Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Centar Sarajevo, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Budući da prema informacijama od Inspektorata zaštite od požara pri MUP-u nisu doneseni planovi zaštite od požara Kantona Sarajevo, svih općina na području KS kao i Grada Sarajeva podnosim inicijativu da se shodno članovima 15, 16, 17. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU FBIH donesu i izrade planovi zaštite od požara.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Gead Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Podnosim zastupničku inicijativu da, shodno članu 172. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU (Službene novine 64/09), gore pomenuti organi izvrše usklađivanje svojih zakona, odnosno odluka općinskog i gradskog vijeća iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva s odredbama Zakona i to na način predviđen u članu 165. ovog zakona. ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

• Podnosim zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše provjeru stanja separatora ulja na parkinzima na području Igmana i Bjelašnice, kao i stanje kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u njegovoj punoj dužini.

• Također podnosim inicijativu da u saradnji sa MUP-om spriječite parkiranje velikog broja vozila duž ceste na Bjelašnici i Igmanu jer duž ceste ne postoje separatori ulja što može dovesti do dugoročne kontaminacije izvorišta mineralnim uljima na što KJKP Vodovod i kanalizacija upozoravaju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za pojačan policijski i nadzor Službe komunalnih redara u ul. Džamijska u cilju održavanja pješačke staze prohodnom za pješake”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova

12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vibor Handžić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se, u skladu sa kapacitetima i mogućnostima, pojača kontrola saobraćajne policije na autobuskim stajalištima u Kantonu Sarajevo”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da Inspektorat za zaštitu od požara MUP-a KS izvrši inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara shodno članovima 25, 49, 50 i 150. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBIH na sljedećim adresama:

1. Alojza Benca 1, 2 (dvije adrese)
2. Antuna Branka Šimića 10
3. Azize Šećerbegović 12, 124 (dvije adrese)
4. Behdžeta Mutevelića 2B
5. Bosanska 3, 4 (dvije adrese)
6. Geteova 13
7. Grbavička 127B
8. Hamdije Čemerlića 31, 33 (dvije adrese)
9. Hasana Brkića 2

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za postavljanje kamera za videonadzor na poručju općine Hadžići na sljedećim lokacijama:

1. Raskrsnica ulica Hadželi – Igmanska (kružni tok)
2. Raskrsnica ulica Igmanska - Žunovačka
3. Raskrsnica ulice Hadželi – magistralnog puta M-17 (naspram hotela „Seos“)
4. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – skretanje za PC „Bingo“
5. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – ulica Bjelašnička (Benzinska pumpa „Hifa“)
6. Javne površine u blizini Osnovne škole „Hadžići“ u ulici Zlatnih Ljiljana
7. Ulica Hadželi od Osnovne škole „“Hadžići“ – do migrantskog kampa „Ušivak“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se u ulici Skenderija, općina Centar, komplet dionica od platoa Skenderija do ulice Čobanija, postave “ležeći policajci“ i da se postavi znak ograničenja brzine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da li je određena lokacija za odlaganje napuštenih i ostećenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mjesta na raznim lokacijama na području Kantona Sarajevo, ako nije dokle se stiglo sa tim? Ako nije ništa poduzeto po tom pitanju onda pokrećem inicijativu da se konačno krene ka rješavanju ovog problema u Kantonu Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu unutrašnjih poslova KS:

“Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničko pitanje kojim traži dostavu informacije o radu radne grupe koju je formirala bivša Vlada po pitanju migranata i preventivnog djelovanja po tom osnovu, šta je do sada radna grupa radila i koje su aktivnosti poduzeli, kao i koje mjere poduzima aktuelna Vlada?

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu za donošenje propisa kojim bi se korištenje nargile stavilo pod kontrolu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KCUS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zašto UKCS ne želi izvršiti usluge patohistološke analize osiguranim licima i zašto iste naplaćuje?

Puni tekst pitanja:

Da li KCUS posjeduje opremu za obnavljanje neonatalnog skringa sluha

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Koliko je bilo utvrđenih moždanih smrti u jedinicama intenzivne njege od dana kada su usvojene Izmjene i dopune Zakona o pretpostavljenom pristanku? Koliko se obavilo razgovora sa porodicama i koliko je bilo pristanaka u odnosu na ukupan broj obavljenih razgovora? Postoji li u KCUS tim za transplantaciju i da navedete imena i prezimena članova tog tima.”

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo izrazivši nezadovoljstvo zbog odgovora koji je dobila, ponovo je pokrenula zastupničku inicijativu “za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije KCUS - BOLNICA JEZERO u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe”.

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zašto Klinički centar ne poštuje odluke suda. Da li je pokrenut disciplinski postupak protiv lica koja su doprinjela da KCUS pretrpi finansijsku štetu radi ne poštivanju odluka suda.

KCUS, ZZO KS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno KCUS i ZZO KS

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zbog nedostatka neuropedijatara u Kantonu Sarajevo (trenutno na KCUS ima samo jedan neuropedijatar), došlo je do dugih lista čekanja (duže od 6 mjeseci ) na očitanje eeg nalaza, te nemogućnost pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama za djecu sa poteškoćama u razvoju.
- Djeci su onemogućene kontrole i samim tim upisi u školu, revizije invalidnina i pravovremeno reagovanje na probleme koje imaju.
- Da li ZZO zbog nemogućnosti KCUS da pruži pravovremenu uslugu može refundirati te troškove koji se rade u privatnim Poliklinikama u BiH ili van granica BiH, ukoliko navedenu uslugu nije moguće pravovremeno uraditi u BiH?
- I koji su Vaši prijedlozi za dugoročno rješavanje ovog problema?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KCUS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Iznos sredsava za finansiranje KCUS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KCUS, Ministarstvo zdravstva, Opća bolnica

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Uvođenje neonatalnog skrininga sluha u Općoj bolnici i KCUS

KCUS, Ministarstvo zdravstva

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim da mi se dostave podaci o broju smrti pacijenata na svakoj pojedinačnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u toku 2014-2018. godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije KCUS - BOLNICA JEZERO u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori