Odgovori na zastupnička pitanja

Mersiha Mehmedagić

Pitanje vezano za rad "PZU Apoteke LEKO".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je u prilogu.

Mirsad Pindžo

“Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća o
Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija- Budžetskoj inspekciji postavio uvaženi zastupnik Mirsad Pindžo, dajemo slijedeći odgovor:
Budžetski inspektori napravili su uvid u dokumentaciju koja im je prezentirana u KJP ZOI 84 Olimpijski centar“ d.o.o. Sarajevo. Neki podaci traženi su i usaglašavani sa Bor bankom d.d. Sarajevo.

Tom prilikom konstatovao je sljedeće:

Dana 25.07.2013.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84- Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je donijela Odluku o odobravanju Programa sanacije Preduzeća“ broj: 2254-2/13.

Dana 16.12.2013.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi: Odluku – Program sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo“, broj: 3671-1/13.

Dana 19.12.2013.godine Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o prihvatanju Programa sanacije KJP „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, a odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-32501/13 od 23.12.2013.godine prihvaćen je Program sanacije KJP “ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o.Sarajevo.
Isti je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 51/13.

Programom sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, u Poglavlju IV – Finansijska sanacija i konsolidacija Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, identifikovane su obaveze Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na dan 30.11.2013.godine u ukupnom iznosu od 12.366.705,00 KM, te je predložen način sanacije (izmirenja) obaveza i to: da se iz dugoročnog kredita izmiri ukupno 8.000.000,00 KM ili 65% obaveza, drugim izvorima finansiranja 3.235.000,00 KM ili 26% obaveza i reprogramiranjem 1.131.705,00 KM ili 9% obaveza.

Usvojeni sanacioni program predviđao je izmirenje obaveza na sljedeći način:

RBR OBAVEZE PO VRSTAMA IZNOS U KM na dan 30.11.2013.g NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA
DUGOROČNI KREDIT OSTALI IZVORI REPROGRAM

1 Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 1.296.093 1.296.093 100%
2 Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 46.919 46.919 100%
3 Ostale kratkoročne financijske obveze 757.176 583.000 77% 174.176 23%
4 Primljeni avansi, depoziti i kaucije 75.048 75.048 100%
5 Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije 4.245.565 2.547.339 60% 1.698.226 40%
6 Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije 1.283.881 199.301 16% 251.637 20% 832.943 65%
7 Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 100%
8 Dobavljači - ostale obaveze 676.057 676.057 100%
9 ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 97.090 100%
10 HIFA PETROL DOO 111.072 111.072 100%
11 KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 104.528 100%
12 PTT SARAJEVO - BH TELECOM 5.951 5.951 100%
13 SARAJEVO GAS 14.107 14.107 100%
14 TOPLANE 880.655 280.655 32% 600.000 68%
15 VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 78.918 100%
16 Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 2.357.468 2.357.468 100%
17 Druge obaveze 123.785 123.785 100%
18 Obaveze za PDV 49.978 49.978 100%
19 Obaveze za ostale poreze i dadžbine 60.277 60.277 100%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 8.000.000 65% 3.235.000 26% 1.131.705 9%

Programom sanacije dat je i model kreditnog zaduženja na iznos od 8.000.000,00 KM, sa rokom otplate 8 godina i kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate 2.092.618,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.092.618,00 KM ili iznosom anuiteta 105.131,00 KM ili na 10 godina sa kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate od 2.657.968,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.657.968,00 KM tj. iznosom anuiteta od 88.816,40 KM za što je potrebno osigurati siguran izvor prihoda.

Za siguran kolateral osiguranja servisiranja kredita za period 2014-2024 godina, ovaj model predviđa da će oko polovine rate biti servisirano direktno iz Budžeta Kantona Sarajevo na ime prihoda od unaprijed zakupljenih kapaciteta od strane budžetskih korisnika Kantona Sarajevo u mjesečnom iznosu od 46.000,00 KM odnosno godišnjem iznosu od 552.000,00 KM.

Dana 22.09.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2389/14 o pokretanju postupka finansijske konsolidacije obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.

Dana 23.09.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo na 6. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2406-1/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.

U stavu I Odluke definiše se: „Donosi se Odluka o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije, tačka 4.4.1.–Način konačnog izmirenja obaveza, usklađeno na dan 31.08.2014. godine, i to:

R.br. NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA IZNOS
1. Dugoročni kredit 8.000.000,00
2. Program finansijske konsolidacije 4.469.564,00
3. Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije) 1.285.137,00
UKUPNE OBAVEZE 13.754.701,00

Navedenom Odlukom (Član III Odluke), zadužuje se Uprava da ovu Odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj, shodno odredbama Programa sanacije i Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/14 ).

Dana 23.09.2014.godine predmetna Odluka je uz popratni akt, broj: 2407/14 dostavljena Ministarstvu privrede ( za Vladu Kantona Sarajevo).

Dana 10.10.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 9. sjednici donosi „Odluku broj: 2653-1/14 o korekcijama tabelarnog pregleda strukture obaveza po vrstama utvrđenih Prijedlogom odluke Uprave preduzeća“, broj: 2388/14 od 22.09.2014.godine i Odlukom nadzornog odbora broj: 2406-1/14 od 23.09.2014.godine o „načinu izmirenja obaveza iz programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine“.

Prijedlogom Odluke broj: 2634/14 od 03.10.2014.godine predloženo je Nadzornom odboru preduzeća da se, između ostalog, iz sredstava kredita izvrši podmirenje troškova preduzeću „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 638.139 KM. Iskazivanjem obaveza prema dobavljaču Bosman predložena je korekcija – umanjenje ranije iskazanih podataka iz kredita prema dobavljaču MGBiH u iznosu od 75.523,00 KM i dobavljaču ORMAN u iznosu od 562.615,00 KM.
Dana 10.10.2014.godine predmetna Odluka je dostavljena Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt, broj: 2661/14.

Dana 04.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2988/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine, i to:

R.br. NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA IZNOS
1. Dugoročni kredit 8.000.000,00
2. Program finansijske konsolidacije 4.295.677,00
3. Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije) 1.285.137,00
UKUPNE OBAVEZE 13.570.814,00

Dana 04.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 11. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2989/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine,

- Ukupne kratkoročne obaveze.................................................................13.570.814,00 KM
- Dugoročni kredit ……………………………………………………….8.000.000,00 KM
- Program finansijske konsolidacije...........................................................4.295.677,00 KM
- Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije)..............................................1.285.137,00 KM
Navedenom Odlukom zadužuje se Uprava da ovu odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj (Član III Odluke).
Dana 04.11.2014. godine predmetne Odluke dostavljene su Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt broj: 2990/14.

Dana 11.11.2014.godine BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009 sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004 (Korisnik) sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa vršilac dužnosti direktora Midhat Hubijar zaključili su Ugovor br. PKG -000300112 o kreditnom okviru, gdje je definisano da će Banka prema pojedinačnim zahtjevima Korisnika, odobravati i plasirati dugoročne kredite do maksimalnog iznosa: 8.000.000,00 KM (slovima: osammilionakonvertibilnihmaraka) u periodu od 97 mjeseci, odnosno od 11.11.2014. do 11.12.2022. godine. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-184-01/14 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora, u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Internim aktom, Nadzornom odboru dostavlja Informaciju broj: 3136/14 o blokadi računa sa prijedlogom korekcija tabele za izmirenje obaveza iz prve tranše dugoročnog kredita.
Naime, dana 17.11.2014.godine KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo obavješten je od strane poslovne banke da je došlo do podnošenja mjenice na naplatu od Unicredit Leasinga te da je došlo do blokade računa na iznos od 82.461,14 KM.

Obzirom da je došlo do blokade računa te je istom ugrožen kompletan posao dobijanja dugoročnog kredita, to se Nadzornom odboru u cilju deblokade računa i nastavka aktivnosti oko dugoročnog kredita predlaže sljedeće:
- Unicredit lizingu izdati 4 zamjenske mjenice
- Uz prvi nalog za povlačenje sredstava Bor Banci (planirano povlačenje za izmirenje kratkoročnih kredita, plaća i naknada) povući i sredstva koja su i u ranijoj tabeli planirana za izmirenje Unicredit Leazingu od 21.398,00 KM
- Istovremeno za iznos sredstava od 61.063,00 KM (do punog iznosa zatvaranja obaveze lizing) izvršiti korekciju ranije tabele na način da se:

a) pozicija II tačka 1 Unicredit Leazing poveća za KM 61.063,00
b) pozicija XVI tačka 3 obaveze PIO umanji za KM 61.063,00

Dana 17.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo na sjednici održanoj telefonskim putem donio je Odluku broj: 3136-1/14 o davanju saglasnosti Upravi preduzeća za pokretanje aktivnosti na deblokadi računa kod poslovnih banaka u cilju realizacije dugoročnog kredita.

Navedenom Odlukom prihvata se Informacija Uprave preduzeća, broj: 3136/14 od 17.11.2014.godine, te daje saglasnost Upravi da može provesti sve aktivnosti navedene u istoj.

Nalaže se Upravi preduzeća da shodno predloženom iz Informacije iz člana I ove Odluke sačini korigovani tabelarni pregled, a koji će biti sastavni dio ove Odluke. Korigovanim tabelarnim pregledom Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo od 18.11.2014.godine ukupne obaveze preduzeća na dan 31.08.2014.godine iznose 13.815.766,00 KM.

Dana 18.11.2014. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. КО-336/14 od dana 05.11.2014. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP ,,ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004, sa sjedištem u Sarajevu , ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-147100001 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka Odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu od 6.000.000,00 KM. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-18401/14 od 11.11.2014. godine, a u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora (Član 1.Ugovora)

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d.Sarajevo izvršena je na transakcijski račun KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sljedećim tranšama - doznakama:

R.br. Datum Iznos u KM Banka Transakcijski račun Broj Izvoda
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 18.11.2014. 2.080.622,75 BOR banka 1820000000118521 199/14
2. 20.11.2014. 1.000.000,00 Unionbanka 1820000000118521 201/14
3. 20.11.2014. 2.488.683,00 BOR banka 1820000000118521 201/14
4. 02.12.2014. 114.774,95 BOR banka 1820000000118521 209/14
5. 04.12.2014. 200.000,00 BOR banka 1820000000118521 211/14
6. 10.12.2014. 14.131,00 BOR banka 1820000000118521 215/14
7. 24.12.2014. 65.513,44 BOR banka 1820000000118521 225/14
8. 13.03.2015. 36.274,86 BOR banka 1820000000118521 49/15
S v e u k u p n o: 6.000.000,00

Dana 09.06.2015.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 1. sjednici donio je Odluku, broj: 2005-10-1/15 “ o načinu izmirenja obaveza utvrđenih Odlukom Nadzornog odbora“, broj: 2989/14 od 04.11.2014.godine i Odluke, broj: 3136-1/14 od 17.11.2014.godine.

Dana 08.07.2015. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. КО-167/15 od dana 07.07.2015. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP ,,ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-100100284 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom
okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu: 1.000.000,00 KM (slovima: jedanmilion i 00/100 konvertibilnihmaraka) (Član 1. Ugovora).

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d. Sarajevo izvršena je u jednoj tranši i to:

R.br. Datum Iznos u KM Banka Transakcijski račun Broj Izvoda
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 10.07.2015. 1.000.000,00 BOR banka 1820000000118521 131/15
S v e u k u p n o: 1.000.000,00

Obzirom da nije realizovana posljednja tranša od 1.000.000,00 KM shodno UGOVORU BR. PKG-000300112 o kreditnom okviru, poduzeto je sljedeće:

Dana 30.11.2015.godine Nadzorni Odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ donosi Odluku, broj: 3381-17/15 o stavljanju hipoteke na Poslovnu zgradu, kao garanciju za uzimanje dugoročnog kredita kod Union banke d.d.Sarajevo radi otkupa (otplate) dugoročnog kredita kod Bor banke d.d.Sarajevo.

Dana 29.12.2015.godine Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne Union banke d.d. Sarajevo u iznosu od 8.000.000,00 KM , broj: 01-05-33353/15.

Kreditno zaduženje koristit će se za zatvaranje obaveza Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo prema Bor Banci d.d.Sarajevo, a ostatak sredstava isplatit će se Kantonalnom javnom preduzeću “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.02.2016.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o Sarajevo na 2. sjednici donosi Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kreditu i uknjižbu založnog prava u korist Union banke d.d. Sarajevo.

Dana, 04.04.2016.godine na osnovu Odluke kreditnog odbora Union banke d.d.Sarajevo, broj: KO-1/5-3320/16-1 od 08.02.2016.godine Union banka d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul.Dubrovačka br.6, koju zastupa Vedran Hadžiahmetović - direktor i Kantonalno javno preduzeće „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (Korisnik kredita) sa sjedištem u Sarajevu, ul.Alipašina bb, koga zastupa Midhat Hubijar - direktor, zaključili su UGOVOR o dugoročnom kreditu, broj:772/16.

Banka daje dugoročni kredit u iznosu od 8.000.000,00 KM Korisniku kredita. Sredstva iz ovog kredita obezbijeđena su od strane Kreditora, Union banka d.d. Sarajevo i Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava u cilju realizacije ugovora o dugoročnom kreditu KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, broj: US-84 od 04.04.2016.godine potpisan od strane gore navedenih Kreditora. Namjena kredita je refinansiranje konsolidacije finansijskog stanja društva.

Realizacija ugovora sa Union bankom d.d.Sarajevo izvršena je na sljedeći način:

R.br. Datum Iznos u KM Banka račun Izvod
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 20.04.2016. 7.224.347,65 Unionbanka KLIJENT: KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO,
PARTIJA: 1020500000095931,
IBAN: BA391020500000095931 77
2. 20.04.2016. 775.652,35 Unionbanka KLIJENT: POSEBNE NAMJENE – NEISKORIŠTENA KREDITNA SREDSTVA,
PARTIJA: 1027080000014219,
IBAN: BA391027080000014219 1
S v e u k u p n o: 8.000.000,00

Kao što se vidi iz prethodnog, shodno Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 772/16, Kreditor Union banka d.d.Sarajevo, doznačila je 20.04.2016.godine novčana sredstva Korisniku kredita KJP „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, i to tako što je iznos od 7.224.347,65 KM doznačila na transakcijski račun koji korisnik ima kod Union banke d.d.Sarajevo, i 775.652,35 KM na posebnu partiju, račun za posebne namjene – neiskorištena kreditna sredstva.

Zahtjev za prenos 7.224.347,65 KM na transakcijski račun, KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, uputio je Union banci d.d.Sarajevo 18.04.2016.godine da bi tim sredstvima „zatvorio“ obaveze prema Bor banci d.d. Sarajevo kao i dio obaveza prema dobavljačima.

Istog dana upućen je zahtjev Union banci d.d.Sarajevo za otvaranjem namjenskog računa za prenos preostalog iznosa kreditnih sredstava, u iznosu od 775.652,35 KM ( veza ugovor 772/16 od 04.04.2016.godine).

Ovaj račun Union banka d.d. Sarajevo otvorila je za potrebe KPJ „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo dana 20.04.2016.godine kada je na isti doznačila iznos od 775.652,35 KM ( Izvod broj 1. od 20.04.2016.godine).

Iznos od 775.652,35 KM sa transakcijskog računa: posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, iban: ba 391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo u više navrata „ prebacivan „ je na transakcijski račun: KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, partija: 1020500000095931, iban: ba 391020500000095931 i to na sljedeći način:

R.br. Datum Opis promjene Iznos u KM Izvod

-1- -2- -3- -4- -5-
1. 22.04.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 50.000,00 2
2. 26.04.2016. Povrat novčanih sredstava 60.000,00 3
3. 04.05.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 150.000,00 5
4. 11.05.2016. Prenos sredtava turističke zajednice KS 6.060,60 6
5. 01.07.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 8
6. 20.07.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 70.000,00 9
7. 04.08.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 11
8. 04.10.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 13
9. 04.11.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 110.000,00 15
10. 02.12.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 40.000,00 17
11. 02.12.2016. Bankarske usluge (provizija) 10,00 2-17
12. 31.12.2016. Bankarska naknada 35,00 2-18

Iznos od 60.000,00 KM prebačen je sa računa posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, kao „povrat novčanih sredstava„ dana 26.04.2016 godine na račun“ Povrat kreditnih sredstava“ kod Union banke, partija: 102708000007138 ( izvod br.3 ).

Stanje transakcijskog računa: posebne namjene-neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, IBAN: BA391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo, na dan 31.12.2016.godine iznosi 1.668,95 KM ( Izvod broj:18 ).

Kao što se vidi iz prethodnog i Bor banka dd Sarajevo i Union banka dd Sarajevo doznačivali su odobrena kreditna sredstva KJP„ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, na transakcijski račun i to od 18.11.2014.godine pa sve do 20.04.2016.godine, što je uveliko otežavalo utvrđivanje utroška tih sredstava, pa su neki podaci upoređivani i sa podacima Bor Banke dd Sarajevo.

Isto tako treba naglasiti da je KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo imao pregled analitičke strukture obaveza koje su bile predviđene izmiriti se iz tranše kreditnih sredstava. O tome je od strane menadžmenta izvještavan Nadzorni odbor koji je donosio odluku o tome kako će se izmirivati obaveza po pojedinim kategorijama i dobavljačima.

Nadzorni odbor odobravao je izvršenje obaveza prema dobavljačima često mjenjajući strukturu.
O tim odlukama Nadzornog odbora izvještavano je resorno ministarstvo, putem koga i Vlada Kantona Sarajevo.

U narednom pregledu dat je tabelarni prikaz izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita po Programu sanacije, kao i analitički prikaz izmirenja obaveza po pojedinim dobavljačima –korisnicima.
R.br. Obaveze po vrstama Program sanacije stanje obaveze na dan 30.11.2013. Obaveze na dan 31.08.2014. Plan izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
1 Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 1.296.093 992.507 1.296.093 100% 865.596 67% -430.497 67%
2 Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 46.919 116.506 46.919 100% 109.873 234% 62.954 234%
3 Ostale kratkoročne financijske obveze 757.176 829.680 0 0% 0 0% 0 -
4 Primljeni avansi, depoziti i kaucije 75.048 57.686 75.048 100% 0 0% -75.048 0%
5 Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije 4.245.565 4.222.709 2.547.339 60% 2.639.273 62% 91.934 104%
6 Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije 1.283.881 1.262.402 199.301 16% 406.814 32% 207.513 204%
7 Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
8 Dobavljači - ostale obaveze 676.057 609.052 676.057 100% 342.869 51% -333.188 51%
9 ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 79.861 97.090 100% 24.601 25% -72.489 25%
10 HIFA PETROL DOO 111.072 137.695 111.072 100% 103.271 93% -7.801 93%
11 KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 133.661 0 0% 0 0% 0 -
12 PTT SARAJEVO - BH TELECOM 5.951 16.145 0 0% 0 0% 0 -
13 SARAJEVO GAS 14.107 14.672 0 0% 0 0% 0 -
14 TOPLANE 880.655 1.009.653 280.655 32% 50.000 6% -230.655 18%
15 VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 143.876 78.918 100% 0 0% -78.918 0%
16 Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 2.357.468 3.822.919 2.357.468 100% 3.366.495 143% 1.009.027 143%
17 Druge obaveze 123.785 164.125 123.785 100% 91.208 74% -32.577 74%
18 Obaveze za PDV 49.978 42.752 49.978 100% 0 0% -49.978 0%
19 Obaveze za ostale poreze i dadžbine 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 13.815.765 8.000.000 65% 8.000.000 65% - 100%

Struktura izmirenja obaveza pojedinačno po dobavljačima – korisnicima data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
I KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI 1.296.093 992.507 1.296.093 100% 865.596 67% -430.497 67%
1. Kratkoročni kredit Bor banka 796.093 492.507 796.093 100% 365.596 46% -430.497 46%
2. Kratkoročni kredit Unionbanka 500.000 500.000 500.000 100% 500.000 100% 0 100%
II KRATKOROČNI DIO DUGOROČNIH OBAVEZA 46.919 116.506 46.919 100% 109.873 234% 62.954 234%
1. Unicredit Leasing 2.199 82.461 2.199 100% 82.461 3750% 80.262 3750%
2. Pauly 42.003 32.400 42.003 100% 25.767 61% -16.236 61%
3. Asa A Leasing 2.717 1.645 2.717 100% 1.645 61% -1.072 61%
III OSTALE KRATKORČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 757.176 829.680 0 0% 0 0% 0 -
1. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 600.000 600.000 0 0% 0 0% 0 -
2. Sporazum UINO 0 91.713 0 0% 0 - 0 -
3. Enoteka 35.598 29.539 0 0% 0 0% 0 -
4. Sporazum Poreska uprava 108.428 108.428 0 0% 0 0% 0 -
5. Hotel Maršal 13.150 0 0 0% 0 0% 0 -
IV PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE 75.048 57.686 75.048 100% 0 0% -75.048 0%
1. Ministarstvo Kulture Kantona Sarajevo 0 10.045 0 100% 0 - 0 -
2. Ministarstvo Obrazovanja Kantona Sarajevo 21.367 21.367 21.367 100% 0 0% -21.367 0%
3. FK Olimpik 0 1.000 0 100% 0 - 0 -
4. International Škola 0 2.461 0 100% 0 - 0 -
5. MLB Group 0 3.230 0 100% 0 - 0 -
6. BH TELECOM sindikat 22.455 0 22.455 100% 0 0% -22.455 0%
7. Klizački Savez BiH 5.040 0 5.040 100% 0 0% -5.040 0%
8. Ostali 26.186 19.583 26.186 100% 0 0% -26.186 0%
V DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBAVEZE ZA FAKTURISANE INVESTICIJE 4.245.565 4.222.709 2.547.339 60% 2.639.273 62% 91.934 104%
1. ASSA SPED doo SUFFAG 84.870 84.870 50.922 60% 46.760 55% -4.162 92%
2. ASSA SPED doo URBAN PLANINSEK SP 25.481 25.481 15.289 60% 21.422 84% 6.133 140%
3. ASSA ŠPED doo - DOPLMAYER 211 211 127 60% 177 84% 50 140%
4. ASSA ŠPED doo - EDITRADE 81.556 39.995 48.934 60% 33.624 41% -15.310 69%
5. ASSA ŠPED doo- HSP ALPINSERVICE GmBH, AUSTRIA 11.851 11.851 7.111 60% 9.964 84% 2.853 140%
6. ASSA ŠPED doo DMV NIŠ 800 800 480 60% 673 84% 193 140%
7. ASSA ŠPED doo 87.817 87.817 52.690 60% 73.831 84% 21.141 140%
8. ASSA Šped doo DUOL 270.852 270.852 162.511 60% 227.722 84% 65.211 140%
9. ASSA ŠPED doo POMA 5.395 5.395 3.237 60% 4.535 84% 1.298 140%
10. ASSA ŠPED doo PRENOVA 913 913 548 60% 768 84% 220 140%
11. BNpro d.o.o. 9.505 9.505 5.703 60% 7.991 84% 2.288 140%
12. BOSMAN DOO 10.078 6.198 6.047 60% 4.445 44% -1.602 74%
13. Bosman 0 0 0 60% 0 - 0 -
14. Bosman 0 0 0 60% 0 - 0 -
15. BOSMING D.O.O. 983 983 590 60% 826 84% 236 140%
16. BUTMIR d.o.o. 28.645 28.645 17.187 60% 24.083 84% 6.896 140%
17. CETEOR doo 10.881 10.881 6.529 60% 9.148 84% 2.619 140%
18. CROMOPAK d.o.o. 40.392 39.342 24.235 60% 33.075 82% 8.840 136%
19. Debos d.o.o 177.765 177.765 106.659 60% 149.449 84% 42.790 140%
20. DELING doo 45.996 45.996 27.598 60% 38.669 84% 11.071 140%
21. DIVEL DOO Sarajevo 85.316 85.316 51.190 60% 71.726 84% 20.536 140%
22. Džekos d.o.o. Sarajevo 277.098 277.098 166.259 60% 232.972 84% 66.713 140%
23. EDITRADE doo 0 12824 0 60% 9.197 - 9.197 -
24. ENERGOINVEST dd 8.929 8.929 5.357 60% 7.507 84% 2.150 140%
25. Energogas doo 2.694 2.759 1.616 60% 2.320 86% 704 144%
26. GRADJEVINSKO TEHNICKI FAKULTET HIDRO 1.697 1.697 1.018 60% 1.427 84% 409 140%
27. Geokonzalting doo 5.850 5.850 3.510 60% 4.919 84% 1.409 140%
28. HARYSCO DOO 193.648 204.529 116.189 60% 171.949 89% 55.760 148%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
29. HVAC DESING DOO 23.400 18.235 14.040 60% 15.330 66% 1.290 109%
30. IPSA INSTITUT DOO 10.296 33.924 6.178 60% 28.520 277% 22.342 462%
31. J.P.ŠUMSKO PRIVREDSNOG DRUŠTVA ZE-DO KANTONA 12.518 12.518 7.511 60% 10.524 84% 3.013 140%
32. KAPETANOVIĆ d.o.o. 23.137 23.137 13.882 60% 19.452 84% 5.570 140%
33. KJKP "RAD" doo 241.274 251.327 144.764 60% 0 0% -144.764 0%
34. MANJO doo Sarajevo 77.520 77.520 46.512 60% 65.171 84% 18.659 140%
35. MGBH d.o.o 247.316 247.316 148.390 60% 148.042 60% -348 100%
36. MIBO Komunikacije d.o.o. 34.108 35.181 20.465 60% 29.577 70% 9.112 145%
37. ORKAN SZR 29.441 24.441 17.665 60% 20.548 70% 2.883 116%
38. ORMAN DOO 1.351.840 1.351.840 811.104 60% 509.967 38% -301.137 63%
39. SARAJEVO-ŠUME d.o.o. 82.913 82.913 49.748 60% 69.705 84% 19.957 140%
40. SELIMOVIC AMIRA Stalni sudski vjestak 5.870 0 3.522 60% 0 0% -3.522 0%
41. SIMENS d.o.o. 427.140 384.140 256.284 60% 360.653 84% 104.369 141%
42. STEP DD 118.477 118.477 71.086 60% 99.605 84% 28.519 140%
43. TARGET doo 1.228 228 737 60% 164 13% -573 22%
44. UNIONINVEST doo 61.491 86.637 36.895 60% 72.836 118% 35.941 197%
45. UNIOR BH d.o.o 28.373 28.373 17.024 60% 0 0% -17.024 0%
VI DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBAVEZE ZA NEFAKTURISANE INVESTICIJE 1.283.881 1.262.402 199.301 16% 406.814 32% 207.513 204%
1. Unioninvest 21.479 0 3.334 16% 0 0% -3.334 0%
2. Unioninvest 2.000 2.000 310 16% 0 0% -310 0%
3. Unioninvest 9.285 9.285 1.441 16% 0 0% -1.441 0%
4. bosman 80.438 80.438 12.487 16% 40.219 50% 27.732 322%
5. bosman 599.228 599.228 93.020 16% 366.595 61% 273.575 394%
6. Dedukić 88.218 88.218 13.694 16% 0 0% -13.694 0%
7. IPSA 91.260 91.260 14.167 16% 0 0% -14.167 0%
8. Unior 28.372 28.372 4.404 16% 0 0% -4.404 0%
9. Unior 21.364 21.364 3.316 16% 0 0% -3.316 0%
10. Editrade 34.507 34.507 5.357 16% 0 0% -5.357 0%
11. Editrade 48.641 48.641 7.551 16% 0 0% -7.551 0%
12. Editrade 467 467 72 16% 0 0% -72 0%
13. IMK Građevinski fakultet 46.215 46.215 7.174 16% 0 0% -7.174 0%
14. Elcom 4.490 4.490 697 16% 0 0% -697 0%
15. Publicum 24.570 24.570 3.814 16% 0 0% -3.814 0%
16. Publicum 14.718 14.718 2.285 16% 0 0% -2.285 0%
17. Publicum 936 936 145 16% 0 0% -145 0%
18. Građevinski fakultet Sarajevo IMK 48.438 48.438 7.519 16% 0 0% -7.519 0%
19. Orkan 3.549 3.549 551 16% 0 0% -551 0%
20. Orkan 38.914 38.914 6.041 16% 0 0% -6.041 0%
21. Calypso 6.786 6.786 1.053 16% 0 0% -1.053 0%
22. Građevinski fakultet Institut za hidrotehniku 20.007 20.007 3.106 16% 0 0% -3.106 0%
23. ASA PVA 49.999 49.999 7.762 16% 0 0% -7.762 0%
VII INVESTICIJE- Pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
1. REGENERACIJA 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
VIII DOBAVLJAČI - ostale obaveze 676.057 609.052 676.057 100% 342.869 51% -333.188 51%
1. AC QUATTRO d.o.o. 37 0 37 100% 0 0% -37 0%
2. ADVOKAT ESAD HRVAČiČ 5.447 3.933 5.447 100% 2.277 42% -3.170 42%
3. AFFETO d.o.o. 225 225 225 100% 130 58% -95 58%
4. AFIP DD 82 0 82 100% 0 0% -82 0%
5. AGRAM d.o.o. 121 121 121 100% 70 58% -51 58%
6. AN AD DOO 281 281 281 100% 0 0% -281 0%
7. AQUAREUMAL d.o.o. 8 8 8 100% 0 0% -8 0%
8. ART VIVO MVA DOO 1.000 1.000 1.000 100% 579 58% -421 58%
9. ASA PVA DOO 3.795 1.461 3.795 100% 846 22% -2.949 22%
10. ASA RENT d.o.o. Europcar 1.320 1.320 1.320 100% 764 58% -556 58%
11. ASSA ALEASING d.o.o 130 130 130 100% 75 58% -55 58%
12. ASSA OSIGURANJE d.d. 278 0 278 100% 0 0% -278 0%
13. AUTO UZUN TR.VL. Uzunovic Fahro Ilidža 720 720 720 100% 417 58% -303 58%
14. AUTOAGENT DOO 18 18 18 100% 10 56% -8 56%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
15. AUTOMACHER d.o.o. 891 131 891 100% 76 9% -815 9%
16. AUTOMETAL doo 5.226 5.226 5.226 100% 3.025 58% -2.201 58%
17. AVAZ -ROTO PRESS DOO 252 0 252 100% 0 0% -252 0%
18. AVERY SARAJEVO doo 527 527 527 100% 305 58% -222 58%
19. BALON DEKOR BH d.o.o. 807 807 807 100% 467 58% -340 58%
20. BENEFITd.o.o.-SPORT LIFE 26.430 870 26.430 100% 0 0% -26.430 0%
21. BH AIRLINES doo 13.725 13.725 13.725 100% 7.944 58% -5.781 58%
22. BLOW UP d.o.o. 1.010 0 1.010 100% 0 0% -1.010 0%
23. Bor banka dd 1.710 0 1.710 100% 0 0% -1.710 0%
24. BOSNIA HOTELI I RESTORANI D.O.O. 1.299 494 1.299 100% 286 22% -1.013 22%
25. CENTROTRANS EUROLINES doo 219 219 219 100% 127 58% -92 58%
26. CENTROTRANS TRANZIT d.o.o. SARAJEVO 5.198 5.071 5.198 100% 2.935 56% -2.263 56%
27. COCA COLA HBC BiH DOO 162 1.636 162 100% 947 585% 785 585%
28. DEGE PP 67 67 67 100% 39 58% -28 58%
29. DSC doo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine 1.572 3.000 1.572 100% 1.736 110% 164 110%
30. DUHANPROMET DOO 47.868 40.675 47.868 100% 23.544 49% -24.324 49%
31. DVG ALM COMPANY doo 4.788 5.754 4.788 100% 3.331 70% -1.457 70%
32. EURO PROST d.o.o 1.406 1.406 1.406 100% 814 58% -592 58%
33. F.K.ŽELJEZNIEAR 5.850 0 5.850 100% 0 0% -5.850 0%
34. FABULAS DOO SARAJEVO 241 241 241 100% 139 58% -102 58%
35. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 2.599 2.599 2.599 100% 0 0% -2.599 0%
36. FERIJALNI SAVEZ U BiH 25.740 32.859 25.740 100% 19.020 74% -6.720 74%
37. FK i KMF VRBANJUŠA 3.000 3.000 3.000 100% 0 0% -3.000 0%
38. FOTO ART DOO 1.026 0 1.026 100% 0 0% -1.026 0%
39. FRANCK d.o.o. 1.159 1.159 1.159 100% 671 58% -488 58%
40. Global Adversting i Branding d.o.o. 480 480 480 100% 278 58% -202 58%
41. GOLD MIGNON DOO 13.521 12.367 13.521 100% 7.158 53% -6.363 53%
42. Gradski klub vodenih sportova 404 404 404 100% 234 58% -170 58%
43. GRAKOP DOO 2.617 0 2.617 100% 0 0% -2.617 0%
44. HIDROINVEST doo 1.210 0 1.210 100% 0 0% -1.210 0%
45. HITNA MEDICINSKA POMOĆ KANTONA SARAJEVO 61.200 61.200 61.200 100% 35.424 58% -25.776 58%
46. HOTEL HECCO d.o.o 957 957 957 100% 554 58% -403 58%
47. HSC-d.o.o. 10 10 10 100% 6 60% -4 60%
48. HUKIĆ TURS 293 293 293 100% 170 58% -123 58%
49. IBES DOO 914 914 914 100% 529 58% -385 58%
50. Institut za građevinarstvo doo Banja Luka 2.176 0 2.176 100% 0 0% -2.176 0%
51. INTEREX doo 49 49 49 100% 0 0% -49 0%
52. JAPET doo 842 2.106 842 100% 1.219 145% 377 145%
53. JP DIREKCIJA CESTA F BIH 3.948 3.948 3.948 100% 0 0% -3.948 0%
54. JULLEN KOMERC d.o.o. 11.296 10.525 11.296 100% 6.092 54% -5.204 54%
55. KA-BE D.O.O.-agencija za posredovanje u zapošljavanje 351 351 351 100% 0 0% -351 0%
56. KAMER COMMERCE DOO 401 201 401 100% 116 29% -285 29%
57. KEWSER doo 1.755 1.755 1.755 100% 1.016 58% -739 58%
58. KIWI ŠPORT d.o.o 682 0 682 100% 0 0% -682 0%
59. KJP CENTAR SKENDERIJA 817 817 817 100% 473 58% -344 58%
60. KLAS DD 1.014 0 1.014 100% 0 0% -1.014 0%
61. KOMEL d.o.o. 224 224 224 100% 130 58% -94 58%
62. KOTEKS d.o.o. 4.535 5.545 4.535 100% 3.210 71% -1.325 71%
63. KRISTALdoo Zdravstveni servis životne i radne sredine 14.406 14.406 14.406 100% 8.339 58% -6.067 58%
64. LIFTING doo 3.006 3.006 3.006 100% 1.740 58% -1.266 58%
65. LIMOMONT SZR 471 471 471 100% 273 58% -198 58%
66. LINGO doo 29 29 29 100% 17 59% -12 59%
67. LOKOM D.O.O. 7.725 7.725 7.725 100% 4.471 58% -3.254 58%
68. Lunch d.o.o. 13.418 13.418 13.418 100% 7.767 58% -5.651 58%
69. MAHAGONI d.o.o. 3.003 3.003 3.003 100% 1.738 58% -1.265 58%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
70. MALZAK DOO 792 2.183 792 100% 0 0% -792 0%
71. MAX MUSIC COMPANY doo 135 135 135 100% 78 58% -57 58%
72. METROMEDIA DOO 1.182 1.182 1.182 100% 684 58% -498 58%
73. MIKRO PRINT 439 569 439 100% 329 75% -110 75%
74. MUJANOVICI d.o.o 40 40 40 100% 23 58% -17 58%
75. NEOVISNA TELEVIZIJA HAYAT 6.119 0 6.119 100% 0 0% -6.119 0%
76. NEW AGE Agency 3.100 2.100 3.100 100% 1.216 39% -1.884 39%
77. NEX STUDIO d.o. 17 17 17 100% 10 59% -7 59%
78. NORA BH d.o.o. 14.479 14.479 14.479 100% 8.381 58% -6.098 58%
79. NOX BIRO d.o.o. 901 901 901 100% 522 58% -379 58%
80. OSLOBOĐENJE DOO 89 58 89 100% 34 38% -55 38%
81. PARK PRINCEVA d.o.o. 21.730 21.730 21.730 100% 12.578 58% -9.152 58%
82. PARK PRINCEVA RESTORAN sur 205 205 205 100% 119 58% -86 58%
83. PC PLUS d.o.o. 1.224 0 1.224 100% 0 0% -1.224 0%
84. PC-Print DOO 60 60 60 100% 0 0% -60 0%
85. PENNY PLUS DOO 17 0 17 100% 0 0% -17 0%
86. PISMOLIK doo-za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hend. 40 40 40 100% 23 58% -17 58%
87. PLAMEN ZDR 257 1.544 257 100% 894 348% 637 348%
88. POLIKLINIKA MIMO MEDICAL 250 250 250 100% 145 58% -105 58%
89. PRIMAPROM d.o.o. 889 3.220 889 100% 1.864 210% 975 210%
90. Print line d.o.o. 176 176 176 100% 102 58% -74 58%
91. Procaffe DOO 12.229 12.229 12.229 100% 7.079 58% -5.150 58%
92. PROEVENT DOO 1.641 1.641 1.641 100% 950 58% -691 58%
93. PRO-LUX d.o.o. 878 878 878 100% 508 58% -370 58%
94. PROMING DOO 234 234 234 100% 135 58% -99 58%
95. PROVING D.O.O. 3.368 7.170 3.368 100% 4.150 123% 782 123%
96. Radio Stari Grad 1.626 813 1.626 100% 471 29% -1.155 29%
97. Radio Televizia Federacije BiH 1.445 1.445 1.445 100% 836 58% -609 58%
98. RADIO TELEVIZIJA 8 585 585 585 100% 585 100% 0 100%
99. Raiffeisen LEASING d.o.o. 9.132 0 9.132 100% 0 0% -9.132 0%
100. Restoran LIBERTAS DOO 2.027 2.027 2.027 100% 1.173 58% -854 58%
101. S.Z.METALOSTRUGARSKA RADNJA-SPAHIC HASAN 1.320 1.320 1.320 100% 0 0% -1.320 0%
102. SANI-TOX d.o.o. 4.870 5.396 4.870 100% 3.123 64% -1.747 64%
103. SARAJEVO OSIGURANJE D.D. 59.663 59.657 59.663 100% 34.530 58% -25.133 58%
104. SARAJEVSKA PIVARA D.D. 5.433 3.249 5.433 100% 1.881 35% -3.552 35%
105. SAVA TRGOVINA DOO 248 248 248 100% 248 100% 0 100%
106. SAVART PRINT doo 43 43 43 100% 25 58% -18 58%
107. SECAM doo 32 32 32 100% 19 59% -13 59%
108. SKI KOMERC doo PALE 12.550 12.550 12.550 100% 7.264 58% -5.286 58%
109. Slavija Turizen d.o.o. 200 200 200 100% 0 0% -200 0%
110. SLUŽBENI LIST BiH 499 0 499 100% 0 0% -499 0%
111. SNAGIĆ S DOO za proizvodnju trgovinu i usluge 182 182 182 100% 105 58% -77 58%
112. SPORT CENTAR DOO 2.429 2.429 2.429 100% 0 0% -2.429 0%
113. STANIĆ TRADE DOO 685 0 685 100% 0 0% -685 0%
114. SU-NI d.o.o 720 720 720 100% 417 58% -303 58%
115. SWALLOW COMMERCE d.o.o. 3.500 3.500 3.500 100% 2.026 58% -1.474 58%
116. Šumarski fakultet 10.984 10.984 10.984 100% 6.358 58% -4.626 58%
117. TAPETARIJA doo 909 909 909 100% 526 58% -383 58%
118. TAVOLA S.U.R. 172 172 172 100% 100 58% -72 58%
119. TEHNOSIGURNOST doo SARAJEVO 1.802 1.802 1.802 100% 1.043 58% -759 58%
120. TELLING TRADE DOO 397 397 397 100% 230 58% -167 58%
121. TIME OUT SWATCH doo 31 31 31 100% 0 0% -31 0%
122. TOFI doo Sarajevo 1.026 1.026 1.026 100% 594 58% -432 58%
123. TOTAL TV 17 17 17 100% 10 59% -7 59%
124. TPDC SARAJEVO, DD RAJLOVAC 116.132 115.750 116.132 100% 67.000 58% -49.132 58%
125. TROPIK d.o.o. ZENICA 234 234 234 100% 135 58% -99 58%
126. TV ALFA doo 702 702 702 100% 406 58% -296 58%
127. UDRUŽ.OBRAZOVANJE GRADI BiH 1.890 1.890 1.890 100% 1.094 58% -796 58%
128. Udruženje Institut sevdaha 350 350 350 100% 203 58% -147 58%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
129. UNIGRADNJA dd 18.000 18.000 18.000 100% 10.419 58% -7.581 58%
130. VATROSISTEMI doo 1.000 1.000 1.000 100% 579 58% -421 58%
131. VD sod KLIMA I RASHLADNA TEHNIKA 2.877 967 2.877 100% 560 19% -2.317 19%
132. VIP TRAVELS 1.115 0 1.115 100% 0 0% -1.115 0%
133. WURTH BH DOO 22.103 15.849 22.103 100% 9.174 42% -12.929 42%
134. XENON FORTE doo 18 18 18 100% 18 100% 0 100%
135. ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO 480 480 480 100% 278 58% -202 58%
136. ZUKO JAVNI PREVOZ 150 150 150 100% 87 58% -63 58%
IX ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 79.861 97.090 100% 24.601 25% -72.489 25%
X HIFA PETROL D.O.O 111.072 137.695 111.072 100% 103.271 93% -7.801 93%
XI KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 133.661 0 0% 0 0% 0 -
XII PTT SARAJEVO BH TELECOM 5.951 16.145 0 0% 0 0% 0 -
XIII SARAJEVO GAS 14.107 14.672 0 0% 0 0% 0 -
XIV TOPLANE 880.655 1.009.653 280.655 32% 50.000 6% -230.655 18%
XV VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 143.876 78.918 100% 0 0% -78.918 0%
XVI OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA I NAKNADA PLAĆA 922.841 1.676.009 922.841 100% 2.039.744 221% 1.116.903 221%
1. Neto plaće 09/2013 - 06/2014 892.897 1.470.062 892.897 100% 1.759.489 197% 866.592 197%
2. Topli obrok 29.944 205.947 29.944 100% 280.255 936% 250.311 936%
XVII PiO/MiO 816.961 1.175.775 816.961 100% 1.034.797 127% 217.836 127%
XVIII OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE (osim PIO) 617.667 971.135 617.667 100% 291.954 47% -325.713 47%
1. Doprinosi zdravsto 12/12-uplata 10/13 483.837 743.122 483.837 100% 224.954 46% -258.883 46%
2. Nezaposlenost 19.734 49.015 19.734 100% 67.000 340% 47.266 340%
3. Porez na dohodak 96.907 151.510 96.907 100% 0 0% -96.907 0%
4. Naknada za nesreće 8.594 13.744 8.594 100% 0 0% -8.594 0%
5. Vodna naknada 8.594 13.744 8.594 100% 0 0% -8.594 0%
XIX DRUGE OBAVEZE 123.785 164.125 123.785 100% 91.208 74% -32.577 74%
1. Naknada članovima:skupština nadzorni odbor za reviziju i oir BRUTO 28.513 77.077 28.513 100% 77.077 270% 48.564 270%
2. Obaveze ugovori o djelu BRUTO obaveze 73.272 76.443 73.272 100% 14.131 19% -59.141 19%
3. Kamate krediti 22.000 10.605 22.000 100% 0 0% -22.000 0%
XX OBAVEZE ZA PDV 49.978 42.752 49.978 100% 0 0% -49.978 0%
XXI OBAVEZE ZA OSTALE POREZE I DRUGEDAŽBINE 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
1. Članarine i naknade po obračunima iz ranijeg perioda 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 13.815.765 8.000.000 65% 8.000.000 65% - 100%

U koloni 5 analitičke tabele planirano izmirenje obaveza prema pojedinim dobavljačima prikazano je proporcionalno kako je u sintetičkoj tabeli Programa sanacije predviđeno. Tako naprimjer dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije su u obavezi saniranja iz kredita po Programu sanacije 60%, pa su tim odnosom sve obaveze po svim dobavljačima stavljene u tom omjeru.
Dobavljači u zemlji, obaveze za nefakturisane investicije predviđene su u planu da se iz kredita podmire u 16% - nom iznosu, a dobavljači - ostale obaveze u 100 % - nom iznosu u odnosu na obaveze iz Programa sanacije od 30.11.2013.godine. Tim odnosom struktura pojedinih dobavljača predstavljena je u koloni 5 tabele po korisnicima.
U koloni 7. iste tabele dat je podatak o stvarnom iznosu plaćene obaveze iz sanacionog programa iz povučenih sredstava kredita Bor banke dd Sarajevo i Union banke d.d. Sarajevo (kredit od 8.000.000,00 KM ), po pojedinim finansijskim kategorijama i pojedinačnim dobavljačima
Uplatu obaveza prema dobavljačima iz kreditnih sredstava, KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo je vršio prema odlukama i tabelama koje je odobrio Nadzorni odbor preduzeća, a koje su dostavljane resornom ministarstvu sa naznakom „ za Vladu Kantona Sarajevo“
Na osnovu svega naprijed navedenog može se zaključiti sljedeće:

- U svom radu inspektori su se bazirali prvenstveno na utvrđivanju „povlačenja“ kao i trošenja kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM kojim su se trebale “pokriti“ određene obaveze definisane Programom sanacije na dan koji je odredila Skupština Kantona Sarajevo (30.11.2013.godine). Kako su pomenutim Programom sanacije definisane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sintetičkom smislu na terenu je inspektorima prezentiran i analitički pregled tih obaveza, koji je potvrđen od strane Nadzornog odbora poslije čega su inspektori sačinili predmetne tabele.
- U koloni 3. sintetičke i analitičke tabele dat je pregled Programa sanacije Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo sa stanjem obaveza na dan 30.11.2013.godine koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo.
- Odlukom Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo od 23.09.2014.godine formirana je posebna kolona (kolona 4.) u kojoj su evidentirane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.08.2014.godine, kojom se Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u znatnoj mjeri rukovodila prilikom izmirenja Sanacionim programom definisanih obaveza.
- U koloni 7. analitičke tabele dat je prikaz trošenja kreditnih sredstava po pojedinim kategorijama i dobavljačima.
- U koloni 7. i 8.sintetičke i analitičke tabele vidljivo je u kom obimu kao i procentualno, koliko je uplačeno sredstava pomenutog kredita u odnosu na obavezu iz Programa sanacije po svim dobavljačima i kategorijama.Vidljivo je da su neke obaveze isplaćene sa znatnim „prebačajem“ a da su neke „podbačene“.

Odgovor prilog:

Zvonko Marić

Više pitanja koja se odnose:
Odgovor:

Odgovor dostavljen zastupniku

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada ....
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 6/02), stavljena van snage prema članu 102. stav (1) Zakona o stvarnim pravima.
Naime, članom 102. stav (1) Zakona o stvarnima pravima je propisana zajednička rezerva koju čine novčani doprinosi koje etažni vlasnici uplaćuju na osnovu odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekog etažnog vlasnika donio sud. Nadalje, istom odredbom je propisano da se ovim ne dira pravo da se posebnim propisima jedinica lokalne samouprave odredi minimalni iznos mjesečne naknade po jednom kvadratnom metru stana, kako bi se održalo nesmetano održavanje zgrada.
Prema tome, etažni vlasnici su imali mogućnost da visinu zajedničke rezerve, odnosno iznos iznad minimalne nakande utvrde odlukom donesenom većinom suvlasničkih dijelova ili odlukom koju na zahtjev nekog od etažnih vlasnika donese sud, a što nije u suprotnosti ni sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.
Što se tiče iznosa minimalne naknade, primjenjuje se Odluka Vlade Kantona Sarajevo o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada, a što nije u suprotnosti sa članom 352. Zakona o stvarnim pravima kojim je propisano:
„(1) Odredbe ove glave uređuju međusobne odnose etažnih vlasnika, dok oni svoje odnose ne urede u skladu sa odredbama ovog zakona o etažnom vlasništvu, ukoliko ovi odnosi nisu uređeni drugim propisima.
(2) U slučaju sukoba ovog zakona sa drugim postojećim propisima primjenjuju se odredbe ovog zakona.
(3) Etažni vlasnici dužni su svoje odnose urediti u skladu sa ovim zakonom u roku od pet godina od njegovog stupanja na snagu“.
Pitanje vezano za postavljanje prinudnog upravitelja, obzirom da je članom 357. stav (1) Zakona o stvarnim pravima propisano: „Ako etažni vlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, jedinica lokalne samouprave će na njihov trošak odrediti prinudnog upravnika“, treba posmatrati u kontekstu odredbe člana 352. Zakona o stvarnim pravima, kao i odredbe člana 1. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, kojom je propisano da je održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom javni interes, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
Dakle, samo tamo gdje etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja, a to nisu učinile ni jedinice lokalne samouprave, ovo Ministarstvo je odredilo upravitelja za prinudno upravljanje u cilju zaštite javnog interesa.
Što se tiče obavjaštavanja javnosti, ističemo da je ovo Ministarstvo i prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade dostavilo široj javnosti, a po nacrtu istog Zakona učestvuje aktivno u javnoj raspravi u jednicama lokalne samouprave.

Odgovor prilog:
„S obzirom da Vlada Kantona Sarajevo jedino za općinu Trnovo nije izdvojila nikakva finansijska sredstva po osnovu korištenja puteva i šumskih resursa, načelnik općine Trnovo je pokrenuo incijativu da se ta sredstva koja nisu upućena općini Trnovo investi
Odgovor:

Ne postoje zakonske mogućnosti da se finansijska sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo koriste za finansiranje izgradnje javnih kuhinja.

Obrazloženje:

Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisano je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/13) i to članom 62. navedenog Zakona, kao i Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/14 i 12/16).
U članu 2. navedenog Pravilnika propisano je ko ima pravo na dodjelu namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za projekte iz oblasti šumarstva, pa tako pravo na dodjelu namjenskih sredstava imaju:
a) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao korisnici šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu,
b) privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Kantona na vlastitom šumskom zemljištu,
c) obrazovne institucije, registrovane na sudu i/ili u registru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona,
d) udruženja i fondacije, registrovana u Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo i ona koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona Sarajevo, a registrovani programski ciljevi i zadaci su im na uzgoju šuma, uzgoja i zaštite divljači te zaštite i unaprijeđenja okoliša,
e) fizička lica vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona, a koja imaju prebivalište i realizuju projekte na području Kantona.

Članom 3. istog Pravilnika navedeni su taksativno i eksplicitno projekti iz oblasti šumarstva koji se mogu finansirati/sufinansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo, a to su:
a) pošumljavanje produktivnih, a neobraslih šumskih zemljišta,
b) popunjavanje šumskih kultura,
c) njegu i zaštitu šumskih kultura,
d) prorede u šumskim kulturama,
e) prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik,
f) rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, šikara i šibljaka,
g) obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično,
h) unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala,
i) očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
j) provođenje procesa deminiranja šuma i šumskog zemljišta,
k) uzgoju i zaštiti divljači,
l) izgradnji lovno uzgojnih objekata,
m) izgradnju, održavanje i unaprjeđenje šumske putne infrastrukture (radovi u okviru ovih projekata moraju biti u funkciji protivpožarne zaštite i optimalnog gospodarenja šumama),
n) sufinansiranje tehničkih specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva i lovstva,
o) naučna istraživanja i stručne analize iz oblasti šumarstva i lovstva,
p) zaštitu šuma od požara, štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti,
r) certificiranje gospodarenja šumama.

Osim toga, dana 06.04.2016. godine objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje i na web stranici Ministarstva privrede „Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele namjenskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, sa pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo“. Po Javnom pozivu, samo je Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ podnijelo određeni broj projekata iz oblasti šumarstva (tačnije 62 projekta) za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta, i sa istim su kasnije zaključeni ugovori o finansiranju/sufinasiranju realizacije istih. Isto tako, potrebno je istaći i da KJP „Sarajevo-šume“ određeni broj gore spomenutih finansiranih/sufinansiranih projekata iz Budžeta realizira i na području općine Trnovo, a shodno Operativnom planu za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini. Pa tako, na području općine Trnovo predviđena je realizacija 6 projekata iz oblasti čišćenja i popunjavanja kultura, stručnih analiza iz oblasti šumarstva (izrada elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP “ Igmansko“ i ŠGP “Trnovsko”) i certificiranja šuma ukupne vrijednosti 339.872,57 KM.

Također, napominjemo da je u skladu sa Operativnim planom za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2015. godini (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-20964-10/15 od 31.07.2015. godine) i provedenim javnim pozivima od dana 28.09.2015. godine i od dana 28.11.2015. godine, na području Općine Trnovo realizovano 11 projekata ukupne vrijednosti 1.324.153,75 KM. Projektima su obuhvaćene slijedeće vrste radova: čišćenje kultura, okopavanje i popunjavanje kultura, prorede u kulturama i sanacija putnih komunikacija.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Odgovor prilog:
„S obzirom da Vlada Kantona Sarajevo jedino za općinu Trnovo nije izdvojila nikakva finansijska sredstva po osnovu korištenja puteva i šumskih resursa, načelnik općine Trnovo je pokrenuo incijativu da se ta sredstva koja nisu upućena općini Trnovo investi
Odgovor:

Ne postoje zakonske mogućnosti da se finansijska sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo koriste za finansiranje izgradnje javnih kuhinja.

Obrazloženje:

Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisano je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/13) i to članom 62. navedenog Zakona, kao i Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/14 i 12/16).
U članu 2. navedenog Pravilnika propisano je ko ima pravo na dodjelu namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za projekte iz oblasti šumarstva, pa tako pravo na dodjelu namjenskih sredstava imaju:
a) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao korisnici šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu,
b) privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Kantona na vlastitom šumskom zemljištu,
c) obrazovne institucije, registrovane na sudu i/ili u registru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona,
d) udruženja i fondacije, registrovana u Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo i ona koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Kantona Sarajevo, a registrovani programski ciljevi i zadaci su im na uzgoju šuma, uzgoja i zaštite divljači te zaštite i unaprijeđenja okoliša,
e) fizička lica vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona, a koja imaju prebivalište i realizuju projekte na području Kantona.

Članom 3. istog Pravilnika navedeni su taksativno i eksplicitno projekti iz oblasti šumarstva koji se mogu finansirati/sufinansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo, a to su:
a) pošumljavanje produktivnih, a neobraslih šumskih zemljišta,
b) popunjavanje šumskih kultura,
c) njegu i zaštitu šumskih kultura,
d) prorede u šumskim kulturama,
e) prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik,
f) rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, šikara i šibljaka,
g) obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično,
h) unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala,
i) očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
j) provođenje procesa deminiranja šuma i šumskog zemljišta,
k) uzgoju i zaštiti divljači,
l) izgradnji lovno uzgojnih objekata,
m) izgradnju, održavanje i unaprjeđenje šumske putne infrastrukture (radovi u okviru ovih projekata moraju biti u funkciji protivpožarne zaštite i optimalnog gospodarenja šumama),
n) sufinansiranje tehničkih specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva i lovstva,
o) naučna istraživanja i stručne analize iz oblasti šumarstva i lovstva,
p) zaštitu šuma od požara, štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti,
r) certificiranje gospodarenja šumama.

Osim toga, dana 06.04.2016. godine objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje i na web stranici Ministarstva privrede „Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele namjenskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, sa pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo“. Po Javnom pozivu, samo je Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo „Sarajevo-šume“ podnijelo određeni broj projekata iz oblasti šumarstva (tačnije 62 projekta) za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta, i sa istim su kasnije zaključeni ugovori o finansiranju/sufinasiranju realizacije istih. Isto tako, potrebno je istaći i da KJP „Sarajevo-šume“ određeni broj gore spomenutih finansiranih/sufinansiranih projekata iz Budžeta realizira i na području općine Trnovo, a shodno Operativnom planu za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini. Pa tako, na području općine Trnovo predviđena je realizacija 6 projekata iz oblasti čišćenja i popunjavanja kultura, stručnih analiza iz oblasti šumarstva (izrada elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP “ Igmansko“ i ŠGP “Trnovsko”) i certificiranja šuma ukupne vrijednosti 339.872,57 KM.

Također, napominjemo da je u skladu sa Operativnim planom za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2015. godini (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-20964-10/15 od 31.07.2015. godine) i provedenim javnim pozivima od dana 28.09.2015. godine i od dana 28.11.2015. godine, na području Općine Trnovo realizovano 11 projekata ukupne vrijednosti 1.324.153,75 KM. Projektima su obuhvaćene slijedeće vrste radova: čišćenje kultura, okopavanje i popunjavanje kultura, prorede u kulturama i sanacija putnih komunikacija.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Odgovor prilog:
Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji
Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru, obezbjeđuju neophodna finansijska sredstva za ove namjene i dr. Odmah po donošenju Zakona, ovo Ministarstvo je u saradnji sa upraviteljem otpočelo realizaciju aktivnosti u cilju sistemskog uređenja zaštićenog prostora, u konkretnom slučaju regulisanje fijakerskog saobraćaja, te zaštitu Velike aleje kao značajnog kulturno-historijskog spomenika prirodnog naslijeđa u Kantonu Sarajevo. Iako se radi o tradicionalnoj djelatnosti na Vrelu Bosne, ocijenjeno je da se fijakerski saobraćaj odvija pod neprihvatljivim uslovima i da ima negativne posljedice na podzemne vode, dok u estetskom smislu narušava kompletan ambijent. U tom smislu, a na inicijativu ovog Ministarstva, realizovane su aktivnosti na registraciji i ograničenju broja fijakera na ukupno 32, kojima je izdato odobrenje za rad od strane Službe za privredu Općine Ilidža, a u skladu sa tada važećim Pravilnikom o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 28/07), a čiji je inicijator donošenja bilo takođe ovo Ministarstvo. Izvršena je i nabavka uniformi urađenih po motivima kulturnog naslijeđa, te opreme za fijakeriste i uređenje kočija, a prema posebno pripremljenom projektu ''Kočije i kočijaši/ Fijakeri i fijakeristi - mogućnost modernizacije i stavljanja u funkciju zaštite okoline i turističke ponude Vrela Bosne-Ilidže i Sarajeva'', u saradnji sa ''Asocijacijom za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH''. Istovremeno radi uklanjanja štetnih posljedica na vodotok Bosne i podzemnih vodnih resursa, uz velika finansijska ulaganja izgrađeno je prvobitno fijakersko stajalište iznad vrela Bosne, a potom i početno fijakersko stajalište, sa ugradnjom bioprečistača i instaliranjem mobilijara na početku Velike aleje.
Takođe, u okviru izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u zoni izvorišta vode za piće ''Sarajevsko polje'', u završnoj fazi je priprema rješenja za neutralizaciju negativnih uticaja otpadnih voda sa saobraćajnice u Velikoj aleji. Naime, planira se izgradnja vodonepropusnih jaraka za evakuaciju i tretman oborinskih voda, čime će se osigurati bolje održavanje higijene duž cijele Aleje, jer su vode od ispiranja opterećene zagađujućim materijama i negativno utiču na hidrološke resurse područja. Realno je očekivati, da se za ovu namjenu izdvoje raspoloživa sredstva iz Projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama.
Zbog evidentnih problema u primjeni Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Sl. novine KS'', broj 28/14), kojom je stavljen van snage Pravilnik iz 2007. godine, zatraženo je od Ministarstva saobraćaja pokretanje procedure izmjena i dopuna iste. Naime, prethodno pomenuti problemi vezano za regulisanje uslova vršenja prijevoza fijakerom odnose se na nedorečenost u smislu koji nadležni organ propisuje način na koji će se utvrditi lokacija za zbrinjavanje konjskog izmeta i vršiti odvoz ove vrste otpada, nije propisano posjedovanje vrećice za ovaj otpad kao sastavni dio opreme fijakera, zatim nije regulisano i precizno utvrđeno koja kantonalna inspekcija je nadležna za nadzor nad provođenjem Odluke, niti je iz važeće Odluke ispoštovana odredba koja definiše, da će nadležni općinski organ propisati izgled uniforme vozača fijakera, u skladu sa tradicijom prostora u kome se obavlja djelatnost.
Ova inicijativa je rezultirala donošenjem dana 28.06.2016. godine od strane Skupštine KS Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza zaprežnim vozilima - fijakerima (''Službene novine KS'', broj 27/16).
Kada je u pitanju zaštita i održavanje Velike aleje, Javna ustanova skoro sve aktivnosti u tom smislu planira i realizuje u skladu sa Projektom ''Analize stanja stabala u platana i divljeg kestena u Aleji Ilidža-Vrelo Bosne'', kojeg je 2013. godine izradio Šumarski fakultet Sarajevo. Međutim, u cilju trajne zaštite i očuvanja zdravlja stabala Velike aleje, te eliminacije svih štetnih faktora koji utiču na njen opstanak, među kojima se ističu saobraćaj (uključujući i fijakerski saobraćaj), asfaltne površine, nivo podzemnih voda, štetno djelovanje izduvnih gasova, i dr., dana 16.03.2016. godine u organizaciji Ministarstva i Javne ustanove održana je Stručna rasprava na temu ''Obnove i adekvatnog uređenja staze na Velikoj aleji SP ''Vrelo Bosne''. Zaključak Stručne rasprave bio je, da Ustanova pokrene aktivnosti na izradi Glavnog projekta kojim će dati tehnička rješenja za adekvatno uređenje Velike aleje, a da učesnici rasprave, u okviru svoje nadležnosti, prethodno dostave Ministarstvu svoje viđenje cjelokupne problematike. Dobijeni stavovi i mišljenja su krajem maja tekuće godine upućeni Javnoj ustanovi, a tom prilikom još je jednom ukazano, da je do izrade Glavnog projekta, koji će Ustanova obezbijediti u narednom periodu, neophodno osigurati kao prelazno rješenje dovođenje saobraćajnice u prihvatljivo stanje, na način da je potrebno sanirati oštećene dijelove asfaltnog zastora, što je i izvršeno početkom juna tekuće godine u skladu sa primjenom sanacionih mjera datih u prethodno navedenom Projektu Šumarskog fakulteta.

Sve navedeno govori u prilog činjenice, da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Javna ustanova kontinuirano rade na unaprijeđenju stanja na području Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', kao i u Velikoj aleji, ali takođe ukazuje na potrebu za integralnim i efikasnim mjerama nadzora. Ovdje se prije svega misli na angažovanje policijske uprave u smislu osiguranja zabrane prevoza motornih vozila, sprječavanja prosjačenja, kao i suzbijanja drugih negativnih pojava u prostoru, aktivniji angažman saobraćajne inspekcije i inspekcije zaštite prirode, jačanje nadzorničke službe Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne, a posebno angažovaniji odnos Općine Ilidža za poduzimanje mjera iz svog djelokruga rada.

Odgovor prilog:
"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sje
Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.

Odgovor prilog:
"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija - Širokača - Komatin; Latinska Ćuprija - Mahmutovac; Baščaršija - Vratnik; Vijećnica – Hladivode i Latinska Ćuprija – Jarčedoli.
Ministarstvo saobraćaja KS vodi intenzivne aktivnosti na povečanju broja voznih jedinica (kupovinom - sredstva za nabavku minibusa predviđena su budžetom Kantona Sarajevo i donacijama), a samim tim će se stvoriti pretpostavke za mogučnost održavanja registrovanih “Redova vožnje” u punom kapacitetu. Realizacija prethodno navedenih aktivnosti se očekuje u skorije vrijema, pa se može očekivati i prevazilaženje gore navedenih nedostataka u kvalitetu javnog graskog prijevoza putnika.
Takodže, može se konstatovati da u funkcionisanju javnog liniskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo postoje neadekvatno regulisana pravno – sistemska pitanja, bez čijeg se suštinskog i sistemskog rješavanja ne može obezbjediti nužan i uspješan razvoj. U cilju obezbjeđenja kontinuiranog funkcionisanja savremenog i samoodrživog sistema javnog prijevoza putnika, prilagođenog realnim prijevoznim potrebama građana Kantona Sarajevo Ministarstvo vodi slijedeće aktivnosti:
• Reorganizacija mreže linija
• Utvrđivanje adekvatnog tarifnog sistema;
• Izrada i usvajanje zakonskih i podzakonskih propisa koji definišu oblast JGPP-a u Kantonu Sarajevo.

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje kako u represivnom tako i u preventivnom smislu u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. U tom cilju posebno u vrijeme kada se očekuje dolazak većeg broja turista i drugih posjetilaca Kantonu Sarajevu donose se akcioni planovi kojima se prema sigurnosnim procjenama predviđa obilazak i pojačano prisustvo policijskih službenika na pojedinim lokalitetima. Pored navedenog Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzima i tokom ove godine će u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i drugim sigurnosnim agencijama učestovati u realizovanju zajedničkih istraga što će u konačnici rezultirati identifikovanju izvršilaca ovih krivičnih djela, dokumentovanju KD, pronalasku otuđenih motornih vozila.
Prema našim podacima, a na osnovu ranijih pokazatelja do kojih se došlo provođenjem sličnih akcija, sve navedeno će uticati na povećanje sigurnosti i smanjenje broja izvršenih ovih i drugih krivičnih djela.

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio s
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac, a za realizaciju iste zaduženi su Ministarstvo stambenih poslova (da sačini Ugovor o zakupu sa GPA, te uslove i način korištenja objekata O-9 i O-10), Ministarstvo finansija (da planira budžetska sredstva za svaku godinu u periodu zakupa) i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (da izradi kriterije za smještaj lica u stanju socijalne potrebe).

Stanovi na navedenoj lokaciji dodjeljuju se u podzakup stambeno nezbrinutim licima u stanju socijalne potrebe u skladu sa Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03), iz slijedećih kategorija:

• lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja, tj. borci branitelji Bosne i Hercegovine;
• lica koja su ostvarila pravo na tuđu njegu i pomoć i stara lica, samohrani roditelji sa maloljetnom, odnosno hendikepiranom djecom na prijedlog JU "Kantonalni centar za socijalni rad";
• ratni vojni invalidi, odnosno invalidi civilne žrtve rata sa stepenom invalidnosti od 20% do 100%, ako nije u stalnom radnom odnosu, a ima prebivalište na području Kantona;
• penzionisana lica koja do dana penzionisanja nisu riješila svoje stambeno pitanje;
• interno raseljena lica-ruševinci koji su do 06.04.1992. godine u vlasništvu posjedovali stambeni objekat ili bili nosioci stanarskog prava;
• raseljena i izbjegla lica koja koriste tuđu stambenu jedinicu i u postupku su deložacije, a ostvaruju pravo na alternativni i nužni smještaj u skladu sa Zakonom o izbjeglim i raseljenim licima ukoliko se ne mogu vratiti na svoje ognjište,
• te lica iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, pravde i uprave ukoliko nemaju rješeno stambeno pitanje.

U skladu sa predmetnom odlukom dodjela stanova u podzakup korisnicima je izvršena na osnovu planova prioriteta za rješavanje stambenih potreba ministarstava i to:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 50% - 84 stana
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 30% - 53 stana
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5% - 5 stanova
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 5% - 8 stanova
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (ustupilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo) 5% - 6 stanova
U K U P N O: 164 stana

1. Odlukom o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03) utvrđen je način i uslovi davanja u podzakup stanova, poslovnih prostorija i garaža na lokaciji Otes.
U skladu sa članom 2. Odluke propisano je da je zakupodavac ovih stanova, poslovnih prostora i garaža Kanton Sarajevo, da se isti izdaju u zakup u vremenskom periodu od 30 godina, te da su to objekti kolektivnog stanovanja sa 164 stambene jedinice, 18 poslovnih prostora i 6 garaža, ukupne površine 10.874,72 m2. Stanovi se daju u zakup na period od 1. godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora o podzakupu.

Pitanje plaćanja troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ uređeno je Odlukom o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04-Prečišćeni tekst i 27/04). Na osnovu ove odluke u nadležnosti Kantona je plaćanje zajedničkog održavanja prostorija i uređaja u objektima na lokaciji "Otes", a koje u punom iznosu snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije navedenog, 2004. godine potpisan je Ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i o upravljanju zgradama O-9 i O-10 na lokaciji Otes između Stambene zadruge željezničara Sarajevo, kao upravitelja, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Istim je ugovorena naknada za održavanje u iznosu od 4.051,12 KM na mjesečnom nivou, što na godišnjem nivou iznosi 48.613,44 KM, a koja se uplaćuje sa pozicije ovog ministarstva.

2. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" broj podzakupaca stanova po ministarstvima je slijedeći:

• Ministarstvo za boračka pitanja - 84 korisnika;
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice - 51 korisnik (2 stana su slobodna i u postupku su dodjele);
• Ministarstvo zdravstva - 5 korisnika;
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - 8 korisnika;
• Ministarstvo unutrašnjih poslova - 6 korisnika.

Osnov za korištenje stana je ugovor o podzakupu stana koji u ime Kantona sa podzakupcima (korisnicima stanova) zaključuje Ministarstvo stambenih poslova. Stanovi se u podzakup korisnicima dodjeljuju na period od jedne godine sa mogućnošću obnavljanja ugovora.

3. Na osnovu podataka JU "Kantonalni centar za socijalni rad" u čijoj je nadležnosti da formira dosije, te prati socijalno stanje u toku trajanja zakupa, trenutno su slobodna 2 stana koje u podzakup dodjeljuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a što je u toku.

Stanovi u podzakup se ne dodjeljuju beskućnicima, jer isti nisu definisani u Kriterijima za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" koje je utvrdilo ovo ministarstvo, već se isti zbrinjavaju u Prihvatnoj stanici koja egzistira pri KJU "Gerontološki centar".

Napominjemo da se plaćanje zakupnine za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vrši u skladu sa članom 4. Ugovora o zakupu za navedene objekte u kojem je precizirano da: "obzirom na činjenicu da se radi o dugogodišnjem zakupu, te da novac gubi vrijednost bez obzira u kojoj je valuti izražen, radi očuvanja realne vrijednosti zakupnine, ugovorne strane su saglasne da se iznos zakupnine veže za promjene potrošačkih cijena u Austriji, a da se izračunava prema indeksu objavljenom od strane Austrijske centralne službe za statistiku, odnosno ukoliko ova nije objavljena, onda prema općem indeksu koji se koristi u Austriji". U skladu sa tim, zakupnina za objekte O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" za 2015. godinu plaća se iz budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije ovoga ministarstva i iznosi 218.477,36 KM kvartalno, odnosno ukupno za 2015. godinu 873.909,44 KM (218.477,36 KM x 4 = 873.909,44 KM).

Odgovor prilog:
"Pitanje za dostavu podataka o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužilaštva KS za 2011,2012,2013,2014. i prvih 6 mjeseci 2015.godine"
Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu?"
Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.

Pitanje vezano za trovanje u vrtićima.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, započet je niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta rada svih odgojno-obrazovnih ustanova, pa time i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Kontinuirana je saradnja sa menadžmentom Javne ustanove „Djeca Sarajeva“. Ministar je održao dva sastanka sa menadžmentom JU „Djeca Sarajeva, na kojim se razgovaralo o stanju i aktuelnoj problematici u ustanovi te dogovarani naredni koraci za poboljšanje rada.

S ciljem utvrđivanja odgovornosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zatražilo je od Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Informacije o okolnostima trovanja hranom djece korisnika usluga JU „Djeca Sarajeva“
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ kontinuirano je dostavljala Ministarstvu Informacije o rezultatima sprovedenih nadzora i kontrola povodom trovanja hranom jednog broja djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“. U prilogu Vam dostavljamo navedene informacije.

Nakon nemilog događaja trovanja jednog broja djece u JU „Djeca Sarajeva“, tačnije u periodu od 22. do 28.04.2015. godine, sanitarni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije, zajedno sa ovlaštenim predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obišli su centralnu kuhinju JU „Djeca Sarajeva“ smještenu u vrtiću „Dječiji grad“ i vrtiće u kojima su boravila djeca sa simptomima trovanja.
Izvršeni su temeljiti pregledi u vezi primjene svih zakonskih preventivnih mjera na propisnoj upotrebi namirnica i stanju higijene uopće.
Istovremeno, Zavod za javno zdravstvo je uzeo briseve radnih površina, posuđa, odjeće i ruku uposlenika, kao i uzorke hrane koji se propisno čuvaju 72 h radi redovnih mikrobioloških analiza.

U toku navedenih radnji preduzetih od strane nadležnih tijela, od važnijih naloženih mjera i aktivnosti koje su primjenjivane za vrijeme trajanja proglašene epidemije i dalje, a u cilju razjašnjenja uzroka trovanja hranom i preventive daljeg širenja epidemije, izdvajamo:
- privremena zabrana rada centralne kuhinje,
- konzumacija suhe hrane i instant supe jednog proizvođača,
- zabrana upotrebe namirnica animalnog porijekla do daljnjeg,
- zabrana radnicama koje rade na održavanju čistoće bilo kakav doticaj sa hranom,
- generalno mehaničko čišćenje centralne kuhinje, čajnih kuhinja i vrtića,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostora od strane ovlaštenog izvođača,
- obnova sanitarnih pregleda uposlenika centralne i čajnih kuhinja, vozača, te preporuka svim
uposlenicima da jedanput mjesečno urade nalaz na kliconoštvo,
- privremeno zatvaranje vrtića „Lastavica“ radi pojave najvećeg broja djece iz tog vrtića koja su se
javila zdravstvenim ustanovama sa određenim tegobama.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u narednom periodu će preduzimati radnje na poboljšanju odgojno-obazovnog procesa u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kada budu dostavljeni konačni rezultati o izvoru epidemije, odnosno nakon dostavljanja kompletne informacije od strane Zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije sa analizama i evaluacijom, Ministarstvo će insistirati na preduzimanju odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba.

Odgovor prilog:
Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje vezano za nabavku uniformi policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o pozajmici putem reversa policijskih uniformi koje ne odgovaraju standardima, broj: 02-05-945-30/15 od 21.01.2015.godine i broj: 02-05-2831-8/15 od 03.03.2015.godine. Realizacija Odluka Vlade i ovakav vid saradnje je imao za cilj dati ohrabrenje pripadnicima ovih ministarstava, ali i građanima Federacije, jer bolje opremljene snage sigurnosti predstavljaju veći garant sigurnosti građana na ovom području.

Za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2014. godine je nabavljena adekvatna policijska uniforma propisana Pravilnikom o policijskoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove. Nabavka ove uniforme je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji “Izdaci za materijal i usluge - Nabavka materijala”.
Što se tiče navoda o istupima predstavnika sindikata, o istim se ne možemo izjašnjavati jer oni ne predstavljaju stav ministarstva, već UG Sindikat policije, kao samostalnog pravnog lica.
Nabavku novih službenih pištolja "Glock" Ministarstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sa ciljem obezbjeđenja naoružanja policijskih službenika u skladu sa osnovnim naoružanjem definisanim Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru nabavljene količine novih pištolja je obezbjeđeno propisano osnovno naoružanje za sve policijske službenike Uprave policije u okviru broja sistematizovanih radnih mjesta ovlaštenih službenih lica, uključujući 168 novih policijskih službenike koji su zasnovali radni odnos u 2014. godini i 130 kadeta upućenih na školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, koji će zasnovati radni odnos u 2015. godini.
Stanje službenog naoružanja policijskih službenika nije bilo zadovoljavajuće i zbog čestih opravki naoružanja, kao i nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih dijelova za neke modele, ministarstvo je imalo sve veće troškove njegovog održavanja. Policijski službenici su koristili osam različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača, starosti do 15 pa čak i više godina. U MUP-u Kantona Sarajevo do sada nije postojalo unificirano naoružanje i oprema, a što je praksa u svim evropskim i svjetskim agencijama za provođenje zakona. Zbog toga je Pravilnikom o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, definisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i shodno navedenom planirana zamjena raznolikog naoružanja sa propisanim naoružanjem i municijom. Nabavka osnovnog naoružanja policijskih službenika je izvršena u okviru budžetom odobrenih sredstava na poziciji "Izdaci za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme".

S poštovanjem.

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a
M I N I S T A R

Predrag Kurteš

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade
Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz reda stručnih saradnika Ministarstva, nastavnika metodike na visokoškolskim ustanovama, profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se u tri ispitna roka: oktobar, mart i maj.
Sredstva za realizaciju stručnih ispita obazbjeđuju se od uplata kandidata i predstavljaju vlastiti prihod Ministarstva, koji se u Budžetu Kantona Sarajevo evidentira na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na poziciji 613900 LAK005- Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika.
Način sticanja i raspodjele vlastitih prihoda koje ostvaruje Ministarstvo regulisan je Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. U skladu sa navedenim Pravilnikom najmanje 20% prihoda ostvarenog od uplate kandidata za polaganje stručnih ispita raspoređuje se za finansiranje/sufinansiranje troškova Ministarstva, dok se ostatak raspoređuje za naknade članovima komisija.
Problem u vezi isplate naknada članovima komisija za polaganje stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pojavio se u 2014. godini, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planiralo i tražilo sredstva za realizaciju stručnih ispita u iznosu 120.000 KM za tri ispitna roka (kopija zahtjeva u prilogu), u odbrenom Budžetu za 2014. godinu na navedenoj poziciji sredstva nisu odobrena. U proceduri izrade i donošenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, korekciju dostavljenih zahtjeva uradilo je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, te su na poziciji 613900 LAK005 Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika, a na prijedlog Ministarstva finansija odobrena sredstva u iznosu od 27.400 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za isplatu naknada članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u martovskom ispitnom roku.
S obzirom da su se stručni ispiti organizovali i realizovali u martovskom, majskom i oktobarskom ispitnom roku, te da su kandidati uplatili sredstva, da bi mogli izmiriti obaveze prema imenovanim članovima komisija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u skladu sa zakonskim propisima, upućivalo Ministarstvu finansija zahtjeve za unos sredstava u Budžet, kao i zahtjeve za preraspodjelu sredstava (kopija zahtjeva u prilogu). Zahtjevi za preraspodjelu uvaženi su krajem godine, te su naknade članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u majskom i oktobarskom ispitnom roku isplaćene u februaru 2015. godine.
Kako su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu odobrena sredstva za navedenu namjenu, nadamo se da neće biti problema oko isplate naknada. Proces realizacije stručnih ispita je „odblokiran“, te su stručni ispiti za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u martovskom ispitnom roku u 2015. godini već relizovani, a u proceduri je i realizacija isplate naknada članovima komisija.

Odgovor prilog:

Segmedina Srna Bajramović

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač
Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odlaska u penziju, smrti uposlenika, raskida ugovora o radu na lični zahtjev uposlenika, a kako bi se osigurao nesmetan rad u pružanju zdravstvene zaštite i poslovanju javne zdravstvene ustanove.
Prema saznanjima Ministarstva zdravstva još uvijek nije izvršena popuna svih upražnjenih radnih mjesta, pa čak i za radna mjesta za koja je data saglasnost od strane Vlade Kantona Sarajevo, jer nije bilo prijavljenih kandidata odgovarajuće stručne spreme i kvalifikacije, a posebno kada je u pitanju deficitarni ljekarski specijalistički kadar.
Ministarstvo zdravstva će Vas nakon što dobije potpunu informaciju o novouposlenom kadru u javno zdravstvenim ustanovama naknadno informisati.

Zastupnička inicijativa vezana za onemogućenu adekvatnu terapiju transplantiranim i dijaliziranim pacijentima
Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180 mg i 360 mg i Sirolimus tablete 1 mg.
Na osnovu informacija koje smo dobili od Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH zastoj u snabdjevanju sa ovim lijekovima nije evidentiran.

Odlukom o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/16, 46716)-A lista lijekova Kantona Sarajevo u potpunosti sadržava sve lijekove koji su sastavni dio Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, jer je obligatorna za kantone i sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Na toj listi lijekova su i lijekovi ciklosporin kapsula 25 mg i azatiorin tablete 50 mg koji se koriste u prevenciji odbacivanja transplantata.
Što se tiče B liste lijekova, ista je sačinjena prema finansijskim mogućnostima Kantona Sarajevo. Sa B liste je brisan jedino lijek calcitriol kapsule 0,25 mcg jer ga finansira Fond solidarnosti Federacije BiH u dozi od 2-4 kapsule po jednoj dijalizi, što je i utvrđena i adekvatna doza za ovaj lijek.
Dakle svi lijekovi koji se koriste kao imunosupresivi i koji se kontiunirano koriste u terapiji radi spriječavanja odbacivanja presadka su obezbijeđeni pacijentima, te se ne može reći da su, donošenjem Odluke o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo ugroženi životi ovih pacijenata.
Napominjemo da se ovom ministratsvu obratilo i Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH sa zahtjevom da se bolesnicima kojima je izvršena transplantacija organa osiguravaju svi potrebni lijekovi, ali nije navedeno koji lijekovi. S tim u vezi Ministartsvo zdravstva je tražilo od ljekara sa Klinike za dijalizu i Klinike za nefrologiju informaciju o tome koji u lijekovi potrebni za ove boelsnike, a nisu uvršteni na listama. Do danas nije dostavljen traženi odgovor.
Ministarstvo zdravstva i Komisija za lijekove su stava da određene izuzetke i specifičnosti u upotrebi lijekova nije moguće definisati Odlukom i Listom lijekova, te da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa konzilijem ljekara treba definisati potrebne izuzetke i specifičnosti i omogućiti članovima Udruženja dužu upotrebu pojedinih lijekova nego što je to propisano Smjernicama.

U isključivoj nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da omogući pacijentima dužu upotrebu lijeka od propisanog, o čemu ćemo ponovno obavijestiti Zavod.

Odgovor prilog:
Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice....
Odgovor:

O D G O V O R

Odluka o pripajanju JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ sa Univerzitetsko-kliničkim Centrom Sarajevo nije donesena i samim tim nije ugrožen radno-pravni status uposlenika Opće bolnice.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema saznanja niti zvaničnih informacija da je bilo prisile prema zaposlenicima JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ za prelezak u UKCS.
Obzirom na činjenicu da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama iskazan višak kadra, a u drugima je iskazan deficit kadra, ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo cijene opravdanim da se može vršiti preraspodjela kadra unutar zdravstvenih ustanova u cilju racionalizacije, što bi se regulisalo posebnim sporazumom između javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Cilj je sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora kojm će se omogućiti dostupnost i povećani kvalitet zdravstvenih usluga, uz istovremenu racionalizaciju troškova, a koji između ostalog podrazumjevaju i racionalizaciju kadrova, naročito nemedicinskih.
Napominjemo, Premijer FBiH je imenovao radnu grupu sa zadatkom izrade studije o opravdanosti restruktuiranja bolničkih kapaciteta. Nakon izrade navedene studije nadležne institucije Kantona Sarajevo i Federacije BiH će odlučiti o načinu restruktuiranja i raspodjele bolničkih kapaciteta, a što uključuje i kapacitete ovih bolnica.

Odgovor prilog:
Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjest
Odgovor:

INFORMACIJA U VEZI ZASTUPNIČKOG PITANJA
U okviru zastupničkog pitanja iznesene su i konstatacije kao što su:
• Da se Kaznena i Prekršajna evidencija vode prema mjestu rođenja;
• Da se inostrani kazneni listovi promptno trebaju dostaviti sudskim tumačima ili prevoditeljima, a onda sudu radi verifikacije teksta, pa zatim vratiti MUP-a radi uvođenja u evidencije;
• Da je donirana elektronska oprema od strane EU radi vođenja baza podataka (Operativna, Kaznena i Prekršajna), radi protoka informacija u zemlji i prema policijskim agencijama drugih zemalja.
U vezi navedenog potrebno je naglasiti da je Pravilnikom o kaznenoj evidenciji (Sl. novine FBiH broj: 49/06, 11/09 i 5/12) pored mjesta rođenja propisano evidentiranje i presuda za lica koja su naknadno upisana u knjigu državljana BiH - FBiH, zatim presuda prema sjedištu suda koji je izrekao presudu strancu ili licu čije je mjesto rođenja nepoznato, kao i presuda koje su izrekli inostrani sudovi državljanima BiH – FBiH. Dakle, radi se o više osnova po kojima se može izvršiti ubilježba u Kaznenu evidenciju. Imajući u vidu navedeno nadležno odjeljenje Uprave policije ovog Ministarstva tako i postupa.

Istim pravilnikom je predviđeno da se Kaznena evidencija vodi u formi kartoteke kao i elektronska evidencija, što nadležno odjeljenje Uprave policije i čini, te su u obje evidencije uneseni podaci o presudama, uključujući i presude – kaznene listove iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija). Problem predstavljaju kazneni listovi od sudova iz Austrije, Njemačke, Francuske i dr., jer isti bivaju proslijeđeni od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine direktno Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, a isti nisu prevedeni.
Obzirom da Pravilnikom o kaznenoj evidenciji i Zakonom o krivičnom postupku FBiH nije određeno ko je dužan izvršiti prevođenje inostranih kaznenih listiva i snositi troškove, nastaje problem oko evidentiranja istih. Pokušali smo riješiti problem tako što smo vraćali kaznene listove Ministarstvu pravde BiH, zato što nisu prevedeni, ali smo ih dobili nazad preko MUP-a FBiH, uz obrazloženje da je nejasno zbog čega smo to učinili. Radi jasnije slike oko problema navodimo odredbe člana 30. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik BiH br.53 od 07.07.2009.godine i 58 od 23.07.2013.godine – izmjene i dopune), koji glasi:

Član 30.
Kaznena evidencija za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu

(1) Organi nadležni za vođenje kaznenih evidencija u Bosni i Hercegovini dužni su voditi kaznene evidencije za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu uključujući i državljane Bosne i Hercegovine rođene u inozemstvu.
(2) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će podatke za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu, a koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, po prijemu od druge države prosljeđivati Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je dužno voditi centralni registar tih podataka i proslijediti ih bez odgađanja i organu nadležnom za vođenje kaznenih evidencija.
(3) Ako podaci za državljane Bosne i Hercegovine osuđene u inozemstvu nisu prevedeni na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dužno je osigurati prijevod.

Što se tiče prekršajne evidencije ista se vodi u elektronskom obliku prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (Sl. novine FBiH broj: 50/07 i 44/08), a istoj imaju pristup organizacione jedinice Uprave policije ovog Ministarstva, kao i druge policijske agencije u BiH, te Odjeljenja za prekršaje sudova u BiH.
Imajući u vidu odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije Uprava policije nema mogućnost evidentiranja sankcija koje su izrečene u inozemstvu državljanima BiH.
Saradnja između MUP-a Kantona Sarajevo sa drugim Ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, tužilaštvima i sudovima odvija se svakodnevno i tu nema zastoja niti problema. Također, saradnja se odvija i sa inozemnim policijskim agencijama i pravosudnim organima putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Ministarstva pravde BiH.
Vezano za elektronsku obradu i razmjenu podataka, ovo Ministarstvo vodi evidencije u elektronskom obliku, ali ne može samo odlučiti o stavljanju u funkciju tih baza u punom kapacitetu, niti o upotrebi i razmjeni podataka iz elektronskih baza (Kaznena, Operativna i Prekršajna), obzirom da je uključeno više kantonalnih MUP-ova, MUP FBiH, MUP RS, Policija Distrikta Brčko, tužilaštva, sudovi i dr.

Odgovor prilog:
Inicijativa prema Ministarstvu finansija vezano za budžetski deficit.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Inicijativa za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede na inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija" zastupnice Segmedine Srne Bajramović nalazi se u prilogu.

Zastupnica/poslanica Segmedina Srna - Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" pokrenula je zastupničku inicijativu za Izmj
Odgovor:

Na navedenu inicijativu dajemo sljedeće izjašnjenje:
Prema predloženim izmjenama postupak iseljenja zakupca iz poslovnih prostorija provodio bi organ uprave u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku. Međutim, odredbama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 3/06 i 29/09) za iseljenje zakupca, u svim slučajevima prestanka ugovora o zakupu, propisana je nadležnost suda, a nadležnost organa uprave propisana je samo u slučaju kada nije zaključen ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu je obligacioni ugovor, na koji se odnose odredbe Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o stvarnim pravima, te sporove koji proisteknu iz ugovornog odnosa ne može rješavati organ uprave u upravnom postupku.
Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), kao opštim propisom kojim je regulisan posjed i zaštita posjeda (Dio četvrti i čl. 315.-337.), propisana je sudska zaštita posjeda, te bi predložene izmjene i dopune značile preuzimanje sudske nadležnosti i bile bi u suprotnosti sa ovim zakonom.
U skladu sa navedenim Kanton Sarajevo nema ovlaštenje da svojim propisom može mijenjati već utvrđenu nadležnost suda za iseljenje zakupca iz poslovnih prostorija i vraćanje nekretnine u posjed odnosno da može utvrditi nadležnost nekog drugog organa, u konkretnom slučaju organa uprave. S obzirom na navedeno, mišljenje ovog ministarstva je da se inicijativa za izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, kako je predložena od zastupnice Segmedine Srna – Bajramović, ne može prihvatiti zbog toga što ove izmjene i dopune ne bi bile pravno moguće.
Napominjemo da u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12 – Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) Ministarstvo privrede vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva. Propisima koji regulišu ove oblasti nisu obuhvaćeni poslovi koji se odnose na poslovne prostorije odnosno zakup poslovnih prostorija.
Pored navedenih poslova, posebnim propisom odnosno Odlukom o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/97) bilo je određeno da imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica na teritoriji Kantona pravnih lica iz drugih država, do zaključenja međudržavnih ugovora o zaštiti imovinskih prava sa određenom državom, upravlja Kanton, a da poslove vezane za navedenu imovinu obavlja Ministarstvo privrede. Pod imovinom su se podrazumjevali poslovni objekti, poslovni prostori u građevinskom objektu, zemljište, osnovna sredstva i inventar. Ovu Odluku je donijela Skupština Kantona Sarajevo na osnovu Ustava Kantona Sarajevo i Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine iz drugih država ("Službeni list RBiH", br. 4/95 i 37/95), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), pa samim tim prestala je da važi i navedena Odluka.
Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/05 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/06) prestale su da važe odredbe čl. 5., 10., 11. i 18. Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) odnosno od tada Ministarstvo privrede nije više nadležno da rješava o žalbama protiv rješenja o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, koja je donosio načelnik općine. S obzirom na navedeno, napominjemo da Ministarstvo privrede nije nadležno da prati i nadzire rad u oblasti za koju je podnesena zastupnička inicijativa.
Poslove vezane za poslovne prostore na području Kantona Sarajevo obavlja Kantonalni stambeni fond Sarajevo koji, između ostalog, vodi evidencije poslovnih prostora i izdaje u zakup poslovne prostore koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo. Nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Neira Dizdarević

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine

Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo da se pokrenu aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u JU Kantona Sarajevo bez čekanja u redu za porodice s djecom i osobe s invaliditetom
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako dijete ne bi bilo nepotrebno izloženo različitim rizicima koji bi negativno uticali na dijete (mogućnost zaraze, neadekvatne reagovanje okoline i sl.).
U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.
Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo da se pokrenu aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u JU Kantona Sarajevo bez čekanja u redu za porodice s djecom i osobe s invaliditetom
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako dijete ne bi bilo nepotrebno izloženo različitim rizicima koji bi negativno uticali na dijete (mogućnost zaraze, neadekvatne reagovanje okoline i sl.).
U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.
Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unaprijeđenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta
Odgovor:

O D G O V O R

Podrška i pomoć slijepim i teže slabovidnim osobama iz nadležnosti zdravstva ogleda se u dodjeli i korištenju medicinskih sredstava. Ministarstvo zdravstva je od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zatražilo mišljenje po ovom pitanju obzirom da je u nadležnosti Zavoda provedba propisa kojim se uređuju obim, uvjeti i način ostvarivanja tih prava na korištenje medicinskih sredstava, a koje vam u prilogu akta dostavljamo.
Naime Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/07,29/08 i 40/14), čiji je donosilac Vlada Kantona Sarajevo, utvrđena je vrsta medicinskih sredstava, pravo na njihovo korištenje te period korištenja.
Činjenica je da ovom Uredbom nisu propisana odgovarajuća medicinska sredstva za potrebe ove populacije i da Uredba ima niz svojih manjkavosti, zbog čega je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u prethodnim godinama u više navrata pokretao inicijativu za izmjene navedene Uredbe odnosno donošonje nove. Međutim, navedene inicijative nisu bile prihvaćene od strane prethodnih vlasti.
Napominjemo takođe da je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uputilo zahtjev ovom ministarstvu za izmjene navedene Uredbe i ista je u postupku razmatranja te će ovo ministarstvo u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuti postupak donošenja nove Uredbe kojom će se proširiti obim prava na medicinska sredstva za slijepe i teže slabovidne osobe, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i druge kategorije invalidnih lica od kojih su takođe zaprimljeni zahtjevi za promjene u sadržaju i načinu korištenja medicinskih sredstava.
Ministarstvo zdravstva je opredjeljenja da svim invalidnim licima, uključujući i invalidna lica iz kategorije slijepih i teže slabovidnih omogući kvalitetniji život u okvirima svoje nadležnosti i finansijskih mogućnosti.

Na koji nacin ce se ubuduce vrsiti selekcija i dodjeljivati naljepnice sa odobrenjem za parking za osobe sa invaliditetom, i na koji nacin Ministarstvo procjenjuje uticaj novih zakona i drugih pravnih odluka na, u ovom slucaju, populaciju osoba sa invali
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nije nadležno da vrši bilo kakve procjene u konkretnom slučaju, nego da postupa u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Naime, odobrenje i naljepnica za parkiranje vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom, izdaje se u skladu sa odredbama Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH”, broj 92/15.

Predmetnim Pravilnikom, tj. odredbama člana 2 stav (1) i stav (2) propisano je:

„(1)Znak pristupačnosti se izdaje licu sa oštećenim ekstremitetima, čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje vozilom, oštećeni najmanje 60% (u daljem tekstu: lice sa oštećenim ekstremitetima) i licu sa stepenom invaliditeta 100%, a koje se prevozi vozilom (u daljem tekstu: lice sa invaliditetom).

(2) Pravo na znak pristupačnosti imaju i udruženja lica s invaliditetom.”

INICIJATIVA ZA REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA SEMAFORU U ULICI ALIPAŠINA, NA RASKRSNICI SA ULICOM SUTJESKA.
Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
U okviru plana redovnog održavanja semaforskih uređaja predviđena je i promjena signalnog plana na zeleno trepćuće na svim preostalim raskrsnicama gdje to još nije izmjenjeno.
Redosljed izmjene signalnog plana zavisi od značaja i opterečenja raskrsnice te broja faza signalnog plana. U prethodnom periodu izmjenjen je signalni plana na zeleno trepćuće na raskrsnicama B.M.Selimovića– XI Transverzala (Heco pijaca) i I Transverzala-H.Kajtaza-Kranjčevićeva (kod tehničke škole), a u toku je reprogamiranje signala na raskrsnici ulica Maršala Tita – Alipašina kojom je obuhvačena i raskrsnica ulica Alipašina – Sutjeska jer se ovim raskrsnicama upravlja sa istog kontrolora. Planirano je da radovi budu završeni do 18.12.2015. godine.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc. Mujo Fišo

“Da li se svakodnevno svjesno u promet pustaju tehnicki neispravna vozila javnog gradskog prevoza, na sto ukazuju brojne nesrece koje u opasnost dovode kako građane Kantona Sarajevo, tako i radnike KJKP Gras?”
Odgovor:

Vezano za postavljeno poslaničko pitanje od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo dostavljen je sljedeći odgovor :

Provjera tehničke ispravnosti vozila vrši se u skladu sa važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila na stanicama tehničkog pregleda vozila, te internim odlukama preduzeća i to:
- Zavisno od starosti vozila redovno se, prema navedenim aktima ( zakonom, pravilnicima), vrši tehnički pregled vozila, te pregled ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu što dokazuje dokumentacija koja se nalazi u vozilu;
- Navedene preglede vozila obavljaju lica koja su licencirana od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.Pored navedenog, a prema važećem aktu preduzeća, prije puštanja vozila u saobraćaj, obavlja se dnevni pregled vozila od strane kvalifikovanih lica, odnosno uposlenika;
- Isto tako vozač prije preuzimanja vozila svojim vizuelnim pregledom vozila i svojim potpisom na putnom nalogu potvrđuje da li je na vozilu uočio vidljive tehničke nedostatke. Stalnim izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te drugim pravilnicima preduzeća redovno se vrši edukacija uposlenika i glavnih kontrolora tehničke ispravnosti vozila kod nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Uvidom u dokumentaciju Sektora autobuskog saobraćaja utvrđeno je da su se na tri vozila desili kvarovi koji se nisu mogli predvidjeti i koji direktno ne utiču na tehničku ispravnost vozila, odnosno isti su se desili na liniji, nakon što su vozila izašla na planirane redove vožnje.
Prema podacima iz KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo radi se o sljedećim kvarovima:

- Dana 14.07.2015. godine, vozilo GB 613, RV 26 Stup – Dobroševići, terminal Stup, puklo je crijevo zraka i oštetilo instalaciju na alternatoru;
Usljed pucanja crijeva zraka došlo je do oštećenja kablova na alternatoru zbog čega je došlo do kratkog spoja, koji nije prouzrokovao zapaljenje dijelova motora već topljenje izolacije na kablovima. Navedeni kvar je odmah uočen od strane vozača te kako ne bi došlo do većeg kvara na vozilu, isto je vraćeno u radionicu, i kvar je otklonjen u kratkom roku.

- Dana 11.09.2015. godine, vozilo GB 602, RV 38. Dobrinja – Ilidža, začepljena dizna goriva što je uticalo na proces sagorjevanja goriva te pojavu crnog dima na izduvnoj cijevi;
Usljed kvara na dizni goriva došlo je do promjene procesa sagorjevanja u cilindru motora a samim tim i pojave dima na izduvnoj cijevi vozila. Iako se nije radilo o samozapaljenju vozila kod nekih putnika je ova situacija stvorila sumnju u mogućnost samozapaljenja vozila.

- Dana 21.09.2015. godine, vozilo GB 415, RV 22. Sutjeska – Ilijaš, u mjestu Nebočaj, vozač izbjegao udes sa putničkim vozilom koje je prešlo u njegovu stranu.
Prelaskom putničkog vozila na suprotnu stranu kolovoza u mjestu Nebočaj, te usljed intenzivnog kočenja na mokrom kolovozu, kako bi se izbjegao direktni sudar putničkog vozila i gore navedenog vozila KJKP“Gras „ došlo je do zanošenja vozila što je imalo za posljedicu kontakt sa vozilom Centrotransa.

Vozila koja se nalaze u saobraćaju opremljena su opremom u skladu sa važećim Pravilnikom o njihovom održavanju.
Ministarstvo će naložiti mjere za dodatnu kontrolu ispravnosti vozila javnog prijevoza prijevoznika KJKP „Gras„d.o.o Sarajevo, odgovornost svih nadležnih i odgovornih lica pomenutog prijevoznika, kao i sankcionisanje eventualno učinjenih propusta, a sve u cilju povećanja tehničke ispravnosti voznih jedinica na svim linijama javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo kako se gore pomenuti slučajevi više ne bi dešavali.

S poštovanjem!
M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo

Inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća"
Odgovor:

Odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je na 18. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo. Navedenom odlukom, privredno društvo "BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća koje je bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, stavljeno je na Listu privrednih društava kojim upravlja Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.
Naime, članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04, 21/05 i 36/14) propisano da u komunalne djelatnosti, spadaju u djelatnosti snabdijevanja pitkom vodom i toplotnom energijom. S obzirom da ovo privredno društvo obavlja navedene djelatnosti, to se ukazala potreba za ovim izmjenama i dopunama.
Ministarstvo privrede je, u okviru planiranih budžetskih sredstava za 2015. godinu, doznačilo finansijska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM privrednom društvu "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Sarajevo u svrhu remonta i pripreme postrojenja za grijnu sezonu 2015./2016. godine i nabavke energenata, kako bi se omogućilo snabdijevanje toplotnom energijom stanovnicima Općine Vogošća, kao i privrednim subjektima koji egzistiraju na tom području.
S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

Pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.
Odgovor:

Vezano za prvi dio pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» potpisanog sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-14-28953/14 iz 2014. godine, KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo pokrenulo je otvoreni postupak javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Nakon okončane procedure javne nabavke zaključen je Ugovor o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa tipa NAW Hess BGT 25 – 15 komada sa dobavljačem Čipić GmbH Siegen (broj ugovora 13866 od 13.10.2014. godine). Vrijednost nabavke svih 15 trolejbusa iznosi 306.000,00 EUR (20.400,00 EUR po voznoj jedinici). U cijenu trolejbusa uračunati su svi troškovi isporuke, koja će se izvršiti na lokaciji FCO KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo – Depo trolejbusa ( Majdanska bb).

Po okončanju postupka javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa i zaključenog ugovora Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo dostavljena je kopija dokumentacije iz tenderske dokumentacije za nabavku zglobnih trolejbusa, na osnovu koje je od strane Ministarstva saobraćaja urađen Zapisnik o pregledu procedure javne nabavke i pregledu ispunjenja ugovorenih uslova.

Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, od kojih su 4 trolejbusa pod carinskim nadzorom u depou trolejbusa, dok se ostalih 5 vozila nalazi na carinskom terminalu.
U skladu sa odredbama zaključenog ugovora KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo nema obavezu plaćanja troškova ležarine ( troškovi carinskog prostora ).Sve troškove vezane za vozila do registracije snosi dobavljač Čipić GmbH.

Vozila nisu isporučena KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa (Majdanska bb), što znači da sve troškove dopreme vozila, carinjenja, troškovi homologacije za svako vozilo idu na teret dobavljača.
Vozila nisu isporučena iz razloga što procedure homologacije nisu završene. Obzirom da vozila nisu porijeklom iz EU, kao i da procedure za homologaciju trolejbusa nisu definisane Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila («Službeni glasnik BiH» broj 41 od 20.maj 2008. godine) ista nisu mogla biti isporučena. Trolejbus, kao vozilo javnog prijevoza, nije definisano u odredbama Pravilnika o homologaciji.
KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je poslao upit Ministarstvu komunikacija i prometa BIH vezano za postupak homologacije za trolejbuse, ili izuzeća iz postupka, na koji je dat odgovor da je : «Prema Članu 9. tačka 73) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BIH – ZOBS, («Službeni glasnik BiH» broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) «Trolejbus motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje, osim sjedišta za vozača, ima više od 8 sjedišta (kategorija i koje, radi napajanja motora električnom energijom ima kontakt s električnim provodnikom», te da je propisano da «Obavezi homologacije podliježu cestovna motorna i priključna vozila obuhvaćena kategorizacijom vozila prema UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) propisima, koji je sastavni dio Pravilnika o homologaciji.»
U « KATEGORIZACIJI VOZILA ZA HOMOLOGACIJU» prema UN ECE, ako se primjeni Član 9. tačka 73) ZOBS-a BIH trolejbus je u svrstan u Kategoriju M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju više od 8 sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t. U prilogu 1. dajemo kopiju priloga 2 ( korištena vozila) iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine), iz kojeg se može vidjeti da je trolejbus uvršten u Pravilnik, te da se kod homologacije primjenjuju odredbe za autobuse. Firma koja je ovlaštena da vrši postupak homologacije je dostavila dokumentaciju Ministarstvu komunikacije i prometa BiH i čeka se saglasnost da se u određenim elementima izvrši izuzeće trolejbusa iz homologacije.Izuzeće se prije svega odnosi na propise koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, jer je trolejbus električno vozilo i u svijetu se tretira kao ekološki čisto vozilo.

KJKP «Gradski saobraćaj» je 2010. godine izvršilo nabavku 15 trolejbusa istog tipa i nije bilo nikakvih prepreka niti smetnji i ista su u saobraćaju i danas.

Kod donošenja Odluke o prihvatanju ponude dobavljača Čipić GmbH i zaključenja Ugovora o nabavci trolejbusa KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo nije raspolagao sa podacima vezanim za problem homologacije. Po dobijanju saglasnosti i dostavljenog rješenja o homologaciji vozila će biti registrovana i uključena u javni prijevoz putnika.

Prema članu 6. pomenutog Sporazuma KJKP Gras je bio obavezan formirati komisiju za prijem isporučenih vozila koja će napraviti „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila “ i isti dostaviti predstavnicima Ministarstva saobraćaja.

Do danas od Komisije za prijem isporučenih vozila, Ministarstvo saobraćaja nije zaprimilo „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila“.

Na traženje Ministarstva da se dostavi Zapisnik o prijemu vozila po osnovu Sporazuma o nabavci trolejbusa i autobusa za JGPP „ dopisom br: 6458 od 18.05.2015.godine koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dao sljedeće obrazloženje :
„Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, ali isti nisu isporučeni GRAS-u obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa ( Majdanska bb ) i da izvrši homologaciju svih trolejbusa i dostavi rješenje o homologaciji za svako vozilo. Kako do danas nije izvršena homologacija, isporuka i preuzimanje trolejbusa nije izvršeno tako da nismo u mogućnosti dostaviti «Zapisnik o prijemu isporučenih vozila».Procedure homologacije nisu završene iz razloga što vozila nisu porijeklom iz EU, kao i nedefinisanosti procedura za homologaciju trolejbusa u Pravilniku o homologaciji. Postupak odobravanja homologacije za 9 trolejbusa koji su dopremljeni u Sarajevo je predat Ministarstvu komunikacija i prometa BIH „.
Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja je od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljena kopija Rješenja br: UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine ( Prilog 2) kojim se odobrava zahtjev za izuzeće iz postupka homologacije 15 ( petnaest ) motornih vozila trolejbusa, KAO OSNOVAN .
To su trolejbusi sa sljedećim brojeva šasije :
1. 698420011 950 203;
2. 698420011 950 204;
3. 698420011 950 205;
4. 698420011 950 206;
5. 698420011 950 207;
6. 698420011 950 208;
7. 698420011 950 209;
8. 698420011 950 210;
9. 698420011 950 211;
10. 698420011 950 212;
11. 698420011 950 213;
12. 698420011 950 214;
13. 698420011 950 215;
14. 698420011 950 216;
15. 698420011 950 218.

Vozila moraju proći postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja vozila kod organizacije za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa za homologaciju pojedinačnih vozila, nakon čega će vozila biti registrovana i uključena u saobraćaj.

Što se tiče drugog dijela pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu, razdjel Ministarstva saobraćaja na poziciji ekonomski kod 615400, subanalitika EAU018 – Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP su bila planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM (izvori finansiranja: 100.000,00 KM - budžetska sredstva, 1.400.000,00 KM - kreditna sredstva Razvojna banka).
U 2014. godini sredstva su izvršena u iznosu od 333.408,76 KM. Od ukupno realizovanog iznosa sredstva u iznosu od 100.000,00 KM se odnose na „Finansiranje troškova carina, poreza i ostalih dadžbina prilikom uvoza 30 rabljenih autobusa – Turska donacija“ ( izvor budžetska sredstva), a sredstva u iznosu od 233.408,76 se odnose na „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“ ( izvor kredit Razvojna Banka).
Sredstva u iznosu od 1.166.591,24 KM iz kredita Razvojne Banke su prenesena u Budžet Kantona Sarajevo za 2015. godinu.

U 2015. godini iz kredita Razvojne banke su plaćena sredstva u iznosu od 818.184,90 KM za „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“. Preostala sredstva na ovoj poziciji su 348.415,10 KM.

U skladu sa tačkom 19. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-6161-17.1/15 od 16.04.2015. godine, kojim se tražilo od KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo da dostavi Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo kompletnu informaciju o provedenim tenderima iz 2014. godine o nabavci 15 zglobnih trolejbusa i 10 zglobnih autobusa, KJKP“ Gras „ d.o.o. Sarajevo je dopisom br: 6458 od 18.05.2015. godine, koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine, dao sljedeće izjašnjenje:

Postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa

Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo su, po okončanju provedenog postupka javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa, u skladu sa članom 5. Sporazuma o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» kojim je definisano da će Ministarstvo saobraćaja finansijska sredstva izdvojena za ovu namjenu isplatiti na račun KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo po okončanju procedure javne nabavke i odobravanja « Zapisnika o pregledu procedure javne nabavke » i odobravanja «Zapisnika o pregledu ispunjenja ugovornih uslova», dostavljene kopije tenderske dokumentacije za provedeni postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa.

Odlukom Uprave preduzeća broj 17/270 od 26.12.2014.godine, dato je odobrenje za ponovno pokretanje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.Predmetni postupak je proveden kao pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje ponuda.KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dva puta pokretao postupak javne nabavke roba 10 rabljenih zglobnih autobusa namjenjenih za gradski prijevoz putnika, po otvorenom međunarodnom postupku, međutim oba postupka su otkazana-poništena iz razloga što ni u jednom postupku nisu dostavljene prihvatljive ponude.

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja je u skladu sa ZJN upućen ponuđačima koji su na prethodna dva neuspjela postupka dostavili ponude ( Sejari Sarajevo, N&G plus d.o.o. Tuzla, Čipić GMbH Siegen, Njemačka), a radi osiguranja bolje konkurencije, poziv na pregovarački postupak upućen je i firmama Globus d.o.o. Maribor, Slovenija, Makrotehna d.o.o. Maribor, Slovenija i Basco SRL, Comaco,Italija.

Komisija KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirana od strane generalnog direktora, konstatovala da je u utvrđenom roku primljena ponuda ponuđača:N&G PLUS d.o.o. Tuzla te da je ponuđač N&G PLUS d.o.o. Tuzla dostavio tražene dokumente neophodne za kvalifikaciju kao i početnu ponudu.

Gore pomenuta Komisija je nakon analize izvještaja o pregledu ponuđenih vozila od strane stručne komisije KJKP „ Gras „ d.o.o. Sarajevo, odabrala 10 vozila koja su prihvatljiva i uputila zahtjev ponuđaču N&G PLUS d.o.o. Tuzla za nastavak pregovora.

Dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla je, do dana 05.05.2015. godine, izvršio isporuku 5 ugovorenih autobusa. Generalni direktor KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirao je Komisiju koja je imala zadatak da izvrši pregled 5 zglobnih rabljenih autobusa i utvrdi da li su ista isporučena u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji. Komisija je pristupila pregledu, i konstatovala da su isporučena 2 vozila manje snage, o čemu je obavijestila Generalnog direktora / Upravu preduzeća. Upućuje se zahtjev dobavljaču da otkloni nedostatke koje je Komisija uočila kod prvog pregleda vozila, što je dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla» i učinio. Komisija ponovo pristupa pregledu 5 autobusa, te konstatuje da su otklonjeni svi nedostaci, dokumentacija koja prati autobuse dostavlja se službama, vozila se registruju i uključena su u saobraćaj, Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine ( Prilog 3).

Kako je sa dobavljačem N&G Plus d.o.o. Tuzla zaključen Anex ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa, autobusi su dopremljeni u Sarajevo, isporuka autobusa po Anex-u ugovora nije izvršena obzirom da je dobavljač preuzeo obavezu da vozila isporuči sa završenom dokumentacijom do registracije (carinjenje, homologacija i dr.). Zapisnik za 5 zamjenskih autobusa dostaviće se nakon isporuke i pregleda autobusa. Dokumentacija koja se odnosi na potpisivanje Anex-a Ugovora i doznačavanje sredstava za isporuku autobusa, koja su zamijenjena, dostavljena je Ministarstvu saobraćaja, dopisom broj: 5604 od 29.04.2015. godine.

Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja su od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljene kopije potvrda CENTRA MOTOR ŠIROKI BRIJEG o postupku drugostupanjske homologacije za pregledana i ispitana vozila ( autobuse ) kategorije M3 a to su sljedeća vozila:

1. Potvrda broj: 04-03-1162/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100475, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

2. Potvrda broj:04-03-1163/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100473, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

3. Potvrda broj:04-03-1164/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine ; za vozilo kategorije M3 marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100472, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE 36;

4. Potvrda broj:04-03-1165/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine , za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022585, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

5. Potvrda broj:04-03-1166/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022583, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36.

Ovim potvrdama se potvrđuje da vozila ( autobusi ) zadovoljavaju sve zahtjeve ECE pravilnika R36.03-HOMOLOGACIJA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S OBZIROM NA NJIHOVE OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE.Dokumentacija koja potvrđuje gore navedeno nalazi se u tvrtci CENTAR MOTOR d.o.o.Široki brijeg. Ova potvrda služi za potrebe prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Ove potvrde dostavljamo u prilogu br.4. Pomenutim vozilima je izvršena registracija i u saobraćaju su od marta 2015.

Ostalih 5 vozila: prema našim saznanjima vozila su dovezena u Sarajevo izvršena je homologacija i carinjenje. U KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo očekuju dokumentaciju kao potvrdu navedenoga.

Kopiju Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa, dostavljenog od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo , po traženju Ministarstva dopisom broj: 04-27-31-I/15 od 08.04.2015. godine, dostavljamo u prilogu br.5.

Također na Vaše traženje dostavljamo i Kopiju Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopiju Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i Anex-a Ugovora br: 1886 od 06.02.2015. godine ( Prilog 6).

Prilog 1. Izvod iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine;

Prilog 2. Kopija Rješenja br:UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine;

Prilog 3. Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine);

Prilog 4. Kopije Potvrda od CENTRA MOTOR Široki brijeg;

Prilog 5. Kopija Izvještaja KJKP „Gras „ d.o.o Sarajevo, o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa;
Prilog 6. Kopija Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopija Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i kopija Anex-a Ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa.

Bibija Kerla

" U Kantonu Sarajevo postoji 50 pacijanata kojima su transplatirani organi. Tim pacijentima je u ograničenoj Odluci o pozitivnoj i magistralnoj listi Kantona Sarajevo onemugućeno primanje neophodnog lijeka. Postoji li mogućnost da se ovim pacijentima p
Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180 mg i 360 mg i Sirolimus tablete 1 mg.
Na osnovu informacija koje smo dobili od Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH zastoj u snabdjevanju sa ovim lijekovima nije evidentiran.

Odlukom o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/16, 46716)-A lista lijekova Kantona Sarajevo u potpunosti sadržava sve lijekove koji su sastavni dio Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, jer je obligatorna za kantone i sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Na toj listi lijekova su i lijekovi ciklosporin kapsula 25 mg i azatiorin tablete 50 mg koji se koriste u prevenciji odbacivanja transplantata.
Što se tiče B liste lijekova, ista je sačinjena prema finansijskim mogućnostima Kantona Sarajevo. Sa B liste je brisan jedino lijek calcitriol kapsule 0,25 mcg jer ga finansira Fond solidarnosti Federacije BiH u dozi od 2-4 kapsule po jednoj dijalizi, što je i utvrđena i adekvatna doza za ovaj lijek.
Dakle svi lijekovi koji se koriste kao imunosupresivi i koji se kontiunirano koriste u terapiji radi spriječavanja odbacivanja presadka su obezbijeđeni pacijentima, te se ne može reći da su, donošenjem Odluke o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo ugroženi životi ovih pacijenata.
Napominjemo da se ovom ministratsvu obratilo i Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH sa zahtjevom da se bolesnicima kojima je izvršena transplantacija organa osiguravaju svi potrebni lijekovi, ali nije navedeno koji lijekovi. S tim u vezi Ministartsvo zdravstva je tražilo od ljekara sa Klinike za dijalizu i Klinike za nefrologiju informaciju o tome koji u lijekovi potrebni za ove boelsnike, a nisu uvršteni na listama. Do danas nije dostavljen traženi odgovor.
Ministarstvo zdravstva i Komisija za lijekove su stava da određene izuzetke i specifičnosti u upotrebi lijekova nije moguće definisati Odlukom i Listom lijekova, te da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa konzilijem ljekara treba definisati potrebne izuzetke i specifičnosti i omogućiti članovima Udruženja dužu upotrebu pojedinih lijekova nego što je to propisano Smjernicama.

U isključivoj nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da omogući pacijentima dužu upotrebu lijeka od propisanog, o čemu ćemo ponovno obavijestiti Zavod.

Odgovor prilog:
20. aprila je bio međunarodni dan buke. Pitam odgovorne šta se uradilo taj dan, pogotovo ako imamo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu ima 120 miliona osoba sa teškim oštećenjem sluha, kakav je nadzor buke u Kantonu Sarajevo? Da li se m
Odgovor:

ODGOVOR:
Kanton Sarajevo ima dugogodišnje iskustvo u primjeni regulative za zaštitu od buke. Imajući u vidu značaj zaštite od buke koja predstavlja specifični zagađivač okoliša koji utiče na zdravlje stanovništva, Skupština Kantona je 1999. godine donijela Zakon o zaštiti od buke. Od tada, na osnovu iskustava koji su ukazivali na probleme za efikasnije provođenje zakona, donesen je 2007. godine novi Zakon, a nakon što je usvojen i po prvi put federalni propis, 2013. godine, urađen je cijeloviti Zakon o zaštiti od buke 2016. godine. Ova činjenica govori da se kontinuirano pronalaze rješenja kako bi se preventivnim mjerama minimizirala buka koja nastaje usljed različitih ljudskih aktivnosti (saobraćaj, industrija, zabava, zanatstvo, sport i sl.). Da bi se rješavali problemi buke potrebno je vršiti koordinisan napor nadležnih institucija i organa, pojačan inspekcijski nadzor sa upošljavanjem dodatnih kadrova, institucionalno osnaživanje i tehnološko osavremenjivanje.
U Kantonu Sarajevo najčešći uzroci povećanja nivoa buke su industrijski pogoni, avioprevoz, tramvajski saobraćaj, željeznica, dotrajala i bučna vozila, a u objektima loša izolacija i dotrajalost instalacija. U novije vrijeme zbog porasta temperature sve više je problema sa bukom od klima uređaja, a nisu zanemarivi ni uticaji od alarmnih uređaja, prekomjerne upotrebe sirena, oglašavanja putem reklamnih vozila, a naročita je izražena buka od motocikla u kasnim večernjim satima.
Kanton Sarajevo nema kontinuirani monitoring vanjske buke, ali se vrše periodična mjerenja u funkciji, praćenja stanja, komparacije sa prethodnim mjerenjima i sagledavanje trenda. Iako su u 2000. godini vršena mjerenja na tri lokacije u centru za koje su postojali rezultati 1991. godine, i tom prilikom je konstatovan porast buke između 10 i 15 dBa.
Takođe, su 2009. godine vršena kontrolna mjerenja u blizini industrijskih objekata i aerodrama, a urađena je i karta buke za centralni dio grada. Sva mjerenja dokazuju da se problemi sa bukom mogu tehnički efikasno eliminisati. Najkorisnije je detaljnim kartama buke predstaviti stanje i promjene koje se mogu pratiti, prognozirati i provjeriti efikasnost svih raspoloživih mjera, kao i zahvate u prostoru, naravno, u skladu sa Zakonom, a na osnovu evropskih iskustava.
Za razliku od evropskih zemalja kod nas buka ima manji prioritet u odnosu na ostale zagađivače, i uglavnom se tretira buka koja potiče iz pojedinačnih pogona i postrojenja, dok se ukupnoj buci u prostoru posvećuje nedovoljna pažnja. To pokušavamo promijeniti donošenjem Zakona koji je usklađeniji sa Direktivom i gdje je dat veći akcenat monitoringu i izradi strateških karata buke za što može poslužiti, uz dodatno izdvajanje, i savremena informatička oprema koju smo nabavili Zavodu za planiranje za prognoziranje promjena u kvalitetu zraka. Intenzivan nadzor se vrši kroz izdavanje okolinskih dozvola u kojima se nalažu mjerenja buke od industrijskih djelatnosti i uticaj na susjedne objekte, propisuju se mjere i rade stručna mišljenja za uslužne i zanatske, ugostiteljske djelatnosti unutar stambeno-poslovnih objekata, a i inspekcija nalaže mjerenja putem ovlaštenih institucija. Do sada je to bila firma «Dvokut» koja je imala ovlaštenje po Zaključku Vlade Kantona, a sada će to obavljati sva pravna lica koja su akreditirana i imaju međunarodni standard 17025.
Što se tiče buke na radnom mjestu, Zakon o zaštiti od buke se ne primjenjuje u tim slučajevima nego se ista reguliše Zakonom o zaštiti na radu. S obzirom na zastarjelost tih propisa, može se uočiti da je materija prevaziđena i da je potrebno ažurirati.

MINISTAR

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh.

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“, br 66/13), u kojim je predviđeno da vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na dobrima od općeg interesa dužni su vršiti svoja prava u skladu sa načinom upotrebe i korištenja, propisanim posebnim zakonima. Čl. 166. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 67/13), ograničava promet nekretnina u zaštićenim prirodnim vrijednostima na način da, vlasnik koji namjerava tu nekretninu prodati dužan je najprije ponuditi Vladi kantona.

Pored navedenog odredbe čl. 44. Zakona o građevinskom zemljištu regulišu da općinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno zemljište radi izgradnje građevina uz pravičnu naknadu i to shodno čl. 45. istog Zakona na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, pod

uslovima i na način i u postupku propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima. Pored svih traženja, koje je ovo Ministarsvo poduzelo vezano za navedenu problematiku, do sada nemamo nikakvih saznanja vezano za način sticanja zemljišta i prava građenja na predmetnom lokalitetu.

Naime dana 16. 12. 2014. godine, ovaj organ je dobio obavijest od Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, da je na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ , koje je istovremeno vodozaštitna zona započeta izgradnja stambenih objekata. U navedenoj obavijesti stoji, između ostalog, da je Ustanova za zaštićena područja zatražila inspekcijski nadzor od strane urbanističko građevinske inspekcije općine Ilidža, koja ih je informisala da se radovi odvijaju prema izdatim odobrenjima za građenje, te da su radovi propisno prijavljeni.

Nakon navedenog, ovo Ministarstvo je poduzelo aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti radi utvrđivanja činjenica u pogledu zakonitosti predmetnih radova, odnosno obustavi istih. Naime, dana 22. 12. 2014. godine Općina Ilidža je obaviještena od strane ovog Ministarstva da se predmetni radovi izvode u drugoj zaštićenoj zoni utvrđenoj Zakonom o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, što je suprotno odredbama ovog Zakona, kao i Zakona o zaštiti prirode FBiH, Zakona o vodama FBiH, Zakona o vodama Kantona Sarajevo kao i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u „Sarajevskom polju“. Istodobno je obaviještena i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, o izvođenju ovih radova i činjenici da općinska građevinska inspekcija nije izvršila nadzor nad zakonitošću izdatih urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tj. nije izvršila nadzor u skladu sa odredbama čl. 159. Zakona o prostornom uređenju, te je zatraženo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Dana 26. 12. 2014. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije, poslao nam je obavijest da je poduzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti, te da će nas blagovremeno informisati o utvrđenom.

Dana 20. 01. 2015. godine, Općina Ilidža, dostavila nam je informaciju da se radovi izvode prema izdatim rješenjima o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje, te nam je u prilogu dostavila navedena rješenja. Uvidom u ista ovaj organ je utvrdio da su urbanističke saglasnosti izdate u suprotnosti sa odredbama čl. 79. 80. i 81. Zakona o prostornom uređenju. Naime, za navedeno područje ne postoji usvojena provedbena planska dokumentacija, što je imalo za obavezu pribavljanje stručnog mišljenja nosioca izrade plana, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti kao jednog od preduslova izdavanju odobrenja za građenje. Iz navedenog proizilazi da su doneseni akti NIŠTAVI, jer su u suprotnosti sa odredbama materijalnog propisa, te odredbama člana 135. Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 i 4/11), kojim je utvrđena obaveza donošenja Prostornog plana posebnog obilježja. Analizom dokumentacije, kojom je raspolagao ovaj organ, utvrđeno je da je prilikom donošenja rješenja za predmetne radove, Općinski organ zanemario i odredbe čl. 15. Zakona o zaštiti prirode („Sl. novine Federacije BiH“, br. 66/13), kojim je propisana zabrana promjene namjene zemljišta na zaštićenom području, a koja nije u skladu sa dokumentima prostornog uređenja. Pored navedenog, prema odredbama Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 16/06, 36/09 i 06/10-Prečišćeni tekst) navedeni lokalitet nalazi se u drugoj zoni zaštite, u kojoj nije predviđena nikakva stambena izgradnja. Aktom broj: 05-23-30769-1/14 III od 27. 01. 2015. godine, Općina Ilidža je obaviještena o utvrđenim nedostacima, te je naglašena potreba da se preispitaju donesena rješenja i obustave sve aktivnosti na navedenom lokalitetu.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 10. 03. 2015. godine, na naše traženje, a shodno zaključku sa sastanka održanog 05. 03. 2015. godine, sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uputila molbu za inspekcijski nadzor federalnog inspektora zaštite prirode na lokalitetu Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, o čemu nemamo povratnu informaciju. Razlog za navedeno traženje je taj što Kantonalna uprava nema zaposlenog na poslovima zaštite prirode.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-Inspektorat urbanističko građevinske, ekološke i komunalne inspekcije- je dana 22. 04. 2015. godine, informisala ovaj organ o poduzetim aktivnostima vezano za predmetnu izgradnju. Naime, odredbama čl. 159. stav 3. tačka 3. Zakona o prostornom uređenju, propisano je da ...kantonalni urbanističko građevinski inspektor vrši nadzor nad radom općinskih urbanističko-građevinskih inspektora i pruža pomoć u radu, zbog čega su donesena rješenja koja se odnose na postupak kontrole pravosnažnih upravnih akata donijetih za objekte u izgradnji i postupak kontrole upravnih akata za objekte za koje postoje saznanja da je odobravanje građenja u toku. Ovaj organ nema povratnu informaciju o postupanju općinskih urbanističko-građevinskih inspektora.

Napominjemo da smo, dana 22. 07. 2015. godine, uputili urgenciju odnosno zahtjev, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, s ciljem povratnog informisanja o preduzetim aktivnostima vezano za opisanu problematiku. Po prijemu informacije o ovom pitanju naknadno ćemo vam je dostaviti.

M I N I S T A R

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh

Inicijativa "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:
Ministarstvo saobraćaja je analiziralo navedenu inicijativu za povećanjem stepena sigurnosti i podržava istu.
U okviru svojih redovnih aktivnosti Ministarstvo razmatra navedene kao i druge aspekte za povećanjem bezbjednosti svih vidova saobraćaja, kako drumskog tako i pješačkog. Postavlja se vertikalna i horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija - semaforski uređaju, znakovi upozorenja i ograničenja brzine u blizini škola, ugrađuju se izdignuti ivičnjaci i dr."

Ostatak odgovora u prilogu.

"Kako ostvariti pravo kod Zavoda zdravstvenog osiguranja ukoliko postoje neizmirene obaveze u prethodnom periodu?"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dana 11.05.2015.godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Obzirom da nismo dobili odgovor, upućena je urgencija dana 28.05.2015.godine a zatim ponovna urgencija 11.06.2015.godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 17.06.2015.godine zaprimilo odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji u prilogu dostavljamo.

M I N I S T R I C A
Prim.dr Emira Tanović-Mikulec

„Zašto JU Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"
Odgovor:

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je u sklopu primopredaje sa dosadašnjim ministrom zdravstva dobila između ostalog i kopiju akta upućenog Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 01-01-1194-3/14 od 11.12.2014.godine kojim JU Apoteke Sarajevo ukazuju na problem nedovoljno definisanog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo,
Na osnovu tog akta, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo akt broj 10-37-5154/15 od 31.3.2015.godine kojim je traženo da se svi Ugovori o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima Kantona Sarajevo dopune ili Anexom ugovora detaljno definišu na obostrano zadovoljstvo kako potpisnika ugovora tako i na zadovoljstvo osiguranika Kantona Sarajevo, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.
Naime, na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i tačke XIII st. 3. i 4. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/09), po prethodno pribavljenim mišljenjima zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdilo Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ br. 34/13, 90/13 - Izmjene i dopune)
Pomenutom metodologijom su bliže utvrđeni kriteriji i mjerila koji predstavljaju obavezni minimalni polazni osnov za ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite s ciljem ujednačavanja uslova u korištenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i zaključivanja ugovora između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove odnosno privatnog zdravstvenog radnika.
Tačkom XIV jasno su definisani elementi ugovora, a u prilogu br.1 Aneks 3D dat je model ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima kantona a prema našim saznanjima Ugovori koje je Zavod zdravstvenog osiguranja dostavio pružaocima farmaceutskih usluga nisu u potpunosti usklađeni sa navedenom metodologijom.
Neusklađenost Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i svih pružalaca farmaceutskih usluga na istovjetan način, najviše su osjetili osiguranici Kantona Sarajevo a posebno JU Apoteke Sarajevo jer ova ustanova je četiri mjeseca ukazivala na nedorečenost i nedovoljnu definisanost određenih stavki ugovora.
Usljed nepotpisivanja Ugovora, ova ustanova je neopravdano isključena i iz mogućnosti primjene elektronskih recepata a da se pri donošenju takve odluke nije vodilo računa da je JU Apoteke Sarajevo najveća zdravstvena ustanova za izdavanje lijekova na području Kantona Sarajevo sa svojih 40 ogranaka ravnomjerno raspoređenih po čitavom kantonu te da trebaju biti uključeni i u projekat elektronskih recepata na jednak način kao i druge privatne apoteke i privatne zdravstvene ustanove.
Na inicijativu JU Apoteke Sarajevo, dana 07.04.2015.godine održan je sastanak na kojem je postignut dogovor o uključivanju poslovnih jedinica ove ustanove u sistem elektronskih recepata, tako da od 08.04.2015.godine isti funkcioniše.
Odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01-4-5319 od 3.4.2015.godine, na zastupničko pitanje ne možemo vam proslijediti s obzirom da je isti pisan prije pomenutog sastanka i ne odražava ažurne i precizne informacije.

Mirza Čelik

Smjena Upravnih odbora
Odgovor:

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.

Odgovor prilog:
"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."
Odgovor:

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim vozilima, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/14).
Prilikom primjene Odluke ukazala se potreba da se pojedine odredbe Odluke izmijene odnosno dopune.
Pravna rješenja:
U članu 1. izvršena je izmjena člana 4. tačka b) Odluke, a koja se odnosi na boju fijakera, tako da svi budu jednoobrazni, kao i tačke h) kojom je preciznije formulisan izgled i način kopčanja nepropusne tamnozelene vreće (za izmet) za konje sa jedne strane i fijaker sa druge strane.

U članu 2. izmijenjen je član 10. stav (2) Odluke, tako da je jasnije definisana obaveza vozača fijakera u pogledu održavanja fijakera, konja i stajališta, kao i stav (4) tako da je precizno definisan broj lica koji se može prevoziti fijakerom.
U stavu (3) dodaju se novi st. (6) i (7) kojim je detaljnije formulisana obaveza vozača fijakera u pogledu čišćenja vreće za konjski izmet, te utvrđena obaveza općine na čijoj teritiriji se odvija prijevoz fijakerom, da svojim propisom utvrdi način odlaganja pomenutog otpada, kao i mjesto odlaganja istog.

U članu 3. izmijenjen je stav (2) člana 15. Odluke tako što je precizno navedeno koji inspektori vrše inspekcijski nadzor.

Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja, koja je upravitelj u zaštičenim područjima Kantona Sarajevo, uključujući i Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ u okviru čijih granica se i obavlja fijakerski saobraćaj, nadzornici prirode, prilikom vršenja neposrednog nadzora uočili su na terenu neke nedostake Odluke, te su u tom smislu podnijeli inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima.
Cijeneći da se radi o opravdanim primjedbama Ministarstvo saobraćaja je pokrenulo proceduru izrade izmjena i dopuna Odluke, te je u tom smislu zatražilo prijedloge i drugih zainteresiranih subjekata, od kojih su stav dostavili:
- Općina Stari grad Sarajevo – Služba za komunalne poslove (akt broj: 13-05-8149/15 od 31.12.2015. godine) prema kojem nema primjedbe na postojeću Odluku;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (akt broj:01-04-3-18901 od 28.12.2015. godine) takođe konstatovalo da nema prijedloga i sugestija na tekst Odluke;
-Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ( akt broj: 05-05-31942/15 RA od 17.12.2015. godine) u potpunosti podržava inicijativu Kantonalne javne ustanove za zaštičena područja;
- Kantonalna javna ustanova za zaštičena područja (akt broj: 92-2/15 od 10.04.2015. godine) predlaže izmjenu člana 4., 10. i 15. Odluke, a što je u potpunosti opravdano.

U toku izrade prijedloga izmjena i dopuna Odluke pribavljena su mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo. Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo.
Kompletan materijal je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i dalje postupanje. Vlada Kantona Sarajevo je na 46. sjednici održanoj 16.06. 2016. godine donijela zaključak broj 02-05-21278-1/16 o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u smislu prethodno navedenog odnese odluku u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona.

Odgovor prilog:
Tražim od Ministarstva saobračaja -Direkcije za ceste da mi dostave informaciju koliko ima nelegalno postavljenih bilborda ....
Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10 i 66/13) i lokacijama predviđenim Elaboratom “Reklamni panoi na području Kantona Sarajevo“ usvojenim Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-6614-12/06 od 15.03.2006.godine i prema novom Elaboratu usvojenom na 30. sjednici Općinskog vijeća Ilidža dana 27.08.2015.godine, izdala je odobrenja za slijedeće korisnike:

- EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo ukupno 5 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2 i 6 reklamnih panoa tipa "city light poster" reklamne površine 2 m2 .

- AUMENTO d.o.o. Sarajevo ukupno 17 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

- METROMEDIA d.o.o. Sarajevo ukupno 4 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

Odgovor prilog:
„tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije,kao i u ulici Prve samostalne brigade"
Odgovor:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Za postavljanje posebnih objekata potrebno je da nadležni upravitelj ceste dostavi projekat saobraćajne signalizacije za navedene ulice Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo na saglasnost, a koji bi trebao da obuhvati i mjere za smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je ”zona u kojoj je brzina kretanja ograničena”(III-26), “ djeca na cesti” ( I-20 ) ili ( III- 8 ), pješaci na cesti ( I – 21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila.
Troškovi izrade projekta, odnosno elaborata kao i postavljanje posebnih objekata pada na teret upravitelja ceste.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju drumski jastuci, umjetna ulegnuća, kraća suženja puta i cestovne kapije.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju optičke bijele crte, zvučne i vibracijske trake, te vrši bojenje markiranih dijelova puta.
Potrebno je za cijele navedene ulice dostaviti saobraćajni projekat Ministarstvu na saglasnost.
S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr.sc.Mujo Fišo

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku i
Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi novog teksta Zakona.

Inicijativa vezana za Zakon o obrazovanju odraslih.
Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020., a koji se pominju obrazloženju Zastupničke inicijative.
Rok za dostavljanje pomenutog Izvještaja sa prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih je 30. maj 2015. godine, nakon čega će materijali biti upućeni Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo radi donošenja.

Elvedin Okerić

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.

Semir Halilović

" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju p
Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Semir Halilović, dajemo slijedeći odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je 16.09.2016 godine objavila poziv broj: 02-05-27548-3.2/16 u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo nastala do 31.12.2013. godine, u kojem je navedeno da će se isplata vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa 5.000.000 KM, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim zahtjevima u 2015. godini za zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi, a sve prema protokolisanom redoslijedu prijema zahtjeva.

Vlada Kantona Sarajevo je u skladu za pozivom broj: 02-05-27548-3.2/16 od 16.09.2016 godine isplatila 5.000.000 KM po zaključenim Anex I i Anex II Ugovora o vansudskoj nagodbi.

Isplata sudskih izvršnih odluka u 2017 godini vršit će se u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku po hronologiji kako su zaprimana u Union banci d.d Sarajevo kod koje se vodi centralna evidencija izvršnih sudskih odluka, a sve u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za tu namjenu.

Odgovor prilog:
" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju p
Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Semir Halilović, dajemo slijedeći odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je 16.09.2016 godine objavila poziv broj: 02-05-27548-3.2/16 u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo nastala do 31.12.2013. godine, u kojem je navedeno da će se isplata vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa 5.000.000 KM, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim zahtjevima u 2015. godini za zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi, a sve prema protokolisanom redoslijedu prijema zahtjeva.

Vlada Kantona Sarajevo je u skladu za pozivom broj: 02-05-27548-3.2/16 od 16.09.2016 godine isplatila 5.000.000 KM po zaključenim Anex I i Anex II Ugovora o vansudskoj nagodbi.

Isplata sudskih izvršnih odluka u 2017 godini vršit će se u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku po hronologiji kako su zaprimana u Union banci d.d Sarajevo kod koje se vodi centralna evidencija izvršnih sudskih odluka, a sve u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za tu namjenu.

Odgovor prilog:
" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da realizacija dva navedena elaborata iziskuje znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na realizaciji predmetnih elaborata, koji će se rješavati po prioritetima, a u skladu sa rapoloživim finansijskim sredstvima.

Smatramo da je pokrenuta inicijativa opravdana, te da će mjere na ralizaciji predloženih aktivnosti, biti preduzete u skladu sa dostupnim finansijskim sredstvima.

Do tada, policijski službenici ovog Ministarstva će preduzimati zakonom propisane mjere i radnje prema svim nesavjesnim vozačima, koji ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju u pomenutim ulicama, te time direktno ugrožavaju pješake, a naročito djecu.

Odgovor prilog:
Inicijativa za Ministarstvo zdravstva KS
Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja.
Hitnim stanjima smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja liječničke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje (invalidnost) ili po život pacijenta.
Određene zdravstvene ustanove su svojim internim aktima omogućile prednost određenim kategorijama.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je saglasno sa predloženom inicijativom da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slućajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, te će u tom smislu izvijestiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolnice o obavezi provedbe navedene inicijative.
Vezano za ugradnju elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja obavještavamo Vas da je predloženu inicijativu ovo ministarstvo dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se izjasne o mogućnostima primjene uvođenja elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja sa brojevima u svim domovima zdravlja, a o čemu ćemo izvijestiti uvaženog zastupnika Semira Halilovića po dostavljenom mišljenju.

Odgovor II
Vezano za pokrenutu inicijativu Ministarstvo zdravstva je istu dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na stručno mišljenje.
Menadžment JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu razmatrao na Stučnom vijeću ustanove, održanom dana 03.03.2016 godine, i tom prilikom su jednoglasno donijeli zaključak da predloženi sistem uvođenja reda čekanja nije primjeren niti potreban u sistemu pružanja zdravstvene zaštite unutar zdravstvenih ustanova, tačnije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naime, uvođenje elektronskog sistema sa brojevima bi učinio besmislenim trijažu kao jednu od jako bitnih procedura u pružanju zdravstvene zaštite, a koja se redovno provodi, te bi urušio sistem naručivanja pacijenata koji se trenutno primjenjuje, kako ovdje tako i svugdje u svijetu.
Ministarstvo zdravstva nakon što je detaljno razmotrilo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mišljenja je da bi se upravo uvođenjem elektronskog sistema sa brojevima narušio princip naručivanja pacijenata po sistemu porodične medicine.
Odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj 01-03-1956-2/16 dostavljamo u prilogu akta kako bi se detaljno sa istim upoznali.

Inicijativa za Ministarstvo zdravstva KS
Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja.
Hitnim stanjima smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja liječničke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje (invalidnost) ili po život pacijenta.
Određene zdravstvene ustanove su svojim internim aktima omogućile prednost određenim kategorijama.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je saglasno sa predloženom inicijativom da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slućajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, te će u tom smislu izvijestiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolnice o obavezi provedbe navedene inicijative.
Vezano za ugradnju elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja obavještavamo Vas da je predloženu inicijativu ovo ministarstvo dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se izjasne o mogućnostima primjene uvođenja elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja sa brojevima u svim domovima zdravlja, a o čemu ćemo izvijestiti uvaženog zastupnika Semira Halilovića po dostavljenom mišljenju.

Odgovor II
Vezano za pokrenutu inicijativu Ministarstvo zdravstva je istu dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na stručno mišljenje.
Menadžment JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu razmatrao na Stučnom vijeću ustanove, održanom dana 03.03.2016 godine, i tom prilikom su jednoglasno donijeli zaključak da predloženi sistem uvođenja reda čekanja nije primjeren niti potreban u sistemu pružanja zdravstvene zaštite unutar zdravstvenih ustanova, tačnije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naime, uvođenje elektronskog sistema sa brojevima bi učinio besmislenim trijažu kao jednu od jako bitnih procedura u pružanju zdravstvene zaštite, a koja se redovno provodi, te bi urušio sistem naručivanja pacijenata koji se trenutno primjenjuje, kako ovdje tako i svugdje u svijetu.
Ministarstvo zdravstva nakon što je detaljno razmotrilo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mišljenja je da bi se upravo uvođenjem elektronskog sistema sa brojevima narušio princip naručivanja pacijenata po sistemu porodične medicine.
Odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj 01-03-1956-2/16 dostavljamo u prilogu akta kako bi se detaljno sa istim upoznali.

Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog če
Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu

Odgovor prilog:
"Tražim da mi Ministarstvo zdravstva KS dostavi podatke o zapošljavanju u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS za period od 2007 pa sve do marta 2015. godine..."
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj:10-05-31662/15 od 11.01.2016 godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na izjašnjenje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ovom ministarstvu dostavio odgovor na zastupničko pitanje aktom broj 01-05-379-2/16 od 28.01.2016 godine, koji u prilogu dostavljamo.

Odgovor prilog:

Mario Vukasović

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.
Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.
Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.

"Obzirom da sam od Ministarstva zdravstva KS dobio odgovor na postavljeno pitanje ko su članovi komisije za lijekove KS, interesuje me da li je neko od članova komisije ili njegov/njen supružnik ili neko od bliže porodice ujedno i vlasnik apoteke?"
Odgovor:

O D G O V O R

Iz službene evidencije Minsitarstva zdravstva Kantona Sarajevo dostavljamo podatke da je Prof.dr Fahir Bečić,mr ph, član Komisije za lijekove Kantona Sarajevo osnivač PZU „Gral“ sa sjedištem u ul. Dejzina Bikića do broja 19, u čijem sastavu je i 8 ogranaka ove ustanove.
Pored navedenog, osnivač PZU Gralpharm sa sjedištem u Donji Hotonj 38 je Ervina Bečić –supruga Prof.dr Fahir Bečić,mr ph.
Supružnici Bečić su uposleni na visokoškolskim ustanovama Kantona Sarajevo.
S obzirom da apoteke u maloprodaji vrše samo izdavanje lijekova koji se nalaze na Listi lijekova i nemaju nikakav uticaj na izbor farmaceutskih kompanija koje su zastupljene na Listi lijekova, u tom smislu smatramo da u navedenom slučaju ne postoji sukob interesa.
Svi članovi Komisije za lijekove su potpisali Izjavu o čuvanju profesionalne tajne.

Odgovor prilog:
"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je navedeno da
" ukoliko se radi samo o imenima i prezimenima uposlenika zajedno sa funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumu zaključenja ugovora i važnost ugovora, onda ti podaci predstavljaju informaciju u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i ne podliježu ograničenju iz člana 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama. "

Postupajući po navedenom, dostavljamo slijedeću informaciju:

Uvidom u personalnu dokumentaciju i Pravilnik o organizacionoj koncepciji i organizacionoj strukturi sa sistematizacijom radnih mjesta, te izjavu direktora datu na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatuje se

da je Marsela Grezda, dana 01.11.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentski dom Nedžarići. Prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom ustanove u svojstvu kćerke.Imenovana ispunjava uslove predmetnog radnog mjesta predviđene Pravilnikom.

Prema izjavi direktora ustanove, sin istog nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi, već je uposlenik Sportskog društva Bosna, a radno mjesto koje bi podrazumjevalo poslove na teniskim terenima nisu radna mjesta koja su sistematizovana, niti postoje radnici koje te poslove obavljaju.

Ingrid Kadrić je dana 01.09.2014. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova administrativnog pomoćnika u objektu A SD Nedžarići, a prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom u svojstvu snahe i ne obavlja poslove šefa A jedinice u Nedžarićima.U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Sead Kalić je dana 01.03.2010. god. zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dispečer voznog parka u PJ stručne službe, a prema izjavi direktora imenovani nije u rodbinskoj vezi sa istim.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređen, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Na okolnosti navoda da muž direktorove kćerke obavlja poslove saradnika na studentskim nalozima odgovorno lice je zapisnički izjavilo da su navodi netačni, te da navedeno lice nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi.Radno mjesto saradnik na studentskim nalozima nije sistematizovano unutarnjim aktom Ustanove.

Ćišić Edina je dana 01.05.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentsko naselje Bjelave, a prema izjavi direktora imenovana nije u porodičnim vezama niti sa odgovornim licem niti sa njegovom obitelji. U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena, a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Mirhad Hebibović je dana 01.05.2014. god. je zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu rukovalac MMC program u PJ stručne službe, koji poslovi obuhvataju poslove održavanje web stranice, a prema izjavi odgovornog lica imenovani nije u porodičnim vezama sa njegovom obitelji.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Dizdar Adis je dana 15.05.2015.god. zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu portira, a prema izjavi odgovornog lica imenovani je u srodstvu sa odgovornim licem u svojstvu sestrića. U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o položenom certifikatu za fizičku zaštitu i položen protupožarni ispit i dokaz o radnom iskustvu kao dokazi ispunjavanja uslova navedenog radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Uvidom u Pravilnik JU Studentski centar Sarajevo broj: 689-1/14 od 19.6.2014.god. organizaciona koncepcija i organizaciona struktura sa sistematizacijom radnih mjesta utvrđeno je da odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u JU Studentski centar Sarajevo donosi direktor, te ne postoji isključiva obaveza prijema u radni odnos putem nekog od načina javnog oglašavanja, izuzev za rukovodna radna mjesta.

Na dio zastupničkog pitanja koji se odnosi na “potrebne dozvole za izgradnju i upotrebu” terniskih terena nismo u mogućnosti odgovoriti iz razloga što je nadzor nad građenjem i upotrebom navedeniog objekta u nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije Općine Ilidža, kojoj smo dana 08.01.2016. god. predmetni zahtjev proslijedili na dalji postupak.

"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je navedeno da
" ukoliko se radi samo o imenima i prezimenima uposlenika zajedno sa funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumu zaključenja ugovora i važnost ugovora, onda ti podaci predstavljaju informaciju u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i ne podliježu ograničenju iz člana 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama. "

Postupajući po navedenom, dostavljamo slijedeću informaciju:

Uvidom u personalnu dokumentaciju i Pravilnik o organizacionoj koncepciji i organizacionoj strukturi sa sistematizacijom radnih mjesta, te izjavu direktora datu na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatuje se

da je Marsela Grezda, dana 01.11.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentski dom Nedžarići. Prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom ustanove u svojstvu kćerke.Imenovana ispunjava uslove predmetnog radnog mjesta predviđene Pravilnikom.

Prema izjavi direktora ustanove, sin istog nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi, već je uposlenik Sportskog društva Bosna, a radno mjesto koje bi podrazumjevalo poslove na teniskim terenima nisu radna mjesta koja su sistematizovana, niti postoje radnici koje te poslove obavljaju.

Ingrid Kadrić je dana 01.09.2014. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova administrativnog pomoćnika u objektu A SD Nedžarići, a prema izjavi direktora imenovana je u srodstvu sa direktorom u svojstvu snahe i ne obavlja poslove šefa A jedinice u Nedžarićima.U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Sead Kalić je dana 01.03.2010. god. zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dispečer voznog parka u PJ stručne službe, a prema izjavi direktora imenovani nije u rodbinskoj vezi sa istim.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređen, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Na okolnosti navoda da muž direktorove kćerke obavlja poslove saradnika na studentskim nalozima odgovorno lice je zapisnički izjavilo da su navodi netačni, te da navedeno lice nije u radnom odnosu u ovoj ustanovi.Radno mjesto saradnik na studentskim nalozima nije sistematizovano unutarnjim aktom Ustanove.

Ćišić Edina je dana 01.05.2012. god. zaključila Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu pomoćnik upravnika za smještaj u PJ Studentsko naselje Bjelave, a prema izjavi direktora imenovana nije u porodičnim vezama niti sa odgovornim licem niti sa njegovom obitelji. U personalnom dosijeu imenovane nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova za obavljanje poslova na koje je raspoređena, a iz radne knjižice imenovane je utvrđeno da je i ranije imala zasnovan radni odnos.

Mirhad Hebibović je dana 01.05.2014. god. je zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu rukovalac MMC program u PJ stručne službe, koji poslovi obuhvataju poslove održavanje web stranice, a prema izjavi odgovornog lica imenovani nije u porodičnim vezama sa njegovom obitelji.U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o radnom iskustvu kao jedan od uslova radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Dizdar Adis je dana 15.05.2015.god. zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu portira, a prema izjavi odgovornog lica imenovani je u srodstvu sa odgovornim licem u svojstvu sestrića. U personalnom dosijeu imenovanog nije zatečen dokaz o položenom certifikatu za fizičku zaštitu i položen protupožarni ispit i dokaz o radnom iskustvu kao dokazi ispunjavanja uslova navedenog radnog mjesta, a iz radne knjižice imenovanog je utvrđeno da je i ranije imao zasnovan radni odnos.

Uvidom u Pravilnik JU Studentski centar Sarajevo broj: 689-1/14 od 19.6.2014.god. organizaciona koncepcija i organizaciona struktura sa sistematizacijom radnih mjesta utvrđeno je da odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u JU Studentski centar Sarajevo donosi direktor, te ne postoji isključiva obaveza prijema u radni odnos putem nekog od načina javnog oglašavanja, izuzev za rukovodna radna mjesta.

Na dio zastupničkog pitanja koji se odnosi na “potrebne dozvole za izgradnju i upotrebu” terniskih terena nismo u mogućnosti odgovoriti iz razloga što je nadzor nad građenjem i upotrebom navedeniog objekta u nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije Općine Ilidža, kojoj smo dana 08.01.2016. god. predmetni zahtjev proslijedili na dalji postupak.

Zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH
Odgovor:

Odgovor Komisije za mlade nalazi se u prilogu.

Inicijativa za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima"
Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Inicijativa za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima"
Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor, te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno obaviješteni odmah nakon što pravilnik bude usvojen.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović

Edin Forto

„Pokrećem inicijativu da Ministartsvo zdravstva formira Radnu grupu za donošenje nove Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološ
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava inicijativu za izmjenu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“, 38/07, 29/08, 40/14), kako bi se invalidnim licima osigurala sva potrebna medicinska sredstva.
S tim u vezi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u 2016.godini, a na zahtjev brojnih Udruženja koja okupljaju paraplegičare, slijepa i slabovidna lica, gluhe osobe, sačinilo procjenu potrebnih sredstava i pokrenulo inicijativu za izmjenu pomenute Uredbe.
Kako Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u Finansijskom planu za 2016.godinu nije imao osigurana sredstva za finansiranje planiranih izmjena, izmjene i dopune Uredbe će se izvršiti u prvom polugodištu 2017.godine.

Pitanje se odnosi na vozila s posebnim odobrenjem izdatim od Ministarstva saobračaja
Odgovor:

Odgovor :

1. Ministrstvo saobraćaja na osnovu člana 28. i 29. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97) i Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, može odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Odobrenja se izdaju kalendarsku godinu.
Kriteriji za izdavanje odobrenja za pravna ili fizička lica su: da podnosilac zahtjeva ima registrovano preduzeće ili obrtnicu i da djelatnost obavlja na području Kantona Sarajevo, uredno registrovano motorno vozilo u vlasništvu (dokaz fotokopija saobraćajne dozvole) kojim obavlja djelatnost i obrazloženje za koju svrhu će koristiti izdato odobrenje.
Građani koji imaju stalno prebivalište u ulicama zabranjenim za saobraćaj dužna su uz zahtjev dostaviti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, dokaz o posjedovanju garaže ili dvorišta za parkiranje vozila, a moraju proći ulicom zabranjenom za saobraćaj do navedenih objekata namjenjenih parkiranju.
Lica sa invaliditetom uz zahtjev su dužna priložiti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, rješenje o invalidnosti ili rješenje MUP-a Kantona Sarajevo o sticanju prava na „znak o pristupačnosti.
Državnim instutucijama na svim nivoima vlasti izdaju se odobrenja za službena vozila radi obavljanja redovnih poslova.
Odredbama člana 4. Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, iz ovog pravilnika izuzeta su vozila hitne pomoći, vatrogasne službe i Ministarstva unutrašnjih poslova, a što znači da istim nisu potrebna odobrenja da bi mogla saobraćati ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera.

2. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u 2016. godini zaprimilo i riješilo 549 zahtjeva za izdavanje odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Od toga je :
- izdato 945 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bila pravna ili fizička lica (d.o.o.; d.d.; KJKP i fizčka lica – obrtnici, kojima je potrebno odobrenje da bi mogli obavljati registrovanu djelatnost kao npr. dostava prehrambenih proizvoda – snadbjevanje prodavnica, namještaja, opravke kvarova, dostava lijekova, pružanje medicinskih usluga, dostav novca, poslovi zaštitarskih agencija i sl.).
- izdato 894 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bile državne instutucije na svim nivoima vlasti (budžetski korisnici)
- izdata 42 rješenja gdje su podnosioci zahtjeva bila različita pravna, fizička lica i institucije a rješenja su važila za određeni period (u svrhu različitih snimanja – direktnih prijenosa, dovoza materijala radi adaptacija, selidbi itd.)
S obzirom da pravna i fizička lica u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, plaćaju naknadu za izdata odobrenja, upaćena su sredstva u iznosu cca 180.000,00 KM u budžet Kantona Sarajevo. Pomenutim Pravilnikom predviđeno je da 40% naplaćenih sredstava Ministarstvo saobraćaja koristi za unapređenje saobraćajne infrastrukture u zonama ograničenog kretanja.

3. Izdato odobrenje u slučaju zloupotrebe može se poništiti i uskratiti ponovno izdavanje primjenom člana 30. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97). Ministarstvo do sada nije zaprimilo niti jedno oduzeto odobrenje od strane ovlaštenih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iz razloga da je zloupotrebljeno.
Ministarstvo saobraćaja pokrenulo je aktivnosti na donošenju Zakona o uređenju saobraćaja Kantona Sarajevo, gdje će u narednom periodu ova oblast biti bliže obrađena.

Odgovor prilog:
Inicijativa za pokretanje obrazovnog programa.........
Odgovor:

O D G O V O R

Srednje škole zdravstvenog usmjerenja u trajanju od 4 školske godine trenutno školuju i produkuju kadar za 10 smjerova i to:
1. Medicinska sestra-tehničar
2. Akušersko ginekološka sestra-tehničar
3. Pedijatrijska sestra-tehničar
4. Laboratorijski tehničar
5. Sanitarno ekološki tehničar
6. Fizioterapeutski tehničar
7. Stomatološka sestra
8. Zubni tehničar
9. Farmaceutski tehničar
10. Psihogerijatrijska sestra-tehničar

Činjenica je da se svakodnevno javlja potreba za novim smjerovima, usko specijaliziranim kadrovima za pojedine segmente zdravstva koji su potrebni u toku pružanja zdravstvene zaštite. Za takve slučajeve i iskazane potrebe se organizuju dodatna usavršavanja u trajanju od 260-370 sati teorijske i praktične nastave , u periodu od 3-6 mjeseci.
Tako se u periodu od 90 dana, 5x sedmično, organizuje 260 radnih sati nastave za njegovateljice, zanimanje koje je jako traženo u Njemačkoj.
Isti je slučaj i za tehničare-specijaliste za ortopedska pomagala za koje se organizuje redovna nastava u trajanju od 370 nastavnih sati u okviru kojih polaznici stiču opća, stručno teorijska znanja i vještine i praktična znanja i to:
• stručne i praktične kompetencije u dijelu ortopedije koji se odnosi na ortopedska pomagala, ortoze i proteze
• metode mjerenja i procjene, uzrocima i načinima nastanka poremećaja i smetnji, te njihovom tretmanu i prevenciji
• pravilnu izradu i korištenje različitih vrsta ortopedskih pomagala, ortoza i proteza, gotovih i izrađenih po mjeri
• korištenje informatičkih sisitema za izradu ortopedskih pomagala
• usavršavanje iz područja izrade ortopedskih pomagala
• izradu specijaliziranih ortopedskih pomagala za ortoze i proteze
• izradu ortopedskih pomagala, ortoza i proteza tehnikom CAD CAM
Relativno mali fond sati je potreban jer se radi o dodatnoj edukaciji već postojećih zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja.
Ne treba zaboraviti potrebu dodatnog usavršavanja i za Ortopedske obućare koji izrađuju ortopedsku obuću i ortopedske uloške za osobe koje imaju zdravstvene poteškoće i deformitete nogu te za invalide, a koji se izrađuju na osnovu nalaza i preporuke liječnika ortopeda.
Svako medicinsko sredstvo, u koja spadaju i ortopedska pomagala izrađena od strane dodatno educiranog zdravstvenog kadra, prolazi postupak dobijanja Rješenja od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u čijoj nadležnosti je vođenje registra medicinskih sredstava u BiH kao i izdavanje Odobrenja za rad proizvođača medicinskih sredstava i pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko, a što je definisano Zakonom o lijekovima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08).
Mišljenja smo da bi se oranizovanjem dodatnog usavršavanja zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja omogućilo polaznicima sticanje kvalitetnog znanja i otvorila mogućnost bržeg zapošljavanja odnosno smanjenja broja nezaposlenih.
S obzirom da je redovno kao i dodatno obrazovanje u nadležnosti Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu i stoji na raspolaganju za utvrđivanje programa dodatne edukacije zdravtsvenog kadra.

Odgovor prilog:
Inicijativa za pokretanje obrazovnog programa.........
Odgovor:

O D G O V O R

Srednje škole zdravstvenog usmjerenja u trajanju od 4 školske godine trenutno školuju i produkuju kadar za 10 smjerova i to:
1. Medicinska sestra-tehničar
2. Akušersko ginekološka sestra-tehničar
3. Pedijatrijska sestra-tehničar
4. Laboratorijski tehničar
5. Sanitarno ekološki tehničar
6. Fizioterapeutski tehničar
7. Stomatološka sestra
8. Zubni tehničar
9. Farmaceutski tehničar
10. Psihogerijatrijska sestra-tehničar

Činjenica je da se svakodnevno javlja potreba za novim smjerovima, usko specijaliziranim kadrovima za pojedine segmente zdravstva koji su potrebni u toku pružanja zdravstvene zaštite. Za takve slučajeve i iskazane potrebe se organizuju dodatna usavršavanja u trajanju od 260-370 sati teorijske i praktične nastave , u periodu od 3-6 mjeseci.
Tako se u periodu od 90 dana, 5x sedmično, organizuje 260 radnih sati nastave za njegovateljice, zanimanje koje je jako traženo u Njemačkoj.
Isti je slučaj i za tehničare-specijaliste za ortopedska pomagala za koje se organizuje redovna nastava u trajanju od 370 nastavnih sati u okviru kojih polaznici stiču opća, stručno teorijska znanja i vještine i praktična znanja i to:
• stručne i praktične kompetencije u dijelu ortopedije koji se odnosi na ortopedska pomagala, ortoze i proteze
• metode mjerenja i procjene, uzrocima i načinima nastanka poremećaja i smetnji, te njihovom tretmanu i prevenciji
• pravilnu izradu i korištenje različitih vrsta ortopedskih pomagala, ortoza i proteza, gotovih i izrađenih po mjeri
• korištenje informatičkih sisitema za izradu ortopedskih pomagala
• usavršavanje iz područja izrade ortopedskih pomagala
• izradu specijaliziranih ortopedskih pomagala za ortoze i proteze
• izradu ortopedskih pomagala, ortoza i proteza tehnikom CAD CAM
Relativno mali fond sati je potreban jer se radi o dodatnoj edukaciji već postojećih zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja.
Ne treba zaboraviti potrebu dodatnog usavršavanja i za Ortopedske obućare koji izrađuju ortopedsku obuću i ortopedske uloške za osobe koje imaju zdravstvene poteškoće i deformitete nogu te za invalide, a koji se izrađuju na osnovu nalaza i preporuke liječnika ortopeda.
Svako medicinsko sredstvo, u koja spadaju i ortopedska pomagala izrađena od strane dodatno educiranog zdravstvenog kadra, prolazi postupak dobijanja Rješenja od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u čijoj nadležnosti je vođenje registra medicinskih sredstava u BiH kao i izdavanje Odobrenja za rad proizvođača medicinskih sredstava i pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko, a što je definisano Zakonom o lijekovima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08).
Mišljenja smo da bi se oranizovanjem dodatnog usavršavanja zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja omogućilo polaznicima sticanje kvalitetnog znanja i otvorila mogućnost bržeg zapošljavanja odnosno smanjenja broja nezaposlenih.
S obzirom da je redovno kao i dodatno obrazovanje u nadležnosti Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu i stoji na raspolaganju za utvrđivanje programa dodatne edukacije zdravtsvenog kadra.

Odgovor prilog:
" Već dugo najavljujete reformu zdravstva u Kantonu Sarajevo i reformski dokument koji priprema posebna radna grupa stručanjaka iz oblasti zdravstva. Možete li nam dostaviti imena osoba koje se nalaze u ovoj grupi? Možete li nam reći da li je neki od član
Odgovor:

O D G O V O R

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo imenovala je radnu grupu za izradu Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, u sastavu:

1. dr Alma Kadić/ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
2. Alen Katović, dipl. prav./ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
3. dr Seniha Čelik / JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo/
4. Suada Muhović, dipl.ecc. / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
5. Alma Pehlić, dipl.prav. /Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
6. prim.dr Zlatko Kravić/ JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“Sarajevo/
7. dr.sci.Mirsad Čabaravdić / JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo/
8. doc.dr Zaim Jatić/ JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo/
9. prim.dr Abdul Kerim Fazlić /Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo/
10. Sakib Katana, dipl.oec. / Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
11. Tenaida Ćosić, dipl.iur. /Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo/

U radu na ovom dokumentu su, pored imenovanih članova radne grupe, učestvovali i drugi stručnjaci, zatim Ministrica zdravstva,direktori javnih zdravstvenih ustanova i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Radna grupa je dobila zadatak da sačini analizu postojećeg stanja zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo sa aspekta usklađenosti djelatnosti i organizacije rada zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i stanja vezano za prostor, kadar i opremu, te da na osnovu iste sačini prijedlog nove organizacije zdravstvenih ustanova za sve nivoe zdravstvene zaštite, u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Niko od imenovanih članova radne grupe nije u sukobu interesa.
U radnoj grupi nema predstavnika privatnog sektora jer isti nije predmet razmatranja ovog dokumenta, s obzirom da se radi o reorganizaciji ustanova javnog sektora, sa ciljem da se uskladi organizacija i djelatnost istih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, racionalizira poslovanje i poboljša kontrola rada i troškova poslovanja.

Tražim da ministrica zdravstva Zilha Ademaj pismeno odgovori....
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva ima obavezu i dužnost da štiti javne zdravstvene ustanove i njihovu imovinu koja je dijelom finansirana sredstvima građana, među koje spade i JU Zavod za medicine rada Kantona Sarajevo. Isto tako, ovo ministarstvo ima obavezu kreirati zdravstvenu politiku kojom će se, u narednom periodu, osigurati finansiranje zdravstva na održivim osnovama, uz istovremeno osiguranje potreba stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a saglasno zakonskim odredbama.
Upravo iz tog razloga, ovo ministarstvo je preduzelo aktivnosti na izradi Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo i isti će biti dostavljen na razmatranje Skupštini Kantona Sarajevo. Cilj je uskladiti organizaciju i djelatnost zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, racionalizovati poslovanje i poboljšati kontrolu rada i troškova poslovanja, te povećati kvalitet zdravstvenih usluga.
Vezano za Zavod za medicinu rada, to je zdravstvena ustanova koja, u skladu sa zakonskim propisima, treba da pruža specifičnu zdravstvenu zaštitu radnicima na području Kantona Sarajevo i da koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje sprovode specifičnu zdravstvenu zaštitu na području Kantona.

Mađutim, trenutno na području Kantona Sarajevo, kao specifičnost u odnosu na druge kantone, pored Zavoda za medicinu rada, imamo osnovane i zavode za zdravstvenu zaštitu radnika, koji za određene kategorije osiguranika pružaju, ne samo specifičnu zdravstvenu zaštitu, već i usluge porodične medicine, što nije u njihovoj nadležnosti.
Ustanove za zdravstvenu zaštitu radnika osnovane na Kantonu Sarajevo su : Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvnu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvnu zaštitu radnika u saobraćaju ŽTO i JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.Ustanove koje pružaju specifičnu zdravstvenu zaštitu ne mogu da registruju pacijente za djelatnost porodične medicine, mada je trenutna praksa da dio osiguranika ove usluge koristi u okviru medicine rada.
Treba naglasiti da zdravstvene ustanove u privatnom sektoru i djelatnici u privatnoj praksi imaju potpuno ravnopravan status kao i javne zdravstvene ustanove, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o javnim nabavkama BiH, koji se obavezno mora primjenjivati prilikom kupovine, odnosno ugovaranja pružanja zdravstvenih usluga.
Iz tog razloga, postoji zakonska obaveza da se i privatnim zdravstvenim ustanovama omogući pružanje zdravstvenih usluga na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja pod jednakim uvjetima kao i javnim zdravstvenim ustanovama i to pod uslovom da privatne ustanove ispunjavaju sve potrebne uvjete za pružanje tih usluga.
Napominjemo da Federalni ministar, uz saglasnost federalnog ministra rada i socijalne politike, pravilnikom treba regulisati vrstu i obim liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika i da isti pravilnik nikada nije donesen.Ovim pravilnikom bi se rješila mnoga pitanja iz djelokruga specifične zaštite radnika.

Odgovor prilog:
Zastupničko pitanje koje se odnosi na izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je Skupštini Kantona Sarajevo dana 13.06.2016.godine dostavilo potpisan i ovjeren odgovor na zastupničko pitanje, zastupnika Edina Forte u kome je navedeno da je Ministarstvo sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, broj: 30/11-Ispravka i broj: 23/15), objavilo na svojoj web stranici dana 09.06.2016. godine.
Nadalje, u odgovoru je navedeno da, imajući u vidu značaj ovog Zakona, prije svega, obzirom na broj lica na koja direktno utiče primjena ovog Zakona, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je odlučio da se obave prethodne konsultacije sa kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i drugim zainteresovanim licima, u cilju pripreme nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.
Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja na tekst prednacrta Zakona je 30 dana, nakon čega će ovo Ministarstvo sačiniti tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti dostaviti Vladi Kantona Sarajevo.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kao nosilac izrade ovog zakona, je razmotrilo sve primjedbe, prijedloge i sugestije na prednacrt ovog zakona i na osnovu toga sačinilo tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade koji je dostavljen na mišljenja nadležnim organima i po pribavljanju istih će biti upućen Vladi Kantona Sarajevo.
Ovo Ministarstvo ističe, da po prednacrtu zakona nije bilo ni jedne primjedbe na zakonsku odredbu kojom je propisano da upravnik može biti samo pravno lice registrovano za obavljanje određene djelatnosti.
Činjenica je da je u članu 34. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13) data fakultativna mogućnost da za upravnika može biti izabrano fizičko ili pravno lice. Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade je lex specialis propis i njegovo donošenje je u nadležnosti kantona, u konkretnom slučaju Kantona Sarajevo u kome ima cca 6.000 zgrada na koje se odnose odredbe ovog zakona.
Kroz praćenje primjene važećeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, a posebno kroz nadzor nad primjenom tog zakona, ovo Ministarstvo je predložilo rješenja za koja smatra da su najcjelishodnija i koja su interesu etažnih vlasnika, a što se može zaključiti ako se detaljno analiziraju sve odredbe predloženog teksta zakona. Ovo tim prije, ako se ima u vidu još uvijek nedovoljno razvijena svijest i spoznaja etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom, da oni biraju i ugovorom uređuju svoje odnose sa upravnikom, što je i uzrokovalo određene zloupotrebe u raspolaganju sredstvima etažnih vlasnika od strane jednog broja upravitelja, za koje je ovo Ministarstvo poduzelo sve zakonom propisane aktivnosti.
Upravitelji kao pravna lica podliježu i nadzoru i kontroli nadležnih organa i pored toga su moguće određene zloupotrebe, najčešće zbog nezainteresovanosti etažnih vlasnika, a onda se postavlja pitanje šta bi se dešavalo kada bi to obavljala fizička lica, bez mogućeg nadzora i kontrole.
Ovo Ministarstvo ističe, da ni zastupnik Edin Forto, a ni Politička organizacija građana „Naša stranka“ nisu dostavili primjedbe na prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, čime bi dali svoj doprinos na sačinjavanju kavlitetnijeg teksta nacrta ovog zakona u interesu građana Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
U skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo zastupničku inicijativu, vezano za obnovu zgrade nekadašnjeg hotela „Nacional“
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, podržava inicijativu zastupnika Edina Forto za iznalaženje mogućih rješenje za pitanje nekadašnjeg hotela „Nacional“ sa ciljem jačanja turističkih kapaciteta Kantona Sarajevo.
Koristimo se prilikom da Skupštinu Kantona Sarajevo još jednom informišemo da smo pribavili potrebnu dokumentaciju iz koje se može sagledati da je dio devastiranog hotela Nacional rekonstruisan na kojem je JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola, na osnovu Rješenja Općine Stari Grad od 09.03.2004. br.: UP-I-06-31-617/04-III, upisana kao nosilac prava raspolaganja.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola raspolaže i koristi dio nekretnine hotela „Nacional“ kao radionicu za realizaciju praktične nastave iz usluživanja, kuharstva i poslastičarstva. Dio nekretnine hotela „Nacional“ škola koristi kao kotlarnicu, a jedan dio školske radionice Hotel „Nacional“ je adaptirala za potrebe putničke agencije (školska radionica), takođe za potrebe realizacije praktične nastave. Za sve dijelove nekretnina hotela „Nacional“ škola, kao nosilac prava raspolaganja, posjeduje potrebnu dokumentaciju, a kopije Vam dostavljamo u prilogu.
Uputili smo dopis Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo i zamolili ih da, obzirom da su zakonom zaduženi za zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, razmotrite priloženu dokumentaciju i daju stručno mišljenje o promjeni statusa (prodaji, dugoročnom zakupu, koncesiji, nekom od oblika javnog privatnog partnerstva i sl.) hotela „Nacional“.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je razmotrilo dokumentaciju, a pisano izjašnjenje nam je dostavljeno, kopiju izjašnjenja Vam dostavljamo u prilogu.

Ministarstvo je zaprimilo tri Pisma namjere u kojima su iskazane namjere i zainteresovanost za investiciju u slučaju eventualne realizacije projekta obnove hotela „Nacional“, kopije pisama Vam dostavljamo u prilogu.
1. U pismu društva „BBI Real Estate“ d.o.o. za nekretnine Sarajevo, iskazana je namjera i zainteresovanost za investiciju u slučaju eventualne realizacije projekta obnove hotela „Nacional“.
2. etn d.o.o., Sarajevo je u Pismu namjere iskazalo interesovanje za rekonstrukcijom, obnovom i vraćanjem prvobitnoj namjeni starog sarajevskog Hotela Nacional, kao jednog od najznačajnijih simbola grada, kako turistički, tako i u edukativno- obrazovnog značaja.
3. Udruženje građana, dioničara – akcionara i udjeličara u društvima i investicionim fondovima u Bosni i Hercegovini iz Tuzle je u Pismu zatražilo informacije o slobodnim devastiranim površinama, o odnosu vlasništva škole u dijelu objekta, kao i o mogućnosti da se dio objekta prilagodi za potrebe Sarajevo Film Festivala.

Premijer je organizirao dva radna sastanka sa Pravobraniocem Kantona Sarajevo i zainteresovanim stranama oko pokretanja aktivnosti u vezi sa hotel Nacionalom. Također, premijer je i obišao objekat hotela Nacional i prostorije Srednje ugostiteljsko-turističke škole.

Ministarstvo nije u ovom trenutku u mogućnosti dati preciznije informacije o procjeni zatečenog stanja objekta, te potencijalnim mogućnostima obnove i namjene objekta, koje kantonalne vlasti eventualno razmatraju, kao ni procjene o visini investicija.

Vlada Kantona Sarajevo, prije nego što se donese odluka o promjeni statusa (prodaji, dugoročnom zakupu, koncesiji, nekom od oblika javnog privatnog partnerstva i sl.) hotela „Nacional“, će pribaviti stručno mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, kao stručnog tijela zakonom zaduženog za zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, o potpuno utvrđenim svim činjenicama oko statusa hotela „Nacional“.

Odgovor prilog:
"Kada ćete Skupštini dostaviti izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom koji je donesen 2012. godine, a koji je praktično stavljen van snage Zakonom o stvarnim pravima koji je donesen 2013. godine?"
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, broj: 30/11-Ispravka i broj: 23/15), objavilo svojoj web stranici dana 09.06.2016. godine.
Naime, imajući u vidu značaj ovog Zakona, prije svega, obzirom na broj lica na koja direktno utiče primjena ovog Zakona, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je odlučio da se obave prethodne konsultacije sa kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i drugim zainteresovanim licima, u cilju pripreme nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.
Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja na tekst prednacrta Zakona je 30 dana, nakon čega će ovo Ministarstvo sačiniti tekst nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti dostaviti Vladi Kantona Sarajevo.

Prednacrt Zakona se može preuzeti na ovom linku:
mpz.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja

Pokrećem zastupničku inicijativu u vezi info-panoa koji bi pružali informacije o javnom gradskom saobraćaju.
Odgovor:

Odredbama Pravilnika o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo” (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 28/09), propisan je da na terminalu mora biti jasno istaknut red vožnje linija koje polaze s terminala, a stajališta moraju imati istaknut izvod iz reda vožnje. Samim tim prijevoznici su u obavezi da daju osnovne podatke o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo.

Smatrajući da je to nedovoljno, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je pokrenulo niz projekata kako bi unaprijedilo informisanost korisnika o javnom linijskom prijevozu putnila. Može se reći da je u završnoj fazi implementacija projekta “Putnog Planera”. Putem web aplikacije “Putni Planer” će omogućiti krajnjem korisniku niz informacija o javnom gradskom saobraćaju, i to: šmatski prikaz mreže javnog gradskog prijevoza, informacije o stajalištima, informacije o trasi linija javnog gradskog prijevoza putnika, informacije o “redovima vožnje” i dr., pored toga korisnik će imati mogućnost planiranja putovanja korištenjem usluga javnog prijevoza.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pokrenulo je aktivnosti za realizaciju Projekta kontrolisane naplate usluge prijevoza na tramvajskim stajalištima. Urađen je “Glavni projekat za uređenje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu” i to u prvoj fazi za osam tramvajskih stajališta. Projektom za uređenje tramvajskih stajališta, na istim predviđa prostor za informisanje (tj. prostor za info-panoe) korisnika usluga.

U skladu sa strateškim opredeljenjem Ministarstva saobraćaja koji će biti inkorporirani u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine čija je izrada u toku utvrđeni su prioritetni investicioni kapitalni projekti za period 2016.-2019. godina.
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo predložilo je i projekat „Razvoj inteligentnih transportnih sistema i automatskog upravljanja saobraćajem“. U okvir ovog projekta će se razvijati 5 (pet) različitih podsistema koji će omogučiti unapređenje obavljanja saobraćaja bez ulaganja i izgradnje dodatnih saobraćajnih kapaciteta.
Prioritet u razvoju podsistema će imati uvođenje elektronskog sistema naplate u javnom prijevozu u Kantonu Sarajevo i upravljanje javnim gradskim prijevozom putnika. Realizacija razvoja ova dva podsistema u okviru projekat je predviđen za realizaciju u 2016. i 2017. godini.

Sistem upravljanja u javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo putem automatskog lociranja (pozicioniranja) vozila na mreži saobraćajnica u realnom vremenu, savremenu komunikaciju između saobraćajnog centra i vozila, audio-vizualno informiranje putnika u tramvajima i autobusima i dinamičko informiranje putnika o voznom redu putem displeja na stajalištima.

Inicijativa "za pokretanje postupka upisa u registar redovnih autobuskih linija na relaciji Dobrinja - Ilidža".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Edina Forte možete naci u prilogu.

Amel Mekić

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
Odgovor:

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane procedure.
Na osnovu zahtjeva Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo broj: 16-49-436-50/15 od 12.06.2015. godine, Ministarstvo pravde i uprave dostavlja slijedeće

I Z J A Š NJ E NJ E

Odredbama čl. 145. do 153. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), propisan je način određivanja pritvora, trajanja pritvora, razlozi za pritvor, nadležnost za određivanje pritvora, trajanje pritvora u istrazi, ukidanje pritvora, pritvor nakon potvrđivanja optužnice, te određivanje odnosno produženje pritvora nakon izricanja prvostepene presude. Takođe, odredbama člana 14. propisano je pravo na suđenje bez odlaganja, najkasnije u roku od jedne godine od dana potvrđivanja optužnice, te da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme.
Imajući u vidu da su navedenim odredbama Zakona precizno utvrđeni razlozi i dužina trajanja pritvora u svim fazama postupka i u odnosu na visinu zaprijećene kazne za određeno krivično djelo, potrebno je da se podnesena inicijativa za izmjene ovog zakona dopuni i konkretizuje u smislu preciziranja i navođenja člana Zakona sa tekstom koji se mijenja, kako bi ista bila upućena na razmatranje nadležnom Federalnom ministarstvu pravde.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Enver Smajkan, dipl. pravnik

*Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo se nalazi u prilogu.

Safet Mešanović

Kemal Ademović

Inicijativa za "postavljanje saobraćajnih znakova i horizontalnih usporivača brzine u ulici Dejzina Bikića, MZ Šip, Općina Centar Sarajevo"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:

Članom 47.Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("SLužbeni glasnik BIH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da na osjetljivijim mjestima u naselju s intenzivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ("Službeni glasnik BIH broj 17/07) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Općina Centar Sarajevo kao nadležni upravitelj dostavila nam je projekat saobraćajne signalizacije za navedenu ulicu koji bi trebao da obuhvati i mjere smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je "zona u kojoj je brzina kretanja ograničena" (III-26), "djeca na cesti" (I-20) ili (III-8), pješaci na cesti (I-21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila. Navedeni projekat je u razmatranju.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Eldar Čomor

" Šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela po pitanju nelegalnog rada kamenoloma Lokve i nelegalne eksploatacije sirovina na Ormanju, lokacija Pandurice, Općina Hadžići”?
Odgovor:

O D G O V O R :

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, organizacijski djeluje Inspektorat tehničke inspekcije u okviru kojeg je sistematizovano radno mjesto kantonalni rudarski inspektor. Isti shodno odredbama Zakona o rudarstvu ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj 29/12) vrši nadzor nad primjenom istog, što podrazumjeva inspekcijski nadzor nad radom kamenoloma.

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima, kantonalni rudarski inspektor je prema planu i programu rada u toku 2015. i 2016. god. vršio redovne inspekcijske nadzore nad radom kamenoloma lokalitet Lokve u Hadžićima i to kamenolom "Zovik" kao i lokalitet "Ormanj" u Tarčinu.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je slijedeće:

Na lokalitetu Lokve u Hadžićima na Kamenolomu "Zovik" prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je da privredno društvo AB Bosnaputevi vrši nelegalnu eksploataciju mineralne sirovine. Nakon sačinjenog zapisnika i dostave dokumentacije koja je bila predmet inspekcijskog nadzora, od strane rudarskog inspektora podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka br.UP-1-14-07-18.2-08616/15 od 13.07.2015.godine kojim se traži pored izricanje novčane kazne u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu izricanje i zaštitnih mjera i to:

a) oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja i to mašine bager gusjeničar i drobiličnog postrojenja,
b) oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja za neovlašten iskop u količini od 67.729 m3 čvrste mase mineralne sirovine sa ležišta Zovik u tržišnoj vrijednosti 677.292.30 KM.

Općinski sud u Sarajevu je Rješenjem broj: 65 0 Pr 525731 15 Pr od 09.12.2015.godine zbog propuštanja, okrivljenog pravno i odgovornog lica u pravnom licu kaznio novčanom kaznom od 50.000,00 KM i izrekao zaštitnu mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja u periodu od 10.09.2012. do 21.07.2015. godine u iznosu od 677.292,30 KM.

Kamenolom "Zovik" u Hadžićima bio je predmet nadzora kantonalnog rudarskog inspektora tokom 2016.godini. Inspekcijski nadzori nad radom navedenog kamenoloma vršeni su 7 (sedam) puta, te je prilikom inspekcijskih kontrola utvrđeno da privredno društvo AB Bosnaputevi d.o.o. Sarajevo ne vrši eksploataciju mineralne sirovine te da poštuje rješenje o zabrani ekploatacije izdato od strane rudarskog inspektora u 2015. godini.

Na okolnosti iskopa i izvoza mineralne sirovine kamena-dolomita sa lokaliteta Zovik, a što je konstatovano službenom zabilješkom PS Hadžići od 26.09.2016.godine, izvršen je inspekcijski nadzor nakon čega je inspektor za privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo izdao prekršajne naloge i isto kaznio novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM. Pored pokrenutog prekršajnog postupka, doneseno je rješenje o zabrani izvođenje radova. Kontrolom izvršenja naloženih mjera, utvrđeno je da privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo poštuje mjere zabrane određene rješenjem. U cilju potpune kontrole naloženih mjera, zabrane rada, navedeni lokalitet je kontrolisan i izvan radnog vremena kojom prilikom je konstatovano da navedeno privredno društvo ne vrši iskop.

Lokalitet “Ormanj” u Tarčinu bio je predmet nadzora rudarskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je vršena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine od strane privrednog društva “Selamanović”export-import d.o.o. Sarajevo, nakon čega je nadležni inspektor podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka broj:UP-1-14-07-18.2-15537/15-07/11 od 10.11.2015.godine za izricanje novčane kazne i zaštitne mjere, oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Pr 538 795 15 Pr od 28.10.2016.godine, utvrđena je prekršajna odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu iz razloga što je dana 24.i 25.10.2015. god. van granica odobrenog eksplatacionog polja na lokalitetu kamenolom “Ormanj” Tarčin vršio eksploataciju mineralne sirovine, kamena - kamena dolomita te iskopao oko 100 m3 čvrste mase mineralne sirovine kamena dolomita, te što je u istom periodu van granica odobrenog eksploatacionog polja “Ormanj” Tarčin vršio eksplataciju mineralnih sirovina bez odobrenja za eksploataciju i bez dozvole nadležnog organa, te je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.010,00KM i zaštitna mjera oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.000,00 KM.
U toku 2016.godine rudarski inspektor je izvršio 8 (osam) inspekcijskih nadzora na lokalitetu “Ormanj” u Hadžićima.Nadzori su vršeni u toku radnog vremena tako i izvan radnog vremena i u noćnim satima i tom prilikom nisu zatečena lica u vršenju nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina, ali su uočeni tragovi povremenog izvođenja radova i eksploatacija mineralne sirovine.

Na kraju ističemo da će se inspekcijski nadzori na navedene okolnosti nastaviti i u narednom periodu, te da će mjere zabrane izdate rješenjem inspektora biti redovno kontrolisane po službenoj dužnosti.
S poštovanjem!

DOSTAVITI:
1. Predsjedateljici Skupštine Kantona Sarajevo
2. Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo
3. Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo
4. Evidencija
5. Arhiva

Zakon o komunalnim djelatnostima
Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata i poslove stambene inspekcije.
U sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.
Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

Odgovor prilog:
Inicijativa prema ministarstvu zdravstva kantona sarajevo i Zavodu za zaštitu žena i materinstva KS.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva i JU Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići"
Odgovor:

Zastupnik Eldar Čomor na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ na ovoj skupštini želim da pokrenem inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići”

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Saglasnost za postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije daje se na osnovu odobrenog projekta saobraćajne signalizacije, a u skladu sa članom 76.Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ( “Službene novine Federacije BiH broj 12/10, 16/10 i 66/13 ). Ministarstvo saobraćaja daje saglasnost na projekat saobraćajne signalizacije dostavljen od strane upravitelja ceste. Na osnovu člana 30. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta ( “ Službene novine Federacije BiH “ broj 69/10 ). Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa članom 43. Pravilnika. Na osnovu date saglasnosti saobraćajnu signalizaciju postavlja upravitelj ceste. Troškove izrade projekta kao i postavljanje saobraćajne signalizacije snosi upravitelj ceste.
S obzirom na gore navedeno obavještavamo Vas da za navedene ulice ne postoji projekat postavljanja saobraćajne signalizacije . Kad se steknu uslovi za postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa zakonom Ministarstvo saobraćaja u vladi Kantona Sarajevo će izdati saglasnost .

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc.Mujo Fišo

Odgovor Ministarstva saobraćaja možete naći u prilogu.

Pitanje vezano za broj donesenih i nedonesenih podzakonskih akata od strane resornih ministarstva Vlade Kantona Sarajevo.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.

Fahrudin Pecikoza

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je novca, u periodu 2010-2016 (zaključno sa novembrom 2016) isplaćeno iz Vlade KS, bilo kojeg ministarstva ili javnog preduzeća, ka firmi Intersoft d.o.o.”?
Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Fahrudin Pecikoza, dajemo slijedeći odgovor:
U periodu od 01.01.2010. godine do 21.12.2016. godine iz Budžeta Kantona Sarajevo, na račun firme Intersoft d.o.o. isplaćeno je ukupno 2.115,36 KM.

Ministarstvo finansija nema podataka o uplatama javnih preduzeća prema firmi Intersoft d.o.o., jer javna preduzeća ne posluju preko računa Trezora.

Hamed Aljović

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .
Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za stambena pitanja , kao osnovna unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša rješava u prvostepenom upravnom postupku po :
 Zahtjevima za vraćanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenih korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana.
 Zahtjevima vlasnika i davaoca stanova na korištenje u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine FBiH", broj 28/05)
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana u smislu Zakona o stambenim odnosima,

 Zahtjevima vlasnika za iseljenje korisnika stana u skladu sa članom 30. Zakona o stambenim odnosima,
 Zahtjevima za određivanje visine stanarine,
 Zahtjevima za poništenje rješenja o proglašenju stana napuštenim u smislu Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za izvršenje Odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica shodno Zakonu o izvršenju odluka.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je podnio Upravi za stambena pitanja Kantona Sarajevo zahtjev za stavljanje stanova na raspolaganje a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).
Postupajući po podnesenim zahtjevima, a nakon provedenih postupaka, Uprava za stambena pitanja je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo do danas stavila na raspolaganje 77 stambenih jedinica slobodnih od lica i stvari.
Nakon stavljanja stana na raspolaganje rješenjem nadležnog organa, davalac stana na korištenje raspolaže istim na način propisan članom 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).

Imajući u vidu naprijed navedeno nedvojbeno se može konstatovati da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nema nadležnost da utvrđuje korištenje i čuvanje stanova nakon stavljanja istih na raspolaganje Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i da ne postoji pravni osnov da se pri Vladi Kantona Sarajevo formira ad hoc tijelo koje će pratiti korištenje i čuvanje stanova koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnosi izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?
Odgovor:

Odgovor :

Taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo uređen je Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16-ispravka).
Navedenim zakonom propisani su opći i posebni uslovi za obavljanje taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo, a između ostalog obaveza posjedovanja dopunske taksi oznake za svako taksi vozilo, te način utvrđivanja broja taksi oznaka.
Dopunska taksi oznaka predstavalja regulator broja taksi vozila odnosno određivanjem broja dopunskih taksi oznaka određuje se i broj taksi vozila koja imaju pravo da obavljaju taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo.
U članu 20. zakona propisano je:
Član 20.
(Utvrđivanje broja taksi oznaka)
(1) Broj taksi oznaka za Kanton utvrđuje Ministarstvo u omjeru 1 taksi oznaka na 700 stanovnika, dok se nove dopunske taksi oznake neće izdavati dok se ne postigne navedeni omjer.
(2) Broj stanovnika u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje, a na osnovu izvještaja Federalnog zavoda za statistiku.
(3) Broj slobodnih taksi oznaka posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka iz stava (1) ovog člana i postojećeg broja važećih taksi oznaka, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.
(4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih taksi oznaka.

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, a prema izvještaju Federalnog Zavoda za statistiku broj stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosi 417.498 (Statistički bilten Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2016 godine), Ministarstvo saobraćaja utvrdilo je da je potreban broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo 597 dopunskih taksi oznaka.
Postojeći broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo dana 16.12. 2016. godine je: 950 dopunskih taksi oznaka, stim da se vodi manji broj postupaka za produženje dospunske taksi oznake taksi prijevoznicima koji istu nisu produžili na vrijeme, te možemo konstatovati da za 21 taksi oznaku fizičkih lica i 21 taksi oznaku pravnih lica nije utvrđen konačan status, a isti će biti utvrđen po okončanju postupka.
Skupština Kantona Sarajevo je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 07.02.2017. godine aktom broj: 01-05-3814/17 usvojila izvještaj o broju taksi oznaka u Kantonu Sarajevo kojim je utvrđeno da u Kantonu Sarajevo nema slobodnih taksi oznaka u smislu člana 20. stav 3. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, te da nisu ispunjeni uslovi da se u 2017. godini vrši dodjela novih dopunskih taksi oznaka.

Kada se stvore uslovi i Skupština Kantona Sarajevo utvrdi broj slobodnih taksi oznaka, Ministarstvo će pokrenuti postupak dodjele slobodnih taksi oznaka u skladu sa čl. 26., 27., 28. i 29. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Način izdavanja dopunske taksi oznake).

S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo M I N I S T A R
- evidencija
- arhiva Dr.sc Mujo Fišo

Predmet obradio: Muamer Kukan

Odgovor prilog:
"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava
Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom organu podneseno je 7500 zahtjeva davalaca stana na korištenje, s tim da ovaj broj nije konačan, jer se zahtjevi i dalje podnose, a imajući u vidu mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj; 05-I-23-6-619/06 od 19.12.2006. godine, da se zahtjev za vraćanje stanova na raspolaganje može dopuniti u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o upravnom postupku.
Treba istaći da je Uprava za stambena pitanja nadležna i za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, ukoliko je davalac stanova na korištenje, privatizovano preduzeće. U tom slučaju se stanovi stavljaju na raspolaganje Općini na čijoj se teritoriji ti stanovi nalaze.
Među podnesenim zahtjevima za stavljanje stanova na raspolaganje pored Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalaze se i zahtjevi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog MUP-a, Kantonalnog MUP-a, Federalnog zavoda PIO/MIO, Željeznica Federacije BiH, Zraka, Vanjske trgovinske Komore, Vodovoda i kanalizacije, Domova zdravlja, Energoinvesta, Elektroprivrede, Unis-Pretisa, Parlamenta Federacije, Univerziteta u Sarajevu, BH Pošte, Općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i drugih davalaca stanova na korištenje.
Slijedom Vašeg zastupničkog pitanja i date informacije, utvrđeno je da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio zahtjev za stavljanje na raspolaganje i stana u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/4-15, raniji nosilac stanarskog prava Trifković Branislav.
Uprava za stambena pitanja je preduzela aktivnosti na rješavanju podnesenog zahtjeva, te izvršila provjeru korištenja predmetnog stana od strane službenog lica ovog organa i sačinila zapisnik o kontroli korištenja predmetnog stana.
Postupajući po podnesenom zahtjevu za stavljanje stana na raspolaganje, shodno članu 147. Zakona o upravnom postupku, zakazana je usmena rasprava za dan 29.08.2016. godine, u 10 sati, na koju su pozvani zastupnik vlasnika stana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i korisnica predmetnog stana Mulaosmanović-Smajić Fikreta.
Nakon održane rasprave i provedenog postupka, a ocjenom svih dokaza, Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo će donijeti odluku po podnesenom zahtjevu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 2. i 5. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava
Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom organu podneseno je 7500 zahtjeva davalaca stana na korištenje, s tim da ovaj broj nije konačan, jer se zahtjevi i dalje podnose, a imajući u vidu mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj; 05-I-23-6-619/06 od 19.12.2006. godine, da se zahtjev za vraćanje stanova na raspolaganje može dopuniti u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o upravnom postupku.
Treba istaći da je Uprava za stambena pitanja nadležna i za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, ukoliko je davalac stanova na korištenje, privatizovano preduzeće. U tom slučaju se stanovi stavljaju na raspolaganje Općini na čijoj se teritoriji ti stanovi nalaze.
Među podnesenim zahtjevima za stavljanje stanova na raspolaganje pored Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalaze se i zahtjevi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog MUP-a, Kantonalnog MUP-a, Federalnog zavoda PIO/MIO, Željeznica Federacije BiH, Zraka, Vanjske trgovinske Komore, Vodovoda i kanalizacije, Domova zdravlja, Energoinvesta, Elektroprivrede, Unis-Pretisa, Parlamenta Federacije, Univerziteta u Sarajevu, BH Pošte, Općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i drugih davalaca stanova na korištenje.
Slijedom Vašeg zastupničkog pitanja i date informacije, utvrđeno je da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio zahtjev za stavljanje na raspolaganje i stana u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/4-15, raniji nosilac stanarskog prava Trifković Branislav.
Uprava za stambena pitanja je preduzela aktivnosti na rješavanju podnesenog zahtjeva, te izvršila provjeru korištenja predmetnog stana od strane službenog lica ovog organa i sačinila zapisnik o kontroli korištenja predmetnog stana.
Postupajući po podnesenom zahtjevu za stavljanje stana na raspolaganje, shodno članu 147. Zakona o upravnom postupku, zakazana je usmena rasprava za dan 29.08.2016. godine, u 10 sati, na koju su pozvani zastupnik vlasnika stana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i korisnica predmetnog stana Mulaosmanović-Smajić Fikreta.
Nakon održane rasprave i provedenog postupka, a ocjenom svih dokaza, Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo će donijeti odluku po podnesenom zahtjevu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 2. i 5. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.

Selma Filipović

Za pohvalu je što je policijski komesar Kantona Sarajevo gsp. Vahid Ćosić izvršio temeljnu procjenu sigurnosne situacije i razmijenio informacije sa svim obavještajnim i sigurnosnim agencijama u BiH i regiji putem Interpola, te osigurao da za najluđu noć
Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno je otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Pozitivnim zakonskim propisima i to prije svega Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH propisana su pravila o određivanju mjesne nadležnosti prema kojim je primarno mjesno nadležan organ na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano. Pored navedenog predviđena su pravila o pružanju pravne pomoći i službene saradnje.
Policijski službenici Uprave policije postupaju u skladu sa navedenim i drugim zakonskim propisima, a zaprimljene prijave za krivično djelo učinjeno na području Kantona Sarajevo dostavljaju nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i pod nadzor tužioca KT Sarajevo poduzimaju sve potrebne mjere u cilju identifikovanja izvršilaca, pronalaska otuđenih predmeta i rasvjetljavanja izvršenih krivičnih djela. U slučaju potrebe za poduzimanjem mjera i radnji na području drugih Kantona ili području Republike Srpske primjenju se pravila o pružanju pravne pomoći i međusobne službene saradnje.

Zastupničko pitanje vezano za umanjenje cijene gasa u KS.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izd
Odgovor:

U vezi pitanja zastupnice/poslanice Selme Filipović, postavljenog na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 29.04.2015. godine, a u vezi realizacije projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu, obavještavamo vas da je odgovor na ovo pitanje utvrđen u odgovoru Ministarstva privrede u čijoj je nadležnosti bila realizacija datog projekta.

Pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.
Odgovor:

ODGOVOR: Odredbom člana 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15) propisano je: „Visokoškolska ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, finansira se ili sufinansira iz Budžeta po osnovu kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova, koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada“.
Istovremeno u stavu 4. istog člana Zakona o visokom obrazovanju propisano je: „Sredstva koja obezbjeđuje Kanton utvrđuju se u skladu sa kriterijima iz stava (1) ovog člana, zavisno od prirode, značaja i finansijskih zahtjeva nastavnih programa koji se realiziraju na visokoškolskoj ustanovi, općih pretpostavki za ostvarivanje prihoda visokoškolskih ustanova iz sopstvenih izvora, statusne strukture studenata i nastavnog osoblja te drugih parametara“.

Prema Programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu predviđeno je dostavljanje Vladi Kantona Sarajevo prijedloga kriterija za buduće sufinansiranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica te metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno, koristimo priliku informisati Vas da je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 15.05.2015.godine imenovao Komisiju sa zadatakom da u vremenskom roku do 60 dana od dana imenovanja izradi prijedlog kriterija i utvrdi metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović

Dževad Rađo

" Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva da se donese Odluka o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Ka
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava izmjenu i dopunu Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 13/04, 11/06, 16/11) na čijoj realizaciji su već pokrenute aktivnsoti u sklopu kojih će se regulisati i pitanje očnih proteza.

''Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta. Od proglašenja područja zaštićenim, vidi se znatan napredak u oživljavanju i
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prihvata inicijativu zastupnika Dževada Rađe, s napomenom da su otpočele aktivnosti na njenoj realizaciji.

Odgovor prilog:
Inicijativa za uvrštavanje dva zakona na dnevni red Skupštine.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica se nalazi u prilogu.

Pitanje vezano za probleme šehidske porodice Kalabušić nastale dodjelom zemljišta za izgradnju kuće
Odgovor:

Postupajući po navedenom poslaničkom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od Općine novo Sarajevo da dostavi informacije i podatke vezane za aktivnosti koje su nadležne općinske službe vodile prilikom dodjele zemljišta i odobravanja građenja po zahtjevu Kalabušić Senade za izgradnju stambenog objekta u ulici Humska bb u Sarajevu.

Rasim Lakota

Sabina Ćudić

Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije
Odgovor:

O D G O V O R

U skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) i članu 6. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenja lijekova („Službene novine FBiH“ broj 45/13) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine- A i B Lista lijekova i Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Lijekovi sa navedenih listi obavezno ulaze u sastav pozitivne liste lijekova kantona, koje donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Prema članu 12. pomenutog Pravilnika, kantoni koji raspolažu viškom finansijskih sredstava, a nakon donošenja kantonalnih listi lijekova u koje su uvršteni svi lijekovi sa federalnih listi lijekova, mogu pristupiti nabavci lijekova kroz posebne prioritetne programe, posebno lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Slijedom navedenog, bezglutensko brašno je sadržano u Prilogu 2. Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, 94/15) pod rednim brojem 12. Preporučenog sadržaja prioritetnih programa za lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Stoga snabdjevanje stanovništva sa bezglutenskim brašnom putem liste lijekova nije moguće jer se pozicioniranjem lijeka u preporučeni sadržaj ograničila mogućnost finansiranja kroz Listu lijekova.

S obzirom da se navedeni prioritetni programi formiraju u skladu sa finansijskim mogućnostima kantona, ovo Ministarstvo podržava pokrenutu inicijativu te će u saradnji sa Komisijom za lijekove i sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pokrenuti aktivnosti na izradi posebnog programa kojim će se osigurati redovno snabdjevanje oboljelih od celijakije sa bezglutenskim brašnom, kao osnovnom terapijom za liječenje ovog oboljenja, na teret sredstava obaveznog osiguranja.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A
Zilha Ademaj dipl.oec

Odgovor prilog:
Inicijativa o izmjeni odluke o refundaciji troškova....
Odgovor:

U vezi sa postavljenom zastupničkom inicijativom Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dostavilo odgovor zastupnici Ćudić Sabini (akt broj 10-05-33506/16 od 10.01.2017 godine), te s tim u vezi ovom prilikom dostavljamo i dopunu odgovora.
Dana 30.01.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavio je dopunu odgovora na zastupničku inicijativu zastupnice Sabine Ćudić akt broj 03-02-II-S.S.-38377/17 od 23.01.2017 godine, u prilogu kojeg je dostavljena i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinske potpomognute oplodnje br. UO/06-10-E.LJ.-26295/16 od 26.09.2016 godine i br.UO/06-15.2.-N.-H.-34805/16 od 06.12.2016 godine, koju je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donio na 6. sjednici održanoj dana 19.01.2017 godine
U prilogu akta Vam dostavljamo naprijed navedenu odluku (akt broj: UO/06-13-N.H-1697/17 od 19.01.2017 godine).

" Koje je obrazloženje Ministarstva obrazovanja KS za donošenje odluke o poništavanju revizije NPP-a koju je prethodno samo iniciralo, učestvovalo u njenoj izradi, usvojilo je i objavilo" ?
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti planiralo reviziju nastavnih sadržaja svih nastavnih predmeta, što smo i realizirali u prošloj školskoj godini. Sadržaji svih nastavnih predmeta su revidirani, pa i sadržaji iz nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost.
Nastavni sadržaji nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski jezik i književnost su revidirani od prvog do devetog razreda devetogodišnje osnovne škole.

U školskoj 2016./2017. godini nastavni sadržaji od 1-og do 4-og razreda realiziraju se prema revidiranim nastavnim programima.
Od petog do devetog razreda, bilo je određenih primjedbi, prijedloga i sugestija vezane za interpretaciju književnih tekstova bosansko-hercegovačkih pisaca, a dostavljene su nam na samom početku školske godine, kada nismo imali dovoljno vremena da se navedene primjedbe, prijedlozi i sugestije uzmu u ozbiljno razmatranje. Zato je odlučeno da se u predmetnoj nastavi iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost nastava realizira prema Nastavnom planu i programu kao i u prošloj školskoj godini.
Napominjemo da će se odluke o navedenim primjedbama donositi na stručnim aktivima nastavnika Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, u proširenom sastavu sa predstavnicima profesora-metodičara iz ove oblasti, kako bi se svaka primjedba, prijedlog i sugestija prihvatila ili odbacila uz adekvatno stručno obrazloženje.

Ovoj odluci su doprinijele i aktivnosti koje trenutno realiziramo, a odnose se na stručno usavršavanje nastavnika Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, koji realiziraju nastavu u predmetnoj nastavi, o primjeni ishoda učenja u nastavi Bhs jezika, a koje će dovesti do toga da se sadržaji iz navedenog predmeta realiziraju i usvajaju u skladu sa jasno definisanim ishodima učenja i u skladu sa zahtjevima kurikularne reforme, koja je također programski cilj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Urađeni su ishodi učenja na osnovu kojih bi nastavnici mogli usmjeravati kvalitet nastave, birajući sadržaje iz važećeg NPP-a (realizacija više časova lektire, posvećivati više vremena učeničkom pisanju, razvijati kod učenika želju za čitanjem...).
Problem je nastao u nerazumijevanju revidiranog dokumenta, odnosno mišljenju da komisija nije uvrstila djela pojedinih pisaca u revidirani dokument.
Komisija je samo objavila dokument u kojem se nalaze ishodi, po razredima i prijedlog dodatne lektire ukoliko nastavnici procijene da je potrebno raditi i dodatnu lektiru sa učenicima.
Naglašavamo da – prijedlog lektire nije zamjena za lektiru iz važećeg NPP-a, već sugestija da se na časovima s gimnazijalcima mogu raditi i neka druga književna djela koja bi poslužila dostizanju postavljenih ishoda učenja.

Inicijativa vezana za obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, sa ciljem podizanja svijesti o ovom oboljenju i njegove prevencije
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva podržalo je inicijativu uvažene zastupnice Sabine Čudić, koja se odnosi na obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a).
Ministarstvo zdravstva, u skladu sa evidencijom značajnih datuma vezanih za zdravstvo, provodi određene aktivnosti u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije određenih bolesti, pa tako i hronične opstruktivne bolesti pluća.
S tim u vezi, a povodom obilježavanja Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća ovo ministarstvo, je u saradnji sa Općom bolnicom „Prim dr Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, organiziralo pružanje preventivnih i savjetodavnih usluga zainteresiranim građanima, te informisalo javnost o važnosti prevencije HOBP-a.
Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su dana 16.11.2016 godine omogućili građanima Kantona Sarajevo besplatne preglede, savjete vezane za HOBP-a, mjerenje funkcije pluća kao i objavu informativnih materijala na web stranicama ustanova, te medijsko gostovanje specijaliste pneumoftiziologa u emisiji „Život i zdravlje“ na TVSA.
U prilogu akta dostavljamo Vam Program aktivnosti kojim je obilježen svijetski dan HOBP-a, o čemu je javnost blagovremeno obavještena putem Press službe Kantona Sarajevo i naše oficijelne web stranice.

Odgovor prilog:
Inicijativa za nabavku adaptiranog vozila za potrebe osoba sa invaliditetom
Odgovor:

Odgovor :
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za subvencioniranje nabavke posebnih vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđena su sredstva za nabavku vozila KJKP “GRAS”-u d.o.o. Sarajevo za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će u saradnji sa KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo potencirati nabavku određenog broja vozila, prilagođenih za prijevoz invalidnih osoba, a koja imaju hidrauličnu platformu kojom se omogućava nesmetan ulaz/izlaz invalidnih osoba.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u saradnji sa ostalim kantonima i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija Uredbom uredilo je način obavljanja posebnog vanlinijskog prijevoza osoba sa posebnim potrebama na području Federacije BiH.
Takođe, Ministarstvo vodi aktivnosti pripreme propisa o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, a kojim će se između ostalog propisati i slijedeće:
"Na linijama javnog prijevoza putnika Ministarstvo mrežom linija određuje broj vozila javnog prijevoza putnika, kojima se omogućava olakšan pristup osobama sa teškoćama u kretanju.”
S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo
- Vlada Kantona Sarajevo
- evidencija arhiva
Predmet obradio: Muamer Kukan

Ana Babić

Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić, pokrenula je inicijativu za ispravno postavljanje zastave Bosne i Hercegovine
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nije nadležno za postavljanje zastava, međutim u potpunosti podržavamo inicijativu predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo, obzirom da se radi o državnom obilježju, te je odnos prema istom pokazatelj odnosa prema državni.

Pitanje vezano za imenovanja upravnih i nadzornih odbora institucija kulture u Kantonu Sarajevo.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta nalazi se u prilogu.

Nermin Bjelak

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.
Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:

Ukupan dug Otpis duga od strane MUP-a KS Ostatak duga Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u ime i za račun FK Sarajevo uplaćuje:
do 31.03.2016. do 31.12.2016. do 31.12.2017. do 31.12.2018. do 31.12.2019.
455.445,94 193.423,97 262.021,97 107.450,00 38.642,99 38.642,99 38.642,99 38.643,00

Napomena: Iznos od 107.450,00 KM sa danom 15.04.2016. godine nije uplaćen od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Pitanje vezano za "Sportsko rekreativni centar Bossina koji se nalazi u Zaostrogu"
Odgovor:

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na osnivačima Društva (po 9.300 kuna na Kantonu Sarajevo i Sportskom savezu BiH).
Kanton Sarajevo ne raspolaže imovinom SRC jer kao što smo naglasili, zajedno sa Sportskim savezom BiH je formirao Bossinu d.o.o. Zaostrog koja koristi nekretnine (objekat i zemlju) za čije se pravo slijedništva vode sudski sporovi u BiH i Hrvatskoj.
Što se tiče vrijednosti samih nekretnina Sportsko-rekreacionog centra u Zaostrogu, sudski vještaci (finansijske i građevinske struke) iz Sarajeva (Šerif Isović i Sakota Sulejman) su 2005. godine njihovu vrijednost procjenili na cca 5.000.000 maraka. Međutim Republika Hrvatska je nakon toga datuma u zaleđu objekta izgradila autoput i unaprijedila drugu infrastrukturu, te se ta vrijednost može smatrati višestruko uvečanom.

2. Ko upravlja SRC Bossina?

Sportski savez Bosne i Hercegovine se legitimisao kao pravni sljednik prije ratne SOFK-e BiH.
Između Sportskog saveza BiH i Bossina d.o.o. Zaostrog zaključen je Ugovor o zakupu nekretnina u Zaostrogu i Aneks istog ugovora, temeljem kojeg zajednička Tvrtka Saveza i Kantona - Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja Sportsko rekreativnim centrom Zaostrog. SRC Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja zajednička firma Sprotskog saveza i Kantona Sarajevo sa po 50 % osnivačkog uloga.

3. Kakvo je trenutno stanje?

Sportski centar Bossina d.o.o. nalazi se u Zaostrogu, malom mjestu na Makarskom primorju koje se odlikuje dugim i toplim ljetima i vrlo kratkom i blagom zimom što ga svrstava u red primorskih mjesta sa najvećim brojem sunčanih dana. Pod imenom „PARTIZAN“ objekt je napravljen 1968. godine i kao takav radio sve do rata.

Udaljen je od mora 200 metara sa prekrasnom plažom, a objekt raspolaže sa svoja tri terena, teren za košarku, teren za odbojku, teren za rukomet i mali nogomet, te velikom površinom zelenila pod maslinama. U sklopu objekta uz ostale sadržaje nalazi se: TV salon, igraonica za djecu, te prostorija za stolni tenis. Sportski centar se nalazi na površini od jednog hektara sa centralnim objektom dužine 45 metara i širine 15,5 metara, podrumom, prizemljem i katom. U objektu se nalazi 23 sobe sa 80 ležaja.

Svaka soba ima svoje kupatilo. U podrumu se nalaze dva skladišta i kotlovnica. U prizemlju se nalazi kuhinja, restoran sa 140 mjesta, aperitiv bar, tv salon sa 30 mjesta, te vešeraj sa svom opremom. Centar raspolaže i terasom sa 80 mjesta za sjedenje i vlastitim parking prostorom za 40 osobnih vozila i autobus.

Centar je u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske registriran 2002. godine u kategoriji hotela sa kategorizacijom guest house – standard. Ovo je jedinstven primjer da Sportsko rekreativni centar čiji osnivači su subjekti iz Bosne i Hercegovine je obnovljen i radi u drugoj državi već punih 14 godina.

Predmetne nekretnine u Zaostrogu su namijenjene za sport, fizičku kulturu i tjelesni odgoj, što je prema odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo pretpostavljena nadležnost Kantona, obzirom da Ustav BiH i Ustav FBiH i ne spominju sport, fizičku kulturu ili tjelesni odgoj.

Korisnici usluga Bossina d.o.o. Zaostrog su populacije iz Bosne i Hrecergovine i to: grupe sportista i rekreativaca (klubovi i udruženja), učeničke populacije (osnovne škole u prirodi), te najosjetljivije populacije iz Bosne i Hercegovine (RVI, paraplegičari, pripadnici boračke populacije, djeca bez roditelja, i sl.).
Zbog neriješenih imovinskih odnosa, Bossina d.o.o. Zaostrog nije u mogućnosti da koristi zelenu površinu smještenu sjeverno od objekta za kamp, kako je to rađeno do 90. godine, to iskorištenost kuhinje se nije mogla podići na 300-400 obroka dnevno, kako je to bilo prije rata.
Također prije ratne sobe su imale krevete na sprat – (osmokrevetne, šestokrevetne i četverokrevetne), a nakon revitalizacije objekta tokom 1998. – 2000. godine sobe su četverokrevetne, trokrevetne i dvokrevetne.

Obzirom da objekat ima dozvolu za rad tokom šest mjeseci, a radi u pravilu od 01.05. do 30.09., te da kapaciteti u maju i oktobru nisu zbog ponekad vremenskih prilika, vjerskih praznika, a najčešće zbog kraja i početka školske godine, te strukture soba u pravilu u potpunosti popunjeni, a zbog lošijeg kvaliteta smještaja i terena koji su prilično grubi (posljednja veća ulaganja su bila 2000/2001. godinu) poslovanje objekta je ipak pored svih navedenih teškoća pozitivno.

Bossina posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, a preuzela je prijeratne
zaposlenike nastanjene u Zaostrogu, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U stalnom radnom
odnosu ima tri državljanina Bosne i Hercegovine, koji imaju i državljanstvo Republike
Hrvatske.

Ukoliko se u skorije vrijeme ne riješi pitanje zemljišno - knjižnog vlasnika, te ne okonča legalizacija objekta, postoji velika mogućnost da objekat izgubi dozvolu za rad, tim prije što Sportski savez Kantona Sarajevo, kao partner Kantona u osnivanju Bossina d.o.o. Zaostrog i zakupodavac nekretnina datih u zakup zajedničkoj tvrtki nema važeću registraciju.

Pored navedenih činjenica možemo konstatovati da Kanton Sarajevo pokušava da dokaže na sudovima u BiH i Hrvatskoj ko je pravni slijednik nekretnina (zemlja i objekat). Firma koja upravlja Sportsko rekreativnim centrom iako radi 6 mjeseci godišnje tj. koliko traje turistička sezona posluje pozitivno sa uposlena tri stalna i četiri sezonska radnika koji imaju porijeklo iz BiH.

4. Da li su članovi Skupštine i Nadzornog odbora legalni članovi SRC?

Upis podataka predsjednika i članova Nadzornog odbora i Skupštine Bossina d.o.o. Zaostrog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, a nakon notarske obrade, samim činom upisa članova Nadzornog odbora i Skupštine konstituisao je prava, obaveze i odgovornosti (utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske i Društvenim ugovorom o osnivanju Tvrtke) i ona traju sve dok osnivači (Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH) u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu ne provedu na zakonit način promjene ovlaštenih lica.

Obzirom da se Sportski savez Bosne i Hercegovine nije preregistrovao u skladu sa važećim propisima na nivou Bosne i Hercegovine (Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini), te da je vlasništvo na nekretninama u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Makarskoj sporno (ko je pravni sljednik nekretnina iza SOFK-e BiH?), u ovom trenutku upitno je da li bi eventualna promjena ovlaštenih lica kod Trgovačkog suda u Splitu, uzrokovala da postupajući sudija zatraži važeći (a ne postojeći) Izvod iz Registra Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (za Sportski savez BiH), a time dovela do preispitivanja važenja registracije Tvrtke i dovela do gubitka teško stečene kategorizacije i dozvole za rad.

Napominjemo da se u cilju otklanjanja ovih nedostataka vode dva sudska spora. Sudski spor radi utvrđenja prava sljedstva iza SOFK-e BiH u korist Kantona vodi se u Sarajevu. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-05-27850-12.10/13 od 22.10.2013. godine) zaduženi Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da preduzmu sve potrebne radnje i mjere radi zaštite imovine i imovinskih interesa, a vezano za objekat Sportsko rekreativnog centra u Zaostrogu - Republika Hrvatska. U ovom sporu Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo zastupa interese Kantona Sarajevo.

U Republici Hrvatskoj također se vodi sudski spor između Kantona Sarajevo i Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, u kome je Općinski sud u Makarskoj donio presudu kojom se odbacuje tužbeni zahtjev Kantona Sarajevo zbog nedostatka aktivne legitimacije na strani Kantona i pasivne legitimacije na strani Saveza, te je izjavljena žalba Kantona na tu presudu, a predmet je prešao u nadležnost Županijskog suda u Splitu kao drugostepenog suda.

5.Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz
Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

Organi Bossina d.o.o. su Skupština i Nadzorni odbor.
U Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Miralem Zubović, pomoćnik ministra za sport i Faris Rašidagić, docent na FASTO, a ispred Sportskog saveza BiH: Branislav Crnogorac i Enver Novaković.
U Nadzornom odboru Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Dževad Paradžik, predsjednik NO i Dragan Vujmilović član, a članovi ispred Sportskog saveza BiH su Vinko Zorić, Jasminka Kalmar i Sabahudin Fejzić.

Bossina d.o.o. Zaostrog, svake godine, putem ovlaštene Računovodstveno - knjigovodstvene tvrtke iz Makarske podnosi godišnji finansijski izvještaj (GFI) Finansijskoj agenciji (FINA) u Republici Hrvatskoj, jer je to zakonska obaveza. Svi podaci o poslovanju Bossina d.o.o. Zaostrog dostupni su na stranici Finansijske agencije (FINA). Bossina d.o.o. Zaostrog ima svoju web stranicu.

Također, predstavnici u Nadzornom odboru i Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog (imenovani ispred Kantona Sarajevo) redovno podnose izvještaje i informacije resornom Ministarstvu kulture i sporta, a po potrebi ili na zahtjev i Vladi Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je u prethodnim sazivima u više navrata razmatrala informacije u vezi Sportsko-rekreacionog centra i donosila zaključke.
Ovo iz razloga, jer preduzeća u kojima je udio državnog kapitala u ukupnom kapitalu manji od najmanje 50% plus jedna dionica, odnosno udio, nisu po Zakonu o javnim preduzećima u FBiH obavezna podnositi redovan godišnji izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Rasim Smajić

" Da li privatne zdravstvene ustanove dostavljaju izvještaj o radu, godišnji? A ako ne dostavljaju zašto i šta će Ministarstvo zdravstva preduzeti u tom smislu" ?
Odgovor:

Pravni osnov za izvještavanje javnih zdravstvenih ustanova je član 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), i član 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, br. 46/10, 75/13) kojom se definiše obaveza Upravnog odbora da podnese izvještaj o poslovanju ustanove i to osnivaču najmanje jedanput godišnje. Kako je Skupština Kantona Sarajevo osnivač javnih zdravstvenih ustanova, putem Ministarstva zdravstva isti se traže, obrađuju i upućuju na razmatranje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
Međutim, član 172. definiše obavezu zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima privatne prakse vođenja zdravstvene dokumentacije i drugih evidencija o osobama kojima pružaju zdravstvenu zaštitu i podnošenje izvještaja o tome nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa propisima o evidencijama u djelatnosti zdravstva. Članom 58. Zakona o evidencijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12) utvrđena je obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja zavoda za javno zdravstvo o sadržaju vođenih evidencija od strane izvještajnih jedinica - zdravstvenih ustanova, nosioca privatne prakse i drugih pravnih i fizičkih lica, a koje su dužne kontinuirano prikupljati i obrađivati podatke o pojavama, bolestima i stanjima koja su predmet evidencija navedenih u članu 8. pomenutog zakona, dok su članom 56. definisani zbirni periodični izvještajni obrasci koji se popunjavaju i dostavljaju po utvrđenoj metodologiji.
Slijedom navedenog, od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i od Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove- Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije je traženo da dostave podatke koje izvještajne jedinice dostavljaju polugodišnje i godišnje izvještaje o sadržaju vođenih evidencija, a koje izvještajne jedinice ne dostavljaju pomenute izvještaje.

Prema članu 172. pomenutog Zakona, zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse obavezni su dostavljati izvještaje o obračunu ukupnih sredstava u privatnoj praksi na zahtjev kantonalnog ministarstva u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.
Članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Kantonalni zavod osiguranja obavlja poslove ugovoranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, a članom 103. obaveza je Upravnog odbora kantonalnog zavoda osiguranja da razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga. O istom, Skupština Kantona Sarajevo se informiše prilikom razmatranja Izvještaja o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Smatramo potrebnim napomenuti da kontrola rada izuzetno razvijenog privatnog sektora ne može i ne treba biti izostavljena od strane ovog ministratsva, te smo u tom smislu poduzeli aktivnosti definisane članom 193. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem su zdravstvene ustanove u obavezi da donesu opći akt o načinu provođenja unutrašnjeg nadzora i godišnji plan i program provedbe unutrašnjeg nadzora i da isti dostavljaju Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.
Također smo poduzeli aktivnosti na izradi Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravstva čime će se ostvariti mogućnost upošljavanja novog kadra, čime će se osnažit ljudski resursi ovog Ministarstva kako bi u potpunosti mogli odgovoriti traženom.

Odgovor prilog:
„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17. Kojović Predrag,
18. Lakota Rasim,
19. Marić Zvonko,
20. Mekić Amel,
21. Mešanović Safet
22. Okerić Elvedin,
23. Omerbegović Mersiha,
24. Pecikoza Fahrudin
25. Pindžo Mirsad,
26. Pleho Haris,
27. Prevljak Fikret,
28. Rađo Dževad,
29. Smajić Rasim,
30. Šućur Slaviša,
31. Vukasović Mario.

Zastupnici:
- Bukva Sejo,
- Mašović Amor,
- Srna Bajramović Segmedina su Službu za skupštinske poslove obavijestili da će od februara 2015.godine pravo na paušal ostvarivati u Domu naroda Federacije BiH.

Paušal u Skupštini Kantona Sarajevo su, također, primali:
- Jusko Ismir-do imenovanja na mjesto ministra MUP-a, 21.11.2015.godine,
- Konaković Elmedin- do imenovanja na mjesto premijera Kantona Sarajevo, 21.03.2015.godine,
- Solaković Adnan- do 09.11.2015.godine,
- Muhamed Kozadra je u Skupštini primao paušal do 31.10.2015.godine.

Napominjemo sljedeće:
- Zastupnik Edin Forto je izvršio povrat paušala za deset (10) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i nastavio je primati paušal u Skupštini Kantona Sarajevo.
- Zastupnik Muhamed Kozadra je izvršio povrat paušala za šest (6) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i od novembra 2015.godine pravo na paušal ne ostvaruje u Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-Mahala LIII-stari premjer, a na mjestu postojećih objekata.
Ministarstvo je navedeno rješenje donijelo nakon provedenog postupka, a na osnovu usvojene planske dokumentacije, mišljenja Općine Novo Sarajevo, nalaza vještaka arhitekte i vještaka geometra, utvrdivši da su ispunjeni svi zakonski uslovi. Rješenje je dostavljeno vlasnicima susjednih parcela.
Rama Glas d.o.o. Sarajevo, Hano d.o.o. Sarajevo, Hasanbegović Nahid, Exclusive d.o.o. Zenica, Multimedijalni computer centar d.o.o. Sarajevo, svi zastupani po Edinu Tabučiji, advokatu iz Sarajeva podnijeli su tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu radi poništenja rješenja Ministarstva broj: 05-23-733/15 od 05.03.2015.godine, radi zaštite svojih prava i interesa.
Kantonalni sud je dana 19.10.2015.godine donio Presudu broj: 09 0 U 023644 15 U kojom se tužba uvažava, osporeno rješenje poništava i predmet vraća tuženom na ponovni postupak. U Presudi se navodi da „sud prihvata navode tuženog date u odgovoru na tužbu da se građevinska parcela, položaj građevine, udaljenost objekta u prostoru od susjednih parcela, spratnost, kao i drugi urbanističko-tehnički uslovi utvrđuju važećim planskim dokumentom, obzirom da je to određeno Zakonom o prostornom uređenju, u konkretnom slučaju važeći planski dokument je korekcija Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“, a položaj građevine daje se u Lokaciji objekta, koja se izrađuje po osnovu važećeg planskog dokumenta i sastavni je dio urbanističke saglasnosti.“ U uputama Presude navedeno je da se obavi uviđaj na licu mjesta na koji će pozvati stranke, tužitelje kao i druge zainteresovane osobe i vještake kako bi bili predočeni i razjašnjeni na licu mjesta urbanističko-tehnički uslovi tražene urbanističke saglasnosti, nakon čega će se ponovo odlučiti o zahtjevu.
Ministarstvo je u cijelosti ispoštovalo upute Suda i obavilo uviđaj na licu mjesta, kao i održalo usmenu raspravu  sa svim vlasnicima susjednih parcela.
Navodi susjeda dati u toku ponovnog postupka odnosili su se isključivo na postupak donošenja i sam sadržaj korekcije Plana, što nije niti može biti predmet postupka izdavanja urbanističke saglasnosti. Prema odredbama člana 46. Zakona o prostornom uređenju donošenje korekcije plana je u nadležnosti Općinskog načelnika, a Ministarstvo kao i drugi organi uprave prema važećim zakonskim propisima, je dužno donesenu korekciju primjenjivati kao važeći planski dokument, a što je prihvaćeno od strane suda kao pravilno i zakoniti postupanje.
Imajući u vidu sve navedeno nakon okončanja ponovnog postupka Ministarstvo je donijelo rješenje broj: 05-23-733/15 od 30.12.2015.godine kojim se daje urbanistička saglasnost „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“. Rješenje je dostavljeno svim učesnicima u ponovnom postupku i rok za podnošenje tužbe protiv istog je u toku.
Što se tiče izdavanja okolinske dozvole, obaviještavamo Vas o slijedećem:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, rješavajući po zahtjevu “Ans Drive” d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, izgradnju i trgovinu u građevinarstvu i “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo, donijelo rješenje o izdavanju okolinske dozvole broj: 05-23-921/15 od 25.02.2015.godine za izgradnju podzemne garaže sa 530 parking mjesta u sklopu stambeno-poslovnog objekta u ulici Kolodvorska bb u Sarajevu.
U postupku izdavanja okolinske dozvole, ovo Ministarstvo je, shodno članu 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br.33/03 i 38/09), Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju objavilo na web stranici Ministarstva, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da se uključi u postupak i podnese primjedbe i sugestije vezane za Zahtjev , objavljeno je u sredstvima javnog informisanja (Dnevni avaz i Oslobođenje). S tim u vezi, Ministarstvo nije zaprimilo bilo kakva mišljenja, primjedbe ili sugestije.
Napominjemo, da je organiziranje javne rasprave, shodno članu 61. Zakona o zaštiti okoliša, obavezno u postupku ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš, a koja se radi za pogone i postrojenja iz federalne nadležnosti. Za pogone i postrojenja iz kantonalne nadležnosti nije potrebna procjena uticaja na okoliš, te samim tim nema ni obaveze organiziranja javne rasprave. Obavezu uključivanja zainteresirane javnosti u postupak izdavanja okolinske dozvole ovo Ministarstvo ispunjava na način, da se omogući javni uvid u zahtjev i dostavljenu dokumentaciju, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da dostavi primjedbe i sugestije, objavljuje se barem u jednom tiražnom dnevnom listu, što je i učinjeno u konkretnom slučaju. Praksa Ministarstva je, da za pogone i postrojenja iz svoje nadležnosti organizuje javnu raspravu samo u slučajevima kada se radi o opasnim djelatnostima i opasnim lokacijama definisanim članom 104. Zakona o zaštiti okoliša.
Budući da je gradnja podzemne garaže u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da su predviđene adekvatne mjere za sprečavanje/smanjenje uticaja na okoliš, kako u fazi gradnje, tako i u fazi korištenja iste, te da nisu zaprimljene bilo kakve primjedbe ili sugestije zainteresirane javnosti, ovo Ministarstvo je ocijenilo, da su ispunjeni svi uslovi za izdavanje rješenja o okolinskoj dozvoli. Pri tome, potrebno je naglasiti, da je okolinska dozvola izdata samo za podzemnu garažu, a ne za stambeno-poslovni objekat u cjelini.

Zastupničko pitanje vezano za "Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i odgovori 12 zdravstvenih ustanova nalaze se u prilogu.

Predrag Kojović

Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajal
Odgovor:

Predmet: Odgovor na zastupničku inicijativu Kojović Predraga

Na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.05.2016.g. u okviru tačke dnevnog reda “Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori” zastupnik Predrag Kojović pokrenuo je zastupničku inicijativu:

„Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)
U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.
Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.
Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploče s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke."

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo zaprimila je zatupničku inicijativu, te Vas obavještavamo, da je ovdje riječ o ulici Hadži – Bešireva koja je u skladu sa Odlukom o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području općina Centar, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 40/14) kategorisana kao lokalna ulica na području Općine Centar i koja je kao takva u nadležnosti Općine Centar. Shodno tome, proslijedili smo predmetnu inicijativu Općini Centar na nadležno rješavanje.

Predmet: Dostavljanje akta na nadležno postupanje
Zastupnička inicijativa Kojović Predraga

Poštovani,
Skupština Kantona Sarajevo aktom broj 01-05-18670/16 od 31.05.2016. godine uputila je Direkciji za puteve Kantona Sarajevo zastupničku inicijativu Kojović Predraga, pokrenutu na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.05.2016.g. u kojoj se navodi sljedeće:
„Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj, naselje Bjelave, u jednom pravcu. Naime u ovoj ulici autobuski i minibus saobraćaj odvija se u oba smjera, a na stajalištima zaustavljaju se GRAS-ova autobuska linija 14 Dom Armije-Podhrastovi i minibuska linija 74 Park-Sedrenik (Rogina)
U pravcu Podhrastova i Sedrenika u ulici Hadži-Beširevoj postoji autobusko stajalište bez predviđene čekaonice za putnike. Pored nepostojanja čekaonice za putnike na samom stajalištu nedavno je otvorena kladionica te se veliki broj automobila parkira na mjestu predviđenom za autobusko stajalište, što vozačima koji dolaze iz oba smjera stvara problem u saobraćaju te onemogućava vidljivost putnika koji stoje na stajalištu.
Također, u blizini ovog autobuskog stajališta nalazi se Osnovna škola „Alija Nametak", a veliki broj djece koja pohađaju nastavu u ovoj školi koristi pomenute autobuske i minibuske linije, stoga su prevoz primorani čekati na neuređenom stajalištu. Nepostojanje uređenog autobuskog stajališta i promet saobraćaja u ovoj ulici direktno ugrožava živote prvenstveno djece (što je vidljivo iz priloženih fotografija), ali i ostalih putnika.
Iz ovih razloga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, na osnovu primjedbi građana naselja Bjelave, izražava zabrinutost zbog postojanje direktne prijetnje sigurnosti građana i podnosi inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u ulici Hadži-Beširevoj i postavljanje čekaonice za putnike. Pored toga, na osnovu čl. 13. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, zahtijevamo obnovu ploče s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda i postavljanje košare za otpatke."

Obzirom na to da je ulica Hadži – Bešireva u skladu sa Odlukom o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području općina Centar, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 40/14) kategorisana kao lokalna ulica na području Općine Centar, kao takva je u nadležnosti Općine Centar.
Shodno tome, u prilogu akta dostavljamo Vam zastupničku inicijativu i molimo Vas da poduzmete aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi otklonili nedostatke.

Haris Pleho

Da li Kanton namjerava obezbijediti sredstva za saniranje nastale štete na gradskoj deponiji i ako namjerava, kada to planira učiniti?"
Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne rizike za sigurnost odlagališta i građana, zbog mogućnosti pojave klizišta i eksplozije metana, a s ciljem hitnog pokretanja aktivnosti na rješavanju problema, budući da su iskopavanja vršena 2013.godine, te da od tog perioda nije bilo nikakvog odgovora na obraćanja koja je na adresu Tužilaštva upućivalo KJKP «Rad» Sarajevo. Takođe, svrha je da, u ovisnosti od reakcije Tužilaštva, Vlada razmotri način djelovanja, odnosno obezbjeđivanje sredstava za sanaciju štete procijenjene na iznos od 685.000,00 KM, ne odustajući od potraživanja naknade troškova od institucija u čijoj je nadležnosti vršeno iskopavanje, prilikom čega je uništena infrastruktura za zbrinjavanje deponijskih gasova i ugrožena stabilnost odlagališta.
U tom kontekstu, i tokom nedavnog boravka delegacije grada Istanbula u Sarajevu, obavljeni su razgovori u smislu pružanja finansijske i stručne podrške u ove svrhe.

Inače, što se tiče žalbi građana na neugodne mirise, koji se šire sa odlagališta, treba napomenuti da se radi o uobičajenoj pojavi (ali slabijeg intenziteta), jer se razgradnjom otpada produkuju deponijski gasovi, koji su u prethodnom periodu korišteni za proizvodnju električne energije ili su sagorijevani putem posebne baklje za spaljivanje, tako da nisu u većoj mjeri predstavljali smetnju za okruženje.

Međutim, naglašavamo da se deponija na lokalitetu Buća potoka nalazi od 1962.godine, kada u okolini nije bilo izgrađenih objekata. Na žalost, uporedo sa izgradnjom sanitarne deponije, koja je otpočela 1997.godine, intenzivirana je nelegalna i neplanska gradnja stambenih objekata, na što su upozoravane nadležne općinske službe od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, putem kojeg su se izvodili radovi. U tom smislu, svi vlasnici objekata su trebali biti svjesni da se, bez obzira na tehnološka dostignuća i kvalitet upravljanja, nikada u potpunosti ne mogu eliminisati neprijatni mirisi sa deponije, kao uostalom ni drugi nepovoljni uticaji.

Valja istaknuti da je stanje na gradskoj deponiji ipak lošije u odnosu na raniji period, budući da se prestanak kontinuiranog finansijskog izdvajanja iz Budžeta, kao i neekonomske cijene za korisnike usluga, odrazio na nedostatak sanitarnih ploha za odlaganje otpada. Pored toga su značajno porasle količine otpada koji se odlaže zbog odsustva reciklaže i zastarjelosti načina upravljanja komunalnim otpadom.

Iz tog razloga, neophodna je brza implementacija Kantonalnog plana upravljanja otpadom, koji je usvojila Skupština Kantona 21.07.2015.godine, a kojim je predviđeno pretvaranje deponije «Smiljevići» u Centar za upravljanje otpadom, kako je to regulisano Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 33/03 i 72/09). Planirano je da u okviru Centra bude, osim sanitarne deponije, odlagalište građevinskog otpada sa postrojenjem za reciklažu, kao i proširenje kapaciteta sortirnice otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta za iskoristivi otpad. Za te svrhe ovo Ministarstvo je osiguralo projekte, a u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Uskoro kreće i implementacija grant sredstava EU iz Predpristupnog programa IPA 2011 godine, u okviru kojih će se izgraditi sanitarna ploha od 15.000 m2 za komunalni otpad, izvršiti nabavka opreme i otpočeti razdvojeno odlaganje inertnog i građevinskog otpada od komunalnog, što će doprinijeti efikasnijem održavanju i uštedi troškova na odlagalištu.

Iz svega navedenog proističe, da se radi o kapitalnom i okolinski vrlo zahtjevnom objektu, koji iziskuje kontinuirano ulaganje i osavremenjavanje metoda upravljanja, na čemu se trebaju intenzivirati napori u budućem periodu.

S poštovanjem, MINISTAR

Čedomir Lukić,dipl.ing.arh.

Sabahudin Delalić

Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z
Odgovor:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"

Prema ažuriranim podacima iz 2016.godine upisano je:
2.
- 648 (slovima:šeststotinaičetrdesetosam) pravnih subjekata koji koriste imovinu Kantona
Sarajevo;
- površina upisanih nekretnina koja se odnose na zemljište iznosi 41 ha, 9561a i 57m2;
- površina upisanih nekretnina koja se odnosi na poslovne zgrade iznosi 21ha, 4400a i
55,51m2.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"

Na postavljeno pitanje nije moguće dati procjenu iz razloga što Uprava vodi evidenciju upisane imovine, sa izuzetkom od 3 (slovima:tri) pravna subjekta koja nisu odgovorila na "zahtjev za dostavu podataka" o imovini Kantona Sarajevo koju koriste.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama?"

Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno- iniciram da se objavi?"

Registar imovine Kantona Sarajevo je javni dokument koji je dostupan svakom zainteresiranom licu u utvrđenoj proceduri prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01,48/11).
Podržavamo Vašu inicijativu za javno oglašavanje registra imovine, nakon što se provede procedura-postupak utvrđen Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06).

"Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima?"

3.
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, obavlja poslove evidencije imovine Kantona Sarajevo na osnovu procedure utvrđene Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/16-Prečišćeni tekst).
Podaci kojima Uprava raspolaže su navedeni u Obrascima br. 1,2,3 i 4, a isti su dostupni na Web.str.Ministarstva (aplikacije).

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.

Odgovor prilog:
"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z
Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona Sarajevo i ista se vodi u posebnom procesu "bazi podataka".
Podaci o imovini Kantona Sarajevo koji se unose i ažuriraju u "bazu podataka" rade se u kontinuitetu, jer u velikom broju slučajeva subjekti ne posjeduju traženu dokumentaciju, odnosno dostavljaju nepotpune obrasce bez odgovarujuće dokumentacije, uz napomenu da veliki broj subjekata nije odgovorio na zahtjeve Uprave za dostavu podataka o imovini Kantona Sarajevo.
Ističemo da nije moguće dati egzaktan podatak o upisanoj imovini u pogledu površine, vrijednosti i sl., iz razloga što svi subjekti vode evidenciju imovine bilansno sa preciznim podacima o površini vrijednosti i sl. i iste će biti predmet upisa u registar nekretnina koji je u fazi pripreme.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"
Na postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor iz razloga što Uprava upisuje podatke o imovini za koju dobije validnu dokumentaciju, odnosno svi podaci dobijeni od subjekata su upisani u "bazu podataka", a samim tim oni koji nisu dostavljeni od strane subjekata – nisu ni upisani.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige?"
Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno?"
Registar imovine Kantona Sarajevo je u fazi pripreme, i nakon provođenja zakonom predviđene procedure, isti će biti javno dostupan.

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"
Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.

Odgovor prilog:
Kružni tok
Odgovor prilog:
"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Odgovor:

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste sadržavaju dovoljno pokazatelja na osnovu kojih se može pratiti stanje sigurnosti na teritoriji Kantona Sarajevo, a Odjeljenje za odnose sa javnošću prezentuje informacije javnosti i objavljuje ih na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Online prijava korupcije je u funkciji više od godinu dana gdje je moguće prijavljivati korupciju i pratiti kretanje prijava, a tokom 2015.godine je bilo evidentirano sedam (7) prijava od kojih je jedna prijava evidentirana u sistemu tri (3) puta i koja je po primitku dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava je bio upit o funkcionalnosti sistema za online prijavu korupcije, jedna (1) evidentirana prijava je proslijeđena drugoj agenciji u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava se odnosila na krivično djelo koje nema elemenata korupcije i jedna (1) evidentirana prijava je predstavka na rad policijskih službenika koja je ranije dostavljena u printanom obliku Jedinici za profesionalne standarde i ista je po primitku pridružena predmetu koji je u radu, dok u prva dva mjeseca 2016.godine nije bilo evidentiranih prijava.
U vezi dijela inicijative koja se odnosi na objavljivanje teksta Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da Protokol predstavlja interni akt navedenih institucija i kao takav ne može biti objavljen na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

S poštovanjem.

M I N I S T A R

mr. Ismir Jusko

Odgovor prilog:

Goran Akšamija

Sejo Bukva

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifest
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih propisa za implementaciju istog.

Naime, u skladu sa Nacrtom godišnjeg programa rada MUP-a Kantona Sarajevo za 2016.godinu, koji je dostavljen Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo aktom, broj 01-676/15 od 15.12.2016.godine, za četvrti kvartal (novembar i decembar) planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, te će se u okviru predmetnih aktivnosti razmatrati i inicijativa uvaženog zastupnika.

Odgovor prilog:
Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifest
Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih propisa za implementaciju istog.

Naime, u skladu sa Nacrtom godišnjeg programa rada MUP-a Kantona Sarajevo za 2016.godinu, koji je dostavljen Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo aktom, broj 01-676/15 od 15.12.2016.godine, za četvrti kvartal (novembar i decembar) planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, te će se u okviru predmetnih aktivnosti razmatrati i inicijativa uvaženog zastupnika.

Odgovor prilog:
Inicija za produženje radnog vremena u ugostiteljskim objektima sa muzikom uživo
Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima."

Članom 11. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona definisano je "U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:
2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;
7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;"
Članom 11. stav 2. Zakona definisano je da "Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ", a to je nadležni općinski organ.

S obzirom na navedeno Inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima sa muzikom uživoje u nadležnosti slijedećih organa:
• Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke)
• Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o prekršajima javnog reda i mira, na osnovu kojeg svaka općina donosi svoju Odluku o prekršajima javnog reda i mira) i
• Nadležnog općinskog organa koji donosi Odluku o radnom vremenu na području svake općine posebno.

Inicija za produženje radnog vremena u ugostiteljskim objektima sa muzikom uživo
Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima."

Članom 11. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona definisano je "U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:
2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;
7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;"
Članom 11. stav 2. Zakona definisano je da "Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ", a to je nadležni općinski organ.

S obzirom na navedeno Inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima sa muzikom uživoje u nadležnosti slijedećih organa:
• Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke)
• Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o prekršajima javnog reda i mira, na osnovu kojeg svaka općina donosi svoju Odluku o prekršajima javnog reda i mira) i
• Nadležnog općinskog organa koji donosi Odluku o radnom vremenu na području svake općine posebno.

Rasim Smajić

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je prema Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/12-Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) preuzelo državne službenike i namještenike, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike ističe slijedeće:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10), koju Vam u prilogu dostavljamo.
Članom 4. stav (1) navedene Odluke je propisano:
„Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.“
Dakle, od 2008.godine Vlada Kantona Sarajevo svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.
U 2015.godini Vlada Kantona Sarajevo je doneijela Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15) i Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), koje Vam u prilogu dostavljamo.
U skladu sa navedenim Odlukama počev od 2008.godine, ranije Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, a sada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, provodi javne pozive i sačinjava rang liste kandidata svaki mjesec i iste dostavlja investitorima, a to su Kantonalni stambeni fond Sarajevo za stanove na lokaciji Dobrinja V, objekat E i objekat B, Općina Novi Grad i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za stanove na lokaciji Rosulje 2, Općina Vogošća.
Postupak javnog poziva se provodi prema Odluci o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima i svaki mjesec Konačne rang liste sa imenima kandidata se objavljuju na web stranici Ministarstva.
Investitori su obavezni da odmah po dostavljanju Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, otpočnu i u roku od sedam dana pozovu sve kandidate prema utvrđenom redoslijedu konačne rang liste i u dogovoru sa njima potvrde njihovo opredjeljenje za kupovinu stana. Kandidati prema prihvaćenoj strukturi stana između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i investitora, odabiraju i rezervišu sebi odgovarajuću stambenu jedinicu. Po zaključivanju ovog dogovora između investitora i kandidata, investitori su obavezni ostaviti kandidatu rok od najmanje 30 dana za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje kupovine stana i potom zaključuju kupoprodajni ugovor.
Prema tome, konačne rang liste sa imenima kandidata su transparentno i javno od 2008.godine objavljivane na web stranici Ministarstva.

S poštovanjem,

PRILOG:
- Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10),
- Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15),
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), u pisanoj i elektronskoj formi CD.

Odgovor prilog:

Muhamed Kozadra

Amar Dovadžija

Fikret Prevljak

Ismir Jusko

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo ministarstvo cijenilo da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, za podnošenje prijedloga Vladi nadležno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kojem je pomenuta inicijativa proslijeđena. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak pod brojem: 02-05-17636-2/12 od 17.05.2012 godine, a kojim je odbijen zahtjev za davanje saglasnosti za prenos osnivačkih prava na Federaciju BiH.
Iz dokumentacije koja je bila dostupna i Ministarstvu saobraćaja vidi se da je Zavod za saobraćaj osnovan kao organizaciona jedinica Građevinskog fakulteta, prvenstveno za potrebe izvođenja praktične i eksperimentalne nastave za studente i za naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika koji se realizira u laboratorijama Zavoda. Da je rješenjem Okružnog privrednog suda 1979. godine registrovan kao pravni subjekt pod nazivom“ Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, p.o.“, ali u svojoj registrovanoj djelatnosti zadržao djelatnost radi koje je i osnovan, a to je „ realizacija nastavnonaučnog procesa za sve vidove obrazovanja na Građevinskom fakultetu u Sarajevu; razvoj naučnoistraživačkog rada u naučnoj oblasti saobraćajnica i eksperimentalnog istraživanja; obezbjeđenje materijalne osnove, organizovanja i realizacija naučnog i publicističkog rada nastavnika kao i saradnja sa drugim fakultetima i privredom“.
Takođe je nesporno da Zavod do danas nije uskladio svoju registraciju sa donesenim zakonskim i drugim propisima, nakon čega je Fakultet tražio njegovo brisanje iz sudskog registra kao pravnog lica po službenoj dužnosti Suda.
Nadalje prema pismenim navodima dekana Građevinskog fakulteta, stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i usklađivanjem statusa Fakulteta i njegovih zavoda i instituta sa Zakonom, Pravilima Fakulteta utvrđena je nova organizacija Fakulteta u kojoj postojeći insituti i zavodi gube svojstvo pravnog lica i postaju organizacione jedinice Fakulteta ( član 106. Zakona o visokom obrazovanju). U smislu navedenog trebalo je brisati svojstvo pravnog lica za sve zavode i institute i organizovati iste kao organizacione jedinice Fakulteta, čemu se Uprava Zavoda usprotivila i isti dovela u nezavidan položaj.
Kako do danas status Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta nije riješen neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti u tom pravcu, a što je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a obzirom da je Zavod organizaciona jedinica u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo.

M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo

Inicijativa: "Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sumnjive radnje".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Inicijativa vezana za "Prosvjetno-pedagoški zavod u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za postavljanje kanti za otpatke na svim trolejbuskim, autobuskim i tramvajskim stajalištima".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:

"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Senad Hasanspahić

Odgovor Ministarstva saobraćaja nalazi se u prilogu.

Poslaničko pitanje vezano za nedavno trovanje djece u JU Djeca Sarajeva
Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

"Dana 22.04.2015.godine oko 14,00 časova Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije zaprimio je prijavu (putem faxa) od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da je na Infektivnoj klinici KCUS - hospitalizirano petero djece iz JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, te da se radi o sumnji na trovanje hranom.
Odmah po saznanju sačinjena su dva tima i to tim u sastavu: epidemiolog i tehničar iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kantonalni sanitarni inspektor, koji su obavili kompletan inspekcijski nadzor i epidemiološku anketu u Centralnoj kuhinji i vrtiću "Skenderija" koji posluju u sastavu JU "Djeca SArajeva" Sarajevo."
Ostatak odgovora je u prilogu.

Na ovo pitanje odgovor su dostavili i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i oba odgovora su u prilogu.

Pitanje vezano za "postavljanje Fiksne kamere za snimanje svakog prekoračenja brzine od Skenderije prema Vrbanja mostu"?
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u cilju rješavanja predmetnog problema i podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, u avgustu 2013.godine sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, ali isti nije realizovan zbog nedostatka sredstava.

Na području opština Stari grad i Centar nema instaliranih kućišta stacionarnog radarskog sistema, tako da su predmetnim Elaboratom, predložene lokacije za postavljanje kućišta radarskih uređaja, u koja bi se kasnije instalirao radarski uređaj, kako slijedi:

-na ulica Titova (raskrsnica sa Kulovićevom) u neposrednoj blizini slastičarnice "Imperijal" - estetsko kućište SD580,

-ulica Obala Kulina Bana (raskrsnica sa Radićevom) - estetsko kućište SD580,

-ulica Terezija (u blizini JP Vodovod i Kanalizacija) pravac prema Skenderiji - standardno kućište SR520.

Dana 15.05.2015.godine, u organizaciji Premijera Kantona Sarajevo, ponovno je organizovana prezentacija „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, kojoj je bio prisutan ministar MUP-a Kantona Sarajevo sa saradnicima i ministar Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.
Nakon održane prezentacije, MUP-a Kantona Sarajevo je uputio inicijativu Vladi Kantona Sarajevo za razmatranje „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, sa ciljem usvajanja i donošenja odluke o implementaciji istog.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Predrag Kurteš

Adnan Solaković

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

"Šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo i da li je finansijska policija izašla po prijavi "Sarajevotekstila" d.d Sarajevo?"
Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo:

"Dana 24.01.2012.godine, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo je zaprimljena prijava dioničara "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo protiv prijavljenih: Jovanović Gorana, Herba Kenana, Gačanin Eše i Mutapčić Đemaludina, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl.383. st.1. KZ F BIH i dr.

U predmetu je po zahtjevu Tužilaštva, MUP Kantona Sarajevo, Sektor krim.policije, Odjeljenje za privredni kriminal vršio tražene provjere navoda krivične prijave.

Određeno je vještačenje po vještaku arhitektonske struke, na okolnost procjene tržišne vrijednosti nekretnina koje su bile predmetom prodaje.

Takođe, upućen je zahtjev Finansijskoj policiji za hitnom kontrolom poslovanja "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo 30.06.2015.godine.

S poštovanjem,

GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
Dalida Burzić

Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargile, a ne zna se sastav tih supstanci?
Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:
"U sklopu redovnih, ali i usmjerenih inspekcijskih nadzora, kantonalna sanitarna inspekcija, između ostalih vrši i pregled objekata u kojima se konzumira nargila s tim da ovaj organ ne raspolaže podatkom o tačnom broju objekata koji pružaju tu vrstu usluga. Sigurno je da se broj ugostiteljskih objekata u kojima se konzumira nargila stalno mijenja i na njega utiče otvaranje novih objekata, kao i mogućnost da već postojeći objekti u ponudu uvrštavaju i ovu vrstu usluge."

Ostatak odgovora je u prilogu.

Kada će Vlada Kantona Sarajevo izvršiti Zaključak VLade iz 2014.godine te omogućiti neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića?
Odgovor:

ODGOVOR:

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-12763-46/14, od 18.05.2014. godine utvrđeno je sljedeće:
1. Prihvaćena je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o situaciji u JU Osnovna muzička škola Ilidža.
2. Odbačen je, kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
3. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića.
4. Naime, nakon što je predmetni zaključak dostavljen ovom ministarstvu, uputili smo zahtjev Ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Policijskom komesaru za hitan prijem, pri čemu im je dostavljen i pomenuti zaključak. Policijski komesar je uputio obavijest, broj: 02/PK-1-366/14, od 27.05.2014. godine kojim se Ministarstvo obavještava da je naš akt sa Zaključkom proslijeđen Četvrtoj policijskoj upravi, kao nadležnoj za realizaciju obaveze pružanja asistencije, koja bi trebala kontaktirati Ministarstvo u vezi sa sastankom na kojem bi se dogovorile pojedinosti oko realizacije tačke 3. Zaključka. Dana 03.06.2014.2014. godine od strane Četvrte policijske uprave dostavljen je akt kojim se traži dopuna zahtjeva za pružanje asistencije policije. Nakon toga održan je sastanak u prostorijama Četvrte policijske uprave ponovljen je stav, naznačen u zahtjevu za dopunu dokumentacije ove uprave, da se asistencija policije može osigurati samo u slučajevima kada se očekuje da će doći do organiziranog i masovnog fizičkog otpora i upotrebe oružja, te kada za to bude postojalo pravosnažno rješenje o izvršenju. Također, ukazano je na odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, te je predstavnicima Ministarstva uručeno Uputstvo o pružanju pomoći radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa i preduzeća i drugih pravnih lica iz 1999. godine, potpisano od Ismeta Dahića i nedostupno u drugom obliku. U tom trenutku vodilo se više sudskih postupaka i istrage u Tužilaštvu, te nije bilo pravosnažnih presuda, niti konačnih tužilačkih odluka.

web: http://www.mon.ks.gov.ba
e-mail: mon@mon.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Skrećemo pažnju na činjenicu da je mandat Mehmeda Bajraktarevića na poziciji direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, istekao 20.09.2014. godine, te postaje upitna svrsishodnost izvršenja ovog zaključka.
5. Naloženo je direktoru Škole Mehmedu Bajraktareviću da poduzme sve potrebne radnje i
mjere kako bi se u potpunosti realizirao nastavni plan i program, zakonito okončala nastavna godina te osigurao zakonit način izbora vršioca dužnosti članova Školskog odbora -predstavnika uposlenika i roditelja/staratelja, što nije realizirano.
6. Zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da donese odluku o akontativnoj isplati plaće za mjesec mart 2014. godine uposlenicima JU Osnovna muzička škola Ilidža, te da istu dostavi putem Operativnog centra Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo na realizaciju, što je realizirano i to za mart 2014. godine i sve naredne mjesece, do danas.
7. Naloženo je Inspektoratu rada, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da utvrdi stepen realizacije nastavnog plana i programa i, s tim u vezi, realizaciju obaveza iz radnog odnosa svih uposlenika JU Osnovna muzička škola Ilidža za period 01.01.2014. do dana realizacije Zaključka, te da o tome obavijeste Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Naloženo nije realizirano, zbog činjenice da u Školi nije bilo odgovornog lica kod kojeg bi nadzor mogao biti realiziran.
8. Zaduženo je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se, u okviru svojih nadležnosti, aktivno uključi u postupke koji se, u vezi sa JU Osnovna muzička škola Ilidža, vode kod Tužilaštva Kantona Sarajevo sudova u Kantonu Sarajevo, te da o trenutnom statusu predmeta-postupaka obavijesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Vladu Kantona Sarajevo.
9. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, pripremi prijedloge rješenja o razrješenju predsjednika i članova i imenovanju vršilaca dužnosti Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Ilidža nakon osiguranja zakonitih prijedloga svih struktura zastupljenih u školskom odboru. Navedeni nalog nije realiziran zbog nemogućnosti utvrđivanja zakonitih prijedloga za imenovanje vršilaca dužnosti članova školskog odbora-predstavnika roditelja/staratelja i uposlenika, zbog gore navedenih okolnosti.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, u saradnji s Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo nikada nije prestalo provoditi radnje koje imaju za cilj normalizaciju rada JU Osnovna muzička škola Ilidža, što prvenstveno podrazumijeva rješavanje pitanja pečata Škole. Naime, sve što bi mogli organi u Kantonu Sarajevo u vezi ove škole (imenovanje Školskog odbora, aktivnosti oko imenovanja direktora, inspekcijski nadzori, provjere realizacije nastavnog plana i programa i sl.) neće imati nikakvog efekta sve dok ustanova ne bude imala pečat kao dokaz o autentičnosti akata koje izdaje.

Inicijativu Klub poslanika SBB-a "za izmjenu člana 30. Zakona o javnom okupljanju KS".
Odgovor:

Odgovor Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Odgovor prilog:
Pitanje vazano "za riješavanje problema uzurpiranja parking mjesta namijenjenih za invalidne osobe".
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:

„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2)Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
Zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Adnana Solakovića je proslijeđeno svim organizacionim jedinicama Uprave policije ovog Ministarstva na teren, kako bi se u narednom periodu rad policijskih službenika, kada je u pitanju ova problematika još više intezivirao.

Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nes
Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:

„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom.
(2)Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. “
Zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Adnana Solakovića je proslijeđeno svim organizacionim jedinicama Uprave policije ovog Ministarstva na teren, kako bi se u narednom periodu rad policijskih službenika, kada je u pitanju ova problematika još više intezivirao.

Izudin Bajrović

Inicijativa prema ministru za obrazovanje, nauku i mlade.
Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno u skladu sa važećim programima.
Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ u svom sastavu ima 30 vrtića, koji su raspoređeni u svim dijelovima Kantona Sarajevo.
U školskoj 2014/2015. godini, prema posljednjim raspoloživim podacima oko 7 200 djece pohađa jednu od registriranih predškolskih ustanova.
Od školske 2010/2011. godine se provodi Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, u trajanju od 150 sati na godišnjem nivou.
Trenutne aktivnosti u Ministarstvu – evaluacija svih predškolskih programa koji se trenutno realiziraju.

Planirane aktivnosti:
1. Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
2. Donošenje podzakonskih akata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja;
3. Povećanje cijene boravka djece u predškolskoj ustanovi – trenutno na mjesečnom nivou cijena boravka za jedan mjesec iznosi 140,00 KM, a u istom iznosu refundira i Vlada Kantona Sarajevo (po ovom pitanju je provedeno anketiranje roditelja polaznika i isti su podržali ovu mjeru koja je usmjerena na poboljšavanje kvaliteta usluge (prvenstveno kvaliteta ishrane polaznika).

Nedostaci:
1. Nedovoljno razvijena mreža predškolskih ustanova – potreba za daljim ulaganjem – rekonstrukcija postojećih i otvaranje novih vrtića.
2. Potreba kontinuiranog zapošljavanja kadra, u skladu sa širenjem mreže predškolskih ustanova.
3. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava na poziciji za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, didaktička sredstva, opremu i edukaciju osoblja).
4. Nedovoljna edukacija stručnog kadra.

Oblast osnovnog odgoja i obrazovanja

Na području Kantona Sarajevo su registrirane 74 osnovne škole, od čega je 69 javnih i 5 privatnih ustanova. Sve ove škole rade po nastavnom planu i programu za osnovnu školu za Kanton Sarajevo. Pored ovih škola, u Registru škola koje rade po stranom nastavnom planu i programu, a koji se takođe vodi u Ministarstvu se nalaze još 3 osnovne škole.
U školskoj 2014/2015. godini osnovne škole pohađa ukupno 56.000 učenika.
Od školske 2012/2013. godine uvedena je eksterna matura za sve učenike koji s uspjehom završe 9. razred.
Planirane aktivnosti:
1. Reforma postojećih nastavnih planova i programa od 1. do 9. razreda osnovne škole;
2. Izmjene i dopune profila kadra u skladu sa promjenom nastavnih planova i programa (usklađivanje sa Bolonjskim sistemom obrazovanja);
3. Donošenje novog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (dosadašnja iskustva u primjeni Zakona ukazuju na potrebu donošenja novog zakona);
4. Donošenje određenih podzakonskih akata – pravilnika (izmjene i dopune postojećih i donošenje novih);
5. Analiza broja odjeljenja u odnosu na broj učenika – potreba racionalizacije broja odjeljenja;
6. Potreba pozicioniranja inkluzivnog obrazovanja na drugačiji način u odnosu na trenutni model, po kojem na zahtjev roditelja, dijete sa posebnim obrazovnim potrebama može biti upisano u redovnu školu, bez mišljenja stručnjaka zdravstvene struke o najboljem interesu za dijete, a što je i obaveza po međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prva i sloboda.

Nedostaci:
1. Nedovoljna ulaganja u rekonstrukciju i opremanje škola;
2. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava za unapređenja stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, nastavna sredstva, opremu, za educiranje nastavnika, stručnih saradnika, svih upravljačkih struktura, studijske posjete učenika i nastavnika osnovnim i srednjim školama u susjedstvu i šire s ciljem razmjene iskustava i usvajanja novih nastavnih metoda i znanja, finansiranje sportskih aktivnosti s ciljem učešća što većeg broja učenika i sl.).

Oblast srednjeg obrazovanja

Na području Kantona Sarajevo registrirano je 39 srednjih škola, od čega je 36 javnih i 3 privatne srednje škole.
Zakon o srednjem obrazovanju je donesen 2010. godine – uvedeno je obavezno srednje obrazovanje u trajanju od dvije godine za djecu do navršenih 18 godina života.
Vrste srednjih škola – gimnazije, škole tehničkog usmjerenja i škole zdravstvene struke. Učenici se obrazuju u školama u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.
U školskoj 2014/2015. godini oko 19 000 učenika pohađa srednju škole.

Planirane aktivnosti:

1. Izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju;
2. Donošenje novih ili izmjena određenih podzakonskih akata;
3. Analiza postojećih nastavnih planova i programa – analiza općeobrazovnih predmeta, posebno stručno-teorijskih predmeta (usklađivanje s tržištem rada i osiguranje pretpostavki za uključivanje u jedinstveni evropski obrazovni sistem);
4. Izmjene i dopune profila kadra u nastavnim planovima i programima (usklađivanje sa Bolonjskim sistemom obrazovanja);
5. Potreba analize i preispitivanja postojećeg broja škola i odjeljenja s ciljem racionalizacije mreže škola i broja odjeljenja;
6. Posebna analiza nastavnih programa po kojima se realizira praktična nastava (stvoriti pretpostavke da kroz praktičnu nastavu učenici upoznaju organizaciju rada u radnom procesu, osposobe se za upotrebu radne dokumentacije, spoznaju važnost higijene na radu i steknu navike održavanja higijene radnog mjesta, nauče rukovati priborom i alatom, održavati sredstva za rad i ovladati vještinama struke i osposobiti se za rad na siguran način i razviti pozitivan odnos prema radu i zaštiti čovjekove okoline. Tokom praktične nastave neophodno je da polaznici steknu radnu i tehnološku disciplinu, da se obrazuju za samostalno obavljanje radnih operacija, zadataka i poslova koji su planirani nastavnim planom i programom za svako pojedino zanimanje kako bi se osposobili za veoma zahtjevno tržište rada). Ove pretpostavke je moguće osigurati samo uz preispitivanje omjera teoretskog dijela nastave u učionici i praktičnog dijela koji se prvenstveno treba realizirati u realnom privrednom sektoru odnosno budućem radnom okruženju.

Nedostaci:
1. Nedovoljno izdvajanje budžetskih sredstava za unapređenja stanja u oblasti srednjeg obrazovanja, posebno srednjeg stručnog obrazovanja (infrastrukturna ulaganja u objekte, nastavna sredstva, opremu, za educiranje nastavnika, stručnih saradnika, svih upravljačkih struktura, studijske posjete učenika i nastavnika industrijskim postrojenjima i srodnim srednjim školama u susjedstvu i šire s ciljem razmjene iskustava i usvajanja novih nastavnih metoda i znanja, finansiranje sportskih aktivnosti s ciljem učešća što većeg broja učenika i sl.).
2. Nedostatak sredstava u Bužetu Kantona Sarajevo je na posebnoj poziciji koja bi se usmjerila na kreiranje i dodatno unapređenje nastavnih planova i programa u odnosu na savremene naučne trendove i potrebe tržišta rada.

Oblast visokog obrazovanja

Oblast visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo uređena je Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 42/13-Prečišćeni tekst) i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04) i Strategijom razvoja visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Za realizaciju zakonskih rješenja i implementaciju standarda koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti te Startegijom razvoja visokog obrzaovanjha u Kantonu Sarajevo, neophodno je prethodno osigurati određene pretpostavke, a što se prije svega odnosi na:
- osiguranje finansijskih pretpostavki kroz povećanje izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo,
- definisanje izdvajanja vlastitih prihoda u okviru Univerziteta u Sarajevu za ove namjene,
- preispitivanje i redefiniranje odnosa društvene zajednice odnosno obrazovnih vlasti prema oblasti visokog obrazovanja i nauke respektirajući činjenicu da drušvena zajednica koja ne ulaže u visoko obrazovanje i nauku ne može niti polagati pravo za izlazak iz ekonomske krize,
- mijenjanje društvene percepcije izdvanjanja za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost koja implicira da su izdvajanja za nauku i obrazovanje trošak i teret za društvenu zajednicu,
- izdvajanje za naučnu djelatnost i infrastrukturu u narednom periodu trebaju biti značajnija, što podrazumijeva izdvajanje sredstava za obnavljanje kadrovksih resursa na Univerzitetu u Sarajevu, stvaranja pretpostavki za upošljavanje najboljih studenata na Univerzitetu u Sarajevu koji su dobitnici "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu", osiguranje pretpostavki za ispunjavanje uslova za akademsko napredovanje, sufinansiranje naučno-istraživačkog rada, finansijska podrška pisanju, objavljivanju i publiciranju naučnih radova, knjiga, potporu prisustvu međunarodnim naučnim konferencijama i sl.
- preispitivanje važećih Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Strateško opredjeljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je jačanje Univerziteta u Sarajevu, kako kroz normativnu izgradnju, tako i poduzimanjem sljedećih koraka:

1. povećanje transparentnosti u radu odnosno naglašenija finansijska kontrola i nadzor nad radom Univerziteta u Sarajevu kroz usvajanje određenih podzakonskih akata, što se prije svega postiže kroz usvajanje Jedinstvenog pravilnika o platama u okviru Univerziteta u Sarajevu kao i Pravilnika o sticanju i raspodjeli vastitih prihoda (vanbudžetskih prihoda). Usvajanje naprijed pomenutih pravilnika predstavljalo bi veliki iskorak u kontroli, transparentnosti i integraciji finansijskih tokova u okviru Univerziteta u Sarajevu. Model finansiranja Univerziteta u Sarajevu treba biti rezultat dijaloga nadležnih obrazovnih vlasti i svih tijela Univerziteta u Sarajevu i kao takav mora omogućiti transparenstnost i uvid u društvenu opravdanost trošenja budžetskih i vanbudžetskih prihoda. Svi prihodi koje Univerzitet u Sarajevu ostvari trebaju biti trošeni za unapređenje osnovne registrovane djelatnosti.

2. Institucionalni dijalog sa studentskom populacijom, posebno sa studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu, u cilju identifikacije osnovnih slabosti u relizaciji nastavno-naučnog procesa. Pravac budućeg zajedničkog djelovanja ogleda se u: preveniranju negativne prakse izvršavanja nastavnih obaveza od strane akademskog osoblja, sprečavanju negativnih pojava u postupku provjere znanja studenata (insistiranje akademskog osoblja na kupovini udžbenika predmentog nastavnika, blagovremenom objavljivanju rezultata provednih provjera znanja) te ustanovljavanje sistemskih rješenja za praćenje stepena prolaznosti studenata na provjerama znanja.

3. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade planira u narednom periodu predložiće Vladi Kantona Sarajevo kriterije i metodologiju za raspodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u okviru Univerziteta u Sarajevu.

4. Propisivanje dodatnih elemanta izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica (fakulteti/akademije/naučnoistraživački instituti) od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantoan Sarajevo u značajnoj mjeri će doprinijeti transparentnosti i kontroli finanijskih tokova u okviru Univerziteta u Sarajevu.

5. Intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu sredstvima dodjeljenim od strane Kraljevine Saudijske Arabije.

6. Kontrola i nadzor nad primjenom i poštivanjem Zakona o visokom obrazovanju i Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo na svim visokoškolskim ustanovama (u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove).

7. Univerzitet u Sarajevu duži vremenski period nalazi se u procesu integracije i u tom smislu ostvaren je značajan napredak:
a. usvojen Statut Univerziteta u Sarajevu,
b. ukinuti upravni i nadzorni odbori fakulteta i akademija i naučnoistraživačkih instituta,
c. imenovan Upravni odbor integrisanog Univerziteta u Sarajevu,
d. od mjeseca janura 2014. godine sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo doznačavaju se na jedinstveni račun Univezriteta u Sarajevu koja se nakon tog distribuiraju fakultetima i akademijama te naučnoistraživačkim institutima u ranije utvrđenim iznosima (u skladu sa metodologijom koja je primjenjivana u proteklom periodu),
e. sve visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo (izuzev Američke škole za ekonomiju) uspješno su provele proces institucionalne akreditacije.

8. Upostavljanje vlastitih baza podataka o ukupnom broju upisanih studenata kao i baza podataka o raspoloživom akademskom osoblju na svim visokoškolskim ustanovama te stanjem infrastrukture, što će osigurati pretpostavke za strateško planiranje u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

9. Preispitivanje upisne politike na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo uz intenzivnu saradnju sa privrednim sektorom i svim specijaliziranim službama za praćenje stanja u oblasti zapošljavanja i tržišta radne snage kao i svim udruženjima poslodavaca na različitim nivoima teritorijalno-administativnog uređenja.

10. Otvaranje socijalnog dijaloga sa Sindikatom Univeziteta u Sarajevu koji bi trebao rezultirati potpisivanjem kolektivnog ugovora u oblasti visokog obrazovanja.

Realizacijom naprijed naznačenih aktivnosti povećala bi se društvena relevancija odnosno uloga Univerziteta u Sarajevu što bi doprinijelo izgradnji društva zasnovanog na znanju.

Finansijski aspekt stanja u obrazovanju

U nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, što se tiče sufinansiranja/finanisiranja osnovne djelatnosti ustanova iz oblasti obrazovanja i nauke, su slijedeće ustanove za koje se sredstva odobravaju u Budžetu Kantona Sarajevo:

- PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE - JU „Djeca Sarajeva“: sufinansira se djelatnost predškolskog obrazovanja, a s obzirom da JU „Djeca Sarajeva“ od 01.01.2012. godine poslovanje obavljaja preko jedinstvenog računa Trezora, sredstva se evidentiraju i prate zasebno za ovog budžetskog korisnika;

- OSNOVNO OBRAZOVANJE – u okviru ove djelatnosti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo finansira se 69 ustanova (do 2014. godine bilo je 68 ustanova, a u 2014. godini sufinansira se još jedna nova ustanova – novoosnovana Osnovna škola „Stari Ilijaš). To su 62 redovne osnovne škole, 3 muzičke škole, 3 specijalne osnovne škole i Zavod za vaspitanje muške djece i omladine (Hum). Svaka od navedenih ustanova posluje preko Trezora, a odobrena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo evidentiraju se i prati njihova realizacija zasebno za svaku ustanovu - budžetskog korisnika (pojedinačni budžeti za svakog budžetskog korisnika);

- SREDNJE OBRAZOVANJE – na ovom nivou obrazovanja finansira se 35 srednjih škola i to: 9 gimnazija, 4 medicinske škole, 16 tehničkih i stručnih škola, 2 specijalne škole, ekonomska škola, muzička škola, škola primjenjenih umjetnosti i vjerska škola – Gazi Husrev begova medresa. I ove ustanove takođe posluju preko Trezora, a sredstva su odobrena, evidentiraju se i prati njihova realizacija u Budžetu na isti način kao i za naprijed navedene ustanove osnovnog obrazovanja – pojedinačni budžeti za svaku školu;

- VISOKO OBRAZOVANJE – sredstva za sufinansiranje djelatnosti visokog obrazovanja odobrena su u Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama-LAN011-Transfer za visoko obrazovanje. Sredstva su odobrena za sufinansiranje rada 23 javne visokoškolske ustanove i Univerzitet (Rektorat Univerziteta). Od januara 2014. godine sufinansiraju se i 2 vjerska fakulteta: Islamski teološki fakultet i Katolički bogoslovni fakultet. Visokoškolske ustanove ne posluju putem Trezora pa su se sredstva za sufinansiranje djelatnosti do 2014. godine doznačavala visokoškolskim ustanovama u mjesečnim dotacijama u vidu transfera na transakcijske račune ovih ustanova otvorene kod poslovnih banaka. Kako bi se ispoštovala odredba člana 151. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13), da se, nakon stupanja na snagu Statuta Univertiteta, uplata sredstava iz Budžeta vrši na jedinstven račun Univerziteta, koji će do utvrđivanja kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova iz člana 128. stav (1) Zakona, vršiti doznačavanje istih organizacionim jedinicama u omjeru koji je u proteklom periodu uplaćivan od strane Kantona Sarajevo posredstvom Ministarstva, izvršen je obračun sredstava na osnovu elemenata koji su se primjenjivali za obračun u proteklom periodu, odnosno u 2013. godini i od 01. januara 2014. godine sredstva se doznačavaju na jedinstven račun Univerziteta, koji ih nakon toga transferira na račune ustanova.

-USTANOVE NAUKE- sredstva za sufinansiranje djelatnosti pet naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti BiH odobrena su u Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama-LAN012-Transfer za nauku. Navedene ustanove ne posluju putem Trezora pa se sredstva za sufinansiranje djelatnosti naučnih instituta doznačavaju na isti način kao i sredstva za sufinansiranje djelatnosti visokoškolskih ustanova. Sredstva za sufinansiranje djelatnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH doznačavaju se u mjesečnim dotacijama u vidu transfera na transakcijski račun ANUBiH.
Od ukupnog Budžeta Kantona Sarajevo oko 1/3 Budžeta izdvaja se za finansiranje/sufinansiranje djelatnosti ustanova iz oblasti obrazovanja koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, direktno kroz finansiranje plaća i naknada zaposlenih u navedenim ustanovama, izdvajanje za materijalne troškove, izdvajanja za nabavku stalnih sredstava – izgradnju i rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata, nabavku opreme i sl.
U slijedećoj tabeli dat je uporedni pregled izvršenja Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u odnosu na ukupni Budžet Kantona Sarajevo u periodu 2011. – 2014. godina

OPIS Izvršenje budžeta za 2011. god. Izvršenje budžeta za 2012. god. Izvršenje budžeta za 2013. god. Izvršenje budžeta za 2014. god.*
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 222.061.426 247.649.690 236.150.092 240.370.813
Kanton Sarajevo 646.391.529 709.956.654 634.916.543 671.474.000
Učešće Ministarstva u ukupnom Budžetu KS 34,35 % 34,88% 37,19% 35,80

* Podaci o izvršenju Budžeta za 2014. godinu nisu zvanični s obzirom da još nije usvojen Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, koji je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo, obavezno dostaviti Vladi do 15. aprila tekuće godine, a Vlada Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci po završetku fiskalne godine.
U strukturi ukupnih sredstava koja se izdvajaju za Ministarstvo za obrazovanje, nauku ii mlade, procentualno najveći dio odnosi se na sredstva za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih. Tako je u 2013. godini za ove namjene od ukupnog Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade izdvojeno za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u predškolskim u stanovama, osnovnim i srednjim školama 135.515.184 KM ili 54,72%. Ako se tome dodaju još i sredstva koja se u vidu transfera izdvajaju za bruto plaće i naknade zaposlenih na visokoškolskim ustanovama (53.500.000 KM), onda je ovaj procenat znatno veći, odnosno 76,30% sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade usmjereno je za isplatu plaća i naknada troškova zaposlenih. Ovaj procenat učešća sredstva za bruto plaće inaknade troškova zaposlenih u strukturi ukupnog Budžeta Ministarstva u 2014. godini se čak i povećao na 80% (precizne podatke imaćemo nakon usvajanja Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu).
Izdvajanja za kapitalne izdatke su znatno mala. Od ukupnog Budžeta Ministarstva u 2013. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je 3.836.557 KM ili samo 1,62% . U 2014. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je 2,22% ukupnih sredstava Budžeta Ministarstva (5.330.723 KM). Treba istaći da su u okviru ovih 5.330.723 KM ukupno izdvojenih sredstava za kapitalne izdatke budžetski korsinici – JU „Djeca Sarajeva“, osnovne i srednje škole izdvojile 1.448.364 KM (27,17%) sredstava vlastitog prihoda za ovu namjenu (pretežno rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata, nabavku opreme)
I u odobrenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu sredstva za kapitalne izdatke su mala i nedostatna. Za nabavku stalnih sredstava za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (105 korisnika) odobrena su sredstva u iznosu od 3.363.300 KM (od toga 2.036.000 KM sredstva vlastitog prihoda budžetskih korisnika), što predstavlja 1,41% Budžeta Ministarstva.
Kao što je već rečeno u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nalazi se 105 javnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (koje se nalaze u sistemu Trezora), odnosno preko 130 objekata ovih ustanova. Starost ovih objekata u prosjeku je preko 50 godina što zahtjeva znatna materijalna sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanja.
U budžetima Kantona Sarajevo svake godine odobri se dio sredstava za ove namjene koji je nedovoljan, što predstavalja veliki problem. Veoma često u pitanje se dovodi i održavanje nastavnog procesa zbog učestalih ili velikih kvarova kotlovnica, sistema za grijanje, elektro ili vodo instalacija.
Porastom broja javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade umjesto povećanja, odobrena sredstva se umanjuju.
2011. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 310.000 KM (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 102)
2012. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 445.000 KM (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 103)
2013. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 80.000 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo i 171.665 KM iz granta Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 104)
2014. godine odobrena sredstva za ove namjene iznosila su 50.000 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo i 150.270 KM iz granta Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke (broj ustanova u nadležnosti Ministarstva bio je 105)
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu, predložena sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje iznose 50.000 KM što je na nivou 2014. godine.
Do sada pristigli zahtjevi za sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu iznose cca 900.000 KM. Neki od ovih projekata mogu se raditi fazno (naročito projekti zamjene stolarije), zahtjevi za elaboratom o energetskoj efikasnosti i ugradnjom rampe ili lifta za učenike sa poteškoćama u kretanju su zakonska obaveza, a zahtjevi za sanacijom krovova i kotlovnica su prijeka potreba da bi se mogao realizirati obrazovni proces u školama u Kantonu Sarajevo.
Na osnovu inicijativa općina sa područja Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, u prethodnom periodu izgrađene su JU „Deseta osnovna škola“ Ilidža, JU OŠ „Stari Ilijaš“, područna škola „Sedrenik“, sala u JU OŠ „Behaudin Selmanović“. Takođe u toku je realizacija projekata izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima, nove osnovne škole u naselju Aneks, sale u JU „Porodice ef. Ramić“, dogradnja „Sedme osnovne škole“ Ilidža i dogradnja JU OŠ „Dobroševići“. Svi ovi projekti finansirani su i finansiraju se u suradnji sa općinama, ali i pored više izvora finansiranja realizacije završenih projekata trajala je i do sedam godina, sa dužim ili kraćim prekidima.
Imajući u vidu odobrena sredstva za kapitalna ulaganja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu cijenimo da će i realizacija započetih projekata imati isti ili duži rok realizacije.
Napominjemo da je dosadašnja praksa i obaveza Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade da, u skladu sa Programom rada Vlade Kantona Sarajevo, kao i Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo, Vladi, a potom i Skupštini Kantona Sarajevo dostavi detaljnu Informaciju o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke (zbirno) za proteklu budžetsku godinu. Ova Informacija dostavljala se nakon što Vlada i Skupština KS, na prijedlog Ministarstva finansija, usvoje Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za proteklu godinu.

Informatizacija obrazovanja i nauke

Informatizacija obrazovanja jedna je od komponenti razvoja digitalnog doba i dijelom je kako nacionalnih tako i evropskih strategija ovog stoljeća. Ona je novi proizvodni resurs, koji iako nema obilježje materije, predstavlja danas kohezivnu snagu kao polugu ekonomskog i društvenog razvoja.
Stoga Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo putem Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke, i u skladu sa programskim zadacima provođenja informatizacije obrazovanja u Kantonu Sarajevo, ima za cilj povećati isplativost i svrsishodnost ulaganja u korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija za povećanje kvalitete obrazovanja, jer informatički pismena osoba jeste osoba koja je naučila kako da uči, spremna i pripremljena za cjeloživotno učenje.
Osnovna ideja cjelovite informatizacije jeste da će informatizirani nastavni i administrativni-poslovni procesi u školama rezultirati: transparentnim upravljanjem škola, jednostavnijim praćenjem razvoja i korištenja ljudskih i ostalih resursa, te brzom i jednostavnom komunikacijom i razmjenom dokumenata između škola i ministarstva. Također veća upotreba IKT-a u školama trebala bi rezultirati većom upotrebom digitalnih sadržaja kako bi isti kod učenika povećali motivaciju za učenje, te rezultirali konkurentnošću na tržištu radne snage nakon završetka školovanja, kao i digitalno kompetentnim nastavnicima osposobljenim da prate napredak svoje struke kroz sve oblike stručnog e-obrazovanja i usavršavanja.
S tim u vezi u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo od septembra 2004. godine tj. od 2004/2005. školske godine u primjeni je EMIS - INFORMACIJSKI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU koji se sastoji od dva modula: školskog modula i ministarskog modula. U školskom modulu ove baze nalaze se sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru same škole. Ministarski modul omogućava objedinjavanje svih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.
Napominjemo da se radi o veoma kompleksnom informacijskom sistemu koji elektronski omogućava uvid u rad škola kao i uvid o stanju po školama, odjeljenjima i o svakom učeniku na kraju polugodišta i na kraju školske godine, i to na ministarskom i školskom nivou.
Ovi podaci su dostupni tek uz korištenje odgovarajućih korisničkih pristupnih autentifikacijskih šifri koje dodjeljuje Ministarstvo svakoj školi ponaosob. Putem EMIS sistema moguće je na jednostavan i brz način doći do statističkih podataka o uspjehu u školama, odjeljenjima, razredima, kao i o uspjehu učenika pojedinačno i drugim podacima u svih 113 osnovnih i srednji škola u Kantona Sarajevo.
Na osnovu iskazanih potreba i razvoja novih tehnologija izrađene su od strane glavnog partnera Mnistarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Saraejvo, Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu - UTIC-a nove komponenete EMIS sistema.
U odnosu na prvobitnu verziju EMIS sistema, u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom – UTIC, u Kantonu Sarajevo EMIS sistem je proširen sa tri programske komponente: EMIS Print; EMIS Web; EMIS Matura.
Programsko rješenje EMIS Print je dizajnirano s ciljem da se na osnovu podataka ažuriranih kroz školski EMIS sistem obezbijedi elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja i svjedodžbi, a u skladu sa zakonskom regulativom. EMIS Print kroz svoje postavke obuhvata sva propisana dokumenta koja se po Pravilniku o pedagoškoj evidenciji i dokumentaciji i EMIS pravilniku službeno izdaju učenicima osnovnih i srednjih škola. Programom su obuhvaćene javne i privatne ustanove, muzičke škole, te redovni i vanredni učenici.
Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući:
• učenička knjižica za učenike od I do III razreda osnovne škole,
• uvjerenje o postignutim rezultatima za učenike od I do III razreda osnovne škole,
• uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole,
• uvjerenje o završenom razredu osnovne škole,
• uvjerenje o završenom petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,
• uvjerenje o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole,
• svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
• svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
• spisak izdatih uvjerenja i
• spisak izdatih svjedočanstava.
KANTON SARAJEVO
ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 73
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 35
ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT 173.788
ukupan broj obrađenih ocjena 13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja (od 2008/2009 šk.god.) 293.497

Za informatički podržano izvođenje eksterne mature uspostavljena je EMIS matura komponenta EMIS informacijskog sistema, obuhvatajući sve aspekte pripreme za eksternu maturu, uključujući prijenos konačnih podataka za EMIS matura sistem, te provjeru i ispravku istih i formiranje školskih maturalnih komisija i kreiranje rješenja za iste, a korištenjem podataka iz EMIS/e-matura sistema.

U julu 2014. godine putem Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke proveden je postupak nabavke licenciranih Microsoft softvera (operativnog sistema i uredskog alata) za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, a nakon isteka trogodišnjih licenci za pomenute softvere. Licencirani softver je nabavljen u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Licence su nabavljene za vremenski period od 1 godine, tj. do 30.07.2015. godine za sve javne osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo. Nabavljeno je ukupno 4.000 licenci.
U skladu sa programskim ciljevima Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade pokrenuo je pilot projekat „Škola budućnosti„ sa Microsoft uredom u BiH. Pilot projekat podrazumijeva primjenu jednog sasvim novog koncepta podučavanja i učenja za učenike osnovnih škola, pod nazivom Samoorganizovano okruženje za učenje (SOLE - Self Organised Learning Environment). Za realizaciju ovog pilot projekta na javni poziv Ministarstva prijavilo se 35 osnovnih škola, od kojih je 9 osnovnih škola, s najboljim projektima, izabrano za pilot škole u kojima će se početi sa realizacijom i primjenom projekta. Za realizaciju pilot projekta u ovih 9 osnovnih škola Microsoft BiH donirao je po pet tablet računara koji su podijeljeni školama 30.12.2014. godine.
S obzirom da tehnička opremljenost sama ne garantuje uspješnost projekta, sastavni dio istog su i treninzi koji su predviđeni za menadžment i nastavno osoblje odabranih projektnih škola.
Osnovne škole koje su izabrane za realizaciju pilot projekta "Škola budućnosti" su: JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", JU OŠ "Behaudin Selmanović", JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"
JU OŠ "Meša Selimović", JU OŠ "Sokolje", JU OŠ "Velešićki heroji", JU OŠ "Aleksa Šantić"
JU Prva osnovna škola, JU Druga osnovna škola, te Zavod za specijalno obrazovanje "Mjedenica" i "Škola u bolnici".
Projekat je zasnovan na metodi kreiranja „Okruženja za samo-organizovano učenje“ kao metodi savremene nastavne tehnologije u nastavnom procesu. Ukupna vrijednost projekta 33.000 dolara koje je u cijelosti finansirao Microsoft BiH.
Od ostalih obavljenih aktivnosti od strane Sektora za informatizaciju u proteklom periodu pomenućemo sljedeće:
1. U decembru 2014. godine Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke je pripremio i održao press konferenciju povodom početka realizacije akcije pod nazivom “Sat kodiranja” čiji je cilj uključenje osnovnih i srednjih škola, ali i nevladinih organizacija i kompanija u BiH u najveći informatičko-edukativni događaj. Ovu akciju je pokrenula nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podršku joj je pružilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Sedmica kodiranja se održala od 8. do 14. decembra, a učešće u njoj je uzelo oko 40 škola iz Kantona Sarajevo.
2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Japanska agencije za međunarodnu saradnju (JICA) kao i ostale nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini potpisale su ugovor o saradnji na “Projektu za poboljšanje informatičkog obrazovanja u mješovitim srednjim školama u Bosni i Hercegovini, s gimnazijom u sastavu”. Riječ je o dvogodišnjem projektu vrijednom 2,8 miliona maraka koji je namijenjen poboljšanju informatičkog obrazovanja u 59 mješovitih srednjih škola - sa gimnazijom u sastavu, koji će se realizirati u cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekat predstavlja nastavak odnosno drugu fazu, projekta prethodno realiziranog u 54 gimnazije u Bosni i Hercegovini. Škole iz Kantona Sarajevo koje će biti uključene u ovaj projekat su: Srednjoškolski centar Hadžići, Srednjoškolski centar Ilijaš i Peta gimnazija i iste će biti opremljene neophodnom savremenom informatičkom opremom i udžbenicima. Projekat je fokusiran na učenike, škole koje će uz novu infomatičku opremu i uz poseban program profesionalnog stručnog usavršavanja nastavnog kadra služiti napretku obrazovnog sistema i uspostavljanju mreže za saradnju i razmjenu informacija između učesnika Projekta.
3. Potpisan je Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji na implementaciji projekta e-obrazovanje sa BH Telecomom, sa ciljem stvaranja pretpostavki i uslova za implementaciju Projekta e-obrazovanje u obrazovnim ustanovama, zajedničkim angažmanom Ministarstva i BH Telecoma. Ovim Protokolom definišu se aktivnosti na uspostavljanju, radu i održavanju informaciono-komunikacijskog sistema kojim se osigurava pružanje i korištenje telekomunikacijskih usluga vezanih za nesmetano komuniciranje i edukaciju kadrova iz oblasti obrazovanja, a u skladu sa važećim zakonima. Međutim potrebno je poduzeti dalje radnje za realizaciju pojedinih dijelova Protokola.

Također, možemo napomenuti i da je u prethodnom periodu, još u februaru 2012. godine završen rad na tekstu Strategije informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 2012.-2016. godine, a na kojem se radilo još od početka 2009. godine. Materijal je urađen i dostavljen Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje, te je Nacrt Strategije usvojen 23. aprila 2012. godine. Programom rada za 2012. i 2013. godinu bilo je planirano donošenje ove strategije zbog njenog značaja za razvoj obrazovanja u Kantonu Sarajevo i uključivanja obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo u jedinstveni evropski prostor obrazovanja. U junu 2012. godine, a nakon provedene javne rasprave koja je trajala do 11.06.2012. godine, formirana je stručna radna grupa koja je razmotrila dostavljene primjedbe u toku javne rasprave, te je usvojila konačan tekst Strategije za informatizaciju osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. S obzirom da je provedena javna rasprava, materijal je bio pripremljen kao prijedlog, ali nikad nije, u prethodnim mandatima prošao kroz konačnu zakonsku proceduru prihvaćanja i donošenja istog od strane Skupštine Kantona Sarajevo.
Provedbom gore navedenog Protokola i usvajanjem Strategije informatizacije došlo bi se do osavremenjivanja rada u školama, koje bi trebale biti spojene na ultra brzi internet i potpuno informatički opremljene sa svim informatiziranim procesima poslovanja, učenja i poučavanja. To predstavlja budućnost svakog naprednog savremenog obrazovnog sistema, pa tako i sistema Kantona Sarajevo. To je ujedno cilj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade koje putem Sektora za informatizaciju i strateških partnera nastoji da realizira projekte koji podrazumijevaju škole visoko opremljene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), sa educiranim, kompetentnim menadžmentom i nastavnicima, te kreativnim i zadovoljnim učenicima.
Međutim, realna slika opremljenosti osnovnih i srednjih škola sa informatičkom opremom je veoma loša u odnosu na narastajuće potrebe. Posljednji put su škole, i to ne sve, samo one sa lošom i zastarjelom informatičkom opremom, opremljene informatičkom opremom krajem decembra 2010. godine, i to donacijom Narodne republike Kine. Od tog perioda, zbog nepostojanja stavke u Budžetu Kantona Sarajevo nije ništa značajno ulagano u opremanje škola novom informatičkom opremom i infrastukturom. Ministarstvo je nabavku informatičke opreme za škole izvršilo samo tokom 2006., 2007. i 2008. godine. Poslije toga zbog nedostatka finansijskih sredstava uzrokovane ekonomskom krizom i smanjivanjem Budžeta Kantona Sarajevo nije ništa nabavljano od informatičke opreme za škole. Oprema u školama je dosta stara, te ista ne može podržati novije verzije softvera, bazirane na novijim tehnologijama. Prosječna starost računara je 7 godina, dok u pojedinim školama računari su stari i po 10 godina.
U proceduri se trenutno nalazi, na osnovu donesenog Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju, te je cjeloviti tekst upućen na Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.
Obzirom da se EMIS sistem u Kantonu Sarajevo implementira od septembra 2004. godine, a do sada nije zakonski regulisana njegova primjena u Kantonu Sarajevo, osim što je donesen Pravilnik o EMIS-u, to je potrebno što hitnije usvojiti pomenuti Nacrt Zakona o izmjenama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju na Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo.

Prioritetni neodložni zadaci Sektora za informatizaciju obrazovanja i nauke za naredni period su:

1. Usvajanje izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju, kojim će se EMIS informacijski sistem staviti u zakonske okvire, te usvajanje izmjena teksta Pravilnika o primjeni EMIS sistema u Kantonu Sarajevo,
2. U saradnji sa UTIC-om (kao tehničkom administratoru sistema) raditi na pripremama za provođenje eksterne mature u Kantonu Sarajevo u školskoj 2014/15. godini, a koju će ove godine polagati 4.135 učenika iz Kantona Sarajevo i prema procjeni oko 300 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine,
3. Realizacija nabavke obrazaca za štampanje propisanih dokumenata (svjedodžbi, uvjerenja i dr.) za učenike osnovnih i srednjih škola (4077 učenika osn. škola i 14.696 učenika srednjih škola), a koje će se štampati korištenjem modula EMIS sistema u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom
4. Realizacija produženja ugovora (nabavke) za korištenje licenciranog softvera u javnim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.
5. Dalja implementacija projekta „Škola budućnosti“ kao modela uvođenja informacijsko-informatičke pismenosti u nastavne procese, kreirati projekte u oblasti obrazovanja i novih informacijskih tehnologija.
6. Dizajnirati seminare koje bi organiziralo Ministarstvo sa nastavničkim fakultetima uz saradanju sa drugim institucijama, za upotrebu IKT-a u obrazovanju (veći broj seminara -kontinuirano)

Zaključak:
Informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, samo je u manjoj mjeri ostvarena, i to iz više razloga kao što su postojeća ograničenja nedostatka organizacijskih, kadrovskih, i finansijskih reusrsa kako u Ministarstvu tako i u ustanovama obrazovanja. Uprkos tome svijest o potrebi informatizacije je osnažena, uočeni su problemi i naznačeni odgovori, vrste i pravci aktivnosti u Strategiji infomatizacije koju je potrebno revidirati i usvojiti kao dokument na osnovu kojeg će se ne samo dalje razvijati i usavršavati obrazovni sistem već i otvoriti mogućnost dobijanja sredstava iz evropskih fondova.
Potrebna je izrada nastavnih planova i programa koji će voditi računa o sadržajima (odnos opšteg i posebnog infomacijskog obrazovanja), te hitna izmjena nastavnog plana i programa predmeta Informatika u osnovnim i srednjim školama. Potrebno je podsticati inovativne, sposobne nastavnike kroz vrednovanje i nagradu bilo kroz standarde i normative bilo kroz nagrade.
U sljedeće četiri godine potrebno je omogućiti da se Kanton Sarajevo priključi razvijenim zemljama u istraživanju i razvoju IKT-a te u njegovoj primjeni pri stvaranju novih proizvoda i usluga u obrazovanju. Promoviranjem strategije i inovativnih pristupa u razvijanju IKT-a na školskom nivou i razvojem obrazovanja utemeljenom na upotrebi IKT-a, unaprijediti kvalitetu obrazovnog sistema koji će svim nastavnicima i učenicima omogućiti uključivanje u moderno informatičko društvo.
Treba napomenuti da je sve to rađeno u veoma otežanim uslovima, bez ministra koji bi rukovodio, prostorije Ministarstva nakon februarskih demonstracija stradale su od požara i bile su neuslovne, te su oprema i dokumentacija premještene u drugi objekat (Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija) gdje se uz povremene poplave, odvijao rad ministarstva naredna tri mjeseca.
Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke nije adekvatno opremljen računarskom opremom zadnjih 10 godina, te se koristi dotrajala oprema ili se koristi računarska oprema koja je uzeta na revers od UTIC-a.
Veliki problem i nedostatak u provođenju informatizacije obrazovanja predstavlja nepopunjenost Sektora za informatizaciju prema sistematizaciji Ministarstva. Sektor broji samo dva čovjeka, a implementira se informacijski sistem u cijelom Kantonu Sarajevo koji obuhvata 53.500 učenika i 113 školskih ustanova. Nije jednostavno implementirati i voditi sa ograničenim ljudskim i tehničkim kapacitetima ovako veliki i zahtjevni informacijski sistem.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Prof. dr. Elvir Kazazović

Naser Nabil

Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je rok za realizaciju projekta XII transferzale bio godinu dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, te da rok za realizaciju projekta nije probijen kako Vi navodite nego je isti produžen do kraja Oktobra, dijelom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dijelom zbog složenosti izmještanja i prilagođavanja podzemnih instalacija projektnom rješenju.

Napominjemo da je Direkcija za puteve KS prije početka relizacije navedenog projekta pored pribavljenih potrebnih dozvola za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o cestama uputila zahtjev svim vlasnicima instalacija da izvrše izmiještanje (prilagođavanje) podzemnih instalacija, te im dostavila projektnu dokumentaciju na uvid. Međutim usljed inertnosti i financijske nemogućnosti većine javnih preduzeća da se izvrše potrebna izmiještanja instalacija u sklopu ovog projekta izvršeno je i pomenuto izmiještanje navedenih instalacija.
Takođe napominjemo da je Stupska petlja (XII transferzala) najveće sjecište podzemnih instalacija na području Kantona Sarajevo, što je zahtijevalo da se izmiještanje instalacija izvodi fazno bez prekidanja napajanja ili uz najminimalnije prekidanje napajanja dotoka el. energije, vode i ostalog, kao i osiguravajući neprekidno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova.

Imovinsko-pravni odnosi su se rješavali u kontinuitetu od aprila 2011. godine i očekivalo se da će svi poslovi biti okončani na vrijeme kako ne bi uticali na tok radova. U ime Direkcije postupak je vodio Zavod za izgradnju pred Općinom Ilidža. Potrebno je naglasiti da se u ovom resoru, u vezi sa poštivanjem najviših standarda zaštite ljudskih prava (vlasništvo-imovina) zakoni i ostali propisi primjenjuju na način koji proceduralno otvara prostor za pasivan odnos organa uprave na nivou Općine (Službe za oblast imovinsko-pravnih odnosa) i Federacije BiH (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose), te da Direkcija za puteve kao implementator Projekta nije mogla iste ubrzati.

Iz pozicije Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve nismo u prilici da prijavimo konkretno ponašanje bilo kojeg subjekta uključenog u projekat gradskih saobraćajnica kao krivično djelo, isto tako odričemo mogućnost da je na našoj strani bilo takvih ponašanja, te na taj dio zastupničkog pitanja nemamo odgovor niti komentar.

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblas
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Odgovor prilog:
Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje odgovor na poslaničko pitanje.

Skupština Kantona Sarajevo je naložila Vladi Kantona Sarajevo da izvrši revidiranje postojeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda broj 02-05-19376-5/13 („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 29/13).
Nakon preispitivanja navedene Odluke ista je stavljena van snage, te je donešena nova Odluka. Tačkom III Odluke regulisano je da:
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.12.2013.godine, a kao početno stanje za obračun vode i odvodnje otpadnih voda po ovom cjenovniku će se uzimati posljednje očitano stanje na vodomjeru.

Takođe, u odgovoru KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo broj 03/14 od 03.01.2014.godine na prethodno poslaničko pitanje isti su obavjestili da Odluku o cijeni vode i odvodnje donosi Vlada Kantona Sarajevo, te da će preduzeće u cijelosti postupiti u skladu sa elementima iz pomenute odluke.

Na osnovu navedenog, kao i važeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, nije zakonski regulisano da se može izvršiti obaveza vraćanja sredstava od poskupljenja vode do revidiranja odluke.

Nakon propale javne rasprave o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu otpada na Stupu u vlasništvu firme “Grizelj”, više od 3000 mještana ovog naselja potpisali su peticije da bi spriječili nastavak rada ovog postrojenja
Odgovor:

ODGOVOR:

U zastupničkom pitanju zatraženi su odgovori oko planirane izgradnje spalionice otpada firme “Grizelj” na lokalitetu Stupa, kao i izjašnjenje u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, uz navođenje primjera finansiranja ove oblasti iz različitih izvora u pojedinim područjima BiH.

Vezano za namjeravanu gradnju pogona za spaljivanje više vrsta otpada, prije svega animalnog i medicinskog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donijelo Zaključak broj UPI 05/2-23-11-96-8/13 od 09.12.2013.godine o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju, kao nepotpunog. U obrazloženju Zaključka upravo su navedeni razlozi koje je ovo Ministarstvo navelo, u svom dopisu broj 05-23-24016/13 od 27.09.2013.godine, pozivajući Federalno resorno ministarstvo, da zbog nepostojanja formalno-pravnih pretpostavki za vođenje predmetnog postupka, isti obustavi, kako se ne bi nepotrebno uznemiravala javnost.
Naime, upozorili smo, da Investitor nije mogao kompletirati zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, budući da ne može priložiti dokaz o usklađenosti namjene pogona spalionice sa važećim Regulacionim planom “Stari Stup”, kojim je utvrđeno šta se i pod kojim uslovima može na predmetnoj lokaciji graditi.

U prilogu dostavljamo dokumentaciju iz koje se može vidjeti kako je Ministarstvo reagovalo u konkretnom slučaju, a što je i traženo u inicijativi zastupnika.

Što se tiče upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, na koji se odnosi drugi dio zastupničkog pitanja, možemo konstatovati da je učinjen značajan iskorak izgradnjom Sanitarne deponije u Smiljevićima, na kojoj se odlaže otpad iz svih sarajevskih općina. Realizacija projekta izgradnje deponije je otpočela 1997.godine, a podrazumijevala je sanaciju ranije neuređenog odlagališta, te uspostavu savremenog sanitarnog odlaganja, čime su eliminisani ključni negativni uticaji na okoliš, kao što su zagađenje zemljišta i podzemnih voda, tretiranje deponijskog gasa i procjednih voda, neutralizacija neugodnih mirisa, onemogućavanje neovlaštenog pristupa, sprečavanje zapaljenja otpada i slično.
Izgradnja sanitarne deponije do sada je, uglavnom, finansirana budžetskim sredstvima (oko 20 miliona maraka), izuzev sredstava od 2 miliona $ iz zajma Svjetske banke namijenjenog upravljanju čvrstim otpadom, a čiji je nosilac KJKP “Rad” Sarajevo. Na deponiji su, osim infrastrukture za sanitarno odlaganje (plohe sa PHD folijom, energana i baklja za spaljivanje gasova, prečistač otpadnih voda), do sada izgrađeni drugi prateći sadržaji, kao što je pogon za reciklažu otpada, finansiran dijelom iz grant sredstava Evropske unije i ostatkom koji je obezbijedio KJKP “Rad”, koji upravlja lokacijom.

U ovom kontekstu, međutim moramo istaći, da je zbog izostanka kontinuiranog finansijskog ulaganja, neekonomske cijene, a dobrim dijelom i neiskorištavanjem korisnog otpada, došlo do stagnacije i usporavanja daljnjeg napretka u uspostavi savremenog sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Trenutno stanje je opterećeno nedostatkom sanitarnih ploha za odlaganje, prevelikim količinama otpada, dotrajalom opremom i nedostatkom sredstava za održavanje izgrađene infrastrukture, kao i aktivnostima koje provodi SIPA-a na traženju nestalih lica.
I pored evidentnih problema ovo Ministarstvo, zajedno sa KJKP “Rad”, ulaže napore na stabilizaciji i popravci stanja, prije svega kroz implementaciju grant sredstava od 1,5 milion eura osiguranih iz Programa predpristupne pomoći EU – IPA 2011 godine, koja je u toku. U tu svrhu obezbijeđeni su projekti za izgradnju reciklažnog dvorišta, I fazu izgradnje inertnog odlagališta sa postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada, izgradnju sanitarne površine od 15 000 m2 za deponovanje otpada i nabavku i zamjenu dotrajale opreme. U funkciji razdvajanja odlaganja inertnog i građevinskog otpada od kućnog, što će se postići formiranjem nove deponijske površine, izvršeno je u 2013.godini djelimično rješavanje imovinsko-pravnih poslova, odnosno otkup zemljišta u vrijednosti od 200 000 KM. U ovu svrhu potrebno je planirati i dodatna sredstva, a efekti će biti brzo uočljivi, i posebno će se odraziti na racionalnije korištenje skupih sanitarnih ploha na kojima se sada nepotrebno odlaže nerazgradivi otpad.

Uporedo sa navedenim aktivnostima, koje će se intenzivirati u prvoj polovini ove godine, stvarane su i pretpostavke za pretvaranje deponije u Regionalni centar za upravljanje otpadom.
Naime, Federalnim planom za upravljanje otpadom je utvrđeno formiranje Regionalnog centra, na kojem će se tretirati otpad sa područja devet sarajevskih općina.
U Zakonu o upravljanju komunalnim otpadom, koji je ovo Ministarstvo izradilo još 2010.godine, takođe je predviđena uspostava Centra, iako Zakon nije još usvojen zbog problema sa usaglašavanjem sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Iz gore navedenog se može zaključiti da se, neovisno od usvajanja Zakona, provode aktivnosti na formiranju Centra, za koji će trebati značajna finansijska ulaganja.
Konačna opredjeljenja Kantona Sarajevo u vezi sa komunalnim otpadom će biti jasno iskazana u Kantonalnom planu, koji je urađen u Nacrtu i koji će uskoro biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Opredjeljenja se, ukratko, sastoje u smanjivanju proizvodnje otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i povratu materijala i energije, a biće implementirana kroz izgradnju nedostajuće infrastrukture, razvojem sistema selektiranja otpada na mjestu nastanka, te jačanjem ekološke svijesti korisnika.

Odgovor prilog:
Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvoran
Odgovor:

Na ovo zastupničko pitanje Ministarstvo privrede je odgovorilo 14.01.2013. godine, obzirom da je postavljeno na 22. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012. godine, a što je vidljivo iz datuma na samom zastupničkom pitanju. Navedeni odgovor dostavljamo u prilogu akta.

Zastupnika ćemo informisati o slijedećem:

U periodu 2009-20013. godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, ukupno je izdvojeno 1.080.162,00 KM za rekonstrukciju i zaštitu Ledene dvorane u KJP Centar "Skenderija".

Za 2009 godinu izdvojeno je 300.000,00 KM iz kojih sredstava je urađena sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja nivih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skvoš.

U 2010. godini izdvojeno je 500.000,00 KM iz kojih sredstava su izvršeni radovi na hidroizolaciji krovne površine, građevinski radovi na postavljanju temelja za mašinu za pravljenje leda, izrada glavnog projekta priključenja postojeće rashladne mašine, remont kotlovskog postrojenja, ispitivanje energetskih postrojenja, demontažni radovi na svim fazama, radovi na postavljanju Hidrantskog prstena (krova), instalacija reflektorske rasvjete, nabavka i instalacija semafora.

U Budžetu za 2011. godinu obezbijeđena su sredstva Razvojne banke FBiH za nastavak sanacije postrojenja za led u iznosu od 250.000,00 KM. Obzirom da ova sredstva nisu bila dovoljna za stavljanje postrojenja za led u funkciju, te iz razloga hitnosti sanacije vitalnih energetskih tačaka, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila promjenu namjene ovih kreditnih sredstava na novi projekat – Sanacija i izgradnja postrojenja za ze ventilaciju, grijanje i hlađenje sjevernog dijela Privrednog grada, zamjena dijelova stropa i brušenje podova sa vizuelnim označavanjem u prostoru Privrednog grada, a koja realizacija je započela u 2012. godini. Iz navedenih kreditnih sredstava u 2012. godini, izdvojeno je ukupno 209.271,00 KM za finansiranje Projekta nabavke i ugradnje postrojenja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje sjeverne ulice Privrednog grada, nabavka novih rasvjetnih armatura, ugradnja kliznih vrata i kamenih ploča podne površine u Privrednom gradu. nabavka opreme za razglas, radovi na povezivanju instalacija, ventilacije i klimatizacije amfiteatra u suterenu Doma mladih sa novom klima komorom u prostoru Privrednog grada, te radovi na rekonstrukciji ploče spuštenog stropa u dijelu Privrednog grada.

Zbog velikih snježnih padavina u februaru 2012. godine, došlo do urušavanja krovne površine Ledene dvorane, uzrokovana je velika šteta što je zahtijevalo hitnu sanaciju objekta. Preduzeće je pokrenulo postupak javne nabavke za rašćišćavanje urušenog krova Ledene dvorane, izabran je najbolji ponuđač, te je za raščišćavanje iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 75.360,00 KM.

U 2013. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za rekonstrukciju Ledene dvorane bila su planirana sredstva u visini od 500.000,00 KM. Direktor je smatrao da su ova sredstva nedovoljna za potpunu rekonstrukciju objekta Ledene dvorane, te uputio zahtjev za promjenu namjene ovih sredstava u svrhu izgradnje parkinga, kliznih vrata u Privrednom gradu i vatrodojavu. Ministarstvo privrede je, obzirom da su ova sredstva planirana za kapitalne projekte, upozorilo Preduzeće da se ne može vršiti prenamjena ovih sredstava osim rebalansom Budžeta. Ministrstvo finansija je ipak, putem Vlade Kantona Sarajevo, izvršilo preraspodjelu ovih sredstava u iznosu od 290.000,00 KM.

Ostatak sredstava u iznosu od 204.801,60 KM utrošen je na plaćanje radova na privremenoj zaštiti konstrukcije Ledene dvorene, Sajamske dvorane i garaže od daljeg štetnog uticaja atmosferilija, drvenom konstrukcijom sa pokrivačem od folije i odvodnjom van objekta, a koji radovi su okončani tek u januaru 2013. godine.

Zbog niza nezakonitih radnji u KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, po prijavi uposlenika Preduzeća, pokrenuti su određeni postupci protiv odgovornih lica, i proslijeđeni nadležnim organima na postupanje.

Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?
Odgovor:

Ministarstvo pravde i uprave ostaje kod odgovora na zastupničko pitanje koje je dostavilo aktom broj o3-07-02-8693/13 od 16.04.2013. godine, u kojem smo odgovorili i na pitanje koji je organ nadležan da da odgovor na ovo zastupničko pitanje.

Odgovor prilog:

Zukić Amir

Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači
Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je dio realiziranog i puštenog u promet projekta južne longitudinale izveden prema važećoj provedbenoj planskoj dokumentaciji. Izvedeni dio Južne longiudinale je po vrsti i značaju puta prešao u rang primarne gradske saobraćajnice sa računskom brzinom od Vrač=60 km/h. Ista je izgrađena radi omogućavanja bržeg protoka vozila na jednom od tri podužna longitudinalna pravca u gradu Sarajevu, tako da bi svako naknadno ubacivanje dodatnih "skretanja" narušilo minimalne projektno-tehničke uslove koji su i ovako teško ispoštovani. I pored navedenog, a imajući u vidu da je realizacija saobraćajnice ovakvog ranga nametnula potrebu za dodatnim sagledavanjem lokalne mreže saobraćajnice i pristupnih puteva u zoni uticaja Direkcija za puteve KS je preko Ministarstva saobraćaja KS izradila Elaborat – projekat nove regulacije saobraćaja na servisnim saobraćajnicama i ulicama u naselju u zoni izgrađenog dijela Južne longitudinale od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ul. Derviša Numića, kojim će se rješiti navedeni problemi.

Također Vas obavještavamo da je navod iz Vaše inicijative da je izgradnja izvedenog dijela Južne longitudinale trajala rekordnih 15 mjeseci apsolutno netačan, te da je rok za realizaciju izgrađenog dijela Južne longitudinale bio godinu dana i isti je produžen za dodatnih mjesec i petnaest dana usljed povećanja obima radova (cca 20%) za dodatnih 180 m saobraćajnice i proširenja pješačkih staza, nepominjući probleme sa podzemnim instalacijama i javnim preduzećima.

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.
Odgovor:

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio nametnut okvirnim zakonima (zakoni na državnom nivou).
Kanton Sarajevo, kao vodeći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kao vodeći nosilac obrazovnih promjena na području Bosne i Hercegovine, je u odnosu na ostale dijelove Bosne i Hercegovine, učinio određene pomake i reformske uspjehe, počevši od uvođenja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja za učenike do navršenih 18 godina života, zatim eksternee mature za učenike koji uspješno završe 9. razred osnovne škole i sl.
Potpuno smo svjesni činjenice da postoje i veliki nedostaci na kojima se treba raditi, kao što je rasterećenje nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu, eventualno uvođenje novih nastavnih predmeta u skladu sa globalnim promjenama koje se dešavaju, jačanje kapaciteta nastavnika, omogućavanje kvalitetnijeg realiziranja inkluzivnog obrazovanja, jačanje saradnje sa roditeljima, veće uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti, te, između ostalog, i rješavanje pitanja težine školske torbe.
Svaki ozbiljan reformski proces, koji se posmatra dugoročno i čije rezultate očekujemo vidjeti u narednim godinama, a ne odmah, pretpostavlja i kvalitetnu finansijsku osnovu, koja se treba obezbijediti prije početka rada na bilo kakvim promjenama.
Nažalost, zbog teškog finansijskog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, te sve manjeg izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo za oblast obrazovanja, pod čim podrazumijevamo smanjenje ili potpuno ukidanje određenih budžetskih stavki za obnovu i rekonstrukciju škola, edukacije nastavnika, stipendije za talentirane i nadarene učenike, stipendije za magistrante i doktorante, nagrade učenicima i nastavnicima za uspješne nastupe na kantonalnim i državnim takmičenjima i sl., pokretanje velikih reformskih procesa je u ovom trenutku teško izvodivo.
Međutim, Ministarstvo je spremno sa svojim kapacitetima, da bude uključeno u sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja stanja kada je u pitanju oblast obrazovanja, ali smo mišljenja da bez značajnog finansijskog ulaganja u obrazovanje, u širem smislu ove riječi, ne možemo očekivati kvalitetno poboljšanje stanja.

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba
Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini