KJKP Toplane

1. Zašto se do danas nije udovoljilo zahtjevima stanara novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower za isključen je sa toplifikacijskog sistema centralnog grijanja sa "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo? 2. Građani imaju informaciju za novo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja? Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno? Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom siste

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vas da mi dostavite odgovore na sljedeća pitanja: -Koliko je do danas isključenih korisnika sa sistema centralnog grijanja? -Koliko je potrošača isključenih na jednocijevnom sistemu, a koliko na dvocijevnom sistemu? -Koliko je potrošača isključenih

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imovi

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. j

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori