesečno, ima 128. Potrošnja vode preko 5m3 po članu domaćinstva smatra se neracionalnom. Opravkom instalacija u objektu mogu se postići značajne uštede.

Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?
Odgovor:

Jedna od osnovnih reformskih smjernica u Federaciji BiH, a samim tim i u Kantonu Sarajevo, je razvoj porodične/obiteljske medicine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, shodno zakonskim odredbama, pokrenulo aktivnosti za ostvarivanje prava osiguranih lica na slobodan izbor doktora porodične medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Članom 84. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službe novine FBiH“, br. 46/10)
predviđeno ja da dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove porodične medicine, a poslovi porodične medicine obavljaju se u amulantama porodične medicine ( čl. 86. Zakona), koje se mogu organizirati kao dio doma zdravlja ili privatna praksa.
Članom 87. Zakona u stavu 1. definisano je da u ambulanti porodične medicine radi tim
porodične medicine, dok su u stavu 2. i 3. definisani sastav tima porodične medicine, kao i uvjeti
koje moraju ispunjavati članovi nevedenog tima u pogledu vrste stručne spreme , specijalizacije
odnosno dodatne edukacije iz porodične medicine.
U Kantonu Sarajevo, do sada, nije registrovana ni jedna ambulanta porodične medicine kao
privatna praksa.
Uvođenje privatnog sektora u obavezno zdravstveno osiguranje ide postepeno, već su obuhvaćene sve apoteke i određene ustanove za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga ( usluge za koje postoje liste čekanja) , a to su usluge specijalističko-konsultativne dijagnostika i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, sa ciljem smanjenja liste čekanja i integracija javnog i privatnog sektora. Polako će se ići i na uvođenje ostalih iz privatne prakse , a u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite, a kada se steknu uslovi vezano za primjenu novog načina finansiranja (kapitacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i DRG u bolničkoj). Da bi se potpuno implementirala porodične medicine i da bi se moglo preći na finansiranje putem kapitacije ,potrebno je ispuniti set preduvjeta koje je dužan ispoštovati jedan tim porodične medicine da bi isti bio prepoznat u ugovornom odnosu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a jedan od njih je i registrovani osiguranici sa gravitacionog područja.

Da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda, javnih preduzeća i ustanova, najboljim studentima-diplomantima ponudi obavljanje priparvničkog staža u trajanju od jedne godine kao i stalno zaposlenje u tim institucijama
Odgovor:

Povodom Inicijative zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona gosp. Kemala Ademovića da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda i javnih preduzeća najboljim studentima diplomantima ponude obavljanje pripravničkog staža u trajanju od godinu dana, a zatim i stalno zaposlenje u tim institucijama, želimo Vas obavijestiti da u potpunosti podržavamo Inicijativu gosp. Ademovića, te da ćemo istu sa preporukom da se razmotri mogućnost podržavanja inicijative uputiti svim preduzećima iz nadležnosti ovog ministarstva, kao i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i KJU za zaštićena prirodna područja.

Da Rektorat Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na Fond „Hasan Brkić“ iz 1989. godine, pored dodjeljivanja značke najboljim studentima-diplomantima, ponudi i posao asostenata na katedrama matičnih fakulteta;
Odgovor:

Ukoliko bude potrebe za prijemom pripravnika u ovo ministarstvo bit će primjenjeni važeći propisi koji uređuju način prijema pripravnika u organe državne službe. Ovim propisima kao ključni kriterij utvrđen je prosjek ocjena završenog studija. Kada se radi o javnim ustanovama iz oblasti socijalne politike, rada i zapošljavanja istim ćemo uputiti predmetnu inicijativu na upoznavanje, te shodno propisima koji uređuju prijem zaposlenika u ove ustanove, i postupanje po istoj. Inicijativu ćemo dostaviti i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na razmatranje da li se za ove kategorije nezaposlenih osoba (najbolji studenti) može predvidjeti mjera podsticanja njihovog zapošljavanja (npr. zbog dužine čekanja na posao) u okviru godišnjeg programa mjera podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevokoji svake godine utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

Hošić Mujo

Kojović Predrag

priprema i prezentacija sveobuhvatne informacije o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona
Odgovor:

astavne planove i programe za sve vrste škola (osnovne i srednje škole) u Kantonu Sarajevo donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje donosi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proizilaze iz ustavnih ovlaštenja i nadležnosti sadržanih u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Ustavu Kantona Sarajevo.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakon o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo su, u skladu sa uobičajenom procedurom, doneseni na osnovu pozitivnog mišljenja, pribavljenog od strane Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo.
Napominjemo da bez pozitivnog mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ureda za zakonodavstvo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ne bi bilo u mogućnosti ni predložiti Vladi Kantona Sarajevo prijedloge nacrta i prijedloge ovih zakona, kao ni Skupštini Kantona Sarajevo uputiti materijale na donošenje.
Navedena mišljenja podrazumijevaju potvrdu usklađenosti propisa sa Ustavom, odnosno odredbama zakona i drugih propisa koji regulišu oblast obrazovanja, te da su isti usklađeni sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i ostalim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, je navedeno da se nastava u osnovnoj i srednjoj školi izvodi na zvaničnim jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
S obzirom da je u Federaciji Bosne i Hercegovine, oblast obrazovanja u nadležnosti kantona, nastava iz nacionalne grupe predmeta se realizira u skladu sa važećim nastavnim planovima i programima u Kantonu Sarajevo.
U osnovnoj i srednjoj školi kao ustanovi, dozvoljeno je maksimalno odstupanje do 20% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program za srednju školu.
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, ni u jednoj osnovnoj i srednjoj školi na području Kantona Sarajevo učenici srspke i hrvatske nacionalnosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta, kao posebne nastavne predmete.
Međutim, ističemo da do sada takvih zahtjeva učenika ili roditelja učenika srpske ili hrvatske nacionalnosti na području Kantona Sarajevo, nije ni bilo.

ZAKLJUČAK

Dosadašnje djelovanje Ministarstva je bilo u skladu sa važećim zakonskim propisima i nadležnostima koje proizilaze iz spomenutih propisa, te smatramo da doneseni zakoni nisu neustavni ili diskriminirajući ni po jednom osnovu.
S ciljem unapređenja stanja u vezi sa navedenom predmetnom problematikom, predlažemo da se na nivou Bosne i Hercegovine pokrenu aktivnosti na izradi jedinstvenih nastavnih planova i programa za sve vrste osnovnih i srednjih škola, za sve nastavne predmete, uključujući i nacionalnu grupu predmeta.
Dosadašnji model izrade nastavnih planova i programa, koji su u skladu sa zajedničkom jezgrom, smatramo nefunkcionalnim i neefikasnim načinom realiziranja određenih nastavnih sadržaja. Naime, zajednička jezgra predstavlja osnovu za izradu nastavnih planova i programa pojedinačno za svaki kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Distriktu Brčko i u Republici Srspskoj, gdje dolazi do značajnih odstupanja u odnosu na propisanu zajedničku jezgru, što može dovesti do zloupotreba prilikom izrade nastavnih planova i programa.
Mišljenja smo da samo izrada jedinstvenih nastavnih planova i programa na nivou Bosne i Hercegovine, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na nastavne programe iz nacionalne grupe predmeta, predstavlja jedini ispravan način realiziranja nastavnih sadržaja za sve konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih i dječijih prava.
Napominjemo da je od velikog značaja u provođenju ovih aktivnosti i postizanje konačnog dogovora u vezi sa pitanjem koji se nastavni predmeti u osnovnoj i srednjoj školi ubrajaju u nacionalnu grupu predmeta.
Ovo ministarstvo stoji na raspolaganju za eventualno uključivanje u predložene aktivnosti, jer svojim profesionalnim kapacitetima, ali i iskustvom u radu na pitanjima iz ove problematike, može dati značajan doprinos ujednačavanju i harmoniziranju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i omogućavanja ravnopravnog uključivanja bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema u jedinstveni evropski prostor obrazovanja, odnosno sticanja bolje pozicije mladih ljudi na evropskom i svjetskom tržištu rada.

"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"
Odgovor:

Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-05-18444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g.

Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g.

Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-01-14-18472-1/13 10.07.2013.g.).

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno.
Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2.

Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo.

21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih izmijenjenih instrukcija br. 2.

Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka (19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013. godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati budžetske zahtjeve.

10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće.

Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM, što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine.

Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita, Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za 2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog.

22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od 22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine.

Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na prvobitno dostavljene zahtjeve, a za 46.038.400 KM više u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

Činjenica je da je u drugoj polovini 2013.g. zabilježen pad priliva prihoda u odnosu na isti period 2012.g., što se može vidjeti iz sljedeće tabele:

U ukupno ostvarenim prihodima najveće učešće, a time i najveći pad imaju prihodi od indirektnih poreza.

Evidentno je da budžetski korisnici u 2013. godini stvaraju obaveze i izvršavaju svoje rashode u skladu sa planiranim budžetom bez obzira na pad prihoda, zbog toga je dovedeno u pitanje funkcionisanje i finansiranje osnovnih potreba Kantona Sarajevo, te se Budžet Kantona Sarajevo zbog deficita iz 2012. godine i kontinuiranog pada prihoda, nalazi u debalansu i nemoguće ga je dovesti u ravnotežu.

Shodno navedenoj činjenici da budžetski korisnici nisu adekvatno postupili po instrukcijama za izradu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i činjenici da se zbog smanjenog priliva prihoda od indirektnih poreza ne mogu zadovoljiti zakonom definisani i budžetom planirani rashodi, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nije u mogućnosti sačiniti Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a da bi se ispoštovao član 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je u toku 2012. i 2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dostavljalo nekoliko revidiranih projekcije indirektnih poreza, koji se uplaćuju na račun Kantona Sarajevo i to:

Projekcija Federalnog ministarstva finansija od dana 21.11.2013. godinu, takođe predviđa procjenu pada prihoda od indirektnih poreza u 2014. godini i to:

Revidirane projekcije ukazuju na pad prihoda i u budućnosti, čime se zasigurno dovodi u pitanje funkcionalna opstojnost budžetskih korisnika.

Zeković Enes

Kako je panirana rekonstrukcija tramvajske pruge i da li će kao prošle godine imati prioritet za dobijanje tendera Slovačka firma nad domaćom firmom?„
Odgovor:

U narednom periodu nije planirana rekonstrukcija tramvajske pruge. Neupućena je i sugestivno formirana konstatacija da je pored naših domaćih firmi prioritet pri dodjeli tendera imala strana firma te ovom prilikom želimo upoznati poslanika sa realnim činjeničnim stanjem. Naime, zakonom je precizno, jasno i nedvosmisleno određen kriterij za ocjenjivanje i dodjelu tendera na način da se isti dodjeljuje privrednom društvu koji ispunjava zakonom i tenderom propisane uslove neophodne za efikasno i kvalitetno pružanje zahtjevanih usluga. U slučaju kada domaće firme ne ispunjavaju elementarne uslove za obavljanje potrebnih usluga radi kojih se raspisuje određeni tender zakonska je i razumna odrednica da se mora angažovati strana firma.

Imenovani zastupnik je postavio i drugo pitanje:

„Da li će Gras u narednim danima ostati bez električne energije?„

Na postavljeno pitanje zastupnika dajemo sljedeći odgovor:

Na postavljeno pitanje može odgovoriti direktor Elektroprivrede koji je jedini i najbolje upućen u predmetnu materiju i politiku tretiranja dugovanja u vezi sa isporukom i potrošnjom električne energije prema KJKP Gras. Prema prikupljenim i dostavljenim podacima od KJKP Gras-a ministarstvo raspolaže informacijom da je dug povodom potrošnje električne energije ostvaren od strane KJKP Gras od mjeseca jula 2012.godine do kraja septembra 2013 godine porastao sa 1.807.193,39 KM na 2.956.462,42 KM.

Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?
Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje glasi:

 • Članom 115. stav 1. alineja 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) propisano je da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz pribavljeno mišljenje federalnog ministra.
 • Članom 58. stav 3. alineja e. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnikBiH", broj 34/02) također je propisano da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje organa entiteta i Brčko distrikta.
 • S tim u vezi, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za davanje saglasnosti na cjenovnik veterinarskih usluga koje je donijela KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo. 
Odgovor prilog:
Inicijativa da se iznađe mogućnost finansijske pomoći dva sportska kluba iz Vogošće,rukometni i fudbalski klub
Odgovor:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ee svakako u okviru svojih moguenosti sufinansirati programske aktivnosti rukometnog i fudbalskog kluba iz Vogosee. Za Rukometni klub "Vogosea" vee su odlukom odobrena finansijska sredstva.

Odgovor prilog:
Inicijativa o donošenju Zakona o azilu pasa
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

U pogledu navedenih pitanja ovim putem Vas obavještavamo slijedeće:

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je kao supotpisnik Ugovora o iznajmljivanju Kompleksa objekata skloništa za napuštene i izgubljene životinje u Prači  pod brojem 07-06-14-23937-1 od 28.03.2012.godine izdvojilo 34.412,48 KM za navedene namjene, a prema članu XIV (obaveze Zakupaca).

Sve aktivnosti u vezi ostalih postavljenih pitanja  je vršilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je bilo supotpisnik navedenog ugovora zajedno sa devet općina i Gradom Sarajevom.

Napomene radi, dana 16.04.2013.godine budžetski inspektor ispred Sektora za nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo pri Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo je izvršio pregled i uvid i ujedno je sačinjen Zapisnik o izvršenom pregledu, a po pismenoj predstavci firme „MURAI-KOMERC d.o.o. Vogošća, te ukoliko isti bude potreban ovo ministarstvo može dostaviti kopiju Zapisnika.

U pogledu pokretanja inicijative o donošenju Zakona o azilu pasa, istićemo da ovo ministarstvo podržava navedenu inicijativu sa utvrđivanjem nadležnosti ko treba isti da donese s obzirom na nadležnosti iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Molimo nadležne službe da za tražene odgovore na ostala postavljena poslanička pitanja upute ista prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. 

S poštovanjem, 

MINISTAR

Zlatko Petrović, dipl.pravnik

Pokrećem inicijativu za ukidanje željezničke pruge u Sarajevu na potezu Rajlovac-glavna Željeznička stanica-Briješće
Odgovor:

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nije nadležno za ukidanje pruge Željeznica Federacije BiH.

 

Odgovor prilog:

Radeljaš Esed

Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila to
Odgovor:

U sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo (06.04.2014.godine) upriličena je dodjela pohvala, nagrada i priznanja uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006.godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007.godine, broj: 01-1061/12 od 24.08.2012.godine. Pašalić Muhamedu, policijskom službeniku Policijske stanice Novo Sarajevo, Druge policijske uprave dodjeljeno je priznanje – zlatna značka MUP-a Kantona Sarajevo zbog posebnog doprinosa na zaštiti i očuvanju ljudskih života i materijalnih dobara i novčana nagrada u iznosu od 15 % od osnovne plaće.

Na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu i istu izdaju pod zakup
Odgovor:

Ministarstvo privrede nema saznanja na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu.
Ovo pitanje prosljedili smo JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo. Kad dobijemo povratnu informaciju ista će vam biti odmah prosljeđena.

Bajrović Izudin

U članu 9. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) nabrojani su izvori finansiranja, pa postavlja pitanje: -Zašto nije obuhvaćena kamata na sredstava etažnih vlasnika koja uprav
Odgovor:

ODGOVOR:

Činjenica je da su članom 9. Zakona nabrojani izvori finansijranja za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i da istim nije propisana kamata kao izvor finansiranja.
Međutim, članom 10. Zakona je propisano da naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, etažni vlasnici uplaćuju na poseban transakcijski račun upravitelja otvoren isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ili na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja, otvorenog isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom.
Dakle, iz navedene zakonske odredbe je jasno da tamo gdje su etažni vlasnici otvorili poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja kamata se obračunava na poseban podračun zgrade.
Pored toga treba imati u vidu da se iz uplaćenih sredstava naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom uplaćuje naknada upravitelju, naknada predstavniku etažnih vlasnika, te ostatak sredstava služi za održavanje zajedničkih dijelova zgrade.
Takođe su Zakonom propisane i obaveze upravitelja u slučaju hitne intervencije i u slučaju kada na računu zgrade ne postoje obezbjeđena sredstva uz utvrđenje da će upravitelj u tom slučaju naplatu izvršiti prioritetno po obezbjeđenju sredstava od strane etažnih vlasnika, a takođe nije propisano da ima pravo na obračun kamate.
Prema tome, postojeći Zakon daje mogućnost etažnim vlasnicima da otvore poseban podračun zgrade i na taj način i mogućnost da kamata bude obračunata za taj poseban podračun.
Članom 35. stav (3) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da upravitelj i njegovi osnivači svom svojom imovinom garantuju i odgovaraju za sredstva etažnih vlasnika koja se nalaze na njegovom transakcijskom računu otvorenom isključivo za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.
Pitanje da li je ovakav način garancije dovoljan, obzirom da se na nivou godine prikupe sredstva u iznosu od oko 15.000.000,00 KM, treba posmatrati i sa aspekta da od ovog iznosa, upravitelju pripada naknada od najviše 17% bez PDV-a, zatim predstavniku etažnih vlasnika, iznos od najviše 12,5% bez pripadajućih poreza i doprinosa, a prilikom donošenja Zakona, Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo kao predlagač je razmatralo da jedan od uslova bude i bankarska garancija, pri čemu se došlo do zaključka da bi ista predstavljala dodatno opterećenje odnosno umanjila preostala sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom.
Pri tome treba istaći da do sada, a Zakon je u primjeni od 2001.godine, ni jedan od upravitelja nije otišao u stečaj, što ne znači da u narednom periodu Ministarstvo neće pokušati tražiti kvalitetnija rješenja u ovoj oblasti.

Čardžić Damir

Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo,
Odgovor:

1. Na sastanku održanom u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo raspravljalo se o situaciji u samom preduzeću. Govorilo se o neizmirenim platama, skrenuta je pažnja na ponašanje rukovodioca Ragiba Šute, o aktiviranju laboratorije, ali ni jednim postupkom nije opstruiran rad izabranih organa u preduzeću. Čak šta više, potrebno je da istaknemo da je iskazan visok stepen zajedništva.
Pitanje neizmirenih obaveza prema radnicima je problem sa kojim se susreću sva javna preduzeća.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dobija od legalno izabranih organa izvještaj o poslovanju, koji dostavlja Skuptini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje. Na Skuptštini Kantona Sarajevo zakazanoj za 23.12.2013. godine je izvještaj o poslovanju svih javnih preduzeća, a među njima i KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, pa je na zastupnicima u Skupštini da razmatraju ovaj izvještaj. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije kadrovski osposobljeno da cijeni revizorske izvještaje. Ukoliko postoje nezakonitosti u radu preduzeća, za pokretanje odgovornosti nadležna je uprava preduzeća, koja je dužna protiv odgovornih osoba pokrenuti zakonom propisane procedure.
2. Ministarstvo privrede je obradilo sve prispjele zahtjeve poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i uputilo ih na dalji postupak Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. Do sada je ovo ministarstvo obradilo 1787 predmeta. Prvi izvještaj Ministarstvu finansija je upućen 20.08.2013. godine.

Sredstva potrebna za isplatu poticaja obračunata su u iznosu 1.718.318,68 KM. Po obavještenjima, koja smo dobili od Ministarstva finansija, isplaćeno je 841.393,56 KM.

Da se u KJP PD Butmir pošalju sve institucije za zaštitu zakonitosti
Odgovor:

Odgovor na zastupničku incijativu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova je Informaciju Skupštine Kantona Sarajevo,

broj: 01-05-18525/13 od 02.09.2013. godine, sa prilogom tj. predmetnom Inicijativom zastupnika Damira Čardžića , u skladu sa članom 230. ZKP-a F BiH dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija, broj: T 09 0 KTA 0058420 13 od 22.11.2013. godine, po kojem policijski službenici ovog Ministarstva preduzimaju mjere i radnje na provjeri navoda iz predmetne Inicijative zastupnika Damira Čardžić, a po okončanju će operativni materijal dostaviti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Odgovor prilog:
Hitno održavanje vanredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa tačkom dnevnog reda “Javni prijevoz u Kantonu Sarajevu
Odgovor:

Postupajući po navedenom, a shodno Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13), Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo podržava navedenu inicijativu i održavanje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa predmetnim dnevnim redom, te ističe spremnost za aktivno učestvovanje u realizaciji iste.

Odgovor prilog:

Jurić Mira

Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničk
Odgovor:

ODGOVOR
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakonom o srednjem obrazovanju je jasno navedeno da je školski udžbenik obavezno nastavno sredstvo za učenike i nastavnike.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju provođenje udžbeničke politike na području Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, svake školske godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, na osnovu kojeg se nastavnici opredjeljuju koje udžbenike mogu preporučiti učenicima za upotrebu tokom jedne školske godine.
Napominjemo da ovo ministarstvo ni u kojem slučaju ne utiče na izbor izdavačke kuće, odnosno udžbenika za koji se odluče nastavnici, jer samo jednak tretman prema svim izdavačkim kućama, omogućava izbjegavanje bilo kakvih konotacija koje se odnose na povlašten ili neravnopravan status određene izdavačke kuće, kada je u pitanju navedena problematika.
Bez obzira za koji se udžbenik opredijele nastavnici i isti preporuče učenicima, svaki nastavnik koji realizira nastavu na području Kantona Sarajevo je dužan prihvatiti da učenik može koristiti bilo koji udžbenik koji se nalazi na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole.
To znači, da u slučaju odabira udžbenika koji nije nastavnik preporučio učenicima, a učenik posjeduje udžbenik koji se nalazi na Spisaku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, nastavnik ne može od učenika zahtijevati isključivo udžbenik koji je preporučio za korištenje.
Na početku svake školske godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade uputi svim osnovnim i srednjim školama upozorenje koje se odnosi na obavezu nastavnika da su dužni omogućiti korištenje bilo kojeg udžbenika koji se nalazi na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, a koje posjeduju učenici.
U slučaju sporadičnih pojava nepoštivanja ove upute Ministarstva, u direktnom kontaktu sa školama, zahtijevamo strogo poštivanje i uvažavanje spomenute upute.

Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu b
Odgovor:

Članom 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da je zgrada samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu.
Članom 63. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je propisano da u skladu sa Zakonom i međuvlasničkim ugovorom, etažni vlasnici biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika za zgradu.

Ukoliko je u konkretnom slučaju u zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 utvrđeno od strane stručnih lica Ministarstva, upravitelja i drugih izvora podataka da predmetni ulazi čine zgradu kao samostalnu građevinsku cjelinu ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu, obaveza etažinih vlasnika je da za zgradu biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika.
Etažnici vlanici zgrade na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 su obavezni na skupu etažnih vlasnika izabrati jednog upravitelja.

U ime građana naselja Zabrđe, Mjesna zajednic Naselje Heroja Sokolje, u Opštini Novi Grad Sarajevo pitam koji je razlog zašto ne ide autobus gradskog prijevoza u ovo naselje više od mjesec i pol.
Odgovor:

Tačna je konstatacija zastupnice Mire Jurić da registrovanu autobuska linija Stup – Smiljevići prijevoznik KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije održavao duži vremenski period zbog kvara na vozilu. Kako prijevoznik nije mogao vlastitim finansijskim sredstvima osposobiti vozilo koje bi redovno saobraćalo na ovoj liniji u prevazilaženje ovog problema se uključila Općina Novi Grad Sarajevo. Ista je novčanim sredstvima pomogla opravku vozila potrebnog za redovno održavanje linije Stup – Smiljevići , te se ista redovno održava.

U ime građana naselja ALIPAŠINO POLJE A-2 i B faze traže da im se odgovori zašto godinama curi voda /kanalizacija na potezu ulice Ive Andrića (Bingo).
Odgovor:

Nadležno preduzeće KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo aktom broj:4704/13
od 22.10.2013.godine, informiše slijedeće:
da voda koja ističe ne dolazi iz kanalizacionog sistema.

U ime grupe građana želim da mi odgovorite na pitanje zašto na prostoru Kantona Sarajevo nema dežurne veterinarske stanice koja bi pružala usluge u hitnim slučajevima ljubamaca naših građana
Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo od koje je dobilo sljedeći odgovor:
"KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) veterinarsku djelatnost obavlja permanentno.
Rad veterinarskih ambulanti u KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo (Stup; punkt Trnovo; Ilijaš; punkt Srednje; Vogošća; Slatina i Hadžići) je organizovan u smjenama, a nakon toga ustanovljena je stalna pripravnost, koja podrazumjeva dostupnost veterinarskih zaposlenika u svakom trenutku radi pružanja hitnih veterinarskih intervencija.
Na web stranici KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, objavljeni su telefonski brojevi veterinarskih ambulanti, na koje korisnici usluga mogu dobiti informaciju."

Da li će se u toku ove godine raditi rekonstrukcija kompletne ulice Adema Buće?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u ovoj godini planira realizovati dio projekta rekonstrukcije lokalnog Kantonalnog puta u ulici Adema Buć i to:

I faza dionica od ulice Bužimska km 2+000,00 do 3+128,46 ( prema deponiji gdje su završeni radovi na rekonsrukciji kanalizacione mreže)

II faza dionica od "Zraka" km 0+600,00 – prateći realizaciju rekonstrukcije vodovodnih instalacija tj. dionica na kojoj bude završena rekonstrukcija vodovodnih instalacija.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama završena je procedura izbora izvođača radova na rekonstrukciji  ulice Adem Buć, a početak pripremnih radova je 18.06.2013 godine.

Hoće li i kada će doći do nivelisanja – izjednačavanja cijena na linijama gdje vozi Gradsko javno preduzeće Gras i Centrotrans?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja

Zakonom o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo kao prioritet je predviđeno uvođenje jedinstvene vozne karte koja se zasniva na integriranom tarifnom sistemu i elektronskom sistemu naplate. Pomenuti Zakon nalazi se u fazi prijedloga i predviđa uspostavu jedinstvenog tarifnog sistema naplate za sve prijevoznike koji obavljaju javni prijevoz u Kantonu Sarajevo.
MINISTAR
Jusuf Bubica

Odgovor prilog:

Hodžić Sabahudin

Zastupnik Sabahudin Hodžić je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražio informaciju o komisijama koje su bile imenovane u Ministarstvu za boračka pitanja u 2013. godini sa sastavom istih i novčanim iznosima isplaćenim za te aktivnosti.
Odgovor:

IZVINJENJE
Izvinjavamo se građanima Kantona Sarajevo na tehničkoj grešci koja je nastala prilikom objavljivanja odgovora Ministarstva za boračka pitanja, upučenog poslaniku /zastupniku Hodžić Sabahudinu.
Naime odgovor koji smo dobili od pomenutog Ministarstva bio je obrađen u MS Wordu kojeg ne podržava ova stranica pa je došlo do određenih problema u prezentaciji samog odgovora.Kompletan odgovor od strane MInistarstva za boračka pitanja je prebačen u PDF i nalazi se u attachmentu ovoga odgovora.

Odgovor prilog:
Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva da se iznađu mogućnosti riješavanja problema sa kojima se susreću građani naselja Velešići, a tiče se ambulante Velešići"
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, akt broj 10-05-8899 od 22.04.2013 godina, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljenu poslaničku inicijativu.
Stim u vezi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavilo ovom ministarstvu izjašnjenje (akt broj 01-03-3219-3/13 od 9.05 2013 godine), u kojem je istaknuto da se u ambulanti Velešići na naručivanje pacijenta čeka do 7 dana, dok se hitni slučajevi primaju isti dan, a pacijenti koji na dan pregleda imaju potrebu za kontrolu naručuju se idućeg mjeseca na isti dan, i to su uglavnom hronični bolesnici.
U pomenutoj ambulanti raspoređena su tri ljekara porodične medicine od kojih jedan odsustvuje duži vremenski period (bolovanje), međutim obezbijedena je zamjena iz centralnog objekta tj. preraspoređen je jedan doktor medicine, iz čega proizilazi daje trenutna situacija u ovoj ambulati zadovoljavajuća obzirom da ista radi kako je i predviđeno.

Zapošljavanje novih uposlenika u 10. Osnovnoj školi Općina Ilidža
Odgovor:

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u čijem sastavu se nalazi  Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – inspekcija rada u toku 2012.godine je zaprimila pet zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora u JU"Deseta Osnovna  škola" Ilidža.

Zahtjevi su se odnosili na provjeru konkursne procedure za prijem u radni odnos zaposlenika na radna mjesta :  domar, domar ložač/ kotlovničar, noćni čuvar, radnica na održavanju čistoće, radnica za posluživanje (servirka), samostalni referent za plan i analizu, bibliotekar.

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj: 45/12)  definisana je prednost pri zapošljavanju navedenih  određenih kategorija lica. Članom 73. istog Zakona je definisano da nadzor nad primjenom ovog Zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, koji između ostalog definiše i način zasnivanja radnog odnosa, nisu definisane odredbe koje regulišu prednost pri zapošljavanju ovih kategorija.

U vrijeme  vršenja inspekcijskog nadzora  Pravilnik o kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos, nije bio na snazi,  pa shodno tome nisu  bili ni utvrđeni kriteriji za prijem zaposlenika koje bi škole morale poštivati.

 

Donošenjem navedenog Pravilnika koji je stupio na snagu  u januaru 2013. godine, pored kriterija koje su škole prilikom prijema u radni odnos dužne poštivati, na jasan način je definisana prednost pri zapošljavanju kategorija lica određenih u navedenom Zakonu, i utvrđena nadležnost    Kantonalne uprava za inspekcijske poslove. Međutim od dana stupanja Pravilnika na snagu, ovaj organ nije zaprimio niti jedan zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora na navedene okolnosti.

  

Podnesene zahtjeve za vršenje inspekcijskog nadzora kao i zapisnike sačinjene prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, poštujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl.glasnik BiH ”br.49/06,76/11 i 89/11) nismo u mogućnosti ustupiti iz razloga što isti sadrže lične podatke kandidata (ime i prezime, školsku spremu), podnosioca zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora (ime, prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon)  kao i lične podatke VD Direktora (ime, prezime, ime oca, adresa stanovanja, godina rođenja i mjesto rođenja).

 

Napominjemo da su inspektori rada po podnesenim zahtjevima izvršili inspekcijske nadzore, konstatovali zatečeno stanje, utvrdili da izabrani kandidati ispunjavaju opšte i posebne uslove tražene konkursom, odgovorili podnosiocima zahtjeva, ali da navedene činjenice, koje se odnose na prednost pri zapošljavanju određenih kategorija lica iz čl.1.i 2. Zakona dopunskim pravima  boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, nisu utvrđivali zbog nenadležnosti.

Odgovor prilog:

Pindžo Mirsad

„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
Odgovor:

U obrazloženju datom uz poslaničko pitanje, pominje se, prilično uopšteno situacija vezana za prijem u radni odnos na poziciju sekretara Škole. S tim u vezi, smatramo potrebnim podrobnije Vas upoznati sa predmetnim događajima.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo određeni broj dopisa sa detaljnim i hronološkim prikazom dešavanja vezanih za konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto sekretara JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža. Cjelokupni postupak prijema sekretara Škole je bio i predmet inspekcijskog nadzora o čemu su nadležni inspekcijski organi donijeli odgovarajuća rješenja, odnosno izrekli mjere prema odgovornim licima u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža.
Direktor Škole je Rješenjem broj 01-83/2013 od 30.08.2013. godine donio Odluku o izboru zaposlenika na nevedeno radno mjesto (Odluka o izboru Kalabušić Amre). Na navedenu Odluku je prigovor izjavilo više kandidata, među kojima je i kandidat Dugalija Mirela. Razmatrajući samo prigovor Dugalija Mirele, Školski odbor je dana 29.10.2013. godine donio Odluku broj 01-42/2013 kojom se Dugalija Mirela prima na radno mjesto sekretara Škole, a u obrazloženju pomenute Odluke je konstatovano da Odluka ima privremeni karakter do dobivanja mišljenja Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju primjene člana 23. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 – prečišćeni tekst). Napominjemo da je naknadno donesena i konačna odluka kojom se Dugalija Mirela prima na radno mjesto sekretara Škole uz pogrešno tumačenja akta Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo.

Iz sadržaja Odluke nije vidljivo da su rješavanje žalbe Mulaosmanović Dine i Karijašević Emine- kandidata koji su također izjavili žalbu. Nakon donošenja Odluke Školskog odbora o izboru Dugalije Mirele, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat rada, zaštite na radu i prosvjetne inspekcije je izašla na lice mjesta i o tome sačinila zapisnike i određena rješenja o upozorenju i izricanju određenih mjera prema JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža.
Sa zahtjevom za pristup informacijama, JU „Šesta osnovna škola“ obratila se Kalabušić Amra dana 01.10.2013. godine u kojim je, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacija, zatražena dostava zapisnika nadležnog inspekcijskog organa. Dana 01.11.2013. godine Kalabušić Amra se obratila sa ponovnim zahtjevom za pristup informacijama jer Škola po ranijem zahtjevu nije omogućila pristup informacijama. Dana 15.11.2013. godine doneseno je Rješenje broj 01-64/2013 od strane Školskog odbora (organa kojem je istekao mandat dana 29.10.2013. godine) kojim se odbija zahtjev za izdavanje kopija dokumenata Kalabušić Amri.
Dana 22.10.2013. godine sa Zahtjevom za tumačenje člana 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 3/13) a u vezi sa provođenjem konkursne procedure za prijem u radni odnos sekretara JU „Šesta osnovna škola“, Ministarstvu se obratila Kalabušić Amra. Dana 13.11.2013. godina sa prijavom zbog neregularnosti izbora zaposlenika u radni odnos sekretara JU „Šesta osnovna škola“ obratio se Mulaosmanović Dino.
Smatrajući navode iz predstavki izuzetno ozbiljnim, a s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i eventualne odgovornosti članova Školskog odbora, Ministarstvo je zatražilo pisano izjašnjenje Škole o konkursnoj proceduri. Po zahtjevu Kalabušić Amre Ministarstvo je 14.11.2013. godine dostavilo odgovor za tumačenje odredbe člana 12. navedenog Pravilnika. Dana 26.11.2013. godine direktor Škole g-đa Jela Barić je aktom broj 01-99/2013 od 22.11.2013. godine dostavila Ministarstvu tražene dokumente. Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju je vidljivo da je Školski odbor rješavao samo o prigovoru Dugalija Mirele, te donio Odluku o izboru iste na mjesto sekretara Škole suprotno citiranom Pravilniku, jer je Dugalija Mirela na konačnoj bodovnoj rang-listi zauzimala peto mjesto, odnosno nije se nalazila među prva tri rangirana kandidata. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je sa Mirelom Dugalijom zaključen i Ugovor o radu, te da je u više navrata izvršen inspekcijski nadzor i donesena rješenja kojima se naređuje JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža da odluči o prigovorima kandidata izjavljenih na Odluku o izboru sekretara Škole.
Navedeni nalozi inspekcije prema raspoloživoj dokumentaciji nisu izvršeni, a o ponovnim zahtjevima Ministarstva upućenim u više navrata JU „Šesta osnovna škola“ koji se odnose na postupanje Škole u odnosu na prigovore, Škola je odbila da dostavi tu dokumentaciju.
Posljednji zahtjev Ministarstva za dostavu dokumentacije upućen je Školi 24.04.2014. godine. Do danas potrebna dokumentacija Ministarstvu nije dostavljena. U međuvremenu je Školski odbor kojem je istekao mandat nastavio raditi i donositi odluke. Članovi Školskog odbora imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-23451-25-24/09 od 29.10.2009. godine nisu učestvovali u navedenim aktivnostima.
Napominjemo da je Ministarstvo blagovremeno raspisalo Javni poziv za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, te da je dokumentacija prijavljenih kandidata zaposlenika, odnosno roditelja/staratelja, s ciljem osiguranja pisane podrške tih struktura blagovremeno dostavljena Školi. Aktom broj 01-243/2014 od 06.01.2014. godine Ministarstvo je od strane Škole obaviješteno o odgovoru Vijeća roditelja JU „Šesta osnovna škola“, odnosno odgovoru Sindikalne podružnice JU „Šesta osnovna škola“ iz kojih je vidljivo da Škola nije postupila po proceduri predviđenoj normativnim okvirom već je obavijestila Ministarstvo da je izvršila mimo konkursa izbor članova Školskog odbora kao vršioca dužnosti.

Svi pokušaji Ministarstva za popunu Školskog odbora na zakonom propisan način nisu dali rezultate, te je iz tih razloga Ministarstvo raspisalo dopunski Javni poziv za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo (posljednji datum objave bio je 16.04.2014. godine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“). Napominjemo da je rok za prijavu kandidata po navedenom Javnom pozivu istekao 06.05.2014. godine, te da je obrada aplikacija i provođenje procedure izbora predsjednika i članova školskih odbora u toku.
I pored upozorenja Ministarstva na okolnost isteka mandata predsjednika i članova Školskog odbora, isti je nastavio da radi i donio je Odluku o izboru i imenovanju direktora Škole broj 01-176/2013 od 17.12.2013. godine a potom je donio Odluku o razrješenju direktore Barić Jele broj 01-320/2014 od 05.02.2014. godine, te Odluku o imenovanju direktora broj 01-355/2014 od 20.02.2014. godine. Napominjemo da su sve odluke donesene nakon isteka mandata Školskom odboru. Zbog ignorisanja na sve zahtjeve Ministarstva u ovom trenutku Škola nema Školski odbor imenovan na zakonom propisan način, a samim tim nema ni zakonito imenovanog direktora Škole.
Ministarstvo je dana 09.04.2014. godine u pisanoj formi upozorilo Školski odbor da je Odluka o izboru direktora donesena na sjednici od 12.12.2013. godine pravno manjkava jer je donesena nakon isteka mandata Školskom odboru, te da zbog te činjenice Ministarstvo nije u mogućnosti predložiti Vladi Kantona Sarajevo davanje saglasnosti na imenovanje direktora. Tom prilikom je još jednom izraženo žaljenje zbog odbijanja Škole da sarađuje sa Ministarstvom i pored pisanih i usmenih zahtjeva za dostavljanjem dokumentacije.
S ciljem spriječavanja daljih posljedica Ministarstvo je obavijestilo i Općinski sud u Sarajevu – Odjeljenje registra za upis pravnih lica o nepravilnostima u postupku izbora direktora.
Imajući u vidu činjenicu da su u toku aktivnosti oko provođenja postupka polaganja eksterne mature za učenike završnog razreda osnovne škole, odnosno skoriji završetak nastavne godine, Ministarstvo je shodno član 19. stav (3) Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 38/12) donijelo Odluku o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova direktora JU „Šesta osnovna škola“ kojom se ovlašćuje Teufik Muhibić, profesor tehničkog odgoja (zaposlenika ove Škole) da obavlja isključivo poslove koji ne trpe odlaganje a koji su definisani članom 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
S ciljem prevazilaženja date situacije Ministarstvo je održalo par sastanaka sa predsjednikom Vijeća roditelja g-dinom Šetić Hamdijom i g-dinom Teufikom Muhibićem kako bi se ubrzala cjelopkupna procedura, te osigurao zakonit izbor članova Školskog odbora a potom i direktora Škole te samim tim ova javna ustanova vratila u pravni sistem.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je pripremilo Informaciju za Vladu Kantona Sarajevo, čiji sadržaj nije bitno različit od ovog odgovora.

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija
Odgovor:

Članom 7. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), propisano je da su sva ministarstva dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom, a stavom (2) da su općine u Kantonu Sarajevo obavezne predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resorno ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.
Ministarstvo privrede je u skladu sa članom 6. stav (1) Zakona nadležno za dodjelu koncesije u određenom segmentu privrednih oblasti. S obzirom na činjenicu da ministarstvo ne raspolaže niti sredstvima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno investiranje u istraživanje i izradu studija opravdanosti dodjele koncesija za svaki eventualni pojedinačni projekat, niti podacima o imovini u vlasništvu Kantona Sarajevo, Ministarstvo nije izradilo srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesija.
U skladu sa članom 35. Zakona, privredna društva koja su nosioci prava korištenja opšteg ili drugog dobra zaključuju ugovor o koncesiji bez provođenja postupka, na period od pet godina.
Nijedno privredno društvo nije u roku podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije u skladu sa članom 35. Zakona.
Koncesije koje su dodijeljene u toku 2013. godine su sljedeće:
Redni broj Koncesionar Lokacija Predmet koncesije
1. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Bunar B-1, Binježevo, Hadžići Pitka podzemna voda
2. Akova Impex d.o.o. Sarajevo Bunar OB-1, Binježevo, Hadžići Pitka podzemana voda
3. Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo Gladno polje, Ilidža Opekarska glina
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je iniciralo donošenje Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12) i više puta se obraćalo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom da se izvrši inspekcijski pregled na lokalitetima na kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i voda, posebno sa aspekta propisa iz geologije, rudarstva i Zakona o koncesijama i poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti, odnosno sa aspekta primjene Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo.

Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da
Odgovor:

U skladu sa svojim programskim aktivnostima za tekuću godinu Zavod za planiranje je izradio i dostavio Ministarstvu saobraćaja, kao resornom Informaciju o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu.
Ministarstvu je isti Informaciju dostavilo Vladi Kantona koja je na svojoj 28. sjednici održanoj 24.07.2013. godine razmatralo pomenutu Informaciju te donijela zaključak broj:02-05-20122-3/13 a, kojim je ista primljena na znanje i dostavljena Skupštini Kantona u dalju proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno pokrenulo aktivnosti prema Zavodu za planiranje razvoja Kantona i skupštinama preduzeća kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za izvještaje o poslovanju preduzeća za 2012.godinu.
Prema skupštinama preduzeća poslan je dopis ovoga ministarstva o kratkom sadržaju izvještaja koji će sadržavati podatke o ostvarenim rezultatima poslovanja kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, koja svoje poslovanje realizuju na području Kantona Sarajevo, sa vrijednošću njihove imovine i kapitala, kao i drugim relevantnim pokazateljima njihovog poslovanja, a sve prema Programu rada Skupštine Kantona Sarajevo.

U junu mjesecu 2013.godine Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je dostavio izvještaj o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu sa obrazloženjem da se isti nije mogao uraditi ranije iz razloga usvajanja završnih računa za prethodnu godinu.
Skupštine preduzeća kantonalnih javnih komunalnih preduzeća koje su bile u sastavu vršilaca dužnosti kao i period bez skupština nisu do tada usvojile izvještaje o poslovanju preduzeća.
Imenovanjem Skupština preduzeća od strane Skupštine Kantona Sarajevo razmatrali su se izvještaji preduzeća o poslovanju za 2012.godinu.

Za 6 preduzeća tj., skupštine preduzeća su razmatrale izvještaje o poslovanju za 2012.godinu, i to usvojeni su od strane skupština preduzeća izvještaji o poslovanju za 2012.godinu za preduzeća KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., KJKP „Tržnice i pijace“ d.o.o., KJKP „Rad“ d.o.o. i KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., odnosno nisu usvojeni izvještaji do strane skupština preduzeća za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

Do današnjeg dana nije razmatran izvještaj o poslovanju preduzeća KJKP „Pokop“ d.o.o. za 2012.godinu, ali je Nadzorni odbor za dan 19.09.2013.godine među svojim tačkama rada uvrstio i izvještaj o poslovanju za 2012.godinu, te će se isti nakon razmatranja dostaviti i Skupštini preduzeća KJKP „Pokop“ d.o.o. na dalje razmatranje.
Podsjećanja radi, ovo ministarstvo je uputilo prema Vladi Kantona Sarajevo a putem Stručne službe (septembar 2013.godine) pojedinačne materijale preduzeća po dostavljanju istih, ali su isti vraćeni uz obrazloženje da prema programu rada Vlade svi izvještaji moraju biti kompletirani i dostavljeni u jedan materijal.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša će po dostavljanju izvještaja o poslovanju za 2012.godinu od KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo odmah dostaviti Vladi odnosno Skupštini Kantona Sarajevo cjelokupne materijale svih preduzeća o poslovanju za 2012.godinu.

JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. dostavilo je Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. i 2012. godinu dana 17.07. 2013. godine, a ministarstvo je iste dostavilo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo dana 19.07.2013. godine, radi pribavljanja mišljenja. Nakon dostavljenog mišljenja, Izvještaj je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, koja je na 29. sjednici održanoj 06.08.2013. godine, prihvatila navedene izvještaje i iste dostavila Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje.

Skupština Kantona je za 29. Radnu sjednicu, koja se održavala 23.09 i 25. 09. 2013. godine pod tačkom 14. Dnevnog reda utvrdila Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju za 20 11. i 2012. godinu JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Na sljedećem nastavku 29. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo očekuje se razmatranje ovog materijala.

Mehmedić Besim

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.
Odgovor:

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13). Legitimnost posla također nije upitna jer su i Pravilnikom i Odlukom definisane aktivnosti Komisije. Posebno ističemo činjenicu da se dugi niz godina u Kantonu Sarajevo donosila Lista lijekova prije Federalne esencijalne liste, te da takve aktivnosti nisu bile problem. Nadalje, bitno je istaći i da je prije objavljivanja Pravilnika, aktivnosti formiranja Komisije i vođenja svih aktivnosti u okviru Ministarstva zdravstva a ne Zavoda zdravstvenog osiguranja su započete a što je u skladu sa pomenutim Pravilnikom.
2. Izmjene i dopune pomenute liste su usvojene na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo održanim 12. i 17. decembra. Iste su objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 50/13 i 51/13. Proceduru zaprimljenih zahtjeva već smo pojasnili i ponovo ističemo da su svi zaprimljeni zahtjevi dostupni u Ministarstvu zdravstva. Zahtjevi i dokumentacija su uslovi utvrđeni i Pravilnikom. Također, u pozivu koji je upućen zastupništvima proizvođača nije bilo limitiranja u asortimanu lijekova, niti se tražila dokumentacija samo za Esencijalne lijekove.
3. Usklađivanje sa Federalnom B listom lijekova se izvršilo sa pomenutim izmjenama i dopunama Liste lijekova osim za lijek koji nije registrovan, a što je također dugogodišnja praksa na području Kantona Sarajevo. B lista lijekova je u skladu sa tačkom III b) Odluke.
4. Tačkom V Odluke definisana je mogućnost uvrštavanja i nižih cijena lijekova od cijena utvrđenih Federalnom listom a što je već dugo praksa na području Kantona Sarajevo. Što se tiče „neesencijalnih lijekova s visokim cijenama i velikim procentom učešća ZZO koji će dovesti do neekonomičnog i nepotrebnog povećanja potrošnje“ ističemo da je Lista Kantona Sarajevo uvijek bila šira od utvrđene Federalne, ažurnije se mijenjala, nastojala proširiti prava osiguranika u lijekovima i vodila računa o racionaloj upotrebi lijekova.
Na kraju želimo istaći da smo svjesni da na području Federacije BiH/BiH nema pravilnika o načinu praćenja potrošnje lijekova te da obrada potrošnje lijekova putem DDD doze je jedini način koji omogućava uporedne podatke kako između kantona tako i upoređivanje sa zemljama u okruženju odnosno svijetu, stoga je Ministarstvo i u tom segmentu započelo aktivnosti na praćenju potrošnje lijekova kako bi smo sa sigurnošću mogli reći da li se na području Kantona Sarajevo neracionalno troše sredstva za lijekove. Podaci dobiveni o potrošnji antibiotika u prethodnom periodu su demantovali tvrdnje da se previše antibiotika propisuje.

Da se Apoteke Sarajevo uklone sa lokacije u Domu zdravlja u Varzovoj
Odgovor:

Na osnovu Rješenja ovog ministarstva broj: 10-37-5206-1/12 od 06.11.2012. godine JU „Apoteke Sarajevo“ su dobile odobrenje za rad ogranka „Centar“ sa sjedištem u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Na navedeno Rješenje, „Lupriv ljekarne„ Mostar izjavio je žalbu, zastupan po advokatu Spaho Mehmedu. Rješavajući po žalbi Federalno ministarstvo zdravstva je Rješenjem broj: 06-37-7469/12 od 29.11.2012. godine, odbacilo Žalbu „Lupriv ljekarne“ Mostar kao izjavljenu od neovlaštene osobe, obzirom da shodno odredbama Zakona o upravnom postupku žalitelj nije učestvovao u postupku u svojstvu stranke niti je naveo činjenice kojim bi dokazao postojanje neposrednog i konkretnog pravnog interesa u odnosu na pobijano Rješenje.
Takođe navodimo da je „Lupriv ljekarne“ Mostar uputio predstavku Komisiji za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Kantona Sarajevo, a koja se odnosila na zaključeni Ugovor o zakupu prostora.
Istovremeno je upućen dopis Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, od strane „Lupriv ljekarne“ Mostar, kao i Kantonalnoj inspekciji i Federalnoj inspekciji.
Na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u periodu od 18.02.-27.02.2013. godine, a odnosi se na izdavanje navedenog Rješenja za rad ogranka „Centar“ u ulici Vrazova 11, utvrđeno je da način i postupak verifikacije JU „Apoteke Sarajevo“ – ogranak „Centar“ trebalo provesti po odredbama Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra i kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/12).
Shodno navedenom, ovo ministarstvo je donijelo Rješenje broj: 10-37-2612/13 od 25.04.2013. godine, kojim je utvrđen prestanak rada Ogranku „Centar“ u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Po osnovu žalbe upućene od strane JU „Apoteke Sarajevo“, Federalno ministarstvo zdravstva je donijelo Rješenje broj: 06-37-3124/13 od 21.06.2013. godine, kojim se poništava Rješenje ovog ministarstva o prestanku rada apoteke, tako da ista i dalje radi.
Dana 02.08.2013. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavio ovom ministarstvu Odluku o jednostranom raskidu Ugovora između JU „Apoteke Sarajevo“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ulici Vrazova broj 11. Naime, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije vlasnik prostora u ulici Vrazova broj 11, nego isti prostor koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na osnovu Ugovora o zakupu između Općine Centar i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Općina Centar Sarajevo je dopisom broj: 04-49-1737/13 od 12.08.2013. godine, obavijestila JU „Apoteke Sarajevo“, a na njihov zahtjev, da su isti saglasni da JU „Apoteke Sarajevo“ mogu nastaviti sa korištenjem dijela poslovnih prostorija u ulici Vrazova broj 11 (60 m2) u okviru zgrade koju po ugovoru sa Općinom Centar koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na način kako je to utvrđeno u članu 2. tačka 4. Protokola o saradnji ove dvije ustanove od 21.05.2012. godine, obzirom da se radi o činjenici da su navedene ustanove, zdravstvene ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
Shodno odredbama čl. 134. i 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) utvrđeno je da ukoliko postoji višak prostora u okviru zdravstvene ustanove, potrebno je provesti proceduru u skladu sa naprijed navedenim članovima Zakona, i podzakonskim aktom koji reguliše izdavanje viška zdravstvenog prostora u zravstvenoj ustanovi.
U navedenom slučaju JU Dom zdravlja nije vlasnik prostora u zgradi u ulici Vrazova broj 11, nego se isti koristi na osnovu Ugovora o zakupu sa Općinom Centar.
Obzirom da je poslaničko pitanje vezano za naprijed navedeno dostavljeno i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u prilogu Vam dostavljamo i odgovor dostavljen od strane JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo
Odgovor:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13 od 19.07.2013.godine) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova, uvažavajući kriterije utvrđene članom 9.i 11. Pravilnika, kao i način i postupak izrade pozitivne liste lijekova kantona.

Komisija za lijekove je imenovana 18.02.2013. godine u sljedećem sastavu:

1. doc.dr Enra Suljić,
2. dr.Dževad Begić,
3. mr.ph Emina Oruč,
4. dipl.prav. Azra Selimović,
5. mr.ph Vedina Čordalija,
6. dipl.prav.Belma Bašović,
7. dr.sci.med Meliha Pozderac Memija,
8. dipl.prav. Sabina Backović,
9. mr.ph Alma Kazazić,
10. Muamer Efendić , dr.vet.med
11. Zahida Dizdar, dipl.ecc.

a što je u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/13) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Rok za okončanje ove aktivnosti je bio april 2013.godine, uzimajući u obzir rok od godinu dana za navedene izmjene, jer je važeća Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 19/12 i 19a/12 od 26.04.2012.godine.

S obzirom da je tačkom X definisan način uvrštavanja lijekova na Listu lijekova, te činjenicu da je izmjena i dopuna Liste lijekova Kantona Sarajevo kontinuiran posao, te da se zahtjevi farmaceutskih kuća za uvrštavanje lijekova kontinuirano zaprimaju zbog izraženog interesa za učešćem na Listi lijekova Kantona Sarajevo, Komisija je pored svih zaprimljenih zahtjeva objavila u aprilu i javni poziv.

Što se tiče usaglašavanja Liste lijekova Kantona Sarajevo sa Federalnom listom lijekova, usaglašavanje nije izvršeno u određenom broju lijekova kao i cijenama jer određeni proizvođači su zahtjeve podnijeli nakon objavljivanja liste, odnosno dostavili dokumentaciju u definisanom roku od 60 dana. Svi zaprimljeni zahtjevi za uvrštavanje lijekova, dopunu dokumentacije za uvrštavanje proizvođača, greške u nazivima lijekova, proizvođačima i cijenama se trenutno obrađuju i biće predmet izmjena i dopuna A Liste lijekova, te B liste koja će biti razmatrana od strane Vlade Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica. Sva dokumentacija zaprimljena a donosi se na izmjene i dopune se nalazi u Ministarstvu zdravstva i dostupna je zastupniku.

Za lijek aripiprazol proces registracije nije bio završen u trenutku okončanja prijedloga Liste lijekova čija prva registracija je završena 15.07.2013.godine od strane 2 firme i to: Nobel Ilac i Farmavita.

N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX13 Aripiprazol Ariprazol Farmavita tbl. 30 x 30 mg 15.7.2013 Prva registracija

Također, izuzetak je lijek metadon koji je sadržan u Federalnoj esencijalnoj listi (A listi) a za potrebe Kantona Sarajevo se nabavlja i uvijek se finansira iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za potrebe JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo putem javne nabavke tako da se i sama primjena lijeka vrši u okviru te ustanove te se ni do sada nije uvrštavao na Listu lijekova Kantona Sarajevo.
Za lijekove roflumilast zahtjev je zaprimljen 9.10.2013.godine sa kompletnom dokumentacijom a za lijek klomifen Ministarstvo zdravstva ne posjeduje zahtjev.

Na B listi lijekova Kantona Sarajevo se nalaze i neki lijekovi sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za lijekove za koje je Komisija a i ministartsvo smatrali da su neophodni stanovništvu Kantona Sarajevo. Tako su uvršteni lijekovi prema smjernicama struke, potrebama i finansijskim mogućnostima vodeći računa o etiologiji bolesti i potrebama djece, žena i strijih osoba. Smatramo važnim napomenuti da su federalne cijene lijekova ispoštovane i postignute i niže, te da viših cijena nema Napominjemo i da ne postoji zakonska smetnja za 100% učešće zavoda na B listi, a što je i do sada bio slučaj na Listama Kantona Sarajevo.

Vezano za tačku VIII stav 4. Federalne Odluke i tumačenja o obaveznoj primjeni lijekova sa liste A i fakultativnoj primjeni lijekova sa B liste na kantonalne liste, dužni smo istaći da Kanton Sarajevo nikada nije izbjegavao ovu obavezu i da je uvijek među prvima i jedini od svih kantona implementirao Federalnu listu podržavajući potrebu stanovništva Federacije BiH za jednakim obimom prava stanovništva u lijekovima posebno lijekova sa A liste.
.

„Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, da za narednu sjednicu Skupštine, pripremi informaciju o modalitetima implementacije Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) kao i ispunjenje rokova nav
Odgovor:

Na prijedlog resornih ministarstava, Vlada Kantona Sarajevo (novembar 2008.g.) dala je saglasnost na nekoliko infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za Kanton. Realizacija tih projekata nije bila moguća finansiranjem samo budžetskim sredstvima, nego su za realizaciju istih potrebna bila i značajna kreditna sredstva. Nakon usvojenih zakonskih regulativa stvorene su predpostavke za finansiranje kapitalnih investicija putem kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo i Vlada KS je zadužila Ministarstvo finansija da iznađe najpovoljnije modalitete za implementaciju istih.
U prilogu je „Informacija o aktivnostima i predloženim uslovima zaduživanja Kantona Sarajevo“, koju je pripremilo Ministarstvo finansija KS nakon sprovedenih aktivnosti (21.11.2008.godine).

O sprovedenim aktivnostima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. je upoznat putem zaključka Vlade Kantona, kojim se prihvatilo Mandatno pismo EBRD-a o finansiranju projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže i ovlastili Premijer Vlade gosp. Mehmedić Besim, Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša gosp. Jusić Abid i Direktor KJKP „Vodovod i kanaliazcija“ d.o.o. gosp. Pilavdžić Fahrudin da potpišu Mandatno pismo.

Dalja implementacija vršila se prema utvrđenim modalitetima, odnosno Pravilima EBRD-a, navedenih u mandatnom pismu.
EBRD je angažovao konsultantsku kuću, konzorcij od italijanskih firmi „Apri“ i „D`Apolonia“ za izradu studije izvodljivosti i ocjenu kredibilnosti VIK-a, a koja je trajala šest mjeseci (u periodu 06.07.2009-17.03.2010.).
Konasultant je dao svoju saglasnost na pripremljeni 10-godišnji „Pogram sanacije dotrajalih dijelova vodovodnog i kanalizacionog sistema 2009-2018.“ i preporučio da se uradi Izvod iz Programa za planirani trogodišnji period implementacije kredita EBRD-a u visini od 30 mil €.

Također je preporučeno da se da prioritet sanaciji vodovodne mreže grupisane u zone vodosnabdijevanja radi ostvarivanja i mjerljivosti osnovnog cilja Programa – smanjenje gubitaka. Stim u vezi odabrane su najkritičnije dionice za sanaciju, prvenstveno u dijelovima u kojima je pored dotrajalosti mreže već prisutna redukcija vode (centralni dijelovi grada; u zonama Marijin dvor, Skenderija, Bjelave, Kovačići, Hrid, Pogledine, Hambina Carina).
Za dalje aktivnosti potrebno je bilo obezbjediti projektnu dokumentaciju za prvu tranšu od 10 mil €, što je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i uradio.
U svojoj studiji konsultanstka kuća je zaključila da bi se implementacijom kratkoročnog, 3-godišnjeg programa obezbijedilo povećanje sigurnosti vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka do 5% na godišnjem nivou.
Obzirom da su potrebe sanacije sistema značajno veće, naglašeno je da se implementacija i nakon trogodišnjeg perioda mora nastaviti, kako bi se očekivani efekti smanjenja gubitaka sveli na europske standarde.

Mandatnim pismom EBRD-a koje je potpisano 31.09.2009. zatim, dokumentom Standardni uslovi EBRD-a i pregovorima koji su predstavnici Vlade Kantona Sarajevo obavili u sjedištu banke EBRD-a u Londonu, definisani su modaliteti implementacije kreditnog zaduženja.
Ugovorom o zajmu između BIH i EBRD-a koji je potpisan 23.11.2010. (Ministar Vrankić) prihvaćeni su svi uslovi zaduženja, kao i način nabavke roba, radova i usluga uključujući i konsultantske usluge potrebne za Projekat a koji se finasiraju iz sredstava kredita tj. sve nabavke vršiće se prema Pravilima i procedurama nabavke EBRD-a.

Ugovorom o zajmu BIH – EBRD i pregovorima u Londonu, utvrđeni su slijedeći uslovi i rokovi/dinamika za implementaciju:

Rok/Dinamika

Iznos kredita
30 miliona €  kredit još nije efektivan,
 potrebno potpisivanje Ugovora između FBIH i Kantona Sarajevo
 rok za potpisivanje je 30.11.2013.g.

Rok otplate
15 godina rok otplate kredita počinje danom postanka efektivnosti kredita
Grace period 3 godine rok ističe 31.12.2013.g

Kamatna stopa šestomjesečni Euribor + 1% marža na godišnjem nivou Kamata će se početi otplaćivati od 01.01.2014.
Dospijeće polugodišnje, u jednakim otplatama glavnice Juni 2014.

Jednokratna provizija
1% na iznos kredita rok za uplatu provizije će biti odmah po postanku efektivnosti kredita (300 hilj. €)

Tranše implementacije

I tranša 10 mil€
uslovi za I tranšu
 planiranje sredstava za PDV i druge poreske obaveze u budžetu KS
 promjena tarife cijena usluga
 potpisivanje svih supstidijarnih ugovora između BIH,FBIH, KS i VIK-a
II tranša 20 mil€  izrada plana reorganizacije preduzeća (FOPIP)
 Ugovor između KS i VIK-a o usklađivanju tarifa
Visina provizije
na neiskorištena sredstva
I tranša 0,5 % godišnje
II tranša od 0,25 % do 05% godišnje
Na KS prispjela obaveza od cca 280 hiljada €

Završene aktivnosti, obaveze KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.;

Napomena

1. Imenovana jedinice za implementaciju PIU i Savjet

17.08.2012.g.
završeno

2. Pravno mišljenje VIK-a o Projektnom ugovoru između EBRD i VIK-a
05.02.2013. g
završeno

3.
Potpisan Projektni ugovor EBRD – VIK
05.02.2013.g
završeno

3. EBRD grant sredstvima obezbjedio angažovanje konsultanta za pripremu implementacije projekta

08.03.2013. g
završeno
angažovan do marta 2014.g

4.
Savjet odobrio Plan implementacije za I tranšu

17.04.2013.g
završeno
(odobrena 3 tendera)

5. Provedena procedura za izbor Konsultantske kuće za implementaciju cijelog projekta
Lista kandidata pripremljena za odobrenje Savjeta i EBRD-a
u toku

6.
Izrada tenderske dokumentacije (tender 1) za radove rekonstrukcije vodovodne mreže I -tranše

na osnovu glavnih projekata pripremljena tenderska građa za cca 28 km rekonstrukcije cjevovoda

u toku

7.
Statut ViK-a i Odluka Vlade KS o cijeni usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, službeno prevedeni na engleski jezik
28.01.2013.g
01.08.2013.g
završeno

Pozicije 5. i 6. će biti predmetom daljeg Plana dinamičke realizacije, koji trenutno zavisi od proglašenja efektivnosti kredita.
Naime potrebno je potpuno ispunjenje uslova iz Ugovora o zajmu BIH stavke 5.01 i 5.02., a koji nisu do danas završeni. Konkretno obaveze koje se trebaju završiti odnose na aktivnosti potpisivanja supstidijarnih Ugovora (sa pravnim mišljenjima) između FBIH i KS i Ugovor o podršci projektu između FBIH i KS.
Takođe, u prilogu ovoga odgovor dostavlja se Informacija o aktivnostima i predloženim uslovima zaduživanja Kantona Sarajevo od 21.11.2008.godine pripremljene od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?
Odgovor:

- U Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 LAN012 Transfer za nauku odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato sa ove pozicije finansira/sufinansira se djelatnost pet instituta nauke (Institut za istoriju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava), kojima je Kantona Sarajevo osnivač (Zakon o visokom obrazovanju). Pored navedenih pet instituta sa ove pozicije sufinansira se i djelatnost Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Heregovine, iako Kanton Sarajevo nije osnivač ove ustanove, ali s obzirom da se radi o ustanovi koja je od značaja za državu a time i za Kanton, izdvajaju se sredstva za njeno sufinansiranje.
- Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svom zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu tražilo potrebna sredstva za finansiranje/sufinansiranje navedenih ustanova, u proceduri izrade i donošenja Budžeta ovaj zahtjev je korigovan i umanjen te su nažalost, odobrena sredstva nedostatna za cijelu godinu.
- Iz navedenih razloga Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dotacija za mjesec juli obračunata je i isplaćena akontativno u iznosu 70% stvarnog (dosadašnjeg) obračuna.
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ulaže velike napore da obezbjedi potrebna sredstva, bilo iz Budžeta Kantona Sarajevo ili iz drugih izvora finansiranja. I u zahtjevu za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu – Rebalansu, čija je procedura izrade u toku, zatražili smo potrebna sredstva za finansiranje/sufinansiranje navedenih ustanova.

Da zaista ovaj Grad, ovaj Kanton riješi problem prodaje poljoprivrednih proizvoda oko Markala i na pijaci Ciglane
Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za rješavanje navedenog problema. Predlažemo da se pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ukljući i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje može dati značajan doprinos u rješavanju problema prodaje poljoprivrednih i drugih proizvoda ne samo oko pijaca Markale i Ciglane, nego i svih drugih pijaca na području Kantona Sarajevo.

Bajramović Srna Segmedina

Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualn
Odgovor:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je uputila Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu putem resornog ministarstva, a u vezi sa 34. Radnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31.03.2014. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 28.03.2014. godine prihvatila Amandmane da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvrše određene korekcije u načinu raspodjele finansijskih sredstava po odrđenim pozicijama.
U prilogu Vam dostavljamo Izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-6050-4.2/14 od 28.03.2014. godine na Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koje je Skupština na 34. Radnoj sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine usvojila o čemu postoje zapisi.
Međutim, u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koji je objavljenj u (“Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj: 13/14) došlo je do tehničke greške u članu 5., u tabeli, koja se odnosi na JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – kolona 3. – Finansijski plan 2014., red 16 – broj finansiranih zaposlenika, te je shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dana 14.04.2014. godine uputilo Prijedlog za ispravku Finansijskog plana ZZOKS Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo.

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost.
Odgovor:

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o zdravstvenoj zaštiti je utvrđen rok od dvije (2) godine, računajući od dana njegovog donošenja, za preuzimanje osnivačkih prava nad javnim zdravstvenim ustanovama od strane Federacije BiH, kantona, odnosno općina, shodno propisanim nadležnostima.
Značajno je istaći da postupak preuzimanja osnivačkih prava nad ovom javnom zdravstvenom ustanovom Federacija BiH nije provela niti po ranijem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je donesen 1997.godine, i bio na snazi do augusta 2010. godine kada je donesen naprijed pomenuti novi Zakon.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 02.09.1992. godine donijelo je Uredbu sa zakonskom snagom o osnivanju JU KCUS ( “Službeni list R BiH”, broj 15/92 i 13/94) (u daljem tekstu: Uredba), te je neophodno izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada Kliničkog centra sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 10.08.2010.godine.
Obzirom da Federacija BiH nije definisala status KCUS, a sjedište ove zdravstvene ustanove je na području Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na više sjednica raspravljala o ovome pitanju, jer Kanton Sarajevo najvećim dijelom učestvuje u njenom finasiranju.
Znanja radi napominjemo, da je s tim u vezi Skupština Kantona Sarajevo svojim Zaključkom od 31.03.2005. godine i Zaključkom od 31.12.2007. godine, preporučila, odnosno zatražila od Vlade Federacije BiH da se izjasni u vezi preuzimanja osnivačkih prava, odnosno da se izjasni o prihvatanju Zakonom utvrđene obaveze sufinansiranja ove zdravstvene ustanove, što međutim do danas nije učinjeno, niti je odgovoreno po istim.
S obzirom na navedeno, situaciju usložnjava činjenica, da i pored toga što je Kanton Sarajevo suosnivač i uglavnom i finansijer Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo nemaju neposredan nadzor nad upravljanjem i rukovođenjem ove najveće zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.
Nerazriješeni odnosi između suosnivača Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, posebno odnosi Federacije BiH i kantona suosnivača, svakako utiču na njegovo funkcionisanje i razvoj.
Imajući u vidu naprijed navedeno, te potrebu za osiguranjem i obavljanjem javno-zdravstvene djelatnosti za područje Kantona Sarajevo, neophodno je da Skupština Kantona Sarajevo donese odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS, što je ista i uradila. Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 15.05.2013. godine donijela je Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove KCUS, broj: 01-05-14304/13. Dakle, razlog za donošenje ove odluke sadržan je u članu 234. st. 1. i 2. kojim je utvrđen rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.
U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Suosnivač Javne ustanove Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu što je u skladu sa članom 53. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Također je utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja KCUS sa odredbama člana 234. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Skupština Kantona Sarajevo prihvata prava i obaveze KCUS sa suosnivačima: Federacija BiH i jednim ili više kantona u Federaciji BiH, s tim da se međusobni odnosi, prava i obaveze suosnivača KCUS regulišu posebnim ugovorom koji sadrži sve potrebne elemente u pogledu osnivača, uloga, udjela, prava i obaveza svakog osnivača, upravljanja i imenovanja organa KCUS.
Ovom odlukom vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, koja ima status univerzitetsko- kliničke bolnice sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Napomene radi Općinski sud u Sarajevu je dana 11.03.2013. godine donio Zaključak broj: 065-0-Reg-13-000390, kojim nalaže JU KCUS da uskladi djelatnost KCUS sa klasifikacijom djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 47/10 od 08.06.2010. godine, te da uskladi status KCUS sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, 46/10) te dostavi odluke u skladu sa čl. 53 i 54 navedenog zakona o preuzimanju prava osnivača pa tek treba da dostavi statut KCUS usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Shodno naprijed navedenom potrebno je preduzeti sljedeće aktivnosti:
1. Regulisati pitanje preuzimanje osnivačkih prava nad zdravstvenom ustanovom u smislu odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tj. u smislu odredaba Zakona o ustanovama .
2. Tek nakon preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS, donijeti Statut KCUS na koji su saglasnost dali svi suosnivači usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Informacija o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca
Odgovor:

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst) je definisano „pravo prvenstva upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje". Članom 25. pomenutog Zakona propisano je da: „Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona. Obrazovne ustanove će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava."
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je na temelju gore pomenutog Zakona, a u cilju realizacije priznatog prava na besplatno školovanje za navedene kategorije, uputilo smjernice dekanima fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, da osiguraju nesmetano uživanje priznatog prava za kategorije studenata koje su obuhvaćene ovim pravom, sa zaduženjem da fakulteti dostave povratne informacije Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade o broju upisanih studenata iz navedenih kategorija i visini potrebnih sredstava za njihovo školovanje za studijsku 2012/2013 godinu. Po informacijama dobivenim pojedinačno od fakulteta iznos sredstava koje je potrebno obezbjediti za pokrivanje troškova univerziteta, za ostvarivanje prava za studente iz boračke populacije, iznosi 809.190,00 KM.
Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo dana 03.10.2013. godine donijet je Zaključak da će se potrebna sredstva za ovu namjenu obezbjediti fakultetima u okviru predstojećeg rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu putem Vlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade je svojom odlukom za 2013. godinu naložio visoko-školskim ustanovama na području Kantona Sarajevo da mogu proširiti broj studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa u studijskoj 2013/2014 godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, djece dobitnika priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, cijeneći činjenicu da je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima koji spadaju u naprijed navedenu kategoriju omogućava pravo na besplatno školovanje. Na taj način je ispoštovana zakonska pretpostavka i putem navedene odluke omogućena implementacija besplatnog školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo za ove studente.Većina fakulteta je ispoštovala Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Zaključak Vlade. Međutim, postoje indikacije da određeni fakulteti ne poštuju gore navedenu Odluku i Zaključak Vlade te odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine o čemu detaljne informacije možete dobiti od Resornog ministarstva, ili pojedinih fakulteta, članica Univerziteta u Sarajevu.

„Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Odgovor:

Pravni osnov za donošenje Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 34 sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine, sadržan je u članu 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) kojim je utvrđeno da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Takođe na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova.
Dakle, nije Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo iniciralo da se Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo donose tri (3) mjeseca prije kraja poslovne godine, odnosno tri (3) mjeseca prije završnih računa ili tri (3) mjeseca prije projekcije plana prihoda za iduću godinu, ili zbog nekih drugih razloga koje navode zastupnici, nego je to obaveza utvrđena Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i ovo ministarstvo je poštujući utvrđene rokove, pripremilo i predložilo Vladi Kantona Sarajevo novu Listu lijekova.
Shodno navedenom, kao i uvažavajući kriterije iz tačke IX Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sačinjena je Lista lijekova Kantona Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo.
U postupku izrade i donošenja Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo, ispoštovana je zakonska i podzakonska procedura. Formirana je Komisija za lijekove koja je razmatrala sve podnesene zahtjeve za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova u skladu sa svojim nadležnostima.
Takođe, cilj donošenja Odluke o Liste lijekova Kantona Sarajevo, koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, je bilo usaglašavanje sa Federalnom listom lijekova u svim segmentima, prema procijenjenim potrebama i mogućnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Nastojanja su bila da se napravi moderna, sveobuhvatna lista koja bi za razliku od dosadašnjih uključila potrebe i onih etiologija koje do sada nisu bile terapijski pokrivene.
U skladu sa Federalnom listom lijekova na Listi A za koju u potpunosti troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, uključene su molekule za savremenu terapiju dijabetesa, antikoagulantnu terapiju, te za terapiju hronične opstruktivne plućne bolesti, koje predstavljaju sve češću etiologiju u Kantonu Sarajevo.
Istovremeno sa Liste su skinuti proizvodi koji se naravno ne nalaze na Federalnoj listi, kao i proizvodi koji su postali sve veći potrošači sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Na Listi B lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, takođe je vođeno računa o istim principima. Naime, na ovoj Listi su našli mjesta lijekovi sa učešćem od 25-100% na teret Zavoda, iz grupa koje su duže vrijeme zanemarivane. Kao na primjer, noviji antidijabetici, antikoagulansi, vazoprotektivi, ginekološki preparati u terapiji Trichomonasa, vulvovaginalnih poremećaja, kao i preparati u terapiji nekih malignih oboljenja kod kućnog liječenja. Neki antimikrobici, po procjeni Ministarstva potrebnih za pedijatrijsku strukturu, stomatologiju, kao i kod najstarije populacije tj. penzionera.
Nije zanemaren ni segment hirurgije, kao i sve učestalijih patologija kao što je ulcerozni kolitis, Kronova bolest, reumatske boli.
Posebno se vodilo računa o kvalitetu liječenja epilepsije, periferne i centralne neuropatske boli i generalizovanog anksioznog poremećaja, terapiji Parkinsonove bolesti, za lijecenje simptoma Alzheimerove bolesti, te poremećaja izazvanih PTSD-om.
Ovog puta nije zanemarena ni oftalmološka etiologija i kao veoma bitan segment po prvi puta hormonalna terapija vještačke oplodnje u posebnom programu za mlade bračne parove.
Takođe, vođeno je računa i o socijalnom statusu pacijenata i iznosu participacije, gdje se bez obzira na iznos učešća, smanjenjem cijena u skladu sa Listom Federacije BiH, uspjela napraviti kalkulacija o uštedi od najmanje 8. miliona na listi A, te još 5. miliona na listi B.
I pored pažljivog odabira lijekova, urađenih korekcija, dodatno je potrebno raditi i mjesečne analize za iznalaženje novih prostora za uštedama, a istovremeno popravljanjem kvalitete liječenja pacijenata adekvatnom i modernom terapijom, u skladu sa svjetskim, evropskim i smjernicama Federalnog ministarstva zdravstva.

Molim odgovor koliko je onih koji su, u vrijeme mandata aktuelnog saziva Vlade, angažirani po osnovu Ugovora o djelu, ovdje u Kantonu.
Odgovor:

dgovor:
Obavještavamo Vas da nije vršen prijem uposlenika po ugovoru o djelu u Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo.

U Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo nema angažovanih po osnovu ugovora o djelu, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu , na poziciji ovog ministarstva nisu planirana sredstva za ovu namjenu.

Koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika
Odgovor:

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/13), koju je jednoglasno donijela Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, iz Budžeta se finansiraju 4 političke partije, 3 Kluba zastupnika i 2 parlamentarne grupe.

Samostalni zastupnici-ce u Skupštini Kantona Sarajevo su formirali parlamentarne grupe i to:
1. Parlamentarnu grupa "Mehmedić, Pindžo, Hodžić S., Mulaosmanović, Vajzović" i
2. Parlamentarnu grupa „Zeković-Jurić“

Parlamentarne grupe su Službi za skupštinske poslove dostavili pisani akt sa transakcijskim računima na koje se uplaćuju sredstva koja su Budžetom Kantona Sarajevo i Zakonom o izvršenju Budžeta planirana za finansiranje parlamentarnih grupa.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevoje je u skladu sa članom 7. stav 6. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) i članom 4. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/13) donijela Odluku o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva.

Tačka 4. Ove odluke reguliše da se sredstva predviđena u Budžetu Kantona Sarajevo za finansiranje političkih partija, klubova zastupnika i parlamentarnih grupa raspoređuju na sljedeći način:

a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,

b) 60% sredstava dijeli prema broju zastupničkih mandata koje svaka politička stranka, parlamentarna grupa, odnosno klub zastupnika ima u Skupštini Kantona Sarajevo,

c) 10% ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama odnosno klubovima zastupnika srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 7.tačka (5). Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) određuje da parlamentarne grupe, odnosno klubovi poslanika i delegate i nezavisni kandidati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (3) tačka b) ovog člana prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata u domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovor:
Član 4. stav 9. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/13) određuje da parlamentarne grupe samostalno odlučuju o načinu raspolaganja i korištenja sredstava i dužni su da podnesu godišnji izvještaj o utrošku i namjeni sredstava Komisiji za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo. Rok za dostavljanje izvještaja za prethodnu godinu je 31.03. tekuće godine, kako je to regulisano Izbornim zakonom za političke stranke.

Hajdarević Hadžem

Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muhar
Odgovor:

Uvažavajući činjenicu da se u obrazloženju podnesene inicijative i aktu Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine koji nije potpisan, a koji je dostavljen uz podnesenu inicijativu, navodi da je izbor prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora izvršen 1993. godine, proizilazi da je odluka o izboru stekla svojstvo pravosnažnosti. Shodno odredbi člana 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99) odluka koja je stekla svojstvo pravosnažnosti, a kojom su stečena određena prava odnosno kojom su određene odgovarajuće obaveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima i rokovima koji su zakonom izričito predviđeni. Imajući u vidu da su relevantnim odredbama Zakona o upravnom postupku (čl. 260. i 261. Zakona) precizno utvrđeni osnovi kao i rokovi za poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora, cijenimo da se nisu stekli zakonski uslovi da Mininistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poništi odluku o izboru prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora i po tom osnovu pokrene inicijativu za njegovo prijevremeno razrješenje sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu. Istovremeno, obavještavamo Vas da je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo od ovog Ministarstva zatražilo dostavu spisa predmeta koji se odnosi na izbor prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu, a u cilju dostave izjašnjenja Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu po tužbi tužitelja prof. dr. Dubravka Lovrenovića i prof. dr. Samira Arnautovića radi poništenja odluke o izboru prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora i odluke o imenovanju prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će u okviru utvrđenih nadležnosti postupati u skladu sa odlukom koju u predmetnom slučaju donese nadležni sud.

„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijer
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra potrebnim upoznati cijenjenog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa nekoliko činjenica relevantnih za razumijevanje situacije u Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja kao i činjenica u vezi sa poduzetim radnjama iz nadležnosti ovog ministarstva.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao nosilac aktivnosti u pripremi prijedloga zaključaka, rješenja, odluka i drugih materijala, čije donošenje je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, uputilo je ovom organu prijedloge odluka o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova. Naime, procedura po javnom pozivu nije bila okončana, a mandat školskih odbora u svim srednjim školama je istekao 29.10., odnosno 12.11.2013. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluke kojima se daje saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola na osnovu kojh je ministarstvo donijelo rješenja o njihovom imenovanju. Ova procedura je završena u rekordno kratkom roku, a predmetne odluke i rješenja su sa Instrukcijom Ministarstva dostavljeni svim školama 26.02.2014. godine. Instrukciju dostavljamo u prilogu.
Nakon toga, prva informacija o održavanju sjednice Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja, zaprimljena je u Pisarnicu Kantona Sarajevo 31.03.2014. godine, a odnosi se na donošenje odluke o razrješenju direktorice ove ustanove, od 28.03.2014. godine, te imenovanju vršioca dužnosti direktora, od 28.03.2014. godine). Odluke su dostavljene bez pečata škole i uz istu je dostavljena službena zabilješka, broj: 06-1-293/14. od 31.03.2014. godine u kojoj se navodi da su pečati Škole, od strane sekretara, predati mužu direktorice Sabihe Miskin 29.03.2014. godine.
Istog dana (31.03.2014. godine) u Pisarnici Kantona Sarajevo zaprimljena je informacija Sabihe Miskin, koja se odnosi na navodnu zaštitu pečata, koju također dostavljamo u prilogu.
Dana 03.04.2014. godine zaprimljena je kopija potvrde Općinskog suda u Sarajevu o prijemu Tužbe sa privremenom mjerom u kojoj su naznačene glavne stranke Sabiha Miskin i JU Gimnazija Dobrinja.
Dana 04.04.2014. godine zaprimljen je zahtjev, broj: 01-4-321/14, od 04.04.2014. godine, u kojem se traži hitna deblokada rada škole i vraćanje pečata u posjed ustanove. Zahtjev je potpisan sa „VD Direktorica Mediha Brodović“.
Dana 14.04.2014. godine zaprimljen je akt u kojem su izneseni stavovi zaposlenika i članova Siindikalne organizacije Gimnazije Dobrinja i tim povodom je održan sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Sindikata, a s ciljem iznalaženja rješenja za nastalu situaciju. Na sastanku je predstavnicima Ministarstva uručena kopija Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 04.04.2014. godine kojim se odbija prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja. Dakle, u vrijeme postavljanja poslaničkog pitanja je bilo doneseno Rješenje Općinskog suda u Sarajevu od 04.04.2014. godine, kojim se odbija izricanje mjere osiguranja.
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade je dana 22.04.2014. godine putem faxa proslijeđen Poziv na ročište povodom mjere osiguranja koji je Općinski sud u Sarajevu uputio Gimnaziji Dobrinja, a koje je zakazano za 24.04.2014. godine. Istog dana zaprimljena je usmena informacija iz Kabineta Premijera da je ova ustanova dostavila Vladi akt, broj: 06-1-340/14, od 16.04.2014. godine sa prilogom koji čine: Rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 04.04.2014. godine, Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor. Pomenuta dokumentacija je dostavljena u Ministarstvo 24.04.2014. godine.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je smatralo da mora hitno reagirati, te je Gimnaziji Dobrinja (Školskom odboru) dostavio akt, broj: 11/04-05-6127-7/14, od 23.04.2014. godine, sa jasnim uputama koji se tiču zaštite interesa Škole.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je putem faxa (25.04.2014. godine) Ministarstvu dostavilo akt, kojim vraća tužbu sa dokumentacijom Gimaniziji Dobrinja, uz obrazloženje da ovaj organ ne zastupa javne ustanove, izuzev po zahtjevu osnivača. Navedeno je propisano Zakonom o pravobranilaštvu.
Dana 27.05.2014. godine u Pisarnici Kantona Sarajevo je zaprimljen akt, broj: 06-1-901/14, od 27.05.2014. godine kojim se dostavlja Rješenje o određivanju mjere osiguranje Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 423919 14 Rs, od 14.05.2014. godine.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je od momenta prvog saznanja za situaciju vrlo aktivno uključeno u sve aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem rješavanja problema. Poseban značaj za ovo ministarstvo ima činjenica da je nastavna godina na kraju, te da učenici, kao i ni uposlenici ustanova iz nadležnosti ovog ministarstva ne smiju biti ni žrtve, niti kolateralna šteta bilo čije međusobne netrpeljivoti kao ni kaprica, niti interesa sa štetnim posljedicama. Također, smatarmo potrebnim obavijestiti Vas da je, prema našim saznanjima ova mjera izvršena, te da zbog posljednjih događaja nije bilo štetnih posljedica po učesnike odgojno-obrazovnog procesa u ovoj ustanovi.
Napominjemo da je mandat vršilaca dužnosti predsjednika i članova Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja, kao organa koji je donio odluku o kojoj se vodi spor na Sudu u Sarajevu, istekao 26.05.2014. godine. Tim povodom Ministarstvo je uputilo i Urgenciju v.d. Premijeru za donošenje odluka o davanju saglasnosti za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova, odnosno prijedlog da Vlada ovlasti Pravobranilaštvo za uljučivanje u pomenuti sudski spor, radi zaštite interesa ove ustanove.
Poštovanje sudskih odluka je zakonska obaveza svih onih na koje se odluka odnosi, shodno Zakonu o sudovima, a zaštita javnog interesa je obaveza svih građana ove zemlje.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će i ubuduće poduzimati sve potrebne radnje za zaštitu zakonitosti u svim subjektima uključenim u obrazovni sistem.

Zašto se dozvolilo, šta je razlog i ko je odgovoran što se nije implementirao program sanacije JKP ZOI'84, usvojen od ove Skupštine, decembra prošle godine?
Odgovor:

Odgovor:
Skupština Kantona Sarajevo je 23.12.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju Programa sanacije KJP "ZOI'94" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Odmah po usvajanju Programa sanacije krenulo se u njegovu realizaciju. Kao prvi korak, poduzete su aktivnosti na izradi Programa zbrinjavanja viška uposlenika od strane uprave preduzeća. Isti je dostavljen Ministarstvu privrede u februaru 2014. godine, ali bez mišljenja Sindikata što je isti bio dužan dostaviti u skladu sa članom 98. Zakona o radu, pa je, po nalogu ovog Ministarstva, dostavljen upotpunjen Program zbrinjavanja 10.03.2014. godine. Da bi se pristupilo realizaciji zbrinjavanja viška uposlenika potrebno je obezbijditi sredstva za isplatu zaostalih plaća i doprinosa, kako bi se isti mogli prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Za ovaj prvi korak preduzeće nema sredstava.
Vama je poznato da realizacija Programa sanacije nije moguća bez obezbijeđenih sredstava, te se moralo sačekati donošenje Budžeta za 2014. godinu kojim su planirana sredstva u iznosu od 552.000,00 KM za plaćanje polovine rate kredita, podrška projektima KJP "ZOI'84" – 2,5 miliona iz kreditnih sredstava i 100.000 KM – podrška sajmovima KJP "ZOI'84" i KJP Centar "Skenderija".
Na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je zakazana za 29.04.2014. godine razmatrat će se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJP "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na poslovnu zgradu radi kreditnog zaduženja kod poslovne banke u iznosu od 8.000.000,00 KM.
Ministarstvo privrede aktivno radi i sarađuje sa upravljačkom strukrurom ovog javnog preduzeća u nastojanju da se prevaziđu veliki problemi u kojem se preduzeće nalazi, a do kojih ga nije dovelo ovo Ministarstvo nego prethodni menadžment protiv koga se vodi krivični postupak pred nadležnim pravosudnim organima Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

mr.sci. Emir Hrenovica

Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste
Odgovor:

Zakonom o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj 12/10,16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Službene novine FBiH”, broj 69/10) Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, kao upravitelju cesta data je nadležnost da vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta. Članom 48. Zakona o cestama FBiH, navedeno je da Upravitelji cesta ne izvode direktno radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Međunarodni otvoreni postupak- za dodjelu ugovora, objavljen je u Službenom glasnik BiH br. 49/13 za predmet javne nabavke ”Održavanje puteva na području Kantona Sarajevo (period 2013-2017)” za slijedeće Općine:
Lot 1: Održavanje puteva na području Općine Vogošća,
Lot 2: Održavanje puteva na području Općine Ilijaš,
Lot 3: Održavanje puteva na području Općine Ilidža,
Lot 4: Održavanje na području Općine Hadžići,
Lot 5: Održavanje puteva na području Općine Hadžići i Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 6: Održavanje puteva na području Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 7: Održavanje puteva na području Općina Stari Grad,Općine Centar , Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo;

S obzirom na to da je procjenjena vrijednost javne nabavke preko 2. 000.000.00 KM, Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je i na engleskom jeziku u dnevnim novinama dana 24.06.2013. godine.

Tendersku dokumentaciju za Održavanje puteva na području Kantona Sarajevo (period 2013-2017) za sve lotve preuzelo je 11 (jedanaest) zainteresiranih ponuđača. U toku trajanja roka za podnošenje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije jedan od zainteresovanih ponuđača izjavio je prigovor/žalbu na tendersku dokumentaciju, te je u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH obustavljen postupak u periodu od 28.08.2013. godine do 01.10.2013. godine. Ponuđači su obaviješteni da se postupak nastavlja i otvaranje ponuda je održano 28.10.2013. godine u 10:15 sati. Pristigle su ukupno 24 ponude za 7 lotova. Napominjemo da je KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u 10,00 sati povukao svoju ponudu .

Analizom ponuda u formalno pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu primjenom kriterija “najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude”, Komisija imenovana Rješenjem ugovornog organa utvrdila je rang listu ponuda shodno kojoj je data preporuka Direktoru da dodjeli ugovor za Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 i Lot 6., dok je za Lot 7 Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo data preporuka ugovornom organu da se postupak poništi jer je zaprimljena samo jedna ponuda čime nije zadovoljena stvarna konkurencija.

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ je dodjelio ugovor kojim su regulisana međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima – uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji, za slijedeće lotove:

Lot 1: Održavanje puteva na području Općine Vogošća,
Lot 4: Održavanje na području Općine Hadžići,
Lot 5: Održavanje puteva na području Općine Hadžići i Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 6: Održavanje puteva na području Općine Trnovo (planinski uslovi),

Ugovor za Lot 2 Održavanje puteva na području Općine Ilijaš, i ugovor za Lot 3 Održavanje puteva na području Općine Ilidža nije dodjeljen jer je povodom žalbe ponuđača Ured za razmatranje žalbi BiH, predmet vratio ugovornom organu na ponovni postupak.

Postupak za Lot 7 Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo je ponovo objavljen u Službenim novinama BiH, dana 18.11.2013 godine, međutim javno otvaranje je prolongirano do prijema konačnog odgovora Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za reviziju institucija FBiH.

Naime, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo nakon što je zaprimila Zaključke Skupštine Kantona Sarajevo kojim se Vladi Kantona Sarajevo nalaže da dodjeli poslove ljetnog i zimskog održavanja cesta u Kantonu Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. putem pregovaračkog postupka, obratila se Agenciji za javne nabavke BiH i Uredu za reviziju institucija BiH uz dostavu navedeh zaključaka jer prema dosadašnjim Mišljenjima Agencije za javne nabavke ugovorni organ neće biti u stanju dokazati kako pred javnošću tako i pred odgovarajućim službama za reviziju da na tržištu ne postoji dovoljan broj dobavljača koji mogu pružiti uslugu kao KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo.

Napominjemo da je Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo (zimska sezona za period 2013-2014 godinu), na osnovu člana 4. osnovnog Ugovora o zimskom održavanju na regionalnim i lokalnim putevima od interesa za Kanton Sarajevo za period 2008/2013 godina i Anex-a Ugovora o izvođenju radova zimskog održavanja broj 04-14-29938 od 22.11.2013 godine, dodjeljen KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, do izbora najpovoljnjijeg ponuđača.

Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada
Odgovor:

Odgovor:

U Ministarstvu stambene politike imenovane su slijedeće Komisije, i to:

U Sektoru za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove imenovane su slijedeće komisije:
1. Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovana Rješenjm broj:27/01-05-19417/06 od 25.05.2006. godine i Rješenjem broj: 27/01-23-26601/10 od 03.12.2010.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Krbanjević Tatjana, član
- Arslanagić Adnan, član.

2. Komisija za provođenje javnog poziva za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima imenovana Rješenjem Ministra broj:27/01-05-20224-1/13 od 02.09.2013.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Nevenka Grabovac, član
- Amela Kulenović, član
- Tatjana Krbanjević, član
- Sejdalija Sejfić, tehnički sekretar

NAPOMENA: Naprijed navedene Komisije rade bez posebne naknade.

U Sektoru za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti imenovane su slijedeće komisije:
3. Komisija za provjeru znanja putem testiranja izabranih predstavnika etažnih vlasnika i lica za koja su etažni vlasnici donijeli odluku o izboru za predstavnika etažnih vlasnika zgrade imenovana Rješenjem Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo broj:27/03-05-23110/12 od 01.08.2012.godine i izmjenama Rješenja od 13.11.2012.godine, 11.12.2012. godine i 28.10.2013.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Tehvida Džebo, član
- Amra Lojić, sekretar

4. Komisija broj 2. za provjeru znanja putem testiranja izabranih predstavnika etažnih vlasnika i lica za koja su etažni vlasnici donijeli odluku o izboru za predstavnika etažnih vlasnika zgrade imenovana Rješenjem Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo broj:27/03-05-23110-I/12 od 27.02.2013.godine, u sastavu:
- Amela Kulenović, predsjednik
- Kenan Softić, član
- Mediha Makota, član
- Damir Hamalukić, sekretar

5. Komisija za dodjelu u zakup 16 poslovnih prostora i 6 garaža u objektima O-9 i O_10 na lokaciji Otes Ilidža imenovana Rješenjem Ministra broj:27/03-8737-1/12 od 27.04.2012.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Nevenka Grabovac, član
- Zdenka Đurić, sekretar

6. Komisija za dodjelu rješenja za obavljanje poslova upravitelja imenovana Rješenjem Ministra broj: 27/03-23-11943/13 od 05.11.2013.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Zahid Pita, član
- Tehvida Džebo, član
- Zdenka Đurić, sekretar

7. Komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2013.godine imenovana Rješenjem Ministra stambene politike Kantona Sarajevo, broj:27/01-49-30465/13 od 28.11.2013.godine, u sastavu:
- Sejdalija Sejfić, predsjednik
- Damir Hamalukić, član
- Jasna Topalović, član.

NAPOMENA: Komisije delegirane poslove obavljaju bez posebne naknade za rad.

Na Vaše traženje dostavljamo vam podatke o komisijama koje je formirao rukovodilac Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, kao i rješenje koja je donijela Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu kojeg je izvršeno plaćanje sa pozicije ovog ministarstva, kako slijedi:

1.Komisija za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika srednje školske spreme, Broj:03-01-05-4217/13 od 21.02.2013.
Ljiljana Ćehajić, predsjednik, (55 KM)
Đevada Čaušević, član, (55 KM)
Hasan Zemanić, član, (55 KM)
Indira Šulović, član, (55 KM)
Irena Zima, član, (55 KM)
Azra Šahinagić, zapisničar (27,50 KM)

*Naknada za rad članovima i zapisničaru ove komisije isplaćuje se na trošak kandidata, koji uplaćuje naknadu za polaganje stručnog upravnog ispita.

2.Vlada Kantona, Komisija izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o, Broj :02-05-5831-19/13 od 12.03.2013.
Irena Zima, predsjednik, (150 KM)
Hasan Zemanić,član, (100 KM)
Indira Šulović, član, (100 KM)
Lejla Mujkić, član, (100 KM)
Belma Ključo,član, (100 KM)
Azra Šahinagić, sekretar. (70 KM)
*Naknada za rad članovima i zapisničaru ove komisije isplaćena je sa pozicije Ministarstva pravde i uprave.

3.Komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara u Ministarstvu pravde i uprave na dan 31.12.2013. godine, Broj:03-01-14-31761/13 od 16.12.2013.
Farida Cikotić, predsjednik,
Indira Šulović, član,
Azra Šahinagić,član.
*Naknada za rad komisije nije utvrđena.

4.Komisija za popis potraživanja i obaveza u Ministarstvu pravde i uprave na dan 31.12.2013. godine , Broj:03-01-14-31761-1/11 od 16.12.2013.
Indira Šulović, predsjednik,
Farida Cikotić,član,
Azra Šahinagić,član.
*Naknada za rad komisije nije utvrđena.

Dostavljamo Vam spisak komisija, koje je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u 2013. godini, imenovao ministar i to:
1. Stručni tim za pregovore sa privrednim društvom "Akova impex" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za eksploataciju podzemne vode iz bunara OB-1, na lokalitetu Mostarsko raskršće bb, Općina Hadžići, u sastavu: Nurija Memić predsjednik, članovi Senad Nović, Mirsada Čeho i Alma Izmirlija. Naknada za predsjednika iznosila je 500,00 KM, a za članove po 400,00 KM.
2. Stručni tim za pregovore sa privrednim društvom "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za eksploataciju pitke podzemne vode iz bunara B-1, na lokalitetu Mostarsko raskršće bb, Općina Hadžići, u sastavu: Nurija Memić predsjednik, članovi Zekija Muraspahić, Rasim Rapa i Alma Izmirlija i tehničko lice Zinaida Omerkadić. Naknada za predsjednika iznosila je 500,00 KM, za članove po 400,00 KM i za tehničko lice 280,00 KM.
3. Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste obrtnika-zanatlija kojima se dodjeljuju podsticajna sredstva, po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta na području Kantona Sarajevo, u sastavu: Tatjana Fikais predsjednik i članovi Senad Nović i Bruno Vištica. Naknada za predsjednika i članove iznosila je po 300,00 KM.
4. Komisija za provođenje kontrole dokumentacije i izbora kandidata, kao i utroška sredstava Programa za korištenje novčanih sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo u 2012. godini za pretvaranje neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo, u sastavu: Senad Nović predsjednik i članovi Ljubica Livaja-Mitrović i Kemal Čorbo. Naknada za predsjednika iznosila je 700,00 KM, a za članove po 500,00 KM.
5. Komisija za nabavke u postupku plasmana kreditnih sredstava, putem odabrane banke, za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća na području Kantona Sarajevo, u sastavu: Bruno Vištica predsjednik, članovi Nermina Hadžić i Sabrina Budnjo i sekretar Nizana Obhođaš. Naknada za predsjednika iznosila je 350,00 KM, za članove po 300,00 KM i za sekretara 210,00 KM.
6. Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izbor nadzornog organa, koji će vršiti nadzor nad izradom šumskoprivrednih osnova za ŠPP "Igmansko" i ŠPP "Fojničko"-dio, u sastavu: Jasmin Mameledžija predsjednik, članovi Nedžad Ćurovac i Mirza Konaković i sekretar Amira Belko. Naknada za predsjednika iznosila je 300,00 KM, za članove po 250,00 KM i za sekretara 150,00 KM.
7. Komisija za provođenje internog i javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu privrede u Upravi za šumarstvo, u sastavu: Nedžad Ćurovac predsjednik, članovi Denis Kahriman i Duran Mešanović i sekretar Đelmina Čolić. Naknada za predsjednika iznosila je 350,00 KM, za članove po 300,00 KM i za sekretara 210,00 KM.
8. Komisija za izbor projekata iz oblasti šumarstva neprofitnih organizacija i udruženja građana sa područja Kantona Sarajevo, za koje će se obezbjediti finansijska podrška, u sastavu: Mirza Konaković predsjednik, članovi Samir Fazlić i Dževad Terović i sekretar Zinaida Omerkadić. Naknada za predsjednika, članove i sekretara iznosila je po 200,00 KM.
9. Prvostepena disciplinska komisija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za namještenike, u sastavu: Azra Ahmespahić predsjednik, članovi Sanja Mikavica i Đemo Zukić i sekretar Nizana Obhođaš. Naknada za predsjednika iznosila je 200,00 KM, za članove po 150,00 KM i za sekretara 100,00 KM.
10. Komisija za javne nabavke, za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šumarskih čekića i kolobroja za potrebe Uprave za šumarstvo, u sastavu: Mirza Konaković predsjednik i članovi Sedin Kozadra i Samira Duraković. Naknada za predsjednika i članove iznosila je po 200,00 KM.
11. Komisija za kontrolu i prijem izvršenih radova po Programu pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo u 2012. godini, u sastavu: Rusmir Muhić predsjednik i članovi Enesa Isaković i Kemal Starogorčić. Naknada za predsjednika iznosila je 300,00 KM, a za članove po 250,00 KM.
12. Komisija za otvaranje ponuda po Javnom pozivu za sufinansiranje zakupa izložbenog prostora na sajmovima poljoprivrede i prehrambene industrije na području Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 17.08.2013. godine, u sastavu: Kemal Starogorčić predsjednik i članovi Enes Međuseljac i Fadila Bošnjak. Naknada za predsjednika iznosila je 150,00 KM, a za članove po 100,00 KM.
13. Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izbor nadzornog organa koji će vršiti kontrolu kvaliteta izrade šumskoprivrednih osnova za ŠPP "Gornjebosansko"-dio i ŠPP "Olovsko" -dio, u sastavu: Jasmin Mameledžija predsjednik, članovi Nedžad Ćurovac i Mirza Konaković i tehnički sekretar Amira Belko. Naknada za predsjednika iznosila je 250,00 KM, za članove po 200,00 KM i za tehničkog sekretara 150,00 KM.

U Minstarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo djeluju komisije kako slijedi:

1. Kantonalna Komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu – imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05).

Sastav Komisije
1. Cica Pljevljak , predsjednik
2. Zoran Timarac , član
3. Slavica Gorančić, član
Lirija Ademi, tehničko lice koje obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije.

Nadležnost Komisije
Rješavanje po žalbama zaposlenika koji smatraju da je poslodavac povrijedio njihovo pravo koje je utvrđno članom 143. st. 1. i 2. Zakona o radu.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: 150,00 KM mjesečno.
Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

2. Komisija za prvostepeno rješavanje u postupku utvrđivanja ispunjavanja opštih i posebnih uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite – imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13) i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05)

Sastav Komisije
1. Mesud Peljto, predsjednik
2. Azra Mulaomerović, član
3. Nurija Hodžić, član
4. Cica Pljevljak, član

Nadležnost Komisije
Donošenje prvostepenog Rješenja o ispunjavanju uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač fizičko ili pravno lice.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: 200,00 KM i isplaćuje se po riješenom predmetu.
Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Do sada je Komisija, od imenovanja ( 2010. godine) obradila ukupno četiri predmeta i donijela četiri Rješenja.

3. Komisija za za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2013. godinu - imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta-Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 56/02 i Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2013. godinu i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05).

Sastav Komisije
1. Jakubović Edina, predsjednik
2. Dedović Miralem, član
3. Tolj Šefika, član
4. Mastalica Fatima, član

Nadležnost Komisije
Komisija jednom godišnje usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom koji se vrši na dan 31.12. tekuće godine.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09).
Naknada iznosi: 200,00 KM

Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

4. Komisija za rješavanje pitanja povrata kredita za zapošljavanje – imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo

Sastav Komisije
1. Asifa Vrabac , predsjednik
2. Elvir Velić, član
3. Zejnil Lučkin, član
4. Enisa Demić, član
5. Nermina Filipović, član
6. Dženan Zagorac, član
Sekretar Komisije: Fatima Mastalica

Nadležnost Komisije
Proučavanje pojedinačnih spisa predmeta korisnika kredita – dužnika koji se nalaze kod komisionih banaka a u cilju pripremanja prijedloga instrukcije za poduzimanje pravnih radnji u svrhu povrata kreditnih sredstava za zapošljavanje u svakom pojedinačnom slučaju. Prijedlozi instrukcija se dostavljaju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na dalje postupanje a u skladu sa zaključenim ugovorom o komisionim poslovima.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: Za članve Komisije 300,00 KM mjesečno, a za sekretara Komisije 200,00 KM mjesečno i isplaćuje se samo za mjesec u kojem je Komisija radila.
Naknada se isplaćuje iz sredstava JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

5. Komisija za realizaciju pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja iz 2012. i 2013. godine - imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 15/03)

Sastav Komisije
1. Tatjana Fikais, predsjednik
2. Mahir Lokvančić, član
3. Enisa Demić, član

Nadležnost Komisije
Priprema prijedloge odgovora na žalbe poslodavaca i nezaposlenih osoba za Upravni odbor JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo, vrši monitoring provođenja pojedinačnih podsticajnih mjera itd.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09).
Naknada iznosi: 200,00 KM mjesečno i isplaćuje se samo za mjesec u kojem je Komisija radila.
Naknada se isplaćuje iz sredstava JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

O D G O V O R
U skladu sa odredbama člana 145. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13) i čl. 17. i 18. Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/11, 10/11-ispravka i 41/11), Ministar zdravstva Kantona Sarajevo imenovao je deset ispitnih komisija za polaganje stručnog ispita zdravstvenih tehničara sa stečenom srednjom stručnom spremom, u sljedećim stručnim zvanjima: medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zubni tehničar, pedijatrijska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar, akušersko-ginekološka sestra-tehničar, stomatološka sestra-tehničar, psiho-gerijatrijska sestra-tehničar i sanitarno-ekološki tehničar. U komisije su imenovani stručnjaci iz odgovarajućih oblasti rada, čija nadležnost je provjere znanja kandidata za samostalan rad u stečenom stručnom zvanju.
Članovi komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u istoj, u iznosu od 15,00 KM za obavljen ispit jednog kandidata.Komisije su imenovane na mandat od dvije (2) godine, u sljedećem sastavu:
Medicinska sestra-tehničar:
Dr Abdulah Smajić - predsjednik
Šejla Brković, med. sestra-tehničar - član
Dr Senida Zvrko - član
Dr Semin Bećirbegović - član
Hadžan Konjo, dipl. med. tehničar - član
Faris Backović, dipl. pravnik – član
Izeta Milišić – sekretar.
Farmaceutski tehničar:
Mr sci ph Sejfudin Tokić, predsjednik
Mr ph Mirsad Šabaredžović, član
Mr. ph. Sabahudin Plakalo - član
Prim. mr. ph. Edina Stević - član
Mr. ph. Amra Kočo- član
Prim. dr Amra Ajanović - član
Prim. dr Senad Pešto- član
Alma Pehlić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar.
Fizioterapeutski tehničar:
Prim. dr Emina Brbović - predsjednik
Pleho Mirela, fizioterapeutski tehničar - član
Dr Sakip Korać - član
Prim. dr Eldina Bešlagić – član
Mr sci med dr Samir Kazić - član
Smail Demirović, dipl. pravnik – član
Ediba Musić, pravnik – sekretar. Zubni tehničar:
Prim. dr Bassam Koudeimati - predsjednik
Prim. dr Suada Krupalija Drinjak - član
Dr Emina Kurtagić-Pepić - član
Dr Irma Šećerbegović - Srna – član
Dr Aldin Džambasović - član
Sevda Valjevčić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar.
Pedijatrijska sestra-tehničar
Dr Sabina Sadović – predsjednik
Šejla Brković, med. sestra - tehničar – član
Dr Alma Kadić – član
Prim. dr Sena Softić – član
Dr Alem Česir - član
Sanela Latić, dipl. pravnik- član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.
Laboratorijski tehničar:
Fadila Miljanović, dipl. ing. med. lab. dijagnostike - predsjednik
Amela Babović, dipl.ing.med.lab.dijag. - član
Prim. dr Zvonimir Ožegović - član
Hadžan Konjo, dipl. med. tehničar – član
Dr Amira Rizvanović - član
Suada Jusić, dipl. pravnik - član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.
Akušersko-ginekološka sestra-tehničar:
Dr mr sci Sanjin Deković – predsjednik
Fatima Kožljak, med. sestra - tehničar – član
Dr Emina Kurtagić Pepić- član
Samra Manov, dipl. med. sestra – član
Dr Elvira Džambasović - član
Edina Bukva, dipl. pravnik - član
Izeta Milišić – sekretar. Stomatološka sestra-tehničar:
Dr Melina Latić Dautović - predsjednik
Prim. dr Bassam Koudeimati - član
Prim. dr Amra Ajanović, - član
Dr Ana Mehmedbegović– član
Dr Šejla Redžepagić - član
Alen Katović, dipl. pravnik - član
Ediba Musić, pravnik. – sekretar.

Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar:
Prim. dr Alija Čeljo - predsjednik
Dr Suada Deljković - član
Dr Semin Bećirbegović - član
Prim mr med. sci. dr Haris Vila - član
Mr sci. med. dr Nedžad Rustempašić - član
Azra Zejnilagić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar. Sanitarno-ekološki tehničar:
Dr med. sci Snježana Balta, primarius- predsjednik
Mr sci. med. dr Kenan Karavdić - član
Prim.. dr Mustafa Bećirović - član
Dr Almira Hajdar,– član
Mr sci. med. dr Amra Memić-Sredarević - član
Sevda Valjevčić, dipl. pravnik - član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.

Pored navedenih komisija, u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo se, po podnesenom zahtjevu za otvaranje privatne zdravstvene ustanove, ordinacije, laboratorija, apoteke te specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima, imenuju „ad hoc“ komisije, čiji je zadatak da na licu mjesta utvrde ispunjenost uvjeta za rad u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Rad ovih komisija prestaje sačinjavanjem zapisnika o obavljenom neposrednom uvidu na licu mjesta.

Ministarstvo prostornog uređenja
Na osnovu postavljenog pitanja dajemo slijedeći odgovor, odnosno dostavljamo slijedeće podatke:

1. Savjet za provođenje Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt otpadnih voda Sarajevo

Sastav Savjeta:
Suad Zeljković, premijer – predsjednik Savjeta
Zlatko Petrović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša – član
Muhamed Kozadra, Ministar finansija – član
Emir Hrenovica, Ministar privrede – član
Zijada Krvavac, pomoćnik ministra – član
Nermin Drnda, KJKP „ViK“ – šef Tima za implementaciju tima – član
Hasija Busuladžić, direktor KJKP „ViK“ – član

Zadaci Savjeta su da:
- prati realizaciju obaveza Kantona Sarajevo utvrđenih u Odluci o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) namijenjen za Projekat otpadnih voda u Sarajevu, donesene od strane Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-18150/10 od 30.06.2010.godine,
- preduzima aktivnosti na blagovremenom izvršenju finansijskih i drugih obaveza Kantona prema davaocu kredita,
- koordinira sva pitanja vezana za finansijsko upravljanje Projektom (obezbjeđivanje nedostajućih finansijskih sredstava i obezbjeđivanje vlastitog učešća),
- prati rad tijela zaduženih za implementaciju tehničkog dijela Projekta (PMT – Tim za vođenje projekta i PIT – Tim za implementaciju projekta) i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada,
- radi na obezbjeđenju preduslova za efikasan rad postrojenja za prečišćavanje Butila u fazi eksploatacije,
- izvještava Vladu Kantona o toku aktivnosti na realizaciji Projekta i priprema izvještaje za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo,
- vrši i druge poslove vezane za uspješnu realizaciju Projekta.

Naknada za rad savjeta utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik savjeta 400,00 KM (neto)
Član Savjeta 350,00 KM (neto)

2. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za Farmu koka nosilja društva „WALD-Produkt“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Rusmir Muhić, dipl.ing.polj. – član;
Jasminka Bjelavac, dipl.ing.građ. – član;
Elvana Daidžić-Hodžić, dipl.ing.arh. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

3. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za „Brojler“ d.o.o. Sarajevo klaonica peradi sa preradom

Sastav Komisije:
Sanda Midžić-Kurtović, dipl.ing.građ. - predsjednik
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – član;
Aladin Macanović, dr. vet.med. – član;
Alija Suljagić-Nekić, dipl.ing.geod. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

4. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije/zagađenja i usaglašavanje sa najboljom praksom „Bešlić Be Be“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Andrea Muharemović, dipl.ing.hem.tehn. – predsjednik;
Dragana Selmanagić, dipl.ing.građ. – član;
Aida Murtezić, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

5. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom tehnikom za pogone i postrojenja „Drvo Produkt“ d.o.o. Ilijaš

Sastav Komisije:
Andrea Muharemović, dipl.ing.hem.tehn. – predsjednik;
Dragana Selmanagić, dipl.ing.građ. – član;
Kemal Starogorčić, dipl.ing.šum. – član;
Milena Kadrić, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

6. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za postupno smanjenje emisije/ zagađenje za kotlovnicu Radio-televizije Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Nijaz Čustović, dipl.ing.maš. – član;
Nurija Memić, dipl.ing.maš. – član;
Edina Ajdinović, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

7. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za kotlovnicu u sklopu kompleksa KJU Geronotološki centar Sarajevo

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Nijaz Čustović, dipl.ing.maš. – član;
Nurija Memić, dipl.ing.maš. – član;
Edina Ajdinović, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

8. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije/zagađenja i usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za benzinsku stanicu „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
prof.dr. Tidža Muhić-Šarac, dipl.ing.hem. – predsjednik;
Plamenko Tais, dipl.ing.el. – član;
mr. Dženana Durmišević, dipl.ing.maš - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

9. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za kotlovnicu „Hotel Grand“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Jasmina Bjelavac, dipl.ing.građ. – predsjednik;
Ramiz Selimović, dipl.ing.maš. – član;
Vesna Ilić, dipl.ing.građ. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

10. Komisija za javne nabavke za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Hajrudin Djedović – predsjednik;
Jasna Sadagić – član;
Adnan Begić – član;
Faruk Begeta – član;
Hasib Gibanica – član;
Nedim Ohranović - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o nabavci roba, vršenje usluga i ustupanje radova Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, pripremi tendersku dokumentaciju, objavi obavještenje o javnoj nabavci, organizuje i obavi javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda, sačini zapisnik o provedenom postupku i odabiru najpovoljnijeg ponuđača, po okončanom postupku da Ministru prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo preporuku, zajedno sa izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke.

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 300,00 KM
Član Komisije 250,00 KM
Sekretar Komisije 200,00 KM

11. Radna grupa za izradu teksta Uredbe o organizaciji i načinu održavanja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Hasan Karačić, predsjednik
Adnan Begić, član
Jasna Sadagić, član
Zlatko Eminagić, član
Hajrudin Djedović, član
Muamer Mraković, sekretar

Zadatak Komisije:
Da u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/04 i 21/05-ispravka) izrade tekst Uredbe o organizaciji i načinu održavanja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 350,00 KM
Član Komisije 300,00 KM
Sekretar Komisije 250,00 KM

12. Komisija o popisu materijalno – tehničkih sredstava

Sastav Komisije:
Vajzović Muharem – predsjednik
Češko Rusmira - član
Kovačević Sanela – član

Zadatak Komisije:
Je obavezna da utvrdi Plan rada komisije, izvrši popis stalnih sredstava, nalijepi inventurne markice sa inventurnim brojevima na nova sredstva naznačena u popisnoj listi, sačini popisne liste u tri primjerka, utvrdi Prijedlog za otpis materijalno-tehničkih sredstava, sačini Odluku o popisu materijalno-tehničkih sredstava, sačini popisne liste po kancelarijama uz potpis službenika, sačini Zapisnik o otpisu materijalno-tehničkih sredstava i podnese Izvještaj Centralnoj komisiji.

Naknada za rad Komisije:
Komisija će za svoj rad primiti novčanu naknadu čija će se visina utvrditi Odlukom koju će donijeti Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nakon što Komisija izvrši svoje obaveze.

13. Komisija za popis novčanih sredstava i vrijednosnih papira

Sastav Komisije:
Begić Adnan – predsjednik
Mraković Muamer - član
Ohranović Nedim - član

Zadatak Komisije:
Da utvrdi Plan rada komisije, izvrši popis novčanih sredstava i vrijednosnih papira, (osnivački ulozi, prava i sl.) dugoročnih plasmana (kredita i pozajmica), vrijednosnih papira i dugoročnih razgraničenja, tekućih sredstava u obliku zaliha (sitnog inventara i materijala) novčanih sredstava (žiro računa, blagajne, administrativnih i sudskih taksi) i potraživanja, sredstava koja se vode u vanbilansnoj evidenciji, sredstava koja se nalaze kod drugih po bilo kom osnovu (izdvojena sredstva, depoziti, sredstva data na posudbu, na čuvanje, na popravak i sl.), tuđih sredstava, obaveze kratkoročne i dugoročne sačini liste u tri primjerka, sačiniti Zapisnik o svom radu i podnese Izvještaj Centralnoj komisiji.

Naknada za rad Komisije:
Komisija će za svoj rad primiti novčanu naknadu čija će se visina utvrditi Odlukom koju će donijeti Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nakon što Komisija izvrši svoje obaveze.

14. Stručna komisija za klasifikaciju imovine i upis prava na nekretninama u korist Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Elmedina Delić - predsjednik
Sanija Kapetanović - član
Gordana Banjac - član
Edina Ajdinović - član
Milena Kadrić - član
Sanela Kovačević – sekretar Komisije

Zadatak Komisije:
I Izrada prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo.
II Učešće u uspostavi i ažuriranju registra nekretnina u skladu sa važećim zakonskim propisima i Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo.
III Nakon uspostave registra kao početka aktivnosti, članovi Stručne komisije će kontinuirano ažurirati podatke u registru.

Ažuriranje podataka podrazumijeva :
- stručnu analizu unesenih podataka,
- stručnu analizu novopristiglih podataka,
- predlaganje mjera za upis prava titulara na nekretninama u korist Kantona Sarajevo.

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 400,00 KM
Član Komisije 300,00 KM
Sekretar Komisije 200,00 KM

Kao stalna radna tijela u Ministarstvu finansija rade slijedeće komisije:
1. Na osnovu člana 12. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Ministarstvo finansija rješava prigovore na zapisnike o procjeni vrijednosti nepokretnosti i prava na način da Ministar finansija formira komisiju za rješavanje prigovora, te je u skladu sa navedenom zakonskom odredbom formirana komisija za rješavanje po prigovorima u čijem sastavu su dva dipl.ing.arhitekture (spoljni saradnic) i četiri zaposlenika Ministarstva koji primaju naknadu u iznosu od 400 KM i koji je manji od iznosa utvrđenog Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 21/09-Prečišćeni tekst i 19/12).
2. Na osnovu Zakona o administrativnim taksama i Zakona o sudskim taksama takse u vrijednosti do 50,00 KM plaćaju se u markicama, a na osnovu Uredbe o taksenim markama i Pravilnika o štampanju,distribuciji i prodaji taksenih maraka Ministar finansija je formirao komisiju za štampanje i distribuciju taksenih maraka koja vrši sve poslove oko štampanja taksenih maraka (marke štampa ranije odabrano pravno lice uz prisustvo komisije u štampariji u vrijeme štampanja maraka), ostvaruje stalne kontakte sa distributerima maraka na terenu uz obavezu da u svakom momentu prodajna mjesta u Kantonu moraju imati dovoljan broj maraka za prodaju, kako administrativnih, tako i sudskih.Komisija je sastavljena od pet članova zaposlenika Ministarstva koji primaju naknadu od 300 KM i koja je manja od iznosa utvrđenog Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 21/09-Prečišćeni tekst i 19/12).
Pored navedenih, Ministarstvo finansija nema drugih stalnih komisija.

Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova ni
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svake godine učestvuje na takmičenjima specijalnih jedinica "SWAT" - TIMOVA koje se održava u SAD na kojima su postizani zapaženi rezultati. Na navedeno takmičenje upućeni su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku koji su ostvarili najbolje rezultate na rigoroznim fizičkim testiranjima kao i Halid Ganija koji je načelnik Sektora uniformisane policije u čijem sastavu je i Jedinica za specijalističku podršku i Hajdarević Fatmir koji je aktivno učestvovao u vršenju fizičkih testiranja pripadnika Jedinice za specijalističku podršku. Ističemo da su navedena lica obavljala poslove vezano za protokolarni dio takmičenja i koordinaciju aktivnosti prilikom učestvovanja na takmičenju, te su vršili direktnu komunikaciju sa organizatorom takmičenja kao i sa drugim učesnicima takmičenja u cilju što kvalitetnije prezentacije MUP-a Kantona Sarajevo. U vezi konstatacije da nije provedena zakonska procedura za preraspodjelu sredstava naglašavamo da je preraspodjela sredstava u iznosu od 25.000,00 KM izvršena na osnovu Odluke ministra finansija Kantona Sarajevo o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo broj 08-01-14-27760/13 od 30.09.2013.godine. Pomenutom Odlukom odobrena je preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu u iznosu od 25.000,00 KM u razdjelu 17010001 – sa ekonomskog koda 613 400 – Izdaci za nabavku materijala na ekonomski kod 613 100 – Putni troškovi.

POSLANIČKO PITANJE
Imamo informaciju da je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac nagradio inspektore MUP-a protivzakonitim dodatkom, odnosno novčanim nagradama. To je učinjeno bez odgovarajućeg obrazloženja. Tako, saznajemo da je prije izvjesnog vremena potpisana odluka kojom se samo glavnim inspektorima povećava dodatak na platu sa 30 na 40% i to retroaktivno. Nismo saznali koliko retroaktivno, nadam se da će i to stajati u odgovoru na ovo zastupničko pitanje. Ovakva odluka nema utemeljenja u zakonu. Njom se jedino omogućuje da pojedinci, u vrijeme opće oskudnice, inkasiraju u svoje džepove više hiljada maraka. Ne ulazimo u to koliko ovim potezom ministar Pećanac novcem građana, kupuje milost rukovodilaca od kojih očekuju da uguše bilo kakav pokušaj iskazivanja opravdanog nezadovoljstva policajaca, koji svakodnevno dolaze u sve teži ekonomski položaj i koje se sve češće politički manipulira i ušutkuje od strane onih prema kojima je ministar izdašno otvorio kantonalnu kesu.

ODGOVOR:
Članom 87. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) je propisano da ministar na prijedlog policijskog komesara za pojedina radna mjesta policijskih službenika, uz dodatak za posebne uvjete rada koji iznosi do 30% od osnovne plaće, može odrediti i veći trajni dodatak u iznosu od 10% od osnovne plaće. Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-291/13 od 08.05.2013.godine trajni dodatak je utvrđen za radna mjesta menadžmenta Uprave policije i najodgovornijih policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo (11 policijskih službenika). Navedenim policijskim službenicima ovaj dodatak je već bio utvđen Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-975/10 od 08.12.2010.godine, ali je Instrukcijom tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Muhameda Budimlića, broj: 01-222/11 od 25.02.2011.godine, ukinuta njegova provedba i primjena, što je predstavljalo apsolutno nepropisno postupanje obzirom da se provedbeni propis – pravilnik nikako ne može stavljati van snage Instrukcijom, već samo propisom kojim je i donesen – pravilnikom. Naglašavamo da nije bilo nikakve retroaktivne primjene pomenutog Pravilnika, već se isti počeo primjenjivati od dana stupanja na snagu (maj 2013,godine).

SLANJE KANDIDATA NA POLICIJSKU OBUKU
Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 02-05-29380-1/12 od 29.11.2012.godine dala saglasnost za prijem 20 policijskih službenika u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR” i za prijem 150 policijskih službenika u početnom činu “POLICAJAC”, te pomenuti Zaključak dostavljamo u prilogu. Skrećemo pažnju da je Vlada Kantona Sarajevo prepoznala urgentnu i prioritetnu potrebu zapošljavanja policijskih službenika kojih je u navedenom periodu nedostajalo cca 300. Naime, negativna praksa bivšeg ministra Muhameda Budimlića je bila da vrši popunu državnih službenika i namještenika zanemarujući u cijelosti potrebe policije i takvom negativnom kadrovskom politikom nastojao je da utiče na operativnost Uprave policije MUP-a KS.

Nakon što su okončane procedure po Javnim oglasima za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije u činu "mlađi inspektor" i u činu "policajac", kadeti su upućeni na policijsku obuku na Policijsku akademiju F MUP-a za što su obezbjeđena sredstva u Budžetu za 2013.godinu, za 50 kadeta, te su sredstva po Ugovoru plaćena 13.11.2013.godine F MUP-u. Za preostali broj kadeta koji su upućeni na školovanje novčana sredstva će se planirati u budžetu za 2014.godinu i nakon završenog školovanja uplatiti.
U cijelosti je neutemeljen navod iz tačke b) pitanja poslanika u kojem se navodi "neuvjerljiva je, da ne kažem lažna pretpostavka da će veći broj policajaca dovesti do većeg stepena sigurnosti". Naime, upravo je veliki deficit kadrova jedan od osnovnih elemenata koji je otežavao rad Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, jer operativnost samog policijskog organa u velikoj mjeri zavisi i od broja policijskih službenika koji se nalaze na terenu. Naglašavamo da i nakon što se zaposle navedeni kadeti u ovom ministarstvu će ostati upražnjeno još cca 130 radnih mjesta policijskih službenika a za očekivat je i veći broj obzirom da na kadrovsku popunjenost utiču i odlasci u penziju i slično.

U pogledu sigurnosnih provjera obavještavamo Vas da se iste vrše za radna mjesta na kojima je utvrđen određeni stepen tajnosti shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05 i 12/09), te kako navedena radna mjesta imaju oznaku tajnosti "Interno", za njih se provela procedura na način kako je propisano pomenutim Zakonom za navedeni stepen tajnosti. Ističemo da je Komisija za izbor koja je provodila proceduru po Javnom oglasu izvršila sve potrebne provjere kod nadležnih organa u pogledu činjenica da se protiv kadeta nije pokrenut krivični postupak kao i činjenice nekažnjavanja, te je isključena svaka mogućnost da se "prošvercuje" poneki kriminalac kako se laički navodi od strane zastupnika.

2. PITANJE – IZMJENE PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA

“Prema pouzdanim informacijama iz MUP-a KS, Nermin Pećanac je tokom proteklog mjeseca potpisao Izmjene Pravilnika o plaćama, kojim je za troje načelnika iz administrativnog dijela Ministarstva omogućena isplata od po blizu 15.000,00 KM, pojedinačno, na ime posebnog dodatka na plaću, koja se inače obračunava samo policijskim službenicima na osnovu ovlaštenja i posebnih uvjeta rada. Bruto iznos kojim su građani Kantona opterećeni ovom izmjenom daleko premašuje 60.000,00 KM (šezdest hiljada maraka).
Postavljam sljedeća pitanja:
a) Je li za izmjene ovog Pravilnika ministar Pećanac dobio saglasnost ministra finansija Muhameda Kozadre? Saglasnost je, koliko znamo, obavezna.
b) Koji je pravni osnov ministar Pećanac naveo? Takva opcija ne postoji ni u jednom zakonskom rješenju.
c) Iz kojih sredstava su isplaćene ove enormne sume s obzirom da nisu bile obuhvaćene ranije planiranim sredstvima?

Naime, iako tri načelnika iz administracije (Amira Silajdžić, Sabina Bukva i Halid Matoruga) imaju, protuzakonito, visoke koeficijente za obračun plaće (kao pomoćnici ministara u drugim ministarstvima, iako je njihovo radno mjesto daleko ispod tog ranga), ministar je navodno, istim načelnicima dodijelio i poseban dodatak od 30% za obračun plaće, i to retroaktivno, za čitavu 2012. godinu i za protekle mjesece 2013. godine.
Ovim činom je ministar Pećanac, očigledno, potvrdio da niti ima snage, niti volje suprostaviti se svojim nalogodavcima iz SDA, koji su ovom izmjenom htjeli nagraditi svoje načelnike koji su u toku 2011. godine i 2012. godine uglavnom ostali bez visokih naknada koje su imali u ranijem periodu.
O čemu se radi?
Pa, i iz skupštinskih materijala, kao i iz izlaganja bivšeg ministra Muhameda Budimlića, jasno je da su nakande za komisijski rad sa prosječnih 90.000,00 KM (devedeset hiljada maraka), koliko se na godišnjem nivou izdvajalo u proteklih pet godina u MUP-u KS, bile smanjene, u mandatu minsitra Budmilića, čak za 80% od ovog iznosa.”

ODGOVOR NA PITANJE

Iako „pitanje zastupnika“ sadrži niz tendencioznih, proizvoljnih i politički motovisanih konstatacija , radi istinitog i argumentovanog informisanja ukazujemo da su iznesene netačne informacije vezano za status načelnika Sektora u Upravi administracije, tj. za njihove koeficijente i posebni dodatak na plaću.
Izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama u MUP-u KS broj 01-305/13 od 14.05.2013. godine, uvećan je dodatak na plaću načelnicima Sektora i to sa 10% na 30% a što je na identičan način bilo određeno i ranije tj. do 2005. godine.
Vezano za gore navedeni Pravilnik dobijeno je mišljenje Ministarstva finansija KS broj 08-01-02-8284/13 od 19.04.2013. godine, gdje je decidno navedeno da isti „nije u suprotnosti sa finansijskim propisima, te da se ne može primjenjivati retroaktivno“.

Dakle, NETAČNI SU NAVODI ZASTUPNIKA da je po navedenom osnovu niti bilo kojem drugom osnovu, retroaktivno isplaćeno po 15.000,00 KM načelnicima Sektora u Upravi administracije“ te da bruto iznos kojim su građani Kantona oštećeni prelazi 60.000,00 KM“ (dokaz: podaci iz Ministarstva finansija KS a po potrebi i interne platne liste).
NETAČNI SU NAVODI ZASTUPNIKA da načelnici Sektora u administraciji (AMIRA SILAJDŽIĆ, SABINA BUKVA I HALID MATORUGA), imaju nezakonite koeficijente koji su identični sa koeficijentima pomoćnika ministra u ostalim ministarstvima, jer je njihov sadašnji koeficijent 4,5 dok pomoćnici ministra imaju 5,7, a sve u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS (ranija zakonska rješenja su za navedene pozicije određivala isti koeficijent i to 2,7).
Čak su navedene pozicije sadašnjim zakonskim rješenjima nezakonito svrstane u kategoriju koeficijenata 4,5 (identično kao Načelnici odjeljenja) IAKO TO NIKADA RANIJE NIJE BILO obzirom na SPECIFIČNOST UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE MUP-a KS, na što je u više navrata pismeno upozoravano i traženo od Ministarstva finansija KS da se isprave navedene nepravilnosti.
Zbog gore navedenog, pomenute pozicije su neopravdano oštećene prilikom isplate korekcija na plaću po primjeni odredbi važećeg Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.
S tim u vezi, ovo ministarstvo će u naredom periodu inicirati izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS (PO HITNOJ PROCEDURI), kako bi se navedene nepravilnosti konačno otklonile.
Pomenuti dodatak na plaću se isplaćuje iz odobrenih novčanih sredstava u okviru odobrenog budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu.

Svi navedeni podaci su dostupni i u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo te, bez obzira na političku pozadinu, neprimjereno je da se uvaženi zastupnik bavi neistinama i u takav kontekst stavlja navedene državne službenike.

Već duže vrijeme određeni broj vozila iz institucija i zakonodavne vlasti ( pa i kad je u pitanju Kanton Sarajevo ) koristi se, na službenim vozilima, signalnim i zvučnim sistemima...
Odgovor:

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ( Sl.glasnik BiH 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10 od 14.06.2010 godine ) - prečišćeni tekst, članovima 125 i 126. propisano je koja vozila i na koji način mogu koristiti rotaciono ili treptuće svjetlo ( vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Granične policije BiH ).

Način na koji moraju biti postavljena na vozilu je propisan odredbama člana 40. Pravilnika o dimenzijama,ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima, rotaciona i trepćuća svjetla na vozilima mogu biti izvedena tako da daju samo svjetlo žute ili plave boje i moraju biti postavljeni na najvišem mjestu vozila i vidljiva sa svih strana. Također rotaciono ili treptavo svjetlo na vozilima koja se na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama, smatraju vozilom pod pratnjom ( vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju a i vozila koja se prate ) mogu biti crvene i plave boje, te postavljena tako da je crveno svjetlo postavljeno na desnoj strani vozila.

Članom 50. istog Pravilnika propisan je način na koji se upotrebljavaju uređaji za davanje zvučnih znakova na određena motorna vozila namijenjena službi hitne pomoći, vatrogasnoj službi, vozila Policijskih agencija, vozila oružanih snaga BiH, mogu biti urađeni i izvedeni posebni uređaji za davanje znakova od niza izmjenično proizvedenog zvuka dviju različitih frekvencija. Uređaj za davanje zvučnih znakova mora biti kontinuiran tako da se njegovim uključenjem istovjetno uključuju rotaciona ili treptava svjetla na vozilima iz člana 40. Pravilnika.

Za postupanje protivno odredbama člana 126. stav 1. tačke 5. gore pomenutog Zakona propisane su kazne za prekrekršaje u članu 233. stav 1. tačke 4., članu 233. stav 2. i članu 235. stav 1. tačke 21.

Na ovaj način je isključena mogućnost da se na bilo koje drugo vozilo ugrađuju i upotrebljavaju ovi uređaji i stvoren je osnov za izricanje kazni eventualnim prekršiocima ove zakonske odredbe.

Backović Zaim

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"
Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za izradu godišnjeg plana upisa mladih u srednje škole i fakultete.

Odgovor Ministarstva obrazovanja nauke i mladih
ODGOVOR

Članom 78., stav 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10 je navedeno, citiramo:
„Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole kao javne ustanove sadrži:
a) broj kandidata po školama i zanimanjima i
b) kriterije za upis učenika u prvi razred koji obavezno reguliraju žalbeni postupak.
Elemente iz prethodnog stava utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva, pri čemu će uzeti u obzir mišljenje udruženja poslodavaca i stanja na tržištu rada“.
Iz citiranog člana Zakona jasno proizilazi da ovo Ministasrtvo ima zakonsku obavezu pribavljanja mišljenja, odnosno relevatnih podataka o stanju na tržuištu rada, te potrebama poslodavaca za određenim vrstama zanimanja.
S tim u vezi, Ministarstvo svake školske godine, u maju mjesecu dobija podatke od Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, koji sadrže trenutno stanje i podatke o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima u Kantonu Sarajevo, koje učinimo dostupnim javnosti, odnosno svim zainteresiranim strukturama.
Ministarstvo te podatke obavezno prosljeđuje svim srednjim školama, koje su dužne ove podatke postaviti na vidno mjesto unutar svake škole, kako bi roditelji, ali i učenici bili u mogućnosti da steknu uvid u zanimanja koja su deficitarna, odnosno suficitarna.
Isto tako, u saradnji sa Zajednicom srednjih škola, ovo ministasrtvo svake školske godine planira upis učenika u prvi razred srednje škole.
Međutim, jedan od ograničavajućih faktora je i činjenica da bi smanjenjem upisa učenika u određene škole, došlo do stvaranja tehnološkog viška, što predstavlja ozbiljno socijalno pitanje o kojem vodimo računa.
Isto tako, u posljednjih nekoliko godina je u Kantonu Sarajevo evidentan trend upisa učenika u gimnazije i kontinuirano povećanje zahtjeva roditelja i učenika za upis u ovu vrste srednje škole, bez obzira na činjenicu da je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo suficitarno zanimanje svršeni maturant gimnazije.
Nažalost, udruženja poslodavaca, i pored inicijativa pokrenutih od strane Ministarstva, do sada nisu iskazali interesovanje kada je u pitanju navedena predmetna problematika.
I pored svega, Ministarstvo je spremno sa svim relevantnim i zainteresiranim strukturama ponovo aktuelizirati ovo pitanje, s ciljem bolje konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada nakon završetka srednje škole.

Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst) Vlada Kantona Sarajevo donosi odluku o broju i strukturi studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi.
Također, prema odredbama istog Zakona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo razmatra inicijalni prijedlog visokoškolske ustanove i predlaže Vladi broj i strukturu studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi.
Shodno naprijed navedenom, prije početka svake studijske godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo razmatraju prijedlog Univerziteta u Sarajevu za upis studenata u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa studija i u tom smislu, u svjetlu ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje te važavajući slobodu izbora svakog kandidata za upis na odgovarajuću visokoškolsku ustanovu i studijski program, valorizuje aktuelna društvena kretanja i zahtjeve tržišta rada.

S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja analizu o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti Skupštini Kantona Sarajevo za svaku godinu, koja pored ostalog sadrži i vitalne pokazatelje ( natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj i vitalni index).

Kada je u pitanju izrada strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantona Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne može biti nosilac aktivnosti

Hodžić Dževad

Polazeći od velikih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma i posebno imajući u vidu pojačani interes turista za Sarajevom u 2014.godini, pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da pokrenu hitne mjere prema inspekcijskim i d
Odgovor:

Zakonom o turističkoj djelatnosti ("Službene novine FBiH", broj 32/09) uređeno je obavljanje turističke djelatnosti, vrste usluga, uslovi i način obavljanja poslova, subjekti koji se mogu baviti ovom djelatnošću i uslovi obavljanja turističke djelatnosti.
Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče ("Službene novine FBiH", broj 30/10) utvrđeni su uslovi, način i metoda polaganja, program stručnog ispita za turističke vodiče, sastav komisije i izdavanje cerifikata o položenom stručnom ispitu, koje je u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma. O izdatim certifikatima nadležno Ministarstvo vodi Evidencijsku knjigu.
U skladu sa članom 28. ovog Zakona, za pružanje usluga turistučki vodič, nakon dobivanja cerifikata, mora imati odobrenje nadležnog općinskog organa, na čijem području pruža usluge. Pravosnažno rješenje o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča upisuje se u Upisnik turističkih vodiča koje vodi nadležni općinski organ, u skladu sa Pravilnikom o upisu turističkih vodiča ("Službene novine FBiH", broj 30/10).
Nadalje, članom 33. Zakona o turističkoj djelatnosti određeno je da turistički vodič mora imati iskaznicu turističkog vodiča, kojom se utvrđuje njegovo svojstvo. Članom 2. Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča ("Službene novine FBiH", broj 30/10) određeno je da iskaznicu turističkog vodiča izdaje kantonalni organ nadležan za poslove turizma na čijem području turistički vodič pruža uslugu, što je u ovom slučaju Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Uz zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča potrebno je priložiti odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča izdano od strane općinskg organa nadležnog za poslove turizma. Evidenciju o izdatim iskaznicama turističkog vodiča vodi nadležni kantonalni organ. Obrazac iskaznice turističkog vodiča s odgovarajućim sadržajem propisan je od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Nakon donošenja novog Zakona o turističkoj djelatnosti 2009.godine, izmjena starih turističkih iskaznica izvršena je u skladu sa članom 5. Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča ("Službene novine FBiH", broj 20/10). Kao prethodnu radnju, Ministarstvo privrede uputilo je službene zahtjeve službama općinskih organa, koji su nadležni za izdavanje odobrenja za rad turističkih vodiča, da u skladu sa Članom 28. Zakona o turističkoj djelatnosti potvrde da li su na snazi izdata ranija odobrenja za rad turističkim vodičima na području njihove općine. Po dobijanju traženih odgovora od nadležnih općina, upućen je poziv svim evidentiranim turističkim vodičima sa pravosnažnim rješenjima-odobrenjima za rad, da podnesu zahtjev za izdavanje novih iskaznica-akreditacija turističikih vodiča.
Nakon izdavanja novih turističkih iskaznica, podaci o turističkim vodičima sa područja Kantona Sarajevo, dostavljaju su Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Do danas Ministarstvo privrede je izdalo 23 iskaznice za certificirane turističke vodiče na području Kantona Sarajevo.
Iz iznesenog može se zaključiti da su vezano za djelatnost turističkih vodiča Zakonom propisane nadležnosti podijeljene na federalni, kantonalni i općinski nivo. U nadležnosti Ministarstva privrede, kao resornog kantonalnog ministarstva za oblast turizma, jeste samo izdavanje i evidencija iskaznice turističkog vodiča.
Ministarstvu privrede se u nekoliko navrata u 2013.godini obraćalo Udruženje turističkih vodiča Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se poduzmu konkretne mjere vezano za sprečavanje ilegalnog rada turističkih vodiča, sa prijedlogom da se odrede dva stalna turistička inspektora za nadzor nad radom turističkih vodiča i prijavljivanja boravka gostiju, te da se formira Turistička policija.
U cilju iniciranja rješavanja navedenih problema, Ministarstvo privrede upućivalo je u toku 2013.godine više puta Kantonalnoj upravi za inspekcijski nadzor molbe za pojačani inspekcijski nadzor, posebno u jeku turističke sezone, uz donošenje planskih aktivnosti koje bi trajale određeni vremenski period, a u čijem provođenju bi, po potrebi, u okviru zakonskih nadležnosti, bila obezbijeđena i potrebna pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvjestila je u više navrata Udruženje turističkih vodiča Kantona Sarajevo o izvršenom inspekcijskom nadzoru od strane Tržišno-turističke inspekcije na nekoliko lokaliteta u gradu i nad više turističkih vodiča, te da su protiv vodiča koji ne posluju u skladu sa Zakonom preduzete određene mjere. S obzirom na nedovoljan broj zaposlenih inspektora na području Kantona Sarajevo, provjere legalnosti rada turističkih vodiča na terenu uglavnom se provode po podnesenim prijavama ili obavještenjima od strane korisnika usluga ili konkurencije(legalni turistički vodiči), što je očito nedovoljno za efikasno rješavanje problema nelegalnog rada vodiča.
Problem je dodatno usložnjen činjenicom da su turistički vodiči obveznici fiskalizacije i korištenja fiskalne kase u obavljanju svoje djelatnosti. Nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o fiskalizaciji provodi Porezna uprava FBiH, u okviru svojih nadležnosti. Neprijavljivanjem i radom na crno, mnogi turistički vodiči zaobilaze izmirivanje i svojih poreskih obaveza.
S obzirom na ozbiljnost problema i hitnost rješavanja nelegalnog rada turističkih vodiča, a u skladu sa zakonskim nadležnostima i mogućnostima, smatramo da je potrebno pojačati inspekcijski nadzor od strane kantonalnih ali i federalnih tržišno-inspekcijskih organa, uz donošenje planskih aktivnosti koje bi trajale određeni vremenski period. Naime, shodno Članu 58. Zakona o turističkoj djelatnosti, inspekcijski nadzor nad provođenjem navedenog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedinačih akata, uslova i načina rada, nadziranih davatelja turističkih usluga, provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti.
Takođe napominjemo da je Ministarstvo privrede, na upit Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u januaru 2014.godine, dostavilo svoj prijedlog za dopunu Programa rada Inspekcije za 2014.godinu, da je " u oblasti turizma u narednom periodu neophodno pojačati inspekcijski nadzor nad radom turističkih vodiča na području Grada i Kantona Sarajevo". Po našem saznanju, pojačani inspekcijski nadzor u oblasti turizma jedna je od mjera usvojenih Programom rada Inspekcije za 2014.godinu.
Na osnovu svega iznesenog, Ministarstvo privrede je 15.05.2014.godine pokrenulo Inicijativu nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kao donosiocu Zakona o turističkoj djelatnosti, da uputi zahtjev nadležnim inspekcijskim organima i Poreskoj upravi FBiH za hitnu, organizovanu i pojačanu kontrolu rada turističkih vodiča

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u
Odgovor:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da se osnivanje osnovne škole planira, između ostalog, na prijedlog općine ili drugog pravnog lica.
Općina Centar, do danas, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije uputila prijedlog za osnivanje nove osnovne škole u naselju Šip, niti je dostavila elaborat o opravdanosti izgradnje nove škole koji obuhvata školsko područje i broj djece koja bi pohađala školu (članovi 12. i 19. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju).
Kada Općina Centar dostavi navedeni elaborat, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove šklole u naselju Šip bi će upućen Vladi, a nakon toga i Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
Nakon što Skupština Kantona Sarajevo, kao osnivač, donese Odluku o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove škole moguće je planirati sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za sufinansiranje izgradnje.

Nadamo se, da ćemo i ove godine, naići na puno razumjevanje Vlade Kantona i ove Skupštine, kada bude usvajan Budžet Kantona Sarajevo, kako bi se obezbijedila dovoljna sredstva na navedenoj budžetskoj poziciji, kako bi se pokušalo riješiti ovo goruće pitanje, kao i druga goruća pitanja, kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, odnosno objektima kulture i sporta.

2. „Da li je izbor Snježane Bodnaruk, pomoćnice za upravno-pravne poslove ministra FBiH za zdravlje zakonit, s obzirom da se radi o državnom službeniku ministarstva koje između ostalih vrši nadzor nad radom Stomatološkog fakulteta sa klinikama?“
Odgovor:

Snježana Bodnaruk je imenovana za člana Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača. Ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo nisu zaprimilo bilo kakvu predstavku njenog pretpostavljenog u smislu protivljenja za učešće imenovane u radu Upravnog odbora navedenog Fakulteta

Odgovor prilog:
1. Da li je izbor doc.dr Amine Huseinbegović na mjesto predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama, zakonit?
Odgovor:

Doc. dr. Amina Huseinbegović je imenovana za predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača, iako je imenovana zaposlenik tog Fakulteta, jer Osnivač ima pravo iz reda prijavljenih kandidata za konkretnu poziciju izabrati onog kandidata koji će biti njegov predstavnik, bez obzira gdje je zaposlen

Odgovor prilog:
Inicijativa za osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanju djela naučnog i stručnog karaktera
Odgovor:

Prema programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu predviđeno je donošenje novog Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti, s čim u vezi vas obavještavamo da ćemo u postupku izrade pomenutog Zakona razmotriti mogućnost implementacije Vaše inicijative.

Odgovor prilog:
Inicijativa „da se CIRKUMCIZIJA uključi u BESPLATAN PAKET medicinsko-zdravstvenih usluga“.
Odgovor:

Cirkumcizija, kao zdravstvena usluga, u najvećem broju slučajeva nije medicinski indicirana, već se obavlja na lični zahtjev. Iz tog razloga, ona nije obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), od 01.04.2009. godine. Eventualna promjena sadržaja osnovnog paketa zdravstvenih usluga se treba desiti na federalnom nivou, s obzirom da je Federacija donosilac pomenute Odluke.

 M I N I S T A R

dr Eldan Lokmić

Ademović Kenan

Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?
Odgovor:

ODGOVOR:

Gospodin Memišević Zijad je nakon isteka mandata direktora KJU „Gerontološki centar“ imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Nakon provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, Upravni odbor Ustanove je poslije obavljenog intervjua sa kandidatima izvršio bodovanje i u skladu s tim za direktora Ustanove imenovao gospodina Skoko Ismeta.
Dakle, nesporna je činjenica, da gospodin Memišević Zijad nije smijenjen sa mjesta direktora Ustanove, već da mu je istekao mandat.
Nadalje, Upravni odbor je u provedenoj konkursnoj proceduri kroz obavljeni intervju imao mogućnost da cijeni poznavanje socijalne problematike svih kandidata pa tako i gospodina Skoko Ismeta.
Članom 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, 8/93 i 13/94) propisano je da direktora javne ustanove imenuje upravni odbor ustanove na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Sama procedura izbora i imenovanja direktora ustanova socijalne zaštite uređena je Pravilnikom o proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/13).
U skladu sa navedenim normativnim aktima Upravni odbor u potpunosti upravlja procedurom izbora i imenovanja direktora Ustanove.
Stoga ovo ministarstvo, a niti ministar Muamer Bandić, izuzev davanja saglasnosti na Odluku Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar“ o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, nije bilo uključeno u postupak izbora i imenovanja direktora KJU „Gerontološki centar“.
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-7121-36.2/14 od 10.04.2014. godine gospodin Hanić Nezir imenovan je za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar“, te je u tom svojstvu učestvovao u radu Upravnog odbora u proceduri izbora i imenovanja direktora navedene ustanove.

Vezano za navode o uticaju Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo, ovo ministarstvo nema komentara.

Iniciram resornom Ministarstvu da se postavi ogledalo za pomoć u saobraćaju na raskrsnici ulica Soukbunar i Put mladih Muslimana.
Odgovor:

Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, u nadležnosti je organa koji upravlja određenom saobraćajnicom, a može biti na opštinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

U konkretnom slučaju za postavljanje konveksnog ogledala, na raskrsnici ulica Soukbunar-Put mladih Muslimana, nadležno je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Radnici KJKP"Rad"d.o.o.Sarajevo su očistili stepenište iako se redovno održava u okviru ručnog čišćenja.
Međutim, kako je stepenište dotrajalo i u veoma lošem stanju izrastanje trave je neminovno, naročito u ovom periodu kada su veće količine padavina uzrokovale bujanje vegetacije iako se ista otklanja.
Korov raste van stepeništa i nije u nadležnosti istog preduzeća ,te je potrebno dato stepenište sanirati, jer isto predstavlja i problem zimskog održavanja.

Zašto su prekršene zakonske odredbe koje se referiraju na preusmjeravanje vlastitih sredstava budžetskih korisnika, koje su navedene u Pravilniku o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda budžetskih korisnika osnovnih i srednjih škola („Slu
Odgovor:

Odgovor na Zastupničko pitanje

Prije nego što konkretno odgovorimo na Vaše pitanje, smatramo da je potrebno navesti nekoliko činjeničnih stanja koji su vezane za vlastite prihode budžetskih korisnika i koje su za posljedicu imale potrebu da se ova oblast mora bolje i kvalitenije regulisati:

- Analizirajući broj zaposlenih po mjesecima tokom 2013. godine može se vidjeti da su budžetski korisnici u pojedinim mjesecima 2013. godine imali više zaposlenih u odnosu na plan, a većina njih je i bez saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo odobravala prijem novih zaposlenika.

Ovo povećanje broja zaposlenih je prouzrokovalo i nedostatak sredstava za isplatu plaća do kraja 2013. godine, što je dovelo do prekoračenja Budžeta 2013. godine, a u suprotnosti je sa članovima 53. i 57. Zakona o budžetima u FBiH, u kojima se navodi: „budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom“.
Iako je izvršeno prekoračenje Budžeta iz budžetskih sredstava, budžetski korisnici su imali svoje vlastite prihode i nisu izvršili preraspodjelu vlastitih sredstava na bruto plaće.
Vlada Kantona Sarajevo je za sve budžetske korisnike, prilikom planiranja Budžeta 2014. godine smatrala opravdanim da jedan dio vlastitih sredstava preusmjeri sa drugih pozicija (a najvećim djelom sa Ugovorenih i drugih posebnih usluga) na pozicije bruto plaća i naknada.

- Tokom izrade Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.g. Vlada Kantona je zauzela jedinstveni stav po kojem je jedan dio sredstva za plan plaća i naknada, koja će biti potrebna za isplatu plaće do kraja 2014.g. kod svih budžetskih korisnika, nadoknadila iz vlastitih sredstava bilo da se radi o tekućem prilivu vlastitih sredstava ili razgraničenim prihodima.

- Kao što Vam je poznato, Skupština Kantona Sarajevo je naložila da se provedu mjere štednje i racionalizacije na svim pozicijama, te je prilikom planiranja Budžeta 2014. godine u Javnoj raspravi na Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu od strane zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo zahtjevano da se naprave uštede na svim pozicijama u Budžetu, a posebno na Ugovorenim i drugim posebnim uslugama.

Kako resorna ministarstva (između ostalih i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade), nisu utvrdili kriterije za smanjenje usluga na kojima su se očekivale uštede (najviše kod Ugovorenih i drugih posebnih usluga), za sve budžetske korisnike, planirane su na bazi Izvršenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu na kojem su vršena umanjenja (uštede) sredstva.
Kod Ugovorenih i drugih posebnih usluga su izvršene uštede po osnovu izdataka od drugih samostalnih djelatnosti - ugovori o djelu i sl. (ušteda 80% od izvršenja 2013. g.), izdataka za rad komisija (ušteda 80% od izvršenja 2013. g.), usluga reprezentacije (ušteda 80% od izvršenja 2013. g.), kao i usluga stručnog obrazovanja (ušteda 80% od izvršenja 2013. g.).

Kako su se pozicije Ugovorenih i drugih posebnih usluga morale smanjiti, bez obzira na izvore sredstava iz kojih se finansiraju, planirani vlastiti prihodi na Ugovorenim uslugama preusmjereni su na pozicije koje u proteklim godinama evidentno bilježile nedostatak budžetskih sredstava, a sve u cilju ne dolaženja u situaciju da imamo deficit sa jedne strane i razgraničene vlastite prihode sa druge.

- Prema definiciji iz člana 2. stav 25. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 13/14) javni prihod predstavljaju sva novčana sredstva naplaćena na osnovu prihoda, naknada, te prihoda od pružanja javnih usluga i djelatnosti, primitaka od emitiranih vrijednosnih papira, kredita, transfera i donacija koji se moraju deponovati na Jedinstveni račun Trezora. U skladu sa tim, vlastiti prihodi ulaze u grupu javnih prihoda, koji su kao i ostale vrste prihoda regulisane određenim zakonskim ili podzakonskim aktima.

- Prema definiciji iz člana 2. stav 5. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 13/14), Budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci FBiH, kantona, gradova i općina za period jedne fiskalne godine, a u članu 105 istog Zakona kaže se da: „u slučaju da su odredbe drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivaće se ovaj zakon“, tj. Budžet koji je usvojen predstavlja najviši akt i pravosnažan dokument koji u sebi sadrži konačne iznose na prihodovnoj i rashodovnoj strani i koji se jedino mogu mijenjati u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu ili eventualnim izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.

- Donošenje Budžeta podrazumijeva usklađivanje svih podzakonskih akata u cilju kvalitetnog sprovođenja istog, pa tako u članu 24. stav 1. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 13/14) se kaže da: „Vlada uredbom utvrđuje vlastite prihode, način i rokove raspodjele“.

Takođe, donošenjem Zakona o budžetima u FBiH krajem 2013. godine, svi nivoi vlasti su u obavezi da usklade podzakonske akte, pa i uredbe.
U skladu sa navedenim, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak, broj: 02-05-12763-50/14 od 08.05.2014. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da u saradnji sa drugim ministarstvima i budžetskim korisnicima Kantona Sarajevo izradi tekst uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, te prijedlog uredbe dostavi Vladi Kantona Sarajevo, radi donošenja.
Sredstva planirana na bruto plaćama i naknadama iz vlastitih prihoda za sve budžetske korisnike, u proteklom periodu 2014. godine još uvijek nisu izvršavana (samim tim nije prekršen ni Zakon) iz razloga što je u proceduri donošenje novog podzakonskog akta koji će regulisati ovu oblast, a biće u skladu sa usvojenim Budžetom za 2014. godinu od strane Skupštine Kantona Sarajevo.

U skladu sa navedenim, ustanovljeno je da važeći podzakonski akti koji regulišu ovu materiju, nisu pokazali najbolje rješenje u praksi i u situaciji nedostatka sredstava predstavljaju polje koje se može bolje regulisati, a čiji primjer nalazimo na višim nivoima vlasti, te je Vlada, kroz Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu i zaključke koje je donijela nakon usvajanja Budžeta, krenula u proceduru boljeg rješavanja utvrđivanja i raspodjele vlastitih prihoda budžetskih korisnika.
Smatramo da svi moramo biti više svjesni važnosti novog Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 13/14), koji je donesen krajem 2013.g. i koji za razliku od prethodnog, veliki značaj i akcenat stavlja na fiskalnu odgovornost i finansijsku disciplinu u kojoj će učestvovati svi budžetski korisnici pojedinačno, što implicira da svi budžetski korisnici moraju zauzeti aktivniji stav u iznalaženju novih riješenja kako bi cjeloukupan sistem mogao normalno funkcionisati.

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne?
Odgovor:

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem vas obavještavamo da Ministarstvo zdravstva nije zaprimilo nikakvu obavijest od nadležnih institucija, inspektorata Kantona Sarajevo, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili eventualno Federalnog ministarstva zdravstva o pomenutom lijeku, niti je zaprimljena bilo kakva obavijest o povlačenju određene serije lijeka.
Također vas obavještavamo da je Ministarstvo zdravstva, po prijemu zastupničkog pitanja tražilo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove-Inspektorata sanitarne. zdravstvene i farmaceutske inspekcije da provjeri koje serije lijeka su u prometu u apotekama na području Kantona Sarajevo te da li su sve serije lijeka Controloc legalno na tržištu, o čemu ćemo Skupštinu Kantona Sarajevo obavijestiti naknadno.

DOPUNA ODGOVORA

Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zaprimilo obavijest da po predmetnom pitanju ova Agencija nema spoznaja o uvozu lijeka Controloc iz Indije.
Dostavljen je i spisak svih serija predmetnog lijeka u svim dozama/pakovanjima/oblicima koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, za koje je Kontrolna laboratorija Agencije izvršila kontrolu kavliteta /ispravnosti serija lijeka tokom 2013.godine i to:

Red broj Pk broj Datum prijema uzorka Naziv lijeka Farmaceutski oblik i jačina Svrha kontrole lijeka Serija
1 8379/KSS-491 21.2.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205913
2 8758/KSS-770 26.3.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205766
3 9359/KSS-1371 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213712
4 9360/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213713
5 9356/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213718
6 9357/KSS-1369 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 200188
7 9358/KSS-1370 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213719
8 9354/KSS-1366 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 200038
9 9355/KSS-1367 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 210237
10 2109/PS-1372 6.8.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Prva serija 10900274
11 11128/KSS-3159 28.11.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 10941412

Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina
Odgovor:

Na postavljeno pitanje pod tačkama 1 i 2 dajemo sljedeći odgovor:

Do milionskog  gubitka u KJKP“GRAS“  došlo je između ostalog :

 • zbog  viška zaposlenih kojih je oko 1000 za čije plaće je potrebno mjesečno 2 miliona KM što povećava gubitak iz mjeseca u mjesec;
 • zbog nedomaćinskog poslovanja zašto je odgovoran menadžment preduzeća od 2005. do danas;
 • zbog malverzacija prilikom štampanja karata za prijevoz;
 • zbog krađe goriva;
 • zbog prodaje željeza iz kruga preduzeća KJKP“GRAS“  gdje je novac od prodaje završavao na privatnim računima;
 • te zbog toga što dosada zbog svega iznesenog niko nije odgovarao niti je podnešena ijedna krivična prijava sve do  03.04.2013.godine kada je došlo do nelegalne obustave prijevoza na svim linijama u Kantonu Sarajevo, Premijer Vlade Kantona Srajevo i v.d. direktorica KJKP „Gras „ podnijeli su krivične prijave protiv lica odgovornih za nelegalnu obustavu rada.

 

Napominjemo da ove prijave do danas niko nije procesuirao.

 

Uz svo nastojanje Vlada Kantona Sarajevo nije uspjela obezbjediti potrebnu dokumentaciju i na tome se intenzivno radi kako bi se sa prikupljenom dokumentacijom odgovorni za stanje u KJKP „GRAS „ doveli pred lice pravde.

Što se tiče pitanja pod tačkom  2. vezano za ugovor potpisan sa „GREEN OIL“  obratili smo se preduzeću KJKP „GRAS „ da nam isti dostave iako do danas nijedna revizija nije dala negativan stav po pitanju zaključivanja tog ugovora.

Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je aktom broj 01-507/13 od 06.08.2013.godine obavjestilo ovo ministarstvo da je pokrenulo aktivnosti utemeljenosti navoda učestalih prijava građana ali i uposlenika pojedinih komunalnih preduzeća, a koje se odnose na rad i djelovanje preduzeća.
U cilju provjere navoda potrebno je bilo da se dostave konačni revizorski izvještaji za 2010., 2011. i 2012.godinu.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno zatražilo od kantonalnih javnih komunalnih preduzeća tražene izvještaje te su aktom broj 05-05-507-2/13 od 21.08.2013.godine isti poslani MUP-u Kantona Sarajevo i to od preduzeća: KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o., KJKP „Tržnice i pijace“ d.o.o., KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. , KJKP „Park“ d.o.o., KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. i KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo.
Po prijemu izvještaja KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo koji do danas nije dostavljen, isti će biti proslijeđen Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Odgovor Ministarstva pravde

Plate za rad uposlenih u Općinskom sudu u Sarajevu, Kantonalnom sudu u Sarajevu i Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, isplaćuju se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za tekuću godinu, kao i svim ostalim budžetskim korisnicima.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na osnovu javnog poziva koji se svake godine objavljuje finansira/sufinansira rad udruženja građana i humanitarnih organizacija.

Na ovaj način sufinansira se i rad Udruženja humanitarne organizacije „Merhamet“ iz razloga što ovo udruženje svoju djelatnost zasniva na pružanju pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, promovisanju solidarnosti kao i drugim humanitarnim djelatnostima. Finansijska sredstva koja se izdvajaju za rad ovog udruženja osiguravaju se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovog ministarstva, a u skladu sa dostavljenim Programom rada Udruženja za tekuću godinu. Isto ima obavezu kvartalno i godišnje dostavljati finansijski obračun o utrošku doznačenih sredstva, a što redovno čini. Uvidom u dostavljene izvještaje vidljivo je da se sredstva troše namjenski, u skladu sa djelatnošću i programskim aktivnostima Udruženja. Napominjemo da Ministarstvo redovno prati rad ovog udruženja te da do sada nisu uočene nepravilnosti u radu sa aspekta utroška sredstava i pružanju usluga licima u stanju socijalne potrebe.

Molim Ministarstvo pravde i uprave da mi da tumačenje definicije "Vlada u tehničkom mandatu" i koje su ovlasti iste?
Odgovor:

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona Sarajevo ne poznaju pojam „Vlada u tehničkom mandatu“, niti je taj pojam sadržan u Zakonu o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Poslovniku Vlade Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/02).
Saglasno navedenom ne možemo dati tumačenje definicije koju pravni sistem ne poznaje.
Međutim, upravo zbog široke upotrebe navedene definicije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo 23.09.2013. usvojen je termin „Vlada u ostavci” i utvrđeno da Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti u skladu s ustavom i zakonom.

Vajzović Hanka

Zašto ni nakon dva mjeseca koliko je prošlo od početka demonstracija i paljenja zgrade Kantona Sarajevo, Skupštini KS nije (u vezi s tim dešavanjima) nikad dostavljen cjelovit izvještaj (analiza) Nezavisnog odbora za nadzor policijskog komesara?
Odgovor:

ODGOVOR:

Dana 18.02.2014.godine na zahtjev Skupštine Kantona Sarajevo Nezavisni odboru za izbor i reviziju policijskog komesara (u daljem tekstu:Nezavisni odbor) ,dostavio je hitnu Informaciju o djelovanju i postupanju policijskog komesara o dešavanjima u Kantonu Sarajevo od 07.02.2014. godine i dalje (u daljem tekstu: lnformacija)
Ista je sadržavala podatke koji su Nezavisnom odboru bili dostupni u vrijeme izrade Informacije budući da se radilo o kontinuiranim događajima. U Informaciji je prezentovano kontinuirano zasjedanje Nezavisnog odbora i praćenje rada policijskog komesara, koje je predočeno u usmenoj i pismenoj formi. Informacije koje je razmatrao Nezavisni odbor dopunjene usmenim pojašnjenjima od strane policijskog komesara.već ranije su bile dostavljene i prezentovane na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od strane predstavnika Uprave policije i Ministra unutrašnjih poslova, te Nezavisni odbor nije smatrao da iste treba proslijediti poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo.
Predstavnici Nezavisnog odbora pozvani su od strane Presjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednicu Skupštine radi pojašnjenja dostavljene Informacije. Isti su prisustvovali sjednici Skupštine, ali nisu dobili priliku da prezentuju informaciju iz nepoznatih razloga.
U navedenoj Informaciji Nezavisni odbor je djelovanje policijskog komesara ocijenio je zakonitim i profesionalnim, te dao punu podršku u radu i policijskom komesaru i Upravi policije.
Prilikom ocjene o djelovanju policijskog komesara, Nezavisni odbor je imao u vidu okolnosti pod
kojima su se desili događaji od 07.02.2014. godine, raspoloživost materijalno tehničkih i ljudskih resursa. , te koordinaciju i saradnju sa drugim policijskim agencijama. U informaciji je takođe istaknuto da do 18.02.2014.godine nije bilo evidentirano niti prijavljeno prekoračenje upotrebe sile od strane policijskih službenika,
Na kraju informacije, navedeno je da će policijski komesar kontinuirano obavještavati Nezavisni odbor o daljnjim događanjima. Tokom narednih sjednica policijski komesar je informisao
Nezavisni odbor o ispunjenju svih zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo koji su se odnosili na
policijske aktivnosti.
Dana,30.05.2014.godine ,Nezavisnom odboru od strane Policijskog komesara dostavljena je Informacija sačinjena povodom preduzetih mjera i radnji,od strane policijskih službenika Uprave policije MUP- Kantona Sarajevo do 07.05.2014.godine,a u vezi protestnih okupljanja građana od 06.02.2014.godine i 07.02.2014.godine ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo .
Na sjednici Nezavisnog odbora održanoj dana,03.06.2014.godine,razmatrana je naprijed navedena informacija.
Nezavisni odbor,temeljem dostavljenih informacija i usmenog izlaganja policijskog komesara, smatra da je postupanje Policijskog komesara u cjelokupnom rukovođenju Upravom policije u datim okolnostima bilo profesionalno i zakonito.

Tražim da mi se iz Pokopa odgovori pismeno, s posebnim osvrtom na pitanja:
Odgovor:

U Odluci o uređivanju i održavanju gradskih grobalja („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 77/84, 14/85, 24/88 i 13/90) u članu 19.stav 3. jasno je precizirano da „poslove izrade betonske pdloge za nadgrobni spomenik do nivoa površine zemlje, može da vrši samo Pokop uz odgovarajuću naknadu“.
Naknadu za izradu armirno-betonskih temelja je utvrdio Nadzorni odbor preduzeća svojom Odlukom broj 141/06 od 25.01.2006.godine u iznosu od 645,60 KM plus PDV i ista uključuje slijedeće radove:
- Ručni otkup zemlje,
- Utovar na auto sa odvozom na gradsku deponiju,
- Postavljanje oplate za betoniranje temelja,
- Armiranje temelja žičanim pletivom R335,
- Betoniranje temelja betonom MB 25,
- Popločavanje staze kulir pločama (0,29x0,29x0,04),

Gore navedeno, po stručnim procjenama predstavlja realnu cijenu za navedene radove. Isto tako važno je naglasiti da je stručna izrada od strane Pokopa jedina sigurna garancija poštivanja prostorno planske dokumentacije kojom je u skladu sa važećim normativima i standardima predviđen raspored, oblik i veličine grobnog mjesta.

Odgovor u vezi pitanja broj dva a odnosi se na temelju čega i u ime koga je određena taksa u iznosu od 200,00 KM.
Vođeni dobrom praksom koju već dugo prakticiraju pokopna društva u Kantonu Sarajevo i praksa koju trenutno koriste druga pogrebna društva u drugim Kantonima u Federaciji BiH, jeste upravo iznos od 200,00 KM koju plaćaju izvođači radova tj.klesari. Napominjemo da je ovu taksu Pokop naplaćivao sve do početka rata.
Odluku o naplati takse za izvođače radova-klesare broj 203/14 od 28.02.2014.godine, je na osnovu člana 30.Statuta KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, donio Nadzorni odbor preduzeća.

Odgovor u vezi pitanja broj 3., koliko Pokop planira zaraditi po ovome osnovu.
Sva sredstva koja budu prikupljena po osonovu takse za izvođače radova-klesare u 2014.godini, Pokop će isključivo usmjeriti na izgradnju infrastrukture grobalja odnosno uređenje i unapređenje iste i to svakako neće biti dostatan iznos.

S poštovanjem,

Dostaviti: M I N I S T A R
1. naslovu
2. Sekretar Vlade Kantona Zlatko Petrović, dipl.pravnik
3. evidencija
4. arhiva

zastupnička inicijativa za izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
Odgovor:

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole.
Napominjemo da je u 2013. godini donesen Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13), te u Programu rada Ministarstva za 2014. godinu nisu planirane aktivnosti u vezi sa eventualnim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ali ako Ministarstvo zaprimi određen broj zahtjeva u vezi sa izmjenama koje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će biti spremno podržati inicijativu uvažene zastupnice, koja se odnosi na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne trolejbuske mreže tako da se izvode radovi u zimskom periodu u skladu sa primjenom tehničkih propisa za date vremenske uslove.
U vezi sa navedenim problemom na izmještanju instalacija obavještavamo Vas da se na dijelu raskopane trase preko puta zgrade OHR-a nalaze četiri kabla po 10KV, koje je bila dužna izmjestiti Elektrodistribucija. Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je kod Elektrodistribucije zatražila izmještanje elektroinstalacija 23.05.2012. godine pozivajući se na Član 33. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) gdje je utvrđeno da u slučaju rekonstrukcije cesta imaoci instalacija na cesti su dužni o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između imaoca instalacija i Direkcije cesta ili nadležnog kantonalnog organa nije drugačije uređeno. Članom 26. stav 2. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) je definisano da se pod rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, smatraju radovi na dijelu postojeće ceste kojom se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge a što se odnosi na gore navedene postojeće saobraćajnice. Nakon godinu dana uz sve intervencije i prijedlog za sporazumno izmještanje elektro instalacija zaprimili smo pismo kojim su prihvatili dogovor sa Direkcijom za Puteve. S obzirom na neusklađenost propisa koje primjenjuje Elektrodistribucija i Zakona o cestama - uprava Elektroprivrede je osporila sve dogovore te isključivo tražila naplatu izmještanja instalacija (u iznosu cca 430.000,00 KM na projektima Južne longitudinale i XII transferzale). Direkcija za puteve je nakon pribavljenog tumačenja primjene Zakona o cestama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija morala izvršiti izmjenu građevinskih dozvola kako bi na nacrtima bila precizirana vrsta radova koju bi Elektrodistribucija prihvatila. Nakon svih dostavljenih dokaza Elektrodistribucija nas je uslovila da za izmještanje njihovih instalacija izvršimo građevinske radove a da oni izmjeste kablove, što smo bili prinuđeni prihvatiti kako bi se prekinulo beskonačno utvrđivanje neusklađenih propisa. Ovakva situacija se odvijala i na XII transferzali uz to što je Elektrodistribucija pozvala inspekciju i obustavila radove na dionicama instalacija Elektrodistribucije. U prilogu dopisa dokumentovat ćemo navedenu korespodenciju sa Elektrodistribucijom .

U dijelu pitanja koje se odnosi na XII transferzalu obavještavamo Vas da su se neovisno o neisplaćenom avansu :
• Izvodili radovi na rampi "C" (koja se nalazi u naselju pa se ista ne primjećuje sa glavne saobraćajnice) obuhvatajući potporne zidove odvodnju izmještanje vode , kanalizacije, rasvjete,izgradnja podputnjaka .
• Izvedeni radovi na dionici trase pored džamije u Bačićima
• Potporni zidovi i proširenje postojeće rampe B (rampa kod Standarda)
• Temelji, stubovi natputnjaka te započeti radovi na rasponskoj konstrukciji Natputnjaka.
Završni radovi na kolovoznoj konstrukciji su uslovljeni vremenskim uslovima.

U vezi sa pitanjem Dalasa i ostalih privremenih objekata na Dvanaestoj transverzali i Južnoj longitudinali, najvažnija činjenica je da finansijer Projekta EBRD ne bi dozvolio ulazak u posao i potpisivanje Ugovora da nije prethodno dobio zadovoljavajuće obrazloženje za sve segmente preseljenja i izmještanja poslovne djelatnosti koji do tada nisu realizovani kao što je slučaj sa objektima na "A" rampi Stupske petlje. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve su poslali pravovremeno ponudu za kupoprodaju navedenog objekta radi rušenja ali u situaciji neprihvatanja ponude do izražaja su došle slabosti domaćih propisa koji ne dozvoljavaju efikasan rad inspekcija. O svim ovim detaljima je pravovremeno obaviješten EBRD i dobili smo podršku za potpisivanje Ugovora jer bi u protivnom bila izgubljena i ova građevinska sezona i u tom slučaju bi Projekat u cijelosti bio upitan.

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne trolejbuske mreže tako da se izvode radovi u zimskom periodu u skladu sa primjenom tehničkih propisa za date vremenske uslove.
U vezi sa navedenim problemom na izmještanju instalacija obavještavamo Vas da se na dijelu raskopane trase preko puta zgrade OHR-a nalaze četiri kabla po 10KV, koje je bila dužna izmjestiti Elektrodistribucija. Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je kod Elektrodistribucije zatražila izmještanje elektroinstalacija 23.05.2012. godine pozivajući se na Član 33. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) gdje je utvrđeno da u slučaju rekonstrukcije cesta imaoci instalacija na cesti su dužni o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između imaoca instalacija i Direkcije cesta ili nadležnog kantonalnog organa nije drugačije uređeno. Članom 26. stav 2. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) je definisano da se pod rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, smatraju radovi na dijelu postojeće ceste kojom se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge a što se odnosi na gore navedene postojeće saobraćajnice. Nakon godinu dana uz sve intervencije i prijedlog za sporazumno izmještanje elektro instalacija zaprimili smo pismo kojim su prihvatili dogovor sa Direkcijom za Puteve. S obzirom na neusklađenost propisa koje primjenjuje Elektrodistribucija i Zakona o cestama - uprava Elektroprivrede je osporila sve dogovore te isključivo tražila naplatu izmještanja instalacija (u iznosu cca 430.000,00 KM na projektima Južne longitudinale i XII transferzale). Direkcija za puteve je nakon pribavljenog tumačenja primjene Zakona o cestama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija morala izvršiti izmjenu građevinskih dozvola kako bi na nacrtima bila precizirana vrsta radova koju bi Elektrodistribucija prihvatila. Nakon svih dostavljenih dokaza Elektrodistribucija nas je uslovila da za izmještanje njihovih instalacija izvršimo građevinske radove a da oni izmjeste kablove, što smo bili prinuđeni prihvatiti kako bi se prekinulo beskonačno utvrđivanje neusklađenih propisa. Ovakva situacija se odvijala i na XII transferzali uz to što je Elektrodistribucija pozvala inspekciju i obustavila radove na dionicama instalacija Elektrodistribucije. U prilogu dopisa dokumentovat ćemo navedenu korespodenciju sa Elektrodistribucijom .

U dijelu pitanja koje se odnosi na XII transferzalu obavještavamo Vas da su se neovisno o neisplaćenom avansu :
• Izvodili radovi na rampi "C" (koja se nalazi u naselju pa se ista ne primjećuje sa glavne saobraćajnice) obuhvatajući potporne zidove odvodnju izmještanje vode , kanalizacije, rasvjete,izgradnja podputnjaka .
• Izvedeni radovi na dionici trase pored džamije u Bačićima
• Potporni zidovi i proširenje postojeće rampe B (rampa kod Standarda)
• Temelji, stubovi natputnjaka te započeti radovi na rasponskoj konstrukciji Natputnjaka.
Završni radovi na kolovoznoj konstrukciji su uslovljeni vremenskim uslovima.

U vezi sa pitanjem Dalasa i ostalih privremenih objekata na Dvanaestoj transverzali i Južnoj longitudinali, najvažnija činjenica je da finansijer Projekta EBRD ne bi dozvolio ulazak u posao i potpisivanje Ugovora da nije prethodno dobio zadovoljavajuće obrazloženje za sve segmente preseljenja i izmještanja poslovne djelatnosti koji do tada nisu realizovani kao što je slučaj sa objektima na "A" rampi Stupske petlje. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve su poslali pravovremeno ponudu za kupoprodaju navedenog objekta radi rušenja ali u situaciji neprihvatanja ponude do izražaja su došle slabosti domaćih propisa koji ne dozvoljavaju efikasan rad inspekcija. O svim ovim detaljima je pravovremeno obaviješten EBRD i dobili smo podršku za potpisivanje Ugovora jer bi u protivnom bila izgubljena i ova građevinska sezona i u tom slučaju bi Projekat u cijelosti bio upitan.

Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima,
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja će uputiti zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za održavanjem tematske sjednice za preduzeće KJKP "Gras " d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nije nadležno da predlaže tematke sjednice, a kada je u pitanju kantonalno javno preduzeće, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o za 2011. i 2012.godinu bit će proslijeđeni Skupštini Kantona u decembru 2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u Programu rada za 2013.godinu nije imalo planirane prijedloge za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.
Naime, ovo ministarstvo je redovno održavalo radno konsultativne sastanke sa upravljačkim tijelima preduzeća, sa prijedlozima za poboljšanje funkcije u cilju organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti, budući da su komunalne djelatnosti od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.
Takođe ono što treba istaći jeste da je Vlada Kantona Sarajevo na 43.sjednici održanoj 26.11.2013.godine donijela Zaključak broj 02-05-29860-18.2/13 kojim se nalaže svim resornim ministarstvima da u saradnji sa javnim preduzećima iz svoje nadležnosti pripreme prijedlog racionalizacije i reorganizacije kompletnog sektora komunalne privrede, da sačine sanacione programe koji će u sebi imati kompletan prikaz stanja preduzeća kao i sanacione mjere, a sve u cilju poboljšanja poslovanja komunalne privrede.

Na osnovu navedenog zaduženja, ovo resorno ministarstvo kojem pripadaju kantonalna javna komunalna preduzeća obavezuje iste da dostave prijedloge i sanacione programe najkasnije do 20.01.2014.godine.
Nakon dostavljenih materijala i analiziranja istih Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša će dostaviti Vladi Kantona Sarajevo konkretne prijedloge u cilju poboljšanja poslovanja preduzeća.
U svojim prijedlozima prema Vladi Kantona Sarajevo, ovo ministarstvo će nakon analize razmotriti i prijedlog za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.

"Zašto već dvije godine stoji upražnjeno mjesto pomoćnika ministra za visoko obrazovanje"
Odgovor:

U odnosu na prvo postavljeno pitanje uvažene poslanice Hanke Vajzović, obavještavamo vas da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije izvršilo izbor kandidata za poziciju 01. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje – 1 (jedan) izvršilac, po Konkursu objavljenom u Službenim novinama FBiH, broj 51/11 od 10.08.2011. godine, odnosno da je konkursna procedura okončana bez izabranog kandidata. U odnosu na takvo okončanje konkursne procedure, u toku je spor pred Općinskim sudom u Sarajevu.

Odgovor prilog:
Da Vlada Kantona dostavi (za sva ministarstva) podatke o svim pravnim aktima – tipa uredbe, zaključka, odluke Vlade – dakle, o svim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština,
Odgovor:

U vezi pomenute poslaničke inicijative, za dostavu podataka o svim pravnim aktima – tipa uredbi, zaključaka, odluka Vlade – dakle, o svim onim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština, a proizvode finansijske posledice (u pravilu su pod oznakom tekući transferi), što znači da podrazumijevaju na godišnjem nivou opetovana finansijska izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu nije imalo takvih pravnih akata.

Brigić Ivan

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja? Koliko je imovine upisano u registar?
Odgovor:

"Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša?"

Odjeljenje za registar imovine (tačan naziv: Odjeljenje za dokumentaciju) u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, nije nadležno za evidenciju imovine od dana stupanja na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/13).

Na osnovu čl. 1. i čl. 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo, jedinstvena evidencija imovine Kantona Sarajevo – vodi se u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu:Uprava), u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

U okviru implementacije Uredbe o evidenciji imovine Kantona, Uprava je sačinila "Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo" koji je usvojen Zaključkom broj: 02-05-9370-12/13 od 24.04.2013.godine od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo sadrži VII (sedam) tačaka sa tačno utvrđenim nosiocima aktivnosti i rokom izvršenja istih.

"Koliko je imovine upisano u registar?"

Preuzimanjem (u maju mjesecu 2013.g.) i uvidom u dokumentaciju o evidenciji imovine Kantona Sarajevo od "Odjeljenja za dokumentaciju" u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, Uprava je utvrdila da su raspoloživa dokumenta zastarjela, odnosno da podaci o imovini nisu ažurirani duži vremenski period (cirka 10.god.), na osnovu čega se pristupilo izradi novih obrazaca (upitnika o podacima) koji su dostavljeni svim budžetskim korisnicima.

Imajući u vidu da se svi podaci iz obrazaca unose u novoformirani proces "bazu podataka-registar" koji je urađen (u aprilu mjesecu 2013.g. u softweru) u saradnji sa Zavodom za informatiku Kantona Sarajevo, Uprava nije u mogućnosti dati precizan odgovor na pitanje: "koliko je imovine uneseno", obzirom da se radi o kontinuiranim poslovima, odnosno o podacima koji su promjenljivog karaktera.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo u zemljišne knjige?"

Prema raspoloživim podacima, nema zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona od strane budžetskih korisnika, ali Uprava je nadležna da prilikom unosa podataka u registar ocijeni po službenoj dužnosti mogućnost uknjižbe imovine Kantona Sarajevo u saradnji sa Stručnom Komisijom i Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo.

"Koliko je registar ažuran i kakva je saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama?"

Registar-baza podataka se u ovom dijelu implementacije Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo odnosi na unos novodobijenih podataka o imovini Kantona Sarajevo, a nakon unosa podataka o imovini Kantona Sarajevo, obaveza Uprave je ažuriranje svih podataka najmanje jednom godišnje.

Saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama je zadovoljavajuća.

Čomor Eldar

Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?
Odgovor:

U vezi navedenog zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas da zakup iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo plaćaju slijedeće javne ustanove iz nadležnosti ovog ministarstva:

- KJU „Porodično savjetovalište„ smještena je u iznajmljenom prostoru „Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 28.200,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:01-49-360/12.

- Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo, smještena je u iznajmljenom prostoru Kolić Kadrije i Mašić Nihada. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 60.000,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:35-01-05-28/12.

- KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ smještena je u iznajmljenom prostoru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uz godišnju zakupninu od 404.400,00 KM, a po osnovu Ugovora broj: 0401-13/13.02.1998.g.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo korištenje poslovnih prostora plaća iz vlastitih sredstava kako slijedi:

1. Biro za zapošljavanje Novi Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Teheranski trg br. 8., uz godišnju zakupninu od 23.452,44 KM, po osnovu Ugovora broj: 1504-4/12 od 29.10.2012. godine

2. Biro za zapošljavanje Stari Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Sime Milutinovića br. 4/1, uz godišnju zakupninu od 13.792,56 KM, a na osnovu Ugovora broj: 01-05-11-2041/12 od 19.11.2012. godine.

(Aneksom ugovora izvršeno je priznavanje uloženih sredstava u obnovu i rekonstrukciju biroa Stari Grad u iznosu od 14.946,20 KM koja se kompenziraju kroz umanjenu zakupninu od 40% u periodu od 01.11.2012. do 16.07.2015. godine i iznosi 60% mjesečne zakupnine u iznosu od 690,00 KM sa PDV-om).

Odgovor prilog:
Da sve Javne ustanove koje zakup plaćaju privatnim licima, Federaciji ili drugim pravnim subjektima pređu u kancelarije ili prostore naših JP i JKP, Skenderija, ZOI 84 i sl.“
Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo podržava ovu inicijativu, te Vas informišemo da su po tom pitanju već poduzete aktivnosti, odnosno planirano je da se Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“ preseli u prostorije Centra „Skenderija“, već početkom naredne godine.

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou
Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbjeđuje sredstva i vrši nadzor nad zakonitošću rada i utroškom sredstava Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“. Navedeni Fond na ime zakupa prostora koji trenutno koristi, izdvaja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na godišnjem nivou.

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou
Odgovor:

Obavještavamo Vas u nadležnosti Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo nema u nadležnosti javne ustanove nad čijim radom vrši nadzor.

Ko su članovi Stručne komisije za pregled objekata, formirane Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-06-24-sl/09 od 31.08.2009. godine?"
Odgovor:

Rješenjem o imenovanju Stručne komisije za pregled objekata, broj 07-06-24-sl/09 od 31.08.2009. godine, koje je donijelo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, imenovana je Stručna komisija za pregled objekata koji su pod nadzorom veterinarske inspekcije od tri člana, u sastavu:
• Macanović Aladin, dr.vet.med. predsjednik
• Muhić Rusmir, dipl.ing.polj. član
• Omerović Senad, dipl.ing.polj. član
Rad navedene komisije se ne plaća.

Haverić Tarik

Molim predstavnike Ministarstva obrazovanja da otkriju imena osoba i struktura izvan Ministarstva koje vrše pritisak da se iz udžbenika za predmet Zdravi životni stilovi, koji se kao alternativa predaje u petom, šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osn
Odgovor:

Kao što Vam je poznato, od školske 2013/2014. godine je u osnovnim školama Kantona Sarajevo, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za učenike od 5. do 9. razreda, uvedena mogućnost pohađanja još jednog predmeta alternativnog vjeronauci, a to je predmet Zdravi životni stilovi.
U 39 osnovnih škola se realizira nastava iz predmeta Zdravi životni stilovi, a 392 učenika
pohađa nastavu iz ovog predmeta.
Ministarstvo je izradilo Nastavni plan i program za predmet, Priručnik za nastavnike, te Vodič za učenike.
Prema informacijama sa kojima raspolaže Ministarstvo, nastavni sadržaji se uspješno realiziraju, te napominjemo da je nastavna tema „Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja - razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti“, predviđena za izučavanje samo u 8. i 9. razredu osnovne škole.
Ministarstvo ne raspolaže informacijama u vezi sa imenima osoba i struktura izvan Ministarstva, koje, kako je navedeno u pitanju uvaženog zastupnika, vrše pritisak da se iz udžbenika za predmet Zdravi životni stilovi, koji se kao alternativa predaje u petom, šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole, izbaci poglavlje „Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja“ i da se udžbenik ponovo štampa bez ikakvog spominjanja seksualnosti“.

Koje je zakonsko uporište za saglasnost koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, zbog smanjenja isporuke prirodnog gasa, nedavno dali KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za izmjenu dnevnog vremena zagrijavanja,
Odgovor:

- odgovor -

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane – Sarajevo" u Kantonu Sarajevo, je da obavlja komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskoga društva koja su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.
Javna služba u komunalnim djelatnostima podrazumijeva komunalnu djelatnost koja kao opšte korisna djelatnost, predstavlja sistemsku cjelinu organiziranja i vršenja putem državnih službe, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizirane samostalne organizacije, koje su prihvaćene i podržane i kontrolirane od strane državne zajednice.

Zakon o komunalnim djelatnostima donijela je Skupština Kantona Sarajevo 2004.godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/04 i 21/05 – Ispravka).

Doneseni Zakon daje odgovor na pitanja koje se djelatnosti na nivou Kantona smatraju komunalnim djelatnostima, utvrđuje način obezbjeđivanja i obavljanja komunalnih djelatnosti, odnose između davaoca i korisnika komunalnih usluga i izvore sredstava za obavljanje ovih djelatnosti, uključujući i izgradnju komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druga pitanja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odredbe Zakona koje se odnose na utvrđivanje i primjenu stvarnih cijena individualnih komunalnih usluga nisu se u cijelosti provodile. Naime, i pored toga što je neovisno stručno tijelo Vlade Kantona (Komisija), koje je po zahtjevima nadzornih odbora kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, pripremalo i predlagalo Vladi Kantona stvarne cijene, ovi prijedlozi uglavnom nisu prihvatani, a često nisu ni razmatrani. Ovdje posebno treba napomenuti da je i Skupština Kantona u više navrata iskazala stav, da se «zatečene cijene komunalnih usluga ne mijenjaju».
Cijene komunalnih usluga su u nadležnosti Vlade Kantona, a koja iste može utvrditi i primijeniti u visini stvarnih troškova ili ispod tih troškova uz obavezu da razliku nadoknadi iz drugih izvora.

Između ostalog i iz navedenih razloga u budžetima Kantona Sarajevo, kontinuirano se obezbjeđuju i finansijska sredstva koja se doznačavaju KJKP na ime subvencioniranja neekonomskih cijena i saniranja negativnih rezultata poslovanja, te otklanjanja naslijeđenih finansijskih, organizacionih, kadrovskih i drugih problema koji opterećuju rad ovih preduzeća. Ukupno lošu finansijsku poziciju komunalnih preduzeća dodatno opterećuje loša naplata usluga, kao i sporost u rješavanju tuženih potraživanja. Naime, ova potraživanja su se akumulirala godinama i čine ogromna finansijska sredstva.

Zakonskim odredbama propisano je da u slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

Nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine, po prijemu obavještenja iz prethodnog stava, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da:
• odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;
• naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;
• preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;
• utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

Također, ono što treba istaći jeste da je ovo ministarstvo redovno održavalo i održava i danas radno konsultativne sastanke sa upravljačkim tijelima u preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i transport i distribuciju prirodnog gasa , te uvoznikom prirodnog gasa za Bosnu i Hercegovinu na rješavanju i prevazilaženju akumuliranih dugovanja prema "BH gasu", s obzirom da "BH gas" ima ugovorene obligacije prema ruskoj kompaniji "Gazprom eksport".

Činjenica je da su Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/13), uređuje ugovoreni odnose davaoca usluge i korisnika usluge, ali i proizvodnja, isporuka i korištenje toplotne energije za potrebe grijanja, klimatizacije, ventilacije i pripreme potrošnje tople vode u objektima sa uslovima priključenja građevine, te obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika usluge, postupke neovlaštenog korištenja i uslove mjerenja, obračuna i plaćanja utrošene toplotne energije, kao i uslovima za primjenu postupka prekida isporuke ili obustave toplotne energije i postupcima naknade štete.

U vezi svega navedenog, nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a inspekcijski nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši nadležna kantonalna, gradska ili općinska inspekcija.
U navedenoj uredbi u Poglavlju VIII – Prekid isporuke ili obustava isporuke toplotne energije

Član 55. definiše se da davalac usluge ne smije prekidati isporuku toplotne energije u vremenu kada je dužan da je distribuira, osim u slučajevima propisanim ovom uredbom u ovom članu su definisani razlozi privremene obustave isporuke toplotne energije, kao i obaveza davaoca usluge da o prekidima koji su duži od četiri sata i o planiranom trajanju prekida isporuke toplotnom energijom obavijestiti korisnike toplotne energije na podoban način. U slučaju prekida isporuke zbog tehničkih neispravnosti i kvarova ili drugih razloga na distributivnoj mreži ili više sile, kada se procjenjuje trajanje prekida duže od četiri sata, davalac usluge dužan je na pogodan način o tome obavijestiti korisnike usluge, a u slučaju kada bez isporuke toplotne energije ostane veći broj korisnika usluge, dužan je sa procjenom trajanja prekida isporuke obavijestiti korisnika usluge putem sredstava javnog informisanja.
Član 56. definiše slučajeve kada davalac usluge ima pravo obustaviti isporuku toplotne energije korisniku usluge nakon prethodnog upozorenja, uz obavezu da o isključenju obavijesti korisnika najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplotne energije.
Član 57. daje pravo davaocu usluge da može obustaviti isporuku toplotne energije bez prethodnog upozorenja u slučajevima: ako su direktno ugroženi životi ili zdravlje ljudi u okolini distributivne mreže koji zahtijevaju isključenje distributivne mreže; u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u okolini distributivne mreže koji zahtijevaju isključenje distributivne mreže; vanrednog pogona distributivne mreže u kojem prijeti opasnost od raspada dijelova termoenergetskog sistema; u svim slučajevima neovlaštenog korištenja toplotne energije iz člana 55. stava 1. ove uredbe; u slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplotne energije. O obustavi isporuke toplotne energije davalac usluge dužan je obavijestiti korisnika usluge najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplotne energije.
Član 58. propisuje da nakon otklanjanja uzroka prekida ili obustave isporuke toplotne energije, ponovna isporuka toplotne energije otpočeće kada prestane okolnost radi koje je bila obustavljena. Nakon otklanjanja uzroka prekida ili obustave, a nakon što korisnik usluge plati sve troškove prouzrokovane obustavom isporuke, davalac usluge dužan je korisniku usluge po prijemu njegovog zahtjeva, u roku od tri dana, nastaviti s isporukom toplotne energije.
Članom 59. propisano je koju naknadu plaća korisnik usluge za vrijeme prekida ili obustave isporuke toplotne energije odnosno ako u toku sezone grijanja dođe do prekida ili obustave isporuke toplotne energije duže od tri dana krivicom davaoca usluge, davalac usluge prilikom naredne naplate neće naplatiti toplotnu energiju za vrijeme prekida koji će zaokružiti na cijeli broj dana, plus još jedan dan, kao dodatak na hlađenje objekta u toku prekida, odnosno u skladu sa Tarifnim sistemom,osim ako se naplata vrši putem mjerila toplotne energije.
Član 60. propisuje kada davalac usluge ne odgovara za moguću štetu korisniku usluge koja bi nastala zbog obustave isporuke toplotne energije.

Sezona grijanja, prema Uredbi o proizvodnji i distribuciji toplotne energije traje od 15. oktobra 2013. do 15. aprila 2014. godine, a sezona 2013/2014. godine je stvarno trajala od 04.oktobra 2013. godine do 23.aprila 2014. godine.

Plan poslovanja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa kalkulacijom cijene koštanja i izvještaja o istom se podnose za kalendarsku godinu koja traje od 01.01.do 31.12. tekuće godine, odnosno za 209 dana grijanja, uz napomenu da do sada nikada nije odobrena cijena koštanja.
Cijenimo da su vanjske temperature u periodu od 15.oktobra 2013. godine do 15.aprila 2014. godine bile više od uobičajenih, ali efekti takvog vremena na poslovanje KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo se odražavaju poslovanje kako za 2013. godinu tako i za 2014. godinu.

Na osnovu usvojenog Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu može se zaključiti da je došlo do smanjenja planiranog gubitka od aktivnosti što je uzrokovano dijelom i uslijed uticaja toplog vremena, a što se vidi i iz izvještaja o poslovanju za 2013 godinu koji je usvojen na Skupštini preduzeća 25.02.2014. i dostavljen 18.03.2014. godine.

O uticaju visokih vanjskih temperatura na poslovanju u 2014. godine moguće je govoriti tek nakon izrade polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2014. godinu, a konačni efekti biće poznati 31.12. 2014. godine, nakon izrade i usvajanja izvještaja o poslovanju za 2014. godinu.

Napominjemo, da je planirani gubitak za 2014. godinu 18,9 mil. KM, te već sada se sa sigurnošću možemo tvrditi da se ne može govoriti o uštedama koje bi rezultirale smanjenje računa, jer cijena po kojoj se fakturiše nije cijena koštanja, već samo umanjenje gubitku na koje su jednim dijelom uticale i povoljne vremenske prilike, tj. manji troškovi energije.

Također, napominjemo da se smanjenje računa ne vrši zato je li neko platiša ili nije već da li je primio uslugu ili nije, odnosno u kom obimu i kvalitetu, kao što je to bio slučaj u mjesecu martu o čemu smo izvjestili i naše korisnike usluga.

S poštovanjem, M I N I S T A R

Zlatko Petrović, dipl. pravnik

Da Kantonalni operativni centar CZ, prema Zakonu o nadležnostima Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/08) preuzme koordinaciju barem u četiri gradske općine, kako ne bismo imali četiri različita tehn
Odgovor:

ODGOVOR:
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, a koje su dobijene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite je izradila projekat “Tehničko-tehnološko i organizacijsko rješenje sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Federalnog operativnog centra civilne zaštite (FOC CZ), kao i projektni zadataka “Sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara civilne zaštite u kantonalnim upravama civilne zaštite kojim se na jedinstvenim osnovama rješava pitanje opremanja svih operativnih centara civilne zaštite, te postiže kompatibilnost sredstava i opreme u Federalnim, kantonalnim i općinskim centrima civilne zaštite.

Navedena projektna dokumenta su dostavljena svim kantonima i općinama u Federaciji Bosne i Herecegovine na osnovu kojih bi se trebali realizovati projekti opremanja kantonalnih i općinskih centara civilne zaštite.

Po pitanju preuzimanja koordinacije za uspostavljanje jednog gradskog tehnološko-organizacionog sistema obavještavanja, javljanja i uzbunjivanja na području četiri gradske općine, odgovor ćete dobiti od Kantonalne uprave civilne zaštite, kojoj je također upućena Zastupnička inicijativa.

Odgovor prilog:

Mulaosmanović Fikreta

Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva
Odgovor:

Na poziciji Projekti borbe protiv maljoljetničkog prijestupništva Raz.11, Glaa 01. Potrošačka jedinica 0001, ekonsmki kod 614300 subanalitika BAN 001, u Budžetu Kabineta premijera za 2013. godinu je predviđen iznos od 70.000 KM za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo. Pravo podnošenja zahtjeva su imala udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) koja su ispunjavajla opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju – sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, te posebne kriterije navedene u javnom pozivu.

Na osnovu navedenog, premijer Kantona Sarajevo je Odlukom broj: 02-14-11810-1/13, od 20.05.2013. godine imenovao Komisiju za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva finansiranih iz budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa pozicije Kabineta premijera Kantona Saarjevo u sastavu od 5 članova. Članovi Komisije su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nevladinog sektora i Kabineta premijera.

Zadatak Komisije je bio da donese Kriterije za odobir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničke delikvencije, koji će se finasirati iz budžeta za 2013. godinu; pregleda sve prijave pristigle na osnovu objavljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu; utvrdi ispunjenost općih i posebnih kriterija za sve aplikacije na Javni poziv, kao i blagovremenost podnesenih aplikacija; u skladu sa donesenim Kriterijima utvrdi listu projekata koji će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo te pošalje obavještenje udruženjima i nevladinim organizacija čiji projekti nisu odabrani za finansiranje.

Na osnovu Odluke, Komisija je dana 15.05.2013. godine objavila Javni poziv u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo. Na osnovu pristiglih prijava, konstatovano je da jedan dio projektnih prijedloga ne zadovoljava opće i posebne kriterije utvrđene Javnim pozivom te da preostali projekti nisu po svojoj tematici bili dovoljno relevantni kako bi bili odobreni od strane Komisije za finansiranje. S tim u vezi, odlučeno je da se Javni poziv poništi i objavi novi, što je i učinjeno dana 27. 09. 2013. godine. Obavijet o objavi Javnog poziva je izašla u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo, dana 27. 09. 2013. godine.

S obzirom da je Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013 – 2015. godine usvojen na Skupštini Kantona Sarajevo dana 30.10.2013. godine, te da u opštim i posebnim kriterijima nije bilo uslovljeno usklađivanje projektnih aktivnosti sa Akcionim planom (koji još nije bio donesen), Komisija za ocjenu i odabir projekata nije vrijednovala projekte po tom osnovu.

Na osnovu tačke 3. Opštih kriterija iz Javnog poziva sve organizacije/udruženja su dužna dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini. A shodno tačci 4. Javnog poziva primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata za narednu godinu.

Komiisja je izvršila pregled i bodovanje projekata te je utvrđenu listu dostavila premijeru Kantona Sarajevo radi donošenja odluke o raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na poziciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva
Odgovor:

Na poziciji Projekti borbe protiv maljoljetničkog prijestupništva Raz.11, Glaa 01. Potrošačka jedinica 0001, ekonsmki kod 614300 subanalitika BAN 001, u Budžetu Kabineta premijera za 2013. godinu je predviđen iznos od 70.000 KM za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo. Pravo podnošenja zahtjeva su imala udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) koja su ispunjavajla opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju – sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, te posebne kriterije navedene u javnom pozivu.

Na osnovu navedenog, premijer Kantona Sarajevo je Odlukom broj: 02-14-11810-1/13, od 20.05.2013. godine imenovao Komisiju za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva finansiranih iz budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa pozicije Kabineta premijera Kantona Saarjevo u sastavu od 5 članova. Članovi Komisije su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nevladinog sektora i Kabineta premijera.

Zadatak Komisije je bio da donese Kriterije za odobir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničke delikvencije, koji će se finasirati iz budžeta za 2013. godinu; pregleda sve prijave pristigle na osnovu objavljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu; utvrdi ispunjenost općih i posebnih kriterija za sve aplikacije na Javni poziv, kao i blagovremenost podnesenih aplikacija; u skladu sa donesenim Kriterijima utvrdi listu projekata koji će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo te pošalje obavještenje udruženjima i nevladinim organizacija čiji projekti nisu odabrani za finansiranje.

Na osnovu Odluke, Komisija je dana 15.05.2013. godine objavila Javni poziv u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo. Na osnovu pristiglih prijava, konstatovano je da jedan dio projektnih prijedloga ne zadovoljava opće i posebne kriterije utvrđene Javnim pozivom te da preostali projekti nisu po svojoj tematici bili dovoljno relevantni kako bi bili odobreni od strane Komisije za finansiranje. S tim u vezi, odlučeno je da se Javni poziv poništi i objavi novi, što je i učinjeno dana 27. 09. 2013. godine. Obavijet o objavi Javnog poziva je izašla u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Kantona Sarajevo, dana 27. 09. 2013. godine.

S obzirom da je Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013 – 2015. godine usvojen na Skupštini Kantona Sarajevo dana 30.10.2013. godine, te da u opštim i posebnim kriterijima nije bilo uslovljeno usklađivanje projektnih aktivnosti sa Akcionim planom (koji još nije bio donesen), Komisija za ocjenu i odabir projekata nije vrijednovala projekte po tom osnovu.

Na osnovu tačke 3. Opštih kriterija iz Javnog poziva sve organizacije/udruženja su dužna dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini. A shodno tačci 4. Javnog poziva primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata za narednu godinu.

Komiisja je izvršila pregled i bodovanje projekata te je utvrđenu listu dostavila premijeru Kantona Sarajevo radi donošenja odluke o raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na poziciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

Filipović Selma

Molim Ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo,gospodina Muhameda Kozadru, da mi predoći informaciju o stepenu realizacije obaveze iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu,prema korisnicima (fakultetima/akademijama) pozicije LAN 011 Transfer za visok
Odgovor:

Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu za poziciju LAN011 – Transfer za visoko obrazovanje iznosio je 57.844.000 KM, a za poziciju LAN012 – Transfer za nauku iznosio je 3.700.000 KM. Izvršenje za pomenute pozicije realizovano je u punom iznosu, tj. za poziciju LAN011 u iznosu od 57.844.000 KM i za poziciju LAN012 u iznosu od 3.700.000 KM.

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevin
Odgovor:

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) i Pravilnika o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/12, 53/12,18/13 i 44/13) preciznije je razrađen izbor predstavnika etažnih vlasnika.
U skladu sa navedenim Pravilnikom započeto je testiranje predstavnika etažnih vlasnika od 04.09.2012. godine, o čemu se u Ministarstvu vodi evidenciji predstavnika etažnih vlasnika. Izabrani predstavnici etažnih vlasnika su dužni da u skladu sa važečim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona uspješno obavljaju svoje obaveze, pa tako i donošenje validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika.
Što se tiče pitanja koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona, Ministarstvo na terenu vrši provjeru utvrđivanja građevinske cjeline, provjerava validnost podnesenih Zapisnika sa skupa etažnih vlasnika, da li su izvršene pravilne procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostalih odluka u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, te daje mišljenje na odluke iz zapisnika.
Za ostale zgrada za koje nisu podneseni Zapisnici sa donošenjem odluka Ministarstvo, animira i daje upute upraviteljima, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima da usklade izvršene procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostale odluke u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima.

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi pos
Odgovor:

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o realnim potrebama, dostavlja svoj zahtjev za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zahtjeve svih škola objedini i dostavi Ministarstvu finansija koje dalje predlaže Budžet Kantona Sarajevo Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo koja usvaja Budžet za narednu godinu.
Ista procedura je poštovana i prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Znači pojedinačni zahtjevi škola su objedinjeni i proslijeđeni Ministarstvu finansija. Međutim, Ministarstvo finansija je u Prijedlogu Budžeta za 2013. godinu u velikoj mjeri reduciralo sredstva svim školama. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i same škole, u toku javne rasprave uputili su primjedbe na ovakav prijedlog Budžeta, i ukazivali su na činjenicu da će u 2013. godini u Budžetu nedostajati sredstva za isplatu plaće za decembar a da će nedostajati sredstva za materijalne troškove za pola godine. Bez obzira na ove primjedbe, Prijedlog Budžeta za 2013. godinu Ministarstva finansija, sa smanjenim sredstvima za ove namjene u školama, je usvojen od Vlade Kantona Sarajevo a zatim i od Skupštine Kantona Sarajevo.
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije poznato po kojim kriterijima je Ministarstvo finansija umanjilo budžetske zahtjeve škola.

ODGOVOR II

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole.
S ciljem razbijanja predrasuda u vezi sa terminologijom koja se koristi u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i u nazivima specijalnih škola, Javna ustanova Centar za vaspitanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece, djece oboljele od autizma i cerebralne paralize „Vladimir Nazor“ je uz saglasnost ovog ministarstva u 2013. godini promijenila naziv u „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“, čime je pokazano jasno opredjeljenje ovog ministarstva za praćenje savremenih tokova u vezi sa školovanjem djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i odbacivanje predrasuda koje se javljaju i u terminologiji, koja se, između ostalog, odnosi na naziv odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se obrazuju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama.
U vezi sa konstatacijom da broj članova školskog odbora u osnovnim školama nije usklađen sa Zakonom o ustanovama, upućujemo da je u članu 25., stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH, br: 6/92, 8/93 i 13/94) navedeno, citiramo:
„Upravni odbor ima najmanje tri a najviše devet članova“.
Shodno citiranoj odredbi Zakona, jasno proizilazi da je broj članova školskih odbora u osnovnim školama, u skladu sa spomenutim zakonom.
U vezi sa inicijativom da je članove 91. i 92. Zakona potrebno, kako je navedeno, potpuno urediti, uz obavezu da se izostavi postojeće rješenje u kojem se postojeći direktor ne može prijaviti na objavljeni konkurs, zbog toga što je bio direktor u dva mandata, obavještavamo Vas sljedeće:
Članom 91., stav 7. Zakona je navedeno, citiramo:
Direktor osnovne škole se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora uz ograničenje od najviše od dva mandata u istoj školi“.
Iz citiranog člana proizilazi da se nakon dva mandata provedena na mjestu direktora u jednoj osnovnoj školi, ostavlja mogućnost konkurisanja na mjesto direktora u drugoj osnovnoj školi na području Kantona Sarajevo.
Napominjemo da je u 2013. godini donesen Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13), te u Programu rada Ministarstva za 2014. godinu nisu planirane aktivnosti u vezi sa eventualnim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ali ako Ministarstvo zaprimi određen broj zahtjeva u vezi sa izmjenama koje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će biti spremno podržati inicijativu zastupnice Selme Filipović, koja se odnosi na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila
Odgovor:

1. Na pitanja vezana za Azil u Prači možemo dati odgovor u kontekstu preuzetih obaveza od strane Kantona Sarajevo. Osnivač Azila u Prači je privredno društvo "Murai" d.o.o. Sarajevo i njegova perspektiva je vezana za rad i poslovanje ovog privrednog društva.
Kanton Sarajevo izmiruje ugovorom preuzete obaveze prema Azilu u Prači. Da li ostali potpisnici ugovora ispunjavaju preuzete obaveze nije nam poznato.
2. Građanin koji se susretne sa bolesnom i povrijeđenom životinjom, postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 25/09), koji u okviru poglavlja IX. članom 27. stav (2) propisuje da: "Lice koje nađe napuštenu ili izgubljenu životinju dužno je o tome obavjestiti najbližu veterinarsku stanicu ili sklonište za životinje". Ovim smo odgovorili i na pitanje liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje.
3. Kanton Sarajevo u granicama svojih mogućnosti provodi Prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo. To se ogleda i u ispunjavanju svojih obaveza prema Azilu u Prači. Članom 28. stav (4) propisano je: "Sklonište za životinje osniva fizičko ili pravno lice, jedinica lokalne samouprave, općina, grad, kanton ili entitet". Imajući u vidu broj ostavljenih i napuštenih životinja – pasa, zakonodavac je u članu 43. stav (4) propisao da: " Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice u saradnji sa nadležnim općinskim tjelima sprovoditi kastraciju, sterilizaciju i obilježavanje napuštenih životinja, naročito pasa lutalica, te njihovo puštanje na mjesta prirodnog staništa, a s ciljem stabilizacije populacije napuštenih životinja kontrolom njihove reprodukcije".
4. Vlada Kantona Sarajevo nije donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, jer je donesen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. U Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo nije u njihovoj organizacionoj šemi predviđeno osnivanje hitne pomoći, niti je osnovan higijenski servis.

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo
Odgovor:

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo utvrđeni su uslovi za nabavljanje držanje i nošenje oružja i municije prema kojem lica moraju da ispunjavaju određene opšte i posebne uslove da bi dobili odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za koje se može izdati odobrenje (npr. pištolji, revolveri, lovačko oružje). Svako nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja protivno propisanim procedurama i odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo predstavlja krivično djelo propisano članom 52. navedenog Zakona. Cijenimo Vas obavijestiti da je Vlada Kantona Sarajevo na 22. sjednici od 16.05.2013. godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije sa prijedlogom da isti bude donesen po hitnom postupku. Pomenuti Zakon je nakon Odluke Skupštine Kantona Sarajevo preinačen i razmatran u formi Nacrta na 27. Radnoj sjednici od 05.06.2013. godine, te je nakon pojedinačnog izjašnjavanja 16 poslanika bilo za, a 11 poslanika bilo suzdržano, što znači da pomenuti Zakon nije dobio potrebnu Skupštinsku većinu. Važno je istaći da je Ministarstvo kao izrađivač Prijedloga pomenutog Zakona u odredbama člana 22. stav (2) predložilo težu kaznu od propisane kazne, odnosno kaznu zatvora od jedne do tri godine za krivično djelo ko na javnom mjestu bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje, kada je za nabavljanje tog oružja potrebno odobrenje..... Također Vas obavještavamo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu pokrenuti proceduru donošenja pomenutog Zakona.
Za vatrena oružja čija nabavka građanima nije dozvoljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo regulisano je Krivičnim zakonom F BiH, članom 371., koji glasi "ko neovlašteno izradi, prepravi, proda, nabavi ili razmjeni vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije, ili ko neovlašteno drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena", kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tokom svojih svakodnevnih aktivnosti preduzimaju mjere na pronalasku i oduzimanju vatrenog oružja čije nabavljanje i držanje nije dozvoljeno. Aktivnosti policijskih službenika po pitanju navedene problematike ogledaju se u prikupljanju informacija o licima koja posjeduju nelegalno vatreno oružje, vršenje pretresa lica, objekata i vozila po naredbama nadležnih sudova u cilju pronalaska vatrenog oružja a prema licima kod kojih se pronađe nelegalno vatreno oružje vrši se kriminalistička obrada i protiv lica se podnosi izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dipl. pravnik Nermin Pećanac

Konjo Hadžan

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“
Odgovor:

Prijedlog Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Kantona Sarajevo, u okviru koje su bile razrađene i definisane odredbe i način propisivanja lijekova za hroničnu trajnu terapiju na period od tri mjeseca, čime bi se osiguranicima Kantona Sarajevo osigurao komfor te smanjile gužve u ambulantama je bila upućena Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje u septembru mjesecu 2010.godine.

Posebno se cijenila potreba uvođenja i definisanja ponovljenog recepta čime se osiguranicima Katona Sarajevo, po prvi put u istoriji bosanskohercegovačkog zdravstva obezbjeđuje terapija za trajna i hronična oboljenja u trajanju od 180 dana. Predložena odluka o pozitivnoj listi lijekova se nije razmatrala od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Cijeneći potrebu uvođenja ponovljenog recepta za hroničnu terapiju, Ministarstvo zdravstva je pripremljeni materijal dostavilo Federalnom ministarstvu zdravstva i pokrenulo inicijativu da se za područje Federacije BiH i njeno stanovništvo na jedinstven način definiše ova vrsta recepta.

Pokrenutu inicijativu Federalno ministarstvo je prihvatilo i očekuje se jedinstven Pravilnik o ponovljenom receptu u okviru kojeg je definisana lista hroničnih oboljenja za koje bi se ponovljeni recept propisivao.

Ministarstvo zdravstva ima informaciju da će se pomenuti federalni pravilnik objaviti do 01.07.2011.godine, a ukoliko isti ne bude dostupan u navedenom roku, procedura propisivanja ponovljenog recepta za hronična trajna oboljenja je spremna i bit će objavljena nakon donošenja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Dana 22.06.2011. godine, oko 14,30 sati na tramsvajskoj stanici Marijin Dvor desio se incident gdje je intervenisala policija Policijske uprave Centar Sarajevo, da li je ministar MUP-a Kantona upoznat sa tim događajem, da li je tom prilikom bilo upotrebe
Odgovor:

U vezi sa navedenim izvršene su odgovarajuće provjere te je sačinjena informacija o kompletnom događaju koji se desio dana 22.06.2011.godine u ulici Maršala Tita do broja 1, općina Centar Sarajevo.
U prilogu akta dostavljamo Vam navedenu informaciju, kao odgovor na poslaničko pitanje poslanika Konjo Hadžana.

Odgovor prilog:

Pećanac Nermin

„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“
Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem „Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“ obavještavamo Vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prijedloge razrješenja iz svoje nadležnosti, koje je upućivalo prema Vladi Kantona Sarajevo, izradilo u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2011. godine do danas nije vršen prijem savjetnika i pripravnika.

Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo
Odgovor:

Od 01.01.2011. godione do danas nije uposlen ni jedan savjetnik u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na osnovu Sporazuma o preuzimanju državnog službenika između Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva Kantona Sarajevo zaključenog dana 22.02.2011. godine, na upražnjenu poziciju sekretara u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, primljena je jedna osoba i to Alma Pehlić, dipl. pravnik (VSS, završen pravni fakultet, položen stručni ispit, 27 godina 5 mjeseci i 25 dana radnog staža). U ovom ministarstvu nema uposlenih pripravnika.

„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?
Odgovor:

Komisija za izradu antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo
imenovana je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18214-5/11 od 26.5.2011.
godine.
Komisija broji 15 članova, a u istu su imenovani predstavnici svih ministarstava,
sekretar Vlade Kantona Sarajevo i šef Ureda za kvalitet. Do sada je Komisija održala dva
sastanka.
Na sastanku održanom 19.09.2011.godine dogovoreni su okvirni elementi Akcionog
plana sa sljedećim sadržajem: preventivni elementi, represija-provedba zakona, obrazovanje i
promicanje svijesti o štetnosti korupcje, monitoring i koordinacija ovog plana.
Osim toga dogovoreno je da se ispred Komisije upute dopisi:
- Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom da predlože svog
predstavnika u ovu komisiju, kao i
- svim organima uprave i službama Kantona Sarajevo kojima je potrebno zatražiti
analizu dijagnoze problema korupcije.

Rađo Dževad

Mišljenja sam da je došlo vrijeme da ispravi nepravda nanesena decertificiranim policajcima iz slučaja Zujevina i da Skupština KS uradi stvarne i političke izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS.
Odgovor:

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupak i uslovi zasnivanja radnog odnosa u svojstvu policijskog službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/06 i 4/08) te je članom 135. stav (3) pomenutog Zakona omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 1. u pogledu izmjena člana 46. Zakona o policijskim službenicima je suvišna obzirom da je u članu 46. tačka h) brisana članom 3. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/08), te je time omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 2. i 3. je neprovodiva iz razloga što se ne mogu osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju izuzeti od svih testiranja jer je onda sama procedura zapošljavanja policijskih službenika neprovodiva. Naime procedura zapošljavanja policijskih službenika se bazira na provođenju raznih vrsta testova uključujući i psiho-fizičku sposobnost, te se vrši selekcija najboljih kandidata na bazi ostvarenih bodova na navedenim testovima, a također se vrši i eliminacija kandidata koji ne zadovolje minimum standarda koji je utvrđen za svaki pojedinačan test. Dakle, sačinjavaju se bodovne liste i za zapošljavanje se predlažu kandidati koji ostvare najveći broj bodova i koji su uspješno završili sve testove iz člana 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Naglašavamo također da bilo kakve eventualne izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo koje se odnose na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju ne odnose se samo na decertificirane policajce iz slučaja "Zujevina", već na sve osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju u Bosni i Hercegovini što npr. uključuje i osobe koje su decertificirane zbog ratnih zločina i slično.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je i više nego spremno da iznađe najbolji mogući modus da se riješi pitanje decertificiranih policajaca MUP-a Kantona Sarajevo i imajući u vidu da u predstojećem periodu slijede aktivnosti oko donošenja novog Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo svi će imati priliku da daju svoje sugestije, primjedbe i mišljenja, te će se voditi računa da se iznađe način rješavanja njihovog radno-pravnog statusa. 

Konjo Hadžan

Alić Haris

"Za formiranje zasebnog sektora, odjela za vode u Kantonu Sarajevo, pošto po informacijama koje imam u toj oblasti radi samo jedan službenik. "
Odgovor:

Odgovor:
U okviru Ministarstva privrede je i Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U ovom Sektoru u oblasti vodoprivrede zaposlen je jedan državni službenik, kao što je po jedan državni službenik zaposlen za oblast šumarstva i veterinarstva. Formiranje novog sektora za vode iziskivalo bi upošljavanje novog rukovodećeg državnog službenika i nekoliko državnih službenika u nivou savjetnika. To bi imalo za posljedicu povećanje povlačenja još budžetskih sredstava za plaće novouposlenih.
Obzirom da je preporuka da se ne vrše nova upošljavanja trenutno se ne može razmišljati o formiranju novog sektora za vode.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr Rusmir Sendić

"S obzirom da su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu predviđena sredstva za stavljanje u funkciju nove škole u Starom Ilijašu, moje pitanje glasi: U kojoj fazi je procedura finalizacije navedene škole i njenog stavljanja u funkciju?"
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš su 2007. godine krenuli u izgradnju objekta nove osnovne škole u naselju Stari Ilijaš. Radovi na izgradnji su počeli u desetom mjesecu 2007. godine.

Radovi na objektu su u završnoj fazi, ostalo da se uradi jedan dio podova i sitnijih unutrašnjih radova. Ugovor sa odabranim izvođačem radova na vanjskom uređenju potpisan i radovi teku planiranom dinamikom.

Do sada je iz Budžeta Kantona Sarajevo, u periodu 2007. do 2013. godina, obezbjeđeno 3.980.000 KM i iz Budžeta Općine Ilijaš 60.000 KM. Od ovog iznosa realizirana su sredstva u iznosu od 2.779.430 KM, realizacija preostalih sredstava u toku za radove na vanjskom uređenju i komunalnim priključcima i preostalim radovima na objektu.

Takođe, u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 300.000 KM za nabavku opreme. Za račun i u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade preoceduru javne nabavke za nabavku opreme provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Očekuje se objava javnog poziva u toku naredne sedmice.

Za ispunjenje formalnopravnih uvjeta za početak rada Škole potrebno je donijeti odluku o osnivanju (na dnevnom redu Skupštine – 29.05.2013. godine), dok je Odluka o postojanju javnog interesa za osnivanje osnovne škole, donesena  2007. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/07).

Za potrebe izdvajanja ove škole iz JU OŠ „Hašim Spahić“ neophodno je bilo utvrditi školska područja, što je u nadležnosti Općine Ilijaš (utvrđuje se prema mjestu stanovanja).

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je uputilo zahtjev, broj: 11/04-38-10229-1/13, od 30.04.2013. godine, kojim se od JU OŠ „Hašim Spahić“ traže tačni podaci o učenicima ove škole, koji će prema utvrđenim aktima obrazovanje nastaviti u školi „Stari Ilijaš“.

Nakon pribavljanja potrebnih podataka provest će se potrebne procedure za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova školskog odbora i nastavak aktivnosti.

Prijedlogom Odluke o osnivanju planirano je da ministar donese uputstvo o pojedinačnim aktivnostima potrebnim za realizaciju odluke, odnosno za ispunjenje uvjeta za početak rada škole.

 

S poštovanjem,

M I N I S T A R
 Prof. dr. Damir Marjanović

"Iniciram hitnost imenovanja članova školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo po raspisanom konkursu od prije nekoliko mjeseci."
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smatra da je ova inicijativa izlišna, zbog činjenice da se ova procedura provodi.

Trajanje konkursne procedure uzrokovano je činjenicom da Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 34/03) obavezuje odgovornog javnog službenika (u ovoj situaciji Vladu Kantona Sarajevo) da imenovanje izvrši u skladu sa ovim zakonom.

Prijave po javnom pozivu su dostavljene Ministarstvu (oko 680 prijava), te je obaveza Komisije koju je formirala Vlada da obradi prispjelu dokumentaciju, nakon toga obavi intervju sa svim kandidataima.

Po okončanju intervjua dokumentacija se dostavlja nadležnim organima za izbor (školama za predstavnike uposlenika i roditelja i općinskim načelnicima za predstavnike općina).

Također, prije nastavka procedure bilo je neophodno da Vlada donese odluku o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, koja će biti u skladu sa posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, te omogućiti imenovanje školskih odbora u najvećem broju škola u potpunosti.

S poštovanjem,

 M I N I S T A R

Prof. dr. Damir Marjanović 

Pećanac Nermin

Tanović Danis

Zukić Amir

Talović Munir

Da li pismeno mišljenje Sekretara Fakulteta, Sekretara Univerziteta ili Zakonodavno-pravne komisije koje je izdato na zahtjev fizičkih ili pravnih lica može zamjeniti autentično tumačenje zakonskog teksta koje daje Skupština Kantona?“
Odgovor:

U odnosu na naprijed navedeno, Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo je mišljenja da autentično tumačenje zakonodavnog organa koji je donosilac propisa ne može zamijeniti akt nijednog drugog organa, niti je obavezujuće.

Iinicijativa da se Standardima i normatiivma obuhvati minimalan i maksimalan odnos vanjskih saradnika u odnosu na stalno uposlene na fakultetima
Odgovor:

Zakonom o visokom obrazovanju propisana je obaveza provođenja institucionalne akreditacije visokoškolskih ustanova, kao i akreditacije studijskih programa. Provođenje pomenutog procesa omogućit će, kako visokoškolskim ustanovama, tako Ministarstvu za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo, da temeljito razmotre društvenu opravdanost postojanja određenih studijskih programa.

Nadalje, napominjemo da su važeći Standardi i normativi usvojeni prije ili u toku uvođenja tzv. bolonjskog sistema studija na pojednim fakultetima i akademija, te smatramo opravdanom inicjativu kojom se ističe potreba propitivanja prikladnosti važećih Standarda i normativa u odnosu na implementaciju tzv. bolonjskog sistema studija.
Nadalje, spomenuti zakon, mišljenja smo da predloženu inicijativu treba podržati, uz napomenu da finansiranje predviđeno predmetnim zakonom ne treba biti u isključivoj obavezi ovog ministarstva, odnosno potrebno je uključivanje adekvatnih institucija različitog profila, koje na direktan ili indirektan način u okviru svojih nadležnosti tretiraju ovu problematiku.

Odgovor prilog: