Zastupnička pitanja

Semir Halilović

Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

...za kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju zakonskih prava boračke populacije na stan u vlasništvu i stan na trajno korištenje a koja bi se upotrijebila za kapitalne investicije u izgradnji stambenih jedinica u kapacitetu koji bi zadovoljio sve korisnike ovih prava koji se godinama nalaze na listi čekanja" .


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za vršenje javnih nabavki u Kantonu Sarajevo od privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.


Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da se pismeno ili usmeno na današnjem zasjedanju, očituje po pitanju problema isplate dugovanja prema zaposlenicima KS koji su tužili KS, potom potpisali nagodbu sa KS uz uslov odricanja od kamata ali im do danas, mjesecima nakon potpisanog sporazuma i zadatog roka, nisu isplaćena dugovanja koja prema njima ima Vlada KS”?


Puni tekst pitanja:

Tražim od Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo da se do sljedećeg zasjedanja SKS pismeno izjasni zašto četiri mjeseca nakon pismenog traženja za održavanje posebne sjednice Skupštine KS, koje je zatražilo 14 zastupnika SKS, nisu ispoštovali Poslovnik Skupštine KS i zakazali sjedicu”?


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite listu imena koja su od jula 1993. godine, do jula 2014. godine radili na poslovima čuvanja dokaznih materijala unutar MUP-a KS odnosno njegovog pravnog prethodnika" .


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju po ovogodišnjem javnom pozivu Ministarstvu finansija " ?

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Semir Halilović, dajemo slijedeći odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je 16.09.2016 godine objavila poziv broj: 02-05-27548-3.2/16 u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo nastala do 31.12.2013. godine, u kojem je navedeno da će se isplata vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa 5.000.000 KM, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim...


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da u sklopu ova dva Ministarstva Vlade Kantona Sarajevo, interresorno, pokušate iznaći zakonsko rješenje za finansiranje Servis centra " Dajte nam šansu" kao i za dalji razvoj ove vrste pomoći u Kantonu Sarajevo prilikom čega bi se formirao barem još jedan servis centar koji je neophodan" .


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Da li Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i to konkretno u članu 15. i članu 40”?


Puni tekst pitanja:

" Za koliko lica koja su uhapšena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u periodu 2000.-2016. godina, je zatražena mjera pritvora, za koliko njih nije zatražena mjera pritvora već su pušteni da se brane sa slobode, te za koliko uhapšenih u traženom periodu je zatražena neka od mjera ”?


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je nagodbi o priznanju krivice Tužilaštvo Kantona Sarajevo postiglo sa optuženim licima u svim oblastima krivičnih djela u vremenskom periodu od 1996 – 2016. godine" ?


Puni tekst pitanja:

" ...pokrećem inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, nadležni ministar i komesar, izvrše unutrašnju istragu i utvrde ko je i kada ukrao dokaze sa llica mjesta (negative fotografija) a u vezi sa ovim dvostrukim ubistvom i trostrukim pokušajem ubistva"


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta gdje se građani Kantona Sarajevo odmaraju, šetaju, ali ih u tome remete putnička vozila koja krše znak zabrane a mnogi voze agresivno i opasno po pješake i djecu" .

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da realizacija dva navedena elaborata iziskuje znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na realizaciji...


Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo da naprave idejno rješenje i izvedbeni projekat, ukoliko je moguće za ovu ili eventualno narednu godinu, spomenika svim pripadnicima Armije Republike BiH koji su na ljeto 1993. godine na Igmanu zaustavili agresorsku ofanzivu"


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo kako bi se pronašlo rješenje za izgradnju preostalih oko cca 300 stanova za pripadnike boračke populacije kojima Kanton Sarajevo duguje rješavanje stambenog pitanja.


Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo da donese neophodne odluke i pokrene odgovarajuće procedure kako bi se isplatama iz budžeta Kantona Sarajevo : porodiljski dodatci, davanja socijalnim kategorijama, isplate svih vrsta za socijalne i ugrožene kategorije dala prednost u odnosu na isplate plata Vladi, Skupštini Kantona Sarajevo, menadžmentima javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih koji imaju veća redovna primanja u odnosu na socijalne kategorije


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu


Semir Halilović


Puni tekst pitanja:

„Iniciram kod Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo da se u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS, u svim opštinskim domovima zdravlja, ugradi elekronski sistem uspostavljanja reda čekanja sa brojevima a sve zbog smanjenja gužvi,uspostavljanja reda i smanjivanja slučajeva protekcije ili samovolje".

Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta...


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Predmet: Inicijativa za Budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo
S obzirom da raspolažem informacijama i dokumentima, koje ću dostaviti Budžetskoj inspekciji Kantona Sarajevo, a koji govore da su budžetska sredstva u visini 150.000KM potrošena potpuno mimo odluke Skupštine Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva, tražim da Budžetska inspekcija Kantona Sarajevo ispita poslovanje Fondacije "Istina, pravda, dostojanstvo" te da utvrdi da li se novac koji je 2011. i 2012. godine dat Fondaciji "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića trošio u skladu sa odlukom Skupštine i resornog ministarstva.
Prema dokumentaciji koju sam imao prilike vidjeti Fondacija "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića je, finansirajući projekat tužbi za pravedan povratak u entitetu Republika Srpska, putem advokata Esada Hrvačića i to u visini od oko 150.000KM u dva navrata, sredstva data za odbranu optuženih pripadnika Armije Republike BiH transferirala potpuno u suprotnom pravcu od odluke Skupštine KS i resornog ministarstva čime su ova velika budžetska sredstva potrošena protivno namjeni.


Puni tekst pitanja:

Tražim da mi Ministarstvo privrede KS dostavi podatke o dodijeljenim poticajima za stočarstvo i poljoprivedu u 2014. i 2015 godini. Uz odgovor molim da se naznači ime pravnih i fizičkih lica kojima su dodijeljeni poticaji, odnosno date preporuke Federalnom ministarstvu poljoprivrede da se dodijele/isplate poticaji, kojim opštinama ta pravna i fizička lica pripadaju te novčani iznosi koji su im dodjeljeni.
Prema relevantnim informacijama i analitičkim podacima kojima raspolažem i koje ću proslijediti nadležnim organima, Ministarstvo privrede KS je u višestrukim navratima poticaj za poljoprivredu dodijelilo pravnim i fizičkim licima koja u svom posjedu nemaju niti jedno stočno grlo, dok drugi nemaju ni približan broj koliko je navedeno u ministarskim rješenjima i preporukama za iste, a dati su im ogromni iznosi novca s čime se direktno vršio proces korupcije, teškog oblika kriminala i sistematskog uništavanja stvarne poljoprivrede i stočarstva u KS.


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Ministarstvo zdravstva KS dostavi podatke o zapošljavanju u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS za period od 2007 pa sve do marta 2015. godine..."

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj:10-05-31662/15 od 11.01.2016 godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na izjašnjenje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ovom ministarstvu dostavio odgovor na zastupničko pitanje aktom broj 01-05-379-2/16 od 28.01.2016 godine, koji u prilogu dostavljamo.


Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog čega je podignut."

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Koliko je novca još potrebno da bi se okončali projekti izgradnje i eksproprijacije zemljišta za sjevernu i južnu longitudinalu u Sarajevu, te u kojoj se sada fazi nalaze ova dva projekta s obzirom na različite izjave i planove koji govore o stepenu izgradnje i vremenskom roku okončanja ovog projekta?"