Ministarstvo privrede

Kako možete biti V.D. Direktor bez menadžerskog iskustva? Da li je tačno da V.D. Direktor i Nadzorni odbor imenuju izvršne direktore koje je još g-din Ajnadžić smjenio zbog kriminalnih radnji u ZOI'84

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: