Odgovori na zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Damir Marjanović

Vildana Bešlija

Elvis Vreto

Elmedin Konaković

Igor Stojanović

Segmedina Srna-Bajramović

Samir Suljević

Zvonko Marić

Bibija Kerla

Hamed Aljović

Admela Hodžić

Mirza Čelik

Senad Hasanović

Sead Milavica

Elvedin Okerić

Jasna Duraković

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Damir Nikšić

Bilsena Šahman

Dževad Poturak

Smiljana Viteškić

Vedran Jakupović

Mahir Dević

Haris Pleho

Jasmina Bišćević-Tokić

Arijana Memić

Amra Junuzović-Kaljić

Testni zastu0niki

fsdfsdf
Odgovor:

dfsdff

Amel Mekić

Aljoša Čampara

Samra Ćosović-Hajdarević

Mirza Čelik

Zastupnička inicijativa "da se uposlenicima koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, naknada za prevoz na posao i sa posla obezbjeđuje isključivo kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz".
Odgovor:

Odgovor:

Za većinu uposlenika kojima se naknada za prevoz plaća iz Budžeta Kantona Sarajevo a koji ostvaruju pravo za prevoz naknada se obezbjeđuje kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz. Tako je od ukupno isplaćenog iznosa naknada za prevoz u 2016. godini u iznosu od 5.778.361,00 KM KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo za kupovinu mjesečne radničke karte isplaćen iznos od 4.690.350,00 KM. Budžetski korisnici kojima se isplaćuje naknada za prevoz u novcu su uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je otprilike 1/5 uposlenih naknadu ostvaruje kupovinom mjesećnog kupona dok ostali uposlenici dobijaju naknadu za prevoz u novcu.

Puno veći problem za kupovinu radničkih kupona predstavljaju sve druge institucije i preduzeća kojima je osnivać ili suosnivać Kanton Sarajevo a nisu direktni budžetski korisnici kao što su Kantonalni fond za izgradnju stanova, veći dio institucija iz oblasti zdravstva (najznačajnije: Klinički centar univerziteta u Sarajevu, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo i ostale institucije zdravstva), dio fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Elektrotehnički, Fakultet za sport i tjelesni razvoj, Farmaceutski, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Pedagoška akademija, Fakultet islamskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Akademija scenskih umjetnosti i dr.), komunalna javna preduzeća (Sarajevo šume, Toplane, KJKP Rad, Pokop). Također veliki broj javnih preduzeća koja imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ne uzimaju radničke kupone kao što su (Elektroprivreda, BH Telecom, BH Pošte, sve Federalne institucije).

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Inicijativa "da se pokrenu aktivnosti na iznalaženju kreditnih sredstava za KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM".
Odgovor:

Odgovor: Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za zaduživanje Kantona Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM, niti za izdavanje garancija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo u istom ili bilo kojem drugom iznosu. KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo je na osnovu urađene analize od strane međunarodne konsultantske kuće pripremio plan za eventualni utrošak kreditnih sredstava u iznosu od 40 mil KM. Podizanje kredita u pomenutom iznosu bi omogučilo vračanje dijela obaveza duga KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo prema povjeriocima i nesporno bi poboljšalo trenutnu situaciju u preduzeću, ali je za kompletan izlazak iz krize i prestanak negativnog poslovanja potrebno poduzeti i ostale mjere restruktuiranja i reorganizacije samog preduzeća i uslova u sektoru javnog prevoza u kojima preduzeće posluje. Zaduživanje Kantona Sarajevo ili kreditno zaduživanje preduzeća sa izdatom garancijom Kantona Sarajevo je jedino moguće u slučaju da se izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu predvide sredstva za ovo zaduženje naravno u skladu sa zakonom propisanom procedurom i uz sva ograničenja koja su propisana “Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, (Službene novine Federacije BiH broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)”.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Smjena Upravnih odbora
Odgovor:

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.

Odgovor prilog:
"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."
Odgovor:

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim vozilima, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/14).
Prilikom primjene Odluke ukazala se potreba da se pojedine odredbe Odluke izmijene odnosno dopune.
Pravna rješenja:
U članu 1. izvršena je izmjena člana 4. tačka b) Odluke, a koja se odnosi na boju fijakera, tako da svi budu jednoobrazni, kao i tačke h) kojom je preciznije formulisan izgled i način kopčanja nepropusne tamnozelene vreće (za izmet) za konje sa jedne strane i fijaker sa druge strane.

U članu 2. izmijenjen je član 10. stav (2) Odluke, tako da je jasnije definisana obaveza vozača fijakera u pogledu održavanja fijakera, konja i stajališta, kao i stav (4) tako da je precizno definisan broj lica koji se može prevoziti fijakerom.
U stavu (3) dodaju se novi st. (6) i (7) kojim je detaljnije formulisana obaveza vozača fijakera u pogledu čišćenja vreće za konjski izmet, te utvrđena obaveza općine na čijoj teritiriji se odvija prijevoz fijakerom, da svojim propisom utvrdi način odlaganja pomenutog otpada, kao i mjesto odlaganja istog.

U članu 3. izmijenjen je stav (2) člana 15. Odluke tako što je precizno navedeno koji inspektori vrše inspekcijski nadzor.

Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja, koja je upravitelj u zaštičenim područjima Kantona Sarajevo, uključujući i Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ u okviru čijih granica se i obavlja fijakerski saobraćaj, nadzornici prirode, prilikom vršenja neposrednog nadzora uočili su na terenu neke nedostake Odluke, te su u tom smislu podnijeli inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima.
Cijeneći da se radi o opravdanim primjedbama Ministarstvo saobraćaja je pokrenulo proceduru izrade izmjena i dopuna Odluke, te je u tom smislu zatražilo prijedloge i drugih zainteresiranih subjekata, od kojih su stav dostavili:
- Općina Stari grad Sarajevo – Služba za komunalne poslove (akt broj: 13-05-8149/15 od 31.12.2015. godine) prema kojem nema primjedbe na postojeću Odluku;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (akt broj:01-04-3-18901 od 28.12.2015. godine) takođe konstatovalo da nema prijedloga i sugestija na tekst Odluke;
-Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ( akt broj: 05-05-31942/15 RA od 17.12.2015. godine) u potpunosti podržava inicijativu Kantonalne javne ustanove za zaštičena područja;
- Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja (akt broj: 92-2/15 od 10.04.2015. godine) predlaže izmjenu člana 4., 10. i 15. Odluke, a što je u potpunosti opravdano.

U toku izrade prijedloga izmjena i dopuna Odluke pribavljena su mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo. Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo.
Kompletan materijal je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i dalje postupanje. Vlada Kantona Sarajevo je na 46. sjednici održanoj 16.06. 2016. godine donijela zaključak broj 02-05-21278-1/16 o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u smislu prethodno navedenog odnese odluku u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona.

Odgovor prilog:
Tražim od Ministarstva saobračaja -Direkcije za ceste da mi dostave informaciju koliko ima nelegalno postavljenih bilborda ....
Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10 i 66/13) i lokacijama predviđenim Elaboratom “Reklamni panoi na području Kantona Sarajevo“ usvojenim Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-6614-12/06 od 15.03.2006.godine i prema novom Elaboratu usvojenom na 30. sjednici Općinskog vijeća Ilidža dana 27.08.2015.godine, izdala je odobrenja za slijedeće korisnike:

- EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo ukupno 5 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2 i 6 reklamnih panoa tipa "city light poster" reklamne površine 2 m2 .

- AUMENTO d.o.o. Sarajevo ukupno 17 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

- METROMEDIA d.o.o. Sarajevo ukupno 4 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

Odgovor prilog:
„tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije,kao i u ulici Prve samostalne brigade"
Odgovor:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Za postavljanje posebnih objekata potrebno je da nadležni upravitelj ceste dostavi projekat saobraćajne signalizacije za navedene ulice Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo na saglasnost, a koji bi trebao da obuhvati i mjere za smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je ”zona u kojoj je brzina kretanja ograničena”(III-26), “ djeca na cesti” ( I-20 ) ili ( III- 8 ), pješaci na cesti ( I – 21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila.
Troškovi izrade projekta, odnosno elaborata kao i postavljanje posebnih objekata pada na teret upravitelja ceste.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju drumski jastuci, umjetna ulegnuća, kraća suženja puta i cestovne kapije.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju optičke bijele crte, zvučne i vibracijske trake, te vrši bojenje markiranih dijelova puta.
Potrebno je za cijele navedene ulice dostaviti saobraćajni projekat Ministarstvu na saglasnost.
S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr.sc.Mujo Fišo

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku i
Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi novog teksta Zakona.

Inicijativa vezana za Zakon o obrazovanju odraslih.
Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020., a koji se pominju obrazloženju Zastupničke inicijative.
Rok za dostavljanje pomenutog Izvještaja sa prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih je 30. maj 2015. godine, nakon čega će materijali biti upućeni Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo radi donošenja.

Zvonko Marić

Više pitanja koja se odnose:
Odgovor:

Odgovor dostavljen zastupniku

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada ....
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 6/02), stavljena van snage prema članu 102. stav (1) Zakona o stvarnim pravima.
Naime, članom 102. stav (1) Zakona o stvarnima pravima je propisana zajednička rezerva koju čine novčani doprinosi koje etažni vlasnici uplaćuju na osnovu odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekog etažnog vlasnika donio sud. Nadalje, istom odredbom je propisano da se ovim ne dira pravo da se posebnim propisima jedinica lokalne samouprave odredi minimalni iznos mjesečne naknade po jednom kvadratnom metru stana, kako bi se održalo nesmetano održavanje zgrada.
Prema tome, etažni vlasnici su imali mogućnost da visinu zajedničke rezerve, odnosno iznos iznad minimalne nakande utvrde odlukom donesenom većinom suvlasničkih dijelova ili odlukom koju na zahtjev nekog od etažnih vlasnika donese sud, a što nije u suprotnosti ni sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.
Što se tiče iznosa minimalne naknade, primjenjuje se Odluka Vlade Kantona Sarajevo o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada, a što nije u suprotnosti sa članom 352. Zakona o stvarnim pravima kojim je propisano:
„(1) Odredbe ove glave uređuju međusobne odnose etažnih vlasnika, dok oni svoje odnose ne urede u skladu sa odredbama ovog zakona o etažnom vlasništvu, ukoliko ovi odnosi nisu uređeni drugim propisima.
(2) U slučaju sukoba ovog zakona sa drugim postojećim propisima primjenjuju se odredbe ovog zakona.
(3) Etažni vlasnici dužni su svoje odnose urediti u skladu sa ovim zakonom u roku od pet godina od njegovog stupanja na snagu“.
Pitanje vezano za postavljanje prinudnog upravitelja, obzirom da je članom 357. stav (1) Zakona o stvarnim pravima propisano: „Ako etažni vlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, jedinica lokalne samouprave će na njihov trošak odrediti prinudnog upravnika“, treba posmatrati u kontekstu odredbe člana 352. Zakona o stvarnim pravima, kao i odredbe člana 1. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, kojom je propisano da je održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom javni interes, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
Dakle, samo tamo gdje etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja, a to nisu učinile ni jedinice lokalne samouprave, ovo Ministarstvo je odredilo upravitelja za prinudno upravljanje u cilju zaštite javnog interesa.
Što se tiče obavjaštavanja javnosti, ističemo da je ovo Ministarstvo i prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade dostavilo široj javnosti, a po nacrtu istog Zakona učestvuje aktivno u javnoj raspravi u jednicama lokalne samouprave.

Odgovor prilog:
„S obzirom da Vlada Kantona Sarajevo jedino za općinu Trnovo nije izdvojila nikakva finansijska sredstva po osnovu korištenja puteva i šumskih resursa, načelnik općine Trnovo je pokrenuo incijativu da se ta sredstva koja nisu upućena općini Trnovo investi
Odgovor:

Ne postoje zakonske mogućnosti da se finansijska sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo koriste za finansiranje izgradnje javnih kuhinja.

Obrazloženje:

Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisano je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/13) i to članom 62. navedenog Zakona, kao i Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/14 i 12/16).
U članu 2. navedenog Pravilnika propisano je ko ima pravo na dodjelu namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za projekte iz oblasti šumarstva, pa tako pravo na dodjelu namjenskih sredstava imaju:
a) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao korisnici šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu,
b) privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Kantona na vlastitom šumskom zemljištu,
c) obrazovne institucije, registrovane na sudu i/ili u registru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona,
d) udruženja i fondacije, registrovana u Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo i ona koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona Sarajevo, a registrovani programski ciljevi i zadaci su im na uzgoju šuma, uzgoja i zaštite divljači te zaštite i unaprijeđenja okoliša,
e) fizička lica vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona, a koja imaju prebivalište i realizuju projekte na području Kantona.

Članom 3. istog Pravilnika navedeni su taksativno i eksplicitno projekti iz oblasti šumarstva koji se mogu finansirati/sufinansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo, a to su:
a) pošumljavanje produktivnih, a neobraslih šumskih zemljišta,
b) popunjavanje šumskih kultura,
c) njegu i zaštitu šumskih kultura,
d) prorede u šumskim kulturama,
e) prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik,
f) rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, šikara i šibljaka,
g) obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično,
h) unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala,
i) očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
j) provođenje procesa deminiranja šuma i šumskog zemljišta,
k) uzgoju i zaštiti divljači,
l) izgradnji lovno uzgojnih objekata,
m) izgradnju, održavanje i unaprjeđenje šumske putne infrastrukture (radovi u okviru ovih projekata moraju biti u funkciji protivpožarne zaštite i optimalnog gospodarenja šumama),
n) sufinansiranje tehničkih specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva i lovstva,
o) naučna istraživanja i stručne analize iz oblasti šumarstva i lovstva,
p) zaštitu šuma od požara, štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti,
r) certificiranje gospodarenja šumama.

Osim toga, dana 06.04.2016. godine objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje i na web stranici Ministarstva privrede „Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele namjenskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, sa pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo“. Po Javnom pozivu, samo je Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ podnijelo određeni broj projekata iz oblasti šumarstva (tačnije 62 projekta) za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta, i sa istim su kasnije zaključeni ugovori o finansiranju/sufinasiranju realizacije istih. Isto tako, potrebno je istaći i da KJP „Sarajevo-šume“ određeni broj gore spomenutih finansiranih/sufinansiranih projekata iz Budžeta realizira i na području općine Trnovo, a shodno Operativnom planu za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini. Pa tako, na području općine Trnovo predviđena je realizacija 6 projekata iz oblasti čišćenja i popunjavanja kultura, stručnih analiza iz oblasti šumarstva (izrada elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP “ Igmansko“ i ŠGP “Trnovsko”) i certificiranja šuma ukupne vrijednosti 339.872,57 KM.

Također, napominjemo da je u skladu sa Operativnim planom za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2015. godini (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-20964-10/15 od 31.07.2015. godine) i provedenim javnim pozivima od dana 28.09.2015. godine i od dana 28.11.2015. godine, na području Općine Trnovo realizovano 11 projekata ukupne vrijednosti 1.324.153,75 KM. Projektima su obuhvaćene slijedeće vrste radova: čišćenje kultura, okopavanje i popunjavanje kultura, prorede u kulturama i sanacija putnih komunikacija.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Odgovor prilog:
„S obzirom da Vlada Kantona Sarajevo jedino za općinu Trnovo nije izdvojila nikakva finansijska sredstva po osnovu korištenja puteva i šumskih resursa, načelnik općine Trnovo je pokrenuo incijativu da se ta sredstva koja nisu upućena općini Trnovo investi
Odgovor:

Ne postoje zakonske mogućnosti da se finansijska sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo koriste za finansiranje izgradnje javnih kuhinja.

Obrazloženje:

Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisano je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/13) i to članom 62. navedenog Zakona, kao i Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/14 i 12/16).
U članu 2. navedenog Pravilnika propisano je ko ima pravo na dodjelu namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za projekte iz oblasti šumarstva, pa tako pravo na dodjelu namjenskih sredstava imaju:
a) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao korisnici šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu,
b) privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Kantona na vlastitom šumskom zemljištu,
c) obrazovne institucije, registrovane na sudu i/ili u registru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona,
d) udruženja i fondacije, registrovana u Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo i ona koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona Sarajevo, a registrovani programski ciljevi i zadaci su im na uzgoju šuma, uzgoja i zaštite divljači te zaštite i unaprijeđenja okoliša,
e) fizička lica vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona, a koja imaju prebivalište i realizuju projekte na području Kantona.

Članom 3. istog Pravilnika navedeni su taksativno i eksplicitno projekti iz oblasti šumarstva koji se mogu finansirati/sufinansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo, a to su:
a) pošumljavanje produktivnih, a neobraslih šumskih zemljišta,
b) popunjavanje šumskih kultura,
c) njegu i zaštitu šumskih kultura,
d) prorede u šumskim kulturama,
e) prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik,
f) rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, šikara i šibljaka,
g) obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično,
h) unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala,
i) očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
j) provođenje procesa deminiranja šuma i šumskog zemljišta,
k) uzgoju i zaštiti divljači,
l) izgradnji lovno uzgojnih objekata,
m) izgradnju, održavanje i unaprjeđenje šumske putne infrastrukture (radovi u okviru ovih projekata moraju biti u funkciji protivpožarne zaštite i optimalnog gospodarenja šumama),
n) sufinansiranje tehničkih specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva i lovstva,
o) naučna istraživanja i stručne analize iz oblasti šumarstva i lovstva,
p) zaštitu šuma od požara, štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti,
r) certificiranje gospodarenja šumama.

Osim toga, dana 06.04.2016. godine objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje i na web stranici Ministarstva privrede „Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele namjenskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, sa pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo“. Po Javnom pozivu, samo je Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ podnijelo određeni broj projekata iz oblasti šumarstva (tačnije 62 projekta) za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta, i sa istim su kasnije zaključeni ugovori o finansiranju/sufinasiranju realizacije istih. Isto tako, potrebno je istaći i da KJP „Sarajevo-šume“ određeni broj gore spomenutih finansiranih/sufinansiranih projekata iz Budžeta realizira i na području općine Trnovo, a shodno Operativnom planu za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini. Pa tako, na području općine Trnovo predviđena je realizacija 6 projekata iz oblasti čišćenja i popunjavanja kultura, stručnih analiza iz oblasti šumarstva (izrada elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP “ Igmansko“ i ŠGP “Trnovsko”) i certificiranja šuma ukupne vrijednosti 339.872,57 KM.

Također, napominjemo da je u skladu sa Operativnim planom za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2015. godini (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-20964-10/15 od 31.07.2015. godine) i provedenim javnim pozivima od dana 28.09.2015. godine i od dana 28.11.2015. godine, na području Općine Trnovo realizovano 11 projekata ukupne vrijednosti 1.324.153,75 KM. Projektima su obuhvaćene slijedeće vrste radova: čišćenje kultura, okopavanje i popunjavanje kultura, prorede u kulturama i sanacija putnih komunikacija.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Odgovor prilog:
Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji
Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru, obezbjeđuju neophodna finansijska sredstva za ove namjene i dr. Odmah po donošenju Zakona, ovo Ministarstvo je u saradnji sa upraviteljem otpočelo realizaciju aktivnosti u cilju sistemskog uređenja zaštićenog prostora, u konkretnom slučaju regulisanje fijakerskog saobraćaja, te zaštitu Velike aleje kao značajnog kulturno-historijskog spomenika prirodnog naslijeđa u Kantonu Sarajevo. Iako se radi o tradicionalnoj djelatnosti na Vrelu Bosne, ocijenjeno je da se fijakerski saobraćaj odvija pod neprihvatljivim uslovima i da ima negativne posljedice na podzemne vode, dok u estetskom smislu narušava kompletan ambijent. U tom smislu, a na inicijativu ovog Ministarstva, realizovane su aktivnosti na registraciji i ograničenju broja fijakera na ukupno 32, kojima je izdato odobrenje za rad od strane Službe za privredu Općine Ilidža, a u skladu sa tada važećim Pravilnikom o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 28/07), a čiji je inicijator donošenja bilo takođe ovo Ministarstvo. Izvršena je i nabavka uniformi urađenih po motivima kulturnog naslijeđa, te opreme za fijakeriste i uređenje kočija, a prema posebno pripremljenom projektu ''Kočije i kočijaši/ Fijakeri i fijakeristi - mogućnost modernizacije i stavljanja u funkciju zaštite okoline i turističke ponude Vrela Bosne-Ilidže i Sarajeva'', u saradnji sa ''Asocijacijom za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH''. Istovremeno radi uklanjanja štetnih posljedica na vodotok Bosne i podzemnih vodnih resursa, uz velika finansijska ulaganja izgrađeno je prvobitno fijakersko stajalište iznad vrela Bosne, a potom i početno fijakersko stajalište, sa ugradnjom bioprečistača i instaliranjem mobilijara na početku Velike aleje.
Takođe, u okviru izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u zoni izvorišta vode za piće ''Sarajevsko polje'', u završnoj fazi je priprema rješenja za neutralizaciju negativnih uticaja otpadnih voda sa saobraćajnice u Velikoj aleji. Naime, planira se izgradnja vodonepropusnih jaraka za evakuaciju i tretman oborinskih voda, čime će se osigurati bolje održavanje higijene duž cijele Aleje, jer su vode od ispiranja opterećene zagađujućim materijama i negativno utiču na hidrološke resurse područja. Realno je očekivati, da se za ovu namjenu izdvoje raspoloživa sredstva iz Projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama.
Zbog evidentnih problema u primjeni Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Sl. novine KS'', broj 28/14), kojom je stavljen van snage Pravilnik iz 2007. godine, zatraženo je od Ministarstva saobraćaja pokretanje procedure izmjena i dopuna iste. Naime, prethodno pomenuti problemi vezano za regulisanje uslova vršenja prijevoza fijakerom odnose se na nedorečenost u smislu koji nadležni organ propisuje način na koji će se utvrditi lokacija za zbrinjavanje konjskog izmeta i vršiti odvoz ove vrste otpada, nije propisano posjedovanje vrećice za ovaj otpad kao sastavni dio opreme fijakera, zatim nije regulisano i precizno utvrđeno koja kantonalna inspekcija je nadležna za nadzor nad provođenjem Odluke, niti je iz važeće Odluke ispoštovana odredba koja definiše, da će nadležni općinski organ propisati izgled uniforme vozača fijakera, u skladu sa tradicijom prostora u kome se obavlja djelatnost.
Ova inicijativa je rezultirala donošenjem dana 28.06.2016. godine od strane Skupštine KS Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 27/16).
Kada je u pitanju zaštita i održavanje Velike aleje, Javna ustanova skoro sve aktivnosti u tom smislu planira i realizuje u skladu sa Projektom ''Analize stanja stabala u platana i divljeg kestena u Aleji Ilidža-Vrelo Bosne'', kojeg je 2013. godine izradio Šumarski fakultet Sarajevo. Međutim, u cilju trajne zaštite i očuvanja zdravlja stabala Velike aleje, te eliminacije svih štetnih faktora koji utiču na njen opstanak, među kojima se ističu saobraćaj (uključujući i fijakerski saobraćaj), asfaltne površine, nivo podzemnih voda, štetno djelovanje izduvnih gasova, i dr., dana 16.03.2016. godine u organizaciji Ministarstva i Javne ustanove održana je Stručna rasprava na temu ''Obnove i adekvatnog uređenja staze na Velikoj aleji SP ''Vrelo Bosne''. Zaključak Stručne rasprave bio je, da Ustanova pokrene aktivnosti na izradi Glavnog projekta kojim će dati tehnička rješenja za adekvatno uređenje Velike aleje, a da učesnici rasprave, u okviru svoje nadležnosti, prethodno dostave Ministarstvu svoje viđenje cjelokupne problematike. Dobijeni stavovi i mišljenja su krajem maja tekuće godine upućeni Javnoj ustanovi, a tom prilikom još je jednom ukazano, da je do izrade Glavnog projekta, koji će Ustanova obezbijediti u narednom periodu, neophodno osigurati kao prelazno rješenje dovođenje saobraćajnice u prihvatljivo stanje, na način da je potrebno sanirati oštećene dijelove asfaltnog zastora, što je i izvršeno početkom juna tekuće godine u skladu sa primjenom sanacionih mjera datih u prethodno navedenom Projektu Šumarskog fakulteta.

Sve navedeno govori u prilog činjenice, da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Javna ustanova kontinuirano rade na unaprijeđenju stanja na području Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', kao i u Velikoj aleji, ali takođe ukazuje na potrebu za integralnim i efikasnim mjerama nadzora. Ovdje se prije svega misli na angažovanje policijske uprave u smislu osiguranja zabrane prevoza motornih vozila, sprječavanja prosjačenja, kao i suzbijanja drugih negativnih pojava u prostoru, aktivniji angažman saobraćajne inspekcije i inspekcije zaštite prirode, jačanje nadzorničke službe Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne, a posebno angažovaniji odnos Općine Ilidža za poduzimanje mjera iz svog djelokruga rada.

Odgovor prilog:
"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sje
Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.

Odgovor prilog:
"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija - Širokača - Komatin; Latinska Ćuprija - Mahmutovac; Baščaršija - Vratnik; Vijećnica – Hladivode i Latinska Ćuprija – Jarčedoli.
Ministarstvo saobraćaja KS vodi intenzivne aktivnosti na povečanju broja voznih jedinica (kupovinom - sredstva za nabavku minibusa predviđena su budžetom Kantona Sarajevo i donacijama), a samim tim će se stvoriti pretpostavke za mogučnost održavanja registrovanih “Redova vožnje” u punom kapacitetu. Realizacija prethodno navedenih aktivnosti se očekuje u skorije vrijema, pa se može očekivati i prevazilaženje gore navedenih nedostataka u kvalitetu javnog graskog prijevoza putnika.
Takodže, može se konstatovati da u funkcionisanju javnog liniskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo postoje neadekvatno regulisana pravno – sistemska pitanja, bez čijeg se suštinskog i sistemskog rješavanja ne može obezbjediti nužan i uspješan razvoj. U cilju obezbjeđenja kontinuiranog funkcionisanja savremenog i samoodrživog sistema javnog prijevoza putnika, prilagođenog realnim prijevoznim potrebama građana Kantona Sarajevo Ministarstvo vodi slijedeće aktivnosti:
• Reorganizacija mreže linija
• Utvrđivanje adekvatnog tarifnog sistema;
• Izrada i usvajanje zakonskih i podzakonskih propisa koji definišu oblast JGPP-a u Kantonu Sarajevo.

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje kako u represivnom tako i u preventivnom smislu u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. U tom cilju posebno u vrijeme kada se očekuje dolazak većeg broja turista i drugih posjetilaca Kantonu Sarajevu donose se akcioni planovi kojima se prema sigurnosnim procjenama predviđa obilazak i pojačano prisustvo policijskih službenika na pojedinim lokalitetima. Pored navedenog Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzima i tokom ove godine će u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i drugim sigurnosnim agencijama učestovati u realizovanju zajedničkih istraga što će u konačnici rezultirati identifikovanju izvršilaca ovih krivičnih djela, dokumentovanju KD, pronalasku otuđenih motornih vozila.
Prema našim podacima, a na osnovu ranijih pokazatelja do kojih se došlo provođenjem sličnih akcija, sve navedeno će uticati na povećanje sigurnosti i smanjenje broja izvršenih ovih i drugih krivičnih djela.

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio s
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac, a za realizaciju iste zaduženi su Ministarstvo stambenih poslova (da sačini Ugovor o zakupu sa GPA, te uslove i način korištenja objekata O-9 i O-10), Ministarstvo finansija (da planira budžetska sredstva za svaku godinu u periodu zakupa) i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (da izradi kriterije za smještaj lica u stanju socijalne potrebe).

Stanovi na navedenoj lokaciji dodjeljuju se u podzakup stambeno nezbrinutim licima u stanju socijalne potrebe u skladu sa Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03), iz slijedećih kategorija:

• lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja, tj. borci branitelji Bosne i Hercegovine;
• lica koja su ostvarila pravo na tuđu njegu i pomoć i stara lica, samohrani roditelji sa maloljetnom, odnosno hendikepiranom djecom na prijedlog JU "Kantonalni centar za socijalni rad";
• ratni vojni invalidi, odnosno invalidi civilne žrtve rata sa stepenom invalidnosti od 20% do 100%, ako nije u stalnom radnom odnosu, a ima prebivalište na području Kantona;
• penzionisana lica koja do dana penzionisanja nisu riješila svoje stambeno pitanje;
• interno raseljena lica-ruševinci koji su do 06.04.1992. godine u vlasništvu posjedovali stambeni objekat ili bili nosioci stanarskog prava;
• raseljena i izbjegla lica koja koriste tuđu stambenu jedinicu i u postupku su deložacije, a ostvaruju pravo na alternativni i nužni smještaj u skladu sa Zakonom o izbjeglim i raseljenim licima ukoliko se ne mogu vratiti na svoje ognjište,
• te lica iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, pravde i uprave ukoliko nemaju rješeno stambeno pitanje.

U skladu sa predmetnom odlukom dodjela stanova u podzakup korisnicima je izvršena na osnovu planova prioriteta za rješavanje stambenih potreba ministarstava i to:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 50% - 84 stana
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 30% - 53 stana
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5% - 5 stanova
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (ustupilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo) 5% - 6 stanova
U K U P N O: 164 stana

1. Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03) utvrđen je način i uslovi davanja u podzakup stanova, poslovnih prostorija i garaža na lokaciji Otes.
U skladu sa članom 2. Odluke propisano je da je zakupodavac ovih stanova, poslovnih prostora i garaža Kanton Sarajevo, da se isti izdaju u zakup u vremenskom periodu od 30 godina, te da su to objekti kolektivnog stanovanja sa 164 stambene jedinice, 18 poslovnih prostora i 6 garaža, ukupne površine 10.874,72 m2. Stanovi se daju u zakup na period od 1. godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora o podzakupu.

Pitanje plaćanja troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ uređeno je Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04-Prečišćeni tekst i 27/04). Na osnovu ove odluke u nadležnosti Kantona je plaćanje zajedničkog održavanja prostorija i uređaja u objektima na lokaciji "Otes", a koje u punom iznosu snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije navedenog, 2004. godine potpisan je Ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i o upravljanju zgradama O-9 i O-10 na lokaciji Otes između Stambene zadruge željezničara Sarajevo, kao upravitelja, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Istim je ugovorena naknada za održavanje u iznosu od 4.051,12 KM na mjesečnom nivou, što na godišnjem nivou iznosi 48.613,44 KM, a koja se uplaćuje sa pozicije ovog ministarstva.

2. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" broj podzakupaca stanova po ministarstvima je slijedeći:

• Ministarstvo za boračka pitanja - 84 korisnika;
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice - 51 korisnik (2 stana su slobodna i u postupku su dodjele);
• Ministarstvo zdravstva - 5 korisnika;
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - 8 korisnika;
• Ministarstvo unutrašnjih poslova - 6 korisnika.

Osnov za korištenje stana je ugovor o podzakupu stana koji u ime Kantona sa podzakupcima (korisnicima stanova) zaključuje Ministarstvo stambenih poslova. Stanovi se u podzakup korisnicima dodjeljuju na period od jedne godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora.

3. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" u čijoj je nadležnosti da formira dosije, te prati socijalno stanje u toku trajanja zakupa, trenutno su slobodna 2 stana koje u podzakup dodjeljuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a što je u toku.

Stanovi u podzakup se ne dodjeljuju beskućnicima, jer isti nisu definisani u Kriterijima za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" koje je utvrdilo ovo ministarstvo, već se isti zbrinjavaju u Prihvatnoj stanici koja egzistira pri KJU "Gerontološki centar".

Napominjemo da se plaćanje zakupnine za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vrši u skladu sa članom 4. Ugovora o zakupu za navedene objekte u kojem je precizirano da: "obzirom na činjenicu da se radi o dugogodišnjem zakupu, te da novac gubi vrijednost bez obzira u kojoj je valuti izražen, radi očuvanja realne vrijednosti zakupnine, ugovorne strane su saglasne da se iznos zakupnine veže za promjene potrošačkih cijena u Austriji, a da se izračunava prema indeksu objavljenom od strane Austrijske centralne službe za statistiku, odnosno ukoliko ova nije objavljena, onda prema općem indeksu koji se koristi u Austriji". U skladu sa tim, zakupnina za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" za 2015. godinu plaća se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovoga ministarstva i iznosi 218.477,36 KM kvartalno, odnosno ukupno za 2015. godinu 873.909,44 KM (218.477,36 KM x 4 = 873.909,44 KM).

Odgovor prilog:
"Pitanje za dostavu podataka o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužilaštva KS za 2011,2012,2013,2014. i prvih 6 mjeseci 2015.godine"
Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.

Pitanje vezano za trovanje u vrtićima.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, započet je niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta rada svih odgojno-obrazovnih ustanova, pa time i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Kontinuirana je saradnja sa menadžmentom Javne ustanove „Djeca Sarajeva“. Ministar je održao dva sastanka sa menadžmentom JU „Djeca Sarajeva, na kojim se razgovaralo o stanju i aktuelnoj problematici u ustanovi te dogovarani naredni koraci za poboljšanje rada.

S ciljem utvrđivanja odgovornosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zatražilo je od Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Informacije o okolnostima trovanja hranom djece korisnika usluga JU „Djeca Sarajeva“
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ kontinuirano je dostavljala Ministarstvu Informacije o rezultatima sprovedenih nadzora i kontrola povodom trovanja hranom jednog broja djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“. U prilogu Vam dostavljamo navedene informacije.

Nakon nemilog događaja trovanja jednog broja djece u JU „Djeca Sarajeva“, tačnije u periodu od 22. do 28.04.2015. godine, sanitarni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije, zajedno sa ovlaštenim predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obišli su centralnu kuhinju JU „Djeca Sarajeva“ smještenu u vrtiću „Dječiji grad“ i vrtiće u kojima su boravila djeca sa simptomima trovanja.
Izvršeni su temeljiti pregledi u vezi primjene svih zakonskih preventivnih mjera na propisnoj upotrebi namirnica i stanju higijene uopće.
Istovremeno, Zavod za javno zdravstvo je uzeo briseve radnih površina, posuđa, odjeće i ruku uposlenika, kao i uzorke hrane koji se propisno čuvaju 72 h radi redovnih mikrobioloških analiza.

U toku navedenih radnji preduzetih od strane nadležnih tijela, od važnijih naloženih mjera i aktivnosti koje su primjenjivane za vrijeme trajanja proglašene epidemije i dalje, a u cilju razjašnjenja uzroka trovanja hranom i preventive daljeg širenja epidemije, izdvajamo:
- privremena zabrana rada centralne kuhinje,
- konzumacija suhe hrane i instant supe jednog proizvođača,
- zabrana upotrebe namirnica animalnog porijekla do daljnjeg,
- zabrana radnicama koje rade na održavanju čistoće bilo kakav doticaj sa hranom,
- generalno mehaničko čišćenje centralne kuhinje, čajnih kuhinja i vrtića,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora od strane ovlaštenog izvođača,
- obnova sanitarnih pregleda uposlenika centralne i čajnih kuhinja, vozača, te preporuka svim
uposlenicima da jedanput mjesečno urade nalaz na kliconoštvo,
- privremeno zatvaranje vrtića „Lastavica“ radi pojave najvećeg broja djece iz tog vrtića koja su se
javila zdravstvenim ustanovama sa određenim tegobama.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u narednom periodu će preduzimati radnje na poboljšanju odgojno-obazovnog procesa u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kada budu dostavljeni konačni rezultati o izvoru epidemije, odnosno nakon dostavljanja kompletne informacije od strane Zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije sa analizama i evaluacijom, Ministarstvo će insistirati na preduzimanju odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba.

Odgovor prilog:
Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz reda stručnih saradnika Ministarstva, nastavnika metodike na visokoškolskim ustanovama, profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se u tri ispitna roka: oktobar, mart i maj.
Sredstva za realizaciju stručnih ispita obazbjeđuju se od uplata kandidata i predstavljaju vlastiti prihod Ministarstva, koji se u Budžetu Kantona Sarajevo evidentira na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na poziciji 613900 LAK005- Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika.
Način sticanja i raspodjele vlastitih prihoda koje ostvaruje Ministarstvo regulisan je Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. U skladu sa navedenim Pravilnikom najmanje 20% prihoda ostvarenog od uplate kandidata za polaganje stručnih ispita raspoređuje se za finansiranje/sufinansiranje troškova Ministarstva, dok se ostatak raspoređuje za naknade članovima komisija.
Problem u vezi isplate naknada članovima komisija za polaganje stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pojavio se u 2014. godini, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planiralo i tražilo sredstva za realizaciju stručnih ispita u iznosu 120.000 KM za tri ispitna roka (kopija zahtjeva u prilogu), u odbrenom Budžetu za 2014. godinu na navedenoj poziciji sredstva nisu odobrena. U proceduri izrade i donošenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, korekciju dostavljenih zahtjeva uradilo je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, te su na poziciji 613900 LAK005 Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika, a na prijedlog Ministarstva finansija odobrena sredstva u iznosu od 27.400 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za isplatu naknada članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u martovskom ispitnom roku.
S obzirom da su se stručni ispiti organizovali i realizovali u martovskom, majskom i oktobarskom ispitnom roku, te da su kandidati uplatili sredstva, da bi mogli izmiriti obaveze prema imenovanim članovima komisija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u skladu sa zakonskim propisima, upućivalo Ministarstvu finansija zahtjeve za unos sredstava u Budžet, kao i zahtjeve za preraspodjelu sredstava (kopija zahtjeva u prilogu). Zahtjevi za preraspodjelu uvaženi su krajem godine, te su naknade članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u majskom i oktobarskom ispitnom roku isplaćene u februaru 2015. godine.
Kako su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu odobrena sredstva za navedenu namjenu, nadamo se da neće biti problema oko isplate naknada. Proces realizacije stručnih ispita je „odblokiran“, te su stručni ispiti za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u martovskom ispitnom roku u 2015. godini već relizovani, a u proceduri je i realizacija isplate naknada članovima komisija.

Odgovor prilog:

Neira Dizdarević

Inicijativa “Molim da se razmotri mogućnost uvođenja međugradskog prevoza vikendom, na relaciji: polazište Vijećnica - Bijambare ili Sutjeska - Bijamare, sa stajalištima:Ciglane - Kobilja Glava - Vogošća - Semizovac - Ljubina - Srednje - Bijambare i dr."
Odgovor:

Odgovor :

Pravilnikom o uslovima, načinu i specifićnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo” (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 28/09), propisan je način modificiranja mreže linija na području Kantona Sarajevo.
U skladu sa članom 9. Ministarstvo, može modificirati mrežu linija na zahtjev nadležnog organa općine, ukoliko utvrdi da postoji opravdanost takvog zahtjeva. Ministarstvo utvrđuje opravdanost zahtjeva nadležnog organa općine, na temelju argumenata iznesenih u obrazloženju zahtjeva, te mišljenja Komisije.

Kako do sada nije podnešen zahtjev od strane nadležnog organa općine (općina sa područja Kantona Sarajevo) za modifikaciju mreže linija u smislu uvođenja novih autobuskih linija na relacijama sa polascima sa bilo koje lokacije sa područja Kantona Sarajevo prema Bijambarama, takođe nije bilo ni inicijativa od strane prijevoznika za mogućnost uspostave linija sa područja Kantona Sarajevo prema Bijambarama, iz tih razloga nije ni pokrenuta procedura za razmatranje uvođenja autobuskih linija na pomenutim relacijama.

Odgovor prilog:
Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine