Odgovori na zastupnička pitanja

15 sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kemal Ademović

Inicijativa za "postavljanje saobraćajnih znakova i horizontalnih usporivača brzine u ulici Dejzina Bikića, MZ Šip, Općina Centar Sarajevo"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:

Članom 47.Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("SLužbeni glasnik BIH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da na osjetljivijim mjestima u naselju s intenzivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ("Službeni glasnik BIH broj 17/07) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Općina Centar Sarajevo kao nadležni upravitelj dostavila nam je projekat saobraćajne signalizacije za navedenu ulicu koji bi trebao da obuhvati i mjere smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je "zona u kojoj je brzina kretanja ograničena" (III-26), "djeca na cesti" (I-20) ili (III-8), pješaci na cesti (I-21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila. Navedeni projekat je u razmatranju.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Mario Vukasović

"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je navedeno da
" ukoliko se radi samo o imenima i prezimenima uposlenika zajedno sa funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumu zaključenja ugovora i važnost ugovora, onda ti podaci predstavljaju informaciju u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i ne podliježu ograničenju iz člana 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama. "

Postupajući po navedenom, dostavljamo slijedeću informaciju:

Uvidom u personalnu dokumentaciju i Pravilnik o organizacionoj koncepciji i organizacionoj strukturi sa sistematizacijom radnih mjesta, te izjavu direktora datu na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatuje se

da je Marsela Grezda, dana 01.11.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentski dom Nedžarići. Prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom ustanove u svojstvu kćerke.Imenovana ispunjava uslove predmetnog radnog mjesta predviđene Pravilnikom.

Prema izjavi direktora ustanove, sin istog nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi, već je uposlenik Sportskog društva Bosna, a radno mjesto koje bi podrazumjevalo poslove na teniskim terenima nisu radna mjesta koja su sistematizovana, niti postoje radnici koje te poslove obavljaju.

Ingrid Kadrić je dana 01.09.2014. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova administrativnog pomoćnika u objektu A SD Nedžarići, a prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom u svojstvu snahe i ne obavlja poslove šefa A jedinice u Nedžarićima.U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Sead Kalić je dana 01.03.2010. god. zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dispečer voznog parka u PJ stručne službe, a prema izjavi direktora imenovani nije u rodbinskoj vezi sa istim.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređen, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Na okolnosti navoda da muž direktorove kćerke obavlja poslove saradnika na studentskim nalozima odgovorno lice je zapisnički izjavilo da su navodi netačni, te da navedeno lice nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi.Radno mjesto saradnik na studentskim nalozima nije sistematizovano unutarnjim aktom Ustanove.

Ćišić Edina je dana 01.05.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentsko naselje Bjelave, a prema izjavi direktora imenovana nije u porodičnim vezama niti sa odgovornim licem niti sa njegovom obitelji. U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena, a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Mirhad Hebibović je dana 01.05.2014. god. je zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu rukovalac MMC program u PJ stručne službe, koji poslovi obuhvataju poslove održavanje web stranice, a prema izjavi odgovornog lica imenovani nije u porodičnim vezama sa njegovom obitelji.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Dizdar Adis je dana 15.05.2015.god. zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu portira, a prema izjavi odgovornog lica imenovani je u srodstvu sa odgovornim licem u svojstvu sestrića. U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o položenom certifikatu za fizičku zaštitu i položen protupožarni ispit i dokaz o radnom iskustvu kao dokazi ispunjavanja uslova navedenog radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Uvidom u Pravilnik JU Studentski centar Sarajevo broj: 689-1/14 od 19.6.2014.god. organizaciona koncepcija i organizaciona struktura sa sistematizacijom radnih mjesta utvrđeno je da odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u JU Studentski centar Sarajevo donosi direktor, te ne postoji isključiva obaveza prijema u radni odnos putem nekog od načina javnog oglašavanja, izuzev za rukovodna radna mjesta.

Na dio zastupničkog pitanja koji se odnosi na “potrebne dozvole za izgradnju i upotrebu” terniskih terena nismo u mogućnosti odgovoriti iz razloga što je nadzor nad građenjem i upotrebom navedeniog objekta u nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije Općine Ilidža, kojoj smo dana 08.01.2016. god. predmetni zahtjev proslijedili na dalji postupak.

"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je navedeno da
" ukoliko se radi samo o imenima i prezimenima uposlenika zajedno sa funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumu zaključenja ugovora i važnost ugovora, onda ti podaci predstavljaju informaciju u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i ne podliježu ograničenju iz člana 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama. "

Postupajući po navedenom, dostavljamo slijedeću informaciju:

Uvidom u personalnu dokumentaciju i Pravilnik o organizacionoj koncepciji i organizacionoj strukturi sa sistematizacijom radnih mjesta, te izjavu direktora datu na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatuje se

da je Marsela Grezda, dana 01.11.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentski dom Nedžarići. Prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom ustanove u svojstvu kćerke.Imenovana ispunjava uslove predmetnog radnog mjesta predviđene Pravilnikom.

Prema izjavi direktora ustanove, sin istog nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi, već je uposlenik Sportskog društva Bosna, a radno mjesto koje bi podrazumjevalo poslove na teniskim terenima nisu radna mjesta koja su sistematizovana, niti postoje radnici koje te poslove obavljaju.

Ingrid Kadrić je dana 01.09.2014. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova administrativnog pomoćnika u objektu A SD Nedžarići, a prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom u svojstvu snahe i ne obavlja poslove šefa A jedinice u Nedžarićima.U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Sead Kalić je dana 01.03.2010. god. zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dispečer voznog parka u PJ stručne službe, a prema izjavi direktora imenovani nije u rodbinskoj vezi sa istim.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređen, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Na okolnosti navoda da muž direktorove kćerke obavlja poslove saradnika na studentskim nalozima odgovorno lice je zapisnički izjavilo da su navodi netačni, te da navedeno lice nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi.Radno mjesto saradnik na studentskim nalozima nije sistematizovano unutarnjim aktom Ustanove.

Ćišić Edina je dana 01.05.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentsko naselje Bjelave, a prema izjavi direktora imenovana nije u porodičnim vezama niti sa odgovornim licem niti sa njegovom obitelji. U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena, a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Mirhad Hebibović je dana 01.05.2014. god. je zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu rukovalac MMC program u PJ stručne službe, koji poslovi obuhvataju poslove održavanje web stranice, a prema izjavi odgovornog lica imenovani nije u porodičnim vezama sa njegovom obitelji.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Dizdar Adis je dana 15.05.2015.god. zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu portira, a prema izjavi odgovornog lica imenovani je u srodstvu sa odgovornim licem u svojstvu sestrića. U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o položenom certifikatu za fizičku zaštitu i položen protupožarni ispit i dokaz o radnom iskustvu kao dokazi ispunjavanja uslova navedenog radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Uvidom u Pravilnik JU Studentski centar Sarajevo broj: 689-1/14 od 19.6.2014.god. organizaciona koncepcija i organizaciona struktura sa sistematizacijom radnih mjesta utvrđeno je da odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u JU Studentski centar Sarajevo donosi direktor, te ne postoji isključiva obaveza prijema u radni odnos putem nekog od načina javnog oglašavanja, izuzev za rukovodna radna mjesta.

Na dio zastupničkog pitanja koji se odnosi na “potrebne dozvole za izgradnju i upotrebu” terniskih terena nismo u mogućnosti odgovoriti iz razloga što je nadzor nad građenjem i upotrebom navedeniog objekta u nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije Općine Ilidža, kojoj smo dana 08.01.2016. god. predmetni zahtjev proslijedili na dalji postupak.

Zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH
Odgovor:

Odgovor Komisije za mlade nalazi se u prilogu.

Inicijativa za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima"
Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Inicijativa za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima"
Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor, te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno obaviješteni odmah nakon što pravilnik bude usvojen.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović

Eldar Čomor

Zakon o komunalnim djelatnostima
Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata i poslove stambene inspekcije.
U sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.
Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

Odgovor prilog:
Inicijativa prema ministarstvu zdravstva kantona sarajevo i Zavodu za zaštitu žena i materinstva KS.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva i JU Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići"
Odgovor:

Zastupnik Eldar Čomor na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ na ovoj skupštini želim da pokrenem inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići”

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Saglasnost za postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije daje se na osnovu odobrenog projekta saobraćajne signalizacije, a u skladu sa članom 76.Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ( “Službene novine Federacije BiH broj 12/10, 16/10 i 66/13 ). Ministarstvo saobraćaja daje saglasnost na projekat saobraćajne signalizacije dostavljen od strane upravitelja ceste. Na osnovu člana 30. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta ( “ Službene novine Federacije BiH “ broj 69/10 ). Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa članom 43. Pravilnika. Na osnovu date saglasnosti saobraćajnu signalizaciju postavlja upravitelj ceste. Troškove izrade projekta kao i postavljanje saobraćajne signalizacije snosi upravitelj ceste.
S obzirom na gore navedeno obavještavamo Vas da za navedene ulice ne postoji projekat postavljanja saobraćajne signalizacije . Kad se steknu uslovi za postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa zakonom Ministarstvo saobraćaja u vladi Kantona Sarajevo će izdati saglasnost .

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc.Mujo Fišo

Odgovor Ministarstva saobraćaja možete naći u prilogu.

Pitanje vezano za broj donesenih i nedonesenih podzakonskih akata od strane resornih ministarstva Vlade Kantona Sarajevo.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.

Bibija Kerla

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“, br 66/13), u kojim je predviđeno da vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na dobrima od općeg interesa dužni su vršiti svoja prava u skladu sa načinom upotrebe i korištenja, propisanim posebnim zakonima. Čl. 166. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 67/13), ograničava promet nekretnina u zaštićenim prirodnim vrijednostima na način da, vlasnik koji namjerava tu nekretninu prodati dužan je najprije ponuditi Vladi kantona.

Pored navedenog odredbe čl. 44. Zakona o građevinskom zemljištu regulišu da općinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno zemljište radi izgradnje građevina uz pravičnu naknadu i to shodno čl. 45. istog Zakona na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, pod

uslovima i na način i u postupku propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima. Pored svih traženja, koje je ovo Ministarsvo poduzelo vezano za navedenu problematiku, do sada nemamo nikakvih saznanja vezano za način sticanja zemljišta i prava građenja na predmetnom lokalitetu.

Naime dana 16. 12. 2014. godine, ovaj organ je dobio obavijest od Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, da je na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ , koje je istovremeno vodozaštitna zona započeta izgradnja stambenih objekata. U navedenoj obavijesti stoji, između ostalog, da je Ustanova za zaštićena područja zatražila inspekcijski nadzor od strane urbanističko građevinske inspekcije općine Ilidža, koja ih je informisala da se radovi odvijaju prema izdatim odobrenjima za građenje, te da su radovi propisno prijavljeni.

Nakon navedenog, ovo Ministarstvo je poduzelo aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti radi utvrđivanja činjenica u pogledu zakonitosti predmetnih radova, odnosno obustavi istih. Naime, dana 22. 12. 2014. godine Općina Ilidža je obaviještena od strane ovog Ministarstva da se predmetni radovi izvode u drugoj zaštićenoj zoni utvrđenoj Zakonom o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, što je suprotno odredbama ovog Zakona, kao i Zakona o zaštiti prirode FBiH, Zakona o vodama FBiH, Zakona o vodama Kantona Sarajevo kao i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u „Sarajevskom polju“. Istodobno je obaviještena i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, o izvođenju ovih radova i činjenici da općinska građevinska inspekcija nije izvršila nadzor nad zakonitošću izdatih urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tj. nije izvršila nadzor u skladu sa odredbama čl. 159. Zakona o prostornom uređenju, te je zatraženo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Dana 26. 12. 2014. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije, poslao nam je obavijest da je poduzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti, te da će nas blagovremeno informisati o utvrđenom.

Dana 20. 01. 2015. godine, Općina Ilidža, dostavila nam je informaciju da se radovi izvode prema izdatim rješenjima o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje, te nam je u prilogu dostavila navedena rješenja. Uvidom u ista ovaj organ je utvrdio da su urbanističke saglasnosti izdate u suprotnosti sa odredbama čl. 79. 80. i 81. Zakona o prostornom uređenju. Naime, za navedeno područje ne postoji usvojena provedbena planska dokumentacija, što je imalo za obavezu pribavljanje stručnog mišljenja nosioca izrade plana, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti kao jednog od preduslova izdavanju odobrenja za građenje. Iz navedenog proizilazi da su doneseni akti NIŠTAVI, jer su u suprotnosti sa odredbama materijalnog propisa, te odredbama člana 135. Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 i 4/11), kojim je utvrđena obaveza donošenja Prostornog plana posebnog obilježja. Analizom dokumentacije, kojom je raspolagao ovaj organ, utvrđeno je da je prilikom donošenja rješenja za predmetne radove, Općinski organ zanemario i odredbe čl. 15. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 66/13), kojim je propisana zabrana promjene namjene zemljišta na zaštićenom području, a koja nije u skladu sa dokumentima prostornog uređenja. Pored navedenog, prema odredbama Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 16/06, 36/09 i 06/10-Prečišćeni tekst) navedeni lokalitet nalazi se u drugoj zoni zaštite, u kojoj nije predviđena nikakva stambena izgradnja. Aktom broj: 05-23-30769-1/14 III od 27. 01. 2015. godine, Općina Ilidža je obaviještena o utvrđenim nedostacima, te je naglašena potreba da se preispitaju donesena rješenja i obustave sve aktivnosti na navedenom lokalitetu.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 10. 03. 2015. godine, na naše traženje, a shodno zaključku sa sastanka održanog 05. 03. 2015. godine, sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uputila molbu za inspekcijski nadzor federalnog inspektora zaštite prirode na lokalitetu Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, o čemu nemamo povratnu informaciju. Razlog za navedeno traženje je taj što Kantonalna uprava nema zaposlenog na poslovima zaštite prirode.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 22. 04. 2015. godine, informisala ovaj organ o poduzetim aktivnostima vezano za predmetnu izgradnju. Naime, odredbama čl. 159. stav 3. tačka 3. Zakona o prostornom uređenju, propisano je da ...kantonalni urbanističko građevinski inspektor vrši nadzor nad radom općinskih urbanističko-građevinskih inspektora i pruža pomoć u radu, zbog čega su donesena rješenja koja se odnose na postupak kontrole pravosnažnih upravnih akata donijetih za objekte u izgradnji i postupak kontrole upravnih akata za objekte za koje postoje saznanja da je odobravanje građenja u toku. Ovaj organ nema povratnu informaciju o postupanju općinskih urbanističko-građevinskih inspektora.

Napominjemo da smo, dana 22. 07. 2015. godine, uputili urgenciju odnosno zahtjev, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, s ciljem povratnog informisanja o preduzetim aktivnostima vezano za opisanu problematiku. Po prijemu informacije o ovom pitanju naknadno ćemo vam je dostaviti.

M I N I S T A R

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh

Inicijativa "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:
Ministarstvo saobraćaja je analiziralo navedenu inicijativu za povećanjem stepena sigurnosti i podržava istu.
U okviru svojih redovnih aktivnosti Ministarstvo razmatra navedene kao i druge aspekte za povećanjem bezbjednosti svih vidova saobraćaja, kako drumskog tako i pješačkog. Postavlja se vertikalna i horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija - semaforski uređaju, znakovi upozorenja i ograničenja brzine u blizini škola, ugrađuju se izdignuti ivičnjaci i dr."

Ostatak odgovora u prilogu.

"Kako ostvariti pravo kod Zavoda zdravstvenog osiguranja ukoliko postoje neizmirene obaveze u prethodnom periodu?"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dana 11.05.2015.godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Obzirom da nismo dobili odgovor, upućena je urgencija dana 28.05.2015.godine a zatim ponovna urgencija 11.06.2015.godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 17.06.2015.godine zaprimilo odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji u prilogu dostavljamo.

M I N I S T R I C A
Prim.dr Emira Tanović-Mikulec

„Zašto JU Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"
Odgovor:

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je u sklopu primopredaje sa dosadašnjim ministrom zdravstva dobila između ostalog i kopiju akta upućenog Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 01-01-1194-3/14 od 11.12.2014.godine kojim JU Apoteke Sarajevo ukazuju na problem nedovoljno definisanog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo,
Na osnovu tog akta, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo akt broj 10-37-5154/15 od 31.3.2015.godine kojim je traženo da se svi Ugovori o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima Kantona Sarajevo dopune ili Anexom ugovora detaljno definišu na obostrano zadovoljstvo kako potpisnika ugovora tako i na zadovoljstvo osiguranika Kantona Sarajevo, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.
Naime, na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i tačke XIII st. 3. i 4. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/09), po prethodno pribavljenim mišljenjima zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdilo Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ br. 34/13, 90/13 - Izmjene i dopune)
Pomenutom metodologijom su bliže utvrđeni kriteriji i mjerila koji predstavljaju obavezni minimalni polazni osnov za ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite s ciljem ujednačavanja uslova u korištenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i zaključivanja ugovora između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove odnosno privatnog zdravstvenog radnika.
Tačkom XIV jasno su definisani elementi ugovora, a u prilogu br.1 Aneks 3D dat je model ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima kantona a prema našim saznanjima Ugovori koje je Zavod zdravstvenog osiguranja dostavio pružaocima farmaceutskih usluga nisu u potpunosti usklađeni sa navedenom metodologijom.
Neusklađenost Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i svih pružalaca farmaceutskih usluga na istovjetan način, najviše su osjetili osiguranici Kantona Sarajevo a posebno JU Apoteke Sarajevo jer ova ustanova je četiri mjeseca ukazivala na nedorečenost i nedovoljnu definisanost određenih stavki ugovora.
Usljed nepotpisivanja Ugovora, ova ustanova je neopravdano isključena i iz mogućnosti primjene elektronskih recepata a da se pri donošenju takve odluke nije vodilo računa da je JU Apoteke Sarajevo najveća zdravstvena ustanova za izdavanje lijekova na području Kantona Sarajevo sa svojih 40 ogranaka ravnomjerno raspoređenih po čitavom kantonu te da trebaju biti uključeni i u projekat elektronskih recepata na jednak način kao i druge privatne apoteke i privatne zdravstvene ustanove.
Na inicijativu JU Apoteke Sarajevo, dana 07.04.2015.godine održan je sastanak na kojem je postignut dogovor o uključivanju poslovnih jedinica ove ustanove u sistem elektronskih recepata, tako da od 08.04.2015.godine isti funkcioniše.
Odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01-4-5319 od 3.4.2015.godine, na zastupničko pitanje ne možemo vam proslijediti s obzirom da je isti pisan prije pomenutog sastanka i ne odražava ažurne i precizne informacije.

Zvonko Marić

"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija - Širokača - Komatin; Latinska Ćuprija - Mahmutovac; Baščaršija - Vratnik; Vijećnica – Hladivode i Latinska Ćuprija – Jarčedoli.
Ministarstvo saobraćaja KS vodi intenzivne aktivnosti na povečanju broja voznih jedinica (kupovinom - sredstva za nabavku minibusa predviđena su budžetom Kantona Sarajevo i donacijama), a samim tim će se stvoriti pretpostavke za mogučnost održavanja registrovanih “Redova vožnje” u punom kapacitetu. Realizacija prethodno navedenih aktivnosti se očekuje u skorije vrijema, pa se može očekivati i prevazilaženje gore navedenih nedostataka u kvalitetu javnog graskog prijevoza putnika.
Takodže, može se konstatovati da u funkcionisanju javnog liniskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo postoje neadekvatno regulisana pravno – sistemska pitanja, bez čijeg se suštinskog i sistemskog rješavanja ne može obezbjediti nužan i uspješan razvoj. U cilju obezbjeđenja kontinuiranog funkcionisanja savremenog i samoodrživog sistema javnog prijevoza putnika, prilagođenog realnim prijevoznim potrebama građana Kantona Sarajevo Ministarstvo vodi slijedeće aktivnosti:
• Reorganizacija mreže linija
• Utvrđivanje adekvatnog tarifnog sistema;
• Izrada i usvajanje zakonskih i podzakonskih propisa koji definišu oblast JGPP-a u Kantonu Sarajevo.

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje kako u represivnom tako i u preventivnom smislu u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. U tom cilju posebno u vrijeme kada se očekuje dolazak većeg broja turista i drugih posjetilaca Kantonu Sarajevu donose se akcioni planovi kojima se prema sigurnosnim procjenama predviđa obilazak i pojačano prisustvo policijskih službenika na pojedinim lokalitetima. Pored navedenog Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzima i tokom ove godine će u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i drugim sigurnosnim agencijama učestovati u realizovanju zajedničkih istraga što će u konačnici rezultirati identifikovanju izvršilaca ovih krivičnih djela, dokumentovanju KD, pronalasku otuđenih motornih vozila.
Prema našim podacima, a na osnovu ranijih pokazatelja do kojih se došlo provođenjem sličnih akcija, sve navedeno će uticati na povećanje sigurnosti i smanjenje broja izvršenih ovih i drugih krivičnih djela.

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio s
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac, a za realizaciju iste zaduženi su Ministarstvo stambenih poslova (da sačini Ugovor o zakupu sa GPA, te uslove i način korištenja objekata O-9 i O-10), Ministarstvo finansija (da planira budžetska sredstva za svaku godinu u periodu zakupa) i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (da izradi kriterije za smještaj lica u stanju socijalne potrebe).

Stanovi na navedenoj lokaciji dodjeljuju se u podzakup stambeno nezbrinutim licima u stanju socijalne potrebe u skladu sa Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03), iz slijedećih kategorija:

• lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja, tj. borci branitelji Bosne i Hercegovine;
• lica koja su ostvarila pravo na tuđu njegu i pomoć i stara lica, samohrani roditelji sa maloljetnom, odnosno hendikepiranom djecom na prijedlog JU "Kantonalni centar za socijalni rad";
• ratni vojni invalidi, odnosno invalidi civilne žrtve rata sa stepenom invalidnosti od 20% do 100%, ako nije u stalnom radnom odnosu, a ima prebivalište na području Kantona;
• penzionisana lica koja do dana penzionisanja nisu riješila svoje stambeno pitanje;
• interno raseljena lica-ruševinci koji su do 06.04.1992. godine u vlasništvu posjedovali stambeni objekat ili bili nosioci stanarskog prava;
• raseljena i izbjegla lica koja koriste tuđu stambenu jedinicu i u postupku su deložacije, a ostvaruju pravo na alternativni i nužni smještaj u skladu sa Zakonom o izbjeglim i raseljenim licima ukoliko se ne mogu vratiti na svoje ognjište,
• te lica iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, pravde i uprave ukoliko nemaju rješeno stambeno pitanje.

U skladu sa predmetnom odlukom dodjela stanova u podzakup korisnicima je izvršena na osnovu planova prioriteta za rješavanje stambenih potreba ministarstava i to:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 50% - 84 stana
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 30% - 53 stana
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5% - 5 stanova
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (ustupilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo) 5% - 6 stanova
U K U P N O: 164 stana

1. Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03) utvrđen je način i uslovi davanja u podzakup stanova, poslovnih prostorija i garaža na lokaciji Otes.
U skladu sa članom 2. Odluke propisano je da je zakupodavac ovih stanova, poslovnih prostora i garaža Kanton Sarajevo, da se isti izdaju u zakup u vremenskom periodu od 30 godina, te da su to objekti kolektivnog stanovanja sa 164 stambene jedinice, 18 poslovnih prostora i 6 garaža, ukupne površine 10.874,72 m2. Stanovi se daju u zakup na period od 1. godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora o podzakupu.

Pitanje plaćanja troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ uređeno je Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04-Prečišćeni tekst i 27/04). Na osnovu ove odluke u nadležnosti Kantona je plaćanje zajedničkog održavanja prostorija i uređaja u objektima na lokaciji "Otes", a koje u punom iznosu snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije navedenog, 2004. godine potpisan je Ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i o upravljanju zgradama O-9 i O-10 na lokaciji Otes između Stambene zadruge željezničara Sarajevo, kao upravitelja, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Istim je ugovorena naknada za održavanje u iznosu od 4.051,12 KM na mjesečnom nivou, što na godišnjem nivou iznosi 48.613,44 KM, a koja se uplaćuje sa pozicije ovog ministarstva.

2. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" broj podzakupaca stanova po ministarstvima je slijedeći:

• Ministarstvo za boračka pitanja - 84 korisnika;
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice - 51 korisnik (2 stana su slobodna i u postupku su dodjele);
• Ministarstvo zdravstva - 5 korisnika;
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - 8 korisnika;
• Ministarstvo unutrašnjih poslova - 6 korisnika.

Osnov za korištenje stana je ugovor o podzakupu stana koji u ime Kantona sa podzakupcima (korisnicima stanova) zaključuje Ministarstvo stambenih poslova. Stanovi se u podzakup korisnicima dodjeljuju na period od jedne godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora.

3. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" u čijoj je nadležnosti da formira dosije, te prati socijalno stanje u toku trajanja zakupa, trenutno su slobodna 2 stana koje u podzakup dodjeljuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a što je u toku.

Stanovi u podzakup se ne dodjeljuju beskućnicima, jer isti nisu definisani u Kriterijima za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" koje je utvrdilo ovo ministarstvo, već se isti zbrinjavaju u Prihvatnoj stanici koja egzistira pri KJU "Gerontološki centar".

Napominjemo da se plaćanje zakupnine za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vrši u skladu sa članom 4. Ugovora o zakupu za navedene objekte u kojem je precizirano da: "obzirom na činjenicu da se radi o dugogodišnjem zakupu, te da novac gubi vrijednost bez obzira u kojoj je valuti izražen, radi očuvanja realne vrijednosti zakupnine, ugovorne strane su saglasne da se iznos zakupnine veže za promjene potrošačkih cijena u Austriji, a da se izračunava prema indeksu objavljenom od strane Austrijske centralne službe za statistiku, odnosno ukoliko ova nije objavljena, onda prema općem indeksu koji se koristi u Austriji". U skladu sa tim, zakupnina za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" za 2015. godinu plaća se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovoga ministarstva i iznosi 218.477,36 KM kvartalno, odnosno ukupno za 2015. godinu 873.909,44 KM (218.477,36 KM x 4 = 873.909,44 KM).

Odgovor prilog:
"Pitanje za dostavu podataka o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužilaštva KS za 2011,2012,2013,2014. i prvih 6 mjeseci 2015.godine"
Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.

Pitanje vezano za trovanje u vrtićima.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, započet je niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta rada svih odgojno-obrazovnih ustanova, pa time i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Kontinuirana je saradnja sa menadžmentom Javne ustanove „Djeca Sarajeva“. Ministar je održao dva sastanka sa menadžmentom JU „Djeca Sarajeva, na kojim se razgovaralo o stanju i aktuelnoj problematici u ustanovi te dogovarani naredni koraci za poboljšanje rada.

S ciljem utvrđivanja odgovornosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zatražilo je od Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Informacije o okolnostima trovanja hranom djece korisnika usluga JU „Djeca Sarajeva“
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ kontinuirano je dostavljala Ministarstvu Informacije o rezultatima sprovedenih nadzora i kontrola povodom trovanja hranom jednog broja djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“. U prilogu Vam dostavljamo navedene informacije.

Nakon nemilog događaja trovanja jednog broja djece u JU „Djeca Sarajeva“, tačnije u periodu od 22. do 28.04.2015. godine, sanitarni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije, zajedno sa ovlaštenim predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obišli su centralnu kuhinju JU „Djeca Sarajeva“ smještenu u vrtiću „Dječiji grad“ i vrtiće u kojima su boravila djeca sa simptomima trovanja.
Izvršeni su temeljiti pregledi u vezi primjene svih zakonskih preventivnih mjera na propisnoj upotrebi namirnica i stanju higijene uopće.
Istovremeno, Zavod za javno zdravstvo je uzeo briseve radnih površina, posuđa, odjeće i ruku uposlenika, kao i uzorke hrane koji se propisno čuvaju 72 h radi redovnih mikrobioloških analiza.

U toku navedenih radnji preduzetih od strane nadležnih tijela, od važnijih naloženih mjera i aktivnosti koje su primjenjivane za vrijeme trajanja proglašene epidemije i dalje, a u cilju razjašnjenja uzroka trovanja hranom i preventive daljeg širenja epidemije, izdvajamo:
- privremena zabrana rada centralne kuhinje,
- konzumacija suhe hrane i instant supe jednog proizvođača,
- zabrana upotrebe namirnica animalnog porijekla do daljnjeg,
- zabrana radnicama koje rade na održavanju čistoće bilo kakav doticaj sa hranom,
- generalno mehaničko čišćenje centralne kuhinje, čajnih kuhinja i vrtića,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora od strane ovlaštenog izvođača,
- obnova sanitarnih pregleda uposlenika centralne i čajnih kuhinja, vozača, te preporuka svim
uposlenicima da jedanput mjesečno urade nalaz na kliconoštvo,
- privremeno zatvaranje vrtića „Lastavica“ radi pojave najvećeg broja djece iz tog vrtića koja su se
javila zdravstvenim ustanovama sa određenim tegobama.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u narednom periodu će preduzimati radnje na poboljšanju odgojno-obazovnog procesa u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kada budu dostavljeni konačni rezultati o izvoru epidemije, odnosno nakon dostavljanja kompletne informacije od strane Zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije sa analizama i evaluacijom, Ministarstvo će insistirati na preduzimanju odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba.

Odgovor prilog:
Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz reda stručnih saradnika Ministarstva, nastavnika metodike na visokoškolskim ustanovama, profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se u tri ispitna roka: oktobar, mart i maj.
Sredstva za realizaciju stručnih ispita obazbjeđuju se od uplata kandidata i predstavljaju vlastiti prihod Ministarstva, koji se u Budžetu Kantona Sarajevo evidentira na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na poziciji 613900 LAK005- Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika.
Način sticanja i raspodjele vlastitih prihoda koje ostvaruje Ministarstvo regulisan je Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. U skladu sa navedenim Pravilnikom najmanje 20% prihoda ostvarenog od uplate kandidata za polaganje stručnih ispita raspoređuje se za finansiranje/sufinansiranje troškova Ministarstva, dok se ostatak raspoređuje za naknade članovima komisija.
Problem u vezi isplate naknada članovima komisija za polaganje stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pojavio se u 2014. godini, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planiralo i tražilo sredstva za realizaciju stručnih ispita u iznosu 120.000 KM za tri ispitna roka (kopija zahtjeva u prilogu), u odbrenom Budžetu za 2014. godinu na navedenoj poziciji sredstva nisu odobrena. U proceduri izrade i donošenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, korekciju dostavljenih zahtjeva uradilo je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, te su na poziciji 613900 LAK005 Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika, a na prijedlog Ministarstva finansija odobrena sredstva u iznosu od 27.400 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za isplatu naknada članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u martovskom ispitnom roku.
S obzirom da su se stručni ispiti organizovali i realizovali u martovskom, majskom i oktobarskom ispitnom roku, te da su kandidati uplatili sredstva, da bi mogli izmiriti obaveze prema imenovanim članovima komisija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u skladu sa zakonskim propisima, upućivalo Ministarstvu finansija zahtjeve za unos sredstava u Budžet, kao i zahtjeve za preraspodjelu sredstava (kopija zahtjeva u prilogu). Zahtjevi za preraspodjelu uvaženi su krajem godine, te su naknade članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u majskom i oktobarskom ispitnom roku isplaćene u februaru 2015. godine.
Kako su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu odobrena sredstva za navedenu namjenu, nadamo se da neće biti problema oko isplate naknada. Proces realizacije stručnih ispita je „odblokiran“, te su stručni ispiti za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u martovskom ispitnom roku u 2015. godini već relizovani, a u proceduri je i realizacija isplate naknada članovima komisija.

Odgovor prilog:

Mersiha Mehmedagić

Pitanje vezano za rad "PZU Apoteke LEKO".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je u prilogu.

Ana Babić

Pitanje vezano za imenovanja upravnih i nadzornih odbora institucija kulture u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta nalazi se u prilogu.

Mirza Čelik

Tražim od Ministarstva saobračaja -Direkcije za ceste da mi dostave informaciju koliko ima nelegalno postavljenih bilborda ....
Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10 i 66/13) i lokacijama predviđenim Elaboratom “Reklamni panoi na području Kantona Sarajevo“ usvojenim Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-6614-12/06 od 15.03.2006.godine i prema novom Elaboratu usvojenom na 30. sjednici Općinskog vijeća Ilidža dana 27.08.2015.godine, izdala je odobrenja za slijedeće korisnike:

- EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo ukupno 5 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2 i 6 reklamnih panoa tipa "city light poster" reklamne površine 2 m2 .

- AUMENTO d.o.o. Sarajevo ukupno 17 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

- METROMEDIA d.o.o. Sarajevo ukupno 4 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

Odgovor prilog:
„tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije,kao i u ulici Prve samostalne brigade"
Odgovor:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Za postavljanje posebnih objekata potrebno je da nadležni upravitelj ceste dostavi projekat saobraćajne signalizacije za navedene ulice Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo na saglasnost, a koji bi trebao da obuhvati i mjere za smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je ”zona u kojoj je brzina kretanja ograničena”(III-26), “ djeca na cesti” ( I-20 ) ili ( III- 8 ), pješaci na cesti ( I – 21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila.
Troškovi izrade projekta, odnosno elaborata kao i postavljanje posebnih objekata pada na teret upravitelja ceste.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju drumski jastuci, umjetna ulegnuća, kraća suženja puta i cestovne kapije.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju optičke bijele crte, zvučne i vibracijske trake, te vrši bojenje markiranih dijelova puta.
Potrebno je za cijele navedene ulice dostaviti saobraćajni projekat Ministarstvu na saglasnost.
S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr.sc.Mujo Fišo

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku i
Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi novog teksta Zakona.

Inicijativa vezana za Zakon o obrazovanju odraslih.
Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020., a koji se pominju obrazloženju Zastupničke inicijative.
Rok za dostavljanje pomenutog Izvještaja sa prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih je 30. maj 2015. godine, nakon čega će materijali biti upućeni Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo radi donošenja.

Neira Avdibegović

Na koji nacin ce se ubuduce vrsiti selekcija i dodjeljivati naljepnice sa odobrenjem za parking za osobe sa invaliditetom, i na koji nacin Ministarstvo procjenjuje uticaj novih zakona i drugih pravnih odluka na, u ovom slucaju, populaciju osoba sa invali
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nije nadležno da vrši bilo kakve procjene u konkretnom slučaju, nego da postupa u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Naime, odobrenje i naljepnica za parkiranje vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom, izdaje se u skladu sa odredbama Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH”, broj 92/15.

Predmetnim Pravilnikom, tj. odredbama člana 2 stav (1) i stav (2) propisano je:

„(1)Znak pristupačnosti se izdaje licu sa oštećenim ekstremitetima, čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje vozilom, oštećeni najmanje 60% (u daljem tekstu: lice sa oštećenim ekstremitetima) i licu sa stepenom invaliditeta 100%, a koje se prevozi vozilom (u daljem tekstu: lice sa invaliditetom).

(2) Pravo na znak pristupačnosti imaju i udruženja lica s invaliditetom.”

INICIJATIVA ZA REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA SEMAFORU U ULICI ALIPAŠINA, NA RASKRSNICI SA ULICOM SUTJESKA.
Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
U okviru plana redovnog održavanja semaforskih uređaja predviđena je i promjena signalnog plana na zeleno trepćuće na svim preostalim raskrsnicama gdje to još nije izmjenjeno.
Redosljed izmjene signalnog plana zavisi od značaja i opterečenja raskrsnice te broja faza signalnog plana. U prethodnom periodu izmjenjen je signalni plana na zeleno trepćuće na raskrsnicama B.M.Selimovića– XI Transverzala (Heco pijaca) i I Transverzala-H.Kajtaza-Kranjčevićeva (kod tehničke škole), a u toku je reprogamiranje signala na raskrsnici ulica Maršala Tita – Alipašina kojom je obuhvačena i raskrsnica ulica Alipašina – Sutjeska jer se ovim raskrsnicama upravlja sa istog kontrolora. Planirano je da radovi budu završeni do 18.12.2015. godine.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc. Mujo Fišo

“Da li se svakodnevno svjesno u promet pustaju tehnicki neispravna vozila javnog gradskog prevoza, na sto ukazuju brojne nesrece koje u opasnost dovode kako građane Kantona Sarajevo, tako i radnike KJKP Gras?”
Odgovor:

Vezano za postavljeno poslaničko pitanje od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo dostavljen je sljedeći odgovor :

Provjera tehničke ispravnosti vozila vrši se u skladu sa važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila na stanicama tehničkog pregleda vozila, te internim odlukama preduzeća i to:
- Zavisno od starosti vozila redovno se, prema navedenim aktima ( zakonom, pravilnicima), vrši tehnički pregled vozila, te pregled ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu što dokazuje dokumentacija koja se nalazi u vozilu;
- Navedene preglede vozila obavljaju lica koja su licencirana od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.Pored navedenog, a prema važećem aktu preduzeća, prije puštanja vozila u saobraćaj, obavlja se dnevni pregled vozila od strane kvalifikovanih lica, odnosno uposlenika;
- Isto tako vozač prije preuzimanja vozila svojim vizuelnim pregledom vozila i svojim potpisom na putnom nalogu potvrđuje da li je na vozilu uočio vidljive tehničke nedostatke. Stalnim izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te drugim pravilnicima preduzeća redovno se vrši edukacija uposlenika i glavnih kontrolora tehničke ispravnosti vozila kod nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Uvidom u dokumentaciju Sektora autobuskog saobraćaja utvrđeno je da su se na tri vozila desili kvarovi koji se nisu mogli predvidjeti i koji direktno ne utiču na tehničku ispravnost vozila, odnosno isti su se desili na liniji, nakon što su vozila izašla na planirane redove vožnje.
Prema podacima iz KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo radi se o sljedećim kvarovima:

- Dana 14.07.2015. godine, vozilo GB 613, RV 26 Stup – Dobroševići, terminal Stup, puklo je crijevo zraka i oštetilo instalaciju na alternatoru;
Usljed pucanja crijeva zraka došlo je do oštećenja kablova na alternatoru zbog čega je došlo do kratkog spoja, koji nije prouzrokovao zapaljenje dijelova motora već topljenje izolacije na kablovima. Navedeni kvar je odmah uočen od strane vozača te kako ne bi došlo do većeg kvara na vozilu, isto je vraćeno u radionicu, i kvar je otklonjen u kratkom roku.

- Dana 11.09.2015. godine, vozilo GB 602, RV 38. Dobrinja – Ilidža, začepljena dizna goriva što je uticalo na proces sagorjevanja goriva te pojavu crnog dima na izduvnoj cijevi;
Usljed kvara na dizni goriva došlo je do promjene procesa sagorjevanja u cilindru motora a samim tim i pojave dima na izduvnoj cijevi vozila. Iako se nije radilo o samozapaljenju vozila kod nekih putnika je ova situacija stvorila sumnju u mogućnost samozapaljenja vozila.

- Dana 21.09.2015. godine, vozilo GB 415, RV 22. Sutjeska – Ilijaš, u mjestu Nebočaj, vozač izbjegao udes sa putničkim vozilom koje je prešlo u njegovu stranu.
Prelaskom putničkog vozila na suprotnu stranu kolovoza u mjestu Nebočaj, te usljed intenzivnog kočenja na mokrom kolovozu, kako bi se izbjegao direktni sudar putničkog vozila i gore navedenog vozila KJKP“Gras „ došlo je do zanošenja vozila što je imalo za posljedicu kontakt sa vozilom Centrotransa.

Vozila koja se nalaze u saobraćaju opremljena su opremom u skladu sa važećim Pravilnikom o njihovom održavanju.
Ministarstvo će naložiti mjere za dodatnu kontrolu ispravnosti vozila javnog prijevoza prijevoznika KJKP „Gras„d.o.o Sarajevo, odgovornost svih nadležnih i odgovornih lica pomenutog prijevoznika, kao i sankcionisanje eventualno učinjenih propusta, a sve u cilju povećanja tehničke ispravnosti voznih jedinica na svim linijama javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo kako se gore pomenuti slučajevi više ne bi dešavali.

S poštovanjem!
M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo

Inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća"
Odgovor:

Odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je na 18. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo. Navedenom odlukom, privredno društvo "BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća koje je bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, stavljeno je na Listu privrednih društava kojim upravlja Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.
Naime, članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04, 21/05 i 36/14) propisano da u komunalne djelatnosti, spadaju u djelatnosti snabdijevanja pitkom vodom i toplotnom energijom. S obzirom da ovo privredno društvo obavlja navedene djelatnosti, to se ukazala potreba za ovim izmjenama i dopunama.
Ministarstvo privrede je, u okviru planiranih budžetskih sredstava za 2015. godinu, doznačilo finansijska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM privrednom društvu "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Sarajevo u svrhu remonta i pripreme postrojenja za grijnu sezonu 2015./2016. godine i nabavke energenata, kako bi se omogućilo snabdijevanje toplotnom energijom stanovnicima Općine Vogošća, kao i privrednim subjektima koji egzistiraju na tom području.
S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.
Odgovor:

Vezano za prvi dio pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» potpisanog sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-14-28953/14 iz 2014. godine, KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo pokrenulo je otvoreni postupak javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Nakon okončane procedure javne nabavke zaključen je Ugovor o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa tipa NAW Hess BGT 25 – 15 komada sa dobavljačem Čipić GmbH Siegen (broj ugovora 13866 od 13.10.2014. godine). Vrijednost nabavke svih 15 trolejbusa iznosi 306.000,00 EUR (20.400,00 EUR po voznoj jedinici). U cijenu trolejbusa uračunati su svi troškovi isporuke, koja će se izvršiti na lokaciji FCO KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo – Depo trolejbusa ( Majdanska bb).

Po okončanju postupka javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa i zaključenog ugovora Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo dostavljena je kopija dokumentacije iz tenderske dokumentacije za nabavku zglobnih trolejbusa, na osnovu koje je od strane Ministarstva saobraćaja urađen Zapisnik o pregledu procedure javne nabavke i pregledu ispunjenja ugovorenih uslova.

Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, od kojih su 4 trolejbusa pod carinskim nadzorom u depou trolejbusa, dok se ostalih 5 vozila nalazi na carinskom terminalu.
U skladu sa odredbama zaključenog ugovora KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo nema obavezu plaćanja troškova ležarine ( troškovi carinskog prostora ).Sve troškove vezane za vozila do registracije snosi dobavljač Čipić GmbH.

Vozila nisu isporučena KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa (Majdanska bb), što znači da sve troškove dopreme vozila, carinjenja, troškovi homologacije za svako vozilo idu na teret dobavljača.
Vozila nisu isporučena iz razloga što procedure homologacije nisu završene. Obzirom da vozila nisu porijeklom iz EU, kao i da procedure za homologaciju trolejbusa nisu definisane Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila («Službeni glasnik BiH» broj 41 od 20.maj 2008. godine) ista nisu mogla biti isporučena. Trolejbus, kao vozilo javnog prijevoza, nije definisano u odredbama Pravilnika o homologaciji.
KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je poslao upit Ministarstvu komunikacija i prometa BIH vezano za postupak homologacije za trolejbuse, ili izuzeća iz postupka, na koji je dat odgovor da je : «Prema Članu 9. tačka 73) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BIH – ZOBS, («Službeni glasnik BiH» broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) «Trolejbus motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje, osim sjedišta za vozača, ima više od 8 sjedišta (kategorija i koje, radi napajanja motora električnom energijom ima kontakt s električnim provodnikom», te da je propisano da «Obavezi homologacije podliježu cestovna motorna i priključna vozila obuhvaćena kategorizacijom vozila prema UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) propisima, koji je sastavni dio Pravilnika o homologaciji.»
U « KATEGORIZACIJI VOZILA ZA HOMOLOGACIJU» prema UN ECE, ako se primjeni Član 9. tačka 73) ZOBS-a BIH trolejbus je u svrstan u Kategoriju M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju više od 8 sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t. U prilogu 1. dajemo kopiju priloga 2 ( korištena vozila) iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine), iz kojeg se može vidjeti da je trolejbus uvršten u Pravilnik, te da se kod homologacije primjenjuju odredbe za autobuse. Firma koja je ovlaštena da vrši postupak homologacije je dostavila dokumentaciju Ministarstvu komunikacije i prometa BiH i čeka se saglasnost da se u određenim elementima izvrši izuzeće trolejbusa iz homologacije.Izuzeće se prije svega odnosi na propise koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, jer je trolejbus električno vozilo i u svijetu se tretira kao ekološki čisto vozilo.

KJKP «Gradski saobraćaj» je 2010. godine izvršilo nabavku 15 trolejbusa istog tipa i nije bilo nikakvih prepreka niti smetnji i ista su u saobraćaju i danas.

Kod donošenja Odluke o prihvatanju ponude dobavljača Čipić GmbH i zaključenja Ugovora o nabavci trolejbusa KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo nije raspolagao sa podacima vezanim za problem homologacije. Po dobijanju saglasnosti i dostavljenog rješenja o homologaciji vozila će biti registrovana i uključena u javni prijevoz putnika.

Prema članu 6. pomenutog Sporazuma KJKP Gras je bio obavezan formirati komisiju za prijem isporučenih vozila koja će napraviti „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila “ i isti dostaviti predstavnicima Ministarstva saobraćaja.

Do danas od Komisije za prijem isporučenih vozila, Ministarstvo saobraćaja nije zaprimilo „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila“.

Na traženje Ministarstva da se dostavi Zapisnik o prijemu vozila po osnovu Sporazuma o nabavci trolejbusa i autobusa za JGPP „ dopisom br: 6458 od 18.05.2015.godine koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dao sljedeće obrazloženje :
„Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, ali isti nisu isporučeni GRAS-u obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa ( Majdanska bb ) i da izvrši homologaciju svih trolejbusa i dostavi rješenje o homologaciji za svako vozilo. Kako do danas nije izvršena homologacija, isporuka i preuzimanje trolejbusa nije izvršeno tako da nismo u mogućnosti dostaviti «Zapisnik o prijemu isporučenih vozila».Procedure homologacije nisu završene iz razloga što vozila nisu porijeklom iz EU, kao i nedefinisanosti procedura za homologaciju trolejbusa u Pravilniku o homologaciji. Postupak odobravanja homologacije za 9 trolejbusa koji su dopremljeni u Sarajevo je predat Ministarstvu komunikacija i prometa BIH „.
Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja je od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljena kopija Rješenja br: UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine ( Prilog 2) kojim se odobrava zahtjev za izuzeće iz postupka homologacije 15 ( petnaest ) motornih vozila trolejbusa, KAO OSNOVAN .
To su trolejbusi sa sljedećim brojeva šasije :
1. 698420011 950 203;
2. 698420011 950 204;
3. 698420011 950 205;
4. 698420011 950 206;
5. 698420011 950 207;
6. 698420011 950 208;
7. 698420011 950 209;
8. 698420011 950 210;
9. 698420011 950 211;
10. 698420011 950 212;
11. 698420011 950 213;
12. 698420011 950 214;
13. 698420011 950 215;
14. 698420011 950 216;
15. 698420011 950 218.

Vozila moraju proći postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja vozila kod organizacije za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa za homologaciju pojedinačnih vozila, nakon čega će vozila biti registrovana i uključena u saobraćaj.

Što se tiče drugog dijela pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu, razdjel Ministarstva saobraćaja na poziciji ekonomski kod 615400, subanalitika EAU018 – Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP su bila planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM (izvori finansiranja: 100.000,00 KM - budžetska sredstva, 1.400.000,00 KM - kreditna sredstva Razvojna banka).
U 2014. godini sredstva su izvršena u iznosu od 333.408,76 KM. Od ukupno realizovanog iznosa sredstva u iznosu od 100.000,00 KM se odnose na „Finansiranje troškova carina, poreza i ostalih dadžbina prilikom uvoza 30 rabljenih autobusa – Turska donacija“ ( izvor budžetska sredstva), a sredstva u iznosu od 233.408,76 se odnose na „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“ ( izvor kredit Razvojna Banka).
Sredstva u iznosu od 1.166.591,24 KM iz kredita Razvojne Banke su prenesena u Budžet Kantona Sarajevo za 2015. godinu.

U 2015. godini iz kredita Razvojne banke su plaćena sredstva u iznosu od 818.184,90 KM za „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“. Preostala sredstva na ovoj poziciji su 348.415,10 KM.

U skladu sa tačkom 19. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-6161-17.1/15 od 16.04.2015. godine, kojim se tražilo od KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo da dostavi Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo kompletnu informaciju o provedenim tenderima iz 2014. godine o nabavci 15 zglobnih trolejbusa i 10 zglobnih autobusa, KJKP“ Gras „ d.o.o. Sarajevo je dopisom br: 6458 od 18.05.2015. godine, koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine, dao sljedeće izjašnjenje:

Postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa

Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo su, po okončanju provedenog postupka javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa, u skladu sa članom 5. Sporazuma o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» kojim je definisano da će Ministarstvo saobraćaja finansijska sredstva izdvojena za ovu namjenu isplatiti na račun KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo po okončanju procedure javne nabavke i odobravanja « Zapisnika o pregledu procedure javne nabavke » i odobravanja «Zapisnika o pregledu ispunjenja ugovornih uslova», dostavljene kopije tenderske dokumentacije za provedeni postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa.

Odlukom Uprave preduzeća broj 17/270 od 26.12.2014.godine, dato je odobrenje za ponovno pokretanje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.Predmetni postupak je proveden kao pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje ponuda.KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dva puta pokretao postupak javne nabavke roba 10 rabljenih zglobnih autobusa namjenjenih za gradski prijevoz putnika, po otvorenom međunarodnom postupku, međutim oba postupka su otkazana-poništena iz razloga što ni u jednom postupku nisu dostavljene prihvatljive ponude.

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja je u skladu sa ZJN upućen ponuđačima koji su na prethodna dva neuspjela postupka dostavili ponude ( Sejari Sarajevo, N&G plus d.o.o. Tuzla, Čipić GMbH Siegen, Njemačka), a radi osiguranja bolje konkurencije, poziv na pregovarački postupak upućen je i firmama Globus d.o.o. Maribor, Slovenija, Makrotehna d.o.o. Maribor, Slovenija i Basco SRL, Comaco,Italija.

Komisija KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirana od strane generalnog direktora, konstatovala da je u utvrđenom roku primljena ponuda ponuđača:N&G PLUS d.o.o. Tuzla te da je ponuđač N&G PLUS d.o.o. Tuzla dostavio tražene dokumente neophodne za kvalifikaciju kao i početnu ponudu.

Gore pomenuta Komisija je nakon analize izvještaja o pregledu ponuđenih vozila od strane stručne komisije KJKP „ Gras „ d.o.o. Sarajevo, odabrala 10 vozila koja su prihvatljiva i uputila zahtjev ponuđaču N&G PLUS d.o.o. Tuzla za nastavak pregovora.

Dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla je, do dana 05.05.2015. godine, izvršio isporuku 5 ugovorenih autobusa. Generalni direktor KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirao je Komisiju koja je imala zadatak da izvrši pregled 5 zglobnih rabljenih autobusa i utvrdi da li su ista isporučena u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji. Komisija je pristupila pregledu, i konstatovala da su isporučena 2 vozila manje snage, o čemu je obavijestila Generalnog direktora / Upravu preduzeća. Upućuje se zahtjev dobavljaču da otkloni nedostatke koje je Komisija uočila kod prvog pregleda vozila, što je dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla» i učinio. Komisija ponovo pristupa pregledu 5 autobusa, te konstatuje da su otklonjeni svi nedostaci, dokumentacija koja prati autobuse dostavlja se službama, vozila se registruju i uključena su u saobraćaj, Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine ( Prilog 3).

Kako je sa dobavljačem N&G Plus d.o.o. Tuzla zaključen Anex ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa, autobusi su dopremljeni u Sarajevo, isporuka autobusa po Anex-u ugovora nije izvršena obzirom da je dobavljač preuzeo obavezu da vozila isporuči sa završenom dokumentacijom do registracije (carinjenje, homologacija i dr.). Zapisnik za 5 zamjenskih autobusa dostaviće se nakon isporuke i pregleda autobusa. Dokumentacija koja se odnosi na potpisivanje Anex-a Ugovora i doznačavanje sredstava za isporuku autobusa, koja su zamijenjena, dostavljena je Ministarstvu saobraćaja, dopisom broj: 5604 od 29.04.2015. godine.

Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja su od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljene kopije potvrda CENTRA MOTOR ŠIROKI BRIJEG o postupku drugostupanjske homologacije za pregledana i ispitana vozila ( autobuse ) kategorije M3 a to su sljedeća vozila:

1. Potvrda broj: 04-03-1162/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100475, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

2. Potvrda broj:04-03-1163/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100473, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

3. Potvrda broj:04-03-1164/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine ; za vozilo kategorije M3 marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100472, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE 36;

4. Potvrda broj:04-03-1165/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine , za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022585, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

5. Potvrda broj:04-03-1166/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022583, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36.

Ovim potvrdama se potvrđuje da vozila ( autobusi ) zadovoljavaju sve zahtjeve ECE pravilnika R36.03-HOMOLOGACIJA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S OBZIROM NA NJIHOVE OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE.Dokumentacija koja potvrđuje gore navedeno nalazi se u tvrtci CENTAR MOTOR d.o.o.Široki brijeg. Ova potvrda služi za potrebe prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Ove potvrde dostavljamo u prilogu br.4. Pomenutim vozilima je izvršena registracija i u saobraćaju su od marta 2015.

Ostalih 5 vozila: prema našim saznanjima vozila su dovezena u Sarajevo izvršena je homologacija i carinjenje. U KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo očekuju dokumentaciju kao potvrdu navedenoga.

Kopiju Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa, dostavljenog od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo , po traženju Ministarstva dopisom broj: 04-27-31-I/15 od 08.04.2015. godine, dostavljamo u prilogu br.5.

Također na Vaše traženje dostavljamo i Kopiju Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopiju Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i Anex-a Ugovora br: 1886 od 06.02.2015. godine ( Prilog 6).

Prilog 1. Izvod iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine;

Prilog 2. Kopija Rješenja br:UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine;

Prilog 3. Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine);

Prilog 4. Kopije Potvrda od CENTRA MOTOR Široki brijeg;

Prilog 5. Kopija Izvještaja KJKP „Gras „ d.o.o Sarajevo, o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa;
Prilog 6. Kopija Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopija Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i kopija Anex-a Ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa.

Segmedina Srna Bajramović

Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice....
Odgovor:

O D G O V O R

Odluka o pripajanju JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ sa Univerzitetsko-kliničkim Centrom Sarajevo nije donesena i samim tim nije ugrožen radno-pravni status uposlenika Opće bolnice.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema saznanja niti zvaničnih informacija da je bilo prisile prema zaposlenicima JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ za prelezak u UKCS.
Obzirom na činjenicu da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama iskazan višak kadra, a u drugima je iskazan deficit kadra, ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo cijene opravdanim da se može vršiti preraspodjela kadra unutar zdravstvenih ustanova u cilju racionalizacije, što bi se regulisalo posebnim sporazumom između javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Cilj je sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora kojm će se omogućiti dostupnost i povećani kvalitet zdravstvenih usluga, uz istovremenu racionalizaciju troškova, a koji između ostalog podrazumjevaju i racionalizaciju kadrova, naročito nemedicinskih.
Napominjemo, Premijer FBiH je imenovao radnu grupu sa zadatkom izrade studije o opravdanosti restruktuiranja bolničkih kapaciteta. Nakon izrade navedene studije nadležne institucije Kantona Sarajevo i Federacije BiH će odlučiti o načinu restruktuiranja i raspodjele bolničkih kapaciteta, a što uključuje i kapacitete ovih bolnica.

Odgovor prilog:
Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjest
Odgovor:

INFORMACIJA U VEZI ZASTUPNIČKOG PITANJA
U okviru zastupničkog pitanja iznesene su i konstatacije kao što su:
• Da se Kaznena i Prekršajna evidencija vode prema mjestu rođenja;
• Da se inostrani kazneni listovi promptno trebaju dostaviti sudskim tumačima ili prevoditeljima, a onda sudu radi verifikacije teksta, pa zatim vratiti MUP-a radi uvođenja u evidencije;
• Da je donirana elektronska oprema od strane EU radi vođenja baza podataka (Operativna, Kaznena i Prekršajna), radi protoka informacija u zemlji i prema policijskim agencijama drugih zemalja.
U vezi navedenog potrebno je naglasiti da je Pravilnikom o kaznenoj evidenciji (Sl. novine FBiH broj: 49/06, 11/09 i 5/12) pored mjesta rođenja propisano evidentiranje i presuda za lica koja su naknadno upisana u knjigu državljana BiH - FBiH, zatim presuda prema sjedištu suda koji je izrekao presudu strancu ili licu čije je mjesto rođenja nepoznato, kao i presuda koje su izrekli inostrani sudovi državljanima BiH – FBiH. Dakle, radi se o više osnova po kojima se može izvršiti ubilježba u Kaznenu evidenciju. Imajući u vidu navedeno nadležno odjeljenje Uprave policije ovog Ministarstva tako i postupa.

Istim pravilnikom je predviđeno da se Kaznena evidencija vodi u formi kartoteke kao i elektronska evidencija, što nadležno odjeljenje Uprave policije i čini, te su u obje evidencije uneseni podaci o presudama, uključujući i presude – kaznene listove iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija). Problem predstavljaju kazneni listovi od sudova iz Austrije, Njemačke, Francuske i dr., jer isti bivaju proslijeđeni od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine direktno Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, a isti nisu prevedeni.
Obzirom da Pravilnikom o kaznenoj evidenciji i Zakonom o krivičnom postupku FBiH nije određeno ko je dužan izvršiti prevođenje inostranih kaznenih listiva i snositi troškove, nastaje problem oko evidentiranja istih. Pokušali smo riješiti problem tako što smo vraćali kaznene listove Ministarstvu pravde BiH, zato što nisu prevedeni, ali smo ih dobili nazad preko MUP-a FBiH, uz obrazloženje da je nejasno zbog čega smo to učinili. Radi jasnije slike oko problema navodimo odredbe člana 30. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik BiH br.53 od 07.07.2009.godine i 58 od 23.07.2013.godine – izmjene i dopune), koji glasi:

Član 30.
Kaznena evidencija za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu

(1) Organi nadležni za vođenje kaznenih evidencija u Bosni i Hercegovini dužni su voditi kaznene evidencije za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu uključujući i državljane Bosne i Hercegovine rođene u inozemstvu.
(2) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će podatke za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu, a koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, po prijemu od druge države prosljeđivati Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je dužno voditi centralni registar tih podataka i proslijediti ih bez odgađanja i organu nadležnom za vođenje kaznenih evidencija.
(3) Ako podaci za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu nisu prevedeni na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dužno je osigurati prijevod.

Što se tiče prekršajne evidencije ista se vodi u elektronskom obliku prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (Sl. novine FBiH broj: 50/07 i 44/08), a istoj imaju pristup organizacione jedinice Uprave policije ovog Ministarstva, kao i druge policijske agencije u BiH, te Odjeljenja za prekršaje sudova u BiH.
Imajući u vidu odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije Uprava policije nema mogućnost evidentiranja sankcija koje su izrečene u inozemstvu državljanima BiH.
Saradnja između MUP-a Kantona Sarajevo sa drugim Ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, tužilaštvima i sudovima odvija se svakodnevno i tu nema zastoja niti problema. Također, saradnja se odvija i sa inozemnim policijskim agencijama i pravosudnim organima putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Ministarstva pravde BiH.
Vezano za elektronsku obradu i razmjenu podataka, ovo Ministarstvo vodi evidencije u elektronskom obliku, ali ne može samo odlučiti o stavljanju u funkciju tih baza u punom kapacitetu, niti o upotrebi i razmjeni podataka iz elektronskih baza (Kaznena, Operativna i Prekršajna), obzirom da je uključeno više kantonalnih MUP-ova, MUP FBiH, MUP RS, Policija Distrikta Brčko, tužilaštva, sudovi i dr.

Odgovor prilog:
Inicijativa prema Ministarstvu finansija vezano za budžetski deficit.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Inicijativa za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede na inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija" zastupnice Segmedine Srne Bajramović nalazi se u prilogu.

Zastupnica/poslanica Segmedina Srna - Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" pokrenula je zastupničku inicijativu za Izmj
Odgovor:

Na navedenu inicijativu dajemo sljedeće izjašnjenje:
Prema predloženim izmjenama postupak iseljenja zakupca iz poslovnih prostorija provodio bi organ uprave u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku. Međutim, odredbama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 3/06 i 29/09) za iseljenje zakupca, u svim slučajevima prestanka ugovora o zakupu, propisana je nadležnost suda, a nadležnost organa uprave propisana je samo u slučaju kada nije zaključen ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu je obligacioni ugovor, na koji se odnose odredbe Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o stvarnim pravima, te sporove koji proisteknu iz ugovornog odnosa ne može rješavati organ uprave u upravnom postupku.
Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), kao opštim propisom kojim je regulisan posjed i zaštita posjeda (Dio četvrti i čl. 315.-337.), propisana je sudska zaštita posjeda, te bi predložene izmjene i dopune značile preuzimanje sudske nadležnosti i bile bi u suprotnosti sa ovim zakonom.
U skladu sa navedenim Kanton Sarajevo nema ovlaštenje da svojim propisom može mijenjati već utvrđenu nadležnost suda za iseljenje zakupca iz poslovnih prostorija i vraćanje nekretnine u posjed odnosno da može utvrditi nadležnost nekog drugog organa, u konkretnom slučaju organa uprave. S obzirom na navedeno, mišljenje ovog ministarstva je da se inicijativa za izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, kako je predložena od zastupnice Segmedine Srna – Bajramović, ne može prihvatiti zbog toga što ove izmjene i dopune ne bi bile pravno moguće.
Napominjemo da u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12 – Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) Ministarstvo privrede vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva. Propisima koji regulišu ove oblasti nisu obuhvaćeni poslovi koji se odnose na poslovne prostorije odnosno zakup poslovnih prostorija.
Pored navedenih poslova, posebnim propisom odnosno Odlukom o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/97) bilo je određeno da imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica na teritoriji Kantona pravnih lica iz drugih država, do zaključenja međudržavnih ugovora o zaštiti imovinskih prava sa određenom državom, upravlja Kanton, a da poslove vezane za navedenu imovinu obavlja Ministarstvo privrede. Pod imovinom su se podrazumjevali poslovni objekti, poslovni prostori u građevinskom objektu, zemljište, osnovna sredstva i inventar. Ovu Odluku je donijela Skupština Kantona Sarajevo na osnovu Ustava Kantona Sarajevo i Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine iz drugih država ("Službeni list RBiH", br. 4/95 i 37/95), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), pa samim tim prestala je da važi i navedena Odluka.
Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/05 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/06) prestale su da važe odredbe čl. 5., 10., 11. i 18. Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) odnosno od tada Ministarstvo privrede nije više nadležno da rješava o žalbama protiv rješenja o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, koja je donosio načelnik općine. S obzirom na navedeno, napominjemo da Ministarstvo privrede nije nadležno da prati i nadzire rad u oblasti za koju je podnesena zastupnička inicijativa.
Poslove vezane za poslovne prostore na području Kantona Sarajevo obavlja Kantonalni stambeni fond Sarajevo koji, između ostalog, vodi evidencije poslovnih prostora i izdaje u zakup poslovne prostore koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo. Nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Dževad Rađo

Inicijativa za uvrštavanje dva zakona na dnevni red Skupštine.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica se nalazi u prilogu.

Pitanje vezano za probleme šehidske porodice Kalabušić nastale dodjelom zemljišta za izgradnju kuće
Odgovor:

Postupajući po navedenom poslaničkom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od Općine novo Sarajevo da dostavi informacije i podatke vezane za aktivnosti koje su nadležne općinske službe vodile prilikom dodjele zemljišta i odobravanja građenja po zahtjevu Kalabušić Senade za izgradnju stambenog objekta u ulici Humska bb u Sarajevu.

Rasim Lakota

Selma Filipović

Za pohvalu je što je policijski komesar Kantona Sarajevo gsp. Vahid Ćosić izvršio temeljnu procjenu sigurnosne situacije i razmijenio informacije sa svim obavještajnim i sigurnosnim agencijama u BiH i regiji putem Interpola, te osigurao da za najluđu noć
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno je otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Pozitivnim zakonskim propisima i to prije svega Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH propisana su pravila o određivanju mjesne nadležnosti prema kojim je primarno mjesno nadležan organ na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano. Pored navedenog predviđena su pravila o pružanju pravne pomoći i službene saradnje.
Policijski službenici Uprave policije postupaju u skladu sa navedenim i drugim zakonskim propisima, a zaprimljene prijave za krivično djelo učinjeno na području Kantona Sarajevo dostavljaju nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i pod nadzor tužioca KT Sarajevo poduzimaju sve potrebne mjere u cilju identifikovanja izvršilaca, pronalaska otuđenih predmeta i rasvjetljavanja izvršenih krivičnih djela. U slučaju potrebe za poduzimanjem mjera i radnji na području drugih Kantona ili području Republike Srpske primjenju se pravila o pružanju pravne pomoći i međusobne službene saradnje.

Zastupničko pitanje vezano za umanjenje cijene gasa u KS.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izd
Odgovor:

U vezi pitanja zastupnice/poslanice Selme Filipović, postavljenog na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 29.04.2015. godine, a u vezi realizacije projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu, obavještavamo vas da je odgovor na ovo pitanje utvrđen u odgovoru Ministarstva privrede u čijoj je nadležnosti bila realizacija datog projekta.

Pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.
Odgovor:

ODGOVOR: Odredbom člana 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15) propisano je: „Visokoškolska ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, finansira se ili sufinansira iz Budžeta po osnovu kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova, koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada“.
Istovremeno u stavu 4. istog člana Zakona o visokom obrazovanju propisano je: „Sredstva koja obezbjeđuje Kanton utvrđuju se u skladu sa kriterijima iz stava (1) ovog člana, zavisno od prirode, značaja i finansijskih zahtjeva nastavnih programa koji se realiziraju na visokoškolskoj ustanovi, općih pretpostavki za ostvarivanje prihoda visokoškolskih ustanova iz sopstvenih izvora, statusne strukture studenata i nastavnog osoblja te drugih parametara“.

Prema Programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu predviđeno je dostavljanje Vladi Kantona Sarajevo prijedloga kriterija za buduće sufinansiranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica te metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno, koristimo priliku informisati Vas da je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 15.05.2015.godine imenovao Komisiju sa zadatakom da u vremenskom roku do 60 dana od dana imenovanja izradi prijedlog kriterija i utvrdi metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović

Sabahudin Delalić

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z
Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona Sarajevo i ista se vodi u posebnom procesu "bazi podataka".
Podaci o imovini Kantona Sarajevo koji se unose i ažuriraju u "bazu podataka" rade se u kontinuitetu, jer u velikom broju slučajeva subjekti ne posjeduju traženu dokumentaciju, odnosno dostavljaju nepotpune obrasce bez odgovarujuće dokumentacije, uz napomenu da veliki broj subjekata nije odgovorio na zahtjeve Uprave za dostavu podataka o imovini Kantona Sarajevo.
Ističemo da nije moguće dati egzaktan podatak o upisanoj imovini u pogledu površine, vrijednosti i sl., iz razloga što svi subjekti vode evidenciju imovine bilansno sa preciznim podacima o površini vrijednosti i sl. i iste će biti predmet upisa u registar nekretnina koji je u fazi pripreme.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"
Na postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor iz razloga što Uprava upisuje podatke o imovini za koju dobije validnu dokumentaciju, odnosno svi podaci dobijeni od subjekata su upisani u "bazu podataka", a samim tim oni koji nisu dostavljeni od strane subjekata – nisu ni upisani.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige?"
Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno?"
Registar imovine Kantona Sarajevo je u fazi pripreme, i nakon provođenja zakonom predviđene procedure, isti će biti javno dostupan.

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"
Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.

Odgovor prilog:
"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Odgovor:

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste sadržavaju dovoljno pokazatelja na osnovu kojih se može pratiti stanje sigurnosti na teritoriji Kantona Sarajevo, a Odjeljenje za odnose sa javnošću prezentuje informacije javnosti i objavljuje ih na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Online prijava korupcije je u funkciji više od godinu dana gdje je moguće prijavljivati korupciju i pratiti kretanje prijava, a tokom 2015.godine je bilo evidentirano sedam (7) prijava od kojih je jedna prijava evidentirana u sistemu tri (3) puta i koja je po primitku dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava je bio upit o funkcionalnosti sistema za online prijavu korupcije, jedna (1) evidentirana prijava je proslijeđena drugoj agenciji u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava se odnosila na krivično djelo koje nema elemenata korupcije i jedna (1) evidentirana prijava je predstavka na rad policijskih službenika koja je ranije dostavljena u printanom obliku Jedinici za profesionalne standarde i ista je po primitku pridružena predmetu koji je u radu, dok u prva dva mjeseca 2016.godine nije bilo evidentiranih prijava.
U vezi dijela inicijative koja se odnosi na objavljivanje teksta Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da Protokol predstavlja interni akt navedenih institucija i kao takav ne može biti objavljen na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

S poštovanjem.

M I N I S T A R

mr. Ismir Jusko

Odgovor prilog:

Semir Halilović

Inicijativa za Ministarstvo zdravstva KS
Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja.
Hitnim stanjima smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja liječničke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje (invalidnost) ili po život pacijenta.
Određene zdravstvene ustanove su svojim internim aktima omogućile prednost određenim kategorijama.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je saglasno sa predloženom inicijativom da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slućajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, te će u tom smislu izvijestiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolnice o obavezi provedbe navedene inicijative.
Vezano za ugradnju elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja obavještavamo Vas da je predloženu inicijativu ovo ministarstvo dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se izjasne o mogućnostima primjene uvođenja elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja sa brojevima u svim domovima zdravlja, a o čemu ćemo izvijestiti uvaženog zastupnika Semira Halilovića po dostavljenom mišljenju.

Odgovor II
Vezano za pokrenutu inicijativu Ministarstvo zdravstva je istu dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na stručno mišljenje.
Menadžment JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu razmatrao na Stučnom vijeću ustanove, održanom dana 03.03.2016 godine, i tom prilikom su jednoglasno donijeli zaključak da predloženi sistem uvođenja reda čekanja nije primjeren niti potreban u sistemu pružanja zdravstvene zaštite unutar zdravstvenih ustanova, tačnije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naime, uvođenje elektronskog sistema sa brojevima bi učinio besmislenim trijažu kao jednu od jako bitnih procedura u pružanju zdravstvene zaštite, a koja se redovno provodi, te bi urušio sistem naručivanja pacijenata koji se trenutno primjenjuje, kako ovdje tako i svugdje u svijetu.
Ministarstvo zdravstva nakon što je detaljno razmotrilo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mišljenja je da bi se upravo uvođenjem elektronskog sistema sa brojevima narušio princip naručivanja pacijenata po sistemu porodične medicine.
Odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj 01-03-1956-2/16 dostavljamo u prilogu akta kako bi se detaljno sa istim upoznali.

Inicijativa za Ministarstvo zdravstva KS
Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja.
Hitnim stanjima smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja liječničke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje (invalidnost) ili po život pacijenta.
Određene zdravstvene ustanove su svojim internim aktima omogućile prednost određenim kategorijama.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je saglasno sa predloženom inicijativom da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slućajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, te će u tom smislu izvijestiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolnice o obavezi provedbe navedene inicijative.
Vezano za ugradnju elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja obavještavamo Vas da je predloženu inicijativu ovo ministarstvo dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se izjasne o mogućnostima primjene uvođenja elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja sa brojevima u svim domovima zdravlja, a o čemu ćemo izvijestiti uvaženog zastupnika Semira Halilovića po dostavljenom mišljenju.

Odgovor II
Vezano za pokrenutu inicijativu Ministarstvo zdravstva je istu dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na stručno mišljenje.
Menadžment JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu razmatrao na Stučnom vijeću ustanove, održanom dana 03.03.2016 godine, i tom prilikom su jednoglasno donijeli zaključak da predloženi sistem uvođenja reda čekanja nije primjeren niti potreban u sistemu pružanja zdravstvene zaštite unutar zdravstvenih ustanova, tačnije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naime, uvođenje elektronskog sistema sa brojevima bi učinio besmislenim trijažu kao jednu od jako bitnih procedura u pružanju zdravstvene zaštite, a koja se redovno provodi, te bi urušio sistem naručivanja pacijenata koji se trenutno primjenjuje, kako ovdje tako i svugdje u svijetu.
Ministarstvo zdravstva nakon što je detaljno razmotrilo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mišljenja je da bi se upravo uvođenjem elektronskog sistema sa brojevima narušio princip naručivanja pacijenata po sistemu porodične medicine.
Odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj 01-03-1956-2/16 dostavljamo u prilogu akta kako bi se detaljno sa istim upoznali.

Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog če
Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu

Odgovor prilog:
"Tražim da mi Ministarstvo zdravstva KS dostavi podatke o zapošljavanju u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS za period od 2007 pa sve do marta 2015. godine..."
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj:10-05-31662/15 od 11.01.2016 godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na izjašnjenje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ovom ministarstvu dostavio odgovor na zastupničko pitanje aktom broj 01-05-379-2/16 od 28.01.2016 godine, koji u prilogu dostavljamo.

Odgovor prilog:

Nermin Bjelak

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.
Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:

Ukupan dug Otpis duga od strane MUP-a KS Ostatak duga Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u ime i za račun FK Sarajevo uplaćuje:
do 31.03.2016. do 31.12.2016. do 31.12.2017. do 31.12.2018. do 31.12.2019.
455.445,94 193.423,97 262.021,97 107.450,00 38.642,99 38.642,99 38.642,99 38.643,00

Napomena: Iznos od 107.450,00 KM sa danom 15.04.2016. godine nije uplaćen od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Pitanje vezano za "Sportsko rekreativni centar Bossina koji se nalazi u Zaostrogu"
Odgovor:

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na osnivačima Društva (po 9.300 kuna na Kantonu Sarajevo i Sportskom savezu BiH).
Kanton Sarajevo ne raspolaže imovinom SRC jer kao što smo naglasili, zajedno sa Sportskim savezom BiH je formirao Bossinu d.o.o. Zaostrog koja koristi nekretnine (objekat i zemlju) za čije se pravo slijedništva vode sudski sporovi u BiH i Hrvatskoj.
Što se tiče vrijednosti samih nekretnina Sportsko-rekreacionog centra u Zaostrogu, sudski vještaci (finansijske i građevinske struke) iz Sarajeva (Šerif Isović i Sakota Sulejman) su 2005. godine njihovu vrijednost procjenili na cca 5.000.000 maraka. Međutim Republika Hrvatska je nakon toga datuma u zaleđu objekta izgradila autoput i unaprijedila drugu infrastrukturu, te se ta vrijednost može smatrati višestruko uvečanom.

2. Ko upravlja SRC Bossina?

Sportski savez Bosne i Hercegovine se legitimisao kao pravni sljednik prije ratne SOFK-e BiH.
Između Sportskog saveza BiH i Bossina d.o.o. Zaostrog zaključen je Ugovor o zakupu nekretnina u Zaostrogu i Aneks istog ugovora, temeljem kojeg zajednička Tvrtka Saveza i Kantona - Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja Sportsko rekreativnim centrom Zaostrog. SRC Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja zajednička firma Sprotskog saveza i Kantona Sarajevo sa po 50 % osnivačkog uloga.

3. Kakvo je trenutno stanje?

Sportski centar Bossina d.o.o. nalazi se u Zaostrogu, malom mjestu na Makarskom primorju koje se odlikuje dugim i toplim ljetima i vrlo kratkom i blagom zimom što ga svrstava u red primorskih mjesta sa najvećim brojem sunčanih dana. Pod imenom „PARTIZAN“ objekt je napravljen 1968. godine i kao takav radio sve do rata.

Udaljen je od mora 200 metara sa prekrasnom plažom, a objekt raspolaže sa svoja tri terena, teren za košarku, teren za odbojku, teren za rukomet i mali nogomet, te velikom površinom zelenila pod maslinama. U sklopu objekta uz ostale sadržaje nalazi se: TV salon, igraonica za djecu, te prostorija za stolni tenis. Sportski centar se nalazi na površini od jednog hektara sa centralnim objektom dužine 45 metara i širine 15,5 metara, podrumom, prizemljem i katom. U objektu se nalazi 23 sobe sa 80 ležaja.

Svaka soba ima svoje kupatilo. U podrumu se nalaze dva skladišta i kotlovnica. U prizemlju se nalazi kuhinja, restoran sa 140 mjesta, aperitiv bar, tv salon sa 30 mjesta, te vešeraj sa svom opremom. Centar raspolaže i terasom sa 80 mjesta za sjedenje i vlastitim parking prostorom za 40 osobnih vozila i autobus.

Centar je u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske registriran 2002. godine u kategoriji hotela sa kategorizacijom guest house – standard. Ovo je jedinstven primjer da Sportsko rekreativni centar čiji osnivači su subjekti iz Bosne i Hercegovine je obnovljen i radi u drugoj državi već punih 14 godina.

Predmetne nekretnine u Zaostrogu su namijenjene za sport, fizičku kulturu i tjelesni odgoj, što je prema odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo pretpostavljena nadležnost Kantona, obzirom da Ustav BiH i Ustav FBiH i ne spominju sport, fizičku kulturu ili tjelesni odgoj.

Korisnici usluga Bossina d.o.o. Zaostrog su populacije iz Bosne i Hrecergovine i to: grupe sportista i rekreativaca (klubovi i udruženja), učeničke populacije (osnovne škole u prirodi), te najosjetljivije populacije iz Bosne i Hercegovine (RVI, paraplegičari, pripadnici boračke populacije, djeca bez roditelja, i sl.).
Zbog neriješenih imovinskih odnosa, Bossina d.o.o. Zaostrog nije u mogućnosti da koristi zelenu površinu smještenu sjeverno od objekta za kamp, kako je to rađeno do 90. godine, to iskorištenost kuhinje se nije mogla podići na 300-400 obroka dnevno, kako je to bilo prije rata.
Također prije ratne sobe su imale krevete na sprat – (osmokrevetne, šestokrevetne i četverokrevetne), a nakon revitalizacije objekta tokom 1998. – 2000. godine sobe su četverokrevetne, trokrevetne i dvokrevetne.

Obzirom da objekat ima dozvolu za rad tokom šest mjeseci, a radi u pravilu od 01.05. do 30.09., te da kapaciteti u maju i oktobru nisu zbog ponekad vremenskih prilika, vjerskih praznika, a najčešće zbog kraja i početka školske godine, te strukture soba u pravilu u potpunosti popunjeni, a zbog lošijeg kvaliteta smještaja i terena koji su prilično grubi (posljednja veća ulaganja su bila 2000/2001. godinu) poslovanje objekta je ipak pored svih navedenih teškoća pozitivno.

Bossina posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, a preuzela je prijeratne
zaposlenike nastanjene u Zaostrogu, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U stalnom radnom
odnosu ima tri državljanina Bosne i Hercegovine, koji imaju i državljanstvo Republike
Hrvatske.

Ukoliko se u skorije vrijeme ne riješi pitanje zemljišno - knjižnog vlasnika, te ne okonča legalizacija objekta, postoji velika mogućnost da objekat izgubi dozvolu za rad, tim prije što Sportski savez Kantona Sarajevo, kao partner Kantona u osnivanju Bossina d.o.o. Zaostrog i zakupodavac nekretnina datih u zakup zajedničkoj tvrtki nema važeću registraciju.

Pored navedenih činjenica možemo konstatovati da Kanton Sarajevo pokušava da dokaže na sudovima u BiH i Hrvatskoj ko je pravni slijednik nekretnina (zemlja i objekat). Firma koja upravlja Sportsko rekreativnim centrom iako radi 6 mjeseci godišnje tj. koliko traje turistička sezona posluje pozitivno sa uposlena tri stalna i četiri sezonska radnika koji imaju porijeklo iz BiH.

4. Da li su članovi Skupštine i Nadzornog odbora legalni članovi SRC?

Upis podataka predsjednika i članova Nadzornog odbora i Skupštine Bossina d.o.o. Zaostrog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, a nakon notarske obrade, samim činom upisa članova Nadzornog odbora i Skupštine konstituisao je prava, obaveze i odgovornosti (utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske i Društvenim ugovorom o osnivanju Tvrtke) i ona traju sve dok osnivači (Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH) u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu ne provedu na zakonit način promjene ovlaštenih lica.

Obzirom da se Sportski savez Bosne i Hercegovine nije preregistrovao u skladu sa važećim propisima na nivou Bosne i Hercegovine (Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini), te da je vlasništvo na nekretninama u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Makarskoj sporno (ko je pravni sljednik nekretnina iza SOFK-e BiH?), u ovom trenutku upitno je da li bi eventualna promjena ovlaštenih lica kod Trgovačkog suda u Splitu, uzrokovala da postupajući sudija zatraži važeći (a ne postojeći) Izvod iz Registra Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (za Sportski savez BiH), a time dovela do preispitivanja važenja registracije Tvrtke i dovela do gubitka teško stečene kategorizacije i dozvole za rad.

Napominjemo da se u cilju otklanjanja ovih nedostataka vode dva sudska spora. Sudski spor radi utvrđenja prava sljedstva iza SOFK-e BiH u korist Kantona vodi se u Sarajevu. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-05-27850-12.10/13 od 22.10.2013. godine) zaduženi Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da preduzmu sve potrebne radnje i mjere radi zaštite imovine i imovinskih interesa, a vezano za objekat Sportsko rekreativnog centra u Zaostrogu - Republika Hrvatska. U ovom sporu Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo zastupa interese Kantona Sarajevo.

U Republici Hrvatskoj također se vodi sudski spor između Kantona Sarajevo i Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, u kome je Općinski sud u Makarskoj donio presudu kojom se odbacuje tužbeni zahtjev Kantona Sarajevo zbog nedostatka aktivne legitimacije na strani Kantona i pasivne legitimacije na strani Saveza, te je izjavljena žalba Kantona na tu presudu, a predmet je prešao u nadležnost Županijskog suda u Splitu kao drugostepenog suda.

5.Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz
Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

Organi Bossina d.o.o. su Skupština i Nadzorni odbor.
U Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Miralem Zubović, pomoćnik ministra za sport i Faris Rašidagić, docent na FASTO, a ispred Sportskog saveza BiH: Branislav Crnogorac i Enver Novaković.
U Nadzornom odboru Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Dževad Paradžik, predsjednik NO i Dragan Vujmilović član, a članovi ispred Sportskog saveza BiH su Vinko Zorić, Jasminka Kalmar i Sabahudin Fejzić.

Bossina d.o.o. Zaostrog, svake godine, putem ovlaštene Računovodstveno - knjigovodstvene tvrtke iz Makarske podnosi godišnji finansijski izvještaj (GFI) Finansijskoj agenciji (FINA) u Republici Hrvatskoj, jer je to zakonska obaveza. Svi podaci o poslovanju Bossina d.o.o. Zaostrog dostupni su na stranici Finansijske agencije (FINA). Bossina d.o.o. Zaostrog ima svoju web stranicu.

Također, predstavnici u Nadzornom odboru i Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog (imenovani ispred Kantona Sarajevo) redovno podnose izvještaje i informacije resornom Ministarstvu kulture i sporta, a po potrebi ili na zahtjev i Vladi Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je u prethodnim sazivima u više navrata razmatrala informacije u vezi Sportsko-rekreacionog centra i donosila zaključke.
Ovo iz razloga, jer preduzeća u kojima je udio državnog kapitala u ukupnom kapitalu manji od najmanje 50% plus jedna dionica, odnosno udio, nisu po Zakonu o javnim preduzećima u FBiH obavezna podnositi redovan godišnji izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Rasim Smajić

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je prema Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/12-Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) preuzelo državne službenike i namještenike, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike ističe slijedeće:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10), koju Vam u prilogu dostavljamo.
Članom 4. stav (1) navedene Odluke je propisano:
„Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.“
Dakle, od 2008.godine Vlada Kantona Sarajevo svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.
U 2015.godini Vlada Kantona Sarajevo je doneijela Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15) i Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), koje Vam u prilogu dostavljamo.
U skladu sa navedenim Odlukama počev od 2008.godine, ranije Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, a sada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, provodi javne pozive i sačinjava rang liste kandidata svaki mjesec i iste dostavlja investitorima, a to su Kantonalni stambeni fond Sarajevo za stanove na lokaciji Dobrinja V, objekat E i objekat B, Općina Novi Grad i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za stanove na lokaciji Rosulje 2, Općina Vogošća.
Postupak javnog poziva se provodi prema Odluci o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima i svaki mjesec Konačne rang liste sa imenima kandidata se objavljuju na web stranici Ministarstva.
Investitori su obavezni da odmah po dostavljanju Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, otpočnu i u roku od sedam dana pozovu sve kandidate prema utvrđenom redoslijedu konačne rang liste i u dogovoru sa njima potvrde njihovo opredjeljenje za kupovinu stana. Kandidati prema prihvaćenoj strukturi stana između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i investitora, odabiraju i rezervišu sebi odgovarajuću stambenu jedinicu. Po zaključivanju ovog dogovora između investitora i kandidata, investitori su obavezni ostaviti kandidatu rok od najmanje 30 dana za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje kupovine stana i potom zaključuju kupoprodajni ugovor.
Prema tome, konačne rang liste sa imenima kandidata su transparentno i javno od 2008.godine objavljivane na web stranici Ministarstva.

S poštovanjem,

PRILOG:
- Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10),
- Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15),
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), u pisanoj i elektronskoj formi CD.

Odgovor prilog:

Amel Mekić

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane procedure.
Na osnovu zahtjeva Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo broj: 16-49-436-50/15 od 12.06.2015. godine, Ministarstvo pravde i uprave dostavlja slijedeće

I Z J A Š NJ E NJ E

Odredbama čl. 145. do 153. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), propisan je način određivanja pritvora, trajanja pritvora, razlozi za pritvor, nadležnost za određivanje pritvora, trajanje pritvora u istrazi, ukidanje pritvora, pritvor nakon potvrđivanja optužnice, te određivanje odnosno produženje pritvora nakon izricanja prvostepene presude. Takođe, odredbama člana 14. propisano je pravo na suđenje bez odlaganja, najkasnije u roku od jedne godine od dana potvrđivanja optužnice, te da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme.
Imajući u vidu da su navedenim odredbama Zakona precizno utvrđeni razlozi i dužina trajanja pritvora u svim fazama postupka i u odnosu na visinu zaprijećene kazne za određeno krivično djelo, potrebno je da se podnesena inicijativa za izmjene ovog zakona dopuni i konkretizuje u smislu preciziranja i navođenja člana Zakona sa tekstom koji se mijenja, kako bi ista bila upućena na razmatranje nadležnom Federalnom ministarstvu pravde.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Enver Smajkan, dipl. pravnik

*Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo se nalazi u prilogu.

Muhamed Kozadra

Predrag Kojović

Sabina Ćudić

Inicijativa za nabavku adaptiranog vozila za potrebe osoba sa invaliditetom
Odgovor:

Odgovor :
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za subvencioniranje nabavke posebnih vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđena su sredstva za nabavku vozila KJKP “GRAS”-u d.o.o. Sarajevo za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će u saradnji sa KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo potencirati nabavku određenog broja vozila, prilagođenih za prijevoz invalidnih osoba, a koja imaju hidrauličnu platformu kojom se omogućava nesmetan ulaz/izlaz invalidnih osoba.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u saradnji sa ostalim kantonima i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija Uredbom uredilo je način obavljanja posebnog vanlinijskog prijevoza osoba sa posebnim potrebama na području Federacije BiH.
Takođe, Ministarstvo vodi aktivnosti pripreme propisa o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, a kojim će se između ostalog propisati i slijedeće:
"Na linijama javnog prijevoza putnika Ministarstvo mrežom linija određuje broj vozila javnog prijevoza putnika, kojima se omogućava olakšan pristup osobama sa teškoćama u kretanju.”
S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo
- Vlada Kantona Sarajevo
- evidencija arhiva
Predmet obradio: Muamer Kukan

Hamed Aljović

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.

Sejo Bukva

Inicija za produženje radnog vremena u ugostiteljskim objektima sa muzikom uživo
Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima."

Članom 11. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona definisano je "U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:
2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;
7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;"
Članom 11. stav 2. Zakona definisano je da "Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ", a to je nadležni općinski organ.

S obzirom na navedeno Inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima sa muzikom uživoje u nadležnosti slijedećih organa:
• Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke)
• Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o prekršajima javnog reda i mira, na osnovu kojeg svaka općina donosi svoju Odluku o prekršajima javnog reda i mira) i
• Nadležnog općinskog organa koji donosi Odluku o radnom vremenu na području svake općine posebno.

Inicija za produženje radnog vremena u ugostiteljskim objektima sa muzikom uživo
Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima."

Članom 11. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona definisano je "U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:
2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;
7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;"
Članom 11. stav 2. Zakona definisano je da "Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ", a to je nadležni općinski organ.

S obzirom na navedeno Inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima sa muzikom uživoje u nadležnosti slijedećih organa:
• Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke)
• Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o prekršajima javnog reda i mira, na osnovu kojeg svaka općina donosi svoju Odluku o prekršajima javnog reda i mira) i
• Nadležnog općinskog organa koji donosi Odluku o radnom vremenu na području svake općine posebno.

Rasim Smajić

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17. Kojović Predrag,
18. Lakota Rasim,
19. Marić Zvonko,
20. Mekić Amel,
21. Mešanović Safet
22. Okerić Elvedin,
23. Omerbegović Mersiha,
24. Pecikoza Fahrudin
25. Pindžo Mirsad,
26. Pleho Haris,
27. Prevljak Fikret,
28. Rađo Dževad,
29. Smajić Rasim,
30. Šućur Slaviša,
31. Vukasović Mario.

Zastupnici:
- Bukva Sejo,
- Mašović Amor,
- Srna Bajramović Segmedina su Službu za skupštinske poslove obavijestili da će od februara 2015.godine pravo na paušal ostvarivati u Domu naroda Federacije BiH.

Paušal u Skupštini Kantona Sarajevo su, također, primali:
- Jusko Ismir-do imenovanja na mjesto ministra MUP-a, 21.11.2015.godine,
- Konaković Elmedin- do imenovanja na mjesto premijera Kantona Sarajevo, 21.03.2015.godine,
- Solaković Adnan- do 09.11.2015.godine,
- Muhamed Kozadra je u Skupštini primao paušal do 31.10.2015.godine.

Napominjemo sljedeće:
- Zastupnik Edin Forto je izvršio povrat paušala za deset (10) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i nastavio je primati paušal u Skupštini Kantona Sarajevo.
- Zastupnik Muhamed Kozadra je izvršio povrat paušala za šest (6) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i od novembra 2015.godine pravo na paušal ne ostvaruje u Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-Mahala LIII-stari premjer, a na mjestu postojećih objekata.
Ministarstvo je navedeno rješenje donijelo nakon provedenog postupka, a na osnovu usvojene planske dokumentacije, mišljenja Općine Novo Sarajevo, nalaza vještaka arhitekte i vještaka geometra, utvrdivši da su ispunjeni svi zakonski uslovi. Rješenje je dostavljeno vlasnicima susjednih parcela.
Rama Glas d.o.o. Sarajevo, Hano d.o.o. Sarajevo, Hasanbegović Nahid, Exclusive d.o.o. Zenica, Multimedijalni computer centar d.o.o. Sarajevo, svi zastupani po Edinu Tabučiji, advokatu iz Sarajeva podnijeli su tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu radi poništenja rješenja Ministarstva broj: 05-23-733/15 od 05.03.2015.godine, radi zaštite svojih prava i interesa.
Kantonalni sud je dana 19.10.2015.godine donio Presudu broj: 09 0 U 023644 15 U kojom se tužba uvažava, osporeno rješenje poništava i predmet vraća tuženom na ponovni postupak. U Presudi se navodi da „sud prihvata navode tuženog date u odgovoru na tužbu da se građevinska parcela, položaj građevine, udaljenost objekta u prostoru od susjednih parcela, spratnost, kao i drugi urbanističko-tehnički uslovi utvrđuju važećim planskim dokumentom, obzirom da je to određeno Zakonom o prostornom uređenju, u konkretnom slučaju važeći planski dokument je korekcija Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“, a položaj građevine daje se u Lokaciji objekta, koja se izrađuje po osnovu važećeg planskog dokumenta i sastavni je dio urbanističke saglasnosti.“ U uputama Presude navedeno je da se obavi uviđaj na licu mjesta na koji će pozvati stranke, tužitelje kao i druge zainteresovane osobe i vještake kako bi bili predočeni i razjašnjeni na licu mjesta urbanističko-tehnički uslovi tražene urbanističke saglasnosti, nakon čega će se ponovo odlučiti o zahtjevu.
Ministarstvo je u cijelosti ispoštovalo upute Suda i obavilo uviđaj na licu mjesta, kao i održalo usmenu raspravu  sa svim vlasnicima susjednih parcela.
Navodi susjeda dati u toku ponovnog postupka odnosili su se isključivo na postupak donošenja i sam sadržaj korekcije Plana, što nije niti može biti predmet postupka izdavanja urbanističke saglasnosti. Prema odredbama člana 46. Zakona o prostornom uređenju donošenje korekcije plana je u nadležnosti Općinskog načelnika, a Ministarstvo kao i drugi organi uprave prema važećim zakonskim propisima, je dužno donesenu korekciju primjenjivati kao važeći planski dokument, a što je prihvaćeno od strane suda kao pravilno i zakoniti postupanje.
Imajući u vidu sve navedeno nakon okončanja ponovnog postupka Ministarstvo je donijelo rješenje broj: 05-23-733/15 od 30.12.2015.godine kojim se daje urbanistička saglasnost „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“. Rješenje je dostavljeno svim učesnicima u ponovnom postupku i rok za podnošenje tužbe protiv istog je u toku.
Što se tiče izdavanja okolinske dozvole, obaviještavamo Vas o slijedećem:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, rješavajući po zahtjevu “Ans Drive” d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, izgradnju i trgovinu u građevinarstvu i “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo, donijelo rješenje o izdavanju okolinske dozvole broj: 05-23-921/15 od 25.02.2015.godine za izgradnju podzemne garaže sa 530 parking mjesta u sklopu stambeno-poslovnog objekta u ulici Kolodvorska bb u Sarajevu.
U postupku izdavanja okolinske dozvole, ovo Ministarstvo je, shodno članu 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br.33/03 i 38/09), Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju objavilo na web stranici Ministarstva, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da se uključi u postupak i podnese primjedbe i sugestije vezane za Zahtjev , objavljeno je u sredstvima javnog informisanja (Dnevni avaz i Oslobođenje). S tim u vezi, Ministarstvo nije zaprimilo bilo kakva mišljenja, primjedbe ili sugestije.
Napominjemo, da je organiziranje javne rasprave, shodno članu 61. Zakona o zaštiti okoliša, obavezno u postupku ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš, a koja se radi za pogone i postrojenja iz federalne nadležnosti. Za pogone i postrojenja iz kantonalne nadležnosti nije potrebna procjena uticaja na okoliš, te samim tim nema ni obaveze organiziranja javne rasprave. Obavezu uključivanja zainteresirane javnosti u postupak izdavanja okolinske dozvole ovo Ministarstvo ispunjava na način, da se omogući javni uvid u zahtjev i dostavljenu dokumentaciju, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da dostavi primjedbe i sugestije, objavljuje se barem u jednom tiražnom dnevnom listu, što je i učinjeno u konkretnom slučaju. Praksa Ministarstva je, da za pogone i postrojenja iz svoje nadležnosti organizuje javnu raspravu samo u slučajevima kada se radi o opasnim djelatnostima i opasnim lokacijama definisanim članom 104. Zakona o zaštiti okoliša.
Budući da je gradnja podzemne garaže u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da su predviđene adekvatne mjere za sprečavanje/smanjenje uticaja na okoliš, kako u fazi gradnje, tako i u fazi korištenja iste, te da nisu zaprimljene bilo kakve primjedbe ili sugestije zainteresirane javnosti, ovo Ministarstvo je ocijenilo, da su ispunjeni svi uslovi za izdavanje rješenja o okolinskoj dozvoli. Pri tome, potrebno je naglasiti, da je okolinska dozvola izdata samo za podzemnu garažu, a ne za stambeno-poslovni objekat u cjelini.

Zastupničko pitanje vezano za "Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i odgovori 12 zdravstvenih ustanova nalaze se u prilogu.

Edin Forto

Pokrećem zastupničku inicijativu u vezi info-panoa koji bi pružali informacije o javnom gradskom saobraćaju.
Odgovor:

Odredbama Pravilnika o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo” (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 28/09), propisan je da na terminalu mora biti jasno istaknut red vožnje linija koje polaze s terminala, a stajališta moraju imati istaknut izvod iz reda vožnje. Samim tim prijevoznici su u obavezi da daju osnovne podatke o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo.

Smatrajući da je to nedovoljno, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je pokrenulo niz projekata kako bi unaprijedilo informisanost korisnika o javnom linijskom prijevozu putnila. Može se reći da je u završnoj fazi implementacija projekta “Putnog Planera”. Putem web aplikacije “Putni Planer” će omogućiti krajnjem korisniku niz informacija o javnom gradskom saobraćaju, i to: šmatski prikaz mreže javnog gradskog prijevoza, informacije o stajalištima, informacije o trasi linija javnog gradskog prijevoza putnika, informacije o “redovima vožnje” i dr., pored toga korisnik će imati mogućnost planiranja putovanja korištenjem usluga javnog prijevoza.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pokrenulo je aktivnosti za realizaciju Projekta kontrolisane naplate usluge prijevoza na tramvajskim stajalištima. Urađen je “Glavni projekat za uređenje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu” i to u prvoj fazi za osam tramvajskih stajališta. Projektom za uređenje tramvajskih stajališta, na istim predviđa prostor za informisanje (tj. prostor za info-panoe) korisnika usluga.

U skladu sa strateškim opredeljenjem Ministarstva saobraćaja koji će biti inkorporirani u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine čija je izrada u toku utvrđeni su prioritetni investicioni kapitalni projekti za period 2016.-2019. godina.
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo predložilo je i projekat „Razvoj inteligentnih transportnih sistema i automatskog upravljanja saobraćajem“. U okvir ovog projekta će se razvijati 5 (pet) različitih podsistema koji će omogučiti unapređenje obavljanja saobraćaja bez ulaganja i izgradnje dodatnih saobraćajnih kapaciteta.
Prioritet u razvoju podsistema će imati uvođenje elektronskog sistema naplate u javnom prijevozu u Kantonu Sarajevo i upravljanje javnim gradskim prijevozom putnika. Realizacija razvoja ova dva podsistema u okviru projekat je predviđen za realizaciju u 2016. i 2017. godini.

Sistem upravljanja u javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo putem automatskog lociranja (pozicioniranja) vozila na mreži saobraćajnica u realnom vremenu, savremenu komunikaciju između saobraćajnog centra i vozila, audio-vizualno informiranje putnika u tramvajima i autobusima i dinamičko informiranje putnika o voznom redu putem displeja na stajalištima.

Inicijativa "za pokretanje postupka upisa u registar redovnih autobuskih linija na relaciji Dobrinja - Ilidža".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Edina Forte možete naci u prilogu.

Elvedin Okerić

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.

Amar Dovadžija

Fikret Prevljak

Ismir Jusko

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo ministarstvo cijenilo da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, za podnošenje prijedloga Vladi nadležno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kojem je pomenuta inicijativa proslijeđena. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak pod brojem: 02-05-17636-2/12 od 17.05.2012 godine, a kojim je odbijen zahtjev za davanje saglasnosti za prenos osnivačkih prava na Federaciju BiH.
Iz dokumentacije koja je bila dostupna i Ministarstvu saobraćaja vidi se da je Zavod za saobraćaj osnovan kao organizaciona jedinica Građevinskog fakulteta, prvenstveno za potrebe izvođenja praktične i eksperimentalne nastave za studente i za naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika koji se realizira u laboratorijama Zavoda. Da je rješenjem Okružnog privrednog suda 1979. godine registrovan kao pravni subjekt pod nazivom“ Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, p.o.“, ali u svojoj registrovanoj djelatnosti zadržao djelatnost radi koje je i osnovan, a to je „ realizacija nastavnonaučnog procesa za sve vidove obrazovanja na Građevinskom fakultetu u Sarajevu; razvoj naučnoistraživačkog rada u naučnoj oblasti saobraćajnica i eksperimentalnog istraživanja; obezbjeđenje materijalne osnove, organizovanja i realizacija naučnog i publicističkog rada nastavnika kao i saradnja sa drugim fakultetima i privredom“.
Takođe je nesporno da Zavod do danas nije uskladio svoju registraciju sa donesenim zakonskim i drugim propisima, nakon čega je Fakultet tražio njegovo brisanje iz sudskog registra kao pravnog lica po službenoj dužnosti Suda.
Nadalje prema pismenim navodima dekana Građevinskog fakulteta, stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i usklađivanjem statusa Fakulteta i njegovih zavoda i instituta sa Zakonom, Pravilima Fakulteta utvrđena je nova organizacija Fakulteta u kojoj postojeći insituti i zavodi gube svojstvo pravnog lica i postaju organizacione jedinice Fakulteta ( član 106. Zakona o visokom obrazovanju). U smislu navedenog trebalo je brisati svojstvo pravnog lica za sve zavode i institute i organizovati iste kao organizacione jedinice Fakulteta, čemu se Uprava Zavoda usprotivila i isti dovela u nezavidan položaj.
Kako do danas status Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta nije riješen neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti u tom pravcu, a što je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a obzirom da je Zavod organizaciona jedinica u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo.

M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo

Inicijativa: "Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sumnjive radnje".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Inicijativa vezana za "Prosvjetno-pedagoški zavod u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje kanti za otpatke na svim trolejbuskim, autobuskim i tramvajskim stajalištima".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:

"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Senad Hasanspahić

Odgovor Ministarstva saobraćaja nalazi se u prilogu.

Poslaničko pitanje vezano za nedavno trovanje djece u JU Djeca Sarajeva
Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

"Dana 22.04.2015.godine oko 14,00 časova Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije zaprimio je prijavu (putem faxa) od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da je na Infektivnoj klinici KCUS - hospitalizirano petero djece iz JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, te da se radi o sumnji na trovanje hranom.
Odmah po saznanju sačinjena su dva tima i to tim u sastavu: epidemiolog i tehničar iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kantonalni sanitarni inspektor, koji su obavili kompletan inspekcijski nadzor i epidemiološku anketu u Centralnoj kuhinji i vrtiću "Skenderija" koji posluju u sastavu JU "Djeca SArajeva" Sarajevo."
Ostatak odgovora je u prilogu.

Na ovo pitanje odgovor su dostavili i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i oba odgovora su u prilogu.

Pitanje vezano za "postavljanje Fiksne kamere za snimanje svakog prekoračenja brzine od Skenderije prema Vrbanja mostu"?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u cilju rješavanja predmetnog problema i podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, u avgustu 2013.godine sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, ali isti nije realizovan zbog nedostatka sredstava.

Na području opština Stari grad i Centar nema instaliranih kućišta stacionarnog radarskog sistema, tako da su predmetnim Elaboratom, predložene lokacije za postavljanje kućišta radarskih uređaja, u koja bi se kasnije instalirao radarski uređaj, kako slijedi:

-na ulica Titova (raskrsnica sa Kulovićevom) u neposrednoj blizini slastičarnice "Imperijal" - estetsko kućište SD580,

-ulica Obala Kulina Bana (raskrsnica sa Radićevom) - estetsko kućište SD580,

-ulica Terezija (u blizini JP Vodovod i Kanalizacija) pravac prema Skenderiji - standardno kućište SR520.

Dana 15.05.2015.godine, u organizaciji Premijera Kantona Sarajevo, ponovno je organizovana prezentacija „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, kojoj je bio prisutan ministar MUP-a Kantona Sarajevo sa saradnicima i ministar Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.
Nakon održane prezentacije, MUP-a Kantona Sarajevo je uputio inicijativu Vladi Kantona Sarajevo za razmatranje „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, sa ciljem usvajanja i donošenja odluke o implementaciji istog.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Predrag Kurteš

Haris Pleho

Da li Kanton namjerava obezbijediti sredstva za saniranje nastale štete na gradskoj deponiji i ako namjerava, kada to planira učiniti?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne rizike za sigurnost odlagališta i građana, zbog mogućnosti pojave klizišta i eksplozije metana, a s ciljem hitnog pokretanja aktivnosti na rješavanju problema, budući da su iskopavanja vršena 2013.godine, te da od tog perioda nije bilo nikakvog odgovora na obraćanja koja je na adresu Tužilaštva upućivalo KJKP «Rad» Sarajevo. Takođe, svrha je da, u ovisnosti od reakcije Tužilaštva, Vlada razmotri način djelovanja, odnosno obezbjeđivanje sredstava za sanaciju štete procijenjene na iznos od 685.000,00 KM, ne odustajući od potraživanja naknade troškova od institucija u čijoj je nadležnosti vršeno iskopavanje, prilikom čega je uništena infrastruktura za zbrinjavanje deponijskih gasova i ugrožena stabilnost odlagališta.
U tom kontekstu, i tokom nedavnog boravka delegacije grada Istanbula u Sarajevu, obavljeni su razgovori u smislu pružanja finansijske i stručne podrške u ove svrhe.

Inače, što se tiče žalbi građana na neugodne mirise, koji se šire sa odlagališta, treba napomenuti da se radi o uobičajenoj pojavi (ali slabijeg intenziteta), jer se razgradnjom otpada produkuju deponijski gasovi, koji su u prethodnom periodu korišteni za proizvodnju električne energije ili su sagorijevani putem posebne baklje za spaljivanje, tako da nisu u većoj mjeri predstavljali smetnju za okruženje.

Međutim, naglašavamo da se deponija na lokalitetu Buća potoka nalazi od 1962.godine, kada u okolini nije bilo izgrađenih objekata. Na žalost, uporedo sa izgradnjom sanitarne deponije, koja je otpočela 1997.godine, intenzivirana je nelegalna i neplanska gradnja stambenih objekata, na što su upozoravane nadležne općinske službe od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, putem kojeg su se izvodili radovi. U tom smislu, svi vlasnici objekata su trebali biti svjesni da se, bez obzira na tehnološka dostignuća i kvalitet upravljanja, nikada u potpunosti ne mogu eliminisati neprijatni mirisi sa deponije, kao uostalom ni drugi nepovoljni uticaji.

Valja istaknuti da je stanje na gradskoj deponiji ipak lošije u odnosu na raniji period, budući da se prestanak kontinuiranog finansijskog izdvajanja iz Budžeta, kao i neekonomske cijene za korisnike usluga, odrazio na nedostatak sanitarnih ploha za odlaganje otpada. Pored toga su značajno porasle količine otpada koji se odlaže zbog odsustva reciklaže i zastarjelosti načina upravljanja komunalnim otpadom.

Iz tog razloga, neophodna je brza implementacija Kantonalnog plana upravljanja otpadom, koji je usvojila Skupština Kantona 21.07.2015.godine, a kojim je predviđeno pretvaranje deponije «Smiljevići» u Centar za upravljanje otpadom, kako je to regulisano Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 33/03 i 72/09). Planirano je da u okviru Centra bude, osim sanitarne deponije, odlagalište građevinskog otpada sa postrojenjem za reciklažu, kao i proširenje kapaciteta sortirnice otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta za iskoristivi otpad. Za te svrhe ovo Ministarstvo je osiguralo projekte, a u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Uskoro kreće i implementacija grant sredstava EU iz Predpristupnog programa IPA 2011 godine, u okviru kojih će se izgraditi sanitarna ploha od 15.000 m2 za komunalni otpad, izvršiti nabavka opreme i otpočeti razdvojeno odlaganje inertnog i građevinskog otpada od komunalnog, što će doprinijeti efikasnijem održavanju i uštedi troškova na odlagalištu.

Iz svega navedenog proističe, da se radi o kapitalnom i okolinski vrlo zahtjevnom objektu, koji iziskuje kontinuirano ulaganje i osavremenjavanje metoda upravljanja, na čemu se trebaju intenzivirati napori u budućem periodu.

S poštovanjem, MINISTAR

Čedomir Lukić,dipl.ing.arh.

Safet Mešanović

Adnan Solaković

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

"Šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo i da li je finansijska policija izašla po prijavi "Sarajevotekstila" d.d Sarajevo?"
Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo:

"Dana 24.01.2012.godine, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo je zaprimljena prijava dioničara "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo protiv prijavljenih: Jovanović Gorana, Herba Kenana, Gačanin Eše i Mutapčić Đemaludina, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl.383. st.1. KZ F BIH i dr.

U predmetu je po zahtjevu Tužilaštva, MUP Kantona Sarajevo, Sektor krim.policije, Odjeljenje za privredni kriminal vršio tražene provjere navoda krivične prijave.

Određeno je vještačenje po vještaku arhitektonske struke, na okolnost procjene tržišne vrijednosti nekretnina koje su bile predmetom prodaje.

Takođe, upućen je zahtjev Finansijskoj policiji za hitnom kontrolom poslovanja "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo 30.06.2015.godine.

S poštovanjem,

GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
Dalida Burzić

Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargile, a ne zna se sastav tih supstanci?
Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:
"U sklopu redovnih, ali i usmjerenih inspekcijskih nadzora, kantonalna sanitarna inspekcija, između ostalih vrši i pregled objekata u kojima se konzumira nargila s tim da ovaj organ ne raspolaže podatkom o tačnom broju objekata koji pružaju tu vrstu usluga. Sigurno je da se broj ugostiteljskih objekata u kojima se konzumira nargila stalno mijenja i na njega utiče otvaranje novih objekata, kao i mogućnost da već postojeći objekti u ponudu uvrštavaju i ovu vrstu usluge."

Ostatak odgovora je u prilogu.

Kada će Vlada Kantona Sarajevo izvršiti Zaključak VLade iz 2014.godine te omogućiti neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića?
Odgovor:

ODGOVOR:

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-12763-46/14, od 18.05.2014. godine utvrđeno je sljedeće:
1. Prihvaćena je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o situaciji u JU Osnovna muzička škola Ilidža.
2. Odbačen je, kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
3. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića.
4. Naime, nakon što je predmetni zaključak dostavljen ovom ministarstvu, uputili smo zahtjev Ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Policijskom komesaru za hitan prijem, pri čemu im je dostavljen i pomenuti zaključak. Policijski komesar je uputio obavijest, broj: 02/PK-1-366/14, od 27.05.2014. godine kojim se Ministarstvo obavještava da je naš akt sa Zaključkom proslijeđen Četvrtoj policijskoj upravi, kao nadležnoj za realizaciju obaveze pružanja asistencije, koja bi trebala kontaktirati Ministarstvo u vezi sa sastankom na kojem bi se dogovorile pojedinosti oko realizacije tačke 3. Zaključka. Dana 03.06.2014.2014. godine od strane Četvrte policijske uprave dostavljen je akt kojim se traži dopuna zahtjeva za pružanje asistencije policije. Nakon toga održan je sastanak u prostorijama Četvrte policijske uprave ponovljen je stav, naznačen u zahtjevu za dopunu dokumentacije ove uprave, da se asistencija policije može osigurati samo u slučajevima kada se očekuje da će doći do organiziranog i masovnog fizičkog otpora i upotrebe oružja, te kada za to bude postojalo pravosnažno rješenje o izvršenju. Također, ukazano je na odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, te je predstavnicima Ministarstva uručeno Uputstvo o pružanju pomoći radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa i preduzeća i drugih pravnih lica iz 1999. godine, potpisano od Ismeta Dahića i nedostupno u drugom obliku. U tom trenutku vodilo se više sudskih postupaka i istrage u Tužilaštvu, te nije bilo pravosnažnih presuda, niti konačnih tužilačkih odluka.

web: http://www.mon.ks.gov.ba
e-mail: mon@mon.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Skrećemo pažnju na činjenicu da je mandat Mehmeda Bajraktarevića na poziciji direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, istekao 20.09.2014. godine, te postaje upitna svrsishodnost izvršenja ovog zaključka.
5. Naloženo je direktoru Škole Mehmedu Bajraktareviću da poduzme sve potrebne radnje i
mjere kako bi se u potpunosti realizirao nastavni plan i program, zakonito okončala nastavna godina te osigurao zakonit način izbora vršioca dužnosti članova Školskog odbora -predstavnika uposlenika i roditelja/staratelja, što nije realizirano.
6. Zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da donese odluku o akontativnoj isplati plaće za mjesec mart 2014. godine uposlenicima JU Osnovna muzička škola Ilidža, te da istu dostavi putem Operativnog centra Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo na realizaciju, što je realizirano i to za mart 2014. godine i sve naredne mjesece, do danas.
7. Naloženo je Inspektoratu rada, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da utvrdi stepen realizacije nastavnog plana i programa i, s tim u vezi, realizaciju obaveza iz radnog odnosa svih uposlenika JU Osnovna muzička škola Ilidža za period 01.01.2014. do dana realizacije Zaključka, te da o tome obavijeste Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Naloženo nije realizirano, zbog činjenice da u Školi nije bilo odgovornog lica kod kojeg bi nadzor mogao biti realiziran.
8. Zaduženo je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se, u okviru svojih nadležnosti, aktivno uključi u postupke koji se, u vezi sa JU Osnovna muzička škola Ilidža, vode kod Tužilaštva Kantona Sarajevo sudova u Kantonu Sarajevo, te da o trenutnom statusu predmeta-postupaka obavijesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Vladu Kantona Sarajevo.
9. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, pripremi prijedloge rješenja o razrješenju predsjednika i članova i imenovanju vršilaca dužnosti Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Ilidža nakon osiguranja zakonitih prijedloga svih struktura zastupljenih u školskom odboru. Navedeni nalog nije realiziran zbog nemogućnosti utvrđivanja zakonitih prijedloga za imenovanje vršilaca dužnosti članova školskog odbora-predstavnika roditelja/staratelja i uposlenika, zbog gore navedenih okolnosti.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, u saradnji s Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo nikada nije prestalo provoditi radnje koje imaju za cilj normalizaciju rada JU Osnovna muzička škola Ilidža, što prvenstveno podrazumijeva rješavanje pitanja pečata Škole. Naime, sve što bi mogli organi u Kantonu Sarajevo u vezi ove škole (imenovanje Školskog odbora, aktivnosti oko imenovanja direktora, inspekcijski nadzori, provjere realizacije nastavnog plana i programa i sl.) neće imati nikakvog efekta sve dok ustanova ne bude imala pečat kao dokaz o autentičnosti akata koje izdaje.

Inicijativu Klub poslanika SBB-a "za izmjenu člana 30. Zakona o javnom okupljanju KS".
Odgovor:

Odgovor Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Odgovor prilog:
Pitanje vazano "za riješavanje problema uzurpiranja parking mjesta namijenjenih za invalidne osobe".
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:

„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2)Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
Zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Adnana Solakovića je proslijeđeno svim organizacionim jedinicama Uprave policije ovog Ministarstva na teren, kako bi se u narednom periodu rad policijskih službenika, kada je u pitanju ova problematika još više intezivirao.

Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nes
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:

„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2)Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
Zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Adnana Solakovića je proslijeđeno svim organizacionim jedinicama Uprave policije ovog Ministarstva na teren, kako bi se u narednom periodu rad policijskih službenika, kada je u pitanju ova problematika još više intezivirao.

Izudin Bajrović

Mirsad Pindžo

Filipović Selma

Molim Ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo,gospodina Muhameda Kozadru, da mi predoći informaciju o stepenu realizacije obaveze iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu,prema korisnicima (fakultetima/akademijama) pozicije LAN 011 Transfer za visok
Odgovor:

Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu za poziciju LAN011 – Transfer za visoko obrazovanje iznosio je 57.844.000 KM, a za poziciju LAN012 – Transfer za nauku iznosio je 3.700.000 KM. Izvršenje za pomenute pozicije realizovano je u punom iznosu, tj. za poziciju LAN011 u iznosu od 57.844.000 KM i za poziciju LAN012 u iznosu od 3.700.000 KM.

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevin
Odgovor:

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) i Pravilnika o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/12, 53/12,18/13 i 44/13) preciznije je razrađen izbor predstavnika etažnih vlasnika.
U skladu sa navedenim Pravilnikom započeto je testiranje predstavnika etažnih vlasnika od 04.09.2012. godine, o čemu se u Ministarstvu vodi evidenciji predstavnika etažnih vlasnika. Izabrani predstavnici etažnih vlasnika su dužni da u skladu sa važečim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona uspješno obavljaju svoje obaveze, pa tako i donošenje validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika.
Što se tiče pitanja koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona, Ministarstvo na terenu vrši provjeru utvrđivanja građevinske cjeline, provjerava validnost podnesenih Zapisnika sa skupa etažnih vlasnika, da li su izvršene pravilne procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostalih odluka u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, te daje mišljenje na odluke iz zapisnika.
Za ostale zgrada za koje nisu podneseni Zapisnici sa donošenjem odluka Ministarstvo, animira i daje upute upraviteljima, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima da usklade izvršene procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostale odluke u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima.

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi pos
Odgovor:

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o realnim potrebama, dostavlja svoj zahtjev za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zahtjeve svih škola objedini i dostavi Ministarstvu finansija koje dalje predlaže Budžet Kantona Sarajevo Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo koja usvaja Budžet za narednu godinu.
Ista procedura je poštovana i prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Znači pojedinačni zahtjevi škola su objedinjeni i proslijeđeni Ministarstvu finansija. Međutim, Ministarstvo finansija je u Prijedlogu Budžeta za 2013. godinu u velikoj mjeri reduciralo sredstva svim školama. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i same škole, u toku javne rasprave uputili su primjedbe na ovakav prijedlog Budžeta, i ukazivali su na činjenicu da će u 2013. godini u Budžetu nedostajati sredstva za isplatu plaće za decembar a da će nedostajati sredstva za materijalne troškove za pola godine. Bez obzira na ove primjedbe, Prijedlog Budžeta za 2013. godinu Ministarstva finansija, sa smanjenim sredstvima za ove namjene u školama, je usvojen od Vlade Kantona Sarajevo a zatim i od Skupštine Kantona Sarajevo.
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije poznato po kojim kriterijima je Ministarstvo finansija umanjilo budžetske zahtjeve škola.

ODGOVOR II

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole.
S ciljem razbijanja predrasuda u vezi sa terminologijom koja se koristi u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i u nazivima specijalnih škola, Javna ustanova Centar za vaspitanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece, djece oboljele od autizma i cerebralne paralize „Vladimir Nazor“ je uz saglasnost ovog ministarstva u 2013. godini promijenila naziv u „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“, čime je pokazano jasno opredjeljenje ovog ministarstva za praćenje savremenih tokova u vezi sa školovanjem djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i odbacivanje predrasuda koje se javljaju i u terminologiji, koja se, između ostalog, odnosi na naziv odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se obrazuju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama.
U vezi sa konstatacijom da broj članova školskog odbora u osnovnim školama nije usklađen sa Zakonom o ustanovama, upućujemo da je u članu 25., stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH, br: 6/92, 8/93 i 13/94) navedeno, citiramo:
„Upravni odbor ima najmanje tri a najviše devet članova“.
Shodno citiranoj odredbi Zakona, jasno proizilazi da je broj članova školskih odbora u osnovnim školama, u skladu sa spomenutim zakonom.
U vezi sa inicijativom da je članove 91. i 92. Zakona potrebno, kako je navedeno, potpuno urediti, uz obavezu da se izostavi postojeće rješenje u kojem se postojeći direktor ne može prijaviti na objavljeni konkurs, zbog toga što je bio direktor u dva mandata, obavještavamo Vas sljedeće:
Članom 91., stav 7. Zakona je navedeno, citiramo:
Direktor osnovne škole se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora uz ograničenje od najviše od dva mandata u istoj školi“.
Iz citiranog člana proizilazi da se nakon dva mandata provedena na mjestu direktora u jednoj osnovnoj školi, ostavlja mogućnost konkurisanja na mjesto direktora u drugoj osnovnoj školi na području Kantona Sarajevo.
Napominjemo da je u 2013. godini donesen Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13), te u Programu rada Ministarstva za 2014. godinu nisu planirane aktivnosti u vezi sa eventualnim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ali ako Ministarstvo zaprimi određen broj zahtjeva u vezi sa izmjenama koje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će biti spremno podržati inicijativu zastupnice Selme Filipović, koja se odnosi na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Većina građana Kantona Sarajevo zna da je situacija u Azilu u Prači veoma teška uslijed nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje Azila
Odgovor:

1. Na pitanja vezana za Azil u Prači možemo dati odgovor u kontekstu preuzetih obaveza od strane Kantona Sarajevo. Osnivač Azila u Prači je privredno društvo "Murai" d.o.o. Sarajevo i njegova perspektiva je vezana za rad i poslovanje ovog privrednog društva.
Kanton Sarajevo izmiruje ugovorom preuzete obaveze prema Azilu u Prači. Da li ostali potpisnici ugovora ispunjavaju preuzete obaveze nije nam poznato.
2. Građanin koji se susretne sa bolesnom i povrijeđenom životinjom, postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 25/09), koji u okviru poglavlja IX. članom 27. stav (2) propisuje da: "Lice koje nađe napuštenu ili izgubljenu životinju dužno je o tome obavjestiti najbližu veterinarsku stanicu ili sklonište za životinje". Ovim smo odgovorili i na pitanje liječenja, hospitalizacije i daljeg tretmana takve životinje.
3. Kanton Sarajevo u granicama svojih mogućnosti provodi Prijedlog mjera javnih politika za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Kantonu Sarajevo. To se ogleda i u ispunjavanju svojih obaveza prema Azilu u Prači. Članom 28. stav (4) propisano je: "Sklonište za životinje osniva fizičko ili pravno lice, jedinica lokalne samouprave, općina, grad, kanton ili entitet". Imajući u vidu broj ostavljenih i napuštenih životinja – pasa, zakonodavac je u članu 43. stav (4) propisao da: " Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice u saradnji sa nadležnim općinskim tjelima sprovoditi kastraciju, sterilizaciju i obilježavanje napuštenih životinja, naročito pasa lutalica, te njihovo puštanje na mjesta prirodnog staništa, a s ciljem stabilizacije populacije napuštenih životinja kontrolom njihove reprodukcije".
4. Vlada Kantona Sarajevo nije donijela jedinstvenu odluku o držanju pasa na području Kantona Sarajevo, jer je donesen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. U Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo nije u njihovoj organizacionoj šemi predviđeno osnivanje hitne pomoći, niti je osnovan higijenski servis.

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo
Odgovor:

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo utvrđeni su uslovi za nabavljanje držanje i nošenje oružja i municije prema kojem lica moraju da ispunjavaju određene opšte i posebne uslove da bi dobili odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za koje se može izdati odobrenje (npr. pištolji, revolveri, lovačko oružje). Svako nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja protivno propisanim procedurama i odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo predstavlja krivično djelo propisano članom 52. navedenog Zakona. Cijenimo Vas obavijestiti da je Vlada Kantona Sarajevo na 22. sjednici od 16.05.2013. godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije sa prijedlogom da isti bude donesen po hitnom postupku. Pomenuti Zakon je nakon Odluke Skupštine Kantona Sarajevo preinačen i razmatran u formi Nacrta na 27. Radnoj sjednici od 05.06.2013. godine, te je nakon pojedinačnog izjašnjavanja 16 poslanika bilo za, a 11 poslanika bilo suzdržano, što znači da pomenuti Zakon nije dobio potrebnu Skupštinsku većinu. Važno je istaći da je Ministarstvo kao izrađivač Prijedloga pomenutog Zakona u odredbama člana 22. stav (2) predložilo težu kaznu od propisane kazne, odnosno kaznu zatvora od jedne do tri godine za krivično djelo ko na javnom mjestu bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje, kada je za nabavljanje tog oružja potrebno odobrenje..... Također Vas obavještavamo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu pokrenuti proceduru donošenja pomenutog Zakona.
Za vatrena oružja čija nabavka građanima nije dozvoljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo regulisano je Krivičnim zakonom F BiH, članom 371., koji glasi "ko neovlašteno izradi, prepravi, proda, nabavi ili razmjeni vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije, ili ko neovlašteno drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena", kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tokom svojih svakodnevnih aktivnosti preduzimaju mjere na pronalasku i oduzimanju vatrenog oružja čije nabavljanje i držanje nije dozvoljeno. Aktivnosti policijskih službenika po pitanju navedene problematike ogledaju se u prikupljanju informacija o licima koja posjeduju nelegalno vatreno oružje, vršenje pretresa lica, objekata i vozila po naredbama nadležnih sudova u cilju pronalaska vatrenog oružja a prema licima kod kojih se pronađe nelegalno vatreno oružje vrši se kriminalistička obrada i protiv lica se podnosi izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dipl. pravnik Nermin Pećanac

Bajrović Izudin

Inicijativa prema ministru za obrazovanje, nauku i mlade.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno u skladu sa važećim programima.
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ u svom sastavu ima 30 vrtića, koji su raspoređeni u svim dijelovima Kantona Sarajevo.
U školskoj 2014/2015. godini, prema posljednjim raspoloživim podacima oko 7 200 djece pohađa jednu od registriranih predškolskih ustanova.
Od školske 2010/2011. godine se provodi Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, u trajanju od 150 sati na godišnjem nivou.
Trenutne aktivnosti u Ministarstvu – evaluacija svih predškolskih programa koji se trenutno realiziraju.

Planirane aktivnosti:
1. Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
2. Donošenje podzakonskih akata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja;
3. Povećanje cijene boravka djece u predškolskoj ustanovi – trenutno na mjesečnom nivou cijena boravka za jedan mjesec iznosi 140,00 KM, a u istom iznosu refundira i Vlada Kantona Sarajevo (po ovom pitanju je provedeno anketiranje roditelja polaznika i isti su podržali ovu mjeru koja je usmjerena na poboljšavanje kvaliteta usluge (prvenstveno kvaliteta ishrane polaznika).

Nedostaci:
1. Nedovoljno razvijena mreža predškolskih ustanova – potreba za daljim ulaganjem – rekonstrukcija postojećih i otvaranje novih vrtića.
2. Potreba kontinuiranog zapošljavanja kadra, u skladu sa širenjem mreže predškolskih ustanova.
3. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava na poziciji za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, didaktička sredstva, opremu i edukaciju osoblja).
4. Nedovoljna edukacija stručnog kadra.

Oblast osnovnog odgoja i obrazovanja

Na području Kantona Sarajevo su registrirane 74 osnovne škole, od čega je 69 javnih i 5 privatnih ustanova. Sve ove škole rade po nastavnom planu i programu za osnovnu školu za Kanton Sarajevo. Pored ovih škola, u Registru škola koje rade po stranom nastavnom planu i programu, a koji se takođe vodi u Ministarstvu se nalaze još 3 osnovne škole.
U školskoj 2014/2015. godini osnovne škole pohađa ukupno 56.000 učenika.
Od školske 2012/2013. godine uvedena je eksterna matura za sve učenike koji s uspjehom završe 9. razred.
Planirane aktivnosti:
1. Reforma postojećih nastavnih planova i programa od 1. do 9. razreda osnovne škole;
2. Izmjene i dopune profila kadra u skladu sa promjenom nastavnih planova i programa (usklađivanje sa Bolonjskim sistemom obrazovanja);
3. Donošenje novog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (dosadašnja iskustva u primjeni Zakona ukazuju na potrebu donošenja novog zakona);
4. Donošenje određenih podzakonskih akata – pravilnika (izmjene i dopune postojećih i donošenje novih);
5. Analiza broja odjeljenja u odnosu na broj učenika – potreba racionalizacije broja odjeljenja;
6. Potreba pozicioniranja inkluzivnog obrazovanja na drugačiji način u odnosu na trenutni model, po kojem na zahtjev roditelja, dijete sa posebnim obrazovnim potrebama može biti upisano u redovnu školu, bez mišljenja stručnjaka zdravstvene struke o najboljem interesu za dijete, a što je i obaveza po međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prva i sloboda.

Nedostaci:
1. Nedovoljna ulaganja u rekonstrukciju i opremanje škola;
2. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava za unapređenja stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, nastavna sredstva, opremu, za educiranje nastavnika, stručnih saradnika, svih upravljačkih struktura, studijske posjete učenika i nastavnika osnovnim i srednjim školama u susjedstvu i šire s ciljem razmjene iskustava i usvajanja novih nastavnih metoda i znanja, finansiranje sportskih aktivnosti s ciljem učešća što većeg broja učenika i sl.).

Oblast srednjeg obrazovanja

Na području Kantona Sarajevo registrirano je 39 srednjih škola, od čega je 36 javnih i 3 privatne srednje škole.
Zakon o srednjem obrazovanju je donesen 2010. godine – uvedeno je obavezno srednje obrazovanje u trajanju od dvije godine za djecu do navršenih 18 godina života.
Vrste srednjih škola – gimnazije, škole tehničkog usmjerenja i škole zdravstvene struke. Učenici se obrazuju u školama u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.
U školskoj 2014/2015. godini oko 19 000 učenika pohađa srednju škole.

Planirane aktivnosti:

1. Izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju;
2. Donošenje novih ili izmjena određenih podzakonskih akata;
3. Analiza postojećih nastavnih planova i programa – analiza općeobrazovnih predmeta, posebno stručno-teorijskih predmeta (usklađivanje s tržištem rada i osiguranje pretpostavki za uključivanje u jedinstveni evropski obrazovni sistem);
4. Izmjene i dopune profila kadra u nastavnim planovima i programima (usklađivanje sa Bolonjskim sistemom obrazovanja);
5. Potreba analize i preispitivanja postojećeg broja škola i odjeljenja s ciljem racionalizacije mreže škola i broja odjeljenja;
6. Posebna analiza nastavnih programa po kojima se realizira praktična nastava (stvoriti pretpostavke da kroz praktičnu nastavu učenici upoznaju organizaciju rada u radnom procesu, osposobe se za upotrebu radne dokumentacije, spoznaju važnost higijene na radu i steknu navike održavanja higijene radnog mjesta, nauče rukovati priborom i alatom, održavati sredstva za rad i ovladati vještinama struke i osposobiti se za rad na siguran način i razviti pozitivan odnos prema radu i zaštiti čovjekove okoline. Tokom praktične nastave neophodno je da polaznici steknu radnu i tehnološku disciplinu, da se obrazuju za samostalno obavljanje radnih operacija, zadataka i poslova koji su planirani nastavnim planom i programom za svako pojedino zanimanje kako bi se osposobili za veoma zahtjevno tržište rada). Ove pretpostavke je moguće osigurati samo uz preispitivanje omjera teoretskog dijela nastave u učionici i praktičnog dijela koji se prvenstveno treba realizirati u realnom privrednom sektoru odnosno budućem radnom okruženju.

Nedostaci:
1. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava za unapređenja stanja u oblasti srednjeg obrazovanja, posebno srednjeg stručnog obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, nastavna sredstva, opremu, za educiranje nastavnika, stručnih saradnika, svih upravljačkih struktura, studijske posjete učenika i nastavnika industrijskim postrojenjima i srodnim srednjim školama u susjedstvu i šire s ciljem razmjene iskustava i usvajanja novih nastavnih metoda i znanja, finansiranje sportskih aktivnosti s ciljem učešća što većeg broja učenika i sl.).
2. Nedostatak sredstava u Bužetu Kantona Sarajevo je na posebnoj poziciji koja bi se usmjerila na kreiranje i dodatno unapređenje nastavnih planova i programa u odnosu na savremene naučne trendove i potrebe tržišta rada.

Oblast visokog obrazovanja

Oblast visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo uređena je Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 42/13-Prečišćeni tekst) i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04) i Strategijom razvoja visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Za realizaciju zakonskih rješenja i implementaciju standarda koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti te Startegijom razvoja visokog obrzaovanjha u Kantonu Sarajevo, neophodno je prethodno osigurati određene pretpostavke, a što se prije svega odnosi na:
- osiguranje finansijskih pretpostavki kroz povećanje izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo,
- definisanje izdvajanja vlastitih prihoda u okviru Univerziteta u Sarajevu za ove namjene,
- preispitivanje i redefiniranje odnosa društvene zajednice odnosno obrazovnih vlasti prema oblasti visokog obrazovanja i nauke respektirajući činjenicu da drušvena zajednica koja ne ulaže u visoko obrazovanje i nauku ne može niti polagati pravo za izlazak iz ekonomske krize,
- mijenjanje društvene percepcije izdvanjanja za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost koja implicira da su izdvajanja za nauku i obrazovanje trošak i teret za društvenu zajednicu,
- izdvajanje za naučnu djelatnost i infrastrukturu u narednom periodu trebaju biti značajnija, što podrazumijeva izdvajanje sredstava za obnavljanje kadrovksih resursa na Univerzitetu u Sarajevu, stvaranja pretpostavki za upošljavanje najboljih studenata na Univerzitetu u Sarajevu koji su dobitnici "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu", osiguranje pretpostavki za ispunjavanje uslova za akademsko napredovanje, sufinansiranje naučno-istraživačkog rada, finansijska podrška pisanju, objavljivanju i publiciranju naučnih radova, knjiga, potporu prisustvu međunarodnim naučnim konferencijama i sl.
- preispitivanje važećih Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Strateško opredjeljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je jačanje Univerziteta u Sarajevu, kako kroz normativnu izgradnju, tako i poduzimanjem sljedećih koraka:

1. povećanje transparentnosti u radu odnosno naglašenija finansijska kontrola i nadzor nad radom Univerziteta u Sarajevu kroz usvajanje određenih podzakonskih akata, što se prije svega postiže kroz usvajanje Jedinstvenog pravilnika o platama u okviru Univerziteta u Sarajevu kao i Pravilnika o sticanju i raspodjeli vastitih prihoda (vanbudžetskih prihoda). Usvajanje naprijed pomenutih pravilnika predstavljalo bi veliki iskorak u kontroli, transparentnosti i integraciji finansijskih tokova u okviru Univerziteta u Sarajevu. Model finansiranja Univerziteta u Sarajevu treba biti rezultat dijaloga nadležnih obrazovnih vlasti i svih tijela Univerziteta u Sarajevu i kao takav mora omogućiti transparenstnost i uvid u društvenu opravdanost trošenja budžetskih i vanbudžetskih prihoda. Svi prihodi koje Univerzitet u Sarajevu ostvari trebaju biti trošeni za unapređenje osnovne registrovane djelatnosti.

2. Institucionalni dijalog sa studentskom populacijom, posebno sa studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu, u cilju identifikacije osnovnih slabosti u relizaciji nastavno-naučnog procesa. Pravac budućeg zajedničkog djelovanja ogleda se u: preveniranju negativne prakse izvršavanja nastavnih obaveza od strane akademskog osoblja, sprečavanju negativnih pojava u postupku provjere znanja studenata (insistiranje akademskog osoblja na kupovini udžbenika predmentog nastavnika, blagovremenom objavljivanju rezultata provednih provjera znanja) te ustanovljavanje sistemskih rješenja za praćenje stepena prolaznosti studenata na provjerama znanja.

3. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade planira u narednom periodu predložiće Vladi Kantona Sarajevo kriterije i metodologiju za raspodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u okviru Univerziteta u Sarajevu.

4. Propisivanje dodatnih elemanta izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica (fakulteti/akademije/naučnoistraživački instituti) od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantoan Sarajevo u značajnoj mjeri će doprinijeti transparentnosti i kontroli finanijskih tokova u okviru Univerziteta u Sarajevu.

5. Intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu sredstvima dodjeljenim od strane Kraljevine Saudijske Arabije.

6. Kontrola i nadzor nad primjenom i poštivanjem Zakona o visokom obrazovanju i Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo na svim visokoškolskim ustanovama (u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove).

7. Univerzitet u Sarajevu duži vremenski period nalazi se u procesu integracije i u tom smislu ostvaren je značajan napredak:
a. usvojen Statut Univerziteta u Sarajevu,
b. ukinuti upravni i nadzorni odbori fakulteta i akademija i naučnoistraživačkih instituta,
c. imenovan Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu,
d. od mjeseca janura 2014. godine sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo doznačavaju se na jedinstveni račun Univezriteta u Sarajevu koja se nakon tog distribuiraju fakultetima i akademijama te naučnoistraživačkim institutima u ranije utvrđenim iznosima (u skladu sa metodologijom koja je primjenjivana u proteklom periodu),
e. sve visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo (izuzev Američke škole za ekonomiju) uspješno su provele proces institucionalne akreditacije.

8. Upostavljanje vlastitih baza podataka o ukupnom broju upisanih studenata kao i baza podataka o raspoloživom akademskom osoblju na svim visokoškolskim ustanovama te stanjem infrastrukture, što će osigurati pretpostavke za strateško planiranje u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

9. Preispitivanje upisne politike na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo uz intenzivnu saradnju sa privrednim sektorom i svim specijaliziranim službama za praćenje stanja u oblasti zapošljavanja i tržišta radne snage kao i svim udruženjima poslodavaca na različitim nivoima teritorijalno-administativnog uređenja.

10. Otvaranje socijalnog dijaloga sa Sindikatom Univeziteta u Sarajevu koji bi trebao rezultirati potpisivanjem kolektivnog ugovora u oblasti visokog obrazovanja.

Realizacijom naprijed naznačenih aktivnosti povećala bi se društvena relevancija odnosno uloga Univerziteta u Sarajevu što bi doprinijelo izgradnji društva zasnovanog na znanju.

Finansijski aspekt stanja u obrazovanju

U nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, što se tiče sufinansiranja/finanisiranja osnovne djelatnosti ustanova iz oblasti obrazovanja i nauke, su slijedeće ustanove za koje se sredstva odobravaju u Budžetu Kantona Sarajevo:

- PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE - JU „Djeca Sarajeva“: sufinansira se djelatnost predškolskog obrazovanja, a s obzirom da JU „Djeca Sarajeva“ od 01.01.2012. godine poslovanje obavljaja preko jedinstvenog računa Trezora, sredstva se evidentiraju i prate zasebno za ovog budžetskog korisnika;

- OSNOVNO OBRAZOVANJE – u okviru ove djelatnosti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo finansira se 69 ustanova (do 2014. godine bilo je 68 ustanova, a u 2014. godini sufinansira se još jedna nova ustanova – novoosnovana Osnovna škola „Stari Ilijaš). To su 62 redovne osnovne škole, 3 muzičke škole, 3 specijalne osnovne škole i Zavod za vaspitanje muške djece i omladine (Hum). Svaka od navedenih ustanova posluje preko Trezora, a odobrena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo evidentiraju se i prati njihova realizacija zasebno za svaku ustanovu - budžetskog korisnika (pojedinačni budžeti za svakog budžetskog korisnika);

- SREDNJE OBRAZOVANJE – na ovom nivou obrazovanja finansira se 35 srednjih škola i to: 9 gimnazija, 4 medicinske škole, 16 tehničkih i stručnih škola, 2 specijalne škole, ekonomska škola, muzička škola, škola primjenjenih umjetnosti i vjerska škola – Gazi Husrev begova medresa. I ove ustanove takođe posluju preko Trezora, a sredstva su odobrena, evidentiraju se i prati njihova realizacija u Budžetu na isti način kao i za naprijed navedene ustanove osnovnog obrazovanja – pojedinačni budžeti za svaku školu;

- VISOKO OBRAZOVANJE – sredstva za sufinansiranje djelatnosti visokog obrazovanja odobrena su u Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama-LAN011-Transfer za visoko obrazovanje. Sredstva su odobrena za sufinansiranje rada 23 javne visokoškolske ustanove i Univerzitet (Rektorat Univerziteta). Od januara 2014. godine sufinansiraju se i 2 vjerska fakulteta: Islamski teološki fakultet i Katolički bogoslovni fakultet. Visokoškolske ustanove ne posluju putem Trezora pa su se sredstva za sufinansiranje djelatnosti do 2014. godine doznačavala visokoškolskim ustanovama u mjesečnim dotacijama u vidu transfera na transakcijske račune ovih ustanova otvorene kod poslovnih banaka. Kako bi se ispoštovala odredba člana 151. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13), da se, nakon stupanja na snagu Statuta Univertiteta, uplata sredstava iz Budžeta vrši na jedinstven račun Univerziteta, koji će do utvrđivanja kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova iz člana 128. stav (1) Zakona, vršiti doznačavanje istih organizacionim jedinicama u omjeru koji je u proteklom periodu uplaćivan od strane Kantona Sarajevo posredstvom Ministarstva, izvršen je obračun sredstava na osnovu elemenata koji su se primjenjivali za obračun u proteklom periodu, odnosno u 2013. godini i od 01. januara 2014. godine sredstva se doznačavaju na jedinstven račun Univerziteta, koji ih nakon toga transferira na račune ustanova.

-USTANOVE NAUKE- sredstva za sufinansiranje djelatnosti pet naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti BiH odobrena su u Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama-LAN012-Transfer za nauku. Navedene ustanove ne posluju putem Trezora pa se sredstva za sufinansiranje djelatnosti naučnih instituta doznačavaju na isti način kao i sredstva za sufinansiranje djelatnosti visokoškolskih ustanova. Sredstva za sufinansiranje djelatnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH doznačavaju se u mjesečnim dotacijama u vidu transfera na transakcijski račun ANUBiH.
Od ukupnog Budžeta Kantona Sarajevo oko 1/3 Budžeta izdvaja se za finansiranje/sufinansiranje djelatnosti ustanova iz oblasti obrazovanja koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, direktno kroz finansiranje plaća i naknada zaposlenih u navedenim ustanovama, izdvajanje za materijalne troškove, izdvajanja za nabavku stalnih sredstava – izgradnju i rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata, nabavku opreme i sl.
U slijedećoj tabeli dat je uporedni pregled izvršenja Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u odnosu na ukupni Budžet Kantona Sarajevo u periodu 2011. – 2014. godina

OPIS Izvršenje budžeta za 2011. god. Izvršenje budžeta za 2012. god. Izvršenje budžeta za 2013. god. Izvršenje budžeta za 2014. god.*
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 222.061.426 247.649.690 236.150.092 240.370.813
Kanton Sarajevo 646.391.529 709.956.654 634.916.543 671.474.000
Učešće Ministarstva u ukupnom Budžetu KS 34,35 % 34,88% 37,19% 35,80

* Podaci o izvršenju Budžeta za 2014. godinu nisu zvanični s obzirom da još nije usvojen Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, koji je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo, obavezno dostaviti Vladi do 15. aprila tekuće godine, a Vlada Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci po završetku fiskalne godine.
U strukturi ukupnih sredstava koja se izdvajaju za Ministarstvo za obrazovanje, nauku ii mlade, procentualno najveći dio odnosi se na sredstva za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih. Tako je u 2013. godini za ove namjene od ukupnog Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade izdvojeno za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u predškolskim u stanovama, osnovnim i srednjim školama 135.515.184 KM ili 54,72%. Ako se tome dodaju još i sredstva koja se u vidu transfera izdvajaju za bruto plaće i naknade zaposlenih na visokoškolskim ustanovama (53.500.000 KM), onda je ovaj procenat znatno veći, odnosno 76,30% sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade usmjereno je za isplatu plaća i naknada troškova zaposlenih. Ovaj procenat učešća sredstva za bruto plaće inaknade troškova zaposlenih u strukturi ukupnog Budžeta Ministarstva u 2014. godini se čak i povećao na 80% (precizne podatke imaćemo nakon usvajanja Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu).
Izdvajanja za kapitalne izdatke su znatno mala. Od ukupnog Budžeta Ministarstva u 2013. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je 3.836.557 KM ili samo 1,62% . U 2014. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je 2,22% ukupnih sredstava Budžeta Ministarstva (5.330.723 KM). Treba istaći da su u okviru ovih 5.330.723 KM ukupno izdvojenih sredstava za kapitalne izdatke budžetski korsinici – JU „Djeca Sarajeva“, osnovne i srednje škole izdvojile 1.448.364 KM (27,17%) sredstava vlastitog prihoda za ovu namjenu (pretežno rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata, nabavku opreme)
I u odobrenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu sredstva za kapitalne izdatke su mala i nedostatna. Za nabavku stalnih sredstava za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (105 korisnika) odobrena su sredstva u iznosu od 3.363.300 KM (od toga 2.036.000 KM sredstva vlastitog prihoda budžetskih korisnika), što predstavlja 1,41% Budžeta Ministarstva.
Kao što je već rečeno u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nalazi se 105 javnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (koje se nalaze u sistemu Trezora), odnosno preko 130 objekata ovih ustanova. Starost ovih objekata u prosjeku je preko 50 godina što zahtjeva znatna materijalna sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanja.
U budžetima Kantona Sarajevo svake godine odobri se dio sredstava za ove namjene koji je nedovoljan, što predstavalja veliki problem. Veoma često u pitanje se dovodi i održavanje nastavnog procesa zbog učestalih ili velikih kvarova kotlovnica, sistema za grijanje, elektro ili vodo instalacija.
Porastom broja javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade umjesto povećanja, odobrena sredstva se umanjuju.
2011. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 310.000 KM (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 102)
2012. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 445.000 KM (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 103)
2013. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 80.000 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo i 171.665 KM iz granta Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 104)
2014. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 50.000 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo i 150.270 KM iz granta Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 105)
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu, predložena sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje iznose 50.000 KM što je na nivou 2014. godine.
Do sada pristigli zahtjevi za sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu iznose cca 900.000 KM. Neki od ovih projekata mogu se raditi fazno (naročito projekti zamjene stolarije), zahtjevi za elaboratom o energetskoj efikasnosti i ugradnjom rampe ili lifta za učenike sa poteškoćama u kretanju su zakonska obaveza, a zahtjevi za sanacijom krovova i kotlovnica su prijeka potreba da bi se mogao realizirati obrazovni proces u školama u Kantonu Sarajevo.
Na osnovu inicijativa općina sa područja Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, u prethodnom periodu izgrađene su JU „Deseta osnovna škola“ Ilidža, JU OŠ „Stari Ilijaš“, područna škola „Sedrenik“, sala u JU OŠ „Behaudin Selmanović“. Takođe u toku je realizacija projekata izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima, nove osnovne škole u naselju Aneks, sale u JU „Porodice ef. Ramić“, dogradnja „Sedme osnovne škole“ Ilidža i dogradnja JU OŠ „Dobroševići“. Svi ovi projekti finansirani su i finansiraju se u suradnji sa općinama, ali i pored više izvora finansiranja realizacije završenih projekata trajala je i do sedam godina, sa dužim ili kraćim prekidima.
Imajući u vidu odobrena sredstva za kapitalna ulaganja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu cijenimo da će i realizacija započetih projekata imati isti ili duži rok realizacije.
Napominjemo da je dosadašnja praksa i obaveza Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade da, u skladu sa Programom rada Vlade Kantona Sarajevo, kao i Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo, Vladi, a potom i Skupštini Kantona Sarajevo dostavi detaljnu Informaciju o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke (zbirno) za proteklu budžetsku godinu. Ova Informacija dostavljala se nakon što Vlada i Skupština KS, na prijedlog Ministarstva finansija, usvoje Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za proteklu godinu.

Informatizacija obrazovanja i nauke

Informatizacija obrazovanja jedna je od komponenti razvoja digitalnog doba i dijelom je kako nacionalnih tako i evropskih strategija ovog stoljeća. Ona je novi proizvodni resurs, koji iako nema obilježje materije, predstavlja danas kohezivnu snagu kao polugu ekonomskog i društvenog razvoja.
Stoga Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo putem Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke, i u skladu sa programskim zadacima provođenja informatizacije obrazovanja u Kantonu Sarajevo, ima za cilj povećati isplativost i svrsishodnost ulaganja u korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija za povećanje kvalitete obrazovanja, jer informatički pismena osoba jeste osoba koja je naučila kako da uči, spremna i pripremljena za cjeloživotno učenje.
Osnovna ideja cjelovite informatizacije jeste da će informatizirani nastavni i administrativni-poslovni procesi u školama rezultirati: transparentnim upravljanjem škola, jednostavnijim praćenjem razvoja i korištenja ljudskih i ostalih resursa, te brzom i jednostavnom komunikacijom i razmjenom dokumenata između škola i ministarstva. Također veća upotreba IKT-a u školama trebala bi rezultirati većom upotrebom digitalnih sadržaja kako bi isti kod učenika povećali motivaciju za učenje, te rezultirali konkurentnošću na tržištu radne snage nakon završetka školovanja, kao i digitalno kompetentnim nastavnicima osposobljenim da prate napredak svoje struke kroz sve oblike stručnog e-obrazovanja i usavršavanja.
S tim u vezi u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo od septembra 2004. godine tj. od 2004/2005. školske godine u primjeni je EMIS - INFORMACIJSKI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU koji se sastoji od dva modula: školskog modula i ministarskog modula. U školskom modulu ove baze nalaze se sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru same škole. Ministarski modul omogućava objedinjavanje svih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.
Napominjemo da se radi o veoma kompleksnom informacijskom sistemu koji elektronski omogućava uvid u rad škola kao i uvid o stanju po školama, odjeljenjima i o svakom učeniku na kraju polugodišta i na kraju školske godine, i to na ministarskom i školskom nivou.
Ovi podaci su dostupni tek uz korištenje odgovarajućih korisničkih pristupnih autentifikacijskih šifri koje dodjeljuje Ministarstvo svakoj školi ponaosob. Putem EMIS sistema moguće je na jednostavan i brz način doći do statističkih podataka o uspjehu u školama, odjeljenjima, razredima, kao i o uspjehu učenika pojedinačno i drugim podacima u svih 113 osnovnih i srednji škola u Kantona Sarajevo.
Na osnovu iskazanih potreba i razvoja novih tehnologija izrađene su od strane glavnog partnera Mnistarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Saraejvo, Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu - UTIC-a nove komponenete EMIS sistema.
U odnosu na prvobitnu verziju EMIS sistema, u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom – UTIC, u Kantonu Sarajevo EMIS sistem je proširen sa tri programske komponente: EMIS Print; EMIS Web; EMIS Matura.
Programsko rješenje EMIS Print je dizajnirano s ciljem da se na osnovu podataka ažuriranih kroz školski EMIS sistem obezbijedi elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja i svjedodžbi, a u skladu sa zakonskom regulativom. EMIS Print kroz svoje postavke obuhvata sva propisana dokumenta koja se po Pravilniku o pedagoškoj evidenciji i dokumentaciji i EMIS pravilniku službeno izdaju učenicima osnovnih i srednjih škola. Programom su obuhvaćene javne i privatne ustanove, muzičke škole, te redovni i vanredni učenici.
Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući:
• učenička knjižica za učenike od I do III razreda osnovne škole,
• uvjerenje o postignutim rezultatima za učenike od I do III razreda osnovne škole,
• uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole,
• uvjerenje o završenom razredu osnovne škole,
• uvjerenje o završenom petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,
• uvjerenje o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole,
• svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
• svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
• spisak izdatih uvjerenja i
• spisak izdatih svjedočanstava.
KANTON SARAJEVO
ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 73
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 35
ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT 173.788
ukupan broj obrađenih ocjena 13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja (od 2008/2009 šk.god.) 293.497

Za informatički podržano izvođenje eksterne mature uspostavljena je EMIS matura komponenta EMIS informacijskog sistema, obuhvatajući sve aspekte pripreme za eksternu maturu, uključujući prijenos konačnih podataka za EMIS matura sistem, te provjeru i ispravku istih i formiranje školskih maturalnih komisija i kreiranje rješenja za iste, a korištenjem podataka iz EMIS/e-matura sistema.

U julu 2014. godine putem Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke proveden je postupak nabavke licenciranih Microsoft softvera (operativnog sistema i uredskog alata) za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, a nakon isteka trogodišnjih licenci za pomenute softvere. Licencirani softver je nabavljen u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Licence su nabavljene za vremenski period od 1 godine, tj. do 30.07.2015. godine za sve javne osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo. Nabavljeno je ukupno 4.000 licenci.
U skladu sa programskim ciljevima Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade pokrenuo je pilot projekat „Škola budućnosti„ sa Microsoft uredom u BiH. Pilot projekat podrazumijeva primjenu jednog sasvim novog koncepta podučavanja i učenja za učenike osnovnih škola, pod nazivom Samoorganizovano okruženje za učenje (SOLE - Self Organised Learning Environment). Za realizaciju ovog pilot projekta na javni poziv Ministarstva prijavilo se 35 osnovnih škola, od kojih je 9 osnovnih škola, s najboljim projektima, izabrano za pilot škole u kojima će se početi sa realizacijom i primjenom projekta. Za realizaciju pilot projekta u ovih 9 osnovnih škola Microsoft BiH donirao je po pet tablet računara koji su podijeljeni školama 30.12.2014. godine.
S obzirom da tehnička opremljenost sama ne garantuje uspješnost projekta, sastavni dio istog su i treninzi koji su predviđeni za menadžment i nastavno osoblje odabranih projektnih škola.
Osnovne škole koje su izabrane za realizaciju pilot projekta "Škola budućnosti" su: JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", JU OŠ "Behaudin Selmanović", JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"
JU OŠ "Meša Selimović", JU OŠ "Sokolje", JU OŠ "Velešićki heroji", JU OŠ "Aleksa Šantić"
JU Prva osnovna škola, JU Druga osnovna škola, te Zavod za specijalno obrazovanje "Mjedenica" i "Škola u bolnici".
Projekat je zasnovan na metodi kreiranja „Okruženja za samo-organizovano učenje“ kao metodi savremene nastavne tehnologije u nastavnom procesu. Ukupna vrijednost projekta 33.000 dolara koje je u cijelosti finansirao Microsoft BiH.
Od ostalih obavljenih aktivnosti od strane Sektora za informatizaciju u proteklom periodu pomenućemo sljedeće:
1. U decembru 2014. godine Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke je pripremio i održao press konferenciju povodom početka realizacije akcije pod nazivom “Sat kodiranja” čiji je cilj uključenje osnovnih i srednjih škola, ali i nevladinih organizacija i kompanija u BiH u najveći informatičko-edukativni događaj. Ovu akciju je pokrenula nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podršku joj je pružilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Sedmica kodiranja se održala od 8. do 14. decembra, a učešće u njoj je uzelo oko 40 škola iz Kantona Sarajevo.
2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Japanska agencije za međunarodnu saradnju (JICA) kao i ostale nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini potpisale su ugovor o saradnji na “Projektu za poboljšanje informatičkog obrazovanja u mješovitim srednjim školama u Bosni i Hercegovini, s gimnazijom u sastavu”. Riječ je o dvogodišnjem projektu vrijednom 2,8 miliona maraka koji je namijenjen poboljšanju informatičkog obrazovanja u 59 mješovitih srednjih škola - sa gimnazijom u sastavu, koji će se realizirati u cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekat predstavlja nastavak odnosno drugu fazu, projekta prethodno realiziranog u 54 gimnazije u Bosni i Hercegovini. Škole iz Kantona Sarajevo koje će biti uključene u ovaj projekat su: Srednjoškolski centar Hadžići, Srednjoškolski centar Ilijaš i Peta gimnazija i iste će biti opremljene neophodnom savremenom informatičkom opremom i udžbenicima. Projekat je fokusiran na učenike, škole koje će uz novu infomatičku opremu i uz poseban program profesionalnog stručnog usavršavanja nastavnog kadra služiti napretku obrazovnog sistema i uspostavljanju mreže za saradnju i razmjenu informacija između učesnika Projekta.
3. Potpisan je Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji na implementaciji projekta e-obrazovanje sa BH Telecomom, sa ciljem stvaranja pretpostavki i uslova za implementaciju Projekta e-obrazovanje u obrazovnim ustanovama, zajedničkim angažmanom Ministarstva i BH Telecoma. Ovim Protokolom definišu se aktivnosti na uspostavljanju, radu i održavanju informaciono-komunikacijskog sistema kojim se osigurava pružanje i korištenje telekomunikacijskih usluga vezanih za nesmetano komuniciranje i edukaciju kadrova iz oblasti obrazovanja, a u skladu sa važećim zakonima. Međutim potrebno je poduzeti dalje radnje za realizaciju pojedinih dijelova Protokola.

Također, možemo napomenuti i da je u prethodnom periodu, još u februaru 2012. godine završen rad na tekstu Strategije informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 2012.-2016. godine, a na kojem se radilo još od početka 2009. godine. Materijal je urađen i dostavljen Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje, te je Nacrt Strategije usvojen 23. aprila 2012. godine. Programom rada za 2012. i 2013. godinu bilo je planirano donošenje ove strategije zbog njenog značaja za razvoj obrazovanja u Kantonu Sarajevo i uključivanja obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo u jedinstveni evropski prostor obrazovanja. U junu 2012. godine, a nakon provedene javne rasprave koja je trajala do 11.06.2012. godine, formirana je stručna radna grupa koja je razmotrila dostavljene primjedbe u toku javne rasprave, te je usvojila konačan tekst Strategije za informatizaciju osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. S obzirom da je provedena javna rasprava, materijal je bio pripremljen kao prijedlog, ali nikad nije, u prethodnim mandatima prošao kroz konačnu zakonsku proceduru prihvaćanja i donošenja istog od strane Skupštine Kantona Sarajevo.
Provedbom gore navedenog Protokola i usvajanjem Strategije informatizacije došlo bi se do osavremenjivanja rada u školama, koje bi trebale biti spojene na ultra brzi internet i potpuno informatički opremljene sa svim informatiziranim procesima poslovanja, učenja i poučavanja. To predstavlja budućnost svakog naprednog savremenog obrazovnog sistema, pa tako i sistema Kantona Sarajevo. To je ujedno cilj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade koje putem Sektora za informatizaciju i strateških partnera nastoji da realizira projekte koji podrazumijevaju škole visoko opremljene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), sa educiranim, kompetentnim menadžmentom i nastavnicima, te kreativnim i zadovoljnim učenicima.
Međutim, realna slika opremljenosti osnovnih i srednjih škola sa informatičkom opremom je veoma loša u odnosu na narastajuće potrebe. Posljednji put su škole, i to ne sve, samo one sa lošom i zastarjelom informatičkom opremom, opremljene informatičkom opremom krajem decembra 2010. godine, i to donacijom Narodne republike Kine. Od tog perioda, zbog nepostojanja stavke u Budžetu Kantona Sarajevo nije ništa značajno ulagano u opremanje škola novom informatičkom opremom i infrastukturom. Ministarstvo je nabavku informatičke opreme za škole izvršilo samo tokom 2006., 2007. i 2008. godine. Poslije toga zbog nedostatka finansijskih sredstava uzrokovane ekonomskom krizom i smanjivanjem Budžeta Kantona Sarajevo nije ništa nabavljano od informatičke opreme za škole. Oprema u školama je dosta stara, te ista ne može podržati novije verzije softvera, bazirane na novijim tehnologijama. Prosječna starost računara je 7 godina, dok u pojedinim školama računari su stari i po 10 godina.
U proceduri se trenutno nalazi, na osnovu donesenog Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju, te je cjeloviti tekst upućen na Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.
Obzirom da se EMIS sistem u Kantonu Sarajevo implementira od septembra 2004. godine, a do sada nije zakonski regulisana njegova primjena u Kantonu Sarajevo, osim što je donesen Pravilnik o EMIS-u, to je potrebno što hitnije usvojiti pomenuti Nacrt Zakona o izmjenama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju na Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo.

Prioritetni neodložni zadaci Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke za naredni period su:

1. Usvajanje izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju, kojim će se EMIS informacijski sistem staviti u zakonske okvire, te usvajanje izmjena teksta Pravilnika o primjeni EMIS sistema u Kantonu Sarajevo,
2. U saradnji sa UTIC-om (kao tehničkom administratoru sistema) raditi na pripremama za provođenje eksterne mature u Kantonu Sarajevo u školskoj 2014/15. godini, a koju će ove godine polagati 4.135 učenika iz Kantona Sarajevo i prema procjeni oko 300 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine,
3. Realizacija nabavke obrazaca za štampanje propisanih dokumenata (svjedodžbi, uvjerenja i dr.) za učenike osnovnih i srednjih škola (4077 učenika osn. škola i 14.696 učenika srednjih škola), a koje će se štampati korištenjem modula EMIS sistema u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom
4. Realizacija produženja ugovora (nabavke) za korištenje licenciranog softvera u javnim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.
5. Dalja implementacija projekta „Škola budućnosti“ kao modela uvođenja informacijsko-informatičke pismenosti u nastavne procese, kreirati projekte u oblasti obrazovanja i novih informacijskih tehnologija.
6. Dizajnirati seminare koje bi organiziralo Ministarstvo sa nastavničkim fakultetima uz saradanju sa drugim institucijama, za upotrebu IKT-a u obrazovanju (veći broj seminara -kontinuirano)

Zaključak:
Informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, samo je u manjoj mjeri ostvarena, i to iz više razloga kao što su postojeća ograničenja nedostatka organizacijskih, kadrovskih, i finansijskih reusrsa kako u Ministarstvu tako i u ustanovama obrazovanja. Uprkos tome svijest o potrebi informatizacije je osnažena, uočeni su problemi i naznačeni odgovori, vrste i pravci aktivnosti u Strategiji infomatizacije koju je potrebno revidirati i usvojiti kao dokument na osnovu kojeg će se ne samo dalje razvijati i usavršavati obrazovni sistem već i otvoriti mogućnost dobijanja sredstava iz evropskih fondova.
Potrebna je izrada nastavnih planova i programa koji će voditi računa o sadržajima (odnos opšteg i posebnog infomacijskog obrazovanja), te hitna izmjena nastavnog plana i programa predmeta Informatika u osnovnim i srednjim školama. Potrebno je podsticati inovativne, sposobne nastavnike kroz vrednovanje i nagradu bilo kroz standarde i normative bilo kroz nagrade.
U sljedeće četiri godine potrebno je omogućiti da se Kanton Sarajevo priključi razvijenim zemljama u istraživanju i razvoju IKT-a te u njegovoj primjeni pri stvaranju novih proizvoda i usluga u obrazovanju. Promoviranjem strategije i inovativnih pristupa u razvijanju IKT-a na školskom nivou i razvojem obrazovanja utemeljenom na upotrebi IKT-a, unaprijediti kvalitetu obrazovnog sistema koji će svim nastavnicima i učenicima omogućiti uključivanje u moderno informatičko društvo.
Treba napomenuti da je sve to rađeno u veoma otežanim uslovima, bez ministra koji bi rukovodio, prostorije Ministarstva nakon februarskih demonstracija stradale su od požara i bile su neuslovne, te su oprema i dokumentacija premještene u drugi objekat (Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija) gdje se uz povremene poplave, odvijao rad ministarstva naredna tri mjeseca.
Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke nije adekvatno opremljen računarskom opremom zadnjih 10 godina, te se koristi dotrajala oprema ili se koristi računarska oprema koja je uzeta na revers od UTIC-a.
Veliki problem i nedostatak u provođenju informatizacije obrazovanja predstavlja nepopunjenost Sektora za informatizaciju prema sistematizaciji Ministarstva. Sektor broji samo dva čovjeka, a implementira se informacijski sistem u cijelom Kantonu Sarajevo koji obuhvata 53.500 učenika i 113 školskih ustanova. Nije jednostavno implementirati i voditi sa ograničenim ljudskim i tehničkim kapacitetima ovako veliki i zahtjevni informacijski sistem.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Prof. dr. Elvir Kazazović

U članu 9. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) nabrojani su izvori finansiranja, pa postavlja pitanje: -Zašto nije obuhvaćena kamata na sredstava etažnih vlasnika koja uprav
Odgovor:

ODGOVOR:

Činjenica je da su članom 9. Zakona nabrojani izvori finansijranja za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i da istim nije propisana kamata kao izvor finansiranja.
Međutim, članom 10. Zakona je propisano da naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, etažni vlasnici uplaćuju na poseban transakcijski račun upravitelja otvoren isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ili na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja, otvorenog isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom.
Dakle, iz navedene zakonske odredbe je jasno da tamo gdje su etažni vlasnici otvorili poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja kamata se obračunava na poseban podračun zgrade.
Pored toga treba imati u vidu da se iz uplaćenih sredstava naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom uplaćuje naknada upravitelju, naknada predstavniku etažnih vlasnika, te ostatak sredstava služi za održavanje zajedničkih dijelova zgrade.
Takođe su Zakonom propisane i obaveze upravitelja u slučaju hitne intervencije i u slučaju kada na računu zgrade ne postoje obezbjeđena sredstva uz utvrđenje da će upravitelj u tom slučaju naplatu izvršiti prioritetno po obezbjeđenju sredstava od strane etažnih vlasnika, a takođe nije propisano da ima pravo na obračun kamate.
Prema tome, postojeći Zakon daje mogućnost etažnim vlasnicima da otvore poseban podračun zgrade i na taj način i mogućnost da kamata bude obračunata za taj poseban podračun.
Članom 35. stav (3) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da upravitelj i njegovi osnivači svom svojom imovinom garantuju i odgovaraju za sredstva etažnih vlasnika koja se nalaze na njegovom transakcijskom računu otvorenom isključivo za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.
Pitanje da li je ovakav način garancije dovoljan, obzirom da se na nivou godine prikupe sredstva u iznosu od oko 15.000.000,00 KM, treba posmatrati i sa aspekta da od ovog iznosa, upravitelju pripada naknada od najviše 17% bez PDV-a, zatim predstavniku etažnih vlasnika, iznos od najviše 12,5% bez pripadajućih poreza i doprinosa, a prilikom donošenja Zakona, Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo kao predlagač je razmatralo da jedan od uslova bude i bankarska garancija, pri čemu se došlo do zaključka da bi ista predstavljala dodatno opterećenje odnosno umanjila preostala sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom.
Pri tome treba istaći da do sada, a Zakon je u primjeni od 2001.godine, ni jedan od upravitelja nije otišao u stečaj, što ne znači da u narednom periodu Ministarstvo neće pokušati tražiti kvalitetnija rješenja u ovoj oblasti.

Naser Nabil

Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je rok za realizaciju projekta XII transferzale bio godinu dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, te da rok za realizaciju projekta nije probijen kako Vi navodite nego je isti produžen do kraja Oktobra, dijelom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dijelom zbog složenosti izmještanja i prilagođavanja podzemnih instalacija projektnom rješenju.

Napominjemo da je Direkcija za puteve KS prije početka relizacije navedenog projekta pored pribavljenih potrebnih dozvola za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o cestama uputila zahtjev svim vlasnicima instalacija da izvrše izmiještanje (prilagođavanje) podzemnih instalacija, te im dostavila projektnu dokumentaciju na uvid. Međutim usljed inertnosti i financijske nemogućnosti većine javnih preduzeća da se izvrše potrebna izmiještanja instalacija u sklopu ovog projekta izvršeno je i pomenuto izmiještanje navedenih instalacija.
Takođe napominjemo da je Stupska petlja (XII transferzala) najveće sjecište podzemnih instalacija na području Kantona Sarajevo, što je zahtijevalo da se izmiještanje instalacija izvodi fazno bez prekidanja napajanja ili uz najminimalnije prekidanje napajanja dotoka el. energije, vode i ostalog, kao i osiguravajući neprekidno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova.

Imovinsko-pravni odnosi su se rješavali u kontinuitetu od aprila 2011. godine i očekivalo se da će svi poslovi biti okončani na vrijeme kako ne bi uticali na tok radova. U ime Direkcije postupak je vodio Zavod za izgradnju pred Općinom Ilidža. Potrebno je naglasiti da se u ovom resoru, u vezi sa poštivanjem najviših standarda zaštite ljudskih prava (vlasništvo-imovina) zakoni i ostali propisi primjenjuju na način koji proceduralno otvara prostor za pasivan odnos organa uprave na nivou Općine (Službe za oblast imovinsko-pravnih odnosa) i Federacije BiH (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose), te da Direkcija za puteve kao implementator Projekta nije mogla iste ubrzati.

Iz pozicije Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve nismo u prilici da prijavimo konkretno ponašanje bilo kojeg subjekta uključenog u projekat gradskih saobraćajnica kao krivično djelo, isto tako odričemo mogućnost da je na našoj strani bilo takvih ponašanja, te na taj dio zastupničkog pitanja nemamo odgovor niti komentar.

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblas
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Odgovor prilog:
Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje odgovor na poslaničko pitanje.

Skupština Kantona Sarajevo je naložila Vladi Kantona Sarajevo da izvrši revidiranje postojeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda broj 02-05-19376-5/13 („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 29/13).
Nakon preispitivanja navedene Odluke ista je stavljena van snage, te je donešena nova Odluka. Tačkom III Odluke regulisano je da:
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.12.2013.godine, a kao početno stanje za obračun vode i odvodnje otpadnih voda po ovom cjenovniku će se uzimati posljednje očitano stanje na vodomjeru.

Takođe, u odgovoru KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo broj 03/14 od 03.01.2014.godine na prethodno poslaničko pitanje isti su obavjestili da Odluku o cijeni vode i odvodnje donosi Vlada Kantona Sarajevo, te da će preduzeće u cijelosti postupiti u skladu sa elementima iz pomenute odluke.

Na osnovu navedenog, kao i važeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, nije zakonski regulisano da se može izvršiti obaveza vraćanja sredstava od poskupljenja vode do revidiranja odluke.

Nakon propale javne rasprave o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu otpada na Stupu u vlasništvu firme “Grizelj”, više od 3000 mještana ovog naselja potpisali su peticije da bi spriječili nastavak rada ovog postrojenja
Odgovor:

ODGOVOR:

U zastupničkom pitanju zatraženi su odgovori oko planirane izgradnje spalionice otpada firme “Grizelj” na lokalitetu Stupa, kao i izjašnjenje u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, uz navođenje primjera finansiranja ove oblasti iz različitih izvora u pojedinim područjima BiH.

Vezano za namjeravanu gradnju pogona za spaljivanje više vrsta otpada, prije svega animalnog i medicinskog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donijelo Zaključak broj UPI 05/2-23-11-96-8/13 od 09.12.2013.godine o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju, kao nepotpunog. U obrazloženju Zaključka upravo su navedeni razlozi koje je ovo Ministarstvo navelo, u svom dopisu broj 05-23-24016/13 od 27.09.2013.godine, pozivajući Federalno resorno ministarstvo, da zbog nepostojanja formalno-pravnih pretpostavki za vođenje predmetnog postupka, isti obustavi, kako se ne bi nepotrebno uznemiravala javnost.
Naime, upozorili smo, da Investitor nije mogao kompletirati zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, budući da ne može priložiti dokaz o usklađenosti namjene pogona spalionice sa važećim Regulacionim planom “Stari Stup”, kojim je utvrđeno šta se i pod kojim uslovima može na predmetnoj lokaciji graditi.

U prilogu dostavljamo dokumentaciju iz koje se može vidjeti kako je Ministarstvo reagovalo u konkretnom slučaju, a što je i traženo u inicijativi zastupnika.

Što se tiče upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, na koji se odnosi drugi dio zastupničkog pitanja, možemo konstatovati da je učinjen značajan iskorak izgradnjom Sanitarne deponije u Smiljevićima, na kojoj se odlaže otpad iz svih sarajevskih općina. Realizacija projekta izgradnje deponije je otpočela 1997.godine, a podrazumijevala je sanaciju ranije neuređenog odlagališta, te uspostavu savremenog sanitarnog odlaganja, čime su eliminisani ključni negativni uticaji na okoliš, kao što su zagađenje zemljišta i podzemnih voda, tretiranje deponijskog gasa i procjednih voda, neutralizacija neugodnih mirisa, onemogućavanje neovlaštenog pristupa, sprečavanje zapaljenja otpada i slično.
Izgradnja sanitarne deponije do sada je, uglavnom, finansirana budžetskim sredstvima (oko 20 miliona maraka), izuzev sredstava od 2 miliona $ iz zajma Svjetske banke namijenjenog upravljanju čvrstim otpadom, a čiji je nosilac KJKP “Rad” Sarajevo. Na deponiji su, osim infrastrukture za sanitarno odlaganje (plohe sa PHD folijom, energana i baklja za spaljivanje gasova, prečistač otpadnih voda), do sada izgrađeni drugi prateći sadržaji, kao što je pogon za reciklažu otpada, finansiran dijelom iz grant sredstava Evropske unije i ostatkom koji je obezbijedio KJKP “Rad”, koji upravlja lokacijom.

U ovom kontekstu, međutim moramo istaći, da je zbog izostanka kontinuiranog finansijskog ulaganja, neekonomske cijene, a dobrim dijelom i neiskorištavanjem korisnog otpada, došlo do stagnacije i usporavanja daljnjeg napretka u uspostavi savremenog sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Trenutno stanje je opterećeno nedostatkom sanitarnih ploha za odlaganje, prevelikim količinama otpada, dotrajalom opremom i nedostatkom sredstava za održavanje izgrađene infrastrukture, kao i aktivnostima koje provodi SIPA-a na traženju nestalih lica.
I pored evidentnih problema ovo Ministarstvo, zajedno sa KJKP “Rad”, ulaže napore na stabilizaciji i popravci stanja, prije svega kroz implementaciju grant sredstava od 1,5 milion eura osiguranih iz Programa predpristupne pomoći EU – IPA 2011 godine, koja je u toku. U tu svrhu obezbijeđeni su projekti za izgradnju reciklažnog dvorišta, I fazu izgradnje inertnog odlagališta sa postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada, izgradnju sanitarne površine od 15 000 m2 za deponovanje otpada i nabavku i zamjenu dotrajale opreme. U funkciji razdvajanja odlaganja inertnog i građevinskog otpada od kućnog, što će se postići formiranjem nove deponijske površine, izvršeno je u 2013.godini djelimično rješavanje imovinsko-pravnih poslova, odnosno otkup zemljišta u vrijednosti od 200 000 KM. U ovu svrhu potrebno je planirati i dodatna sredstva, a efekti će biti brzo uočljivi, i posebno će se odraziti na racionalnije korištenje skupih sanitarnih ploha na kojima se sada nepotrebno odlaže nerazgradivi otpad.

Uporedo sa navedenim aktivnostima, koje će se intenzivirati u prvoj polovini ove godine, stvarane su i pretpostavke za pretvaranje deponije u Regionalni centar za upravljanje otpadom.
Naime, Federalnim planom za upravljanje otpadom je utvrđeno formiranje Regionalnog centra, na kojem će se tretirati otpad sa područja devet sarajevskih općina.
U Zakonu o upravljanju komunalnim otpadom, koji je ovo Ministarstvo izradilo još 2010.godine, takođe je predviđena uspostava Centra, iako Zakon nije još usvojen zbog problema sa usaglašavanjem sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Iz gore navedenog se može zaključiti da se, neovisno od usvajanja Zakona, provode aktivnosti na formiranju Centra, za koji će trebati značajna finansijska ulaganja.
Konačna opredjeljenja Kantona Sarajevo u vezi sa komunalnim otpadom će biti jasno iskazana u Kantonalnom planu, koji je urađen u Nacrtu i koji će uskoro biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Opredjeljenja se, ukratko, sastoje u smanjivanju proizvodnje otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i povratu materijala i energije, a biće implementirana kroz izgradnju nedostajuće infrastrukture, razvojem sistema selektiranja otpada na mjestu nastanka, te jačanjem ekološke svijesti korisnika.

Odgovor prilog:
Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvoran
Odgovor:

Na ovo zastupničko pitanje Ministarstvo privrede je odgovorilo 14.01.2013. godine, obzirom da je postavljeno na 22. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012. godine, a što je vidljivo iz datuma na samom zastupničkom pitanju. Navedeni odgovor dostavljamo u prilogu akta.

Zastupnika ćemo informisati o slijedećem:

U periodu 2009-20013. godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, ukupno je izdvojeno 1.080.162,00 KM za rekonstrukciju i zaštitu Ledene dvorane u KJP Centar "Skenderija".

Za 2009 godinu izdvojeno je 300.000,00 KM iz kojih sredstava je urađena sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja nivih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skvoš.

U 2010. godini izdvojeno je 500.000,00 KM iz kojih sredstava su izvršeni radovi na hidroizolaciji krovne površine, građevinski radovi na postavljanju temelja za mašinu za pravljenje leda, izrada glavnog projekta priključenja postojeće rashladne mašine, remont kotlovskog postrojenja, ispitivanje energetskih postrojenja, demontažni radovi na svim fazama, radovi na postavljanju Hidrantskog prstena (krova), instalacija reflektorske rasvjete, nabavka i instalacija semafora.

U Budžetu za 2011. godinu obezbijeđena su sredstva Razvojne banke FBiH za nastavak sanacije postrojenja za led u iznosu od 250.000,00 KM. Obzirom da ova sredstva nisu bila dovoljna za stavljanje postrojenja za led u funkciju, te iz razloga hitnosti sanacije vitalnih energetskih tačaka, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila promjenu namjene ovih kreditnih sredstava na novi projekat – Sanacija i izgradnja postrojenja za ze ventilaciju, grijanje i hlađenje sjevernog dijela Privrednog grada, zamjena dijelova stropa i brušenje podova sa vizuelnim označavanjem u prostoru Privrednog grada, a koja realizacija je započela u 2012. godini. Iz navedenih kreditnih sredstava u 2012. godini, izdvojeno je ukupno 209.271,00 KM za finansiranje Projekta nabavke i ugradnje postrojenja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje sjeverne ulice Privrednog grada, nabavka novih rasvjetnih armatura, ugradnja kliznih vrata i kamenih ploča podne površine u Privrednom gradu. nabavka opreme za razglas, radovi na povezivanju instalacija, ventilacije i klimatizacije amfiteatra u suterenu Doma mladih sa novom klima komorom u prostoru Privrednog grada, te radovi na rekonstrukciji ploče spuštenog stropa u dijelu Privrednog grada.

Zbog velikih snježnih padavina u februaru 2012. godine, došlo do urušavanja krovne površine Ledene dvorane, uzrokovana je velika šteta što je zahtijevalo hitnu sanaciju objekta. Preduzeće je pokrenulo postupak javne nabavke za rašćišćavanje urušenog krova Ledene dvorane, izabran je najbolji ponuđač, te je za raščišćavanje iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 75.360,00 KM.

U 2013. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za rekonstrukciju Ledene dvorane bila su planirana sredstva u visini od 500.000,00 KM. Direktor je smatrao da su ova sredstva nedovoljna za potpunu rekonstrukciju objekta Ledene dvorane, te uputio zahtjev za promjenu namjene ovih sredstava u svrhu izgradnje parkinga, kliznih vrata u Privrednom gradu i vatrodojavu. Ministarstvo privrede je, obzirom da su ova sredstva planirana za kapitalne projekte, upozorilo Preduzeće da se ne može vršiti prenamjena ovih sredstava osim rebalansom Budžeta. Ministrstvo finansija je ipak, putem Vlade Kantona Sarajevo, izvršilo preraspodjelu ovih sredstava u iznosu od 290.000,00 KM.

Ostatak sredstava u iznosu od 204.801,60 KM utrošen je na plaćanje radova na privremenoj zaštiti konstrukcije Ledene dvorene, Sajamske dvorane i garaže od daljeg štetnog uticaja atmosferilija, drvenom konstrukcijom sa pokrivačem od folije i odvodnjom van objekta, a koji radovi su okončani tek u januaru 2013. godine.

Zbog niza nezakonitih radnji u KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, po prijavi uposlenika Preduzeća, pokrenuti su određeni postupci protiv odgovornih lica, i proslijeđeni nadležnim organima na postupanje.

Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?
Odgovor:

Ministarstvo pravde i uprave ostaje kod odgovora na zastupničko pitanje koje je dostavilo aktom broj o3-07-02-8693/13 od 16.04.2013. godine, u kojem smo odgovorili i na pitanje koji je organ nadležan da da odgovor na ovo zastupničko pitanje.

Odgovor prilog:

Zukić Amir

Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je dio realiziranog i puštenog u promet projekta južne longitudinale izveden prema važećoj provedbenoj planskoj dokumentaciji. Izvedeni dio Južne longiudinale je po vrsti i značaju puta prešao u rang primarne gradske saobraćajnice sa računskom brzinom od Vrač=60 km/h. Ista je izgrađena radi omogućavanja bržeg protoka vozila na jednom od tri podužna longitudinalna pravca u gradu Sarajevu, tako da bi svako naknadno ubacivanje dodatnih "skretanja" narušilo minimalne projektno-tehničke uslove koji su i ovako teško ispoštovani. I pored navedenog, a imajući u vidu da je realizacija saobraćajnice ovakvog ranga nametnula potrebu za dodatnim sagledavanjem lokalne mreže saobraćajnice i pristupnih puteva u zoni uticaja Direkcija za puteve KS je preko Ministarstva saobraćaja KS izradila Elaborat – projekat nove regulacije saobraćaja na servisnim saobraćajnicama i ulicama u naselju u zoni izgrađenog dijela Južne longitudinale od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ul. Derviša Numića, kojim će se rješiti navedeni problemi.

Također Vas obavještavamo da je navod iz Vaše inicijative da je izgradnja izvedenog dijela Južne longitudinale trajala rekordnih 15 mjeseci apsolutno netačan, te da je rok za realizaciju izgrađenog dijela Južne longitudinale bio godinu dana i isti je produžen za dodatnih mjesec i petnaest dana usljed povećanja obima radova (cca 20%) za dodatnih 180 m saobraćajnice i proširenja pješačkih staza, nepominjući probleme sa podzemnim instalacijama i javnim preduzećima.

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.
Odgovor:

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio nametnut okvirnim zakonima (zakoni na državnom nivou).
Kanton Sarajevo, kao vodeći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kao vodeći nosilac obrazovnih promjena na području Bosne i Hercegovine, je u odnosu na ostale dijelove Bosne i Hercegovine, učinio određene pomake i reformske uspjehe, počevši od uvođenja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja za učenike do navršenih 18 godina života, zatim eksternee mature za učenike koji uspješno završe 9. razred osnovne škole i sl.
Potpuno smo svjesni činjenice da postoje i veliki nedostaci na kojima se treba raditi, kao što je rasterećenje nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu, eventualno uvođenje novih nastavnih predmeta u skladu sa globalnim promjenama koje se dešavaju, jačanje kapaciteta nastavnika, omogućavanje kvalitetnijeg realiziranja inkluzivnog obrazovanja, jačanje saradnje sa roditeljima, veće uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti, te, između ostalog, i rješavanje pitanja težine školske torbe.
Svaki ozbiljan reformski proces, koji se posmatra dugoročno i čije rezultate očekujemo vidjeti u narednim godinama, a ne odmah, pretpostavlja i kvalitetnu finansijsku osnovu, koja se treba obezbijediti prije početka rada na bilo kakvim promjenama.
Nažalost, zbog teškog finansijskog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, te sve manjeg izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo za oblast obrazovanja, pod čim podrazumijevamo smanjenje ili potpuno ukidanje određenih budžetskih stavki za obnovu i rekonstrukciju škola, edukacije nastavnika, stipendije za talentirane i nadarene učenike, stipendije za magistrante i doktorante, nagrade učenicima i nastavnicima za uspješne nastupe na kantonalnim i državnim takmičenjima i sl., pokretanje velikih reformskih procesa je u ovom trenutku teško izvodivo.
Međutim, Ministarstvo je spremno sa svojim kapacitetima, da bude uključeno u sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja stanja kada je u pitanju oblast obrazovanja, ali smo mišljenja da bez značajnog finansijskog ulaganja u obrazovanje, u širem smislu ove riječi, ne možemo očekivati kvalitetno poboljšanje stanja.

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba
Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini biti podržan budžetskim sredstvima sa pozicije ovog ministarstva u iznosu od 10.000,00 KM.

S obzirom da je vodovodna mreža u sve lošijem stanju, potrebno je obezbijediti sredstva za realizaciju "Programa sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema".
Odgovor:

Razvoj kanalizacionog sistema je u evidentnom zaostajanju u odnosu na potrebe.
Intenzivnu izgradnju (pravnu i bespravnu)ne prati odgovarajuće širenje javne kanalizacione mreže.
Sa bespravnom izgradnjom objekata raste i bespravna izgradnja kanalizacionog sistema,i
broj bespravnih priključaka.
Ovakvo stanje usložnjava funkciju kanalizacionog sistema i ugrožava sanitarnu bezbjednost.
U potpunosti podržavaju inicijativu poslanika gosp.Amira Zukića na sistemskom rješavanju
navedenih problema i predlažu da se uputi poruka lokalnim zajednicama za suzbijanje bespravne izgradnje kanalizacione mreže i bespravnog priključenja objekata, javljaju iz nadležnog
KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo.

Konaković Elmedin

“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?
Odgovor:

ODGOVOR:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) propisano je osposobljavanje za život i rad djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod koje postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.
Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci do navršenih 15 godina života, a izuzetno do 18 godina života ukoliko zbog fizičkih ili psihičkih smetnji nisu bila u stanju završiti osnovno školovanje i osposobljavanje za život i rad u predviđenom roku. Pravo na školovanje i osposobljavanje za život i rad obezbjeđuije se djetetu do navršenih 26 godina života, a najkasnije do navršenih 29 godina života, ukoliko je to pravo ranije uspostavljeno. Pravo na rehabilitaciju u cilju osposobljavanja za život i rad imaju i odrasle osobe kod kojih je onesposobljenost nastupila nakon 26. godine života, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a najkasnije do navršenih 40 godina života.
Utvrđivanje postojanja osnova za ostvarivanje prava na školovanje i osposobljavanje za život i rad vrše ljekarske komisije prema Pravilniku o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 26/08 i 5/12).
Djeci i odraslim osobama koje su u skladu sa gore navedenim zakonom osposobljene za život i rad, pripada pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje do trenutka zaposlenja, pod uslovom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje. Ova naknada utvrđena je u visini 20% prosječne plaće, a isplaćuje se mjesečno preko JU „Kantonalni centar za socijalni rad“.

Što se tiče zastupničke inicijative „Da se hitno riješi radno-pravni status Mobilnog tima u Centru za socijalni rad“ dajemo slijedeći odgovor:
Ovo ministarstvo je dana 21.08.2014.god. u okviru nadležnosti koje ima dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ koji je donio Upravni odbor, u kojem su, između ostalog, sistematizovana tri radna mjesta koja se odnose na Mobilni tim.
Prema redosljedu donošenja, odnosno stupanja na snagu unutrašnjih pravnih akata, ističemo da se od strane Upravnog odbora prvo mora donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, pa tek nakon što on stupi na snagu donosi se i Pravilnik o radu kojim se utvrđuju koeficijenti za obračun plaće.
Prema Sporazumu o postupku utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama socijalne zaštite Kantona Sarajevo koji je stupio na snagu 22.07.2014.god. i prema kojem javne ustanove socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo imaju obavezu da u roku od 7 (sedam) dana usklade svoje Pravilnike o radu sa navedenim Sporazumom, Upravni odbor ima obavezu donošenja Pravilnika o radu kojim će se utvrditi koeficijenti kako za Mobilni tim, tako i za sva druga radna mjesta u Ustanovi.
Nakon što se donese Pravilnik o radu i na isti od strane ovog ministarstva da saglasnost, potpuno će se riješiti radno pravni status Mobilnog tima u Javnoj ustanovi „Kantonalni centar za socijalni rad“.
Nažalost, dok Upravni odbor Ustanove ne izvrši svoju obavezu donošenja Pravilnika o radu, ovo ministarstvo ne može prići razmatranju ovog unutrašnjeg akta u cilju davanja saglasnosti.

Da u skladu sa svojim kapacitetima organizuje kvalitetniji nadzor u naselju Tibra Pacifik na Stupu.3000 stambenih jedinica je u poslednjih nekoliko mjeseci izloženo stalnim pljačkama i krađi auta. Stanovnici ovog naselja čak nude besplatno kancelariju za
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničku inicijativu
Izvršenom analizom strukture krivičnih djela na području naselja Stup - kompleks naselja „Tibra Pacifik“, Općina Ilidža, za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine (šest mjeseci) evidentiran je slijedeći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata:

Redni broj Naziv krivičnog djela Prijavljeno izvršenje krivičnih djela u okviru kompleksa Tibra Pacifik - Stup Ukupno prijavljeno izvršenje krivičnih djela na području Četvrte PU Procentualni iznos u odnosu na ukupan broj krivičnih djela
1. Razbojništvo 5 48 10,4%
2. Teške krađe motornih vozila 28 103 27,1%
3. Teške krađe – provaljivanjem u vozila 42 171 24,5 %
4. Teške krađe u poslovne prostorije 20 310 6,4 %
5. Teške krađe u podrumske prostorije 2 32 3,2 %

Četvrta policijska uprava, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima, svakodnevno angažuje policijske službenike na lokalitetu kompleksa „Tibra-Pacifik“ u naselju Stup, u cilju preventivnog-represivnog djelovanja, odnosno sprečavanja i otkrivanja svih oblika krivičnih djela, a posebno krivičnih djela razbojništava i teških krađa motornih vozila, kao i drugih krivičnih djela protiv imovine, te će nastaviti sa preduzimanjem planskih operativno-taktičkih mjera i radnji na navedenom lokalitetu u cilju sprečavanja izvršenja opisanih krivičnih djela i stvaranja što povoljnog sigurnosnog okruženja za stanovnike ovog naselja.
U skladu sa prethodno potpisanim Sporazumom o saradnji sa Općinom Ilidža, Četvrtoj policijskoj upravi ustupljena je na korištenje kancelarija za potrebe Policijske stanice Ilidža i rukovodioca sektora, u prostorijama MZ Stupsko brdo-Dom kulture, u ulici Dr. Kasima Begića broj 111, tako da bi dodjela dodatne kancelarije bila neracionalna.

Da se hitno krene u rješavanje problema u nekoliko segmenata i to :
Odgovor:

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vaše inicijative, obavještavamo Vas da Direkcija za puteve nadležna samo za tačku Prilagođavanje na pješačkim prijelazima trotoara za osobe koje koriste ortopedska pomagala (kolica), te da u skladu s tim konstantno vrši izgradnju prilaznih rampi za invalide u cijelom Gradu, te kod svih rekonstrukcija i sanacija ulica, na pješačkim prijelazima ugrađuje prilazne invalidske rampe.

Odgovor prilog:
Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo aktivnosti na izradi elaborata o opravdanosti ujedinjavanja dvije spomenute srednje škole u jednu školu, ali zbog različitih poteškoća na koje smo nailazili prilikom izrade ovog dokumenta, elaborat nikada do kraja nije urađen. Naša namjera je bila da, cijeneći trenutnu ekonomsku situaciju, racionaliziramo troškove funkcioniranja i rada ove dvije škole, na način da od dva pravna lica formiramo jedno pravno lice. Pri tome je svakako važna aktivnost bila da ne dozvolimo situaciju u kojoj bi došlo do eventualnog otpuštanja određenog broja zaposlenih u obje škole. Shodno navedenom, Ministarstvo je mišljenja da bi promjena naziva Srednje škole metalskih zanimanja u ovom trenutku bila nepotrebna, uzumajući u obzir namjeru Ministarstva za spajanja ove dvije škole u jednu srednju školu.
2. Još jedan važan razlog kojim smo se rukovodili do sada, ne dajući saglasnost za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja, je u činjenici da novi naziv Srednja politehnička škola ne upućuje da se u školi obrazuju i učenici III stepena zanimanja. Podsjećamo da je Srednja škola metalskih zanimanja u Kantonu Sarajevio prepoznata kao škola koja obrazuje učenika za zanimanja III stepena – zanati, a novi naziv škole ne bi ukazivao na tu mogućnost, sa čim se ovo ministarstvo ne slaže. Evidentne su aktivnosti navedene škole na inoviranju postojećih nastavnih planova i programa i uvođenju novih zanimanja IV stepena, ali ne III stepena, što može eventualno navoditi na pomisao da u budućnosti ova škola neće obrazovati učenike za zanimanja III stepena. U razgovoru sa predstavnicima škole je jasno navedeno da škola nema ovu namjeru, ali je mišljenje Ministarstva da bi promjena naziva škole u ovom trenutku bila kontraproduktivna.
Isto tako, promjenom naziva škole se ne bi postigao efekat većeg upisa djece u navedenu školu,odnosno škola na ovaj način ne bi upisivala veći broj učenika nego što je to trenutno slučaj.
Na osnovu navedenog, Ministarstvo još jednom ističe da u ovom trenutku ne postoji opravdan razlog za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja.

Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo?
Odgovor:

Ustav Kantona Sarajevo ne sadrži prepreku za donošenje Zakona o porijeklu imovine, s obzirom da se radi o zakonu koji nije ni u isključivoj nadležnosti Federacije BiH ni u podijeljenoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
Zakon o porijeklu imovine ne bi mogao biti donesen samo u svrhu utvrđivanja porijekla imovine građana, već u odnosu na imovinu koje je nezakonito stečena, što se dokazuje u sudskom postupku.
S tim u vezi, ukazujemo na do sada vođene aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s obzirom da je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine usvajanje EU standarda utvrđenih u Konvenciji Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama (1990) i Konvencijom Vijeća Evrope o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i o finansiranju terorizma (2005), koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2007. godine, odnosno harmonizacija vlastitih propisa u ovoj oblasti.
Na konferenciji na temu „Oduzimanje nezakonitno stečene imovine kao instrument u borbi protiv kriminala“ održanoj 26.09.2013. godine u Sarajevu, Projekt Evropske unije „EU podrška provedbi zakona“ predstavio je set pravnih standarda koji čine minimum polaznih osnova u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine. Na konfedernciji je utvrđeno također da u Bosni i Hercegovini nisu usklađeni standardi u zakonodavstvu (krivični zakoni, zakoni o krivičnom postupku, zakoni o izvšnom postupku i drugi zakoni koji regulišu ovu materiju), što je preduslov za donošenje ovog zakona.
Nakon usvajanja i impementiranja ovih pravnih standarda u domaće zakonodavstvo, pitanje oduzimanja nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini će biti u skladu s preporukama Nacrta Direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima, iz marta 2012. godine.
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute su procedure i prezentiran radni materijal Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH, a istovremeno se vode aktivnosti na usaglašavanju Krivičnog zakona FBiH, Zakona o krivičnom postupku FBiH, Zakona o izvršnom postupku i drugih zakona koji reguliraju ovu materiju i njihovoj međusobnoj harmonizaciji.
Ministarstvo pravde i uprave smatra da donošenje kantonalnog zakona u ovoj oblasti nije moguće prije donošenja federalnog zakona, s obzirom na zakonska rješenja koja moraju biti harmonizovana i finansijska sredstva potrebna za osnivanje prateće infrastrukture za provođenje zakona, te obavezu da prethodno budu izvršena usklađivanja pomenutih federalnih zakona.

"Da li je Zakon o taxi prevozu dobio saglasnost Konkurencijskog vijeća i da li će ići u proceduru?"
Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Konkurencijsko vijeće je dalo pozitivno Mišljenje broj 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08.2013. godine kojim je utvrđeno da je nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo usaglašen sa Zakonom o kunkurenciji.
Vlada Kantona Sarajevo donjela je Zaključak broj 02-05-23029-I/13 od 10.09.2013. godine kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i kojim se predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 141. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) pretrese Nacrt zakona i isti uputi u javnu raspravu.

Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?
Odgovor:

Dug za električnu energiju KJKP GRAS-a je u novembru 2012. godine iznosio 2.315.117,03 KM dok je na dan 31.08.2013 iznosio 2.975.762,42 KM. Dug za električnu energiju nije nastao samo u mandatu ove Vlade već KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ima dug za struju već duži period vremena.
U prilogu odgovora dostavljamo vam „Pregled duga za struju po mjesecima za period 31.07.2012.-12.09.2013. godine“ koji nam je dostavilo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.

Odgovor prilog:
"Molim Vas za informaciju o stanju u kompaniji Standard Sarajevo"
Odgovor:

Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/2-19-492-61/IAGP od 23.11.2001. godine, odobren je upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala preduzeća STANDARD, u vrijednosti od 9.941.976,00 KM, što predstavlja 53,51 % ukupnog kapitala Dioničkog društva u mješovitoj svojini Tvornice namještaja STANDARD Sarajevo p.o.

Po upisu u sudski registar, održana je prva Skupština dioničara 24.01.2002. godine, od kada preduzeće STANDARD Sarajevo nije više u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo- Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Za sve ostale informacije o uslovima privatizacije preduzeća STANDARD Sarajevo obratite se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo.

Dostava zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.
Odgovor:

U Stručnj službi Vlade Kantona Sarajevo može se koristiti tonski i video zapis sa sjednice Vlade Kantona, a u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo mogu se dobiti na uvid svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Molim tumaćenje akta koji prilažem, potpisanog od inspektora saobraćaja
Odgovor:

Navedeno pitanje ne spada u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Molim vas da mi precizirate, da li policija u okviru svojih aktivnosti može kontrolisati ispravnost dokumentacije potrebne za obavljanje taksi djelatnosti?
Odgovor:

Obzirom da je odredbama člana 79. stav (3) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj 28/06 i 2/10) propisano da policijski službenici vrše nadzor nad provođenjem odredbi člana 10. stav (2) alineja 2. ovog Zakona, znači da policijski službenici postupaju i u skladu s odredbama Odluke o taksi prijevozu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04), u pogledu potrebne dokumentacije za obavljanje taksi prijevoza, do donošenja novog propisa od strane Skupštine Kantona, u skladu s ovim Zakonom, kojim se utvrđuju uslovi, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta na području Kantona Sarajevo. Navedeni propis nije donesen u  roku od 90 dana, niti je to učinjeno do današnjeg dana, što predstavlja značajnu smetnju za vršenje nadzora pri kontroli taksi prijevoza od strane policijskih službenika. Neusklađeni propisi, Odluka o taksi prijevozu ("Službene novine KS" broj: 10/04) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj: 28/06 i 2/10), doveli su do toga da je Kantonalni sud u Sarajevu, kao drugostepeni sud zauzeo stav da i policijski službenici, isto kao inspektori za cestovni saobraćaj koji postupaju po  Zakonu o inspekcijama F BiH, moraju sačinjavati zapisnik prilikom vršenja nadzora taksi prijevoza, što je imalo za posljedicu  donošenje rješenja od strane suda kojim se pokrenuti prekršajni postupci od strane policije protiv nelegalnih taksi prijevoznika obustavljaju.

Imajući u vidu da nadležni organ Kantona Sarajevo  nije uskladio propise iz člana 10. i 42., a što je trebao učiniti shodno odredbi člana 103. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, gdje je navedeno da će primjenjivati važeći propisi Kantona, odnosno grada i općine ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, upitno je da li policijski službenici uopšte mogu vršiti nadzor nad provođenjem Odluke o taksi prijevozu Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car pr
Odgovor:

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se

Zastupnik Elmedin Konaković na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car prevoza tim istim vozilima“

Nadalje,  poslanik je pokrenuo inicijativu:

“Ako postoje pravni subjekti koji na taj način djeluju, tražim od nadležnog ministarstva da povuće ili poništi rješenja o pružanju taksi usluga.“

 

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:

 Pravna lica koja su registrirana za obavljanje taksi prijevoza i rent-a-car prijevoza mogu obavljati i jednu i drugu djelatnost.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nema direktne dokaze i saznanja da taksi prijevoznici istim vozilima obavljaju taksi prijevoz i rent-a-car prijevoz, odnosno nismo zaprimili od nadležne inspekcije takve zapisnike.

Prema našim evidencijama taksi prijevoznici “Paja“ d.o.o., “Kale-taxi“ d.o.o., “Žuti taxi“ d.o.o., „Holand-Company“ d.o.o. i dr. obavljaju i rent-a-kar prijevoz.

Pravilnikom o licenci propisano je da licenca vozila prestaje važiti danom: prestanka važenja licence prijevoznika, pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju licence vozila, isteka roka za produženje važnosti registracije vozila, odjave vozila,  isteka roka važenja rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo,  raskida ili isteka ugovora o leasing-u i  pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju dopunske taksi oznake. 

Dakle nije propisana mogučnost oduzimanja “D“ licence za situaciju koji navodite u svom pitanju.

Da li su propisi koji regulišu usvojanje napuštene djece usklađeni sa federalnim?
Odgovor:

Pojam usvojenja, uslovi za zasnivanje usvojenja, zajedničke odredbe, posebni uslovi za potpuno i nepotpuno usvojenje, postupak zasnivanja usvojenja, prava i družnosti iz nepotpunog usvojenja i raskid nepotpunog usvojenja, regulisani su članom 91. do 124. Porodičnog zakona („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05 i 41/05) i podzakonskim aktima: Uputstvom o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvajanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/06) i Uputstvom o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/06).

Iz naprijed navedenih propisa jasno proizilazi da je pitanje usvojenja i procedura za postupak usvojenja u isključivoj nadležnosti Federacije BiH, što je i razlog da Kanton Sarajevo nema donesenih zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje institut usvojenja.

Budući da je usvojenje poseban i najznačajniji dio porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja, jer se istim zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, pozitivna iskustva nadležnih službi socijalne zaštite, kao organa starateljstva koji provode postupak usvojenja, ukazuju da su navedeni propisi koji uređuju ovu oblast doneseni u najboljem interesu djece bez roditeljskog staranja.

Stoga ovo ministarstvo ocjenjuje, vodeći se isključivo interesima djeteta, da važeće procedure usvojenja nije potrebno mijenjati.

Fazlija Nedžad

Nedžad Fazlija postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na obezbjeđenje lijekova stanovništvu Kantona Sarajevo klopidogrel i atorvastatin bez ograničavanja perioda u kojem se lijek koristi odnosno bez participacije.
Odgovor:

O D G O V O R

Lijek Klopidogrel se nalazi na A listi lijekova u čijoj cijeni Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo učestvuje sa 100%. Doziranje za indikaciono područje za korištenja ovog lijeka je za :
„Pacijenti s akutnim koronarnim sindromom: akutni koronarni sindrom bez elevacije ST segmenta (nestabilna angina ili non-Q infarkt miokarda): liječenje s klopidogrelom treba započeti s pojedinačnom udarnom dozom od 300 mg, a zatim nastaviti s dozom od 75 mg, jedanput na dan (uz
acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 75 mg do 325 mg na dan). Budući da su više doze acetilsalicilne kiseline bile povezane s povećanim
rizikom od krvarenja, preporučuje se da doza acetilsalicilne kiseline ne bude veća od 100 mg.
Optimalno trajanje liječenja nije još formalno utvrđeno.
Rezultati kliničkih ispitivanja podupiru trajanje liječenja do 12 mjeseci, a najveća dobrobit uočena je u trećem mjesecu liječenja (vidjeti dio 5.1.)“
Doziranje odnosno ograničenje u dužini trajanja terapije za ovo indikaciono područje je i susjednoj Republici Hrvatskoj određeno kao :“ RB01 Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.“
Napominjemo da se indikaciono područje i doziranje za određeni lijek utvrđuje Rješenjem o registraciji lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Klinička ispitivanja koja se provode u postupku odobravanja nove generičke molekule su obavezna i na osnovu rezulatata se u procesu registracije izdaje Rješenje o registraciji a praćenjem nus pojava se vrše izmjene kako za indikaciono područje tako i za režim doziranja lijeka, odnosno dužinu trajanja terapije. Za promjenu ovakve odredbe bi bilo potrebno dokazati kliničkim ispitivanjem da se mijenjaju rezultati dosadašnjih kliničkih studija.

Lijek C10AA05 Atorvastatin se nalazi na B Listi Kantona Sarajevo sa 25% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u cijeni lijeka. U istoj ACT grupi se nalazi lijek C10AA01 Simvastatin sa 100% učešćem dok se lijek C10AA07 Rosuvastatin također nalazi na B listi lijekova sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u iznosu od 25% cijene lijeka. S obzirom da su aktivnosti na usklađivanju Liste Kantona Sarajevo sa Federalnom esencijalnom listom u toku, a imajući u vidu ukupna raspoloživa sredstva za lijekove i njihovu ograničenost, razmotrit će se mogućnost povećanja učešća Zavoda u cijeni lijeka.

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u programskim aktivnostima za 2013. godinu predvidjelo donošenje Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo.
Komisija koja je formirana u Ministarstvu je utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Nakon što je Nacrt Zakona usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je spomenuti materijal uputila u javnu raspravu relevantnim pravnim subjektima koji provode obrazovanje na području Kantona Sarajevo, a zainteresovani su i za provođenje obrazovanja odraslih, po donošenju ovog zakona.
Nacrt zakona bio je pristupačan i svim ostalim koji su zainteresovani za ovaj vid obrazovanja, jer je isti bio objavljen i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Javna rasprava je trajala 60 dana, u toku koje je pristiglo nekoliko primjedbi koje je stručno obradila Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, koja je u međuvremenu imenovana od strane ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 11-14-12505-1/13 od 20.08.2013. godine, imenovao predsjednika i članove Komisije za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih.
Zadatak Komisije je bio da realizira sve aktivnosti u vezi sa izradom prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi ministru za obrazovanje, nauku i mlade, radi upućivanja u dalju proceduru.
Komisija je nakon razmatranja svih prispjelih primjedbi, prihvaćene primjedbe koje doprinose boljoj zakonskoj regulativi, ugradila u tekst Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, a primjedbe koje nisu prihvaćene uz razlog neprihvatanja naveden u izvještaju o javnoj raspravi, svrstala je u neprihvaćene i neugrađene primjedbe u tekst Prijedloga zakona o obrazovanju odraslih.
Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih je održala 5 sastanaka, od kojih je posljednji sastanak održan 13.09. 2013. godine .
Međutim, zbog neopozive ostavke ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Damira Marjanovića, dalje aktivnosti na usvajanju Zakona o obrazovanju odraslih su obustavljene.
Zbog neimenovanja novog ministra do danas, nismo bili u mogućnosti pokrenuti proceduru koja podrazumijeva pripremu materijala za Vladu Kantona Sarajevo i zatim za Skupštinu Kantona Sraajevo na dalje razmatranjen i eventualno usvajanje.
Napominjemo, predložene zakonske odredbe podrazumijevaju obezbjeđivanje značajnih finansijskih sredstava, za šta u ovom trenutku Ministarstvo u svom Budžetu nema obezbijeđena sredstva.
Isto tako, koristimo se prilikom da Vas informiramo da smo u ovom periodu takođe bilio svjesni činjenice da se na nivou Bosne i Hercegovine odvijaju aktivnosti na donošenju principa i standarda u oblasti obrazovanuja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji će biti obavezujući i za Kanton Sarajevo.
U „Službenom glasniku BiH“ , broj: 39/14, od 19.05.2014. godine je objavljena Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, te smo u narednom periodu obavezni pristupiti usklađivanju Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih sa spomenutom odlukom, kako bi i ovo pitanje iz oblasti obrazovanja bilo usklađeno sa standardima i principima Evropske unije, a Bosna i Hercegovina prilagodila svoje propise i postala ravnopravan član jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja.

Tražim da mi se dostave kriteriji, ako postoje, na osnovu kojih se sportskim udruženjima odobrava da izdaju potvrde-certifikate o završenoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja (sportskog i lovačkog).
Odgovor:

ODGOVOR:

Članom 20. stav (3) tačka b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je kao poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja propisano da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Članom 21. stav (4) pomenutog Zakona je propisano da se navedeni posebni uvjet dokazuje za lovačko i sportsko oružje – potvrdom sportske streljačke organizacije sa područja Kantona Sarajevo, a za kratko vatreno oružje – potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja koju izdaje Komisija Ministarstva imenovana od strane ministra na prijedlog policijskog komesara, nakon provedenog testiranja. Iz navedenog proizilazi da je nadležnost za izdavanje potvrda od strane sportskih streljačkih organizacija utemeljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10).
-Na području Kantona Sarajevo prema podacima dostavljenim od strane nadležnih Policijskih uprava potvrde izdaju sljedeća sportska udruženja: Klub za praktično streljaštvo “BULLET”, u ulici Alipašina bb, Udruženje streljački klub “TARGET”, u ulici Tina Ujevića broj 11, Udruženje klub za praktično streljaštvo “SALAMANDER”, u ulici Augusta Brauna broj 8, Sportski klub “GM17 SHADOW”, u ulici Alipašina bb, U.G. Streljački klub “SARAJEVO”, u ulici Maršala Tita broj 38 B, Streljački klub “DAESITIATES”, u ulici Kotromanića broj 36, Streljačko streličarski pintball klub “META”, u ulici Jarčedoli do broja 1, Streljački klub “Željezničar”, u ulici Paromlinska broj 17, KM Sport, u ulici Hifzi Bjelavca broj 58, KPC&TT “POINT”, u ulici Igmanskih bataljona broj 35, UGSSSK “Ilidža”, u ulici Plavi put broj 4, SK “Igman”, u ulici Hadželi broj bb- Hadžići, Klub za praktično streljaštvo, taktički trening i ekstremne sportove “Black Wolf” i Streljački savez invalidnih lica F BiH.
-Članom 21. stav (4) tačka d) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je propisano da Komisija vrši nadzor nad radom sportskih streljačkih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, o načinu osposobljavanja fizičkih lica, o tehničkom znanju za pravilno rukovanje oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja.
-Nadležna policijska uprava nakon što utvrdi da li su ispunjeni opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, te ako utvrdi da nema osnova za odbijanje zahtjeva, uputit će podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta u koje spada i dostavljanje dokaza da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Tek nakon što lice dostavi dokaz o ispunjavanju pomenutog posebnog uvjeta nadležna policijska uprava će izdati odobrenje za nabavku oružja. Na opisan način se vrši kontrola da li je neko lice koje traži dozvolu za oružje i završilo obuku u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja, obzirom da dostavljanje navedenog dokaza predstavlja poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavku oružja.

Klub SDP-a traži od Komisije za izbor i imenovanje da povuče odluku o smanjenju plaća profesionalnim zastupnicima za 20% i da donese novu odluku o ukidanju naknada-paušala profesionalnim zastupnicima u visini od 552 KM.
Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja razmatrala je zahtjev Kluba SDP-a i nije prihvatila zahtjev za povlačenje odluke o umanjenju paušla u iznosu od 20% plaće i donošenje nove odluke o ukidanju paušala.
Također, Komisija nije nadležna da vrši usmjeravanje budžetskih sredstava.

Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajev
Odgovor:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 19.06.2010. godine kojim je obavezalo Skupštinu Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, na donošenje i izmjenu propisa koji se odnose na reguliranje pružanje taksi usluga u Kantonu Sarajevo, odnosno na način da se svim pravnim i fizičkim licima registriranim taksi prijevoznicima omogući slobodna tržišna konkurencija.
Odredbama člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96-ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 16/13), člana 10. st. (1) alineja 2 i stav (2). Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 28/06 i 2/10), utvrđeno je da će Skupština kantona svojim propisom, u skladu sa Federalnim Zakonom, urediti uvjete, način i organizaciju vršenja taksi prijevoza.
Iz gore navedenih razloga Ministarstvo saobraćaja pristupilo je izradi Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo saobraćaja uputilo je prema Vladi Kantona Sarajevo prijedlog Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa stručnim mišljenjem Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i uprave, mišljenje Pravobranilaštva, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i mišljenje Konkurencijskog vijeće Bosne i Hercegovine.
Rješenjem broj: 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08. 2013. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine dalo je slijedeće mišljenje:
» Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, usaglašen je sa Zakonom o konkurenciji. «
Vlade Kantona Sarajevo uputila je Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 143. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) donese Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo amandmanski je izmjenila jedan dio odredbi prijedloga Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i usvojila Zakon sa amandmanima.
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine uputilo je dopis broj: 01-26-10-159-I/12 od 06.05. 2014. godine Skupštini Kantona Sarajevo na postupanje gdje istiće da su pojedine odredbe usvojenog Zakona u suprotnosti sa odredbama Zakona o konkurenciji. Vlada Kantona i Ministarstvo saobraćaja nisu dobili nikakav nalog od Konkurenciskog vijeća za postupanje, a u samom dopisu je utvrđeno da su Skupštini Kantona Sarajevo dostavili prijedlog Zakona koji je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.
Ministarstvo saobraćaja nije dobilo od strane Skupštine Kantona Sarajevo upute za daljnje postupane po pomenutom dopisu.

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Nedžada Fazlije za formiranje fonda za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo. Smatramo inicijativu opravdanom i korisnom jer će za rezultat imati poboljšanje položaja lica u stanju socijalne potrebe.
Predlažemo da se ova incijativa realizuje kako se prikupljaju i donatorska sredstva za rad javnih kuhinja u kojima se pripremaju i distribuiraju topli i suhi obroci za lica i porodice u stanju socijalne potrebe.
Naime, uposlenici budžetskih korisnika, na dobrovoljnoj osnovi iz plaće za ovu namjenu izdvajaju 1,00 KM mjesečno koja se uplaćuje na poseban račun otvoren pri JU “Kantonalni centar za socijalni rad“.
Prikupljena donatorska sredstva, shodno članu 7. stav 4 Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/06, 46/12, 30/13 i 19/14) svojom odlukom Koordinaciono tijelo (kojeg čine predstavnici svih javnih kuhinja i JU “Kantonalni centar za socijalni rad“), uz saglasnost Ministarstva, raspoređuje javnim kuhinjama prema broju korisnika.

„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upra
Odgovor:

ODGOVOR

Vlada Kantona Sarajevo nije razriješila imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama u javnim ustanovama-osnovnim i srednjim školama, uz napomenu da je u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izabran u upravljačke strukture jedan takav predstavnik.
Napominjemo da je u vrijeme donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo istekao četverogodišnji mandat svim članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola, te da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova školskih odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.
Takođe napominjemo da je ovo ministarstvo raspisalo javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo,a obrada aplikacija i priprema materijala za Vladu Kantona Sarajevo je u završnoj fazi.

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD SOC. POLITIKU....

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem obavještavamo Vas da se imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora i predsjednika i članova nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica vrši u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 08/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13), Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/13), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo donesena je na osnovu naprijed citiranih pravnih akata.

Navedenom odlukom propisani su, između ostalog, opšti i posebni uslovi za imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo.

Prema navedenoj Odluci kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana upravnog odbora ne može biti izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik.

Imajući u vidu naprijed navedeno u upravni i nadzorni odbor javnih ustanova nisu ni mogle biti imenovane osobe – kandidati koji ne ispunjavaju citirani uslov.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

ODGOVOR MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
Vlada Kantona Sarajevo je na 48. sjednici održanoj dana 19.12.2013. godine donijela pojedinačna rješenja o razrješenju predsjednika odnosno članova upravnih i nadzornih odbora svih fakulteta i akademija te naučnoistraživačkih instituta u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon izvršenih razrješenja imenovan je Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu u koji Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala niti jednog člana koji je zastupnik u zakonodavnom tijelu odnosno izabrani zvaničnik.

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, pose
Odgovor:

Odgovor na poslničku inicijativu poslanika Nedžada Fazlije

Održavanje zelenih površina na području Kantona Sarajevo u 2013.godini, se vršilo na osnovu Programa održavanja javnih zelenih površina, a na osnovu izdvojenih budžetskih sredstava i raspoložive radne snage. S početkom 2014.godine, nastavljeno je sa redovnim aktivnostima na održavanju, uz napomenu da je u nadležnosti KJKP "Park"d.o.o.Sarajevo aktivnost i rad prema
Programu rada Zimske službe za sezonu 2013/14 godina. U Alipašinoj ulici je u toku mjeseca oktobra 2013.godine izvršena sadnica platana (Platanus X acerifolia), ukupno 30 komada, sa zaštitnim kolcima i vezovima,
postavljanje travnog busa-ukupna površina 745(m kvadratnih), i izvršena je rekonstrukcija travnjaka-ukupna površina 360 m(kvadratnih). U KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo nalazi se Služba komunalnih eko-redara, ukupno (23), koji rade na području Kantona Sarajevo, raspoređeni u dvije smjene od7,30-22 h i u dane vikenda. Zapisnici i upozorenja o parkiranim vozilima na zelenim površinama, odnosno vozilima koja prelaze preko zelenih površina i sva druga upozorenja licima
koja vrše uništavanje zelenih površina, drveća, grmlja i dr.proslijeđuju se nadležnoj inspekciji.
U mjesecu oktobru, novembru i decembru 2013.godine na području Alipašine ulice, evidentirano je (58) upozorenja za vozila parkirana na zelenim površinama, od čega su (24)proslijeđena nadležnoj komunalnoj inspekciji. Vrlo često su eko-redari izloženi napadima i uvredama, tako da ja na datoj lokaciji evidentiran fizički napad na eko-redara, prilikom čega je intervenisala nadležna Policijska uprava Opštine Centar.
U cilju zaštite i očuvanja zelenih površina predlažemo da se pokrenu aktivnosti na izdvajanju
finansijskih sredstava za postavljanje fizičkih zapreka.

B. Odgovor na zastupničku inicijativu

Policijski službenici ovog Ministarstva, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu i sankcionisanje vozača, koji parkiraju svoja vozila na zelenim površinama.

Ilustracije radi, tokom 2013.godine policijski službenici ovog Ministarstva su zbog prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na zelenim površinama izdali 260 prekršajnih naloga, specijalnim vozilom „Pauk” izvršeno je premještanje 72 vozila, dok su 34 vozača upozorena za navedeni prekršaj.

Takođe, policijskim službenicima je naloženo da u narednom periodu, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, maksimalno pojačaju aktivnosti na sankcionisanju nesavjesnih vozača, koji parkiraju i zaustavljaju vozila na zelenim površinama.

Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?
Odgovor:

ODGOVOR NA PITANJE I INICIJATIVU

Poznato je da na području Kantona Sarajevo postoje slučajevi gdje su se na stambenim zgradama starije gradnje koristile azbestne ploče i to kao mješavina azbesta i cementa, najčešće kao završno pokrivni element ili kao fasadni element, a zbog svoje čvrstoće, otpornosti na toplinu i kiselinu, te izolacijskih svojstava. Zbog opasnosti po zdravlje kod novoizgrađenih stambenih zgrada ne koriste se građevinski materijali sa prisustvom azbesta, odnosno koristi se zamjenski materijal na bazi fibercementa koji je ekološki provjeren proizvod.

U Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo u prethodnom periodu nije rađena Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče.
Međutim, planirana je izrada baze podataka koja će evidentirati sve stambene zgrade sa ugrađenim azbestnim pločama, a na osnovu prikupljanja podataka putem Općina i Upravitelja. Dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema su neizvjesne s obzirom da iziskuju značajna finanisjka sredstva.

Upotreba azbesta kao građevinskog materijala u ranijem periodu bila je prisutna ne samo u stanogradnji već i kod izgradnje poslovnih objekata i drugih građevina čija kontrola održavanja nije u nadležnosti Ministartva stambene politike.
Stoga, veoma je važno da se ova aktivnost proširi i na druga nadležna Ministarstva Kantona Sarajevo.

Zašto se sistemski uništava vlasništvo ovog kantona Veterinarska stanica kantona Sararjevo?
Odgovor:

Odgovor:

1. Po dobijanju poslaničkog pitanja vezanog za rad laboratorije, obratili smo se preduzeću za odgovor. S obzirom da je došlo do intervencije sindikata i zaposlenih u Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, zatražili smo izjašnjenje struke. Adekvatan odgovor na postavljeno pitanje nismo dobili, jer je isti sadržan u optužbama bivšeg ili sadašnjeg rukovodstva, u zavisnosti ko daje odgovor. Optužbe su najčešće bile iskazane na sastancima koje je organizovalo Ministarstvo privrede, s ciljem približavanja stavova suprostavljenih strana.

2. Skupština preduzeća zakazana je za 02.07.2013. godine. Na navedenoj Skupštini donesena je Odluka o izmjenama Statuta KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, koja je obrađena od strane notara Rasima Trnke. U izmjenama Statuta unesena je odredba po kojoj se za direktora preduzeća može imenovati lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:
- doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci;
- da ponudi Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu,
- da ima stručna znanja iz oblasti veterinarske djelatnosti.

Izmjena se odnosi na član 48. alineja 2. – da ima najmanje 8 (osam ) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet ) godina na rukovodnim poslovima. Ova odredba ne bi bila sporna, jer je članom 84. stav 3. Zakona o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 46/00) propisano: "Za direktora veterinarske ustanove iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog staža u struci". Sporno je da se u Poslovniku o radu Skupštine preduzeća u članu 5. stav (4) propisuje: "Materijali za sjednicu se pripremaju u 7 (sedam) primjeraka i u elektronskom obliku sa prijedlogom odluka i obrazloženjem. Primjerak materijala dostavlja se resornom ministarstvu, koje je dužno dati svoje mišljenje na svaki dati prijedlog odluke". U konkretnom slučaju to nije učinjeno.

Kako se i u samom pitanju navodi, sudski postupak je u toku, pa bi bilo nekorektno davati bilo kakvu ocjenu o samom toku, jer će presuda odgovoriti na mnoga pitanja.

Odgovor prilog:
Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi
Odgovor:

Materija na koju se odnose pitanja poslanika Nedžada Fazlije regulisana su:
Uredbom o taksenim markama („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98, 15/00
18/02, 23/02 i 4/03), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva
finansija i Pravilnikom o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 13/04), koji je donio ministar finansija.

Za odgovore na konkretno postavljena pitanja nadležno je Ministarstvo finansija.

Odgovor prilog:
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice,
Odgovor:

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljeno je pitanje zastupnika Nedžada Fazlije postavljeno na 29. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23.09.2013. godine.
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.
Pomenuta izmjena tretirana je članom 5. usvojenih izmjena zakona, gdje je propisano da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici.

Postupajući po dostavljenom pitanju zastupnika Nedžada Fazlije, a imajući u vidu činjenicu da se odredbama člana 8. Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/11 - Prečišćeni tekst) ovlašćuje sekretar Skupštine Kantona Sarajevo da ugovorom sa izdavačem - JP NIO Službeni list BiH uredi odnose izdavanja “Službenih novina”, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je podnijelo zahtjev sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo broj: 03-05-05-26519/13 od 08.10.2013. godine za dostavu informacije.
U vezi podnesenog zahtjeva, od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo zaprimljen je akt broj: 01-05-sl/13 od 11.11.2013. godine koji se u prilogu dostavlja.

Odgovor prilog:
Parking kod narodnog pozorišta
Odgovor:

Odgovor:

1. Skupština Kantona Sarajevo (predsjedavajuća Meliha Alić) dana 28.10.2004. godine donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o provođenju Urbanističkog plana Narodno pozorište ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 21/03). Općinsko vijeće Centar Sarajevo je dana 19.04.2004. godine donijelo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje navedenog Urbanističkog projekta. Istog dana Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuća rješenja o preuzimanju zemljišta u korist općine Centar, a u cilju realizacije navedenog projekta. Ukupna površina građevine prostirala se na dijelove 18 katarstarskih čestica. Nadležna općinska služba donijela je i odgovarajuća rješenja o isplanjenju objekata koji na terenu ne postoje, a sve u cilju privođenja zemljišta krajnjoj namjeni – izgradnja podzemne garaže.
Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Općine Centar trajao je sve do 2012. godine kada je Ministarstvu dostavljen konačan akt da su sve parcele na kojim je planirana gradnja garaže upisane sa nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Centar Sarajevo.
Dakle, nesporno je da se ugovor nije trebao zaključiti prije nego se riješe imovinsko-pravni odnosi, a obzirom da je takva situacija imala za posljedicu memogučnost izvršavanja obaveza utvrđenih ugovorom od strane koncesora. Zašto je ugovor zaključen ranije odgovor može dati tadašnja Vlada koja je dala ovlaštenje Ministru Krmpotiću ( tadašnji ministar saobraćaja) da potpiše takav ugovor.

2. U toku realizacije ugovora u smislu izvršavanja obaveza od strane Ministartva naišlo se na niz poteškoča: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uvođenja u posjed na cijelom lokalitetu, nadležnosti za izdavanje urbanističke saglasnosti ( da li Federalno ili kantonalno ministartvo prostornog uređenja), gdje su se oba ministartsva po zahtjevu oglasila nenadležnim. Pored toga Povjerenstvo/Komisija za zaštitu spomenika BiH dala je nejasan stav o mogučnosti gradnje garaže jer se radi o području zaštite te je Ministarstvo zatražilo pojašnjenje stava. Sve to rezultiralo je činjenicom da konesionar nije ishodovao dokumentaciju potrebnu za izgradnju, a rok za puštanje u funkciju iste je januar 2013. godine. Pored svega navedenog koncesionar je pokrenuo spor za naknadu štete. Prema tužbi koncesionar traži naknadu od 2 mil KM za svaku godinu prekoračenja roka utvrđenog ugovorom za izgradnju garaže.
Dakle, zbog činjenice da je ugovor potpisan , a da imovinsko-pravni odnosi nisu priješeni, da se koncesionar ni do danas nije uveo u posjed na cijelom lokalitetu, te da nije jasno ko je nadležan za izdavanje potrebbne dokumentacije za izgradnju garaže, a rokovi za izgradnju su istekli, ugovor čini nepovoljnim za kanton.

3. Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, već je Zaključkom općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj:01-11-26/13 od 31.10.2013. godine odlučeno da se stavi van snage Odluka o davanju naknadne saglasnosti Kantonu Sarajevo-Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javane podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. U tom smislu je naloženo nadležnoj službi da za narednu sjednicu vijeća pripremi materijal.
Nakon saznanja da je Općinsko vijeće donijelo pomenuti zaključak Ministarstvo saobraćaja se pismenim putem obratilo Vijeću te navelo da je ponovo razmatrana mogućnost realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže na pomenutom lokalitetu, te posebno imajući u vidu probleme stacionarnog saobraćaja na području užeg gradskog jezgra, i uvažavajući činjenicu da je predmetna garaža predviđena planskom dokumentacijom. S tim u vezi zatraženo je od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da izvrši analizu obuhvata na kojem je prema mišljenju Povjerenstva/Komisije za zaštitu sposmenika kulture BiH moguća gradnja ove garaže, a čije mišljenje je uslov bez kojeg se ne može graditi, zbog činjenice da se radi o području pod zaštitom.
U smislu navedenog ponovo su ostvareni kontakti sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH, te postignuti i načelni dogovori o davanju pozitivnog mišljenja ove Komisije u vezi izgradnje garaže.
Iz navedenih razloga zatraženo je od općinskog vijeća da pomenutu saglasnost ne stavlja van snage.

Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.
Odgovor:

Sredstva koja roditelji uplaćuju za smještaj djece u produženom boravku spadaju u vlastite prihode budžetskih korisnika i uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora sa naznakom budžetske organizacije tj. škole na koju se odnose. Ova sredstva se koriste za u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08 i 23/09). Iako su roditelji uredno uplatili sredstva za smještaj djece u produženom boravku na račun Trezora a škole uredno dostavile Ministarstvu finansija naloge za plaćanje obaveza prema dobavljačima računi nisu u roku plaćani što je dovelo do toga da pojedini dobavljači otkazuju ugovore o isporuci robe školama. Napominjemo da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ne može uticati na dinamiku plaćanja jer prioritete za plaćanje utvrđuje Ministarstvo finansija niti je ovo ministarstvo dalo saglasnost da se sredstva koja su roditelji namjenski uplatili za produženi boravak koriste u druge svrhe. U više navrata je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade slalo urgencije Ministarstvu finansija da se obaveze prema dobavljačima za produženi boravak hitno izmire kako ne bi došlo do zatvaranja produženog boravka u školama te su prema saznanjima koja imamo obaveze iz 2012. godine izmirene ali se još uvijek kasni sa izmirivanjem ovih obaveza u 2013. godini. Odgovore na pitanja zašto računi nisu plaćeni, gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplatili, ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja i kada će računi biti plaćeni može dati isključivo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

U ime Kluba SDP-a pokrećem inicijativu da Vlada KS preispita u kojoj mjeri je ova odluka o poskupljenju vode dikriminirajuća
Odgovor:

Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/04 i 21/05-ispravka) odnosno članom 23. istog je regulisano pitanje cijene komunalne usluge.
Naime članom 23.stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima je propisano da:
„Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada, odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

S time u vezi obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo formiralo Neovisno stručno tijelo (rješenjem broj 02-05-30326-27/12 od 13.12.2012.godine) koje je dostavilo u januaru mjesecu 2013.godine „Mišljenje o validnosti kalkulacije cijene KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i prijedlog konačne cijene usluga snadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda za 2013.godinu, a da je Vlada Kantona Sarajevo na 27.sjednici održanoj 16.07.2013.godine donijela Odluku o otvrđivanju cijene usluga vodosnadbijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, shodno članu 23.zakona.
Kako je Odluka kojom su utvrđene cijene vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda, donesena u skladu sa članom 23. stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima, koji predviđa da stvarnu cijenu određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko, odnosno Općinsko vijeće, u skladu sa nadležnosti iz čl. 7., 8. i 9. pomenutog zakona, može se zaključiti da je navedena odluka donesena na zakonu propisan način i da je donesena od strane ovlaštenog organa.
U pogledu prijedloga za donošenja zaključaka isti se odnose na Skupštinu Kantona Sarajevo.

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta. Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi
Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je zabrana zaustavljanje i parkiranja kao i način sankcionisanja nesavjesnih vozača.

 U skladu sa članom 73. i članom 74.  Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini na pomenutim lokalitetetima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, pripadnici nadležne PU su nadležni da reagiraju i sankcioniraju neodgovorne učesnike u saobraćaju, odnosno da postupa na osnovu člana 75. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i ukloni nepropisno parkirana vozila.

Neodgovorne sugrađane koji parkiraju automobile na zelenoj površini  mogu sankcionisati Komunalni redari, čiji je zadatak briga o očuvanju zelene površine u Kantonu Sarajevo. Komunalni redari vrše poslove i zadatke na osnovu odredaba Zakonu o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.11/97) i Odluke o održavanju zelenih i rekreativnih površina.

Postavljanje opreme puta vrši se u skladu sa „Projektom opreme puta”, koji se izrađuje na osnovu saobraćajnih karakteristika posmatranog područja.

Predmetno područje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kvadrant C” – Marijin Dvor  usvojen u Novembru 2003. godine objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 27/03.

Ovaj planski dokument pokriva lokalitet na kojem je planirana izgradnja diplomatsko-konzularnih predstavništava i poslovno-trgovačkih objekata čija je izgradnja u toku.

Lokacije tretirana ovom inicijativom kod objekra Rajffajsen bank u ulici Zmaja od Bosne (servisna saobraćajnica pored objekta Importane Centar) na kojoj se vrši nedozvoljeno parkinanje nije namjenjena za parking prostor i vlasnik pomenute parcele u obavezi je da onemoguči nedozvoljeno parkiranje na svom posjedu. 

Izgradnji javnog parkirališta na posmatranoj površini moguće je pristupiti nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa i provedene proceduru u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05) za dobijanje potrebne dokumentacije urbanističke-građevinske saglasnosti.

Kako se moglo desiti da hidranti nisu bili u funkciji?
Odgovor:

Prema podacima KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo na teritoriji Općine Stari Grad nalazi se 940 hidranata na gradskoj vodovodnoj mreži.
U proteklih 4-5 godina veći dio vodovodne mreže na području Baščaršije je rekonstruisan tj, ulice:
Sarači, Ćurćiluk mali i veliki, Gazi Husrev-begova, Čizmedžiluk, Kazazi, Mudželeti mali i veliki, Prote Bakovića, Đulagina i Bravadžiluk.
Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo smatraju da su na ovom području hidranti koji su ugrađeni na gradskoj vodovodnoj mreži ispravni.

Odgovor prilog:
Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl.N KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Sl. novinama KS, a da ga nije usvojila Vlada KS
Odgovor:

o vodama ("Službene novne Federacije Bosne i Hercegovine" broj : 70/06), člana 57.stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Srajevo broj 18/10) i člana 43.stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" broj: 20/09).

Član 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi:

"Planove iz člana 17. stav 3. ove Uredbe pripremaju organizacije iz člana 22. stav 4. ove Uredbe.
Plan iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove Uredbe, donosi kantonalni ministar nadležan za vode.
Plan iz stava 1.ovog člana, bez tehničkih priloga, objavljuje se u službenom glasilu kantona."

Član 17. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi.

"Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (polavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, donose se planovi aktivne odbrane od poplava ( u daljem tekstu:operativni planovi odbrane od poplava).
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke I kategorije naziva se Federalni operativni plan odbrane od poplava.
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke II kategorije na području kantona, naziva se kantonalni operativni plan odbrane od poplava".

Kako se moglo desiti da se odjednom pojavio problem registracije automobila, odnosno važnosti potvrde koja se dobije od osiguravajuće kuće da se s njom može normalno voziti u Kantonu.
Odgovor:

-Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu vozača. Pri tome, vozači koji postupaju u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 6/06, 75/06,44/07,84/09 i 48/10) tačnije u suprotnosti sa članom 207. kojim je propisano da "motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrirana, o čemu se vodi evidencija u skladu sa odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka", odnosno u suprotnosti sa članom 211. da " kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo, kao i policu obaveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine, dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica", budu sankcionisani.

Članom 15.  Pravilnika o registraciji vozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/09)  je propisano da se "zahtjev za produženje registracije vozila podnosi prije isteka roka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registriranja vozila, nadležnom tijelu na propisanom obrascu".Imajući u vidu navedeno, da se zaključiti da potvrdu o registraciji, odnosno saobraćajnu dozvolu (raniji naziv), ne može zamijeniti potvrda koju izdaje osiguravajuća kuća. Napominjemo da osiguravajuće kuće, za svoje klijente uz naplatu završavaju i sve poslove vezane za registraciju vozila, pri čemu prikupljaju zahtjeve, te nakon nekoliko dana iste predaju nadležnom organu, usljed čega se u javnosti stiče dojam da je potrebno više dana kako bi se registracija završila.

Po informaciji Odjeljenja za administraciju MUP-a Kantona Sarajevo u čijoj su nadležnosti poslovi registracije, registracija vozila završava se  za jedan dana nakon podnesenog zahtjeva.    

Odgovor prilog:
Da li u MUP-u KS postoji ova oprema, da li se koristi, da li neko i po čijem nalogu prisluškuje telefone rukovodioca političkih stranaka i zastupnika?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja odgovor na segment pitanja koji se odnosi na rad i nadležnost ministarstva.

U skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo Kriminalističko-obavještajna jedinica ima nadležnost da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, preduzima posebnu istražnu radnju: nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija.( član 130. stav 2. tačka a Zakona o krivičnom postupku FBiH).

Naprijed navedena istražna radnja preduzima se  isključivo na osnovu naredbe nadležnog Suda, postojećom informatičko- tehničkom opremom registriranom u Ministarstvu sigurnosti BiH, a   instaliranom  u službenim prostorijama Kriminalističko-obavještajne  jedinice u okviru  Sistema za zakonito presretanje i monitoring telekomunikacija za potrebe policijskih agencija u BiH koji je uspostavljen na osnovu Memoranduma o razumjevanju između Ministartsva sigurnosti BiH i Policijskih agencija BiH ( memorandum na snazi od  dana 02.10.2007.godine).

Instalirana oprema se stavlja u funkciju i koristi isključivo  uz primjenu   “Standardnih operativnih procedura za nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija  putem  sistema  za zakonito presretanje telekomunikacija”

(procedure usvojene od strane Upravljačkog odbora dana 14.11.2008.godine)   te  uz  administraciju, tehničku pomoć  i monitoring Državne agencije za istrage i zaštitu BiH.

Time je, sa stanovišta  odredbi Zakona o krivičnom postupku FBiH ( Glava IX- Posebne istražne radnje, članovi: 130 do 136) te sa stanovišta administrativnih  i informatičko-tehničkih rješenja te usvojenih procedura državnog  Sistema za zakonito presretanje telekomunikacija, potpuno isključena mogućnost   da  policijski službenici Kriminalističko-obavještajne jedinice,  samoinicijativno i  samostalno, bez nadzora nadležnih organa,  stavljaju u funkciju i koriste instaliranu opremu za zakonito presretanje  telekomunikacija na osnovu čega se  odgovorno može potvrditi da u okviru navedene Jedinice  ne postoje slučajevi nezakonitog presretanja telekomunikacija.

U vezi sa naprijed navedenim, a radi sveobuhvatnog odgovora na predmetno poslaničko pitanje, bitno je ukazati na odredbe člana 133.stav 3. ZKP-a FBiH po kojem  nadležni Sudija za prethodni postupak ima ovlasti i  obavezu “bez odlaganja, a  nakon preduzimanja radnji iz člana 130. ovog Zakona, obavjesti osobu protiv koje je radnja bila preduzeta. Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera”.  

M I N I S T A R

Dipl. pravnik Nermin Pećanac

Odgovor prilog:
Imenovanje upravnih i nadzornih odbora iz oblasti zdravstva
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vas je aktom broj: 10-37-2517/13 od 18.03.2013. godine kao i aktom od 05.04.2013. godine informisalo o proceduri koju je resorno ministarstvo provelo za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo kako sllijedi: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 09.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 2/13“ također dana 09.01.2013.godine, a Ispravka Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, je objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 16.01.2013.godine i u „Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/13“ također dana 16.01.2013.godine. Vlada Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 02-05-2000-11/13 od 28.01.2013. godine imenovala Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Komisija je, postupajući u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, provela proceduru po pomenutimm javnim oglasima, izvršila otvaranje svih pristiglih prijava na iste, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost, obavila intervju sa kandidatima, izvršila bodovanje prema utvrđenim kriterijima, te sačinila rang liste sa prijedlogom najboljih kandidata za svaku ustanovu pojedinačno i iste dostavila Ministru zdravstva Kantona Sarajevo. O svom radu Komisija je sačinila zapisnike. Shodno naprijed navedenom Ministar zdravstva Kantona Sarajevo je predložio Vladi Kantona Sarajevo da donese Rješenja kao u predloženom tekstu, a Vlada Kantona je na sjednici održanoj 26.02.2013. godine donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/13). U skladu sa navedenim ne radi se o svjesnom izbjegavanju odgovora na postavljena pitanja. Naime, Vaš zahtjev se odnosio na dostavu Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Resorno ministarstvo Vas je aktom od 18.03.2013. godine obavijestilo da su Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva objavljena u „Službenim novineama Kantona Sarajevo“, broj: 9/13. Također, tražili ste da vam dostavimo podatke o stručnoj spremi, zaposlenju i ustanovi ispred koje su se podnosioci prijave kandidovali u upravljačke strukture javnih ustanova iz oblasti zdravstva. Shodno navedenom dijelu zahtjeva podsjećamo Vas na odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/11 (u daljem tekstu: Zakon)). Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je da lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice na osnovu koje je utvrđen ili se može utvrditi identitet lica” a kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.” Također, u članu 4. Zakona propisani su osnovni principi obrade ličnih podataka kojih su obavezni da se pridržavaju svi kontrolori i da je kontrolor obavezan obrađivati lične podatke na pravičan i zakonit način. Iz navedenog jasno proizilazi činjenica da Resorno ministarstvo nije u mogućnosti u potpunosti udovoljiti Vašem zahtjevu i dostaviti kopije prijave na javni oglas sa dokumentima za kandidate koji su se prijavili, jer bi došlo do povrede odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/06, 76/11 i 89/1). Podsjećamo Vas i na odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na postupak izbora i imenovanja organa upravljanja i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom. Naime, od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama Vlada Kantona Sarajevo mora pokrenuti postupak izbora i imenovanja organa upravljanja, i rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi po proceduri i na način predviđen Zakonom, a osnivačka prava je Skupština Kantona Sarajevo preuzela nad zdravstvenim ustanovama na sjednici održanoj 05.03.2012. godine. Vlada Kantona je utvdila bliže kriterije za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova i pokrenula postupak izbora i imenovanja upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona Sarajevo saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kao i bližim kriterijima utvrđenim od strane Vlade Kantona Sarajevo. Kriteriji za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i člana upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, utvrđeni su Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12). Također Vas podsjećamo na odredbe člana 64. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10), kojima je utvrđeno da upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu kantona čine predstavnici: 1. osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a ne uposlenik Ministarstva zdravstva tj. državni službenik i 2. stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Dakle, ne radi se o stručnim radnicima zdravstvene ustanove nego o stručnim radnicima zdravstvenih ustanova. U skladu sa naprijed navedenim na ponovno postavljeno isto pitanje od 30.04.2013. g dostavljamo Vam isti odgovor.

Odgovor prilog:

Solaković Adnan

Molim ministra da nas ukratko upozna o problemima snabdijevanja gasom, a da do naredne sjednice Skupštine dostavi detaljan izvještaj o dugu koji Kanton Sarajevo ima prema BH gasu, koliki je taj dug nastao i ko je najveći nosilac dugovanja, a zbog čega će
Odgovor:

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnih javno komunalnih preduzeća "Toplane – Sarajevo" i "Sarajevogasa" u Kantonu Sarajevo, je da obavljaju komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskoga društva koja su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji sa javnim preduzećima koja vrše snabdijevanje prirodnog gasa i distribuciju toplotne energije, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o., prema zaključcima sa održanih sastanaka zatražilo operativne planove o poduzimanju eventualnih aktivnosti u slučaju smanjenja ili prekida isporuke prirodnog gasa, jasne procedure za postupke u slučajevima ekscesnih situacija, te eventualnim posljedicama koje bi mogle nastati u slučajevima reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo.

S tim u vezi, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo su dostavili tražene Informacije, kao i aktivnosti koje treba poduzimati u slučaju reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kantona Sarajevo. Cilj ovih dokumenata je simulacija scenarija o prekidu ukrajinskog pravca isporuke gasa, kratkoročno (od jednog mjeseca), trajnijeg (od 01.09.20014. god. do 28.02.2015. god.) ili potpunog (za cijelu sezonu grijanja 2014/2015) u okolnostima kada je potražnja za prirodnim gasom najveća, da Bosna i Hercegovina nema skladišnih kapaciteta niti rezervi uskladištenog prirodnog gasa, kao ni svoje domaće proizvodnje.

Količine gasa koje bi nedostajale kupcima prirodnog gasa (za domaćinstva i ostale potrošače) i potrošačima bez alternativnog goriva, iskazuje krajnje negativne posljedice po stabilnost energetskog sistema, kako na gasni sektor Bosne i Hercegovine i prijetnji njegovog potpunog gašenja, tako i na sektor električne energije, što će za posljedicu prouzročiti teško narušavanje dostignutih ekoloških standard te ozbiljno trajno ugrožavanje životne okoline.

Važno je napomenuti da je Gasni sistem Kantona Sarajevo realizovan kao ekološki projekt u cilju dugoročne zaštite okoline.

KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je preduzeće koje proizvodi toplotnu energiju za zagrijavanje 50.000 stambenih jedinica i 2200 poslovnih prostora. Kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije u svojim postrojenjima koristi se gas, ali za slučaj nepredviđenih okolnosti postoji mogućnost proizvodnje toplotne energije koristeći tečna goriva u većem dijelu postrojenja.

U slučaju prekida isporuke gasa KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. ne mogu obezbjediti centralno zagrijavanje za cca 6 400 stanova jer kotlovnice koje snabdijevaju ove korisnike nemaju mogućnost rada na alternativno gorivo.

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 13.05.2014.godine povodom razmatranja Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo donesen je slijedeći Zaključak kojim se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 90 dana, Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog rješenja kontinuiranog snabdijevanja Kantona Sarajevo prirodnim gasom”.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo postupajući po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-8046/14 od 13.05.2014 godine, je Vladi Kantona Sarajevo pripremilo Informacije o mogućnostima plaćanja obaveza za isporučeni prirodni gas od strane KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, a koja je sadržavale pregled obaveza za prirodni gas sa projekcijom za narednu sezonu i mogućnošću uplata, pregled novčanog toka i kriterije za izradu novčanog toka, kao i pregled nedostajućih sredstava, u cilju obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća kojeg je usvojila i donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 23.12.2013. godine, javnim preduzećima je odredio rok od 90 dana od dana stupanja na snagu istog da usklade svoje opšte akte i ugovore o angažmanu sa odredbama ovog Zakona.

S tim u vezi, članom 5. shodno navedenom Zakonu, propisana je osnovna neto plaća direktora i izvršnih direktora javnih preduzeća koja može biti utvrđena najviše u iznosu od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

U konkretnom slučaju, direktoru Preduzeća "Sarajevogasu" isplaćena je neto plaća u visini od 2.502,00 KM, dok je izvršnim direktorima neto plaća u iznosu od 90 % i 95 % od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplačene u F BiH u prethodna tri mjeseca, što iznosi 2.252,00 KM I 2.377,00 KM. Neto plaća ostalih zaposlenika kreće se u rasponu od 573,71 KM za NK usposlenika do 1.6233,26 KM za usposlenike sa VSS – om.

Kao što je i navedeno, plaće direktora i izvršnih direktora su usklađena sa Zakonom, pa je u preduzeću "Toplane – Sarajevo" prosječna plaća zaposlenih iznosi 1039 KM I 15 % je manja od utvrđenog Kolektivnog ugovora (prosjek VSS 1591 KM, 626 KM).

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi
Odgovor:

U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo vas da je protiv odgovornog državnog službenika podnesena disciplinska prijava koju rukovodilac organa državne službe (ministar) nije odbacio odnosno istu je prihvatio, te da je u toku postupak po podnesenoj disciplinskoj prijavi saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 72/04 i 75/09).

Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu
Odgovor:

Vezano za Vašu inicijativu da se nepovoljni ugovor koji je Kanton Sarajevo zaključio sa GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi na način da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada, obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo 09.04.2014. godine prema GPA - Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo uputilo akt broj: 01-05-2307/14, kojim je od istog traženo izjašnjenje o mogućnosti realizacije prijedloga iznijetog u predmetnoj incijativi, sa visinom potrebnih sredstava za tu namjenu. Ministarstvo do danas nije dobilo traženo izjašnjenje od GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o.Sarajevo.

Po dostavi traženog izjašnjenja, Ministarstvo će dati odgovor na Vašu inicijativu.

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.
Odgovor:

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u rasponu od 1.000,00KM do15.000,00KM. Iz tog razloga sa ovim korisnicima Ministarstvo stambenih poslova nije produžilo ugovore o podzakupu od 2012.godine.
Osim dugovanja na ime komunalnih usluga, zakupci stanova kod kojih je u skladu sa Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04 i 27/11) utvrđena obaveza plaćanja zakupnine u punom iznosu ili participacija dijela zakupnine, imaju dugovanja i po ovom osnovu. Najveći dug na ime zakupnine evidentiran je kod korisnice koja je stan u podzakup dobila po porijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u iznosu od 8.613,00KM. Po ovom pitanju vode se i dva sudska spora.
Po osnovu navedene odluke,od ukupnog broja korisnika stanova datih u podzakup, samo za jednog korisnika utvrđena je obaveza plaćanja punu cijenu zakupnine, a pet korisnika participira u iznosu od 50% od cijene zakupnine i to četiri korisnika MUP-a i jedan korisnik Ministarstva za boračka pitanja. Visina zakupnine za stambeni prostor utvrđena je u iznosu od 5,00KM po kvadratnom metru i kreće se u rasponu od 100,00 do 420,00 KM zavisno od veličine stana.
Svi korisnici socijalnih stanova na lokaciji „Otes“, shodno naprijed navedenoj odluci oslobođeni su plaćanja za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Troškove za ove namjene snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa potpisanim Ugovorom sa Stambenom zadrugom željezničara Sarajevo, kao ovlaštenim upraviteljem.
Vezano za stanja stambenih objekata O-9 i O-10, isti su u relativno dobrom stanju i u funkciji. Budući da se ovi objekti koriste od 2003. godine, evidentna su oštećenja izazvana dugogodišnjim korištenjem, kao i određena manja oštećenja na fasadi objekata, najčešće u vidu pisanih grafita. Postoje i manja oštećenja u zajedničkim dijelovima unutrašnjosti objekata (hodnici, stepeništa, elektro i plinski ormarići).
Vezano za stambene jedinice, iste su u najvećem procentu na zadovoljavajućem nivou, izuzimajući šest stambenih jedinica koje koriste romske porodice, a koji su u prilično lošem stanju sa vidljivim oštećenjima na zidovima, stolariji i instalacijama.
Stambena zadruga „Željezničar“ koja je upravitelj i ovlaštena za redovno održavanje i upravljanje objektima O-9 i O-10, ne izvršava svoje obaveze u punom kapacitetu. U proteklom periodu su vršili manje opravke na vanjskoj fasadi objekata, te renovirali jednu stambenu jedinicu, što je nedovoljno kada se ima u vidu da ove stanove koriste podzakupci koji nemaju dovoljno razvijenu svijest o kulturi stanovanja. Postoje i saznanja da je bankovni račun Stambene zadruge „Željezničar“ blokiran, što onemogućava njeno redovno poslovanje, a samim tim i održavanje gore navedenih objekata.

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.

U vezi inicijative zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Adnana Solakovića, obavještavamo Vas da je reprogramiranje neizmirenog dospjelog duga prema javnim preduzećima uređeno Odlukom o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 4/10).
Kantonalna javna komunalna preduzeća su od stupanja na snagu ove Odluke počela sa primjenom iste, a sve u cilju naplate dugovanja po osnovu izvršenih usluga.
Tačkom II Odluke regulisano je da:

Javna preduzeća i njihovi dužnici mogu, u skladu sa važećim propisima i ovom Odlukom, pristupiti regulisanju međusobnih odnosa po osnovu neizmirenog dospjelog duga i o tome zaključiti poseban ugovor, uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora javnog preduzeća za svaki pojedinačni slučaj.

Pod neizmirenim dospjelim dugom, u smislu ove Odluke, se podrazumijeva:
• Dug čiju su naplatu javna preduzeća ovlaštena zahtijevati, a koji još nije utužen pred nadležnim sudom i
• Dug koji je utužen pred nadležnim sudom, a po kojem sudski postupak još nije pravosnažno okončan.

Takođe, osim ove Odluke, Visoko sudsko tužilačko vijeće formiralo je tim koji radi na poboljšanju efikasnosti naplate potraživanja dugovanja, a što podrazumijeva izmjenu važećih zakonskih propisa koji regulišu oblast izvršenja (prijedlog za izvršenje).
U navedenom timu se nalazi pored resornog ministra, i sudije za izvršenje Općinskog suda, Visokog sudskog tužilačkog vijeća.

Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u proceduri izrade programskog i analitičkog budžeta koristi odgovarajuće programe kojima se na transparentan način prezentiraju svi zahtjevi i planirane pozicije budžetskih korisnika, svim sudionicima u samom procesu izrade kako dokumenta okvirnog budžeta, tako i konačnog budžeta Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja godišnjeg i okvirnog budžeta isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija http://mf.ks.gov.ba/ i isti je transparentan i dostupan široj javnosti.
Tokom izvršavanja a putem operativnih planova Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo vrši transparentno informisanje budžetskih korisnika o utrošenim sredstvima u proteklom periodu i planiranim za određeni budući kvartal. Kroz sistem ORACL-a u svakom momentu budžetski korisnik ima uvida u trenutna odobrena, kao i raspoloživa sredstva u budžetu.
Pozdravljamo svaku inicijativu koja vodi ka unaprijeđenju postojućeg sistema, te ćemo u budućem periodu shodno finansijskim mogućnostima raditi na poboljšanju svih programa a prioritetno programa koji se tiču planiranja i izvršavanja budžeta.

Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.
Odgovor:

Vezano za predmetno zastupničko pitanje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ističe da u segmentu rješavanja prava raseljenih lica i povratnika primjenjuje i provodi zakonske propise i druge akte koji regulišu ovu oblast i to:

- Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03);
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 15/05);
- Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 27/05 – Prečišćeni tekst);
- Uputstvo o načinu i procedurama odabira projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 48/06);
- Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 74/2012).

Dakle, Ministarstvo je nadležno da se pridržava navedenih propisa, te da u tim okvirima zajedno sa drugim nivoima vlasti, počev od Države do opštine, uključujući i Fond za povratak Bosne i Hercegovine, kontinuirano radi na omogućavanju povratka svake raseljene osobe na svoje prijeratno prebivalište.

Naglašavamo da se radi o sistemskom pitanju a ne pitanju koje može da riješi jedan pojedinac.

Ključni doprinos u ovom segmentu, a u vrijeme mandata ministra Bandića, ovo ministarstvo je dalo pripremivši i predloživši Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (,,Službene novine Kantona Sarajevo” br. 18/13), koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo u maju 2013.godine.

Nadalje, u istom periodu podnijeta je inicijativa Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim resornim komisijama, za dopune Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na mogućnost rješavanja stambenog pitanja raseljenih osoba iz Kantona Sarajevo na način da se za iste mogu graditi stambene jedinice, iz opravdanih razloga, i na drugim adresama stanovanja u odnosu na onu koju su imali prije rata.

Detaljni podaci o povratku, kroz sve oblike stvaranja uslova za povratak, prezentirani su u Izvještaju o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. – 30.06.2013. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo na 35-oj sjednici, održanoj 18.09.2013. godine i koji je dostavljen Skupštini Kantona Sarajevo.

U okviru raspoloživih sredstava Ministarstvo čini sve da raspoloživa budžetska sredstva što racionalnije iskoristi kako bi se putem istih omogućio povratak što većeg broja raseljenih osoba.

S tim u vezi, u toku su aktivnosti na realizaciji Projekta obnove 12 stambenih jedinica vlasništvo raseljenih porodica iz općina Kantona Sarajevo sa boravištem u Kantonu Sarajevo za čiju pojedinačnu obnovu su ispunjeni prevashodno tehnički uslovi.

Inicijativa „da se naziv ulice „Fojnička" u Općini Stari Sarajevo zamijeni nazivom „Safeta Isovića-Sevdalije
Odgovor:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 26.09.2013. godine, podržala navedenu inicijativu zastupnika Adnana Solakovića i istu proslijedila Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, kako bi nadležna komisija Općinskog vijeća razmotrila ovu inicijativu kod davanja imena na području Općine Stari Grad Sarajevo, a imajući u vidu da na području Kantona Sarajevo postoje dvije ulice sa nazivom „Fojnička".

Zastupničko pitanje ministru Muameru Bandiću, a koje se odnosi na obavezu izvršenja uplate sredstava za nastavak gradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Baruthana-Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica
Odgovor:

Vezano za gore navedena pitanja Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je poduzelo aktivnosti na provjeri da li su Generalni sporazum o načinu realizacije Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“, broj: 13-14-21778/12 od 09.07.2012. godine i Aneks Generalnog sporazuma, broj: 13-14-27349/12 od 19.10.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona koje uređuju ostvarivanje prava na određene vidove stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba, odnosno odredbama koje uređuju uslove za pristupanje izgradnji relociranog objekta.

U vezi sa naprijed navedenim Ministarstvo je, dana 22.04.2013. godine, općini Stari Grad uputilo Zahtjev za dostavu informacije sa dokazima o ispunjavanju uslova za odobravanje relokacije stambenog objekta, kako slijedi:

- obrazložen Prijedlog Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine,
- Saglasnost načelnika općine,
- konačnu Odluku Općinskog vijeća o relokaciji stambenog objekta iz 1991. godine,
- ovjerenu potrvdu Općinskog načelnika da relokacija objekta na novi lokalitet nije u suprotnosti
sa usvojenim urbanističko-regulacionim planom općine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da se odriče prava na rekonstrukciju stambenog objekta
iz 1991. godine,
- ovjerenu izjavu potencijalnog korisnika da preuzima obavezu pribavljanja potrebne
dokumentacije za novoizgrađeni objekat,
- ovjerenu izjavu svih punoljetnih članova domaćinstva da će novoizgrađeni objekat tretirati kao
objekat iz 1991. godine, u smislu ostvarivanja prava na povratak, a u vezi sa pravima iz Aneksa
VII općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.

U odgovoru Općine Stari grad – Služba za stambene poslove broj: 05/1-23-sl./13 od 29.04.2013. godine nisu dati traženi odgovori, osim što je eksplicitno navedeno da lista potencijalnih korisnika još uvijek nije finalizirana.

Da bi se utvrdilo kompletno stanje u dosadašnjim provedenim aktivnostima, Ministarstvo je, dana 05.06.2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo uputilo Zahtjev za Mišljenje, odnosno provođenje inspekcijskog nadzora Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“.

Nakon dobivenih svih informacija i podataka, sa istim će biti upoznata Vlada Kantona Sarajevo koja će zauzeti konačan stav o daljnjim aktivnostima na navedenom projektu, o čemu ćemo Vas blagovremeno upoznati.

Inicijativa za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.
Odgovor:

Na prijedog Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće Općine Stari Grad, donijelo je Zaključak da se oko šehidskog mezarja Kovači izgradi ograda, a u svrhu zaštite mezarja i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, koja bi bila privremenog karaktera, dok se ne iznađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica. Dana 24.04.2013. godine, aktom broj:13-23-158/13, upućen je, Skupštini Kantona Sarajevo, Klubu poslanika SDP-a i Klubu poslanika SBB-a, zahtjev za donošenje zaključka Skupštine Kantona Sarajevo za izgradnju ograde oko mezarja Kovači. Potrebna ukupna dužina ograde je cca 515,0 m, a procijenjena vrijednost radova na postavljanju ograde privremenog karaktera oko mezarja je cca 100.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21. jula 2010. godine, donijela je Odluku, br. 01-05-19774/10, o proglašenju Šehidskog spomen mezarja Kovači područjem od javnog interesa za Kanton Sarajevo. U skladu sa ovom odlukom, svaka interevencija na području, koje je od javnog interesa, treba biti strogo kontrolisana i odobrena od strane nadležnih institucija i organa. Stoga, očekujemo da će Vlada Kantona, putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u najskorije vrijeme razmotriti prijedlog i donijeti adekvatnu odluku, te obezbijediti potrebna sredstva za realizaciiju ovog projekta.

Papo Edina

„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?
Odgovor:

- o d g o v o r -

Parkiranje i zaustavljanje vozila u Kantonu Sarajevo regulisano je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i kantonalnim propisima i to Odlukom o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/97, 22/97 i 11/98) i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 18/97).
U nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo jeste da prati problematiku parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima i zelenim površinama, te da predlaže i provodi mjere u cilju otklanjanja nedostataka vezano za ova pitanja.

Takođe, u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo je da prati stanje po pitanju parkiranja i zaustavljanja vozila, te da preduzima mjere za veću sigurnost građana.
KJKP Rad d.o.o. Sarajevo nema nadležnosti po pitanju regulisanja i uređenja oblasti parkiranja i zaustavljanja vozila na zelenim površinama, osim što je dužno da po nalogu ovlaštenog zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo izvrši premještanje nepropisno parkiranih vozila.

Građevinsko održavanje trotoara je u nadležnosti općina, odnosno Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i obavlja se uglavnom na osnovu raspoloživih sredstava i raspisanih tendera.

Higijensko održavanje odnosno čistoća trotoara, skloništa i mostova vrši KJKP Rad d.o.o. Sarajevo na osnovu Programa i operativnog plana održavanja komunalne higijene, s time da zbog nedostataka sredstava u budžetu nije regulisano održavanje trotoara u zimskom periodu.
Na kraju iz KJKP Rad d.o.o. Sarajevo u pogledu finansiranja napominju da je finansiranje ovih djelatnosti nedovoljno i da se zajednička komunalna potrošnja finansira u iznosu od 60% od ekonomske cijene od čega ručno čišćenje 75% od ekonomske cijene.

Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničko pitanje

Odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:
„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
I pored ograničenih ljudskih resursa, jer postupanje po Zakonu o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nije jedina nadležnost ovog Ministarstva, u periodu januara-juni 2014.godine, policijski službenici ovog Ministarstva su izdali ukupno 25 324 prekšajna naloga, zbog nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo izdali 9 415 prekršajnih naloga.
Pored navedenog, specijalnim vozilom „Pauk”, izvršeno je premještanje 1 311 vozila, od čega su policijski službenici PS Stari grad Sarajevo i PS Centar Sarajevo, izvršili premještanje 705 vozila.
U cilju rješavanja problema, koji je više nego evidentan, predlažemo sljedeće:

1. Da se izgradi veći broj parking mjesta, jer prema našim podacima, broj parking mjesta na kojima se vrši naplata je oko 8 000, dok je na području Kantona Sarajevo registrovano više od 100 000 vozila.
2. Da se smanji cijena korištenja parkinga, gdje bi se većom izmjenom vozila postigao isti finansijski efekat, a ujedno znato doprinijelo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
3. Da se fizičkim prekrekama- pneumatskim stubićima onemogući ulazak u pješačku zonu, vozilima koja za to nemaju propisano odobrenje.
4. Da se ne izdaju odobrenja za ulazak vozila u pješačku zonu, čije je osovinsko opterećenje ili ukupna masa, veća od propisane.
5. Rješiti problem pristupa prodajnim i uslužnim objektima u ul. Maršala Tita, zbog čega je najvjerovatnije došlo do oštećenja trotoara u istoj.
ODGOVOR 2:
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vašeg pitanja, obavještavamo Vas da je Direkcija za puteve zadnjih godina vršila popločavanje trotoara i sanaciju kamenih ploča na području Općine Centar, ulica Maršala Tita, dionica od Vječne vatre do ulice Radićeva. U sklopu tih radova podignut je nivo trotoara, kako bi se spriječilo penjanje vozila na isti. Takođe, Direkcija je finansirala i ugradnju kamenih ploča na području Općine Stari Grad. Međutim, obaveza održavanja trotoara je u nadležnosti općina na kojima se predmetni trotoari nalaze. U dijelu sankcija za nesavjesne vozače postupa se prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službene novine BiH" broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), za čije je provođenje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta? Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa važećom regulativom iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, provodi dvije vrsta monitoringa zraka i to: mjerenja zagađenosti ambijentalnog zraka putem Zavoda za javno zdravstvo Kantona i mjerenja emisije iz pojedinih izvora zagađenja, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona.
Monitoring ambijentalnog zraka se vrši sa tri automatske i tri manuelne stanice na lokacijama Alipašina ulica, Otoka i Ilidža, a u mrežu na području Kantona su uvezane i federalne stanice na Bjelavama i Ivan Sedlu.
Monitoring emisija iz postrojenja za sagorijevanje, odnosno ložišta, podrazumijeva obavezu vlasnika ili korisnika kotlovnica, da obezbijede mjerenja putem ovlaštenih laboratorija, te da izvještaje dostave Ministarstvu, koje zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku vodi Registar zagađivača iz ložišta. Ukoliko se konstatuje iz izvještaja, da su izmjerene vrijednosti veće od propisanih, šalje se zahtjev ekološkoj inspekciji na nadležno postupanje. Najčešći razlozi prekoračenih emisija iz ložišta su loše održavanje, korištenje neadekvatnih goriva, tehnička zastarjelost ložišta i sl.
Po ovom osnovu postupa se kontinuirano i do sada je, zahvaljujući uspostavljenoj kontroli sankcionisano više operatora, a izvršena je rekonstrukcija i znatnog broja kotlovnica, što direktno utiče na smanjenje zagađenja.
Osim vođenja Registra emisija iz pogona za sagorijevanje, sa stanovišta provedbe propisa iz oblasti zaštite zraka, ovo Ministarstvo propisuje mjere i prati njihovu primjenu kroz izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koji imaju kotlovnice. Predmet obrade su i novi objekti, kao i postojeći pogoni i postrojenja za koje se prije izdavanja okolinskih dozvola rade Planovi prilagođavanja. Nešto lošiji uvid Ministarstvo ima u rad pogona za sagorijevanje većih kapaciteta za koje okolinske dozvole izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma, zbog čega smo zatražili od Federalne uprave za inspekcijske poslove intenzivnu kontrolu i povratne informacije.
U kotlovnicama u Kantonu Sarajevo kojim upravljaju KJKP «Toplane», uglavnom se koristi prirodni gas, dok u ostalima, smještenim u stambenim i poslovnim objektima ili privrednim pogonima, se osim prirodnog gasa, koriste i peleti, ugljevi, drvo i lož ulja.
Što se tiče kvaliteta goriva koje se koristi, posebno uglja ili mazuta, napominjemo da su vrijednosti pojedinih supstanci, koje se moraju poštovati, utvrđene različitim propisima.
U Zakonu o zaštiti zraka Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br.33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti za sumpor , i to u teškim uljima koja se koriste u pogonima za sagorijevanje.
U Odluci o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 1/13) propisane su dozvoljene vrijednosti za sumpor u ugljevima, kao i zabrana za distribuciju i korištenje tog goriva, ukoliko sadrži količine veće od predviđenih.

Takođe, utvrđeno je da dokaz o sadržaju sumpora u ugljevima, mora biti pribavljen od strane nezavisne laboratorije, ovlaštene za analizu goriva.
U tom smislu u 2013.godini izvršene su analize ugljeva koji se koriste u Kantonu Sarajevo, a na osnovu rezultata može se konstatovati da se sadržaj ukupnog sumpora kreće u diapazonu od 0,47% - Stanari do 3,37 % Ugljevik. U Kantonu se najviše koristi ugalj RMU Banovići, čiji je sadržaj sumpora 2,04 do 2,46%, uzimajući u obzir i mjernu nesigurnost.
Međutim, izvan kontrole se upotrebljavaju ugljevi iz bližeg okruženja, naročito Breze, Kaknja, Zenice, Miljevine, koji imaju veći procenat sumpora od dozvoljenog. Ovi ugljevi se koriste za zagrijavanje domaćinstava, a nabavljaju se neposredno iz rudnika, mimo zvaničnih distributera koje kontroliše ekološka i tržna inspekcija.
Što se tiče provjere kvaliteta korištenog goriva za pogone za sagorijevanje, ista se vrši kroz izdavanje okolinskih dozvola, kao i neposrednom kontrolom sa stanovišta provedbe Zakona o zaštiti zraka Federacije i Kantonalne odluke iz ove oblasti. Inspekcijski nadzor vrše federalna i kantonalna inspekcija za zaštitu okoliša.
Nažalost, inspekcijskim nadzorom nisu obuhvaćene privatne kuće i upravo je to problem koji se negativno odražava u velikoj mjeri na zagađenje zraka. Pošto inspekcija nema direktnih ovlaštenja, a nije ni realno da može kontrolisati na hiljade privatnih stambenih objekata, u Kantonalnoj odluci o
zaštiti zraka je predviđeno da dimnjačari, koji vrše čišćenje dimnjaka, dostavljaju i informacije o svim uočenim nepravilnostima, a takođe i da izvrše mjerenja emisije iz dimnjaka, ako su osposobljeni i imaju ovlaštenje Ministarstva. Upravo je ova odredba ugrađena u Odluku koju je donijela Skupština Kantona, kako bi se pokušao ostvariti bolji uvid i efikasnije djelovanje i prema privatnim kućama.
Međutim, ovo i dalje ostaje otvoren problem, budući da dimnjačari imaju ograničene ovlasti, a dimnjačarska djelatnost nije cjelovito regulisana u Kantonu Sarajevo, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva Federacije BiH.
Inače, ovo Ministarstvo je zbog problema povećanja zagađenosti tokom decembra mjeseca, zatražilo pojačani inspekcijski nadzor od Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i od Kantonalne uprave, uključujući povećanje broja izvršilaca na poslovima inspektora zaštite okoliša. Novim Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji je donijela Vlada Kantona 14.01.2014. godine, utvrđen je nadzor više različitih inspekcija, koje se angažuju u kriznim situacijama.

Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.
U pogledu imenovanja menadžera u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima koja su pod resorom ovoga ministarstva obavještavamo Vas da sva imenovanja direktora u preduzećima vrše nadzorni odbori preduzeća, a nadzorne odbore imenuju skupštine preduzeća.
Članom 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 8/05) regulisano je da:
„ Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća“.
Svi procesi koji su započeti konkursnom procedurom za izbor direktora moraju se završiti prema zakonskoj regulativi radi funkcionisanja preduzeća, i to u slučajevima gdje postoje vršioci dužnosti direktora.
Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu predviđeni su na nastavku 31.-e Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za 11.12.2013.godine.

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upra
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen operativni materijal našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 28.11.2013.godine.

Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prenosi poslaničko pitanje u izvornom obliku, bez korekcije tehničkih grešaka.

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Odgovor:

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, između ostalih i lokalitetima u ul. Titova odnosno prostor oko spomenika Oslobodiocima grada - Vječna vatra.

Za navedene aktivnosti su se u toku ovog kao i prethodnog mjeseca formirali mobilni timovi u saradnji sa pripadnicima policije koji rade u dvije smjene i to u periodu od 10,00-14,00 sati i 16,00 - 22,00 sata.

Na lokaciji oko spomenika Oslobodiocima grada -Vječna vatra vršeni su inspekcijski nadzori od strane tržišno-turističke i komunalne inspekcije u više navrata u toku 2013. godine. Nadzori su vršeni i u toku mjeseca novembra i to u dane 06, 24 i 29.11.2013. godine kojom prilikom u momentu nadzora nisu zatečena lica da obavljaju bespravan promet robe.

Naglašavamo da u cilju rješavanja navedene problematike, inspektori ovog organa ulažu velike napore, međutim svjesni smo da isto nije dalo rezultate odnosno da su rezultati kratkotrajni.
Naime lica zatečena u prekršaju pojavljuju se kao višestruki povratnici, i među istim je određeni broj stranih državljana što predstavlja problem kod procesuiranja pred nadležnim sudom.

Ono što moramo naglasati, uz puno uvažavanje neovisnosti u radu sudova, je činjenica da su sudske kazne blage prema ovim učiniocima prekršaja, što iste dodatno podstiče da se ponavljaju u prekršaju.

Naime, prilikom sudskog odlučivanja, od strane postupajućeg sudije cijene se olakšavajuće okolnosti i socijalni status učinioca prekršaja, te obzirom da se radi o uličnim prodavačima koji su u pravilu nezaposleni, najčešće se izriče mjera ukor ili uvjetna osuda. Samim postupanjem suda na ovaj način prestaje uticaj ovog organa na ishod prekršajnog postupka, a u pravila samim odlaskom inspektora na drugu lokaciju učinioci prekršaja ponovo nastavljaju sa radom. Pojačan nadzor u navedenoj oblasti vršen je u različitim vremenskim intervalima tokom godine, rad je organiziran u dvije smjene i u dane vikenda.

U toku ove godine, prilikom inspekcijskih nadzora po osnovu bespravnog prometa roba, izuzeta je roba u vrijednosti cca 40.000,00 KM, podneseno 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 345 prekršajnih naloga čija je novčana vrijednost 103.500, 00 KM.

Sve gore navedeno ne daje trajna rješenja, pa smatramo potrebnim istaći da se navedeno pitanje može rješiti isključivo donošenjem zakonskih propisa koji bi navedeno pitanje uredili na drugačiji način.

Naime, neophodno je po ugledu na okruženje formirati komunalnu policiju koja bi vršila nadzor između ostalog i na navedene okolnosti čime bi se rasterila tržišno- turistička i komunalna inspekcija i samim tim stekli uslovi da ove inspekcije obavljaju složenije poslove utvrđene u zakonima koji regulišu nadležnost inspekcijskih službi.

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“
Odgovor:

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je način i uslovi korištenja javnih parking prostora. Legislativa koja reguliše uslove korištenja javnih parking prostora na području Kantona Sarajevo je:

  • “Odluke o sigurnosti i organizaciji promea” (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/97);
  • "Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja" ( 'Slutžbene novine Kantona Sarajevo' broj: 11/98, 22/97, 18/97);
  • Zaključak o cijenama parking karte ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/02);
  • Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 32/12, 26/12, 20/04).

Javni prostor dostupan je svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i sl.), u skladu sa društvenim normama, zakonima ili podzakonskim aktima, definišemo određene restrikcije, stalne ili privremene, za korišćenje javnih prostora kako bi oni mogli da ispune svoju svrhu i da pruže bezbednost za sve građane i imovinu.

Javna parkirališta na području Kantona Sarajevo jesu javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila, dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima.

Evidentno je da na području Kantona Sarajevo postoji nedostatak parking prostora. Ulice Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne su locirane u centralnom području Grada, odnosno longitudinalnom pravcu   gdje je najveća gustina atraktivnih urbanističkih sadržaja (institucije zakonodavne i izvršne vlasti, obrazovne institucije, privredni objekti, sportski objekti, kulturni objekti, kolektivno stanovanje i dr.), te se i najveća koncentracija zahtjeva za parkiranjem javlja u tom prostoru, a isto su u toj zoni i najmanje mogućnosti da se obezbjede potrebni kapaciteti. Ministarsvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u stalnim aktivnostima iznalaženja adekvatnih rješenja za povećanje broja parking mjesta na području Kantona Sarajevo, kao i iznalaženja najoptimalnijih načina korištenja istih. 

Koliko je utrošeno novca za popločavanje mramorom Ulice Ferhadija i pločnika Titove ulice?
Odgovor:

U 2012.godini iz razdjela Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Budžetom Kantona Sarajevo putem kreditnih sredstava planirano je 290.000,00 KM za korisnika Općinu Stari Grad, i to za projekat „Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastrukture u Općini Stari Grad“. Općina Stari Grad se obratila ovome ministarstvu sa dokumentacijom (prema Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu) koja ispunjava uslove za prenos sredstava u iznosu od 284.113,53 KM, za projekat „Rekonstrukcija i popločavanje ulice Ferhadija“, te su ova sredstva i doznačena Općini Stari Grad putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, i u 2013.godini Budžetom Kantona Sarajevo planirana su sredstva u iznosu od 255.900,00 KM iz razdjela ovoga ministarstva za nastavak ovoga projekta, a koji se zajednički finansira sa Općinom Stari Grad.

Odgovor prilog:

Crnogorac Branislav

Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo?
Odgovor:

O D G O V O R :

Na dio pitanja "Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo"ovaj organ nije u mogućnosti odgovoriti iz razloga što traženim podacima ne raspolaže.

U vezi s drugim pitanjem "Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni" ističemo slijedeće:

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 32/09) uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada. Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranog pravnog i fizičkog lica provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti kao i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu evidentiranja prometa i naplate boravišne takse.
Kantonalni tržišno-turistički inspektori koji djeluju unutar Inspektorata tržišno-turističke inspekcije su shodno programu rada ovog Inspektorata vršili inspekcijske nadzore nad primjenom odredaba navedenog Zakona i Uredbe o boravišnoj taksi kojim se uređuju obaveze plaćanja boravišne takse shodno Odluci o utvrđivanju visine boravišne takse za 2014. godinu.
U ovom periodu je izvršena kontrola u 93 objekta koji pružaju uslugu smještaja s tim da se poseban akcenat stavio na nadzor nad prijavom boravka građana koji se koriste uslugama noćenja odnosno na naplatu i uplatu boravišne takse. Prilikom vršenja nadzora je utvrđeno da je u istim ostvareno 115.223 noćenja te da u jednom slučaju za dio ostvarenih noćenja nije naplaćena boravišna taksa što je bio osnov za pokretanje prekršajnog postupka.
U četiri slučaja je utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te su izdata rješenje o zabrani rada i pokrenuti prekršajni postupci dok je u jednom slučaju utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te je izdato rješenje o zabrani rada i nakon nepostupanja po istom izvršeno pečaćenje objekta.
Ovdje želimo istaći da su novčane kazne za fizičko lice koje obavlja djelatnost na nezakonit način neprilagođene težini prekršaja i iznose 150,00 KM za fizičko lice. Obzirom da je prilikom izdavanja prekršajnog naloga inspektor dužan pridržavati se Zakona o prekršajima Federacije BiH i izreći najnižu kaznu i u konkretnom slučaju je izrečena naprijed navedena novčana kazna.
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora na okolnosti obavljanja djelatnosti pružanja usluga boravka i smještaja gostiju bez odobrenja nadležnog organa utvrđeno je da se navedeno obavlja isključivo u objektima koji su privatno vlasništvo. Pridržavajući se zakonom datih ovlaštenja inspektor ukoliko nema istaknuta firma na objektu iako ima indicije i saznanje da se pruža takva vrste usluge nije u mogućnosti izvršiti inspekcijski nadzor bez sudskog naloga. U proteklom periodu u 26 slučajeva je pokušan inspekcijski nadzor na navedene okolnosti u objektima u privatnom vlasništvu gdje isti nije omogućen o čemu su sačinjene službene zabilješke i iste će biti proslijeđene Poreznoj upravi Federacije BiH u njihovu nadležnost.
Inspekcijske kontrole na gore navedene okolnosti od strane tržišno-turističke inspekcije planirane su i u narednom periodu u skladu sa raspoloživim kapacitetima ovog Inspektorata koji ima jako široke nadležnosti utvrđene u lex specialis zakonima.

Koliko je u posljednjih godinu dana sankcionisano taksi vozila, koja su rad obavljali na crno tj. bez taksi licence na podrušju Kantona Sarajevo".
Odgovor:

O D G O V O R :

Kantonalna saobraćajna inspekcija, koja kao nadležni organ vrši inspekcijski nadzor nad obavljanjem taxi prijevoza, djeluje u sastavu Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije kao posebna organizaciona jedinica pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

U toku 2013.godine inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja obavljala su 4 kantonalna saobraćajna inspektora (od kojih su dva saobraćajna inspektora zasnovali radni odnos u toku mjeseca decembra 2012.god.). Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo i provedenog Javnog konkursa Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije kadrovski je sa danom 16.12.2013. godine popunjen sa 5 saobraćajnih inspektora tako da Inspektorat trenutno broji 9 kantonalnih saobraćajnih inspektora.

Zbog prisutne problematike na području Kantona Sarajevo u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz kao i javnog linijskog prijevoza putnika prioritet u programskim zadacima kantonalne saobraćajne inspekcije u 2013.godini dat je inspekcijkim nadzorima ovih vrsta prijevoza sa posebnim akcentom na pružanje usluga taxi prijevoza.

Inspekcijki nadzori su vršeni kotinuirano sa organizovanjem rada u dvije smjene sa ciljem što većeg prisustva inspektora na terenu i povećanja efikasnosti uz obavljanje većeg broja inspekcijskih nadzora.

Nakon donošenja Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-17477-34/13 od 13.06.2013.godine kojim je se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da pojača inspekcijski nadzor u oblasti taxi prijevoza, rješenjem direktora Kantonalne uprave uveden je prekovremeni rad sa ciljem cjelodnevnih inspekcijkih nadzora kao i inspekcijkih nadzora u dane vikenda. U inspekcijke nadzore nad obavljanjem usluga taxi i rentakar prijevoza aktivno su bili uključeni i tržišno-turistički inspektori , inspektori rada kao i sanitarni inspektori.

U toku 2013.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora nad obavljanjem javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila sa vozačem izvršili su 1790 inspekcijkih nadzora u toku kojih je 109 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 339 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti do ispunjenja uslova za obavljanje istih, izdata 632 prekršajna naloga sa visinom izrečenih kazni u iznosu od 297.323,00 KM.

Tabela1. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora u toku 2013.godine

IZVJEŠTAJNI PERIOD/GODINA BROJ IZVRŠENIH INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ RJEŠENJA O PRIVREMENOJ ZABRANI BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013.god. 1790 109 339 632 297. 323,00 KM

Programska orijentacija kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu od 01.01.2014. do 30.06. 2014. godine bila je usmjerena na vršenje inspekcijskih nadzora u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem mada su kontinurano vršeni i inspekcijki nadzori javnog linijskog prijevoza putnika-gradski prijevoz (Gras-Centrotrans) kao javni prijevoz tereta-teretni saobraćaj.

U oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem organizovan je cjelodnevni inspekcijski nadzor u periodu od 08oo-2200 sati sa radom četiri inspektorska tima raspoređenim na rad u dvije smjene

Inspekcijski nadzori na terenu su vršeni uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova tako da su saobraćajni inspektori svoj rad na terenu usklađivali sa mogućnostima policijskih službenika.

Stupanjem na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo (31.03.2014. godine) pored kantonalnih saobraćajnih inspektora poslove kontrole taksi vozila i vozača u skladu sa odredbama istog vrše i policijski službenici ovlašteni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podatke o broju izvršenih kontrola od strane ovlaštenih policijskih službenika potrebno je tražiti od MUP-a Kantona Sarajevo jer ovaj organ istim ne raspolaže.

Od dana stupanja na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo, Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije od strane ovlaštenih policijskih službenika zaprimio je 19 (devetnaest) službenih zabilješki sa potvrdom o privremenom oduzimanje potvrde o registraciji i registarskim tablicama na osnovu kojih su nakon provedenog inspekcijskog nadzora ( sačinjavanja zapisnika) poduzete zakonom predviđene radnje od strane inspektora, odnosno donesena rješenja o isključenju vozila iz saobraćaja i podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

U periodu januar-juni 2014.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila izvršili su 1165 inspekcijskih nadzora tokom kojih je 38 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 239 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja prijevoza do ispunjenja uslova za obavljanje istog, podnesena su 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 906 prekršajnih naloga kojima su izrečene novčane kazne u visini od 452. 378,00 KM.

Tabela2. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2014. do 30.06.2014.(januar-juni 2014.)

2014
godina/mjesec BROJ IZVRŠENIH
INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONEŠENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJEPREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

JANUAR 219 3 39 0 154 62. 314,00 KM
FEBRUAR 267 0 82 0 140 44. 874,00 KM
MART 306 2 54 0 184 80. 020,00 KM
APRIL 160 16 38 16 134 82. 208,00 KM
MAJ 117 9 14 11 181 110. 460 ,00 KM
JUNI 96 8 12 7 113 72. 502,00 KM
UKUPNO
JAN.-JUNI 2014 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM

Tabela3. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2013. do 30.06.2014.(januar 2013 - juni 2014.)

IZVJEŠTAJNI PERIOD/ GODINA
BROJ IZVRŠENIH INSPEKCISKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONESENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH
PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013 1790 109 339 0 632 297. 323,00 KM
2014
01.01.-30.06. 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM
UKUPNO
01.01.2013.-30.06.2014 2955 147 578 34 1538 749. 756,00 KM

Kontinuirani cjelodnevi inspekcijki nadzori započeti u januaru 2013.godine doveli su do poboljšanja sveukupnog stanja u oblasti taksi prijevoza tako da će programska orijentacija rada kantonalne saobraćajne inspekcije i u narednom periodu biti usmjerena na inspekcijske nadzore taxi prijevoza s tim što su obzirom na problematiku prisutnu u javnom linijskom prijevozu putnika, gradskom prijevozu kao i javnom prijevozu tereta planirani inspekcijski nadzori i na ove okolnosti.

„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zem
Odgovor:

Odgovor:
Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) je propisano plansko uređenje prostora, planovi prostornog uređenja, njihov sadržaj i postupak donošenja kao i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo. Prema odredbama člana 37. Zakona, regulacionim planom detaljno se planira uređenje prostora, a naročito: detaljna namjena površina, gustina naseljenosti, koeficient izgrađenosti, nivelacioni podaci, regulaciona i građevinska linija, uređenje prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom, detaljni urbanističko-tehnički uvjeti, uvjeti za zaštitu okoliša, zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa itd.
Dalje, odredbama člana 12. Zakona propisano je da se u cilju obezbjeđenja rekreacionih funkcija planom utvrđuju zelene i rekreacione površine. Takođe, u članu 20. Zakona propisano je: „ U svrhu zaštite urbanog standarda, pri izradi planske dokumentacije i izgradnji naselja, obezbjeđuje se naročito: koeficijent izgrađenosti, komunalna infrastruktura, urbana oprema i zelene površine i dr“. Koeficijent izgrađenosti (odnos ukupne građevinske površine građevine prema odgovarajućoj

površini građevinskog zemljišta) utvrđuje se provedbenim planom odnosno urbanističkim planom ako nije obavezno donošenje provedbenog plana (član 21. Zakon).
Dakle, Regulacionim planom, kao detaljnim planskim dokumentima, se u potpunosti utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora na prostornoj cjelini za koji je plan donesen. Isto tako, u tekstualnom i grafičkom dijelu plana razrađuje se pitanje zelenih – hortikuturnih površina.
Imajući u vidu naprijed navedene odredbe Zakona o prostornom uređenju, poseban „pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zemljišta pretvoriti ili ostaviti prekrivenim zelenom površinom i zasađenim drvećem“ nije donesen niti za istim postoji potreba.

Zakonom o prostornom uređenju propisan je i postupak odobravanja građenja i odobravanja izvođenja drugih zahvata u prostoru koji podrazumijeva provođenje postupka izdavanja urbanističke saglasnosti (koja se donosi se na osnovu regulacionog plana ili urbanističkog projekta), kao i postupaka odobrenja za građenje i upotrebne dozvole.
Uređenje zelenih površina na krovovima objekata je pitanje oblikovanja objekta koje se rješava kroz pojedinačna projektantska rješenja i planirane investicione vrijednosti za izgradnju objekata.

znamo da se intervalno pojača pa se zatim smanji krađa automobila na području KS.
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:

Obzirom da je zbog određivanja različitih datuma zaključenja mjesečnih izvještaja o broju otuđenih motornih vozila za decembar 2012.godine (od 01.12 do 25.12) i decembar 2013.godine (od 0.12 do 31.12.) došlo do disbalansa u stvarnom broju dana u dva analizirana perioda na godišnjem novou (ukupno 6 dana) stiče se utisak da je došlo do porasta u broju otuđenih vozila na godišnjem nivou ali je faktičko stanje, kada je u pitanju godišnja analiza broja otuđenih vozila za 2013.godinu (01.01. do 31.12) u odnosu na predhodnu 2012. godinu (01.01 do 31.12) sljedeće: Na području Kantona Sarajevo tokom 2013.godine ukupno je otuđeno 789 vozila, dok je tokom navedene godine ukupno vraćeno 227 vozila, što je procentualno 28% . Od navedenog broja 96 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2013.godine zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 74 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Na području Kantona Sarajevo tokom 2012.godine ukupno je otuđeno 800 vozila, dok su tokom navedene godine ukupno vraćena 243 vozila, što je procentulano 31%. Od navedenog broja 119 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2012.godine nadležnom tužilaštvu zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 70 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Na području Kantona Sarajevo tokom 2011.godine ukupno je otuđeno 557 vozila, dok je tokom navedene godine ukupno vraćeno 169 vozila, što je procentulano 30,3%. Od navedenog broja 58 vozila oštećenim vlasnicima vratili su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2011.godine nadležnom tužilaštvu zbog teških krađa motornih vozila i krivičnih djela iznude podneseno je ukupno 89 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu.

Izvještajima o učinjenim krivičnim djelima, koji su podneseni nadležnim tužilaštvima, obuhvaćen je veći broj lica, koji su uglavnom povratnici u izvršenju ove vrste krivičnih djela.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevu kontinuirano u skladu sa pozitivnim zakonskim procedurama poduzimaju mjere i radnje u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo su pod rukovođenjem nadležnog Kantonalnog i Tužilaštva BiH u saradnji sa drugim sigurnosnim agencijama učestovali u provođenju značajnijih sigurnosnih akcija u okviru "borbe" protiv ove vrste kriminaliteta, a što je rezultiralo podnošenjem izvještaja nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo iz člana 342 KZ FBiH (Organizovani kriminal), odnosno člana 250 KZ BIH (Organizovani kriminal) u vezi sa krivičnim djelima teških krađa motornih vozila i iznuda i drugih krivčnih djela.

Analitičkim praćenjem broja otuđenih motornih vozila tokom protekle tri godine primjećeno je da se u vrijeme provođenja policijskih akcija, koje su usmjerene protiv organizovanih kriminogenih grupa, koje na području Kantona Sarajevo vrše krivična djela u vezi sa motornim vozilima, što rezultira lišenjem slobode većeg broja izvršilaca, 10 i više te njihovim daljim procesuiranjem dolazi do trenda smanjenja otuđenja motornih vozila. Navedeno je lako uočljivo za 2011.godinu u kojoj su provedene pomenute zajedničke policijske akcije, a u kojoj dolazi do smanjenja broja otuđenih motornih vozila.

„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo dopis Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, broj:10-05-27711/13 od 27.11.2013 godine, kao i urgenciju na isto broj 10-05-27711-1/13 od 03.02.2014 godine, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljeno poslaničko pitanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je aktom br. 0202-11134 od 14.03.2014. godine dostavio ovom ministarstvu sljedeći odgovor a koji glasi:
„ U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne postoji ciklotron u kojem bi se proizvodili radioizotopi za nuklearno medicinske pretrage, što uključuje i pozitronske emitere neophodne za pregled na PET-u ili PET/CT-u“.

Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je zagađenost u glavnom bh. gradu enormna, te je Sarajevo proglasila najzagađenijim gradom Evrope u protekle dvije godine
Odgovor:

ODGOVOR:

Zaštita kvaliteta zraka u Federaciji BiH je regulisana Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), na osnovu kojeg je doneseno više pravilnika. S ciljem provođenja Federalnog zakona, te zbog potrebe da se regulišu pitanja, kojima se iskazuju specifičnosti Kantona u odnosu na druga područja, a koja se ogledaju u kotlinskom položaju, temperaturnim inverzijama, velikom broju stacionarnih i mobilnih izvora zagađenja, donesena je i 27.12.2012.godine od strane Skupštine, Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/13). Odlukom je regulisana dimnjačarska djelatnost, koja je do tada bila potpuno neuređena. Donesena regulativa podrazumijeva, da su za obezbjeđenje kvaliteta zraka odgovorni Federacija, Kanton, općine, privredni subjekti i druga pravna i fizička lica, a što u praksi nije slučaj.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kontinuirano, u saradnji sa drugim institucijama, provodi čitav niz aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i smanjenje emisije zagađujućih materija, na način da identifikujemo izvore putem monitoringa. Emisije nastaju u energetskim djelatnostima, industrijskim postrojenjima, stambenom sektoru i saobraćaju.
Ministarstvo provodi dvije vrste monitoringa zraka i to monitoring ambijentalnog zraka, putem Zavoda za javno zdravstvo i monitoring emisija iz pojedinih izvora, odnosno kotlovnica. Mjerenje iz kotlovnica vrše ovlaštene laboratorije, vodi se Registar u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona, a ukoliko se konstatuju prekomjerne vrijednosti, šalje se zahtjev inspekciji zaštite okoliša na nadležno postupanje. Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a izraženije tokom zimske sezone.
Pored toga, Kanton Sarajevo je jedini u BiH uradio Registar emisija zagađujućih materija u informatičkoj formi i koji treba da služi za planiranje, provođenje i kontrolu podataka i programa zaštite zraka.
Budući da smo kroz izradu Registra, a i vođenjem monitoringa konstatovali problem prekomjerne prisutnosti čvrstih čestica ili prašine, urađen je Akcioni plan za smanjenje emisije ovih tvari u zrak, a koji je Vlada Kantona usvojila 25.aprila 2013.godine. Planom su definisani izvori zagađenja zraka, mjere i odgovorni subjekti za realizaciju, kao i potrebna finansijska sredstva.
Međutim, ono što nismo uspjeli obezbijediti zbog nedostatka finansija, je nabavka atmosferskog modela za kategorizaciju područja u Kantonu, na način da utvrdimo koji prostori imaju čist ili neznatno zagađen zrak, zatim umjereno zagađen ili prekomjerno zagađen zrak. To je esencijalno i od toga zavisi kako će se ubuduće planirati razvoj Kantona.
Dakle, što se tiče regulative i strateških dokumenata, možemo reći da imamo kvalitetne propise, ali je, naravno, problem provedbe, kojom smo relativno zadovoljni i koja je posljedica nedovoljnih inspekcijskih, kadrovskih, materijalnih i institucionalnih kapaciteta.
Međutim, ključno je razlikovati navedene kontinuirane mjere od mjera koje se poduzimaju u slučajevima posebnih kriznih situacija u kojima se implementira Interventni plan koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. Isto tako treba konstatovati, da svi subjekti pokazuju odgovornost u svakodnevnom radu i ponašanju, stanje sa kvalitetom zraka bi bilo daleko bolje, iako se ne mogu, zbog meteoroloških prilika i morfologije terena, gdje je smješten veliki urbani centar, izbjeći ni situacije prekomjerne zagađenosti.
Da rezimiramo, problemi koji utiču na kvalitet zraka su u najkraćem: nedovoljna koordinacija nadležnih organa, od Federacije, Kantona, općina i privrednih subjekata, nedostatak međusektorske saradnje, nedostatak brige za zrak u sektorima prometa, privrede, energetike, nizak stepen svijesti o značaju zaštite okoliša i sl.
U tom smislu možemo konstatovati izražen problem nemogućnosti efikasnijeg uticaja na smanjenje zagađenja iz saobraćaja. Uzroci povećane emisije su: veliki broj starih i neispravnih vozila, mala propusnost saobraćajnica, problem u regulaciji prometa, nedostatak parking mjesta i garaža, korištenje goriva lošeg kvaliteta, a posebno propusti prilikom tehničkog pregleda vozila u postupku registracije.
Vezano za podatke kontrole vozila na saobraćajnicama i konkretna postupanja, upit je trebalo usmjeriti na Saobraćajnu policiju MUP-a Kantona, jer mi raspolažemo samo okvirnim informacijama.
Oko obavezivanja velikih potrošača na alternativno grijanje to je moguće samo u vanrednim situacijama, naravno, ako postoji mogućnost korištenja zamjenskog, ekološki prihvatljivog goriva. Inače, sa stanovišta propisa, osim zabrana za određene ugljeve i tečna goriva, najbitnije je da pogoni za sagorijevanje imaju dozvoljene emisije u zrak, neovisno od goriva koje upotrebljavaju.
U vezi sa prenesenom ocjenom o stanju zagađenosti zraka Svjetske zdravstvene organizacije, tvrdimo da se ona treba uzeti sa rezervom, budući da u Bosni i Hercegovini ne postoji integralni monitoring kvaliteta zraka, tako da se raspolaže podacima samo iz mjesta gdje imaju stanice za mjerenje koncentracije zagađujućih materija u ambijentalnom zraku.
U čitavoj BiH ima instalirana oprema u 14 područja od kojih je 6 u Federaciji BiH. Automatskim stanicama upravljaju različite institucije, pa i industrijski operatori, nema uvezanosti podataka, mjerenja nisu usklađena, niti postoji mogućnost uvida u način rada i provjeru podataka. Usljed ovakve situacije, u javnosti su prisutne samo djelomične informacije kojima raspolaže Federalni hidrometeorološki zavod, kao referentna institucija za monitoring zraka u Federaciji, i koje se šalju u međunarodnu razmjenu. Monitoring u Kantonu Sarajevo je u cjelosti transparentan i dostupan kontinuirano putem web strane, tako da je predmet različitih tumačenja i često paušalnih izjava. Mi ne sporimo da u zimskim mjesecima imamo povećanje lebdećih čestica, zbog čega je Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, u aprilu 2013.godine usvojila petogodišnji Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u zraku («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/13).

O svemu navedenom ćemo detaljnije izvijestiti poslanike u posebnoj Informaciji koju pripremamo prema Programu rada Skupštine Kantona za 2014.godinu.

Da li je istina da će uistinu doći do povećanja cijena karti za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama i ako je potvrdan, u kojem redu veličine će to povećanje biti?
Odgovor:

U vezi pomenutog poslaničkog pitanja, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u budžetu, na svojoj poziciji ne planira sredstva za tu namjenu. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu, na poziciji ovog ministarstva bila su planirana sredstva za prevoz penzionera, a od 2006.godine i dalje, sredstva za tu namjenu planiraju se na poziciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Takođe Vas obavještavamo da cijene karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama nisu u ingerenciji ovog ministarstva.

Odgovor prilog:
Inicijativa za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu uputilo stručnoj službi ovog ministarstva – Prosvjetno-pedagoškom zavodu, na mišljenje.

Naime, vodeći računa o činjenici da se nastavni predmet Tehnička kultura izučava od petog do devetog razreda osnovne škole, a jedna od nadležnosti ove stručne službe je praćenje i unapređenje stanja u vezi sa nastavnim planovima i programima, predmetnu inicijativu smo uputili Prosvjetno-pedagoškom zavodu, čije mišljenje će biti proslijeđeno Skupštini Kantona Sarajevo, nakon što Ministarstvo isto zaprimi.

Isto tako, ovo ministarstvo ne raspolaže tekstom Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, ali cijeneći važnost problematike koju bi trebao obuhvatiti spomenuti zakon, mišljenja smo da predloženu inicijativu treba podržati, uz napomenu da finansiranje predviđeno predmetnim zakonom ne treba biti u isključivoj obavezi ovog ministarstva, odnosno potrebno je uključivanje adekvatnih institucija različitog profila, koje na direktan ili indirektan način u okviru svojih nadležnosti tretiraju ovu problematiku.

Odgovor prilog:

Efendić Faruk

„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“
Odgovor:

Odgovor :
Autobuske linije na području Kantona Sarajevo koje su sporne: Sutjeska –Lješevo, Vijećnica-Dobrinja, Sutjeska-Vogošća, Sutjeska-Donja Vogošća, Ilidža –Drozgometva, Ilidža-Vukovići, Ilidža-Hrasnica, Ilidža-Sokolovići, Nedžarići-Dobrinja, Ilidža-Kobiljača, Ilijaš-Popovići i Sutjeska-Kamenica.
Ministarstvo saobraćaja je prvobitno pomenute linije registrovalo na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo. Na donesena rješenja o dodjeli linija žalbu je izjavio drugi prijevoznik Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Kantonalni sud je presudom ( broj:U-640/04 od 24.07.2006. godine) poništio rješenja Ministarstva, te predmete vratio prvostepenom organu na ponovni postupak. U ponovnom postupku Ministarstvo je rješenjima od 01.12.2011. godine i 12.12.2012. godine ponovo registrovalo autobuske linije na prijevoznika KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te je postupajući po žalbama Centrotrans –euroline“ d.d. Sarajevo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, kao drugotepeni organ rješenjem broj:04-22-12-12-3/13 od 02.06.2013. godine poništilo i ova rješenja i predmet vratilo Ministarstvu saobraćaja kao prvostepenom organu na ponovni postupak.
Dana 03.04.2013. radnici KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo nenajavljeno su obustavili prevoz na svim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza u Kantonu Sarajevo i to u svim vidovima saobraćaja tramvajskom, trolejbuskom, autobuskom i minibuskom.
Neposredno nakon prekida funkcionisanja javnog gradskog prevoza na linijama koje održava KJKP GRAS, Vlada Kantona Sarajevo je održala vanrednu sjednicu te donijela zaključak pod brojem: 02-05-7777-2/13 d 03.04.2013. godine, u šest tačaka. Tačkom 3. pomenutog Zaključka Vlade organizacija kompletnog saobraćaja u vremenu trajanja krizne situacije povjerava se preduzeću „Centrotran-eurolines d.d. Sarajevo“, a tačkom 4. obavezuje se ministar saobraćaja Kantona Sarajevo da do 04.04.2013. godine „“Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo odobri dvanaest linija koje su u redovnom postupku usklađivanja kod Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a sve prema obavještenju Ministarstva o usklađivanju linija od 11.05.2010. godine.
Postupajući u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Ministarstvo je donijelo 12 rješenja, kojima se odobrava registracija redova vožnje na pomenutim kantonalnim autobuskim linijama prijevozniku „Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo.
Protiv ovih rješenja žalbe je izjavilo KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te su iste kao blagovremene, dopuštene i izjavljene od ovlaštenog lica, sa spisima predmeta dostavljene drugostepenom organu – Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Federalno ministarstvo je rješevajući po žalbama, donijelo zaključak o spajanju predmeta, te nakon toga i rješenje broj: 06-27-12-58-2/13 od 21.05.2013. godine kojim se rješenja Ministarstva saobraćaja poništavaju i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak .
Kao razlog poništenja navodi se da postupak usklađivanja redova vožnje nije završen, te da redovi vožnje nisu usklađeni i registrovani u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine Federacije BiH“, br. 28/06 i 2/10). Vlade Kantona Sarajevo svojim zaključkom broj: 02-05-18444-45/13 od 28.06.2013. godine naložila je Ministarstvu da 12 spornih linija registruje na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i „Centrotras-eurolines“ d.d. Sarajevo, što je i ispoštovano donošenjem rješenja kojim se linije dodjeljuju privremeno (Centrorans 4 i zajednička linija Vijećnica-Dobrinja), do okončanja postupka usklađivanja autobuskih linija na području Kantona Sarajevo, a rukovodeći se obavezom Kantona da obezbijedi kontinuiran i funkcionalan javni prijevoz na području Kantona.
Žalba koju je KJKP “GRAS” izjavio na privremena rješenja je odbijena kao neosnovana, a takođe i tužba podnesena kantonalnom sudu.
Iz naprijed navedenog proizilazi da Ministarstvo nije nezakonito dodijelilo linije Centrotrans –eurolines d.d. Sarajevo, da su rješenja data privremeno ( u skladu sa kantonalnim propisima) i ista rješenja će biti na snazi dok se za pomenute linije ne provede postupak uskađivanja redova vožnje.

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblo
Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona Sarajevo da dostvi informaciju o problemima i njihovom rješavanju u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade tim povodom, a putem Stručne službe Vlade uputilo, akt, broj: 11/04-38-5776-5/14, od 01.04.2014. godine, a koji dostavljamo u prilogu ovog odgovora (skraćena verzija, zbog obimnosti materijala).
Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine kojim, između ostalog, odbacuje kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
Pomenutim zaključkom je naloženo Ministarstvu unutrašnjih poslova da, kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazaku Školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića. Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine dostavljamo u prilogu ovog akta.
Shodno navedenom, preedmetnu inicijativu nije moguće prihvatiti niti realizirati od strane ovog ministarstva.

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30%
Odgovor:

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva puta godišnje.
- Član 2. i član 3. tačka l) Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskim službenicima broj: 01-436/07 od 12.07.2007.godine.
Naglašavamo da su ispoštovani u cijelosti kriteriji za davanje prijedloga i donošenje odluke za određivanje jednokratnog dodatka na plaću, a u konkretnom slučaju radi se o kriteriju iz člana 3. tačka l) – aktivnosti koje su dale izuzetan doprinos u podizanju nivoa saradnje policije sa zajednicom, povećanju ugleda i ukupne zakonitosti u radu Ministarstva odnosno Uprave policije i druge aktivnosti kojima je dat izvanredan doprinos poboljšanju ukupne funkcionalnosti Ministarstva, a posebno Uprave policije (organizacione i tehničke mjere i postupci, inovacije, istražne i inspekcijske aktivnosti i pravna regulativa i sl.). Nagrađivanje policijskih službenika je rezultat i periodičnih (mjesečni, tromjesečni, šestomjesečni) izvještaja Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo iz kojih je evidentno da je došlo do značajnog poboljšanja bezbjedonosne situacije u Kantonu Sarajevo, obzirom da statistički podaci ukazuju na veći procent otkrivanja učinalaca krivičnih djela i njihovom daljem procesuiranju od strane nadležnih institucija, a što ima i za posljedicu smanjen broj izvršenih krivičnih djela i prekršaja u odnosu na ranije izvještajne periode.
Imajući u vidu navedeno evidentno je da je ovo ministarstvo postupalo na osnovu ovlasti koja su utemeljena naprijed navedenom zakonskom regulativom, te da apsolutno nema mjesta za bilo kakve neutemeljene tvrdnje vezano za mogućnost zloupotrebe položaja i ovlasti kako se navodi u zastupničkom pitanju.

vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko prež
Odgovor:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno nadmetanje-međunarodni otvoreni postupak i pored činjenice što Zakon o javnim nabavkama dozvoljava primjenu odredbi člana 5. tačka d) koji se odnosi na ugovore na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ugovori iz oblasti odbrane, proizvodnje ili trgovine oružja, vojne opreme i namjenskog materijala. (Službeni glasnik BiH broj 49/04 od 02.11. 2004 godine)
Na vaše pitanje o pravnom osnovu za raspisivanje javnog poziva obavještavamo vas o sljedećem;
Javni poziv je raspisan 11.10.2013.godine a objavljen u Službenom glasniku BiH 81/13 broj obavještenja o javnoj nabavci- 202-1-1-11-218/13 kao međunarodni otvoreni postupak.Vaš navod je u potpunosti netačan ili ste slabo informisani kada kažete da je javni oglas raspisan bez pravnog osnova tj, da predhodno nije usvojen Pravilnik o opremi. Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je donesen 04.10.2013 godine broj 01-616/13 i to na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (Službene novine KS broj 22/00 prečišćen tekst 15/02, 18/02 i 22/02). Na navedeni Pravilnik je dostavljeno i mišljenje Ministarstva Pravde i uprave Kantona Sarajevo broj 03-07-02-20614/13 od 01.08.2013 godine o usklađenosti pravilnika sa pravnim aktima i legislativama te ova informacija u potpunosti osporava vaše navode da je javni oglas bez pravnog osnova.
Pravilnikom je propisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a KS, i definicija osnovnog naoružanja sa tehničkim karakteristikama, koje su upravo i bile vodilja za predmetnu javnu nabavku.
Vaše pitanje odnosno konstatacija da se raspisanim tehničkim karakteristikama mogu prijaviti ponuđači jednog modela pištolja je u potpunosti netačna i očigledno da niste dobro informisani. Naše ministarstvo se u potpunosti pridržavalo Zakona o javnim nabavkama i to član 1 tačka 1. te je tehničkim zahtjevom data mogućnost da se prijavi veći broj ponuđača sa svojim proizvodima, što dokazuje da je u tehničkim karakteristikama dat raspon koje zadovoljavaju Pravilnik, a uporedo se u zadatim tehničkim podacima može pronaći 15 proizvođača sa preko 60 modela pištolja.
Ugovorni organ u ovoj fazi postupka nabavke osnovnog naoružanja- službenih pištolja na sasvim (ex llege) način, se pridržavao odredbi člana 1. stav 1. tačke c. Zakona o javnim nabavkama, kojom prilikom je u potpunosti ispoštovao Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, tako da je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti među svim ponuđačima.
Naime ugovorni organ je u cjelosti ispoštovao princip jednakog tretmana i transparentnosti iz čl. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao osnovnih načela javnih nabavki, te u smislu čl. 13. istog Zakona , dobavljačima dao potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora uključujući između ostalog i opis proizvoda (pištolja), iznos, količinske specifikacije, tehničke specifikacije, sve u cilju osiguranja dosljedne primjene osnovnih načela postupka javnih nabavki u kojem slučaju se radi o postupku sa međunarodnim karakterom, gdje se međunarodni dobavljači ne smiju staviti u diskriminatorski položaj u odnosu na domaće dobavljače.
Ugovorni organ u postupku nabavke ove vrste robe u cjelosti se pridržavao odredbi člana 9. stav 1. tačke a. Pravilnika o standardizovanoj opremi i naoružanju MUP-a Kantona Sarajevo.
U svakom slučaju Ugovorni organ u smislu odredbi člana 14. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odbit će sve ponude kojima se nude robe i usluge ili radovi koji suštinski ne ispunjavaju tehničke specifikacije sadržane u tenderskoj dokumentaciji.

Nadležni iz Uprave policije smatraju da je nabavka pištolja prijeka potreba, te da je neophodno da se pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo opreme na adekvatan i kvalitetan način što će u krajnjoj liniji osigurati nesmetan rad policijskih službenika kao i adekvatnu zaštitu kako policajaca tako i građana i imovine.
Takođe vas kao zastupnika informišemo, da je stanje službenog naoružanja pripadnika MUP-a KS, ne zadovoljavajuće, tako da sa aspekta česte opravke naoružanja koje je trenutno u upotrebi kod policijskih službenika MUP Kantona Sarajevo, isto ministarstvo izlaže se sve većim i suvišnim troškovima zbog opravke takvog oružja.Kod pripadnika policije u velikom broju možete pronaći službeno oružje koje je staro od 15 pa čak i 30 godina, zbog čega i je nabavka novog službenog oružja sasvim opravdana.
Dajemo Vam za primjer jedan pokazatelj da pojedine renomirane firme koje se bave proizvodnjom oružja preko 300 godina, daju garancije na svoje proizvode do 10 godina, stalne eksploatacije, tako da sami možete zaključiti u kakvom je stanju naoružanje kod pripadnika policijskih struktura.
Nadalje vas informišemo da do sada u MUP-a, KS nije postojala unificiranost naoružanja i opreme (što je praksa u svim evropskim i svijetskim agencijama za provođenje zakona), te da kod pripadnici policijskih struktura MUP-a KS, kao službeno oružje koriste 8 različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača od kojih pojedini više ne proizvode niti rezervne dijelove za te modele.
Navod da se na tržištu mogu pronaći pištolji sa “manjom cijenom “je tačna ali vas isto tako informišemo da ti pištolji nezadovoljavaju niti kvalitetom kao ni potrebama poslova koje obavljaju policijski službenici, kao i to da bi onda bili prinuđeni mijenjati osnovno naoružanje policijskih službenika svake dvije godine, te bi nam ta "MANJA CIJENA" dugoročno gledajući bila sve samo ne “manja” i ekonomičnija.
Takođe pištolji sa "manjom cijenom" na tržištu upravo zbog navedenog zahtjevaju i češće servisiranje, kao i činjenicu da su zamjenski dijelovi skuplji ili je nemoguće doći do istih.
Ono što je traženo je upravo to da postoje garancije za proizvode, na kvalitet od 10 godine stalne eksploatacije što je i veoma bitno zbog poslova koje obavljaju policijski službenici.Iz gore navedenih činjenica smatramo da je vaše pitanje postavljeno zbog nedovoljne informisanosti.
Naime, službeni pištolj koji je predmet nabavke je namjenjan policijskim službenicima, gdje stalna eksploatacija takvog oružja između ostalog predstavlja bitan element pri odabiru vrste i modela pištolja.
Nabavka ove vrste opreme u potpunosti se vrši u skladu sa postojećim podzakonskim propisima ovog Ministarstva, ako se uzme u obzir složenost poslova i zadataka koje obavljaju njeni policijski službenici i kao takva ima sasvim opravdan karakter, što se može ogledati i u znatnim uštedama budžetskih sredstava u budućnosti, jer su predmet nabavke službeni pištolji, koji se trebaju koristiti duži vremenski period.
Ugovorni organ se i u ovom postupku pridržavao načela iz člana 1. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i člana 2. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a sve u cilju osiguranja najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava čime je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti, tako da svi ponuđači imaju ista prava, te mogu ravnopravno učestvovati u postupku zaključenja ugovora, ako ispune zahtjeve Ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

POSLANIČKO PITANJE

Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podijeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i u ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?

ODGOVOR:

Uniforme koje su nabavljene u prethodnom periodu za mandata bivšeg ministra sa kojima je zadužen određeni broj policijskih službenika nisu u upotrebi iz razloga što je nakon podjele predmetnih uniformi kao i cipela i gojzerica utvrđeno od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela za kontrolu kvaliteta da navedena uniforma ne odgovara tehničkim karakteristikama i kvalitetu koje su decidno propisane Uredbojm o jedinstvenoj policijskoj uniformi ( kvalitet tkanine, boja, sirovinski sastav, otpornost na vlagu i sl.), zbog čega ista se ne koristi obzirom da nošenjem neadekvatne i neupotrebljive uniforme može se odraziti na zdravlje i sigurnost policijskih službenika. U prilog navedenom je i činjenica da je u namjeri da se bar dio uniforme (obuća i gojzerice) stavi u upotrebu vršena reklamacija dobavljaču iz Prnjavora koji je naknadno ugrađivao i vršio doradu predmetne obuće, te kao tako dorađena opet je dostavljena nadležnoj agenciji za kontrolu kvaliteta "EURO INSPEKT" koji je definitivno dao ocjenu da kvalitet obuće ne zadovoljava osnovne karakteristike te je kompletna procedura vezano za nabavku obuće predmet sudskog odlučivanja i utvrđivanja krivične odgovornosti za krivično djelo - prevaru od strane dobavljača. Napominjemo da je za navedenu uniformu u prošloj Budžetskoj godini uplaćeno cca 1.500,000,00 KM koja su faktički "propala" jer nije nabavljena upotrebljiva oprema za što odgovornost snosi bivši ministar, jer Uprava policije apsolutno nije bila uključena u tenderskoj komisiji za nabavku ove opreme niti je sudjelovala u kompletnoj proceduri.

šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir-
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u skladu svojim ovlaštenjima radi zaštite lične i imovinske sigurnosti u KJP PD “Butmir” na dan 22.11.2013.godine, prilikom ulaska novoimenovanog direktora i zaštitarske Agencije u krug preduzeća, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo,
Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 01-05-29000/11 od 29.11.2011. godine prihvatila Prijedlog zaključka upućen od strane Vlade Kantona Sarajevo i obavezala Ministarstvo da putem Fondacije aktivira sve mogućnosti u cilju pravne, finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ (u daljnjem tekstu: Fondacija) osnovana je 12.07.2010. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), a u Registar fondacija Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ Sarajevo upisana je Rješenjem Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-954/10 od 12.07.2010. godine, Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 31.03.2011. godine i Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 07.03.2012. godine. Dakle, Fondacija je osnovana prije pokretanja postupaka kod nadležnog suda protiv osam osumnjičenih pripadnika Armije BiH iz Hadžića i pružala je pravnu i drugu pomoć u korist ostalih branitelja.

Ministarstvo i Fondacija zaključili su Sporazum o saradnji pri realizaciji projekta „Pravna pomoć braniteljima“ broj: 06-14-17424/11 od 13.05.2011. godine. Predmet Sporazuma je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa implementacijom odobrenih sredstava namijenjenih za pružanje pravne pomoći braniteljima koja se odnosi na: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanja problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina i sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva.
Dana 30.12.2011. godine je potpisan i aneks prethodnog Sporazuma kojim je predviđeno doznačavanje još 30.000 KM za iste namjene.
Predviđeno je i da Fondacija može jedan dio sredstava upotrijebiti za pokrivanje troškova poslovanja, te je u tom smislu 22.07.2011. godine data pismena saglasnost da se do 20% doznačenih sredstava može utrošiti za pokrivanje troškova rada.

Sredstva su doznačavana u više navrata, na osnovu pojedinačnih odluka, uz prethodne zahtjeve Fondacije. Fondaciji su Odlukom broj: 06-14-10293/11 od 30.06.2011. godine odobrena i sredstva u iznosu od 10.000 KM sa pozicije 614300 DAN003 „Udruženja od interesa i za boračku populaciju Kantona Sarajevo - programske aktivnosti“ za realizaciju projekta pružanja materijalne i moralne podrške braniocima protiv kojih se vodi istraga i nalaze se u pritvoru, a u vidu obilaska branilaca i njihovih porodica. Također, su Odlukom broj: 06-14-20638/11 od 22.06.2011. godine dodijeljena sredstva u vidu jednokratne pomoći koja će se uručiti generalu Divjaku prilikom posjete u Austriji. Ukupno je na račun Fondacije u 2011. godini uplaćeno 235.500,00 KM.

Prema dostavljenom Finansijskom izvještaju Fondacije za 2011. godinu, koji je obuhvatio samo sredstva doznačena od strane Ministarstva, iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 28.770,00 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, troškovi štampanja, kreiranja web stranice, zakup poslovnog prostora, nabavka računarske opreme i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 31.300,00 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 24.000,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember) - 3.000,00 KM po porodici), sredstva na ime pomoći generalu Jovanu Divjaku 6.000,00 KM, pomoć za realizaciju ekskurzije po osnovu zahtjeva Udruženja Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo 1.000,00 KM i donacija porodici 300,00 KM
Pravna pomoć - advokatske usluge 62.646,35 Edhem Godinjak– advokatice Vasvija Vidović i Edina Rešidović,
Sefer Halilović – advokat Edina Rešidović,
Ramadan Dervišević – advokat Vasvija Vidović,
Besim Muderizović – advokat Emir Kapidžić,
Fikret Planinčić – advokat Bekir Ferizović,
Zaim Backović – advokat Kolić Kadrija,
tužitelj Spahić Adis- advokat Esad Hrvačić
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 77.806,00 Advokat Esad Hrvačić 60.000,00 KM po osnovu ugovora,
7.900,00 KM isplate po osnovu ugovora o djelu licima angažovanim na ovom projektu
Uniconsalting d.o.o. 20.000,00 Isplata izvršena na osnovu Ugovora br. 51/11 od 21.11.2011. g. za projekat Obilazak opkoljenog Sarajeva i kulturno-historijskih znamenitosti.
220.522,35

S obzirom na neslaganje iznosa iskazanog u Finansijskom izvještaju Fondacije sa doznačenim sredstvima, Ministarstvo je istoj uputilo Zahtjev za hitnom korekcijom dostavljenih Izvještaja o utrošku doznačenih budžetskih sredstava broj: 06-14-2566-2/12 od 06.11.2012. godine, nakon čega je Fondacija dopunjavala dostavljene izvještaje.

U 2011. godini je akcenat aktivnosti bio na projektu „Pravedni povratak“ čiji je cilj nadoknada ratne materijalne i nematerijalne štete počinjene tokom agresije, pružanje pravne pomoći u slučajevima optužbi za ratne zločine, te pomoć porodicama tzv. hadžićke grupe.

Sa Fondacijom je 13.02.2012. godine potpisan Sporazum o saradnji pri realizaciji aktivnosti u okviru finansiranja pravne pomoći u korist branilaca BiH kojim je predviđeno: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanje problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina, sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja. Fondaciji je odobreno da može utrošiti do 20% sredstava za troškove rada.
Dana 10.09.2012. godine je potpisan novi Sporazum kojim se stavlja van snage prethodno potpisani Sporazum i istim nije predviđeno doznačavanje novih sredstava a precizira se i namjena dijela ranije odobrenih sredstava koja su se u trenutku potpisivanja Sporazuma nalazila u fazi realizacije.
Sredstva su doznačavana na osnovu pojedinačnih odluka, a ukupno je na račun Fondacije u 2012. godini uplaćeno 200.000,00 KM.

Prema dostavljenim finansijskim izvještajima Fondacije u 2012. godini iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 31.194,42 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, bankarska provizija, kreiranja web stranice i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 137.188,66 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 68.800,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember), pomoć porodicama optuženih branitelja u slučaju Trusina 20.200,00 KM
(Gušić Salko, Sanela Hodžić, Husein Ališpago, Adnan Bojadžić, Hakalović Bahra, Enes Džeko, Mujan Almir, Amira Memić)
Pomoći braniteljima i njihovim porodicama - liječenje i socijalne pomoć 42.500,00 KM (Rustem Kurtanović, Hamed Pijuk, Nihad Bojadžić, Mirsad Šiljak, Sejida Ajanović, Pervan Irma, Salko Faljić, Edin Hamzić, Dražen Bačić, Goran Jovanovski, Amra Vlahovljak, Maida Hodžić, Bogunić Vahid, Rijad Ćosibegović, Nisad Balta, Enver Durmo, Almir Mujan, Ramiza Šundo, Zeherović Salko, Zejnil Pamuk, Hasib Begović, Jasmin Fejzić, Salko Hajdarević, Tanja Haso, Miralem Bibić,)
Porezi na donacije 6.188,66 KM
Pravna pomoć - advokatske i usluge vještaka 5.140,00 Fikret Muslimović - advokat Ismet Mehić
Murat Šabanović - advokat Alagić Damir
Sabiha Delić – advokat Azem Mehonić - pomoć pri rješavanju stambenog pitanja
Besim Muderizović – naknada za rad vještaka Nehru Ganića
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 24.150,69 Advokat Esad Hrvačić – 23.400,00 KM, ostalo licu angažovanom po ugovoru o djelu

197.673,77

Obzirom da su i u 2012. godini postojala određena neslaganja u dostavljenim izvještajima od strane Fondacije sa doznačenim sredstvima, od iste je traženo da se izvrši provjera i usaglašavanje izvještaja.

U 2012. godini, akcenat aktivnosti bio je na pružanju pomoći porodicama uhapšenih branitelja, ali su značajna sredstva odobrena i za pomoći za liječenje, projekat „Pravedni povratak“, pravna pomoć i drugo.

Iz navedenih podataka se vidi da je Fondacija odobrena i doznačena sredstva trošila za realizaciju svojih programskih ciljeva, među kojima je i pružanje finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama, među kojima su i osam uhapšenih branitelja iz Hadžića, kako je to decidno naloženo aktima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Također, iz naprijed navedenog vidljivo ja da je Fondacija dio odobrenih i doznačenih sredstava na ime pružanja pravne i druge pomoći braniteljima realizovala direktno putem advokata angažovanih za zastupanje jednog broja optuženih branitelja, dok je jedan dio implementiran doznačavanjem sredstava direktno optuženim braniteljima ili članovima njihovih porodica. Dio pomoći optuženim braniteljima iz Hadžića, je ralizovan putem namjenski osnovane Fondacije „Patriotski front“ Hadžići.

Navedeni podaci su prezentirani u Informaciji o aktivnostima na pružanju pravne pomoći i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica koju je razmatrala Vlada Kantona Sarajevo. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2824-19/12 od 12.11.2012. godine naloženo je Ministarstvu finansija – Budžetskoj inspekciji da, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11) izvrši provjeru namjenskog utroška doznačenih sredstava, da nakon izvršenja kontrole podnese izvještaj Vladi Kantona Sarajevo, te da isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
S obzirom na još uvijek aktulenu kontrolu rada, odnosno utroška doznačenih budžetskih sredstava, u 2013. godini nije bilo dalje saradnje sa Fondacijom, niti je bilo doznačavanja novih sredstava.
Budžetska inspekcija Ministarstva finansija do dana sačinjavanja ovog odgovora nije dostavila izvještaj o izvršenoj kontroli o namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te Vas shodno navedenom obaještavamo, da će te tačne informacije o namjenskom utrošku sredstava od strane Fondacije dobiti po sačinjavanju predmetnog izvještaja nadležne inspekcije.

Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja s
Odgovor:

Nesporna je činjenica da je Konkurencijsko vijeća Bosne i Hercegovine dana 22.04.2013. godine ovom Ministarstvu dostavilo akt pod brojem od broj:01-01-26-172/05, a u kojem navodi da uvođenje preduzeća Centrotrans kao privrednog subjekta u javni prijevoz bez prethodnog postupka usklađivanja ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih u rješenju Konkurencijskog vijeća. , te upozorili da je ovim rješenjem naloženo otvaranje tržišta pod jedankim uslovima za sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove za obavljanje istog .
U istom dopisu Vijeće je podsjetilo na obavezu donošenja Zakona o javnom prijevozu putnika, te potrebi da se u nakraćem roku dostavi informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća iz 2005. godine, koji se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje.
Dana, 08.5.2013. godine Ministarstvo saobraćaja je svojim aktom broj:04-49-9471/13 obavijestilo Konkurencijsko vijeće BiH da je ( u tom momentu) Zakon o javnom prijevozu putnika u kantonu Sarajevo, nakon sumirane javne rasprave u formi prijedloga dostavljen na obavezno mišljenje Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde i uprave te Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona. , te da će nakon dobijanja istih putem Vlade biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Vezano za postupak usklađivanja redova vožnje na kantonalnim autobuskim linijama istim aktom je pojašnjeno da je postupak usklađivanja započet javnim pozivom, da je pregledom priložene dokumentacije od strane dva prijevoznika ( GRAS i Centrotrans) utvrđeno da ni jedan od prijevoznika nije ispunio opće i posebne uslove zbog čega će se postupak poništiti te pokrenuti novi postupak usklađivanja.
Takođe je navedeno da je usljed štraka KJKP“Gras“ d.o.o. početkom aprila došlo je do potpune obustave javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo. Obzirom da je javni prijevoz komunalna djelatnost koju Kanton mora osigurati Vlada Kantona je donijela zaključak u više tačaka kojim se između ostalog, zbog vanredne situacije, u javni prijevoz uvodi Centrotrans kao i drugi prijevoznici. Ministarstvo je u tom smislu donijelo rješenja ( između ostalog i za 10 spornih linija), međutim ovi postupci ne mogu se smatrati postupcima uskađivanja, kako je to naloženo rješenjem Konkurencijskog vijeća, već su rezultat vanrednog stanja u koje je doveden Kanton obustavom saobraćaja od strane KJKP“Gras“ .

Kada će Ministarstvo unutrašnjih poslova KS dostaviti odnosno uputiti Zakona o unutrašnjim poslovima KS u proceduru
Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:

Obavještavamo Vas da je Prijedlog nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo u proceduri donošenja, naime isti će uskoro biti dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, na utvrđivanje, sa mišljenjima Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, te se može očekivati da bude razmatran na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:

Ademović Kemal

Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
Odgovor:

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
• Preduzeće ne raspolaže aktuelnim podacima o broju stanovnika u Kantonu Sarajevo.
Međutim, ukoliko se ukupna količina vode fakturisana domaćinstvima u 2012. godini, podijeli sa brojem stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom (bez općina Hadžići, Ilijaš i Trnovo)1, a posljednji objavljeni statistički podatak je za 2011. godinu, dobije se da je to 4,39 m3 vode po glavi stanovnika.
Preduzeće raspolaže podacima o potrošnji vode i broju stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“). Ovim potrošačima se obračun vrši u skladu sa količinama potrošene vode i brojem stanara. Prema podacima za mjesec juni 2013. godine, u kategoriju koja ima potrošnju vode do 8m3 po stanaru mjesečno (sva potrošnja preko ovog iznosa se smatra veoma neracionalnom) spada 84,14% „zgrada“, a njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosila je 4,66 m3 vode.
Kada se od ukupnog broja stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom oduzme broj prijavljenih stanara u „zgradama“, dobiti će se broj stanovnika koji stanuju u individualnim stambenim objektima („privatne kuće“), odnosno imaju svoj pojedinačan vodomjer. Prema fakturisanoj potrošnji vode u 2012. godini, ovi potrošači su trošili prosječno 3,33 m3 vode po članu domaćinstva mjesečno. Ovo je i logično jer ovi potrošači imaju potpunu kontrolu nad svojim instalacijama i zainteresovani su da vodu koriste racionalno. Naša anketa je pokazala da je ova količina vode prosječna potrošnja po članu i kod najvećeg broja potrošača koji stanuju u „zgradama“, ali imaju ugrađen svoj pojedinačni vodomjer.
2. Koliki je stvarni iznos povećanja cijene vode izraženo nominalno i u procentima u Kantonu Sarajevo u svjetlu najavljenog povećanja cijena vode?
• Za potrošače iz kategorije „domaćinstva“ tarife za vodu utvrđene su u skladu sa mjesečnim količinama potrošene vode u domaćinstvu.
Prema podacima Preduzeća za mjesec juni 2013. godine o broju stanova i prijavljenih stanara u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), prosječan broj stanara iznosi 2,13. Za ovo prosječno domaćinstvo i mjesečnu potrošnju vode od 4,66 m3, za vodu i odvodnju potrebno je izdvojiti mjesečno dodatnih 2,88 KM ili 23,78% više sredstava. Uz dodatak „fiksnog dijela“ od 2,00 KM, koji se obračunava bez obzira na potrošnju vode, ukupno mjesečno povećanje je 4,88 KM.
3. Kalkulaciju dosadašnjeg iznosa računa za vodu u domaćinstvu sa četiri člana porodice i kalkulaciju iznosa računa za istu porodicu po novom tarifnom cjenovniku za obračunski period.
• Prema Anketi Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine2 prosječan broj članova gradskog domaćinstva u FBiH iznosi 3,06.
Prema podacima Preduzeća za juni 2013. godine od ukupnog broja domaćinstava u objektima kolektivnog stanovanja („zgrade“), 4 člana domaćinstva ima samo 12,2% domaćinstava. 61,1% ovih domaćinstava ima mjesečnu potrošnju vode do 20m3 po domaćinstvu. Međutim, konkretno, potrošnja vode ovih domaćinstava sa 4 člana je veoma različita:
• na adresi ul. Sulejmana Filipovića 6 je zgrada sa 63 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 3,27 m3 vode mjesečno.

Kalkulacija za potrošača koji stanuje u ovoj zgradi, a registrovan je pod šifrom 357841 i ima 4 člana domaćinstva izgleda ovako:

Opis Potrošnja
m3 vode u domaćinstvu
(4 člana x 3,27 m3) Cijena m3 vode i odvodnje Izdaci prema starim cijenama Izdaci prema novim cijenama

Voda i odvodnja 13,08 m3 1,00 KM/m3 13,08 m3 x1,00 KM/m3 =13,08KM 5,00 m3x1,00 KM/m3=5,00 KM
1,50KM/m3 5,00 m3x1,50 KM/m3=7,50 KM
1,67 KM/m3 3,0 8m3x1,67 KM/m3=5,14 KM
PDV 2,22 KM 3,00 KM
PVN 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM 13,08 m3 x 0,05 KM = 0,65KM
Svega 15,95 KM 21,29 KM
Fiksni dio - 2,00 KM
UKUPNO 15,95 KM 23,29 KM

Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 3-3,5 m3 vode po članu mjesečno, ima registrovanih 573.
Ali, ima i drugih primjera:
• na adresi ul H.Kreševljakovića 61 je zgrada sa 75 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 5,41 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 284911 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 5-5,5 m3 vode po članu mjesečno, ima 1384.
• na adresi ul A.Šačirbegović 22 je zgrada sa 128 stanara i njihova prosječna potrošnja po stanaru iznosi 7,5 m3 vode mjesečno. Potrošač koji je registrovan pod šifrom 281197 ima 4 člana. Ovakvih domaćinstava sa 4 člana, sa potrošnjom od 7,5-8 m3 po stanaru mjesečno, ima 128. Potrošnja vode preko 5m3 po članu domaćinstva smatra se neracionalnom. Opravkom instalacija u objektu mogu se postići značajne uštede.

Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?
Odgovor:

Jedna od osnovnih reformskih smjernica u Federaciji BiH, a samim tim i u Kantonu Sarajevo, je razvoj porodične/obiteljske medicine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, shodno zakonskim odredbama, pokrenulo aktivnosti za ostvarivanje prava osiguranih lica na slobodan izbor doktora porodične medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Članom 84. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službe novine FBiH“, br. 46/10)
predviđeno ja da dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove porodične medicine, a poslovi porodične medicine obavljaju se u amulantama porodične medicine ( čl. 86. Zakona), koje se mogu organizirati kao dio doma zdravlja ili privatna praksa.
Članom 87. Zakona u stavu 1. definisano je da u ambulanti porodične medicine radi tim
porodične medicine, dok su u stavu 2. i 3. definisani sastav tima porodične medicine, kao i uvjeti
koje moraju ispunjavati članovi nevedenog tima u pogledu vrste stručne spreme , specijalizacije
odnosno dodatne edukacije iz porodične medicine.
U Kantonu Sarajevo, do sada, nije registrovana ni jedna ambulanta porodične medicine kao
privatna praksa.
Uvođenje privatnog sektora u obavezno zdravstveno osiguranje ide postepeno, već su obuhvaćene sve apoteke i određene ustanove za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga ( usluge za koje postoje liste čekanja) , a to su usluge specijalističko-konsultativne dijagnostika i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, sa ciljem smanjenja liste čekanja i integracija javnog i privatnog sektora. Polako će se ići i na uvođenje ostalih iz privatne prakse , a u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite, a kada se steknu uslovi vezano za primjenu novog načina finansiranja (kapitacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i DRG u bolničkoj). Da bi se potpuno implementirala porodične medicine i da bi se moglo preći na finansiranje putem kapitacije ,potrebno je ispuniti set preduvjeta koje je dužan ispoštovati jedan tim porodične medicine da bi isti bio prepoznat u ugovornom odnosu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a jedan od njih je i registrovani osiguranici sa gravitacionog područja.

Da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda, javnih preduzeća i ustanova, najboljim studentima-diplomantima ponudi obavljanje priparvničkog staža u trajanju od jedne godine kao i stalno zaposlenje u tim institucijama
Odgovor:

Povodom Inicijative zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona gosp. Kemala Ademovića da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda i javnih preduzeća najboljim studentima diplomantima ponude obavljanje pripravničkog staža u trajanju od godinu dana, a zatim i stalno zaposlenje u tim institucijama, želimo Vas obavijestiti da u potpunosti podržavamo Inicijativu gosp. Ademovića, te da ćemo istu sa preporukom da se razmotri mogućnost podržavanja inicijative uputiti svim preduzećima iz nadležnosti ovog ministarstva, kao i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i KJU za zaštićena prirodna područja.

Da Rektorat Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na Fond „Hasan Brkić“ iz 1989. godine, pored dodjeljivanja značke najboljim studentima-diplomantima, ponudi i posao asostenata na katedrama matičnih fakulteta;
Odgovor:

Ukoliko bude potrebe za prijemom pripravnika u ovo ministarstvo bit će primjenjeni važeći propisi koji uređuju način prijema pripravnika u organe državne službe. Ovim propisima kao ključni kriterij utvrđen je prosjek ocjena završenog studija. Kada se radi o javnim ustanovama iz oblasti socijalne politike, rada i zapošljavanja istim ćemo uputiti predmetnu inicijativu na upoznavanje, te shodno propisima koji uređuju prijem zaposlenika u ove ustanove, i postupanje po istoj. Inicijativu ćemo dostaviti i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na razmatranje da li se za ove kategorije nezaposlenih osoba (najbolji studenti) može predvidjeti mjera podsticanja njihovog zapošljavanja (npr. zbog dužine čekanja na posao) u okviru godišnjeg programa mjera podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevokoji svake godine utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

Hošić Mujo

Kojović Predrag

priprema i prezentacija sveobuhvatne informacije o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona
Odgovor:

astavne planove i programe za sve vrste škola (osnovne i srednje škole) u Kantonu Sarajevo donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje donosi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proizilaze iz ustavnih ovlaštenja i nadležnosti sadržanih u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Ustavu Kantona Sarajevo.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakon o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo su, u skladu sa uobičajenom procedurom, doneseni na osnovu pozitivnog mišljenja, pribavljenog od strane Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo.
Napominjemo da bez pozitivnog mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ureda za zakonodavstvo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ne bi bilo u mogućnosti ni predložiti Vladi Kantona Sarajevo prijedloge nacrta i prijedloge ovih zakona, kao ni Skupštini Kantona Sarajevo uputiti materijale na donošenje.
Navedena mišljenja podrazumijevaju potvrdu usklađenosti propisa sa Ustavom, odnosno odredbama zakona i drugih propisa koji regulišu oblast obrazovanja, te da su isti usklađeni sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i ostalim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, je navedeno da se nastava u osnovnoj i srednjoj školi izvodi na zvaničnim jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
S obzirom da je u Federaciji Bosne i Hercegovine, oblast obrazovanja u nadležnosti kantona, nastava iz nacionalne grupe predmeta se realizira u skladu sa važećim nastavnim planovima i programima u Kantonu Sarajevo.
U osnovnoj i srednjoj školi kao ustanovi, dozvoljeno je maksimalno odstupanje do 20% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program za srednju školu.
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, ni u jednoj osnovnoj i srednjoj školi na području Kantona Sarajevo učenici srspke i hrvatske nacionalnosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta, kao posebne nastavne predmete.
Međutim, ističemo da do sada takvih zahtjeva učenika ili roditelja učenika srpske ili hrvatske nacionalnosti na području Kantona Sarajevo, nije ni bilo.

ZAKLJUČAK

Dosadašnje djelovanje Ministarstva je bilo u skladu sa važećim zakonskim propisima i nadležnostima koje proizilaze iz spomenutih propisa, te smatramo da doneseni zakoni nisu neustavni ili diskriminirajući ni po jednom osnovu.
S ciljem unapređenja stanja u vezi sa navedenom predmetnom problematikom, predlažemo da se na nivou Bosne i Hercegovine pokrenu aktivnosti na izradi jedinstvenih nastavnih planova i programa za sve vrste osnovnih i srednjih škola, za sve nastavne predmete, uključujući i nacionalnu grupu predmeta.
Dosadašnji model izrade nastavnih planova i programa, koji su u skladu sa zajedničkom jezgrom, smatramo nefunkcionalnim i neefikasnim načinom realiziranja određenih nastavnih sadržaja. Naime, zajednička jezgra predstavlja osnovu za izradu nastavnih planova i programa pojedinačno za svaki kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Distriktu Brčko i u Republici Srspskoj, gdje dolazi do značajnih odstupanja u odnosu na propisanu zajedničku jezgru, što može dovesti do zloupotreba prilikom izrade nastavnih planova i programa.
Mišljenja smo da samo izrada jedinstvenih nastavnih planova i programa na nivou Bosne i Hercegovine, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na nastavne programe iz nacionalne grupe predmeta, predstavlja jedini ispravan način realiziranja nastavnih sadržaja za sve konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih i dječijih prava.
Napominjemo da je od velikog značaja u provođenju ovih aktivnosti i postizanje konačnog dogovora u vezi sa pitanjem koji se nastavni predmeti u osnovnoj i srednjoj školi ubrajaju u nacionalnu grupu predmeta.
Ovo ministarstvo stoji na raspolaganju za eventualno uključivanje u predložene aktivnosti, jer svojim profesionalnim kapacitetima, ali i iskustvom u radu na pitanjima iz ove problematike, može dati značajan doprinos ujednačavanju i harmoniziranju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i omogućavanja ravnopravnog uključivanja bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema u jedinstveni evropski prostor obrazovanja, odnosno sticanja bolje pozicije mladih ljudi na evropskom i svjetskom tržištu rada.

"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"
Odgovor:

Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-05-18444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g.

Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g.

Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-01-14-18472-1/13 10.07.2013.g.).

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno.
Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2.

Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo.

21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih izmijenjenih instrukcija br. 2.

Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka (19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013. godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati budžetske zahtjeve.

10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće.

Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM, što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine.

Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita, Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za 2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog.

22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od 22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine.

Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na prvobitno dostavljene zahtjeve, a za 46.038.400 KM više u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

Činjenica je da je u drugoj polovini 2013.g. zabilježen pad priliva prihoda u odnosu na isti period 2012.g., što se može vidjeti iz sljedeće tabele:

U ukupno ostvarenim prihodima najveće učešće, a time i najveći pad imaju prihodi od indirektnih poreza.

Evidentno je da budžetski korisnici u 2013. godini stvaraju obaveze i izvršavaju svoje rashode u skladu sa planiranim budžetom bez obzira na pad prihoda, zbog toga je dovedeno u pitanje funkcionisanje i finansiranje osnovnih potreba Kantona Sarajevo, te se Budžet Kantona Sarajevo zbog deficita iz 2012. godine i kontinuiranog pada prihoda, nalazi u debalansu i nemoguće ga je dovesti u ravnotežu.

Shodno navedenoj činjenici da budžetski korisnici nisu adekvatno postupili po instrukcijama za izradu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i činjenici da se zbog smanjenog priliva prihoda od indirektnih poreza ne mogu zadovoljiti zakonom definisani i budžetom planirani rashodi, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nije u mogućnosti sačiniti Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a da bi se ispoštovao član 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je u toku 2012. i 2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dostavljalo nekoliko revidiranih projekcije indirektnih poreza, koji se uplaćuju na račun Kantona Sarajevo i to:

Projekcija Federalnog ministarstva finansija od dana 21.11.2013. godinu, takođe predviđa procjenu pada prihoda od indirektnih poreza u 2014. godini i to:

Revidirane projekcije ukazuju na pad prihoda i u budućnosti, čime se zasigurno dovodi u pitanje funkcionalna opstojnost budžetskih korisnika.

Zeković Enes

Kako je panirana rekonstrukcija tramvajske pruge i da li će kao prošle godine imati prioritet za dobijanje tendera Slovačka firma nad domaćom firmom?„
Odgovor:

U narednom periodu nije planirana rekonstrukcija tramvajske pruge. Neupućena je i sugestivno formirana konstatacija da je pored naših domaćih firmi prioritet pri dodjeli tendera imala strana firma te ovom prilikom želimo upoznati poslanika sa realnim činjeničnim stanjem. Naime, zakonom je precizno, jasno i nedvosmisleno određen kriterij za ocjenjivanje i dodjelu tendera na način da se isti dodjeljuje privrednom društvu koji ispunjava zakonom i tenderom propisane uslove neophodne za efikasno i kvalitetno pružanje zahtjevanih usluga. U slučaju kada domaće firme ne ispunjavaju elementarne uslove za obavljanje potrebnih usluga radi kojih se raspisuje određeni tender zakonska je i razumna odrednica da se mora angažovati strana firma.

Imenovani zastupnik je postavio i drugo pitanje:

„Da li će Gras u narednim danima ostati bez električne energije?„

Na postavljeno pitanje zastupnika dajemo sljedeći odgovor:

Na postavljeno pitanje može odgovoriti direktor Elektroprivrede koji je jedini i najbolje upućen u predmetnu materiju i politiku tretiranja dugovanja u vezi sa isporukom i potrošnjom električne energije prema KJKP Gras. Prema prikupljenim i dostavljenim podacima od KJKP Gras-a ministarstvo raspolaže informacijom da je dug povodom potrošnje električne energije ostvaren od strane KJKP Gras od mjeseca jula 2012.godine do kraja septembra 2013 godine porastao sa 1.807.193,39 KM na 2.956.462,42 KM.

Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?
Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje glasi:

  • Članom 115. stav 1. alineja 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) propisano je da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz pribavljeno mišljenje federalnog ministra.
  • Članom 58. stav 3. alineja e. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnikBiH", broj 34/02) također je propisano da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje organa entiteta i Brčko distrikta.
  • S tim u vezi, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za davanje saglasnosti na cjenovnik veterinarskih usluga koje je donijela KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo. 
Odgovor prilog:
Inicijativa da se iznađe mogućnost finansijske pomoći dva sportska kluba iz Vogošće,rukometni i fudbalski klub
Odgovor:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ee svakako u okviru svojih moguenosti sufinansirati programske aktivnosti rukometnog i fudbalskog kluba iz Vogosee. Za Rukometni klub "Vogosea" vee su odlukom odobrena finansijska sredstva.

Odgovor prilog:
Inicijativa o donošenju Zakona o azilu pasa
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

U pogledu navedenih pitanja ovim putem Vas obavještavamo slijedeće:

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je kao supotpisnik Ugovora o iznajmljivanju Kompleksa objekata skloništa za napuštene i izgubljene životinje u Prači  pod brojem 07-06-14-23937-1 od 28.03.2012.godine izdvojilo 34.412,48 KM za navedene namjene, a prema članu XIV (obaveze Zakupaca).

Sve aktivnosti u vezi ostalih postavljenih pitanja  je vršilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je bilo supotpisnik navedenog ugovora zajedno sa devet općina i Gradom Sarajevom.

Napomene radi, dana 16.04.2013.godine budžetski inspektor ispred Sektora za nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo pri Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo je izvršio pregled i uvid i ujedno je sačinjen Zapisnik o izvršenom pregledu, a po pismenoj predstavci firme „MURAI-KOMERC d.o.o. Vogošća, te ukoliko isti bude potreban ovo ministarstvo može dostaviti kopiju Zapisnika.

U pogledu pokretanja inicijative o donošenju Zakona o azilu pasa, istićemo da ovo ministarstvo podržava navedenu inicijativu sa utvrđivanjem nadležnosti ko treba isti da donese s obzirom na nadležnosti iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Molimo nadležne službe da za tražene odgovore na ostala postavljena poslanička pitanja upute ista prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. 

S poštovanjem, 

MINISTAR

Zlatko Petrović, dipl.pravnik

Pokrećem inicijativu za ukidanje željezničke pruge u Sarajevu na potezu Rajlovac-glavna Željeznička stanica-Briješće
Odgovor:

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nije nadležno za ukidanje pruge Željeznica Federacije BiH.

 

Odgovor prilog:

Radeljaš Esed

Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila to
Odgovor:

U sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo (06.04.2014.godine) upriličena je dodjela pohvala, nagrada i priznanja uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006.godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007.godine, broj: 01-1061/12 od 24.08.2012.godine. Pašalić Muhamedu, policijskom službeniku Policijske stanice Novo Sarajevo, Druge policijske uprave dodjeljeno je priznanje – zlatna značka MUP-a Kantona Sarajevo zbog posebnog doprinosa na zaštiti i očuvanju ljudskih života i materijalnih dobara i novčana nagrada u iznosu od 15 % od osnovne plaće.

Na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu i istu izdaju pod zakup
Odgovor:

Ministarstvo privrede nema saznanja na osnovu čega JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo koriste poslovnu zgradu u ul. Maršala Tita br. 7 u Sarajevu.
Ovo pitanje prosljedili smo JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo. Kad dobijemo povratnu informaciju ista će vam biti odmah prosljeđena.

<