Odgovori na zastupnička pitanja

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Neira Dizdarević

Ana Babić

Edin Forto

Zvonko Marić

Mirsad Pindžo

“Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća o
Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija- Budžetskoj inspekciji postavio uvaženi zastupnik Mirsad Pindžo, dajemo slijedeći odgovor:
Budžetski inspektori napravili su uvid u dokumentaciju koja im je prezentirana u KJP ZOI 84 Olimpijski centar“ d.o.o. Sarajevo. Neki podaci traženi su i usaglašavani sa Bor bankom d.d. Sarajevo.

Tom prilikom konstatovao je sljedeće:

Dana 25.07.2013.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84- Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je donijela Odluku o odobravanju Programa sanacije Preduzeća“ broj: 2254-2/13.

Dana 16.12.2013.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi: Odluku – Program sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo“, broj: 3671-1/13.

Dana 19.12.2013.godine Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o prihvatanju Programa sanacije KJP „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, a odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-32501/13 od 23.12.2013.godine prihvaćen je Program sanacije KJP “ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o.Sarajevo.
Isti je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 51/13.

Programom sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, u Poglavlju IV – Finansijska sanacija i konsolidacija Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, identifikovane su obaveze Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na dan 30.11.2013.godine u ukupnom iznosu od 12.366.705,00 KM, te je predložen način sanacije (izmirenja) obaveza i to: da se iz dugoročnog kredita izmiri ukupno 8.000.000,00 KM ili 65% obaveza, drugim izvorima finansiranja 3.235.000,00 KM ili 26% obaveza i reprogramiranjem 1.131.705,00 KM ili 9% obaveza.

Usvojeni sanacioni program predviđao je izmirenje obaveza na sljedeći način:

RBR OBAVEZE PO VRSTAMA IZNOS U KM na dan 30.11.2013.g NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA
DUGOROČNI KREDIT OSTALI IZVORI REPROGRAM

1 Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 1.296.093 1.296.093 100%
2 Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 46.919 46.919 100%
3 Ostale kratkoročne financijske obveze 757.176 583.000 77% 174.176 23%
4 Primljeni avansi, depoziti i kaucije 75.048 75.048 100%
5 Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije 4.245.565 2.547.339 60% 1.698.226 40%
6 Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije 1.283.881 199.301 16% 251.637 20% 832.943 65%
7 Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 100%
8 Dobavljači - ostale obaveze 676.057 676.057 100%
9 ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 97.090 100%
10 HIFA PETROL DOO 111.072 111.072 100%
11 KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 104.528 100%
12 PTT SARAJEVO - BH TELECOM 5.951 5.951 100%
13 SARAJEVO GAS 14.107 14.107 100%
14 TOPLANE 880.655 280.655 32% 600.000 68%
15 VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 78.918 100%
16 Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 2.357.468 2.357.468 100%
17 Druge obaveze 123.785 123.785 100%
18 Obaveze za PDV 49.978 49.978 100%
19 Obaveze za ostale poreze i dadžbine 60.277 60.277 100%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 8.000.000 65% 3.235.000 26% 1.131.705 9%

Programom sanacije dat je i model kreditnog zaduženja na iznos od 8.000.000,00 KM, sa rokom otplate 8 godina i kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate 2.092.618,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.092.618,00 KM ili iznosom anuiteta 105.131,00 KM ili na 10 godina sa kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate od 2.657.968,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.657.968,00 KM tj. iznosom anuiteta od 88.816,40 KM za što je potrebno osigurati siguran izvor prihoda.

Za siguran kolateral osiguranja servisiranja kredita za period 2014-2024 godina, ovaj model predviđa da će oko polovine rate biti servisirano direktno iz Budžeta Kantona Sarajevo na ime prihoda od unaprijed zakupljenih kapaciteta od strane budžetskih korisnika Kantona Sarajevo u mjesečnom iznosu od 46.000,00 KM odnosno godišnjem iznosu od 552.000,00 KM.

Dana 22.09.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2389/14 o pokretanju postupka finansijske konsolidacije obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.

Dana 23.09.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo na 6. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2406-1/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.

U stavu I Odluke definiše se: „Donosi se Odluka o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije, tačka 4.4.1.–Način konačnog izmirenja obaveza, usklađeno na dan 31.08.2014. godine, i to:

R.br. NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA IZNOS
1. Dugoročni kredit 8.000.000,00
2. Program finansijske konsolidacije 4.469.564,00
3. Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije) 1.285.137,00
UKUPNE OBAVEZE 13.754.701,00

Navedenom Odlukom (Član III Odluke), zadužuje se Uprava da ovu Odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj, shodno odredbama Programa sanacije i Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/14 ).

Dana 23.09.2014.godine predmetna Odluka je uz popratni akt, broj: 2407/14 dostavljena Ministarstvu privrede ( za Vladu Kantona Sarajevo).

Dana 10.10.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 9. sjednici donosi „Odluku broj: 2653-1/14 o korekcijama tabelarnog pregleda strukture obaveza po vrstama utvrđenih Prijedlogom odluke Uprave preduzeća“, broj: 2388/14 od 22.09.2014.godine i Odlukom nadzornog odbora broj: 2406-1/14 od 23.09.2014.godine o „načinu izmirenja obaveza iz programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine“.

Prijedlogom Odluke broj: 2634/14 od 03.10.2014.godine predloženo je Nadzornom odboru preduzeća da se, između ostalog, iz sredstava kredita izvrši podmirenje troškova preduzeću „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 638.139 KM. Iskazivanjem obaveza prema dobavljaču Bosman predložena je korekcija – umanjenje ranije iskazanih podataka iz kredita prema dobavljaču MGBiH u iznosu od 75.523,00 KM i dobavljaču ORMAN u iznosu od 562.615,00 KM.
Dana 10.10.2014.godine predmetna Odluka je dostavljena Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt, broj: 2661/14.

Dana 04.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2988/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine, i to:

R.br. NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA IZNOS
1. Dugoročni kredit 8.000.000,00
2. Program finansijske konsolidacije 4.295.677,00
3. Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije) 1.285.137,00
UKUPNE OBAVEZE 13.570.814,00

Dana 04.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 11. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2989/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine,

- Ukupne kratkoročne obaveze.................................................................13.570.814,00 KM
- Dugoročni kredit ……………………………………………………….8.000.000,00 KM
- Program finansijske konsolidacije...........................................................4.295.677,00 KM
- Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije)..............................................1.285.137,00 KM
Navedenom Odlukom zadužuje se Uprava da ovu odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj (Član III Odluke).
Dana 04.11.2014. godine predmetne Odluke dostavljene su Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt broj: 2990/14.

Dana 11.11.2014.godine BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009 sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004 (Korisnik) sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa vršilac dužnosti direktora Midhat Hubijar zaključili su Ugovor br. PKG -000300112 o kreditnom okviru, gdje je definisano da će Banka prema pojedinačnim zahtjevima Korisnika, odobravati i plasirati dugoročne kredite do maksimalnog iznosa: 8.000.000,00 KM (slovima: osammilionakonvertibilnihmaraka) u periodu od 97 mjeseci, odnosno od 11.11.2014. do 11.12.2022. godine. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-184-01/14 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora, u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Internim aktom, Nadzornom odboru dostavlja Informaciju broj: 3136/14 o blokadi računa sa prijedlogom korekcija tabele za izmirenje obaveza iz prve tranše dugoročnog kredita.
Naime, dana 17.11.2014.godine KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo obavješten je od strane poslovne banke da je došlo do podnošenja mjenice na naplatu od Unicredit Leasinga te da je došlo do blokade računa na iznos od 82.461,14 KM.

Obzirom da je došlo do blokade računa te je istom ugrožen kompletan posao dobijanja dugoročnog kredita, to se Nadzornom odboru u cilju deblokade računa i nastavka aktivnosti oko dugoročnog kredita predlaže sljedeće:
- Unicredit lizingu izdati 4 zamjenske mjenice
- Uz prvi nalog za povlačenje sredstava Bor Banci (planirano povlačenje za izmirenje kratkoročnih kredita, plaća i naknada) povući i sredstva koja su i u ranijoj tabeli planirana za izmirenje Unicredit Leazingu od 21.398,00 KM
- Istovremeno za iznos sredstava od 61.063,00 KM (do punog iznosa zatvaranja obaveze lizing) izvršiti korekciju ranije tabele na način da se:

a) pozicija II tačka 1 Unicredit Leazing poveća za KM 61.063,00
b) pozicija XVI tačka 3 obaveze PIO umanji za KM 61.063,00

Dana 17.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo na sjednici održanoj telefonskim putem donio je Odluku broj: 3136-1/14 o davanju saglasnosti Upravi preduzeća za pokretanje aktivnosti na deblokadi računa kod poslovnih banaka u cilju realizacije dugoročnog kredita.

Navedenom Odlukom prihvata se Informacija Uprave preduzeća, broj: 3136/14 od 17.11.2014.godine, te daje saglasnost Upravi da može provesti sve aktivnosti navedene u istoj.

Nalaže se Upravi preduzeća da shodno predloženom iz Informacije iz člana I ove Odluke sačini korigovani tabelarni pregled, a koji će biti sastavni dio ove Odluke. Korigovanim tabelarnim pregledom Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.Sarajevo od 18.11.2014.godine ukupne obaveze preduzeća na dan 31.08.2014.godine iznose 13.815.766,00 KM.

Dana 18.11.2014. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. КО-336/14 od dana 05.11.2014. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP ,,ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004, sa sjedištem u Sarajevu , ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-147100001 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka Odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu od 6.000.000,00 KM. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-18401/14 od 11.11.2014. godine, a u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora (Član 1.Ugovora)

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d.Sarajevo izvršena je na transakcijski račun KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sljedećim tranšama - doznakama:

R.br. Datum Iznos u KM Banka Transakcijski račun Broj Izvoda
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 18.11.2014. 2.080.622,75 BOR banka 1820000000118521 199/14
2. 20.11.2014. 1.000.000,00 Unionbanka 1820000000118521 201/14
3. 20.11.2014. 2.488.683,00 BOR banka 1820000000118521 201/14
4. 02.12.2014. 114.774,95 BOR banka 1820000000118521 209/14
5. 04.12.2014. 200.000,00 BOR banka 1820000000118521 211/14
6. 10.12.2014. 14.131,00 BOR banka 1820000000118521 215/14
7. 24.12.2014. 65.513,44 BOR banka 1820000000118521 225/14
8. 13.03.2015. 36.274,86 BOR banka 1820000000118521 49/15
S v e u k u p n o: 6.000.000,00

Dana 09.06.2015.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 1. sjednici donio je Odluku, broj: 2005-10-1/15 “ o načinu izmirenja obaveza utvrđenih Odlukom Nadzornog odbora“, broj: 2989/14 od 04.11.2014.godine i Odluke, broj: 3136-1/14 od 17.11.2014.godine.

Dana 08.07.2015. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. КО-167/15 od dana 07.07.2015. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP ,,ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-100100284 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom
okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu: 1.000.000,00 KM (slovima: jedanmilion i 00/100 konvertibilnihmaraka) (Član 1. Ugovora).

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d. Sarajevo izvršena je u jednoj tranši i to:

R.br. Datum Iznos u KM Banka Transakcijski račun Broj Izvoda
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 10.07.2015. 1.000.000,00 BOR banka 1820000000118521 131/15
S v e u k u p n o: 1.000.000,00

Obzirom da nije realizovana posljednja tranša od 1.000.000,00 KM shodno UGOVORU BR. PKG-000300112 o kreditnom okviru, poduzeto je sljedeće:

Dana 30.11.2015.godine Nadzorni Odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ donosi Odluku, broj: 3381-17/15 o stavljanju hipoteke na Poslovnu zgradu, kao garanciju za uzimanje dugoročnog kredita kod Union banke d.d.Sarajevo radi otkupa (otplate) dugoročnog kredita kod Bor banke d.d.Sarajevo.

Dana 29.12.2015.godine Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne Union banke d.d. Sarajevo u iznosu od 8.000.000,00 KM , broj: 01-05-33353/15.

Kreditno zaduženje koristit će se za zatvaranje obaveza Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo prema Bor Banci d.d.Sarajevo, a ostatak sredstava isplatit će se Kantonalnom javnom preduzeću “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.02.2016.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o Sarajevo na 2. sjednici donosi Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kreditu i uknjižbu založnog prava u korist Union banke d.d. Sarajevo.

Dana, 04.04.2016.godine na osnovu Odluke kreditnog odbora Union banke d.d.Sarajevo, broj: KO-1/5-3320/16-1 od 08.02.2016.godine Union banka d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul.Dubrovačka br.6, koju zastupa Vedran Hadžiahmetović - direktor i Kantonalno javno preduzeće „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (Korisnik kredita) sa sjedištem u Sarajevu, ul.Alipašina bb, koga zastupa Midhat Hubijar - direktor, zaključili su UGOVOR o dugoročnom kreditu, broj:772/16.

Banka daje dugoročni kredit u iznosu od 8.000.000,00 KM Korisniku kredita. Sredstva iz ovog kredita obezbijeđena su od strane Kreditora, Union banka d.d. Sarajevo i Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava u cilju realizacije ugovora o dugoročnom kreditu KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, broj: US-84 od 04.04.2016.godine potpisan od strane gore navedenih Kreditora. Namjena kredita je refinansiranje konsolidacije finansijskog stanja društva.

Realizacija ugovora sa Union bankom d.d.Sarajevo izvršena je na sljedeći način:

R.br. Datum Iznos u KM Banka račun Izvod
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. 20.04.2016. 7.224.347,65 Unionbanka KLIJENT: KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO,
PARTIJA: 1020500000095931,
IBAN: BA391020500000095931 77
2. 20.04.2016. 775.652,35 Unionbanka KLIJENT: POSEBNE NAMJENE – NEISKORIŠTENA KREDITNA SREDSTVA,
PARTIJA: 1027080000014219,
IBAN: BA391027080000014219 1
S v e u k u p n o: 8.000.000,00

Kao što se vidi iz prethodnog, shodno Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 772/16, Kreditor Union banka d.d.Sarajevo, doznačila je 20.04.2016.godine novčana sredstva Korisniku kredita KJP „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, i to tako što je iznos od 7.224.347,65 KM doznačila na transakcijski račun koji korisnik ima kod Union banke d.d.Sarajevo, i 775.652,35 KM na posebnu partiju, račun za posebne namjene – neiskorištena kreditna sredstva.

Zahtjev za prenos 7.224.347,65 KM na transakcijski račun, KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, uputio je Union banci d.d.Sarajevo 18.04.2016.godine da bi tim sredstvima „zatvorio“ obaveze prema Bor banci d.d. Sarajevo kao i dio obaveza prema dobavljačima.

Istog dana upućen je zahtjev Union banci d.d.Sarajevo za otvaranjem namjenskog računa za prenos preostalog iznosa kreditnih sredstava, u iznosu od 775.652,35 KM ( veza ugovor 772/16 od 04.04.2016.godine).

Ovaj račun Union banka d.d. Sarajevo otvorila je za potrebe KPJ „ ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo dana 20.04.2016.godine kada je na isti doznačila iznos od 775.652,35 KM ( Izvod broj 1. od 20.04.2016.godine).

Iznos od 775.652,35 KM sa transakcijskog računa: posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, iban: ba 391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo u više navrata „ prebacivan „ je na transakcijski račun: KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, partija: 1020500000095931, iban: ba 391020500000095931 i to na sljedeći način:

R.br. Datum Opis promjene Iznos u KM Izvod

-1- -2- -3- -4- -5-
1. 22.04.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 50.000,00 2
2. 26.04.2016. Povrat novčanih sredstava 60.000,00 3
3. 04.05.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 150.000,00 5
4. 11.05.2016. Prenos sredtava turističke zajednice KS 6.060,60 6
5. 01.07.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 8
6. 20.07.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 70.000,00 9
7. 04.08.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 11
8. 04.10.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 100.000,00 13
9. 04.11.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 110.000,00 15
10. 02.12.2016. Prenos sredstava na račun istog imaoca 40.000,00 17
11. 02.12.2016. Bankarske usluge (provizija) 10,00 2-17
12. 31.12.2016. Bankarska naknada 35,00 2-18

Iznos od 60.000,00 KM prebačen je sa računa posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, kao „povrat novčanih sredstava„ dana 26.04.2016 godine na račun“ Povrat kreditnih sredstava“ kod Union banke, partija: 102708000007138 ( izvod br.3 ).

Stanje transakcijskog računa: posebne namjene-neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, IBAN: BA391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo, na dan 31.12.2016.godine iznosi 1.668,95 KM ( Izvod broj:18 ).

Kao što se vidi iz prethodnog i Bor banka dd Sarajevo i Union banka dd Sarajevo doznačivali su odobrena kreditna sredstva KJP„ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, na transakcijski račun i to od 18.11.2014.godine pa sve do 20.04.2016.godine, što je uveliko otežavalo utvrđivanje utroška tih sredstava, pa su neki podaci upoređivani i sa podacima Bor Banke dd Sarajevo.

Isto tako treba naglasiti da je KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo imao pregled analitičke strukture obaveza koje su bile predviđene izmiriti se iz tranše kreditnih sredstava. O tome je od strane menadžmenta izvještavan Nadzorni odbor koji je donosio odluku o tome kako će se izmirivati obaveza po pojedinim kategorijama i dobavljačima.

Nadzorni odbor odobravao je izvršenje obaveza prema dobavljačima često mjenjajući strukturu.
O tim odlukama Nadzornog odbora izvještavano je resorno ministarstvo, putem koga i Vlada Kantona Sarajevo.

U narednom pregledu dat je tabelarni prikaz izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita po Programu sanacije, kao i analitički prikaz izmirenja obaveza po pojedinim dobavljačima –korisnicima.
R.br. Obaveze po vrstama Program sanacije stanje obaveze na dan 30.11.2013. Obaveze na dan 31.08.2014. Plan izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
1 Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 1.296.093 992.507 1.296.093 100% 865.596 67% -430.497 67%
2 Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 46.919 116.506 46.919 100% 109.873 234% 62.954 234%
3 Ostale kratkoročne financijske obveze 757.176 829.680 0 0% 0 0% 0 -
4 Primljeni avansi, depoziti i kaucije 75.048 57.686 75.048 100% 0 0% -75.048 0%
5 Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije 4.245.565 4.222.709 2.547.339 60% 2.639.273 62% 91.934 104%
6 Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije 1.283.881 1.262.402 199.301 16% 406.814 32% 207.513 204%
7 Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
8 Dobavljači - ostale obaveze 676.057 609.052 676.057 100% 342.869 51% -333.188 51%
9 ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 79.861 97.090 100% 24.601 25% -72.489 25%
10 HIFA PETROL DOO 111.072 137.695 111.072 100% 103.271 93% -7.801 93%
11 KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 133.661 0 0% 0 0% 0 -
12 PTT SARAJEVO - BH TELECOM 5.951 16.145 0 0% 0 0% 0 -
13 SARAJEVO GAS 14.107 14.672 0 0% 0 0% 0 -
14 TOPLANE 880.655 1.009.653 280.655 32% 50.000 6% -230.655 18%
15 VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 143.876 78.918 100% 0 0% -78.918 0%
16 Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 2.357.468 3.822.919 2.357.468 100% 3.366.495 143% 1.009.027 143%
17 Druge obaveze 123.785 164.125 123.785 100% 91.208 74% -32.577 74%
18 Obaveze za PDV 49.978 42.752 49.978 100% 0 0% -49.978 0%
19 Obaveze za ostale poreze i dadžbine 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 13.815.765 8.000.000 65% 8.000.000 65% - 100%

Struktura izmirenja obaveza pojedinačno po dobavljačima – korisnicima data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
I KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI 1.296.093 992.507 1.296.093 100% 865.596 67% -430.497 67%
1. Kratkoročni kredit Bor banka 796.093 492.507 796.093 100% 365.596 46% -430.497 46%
2. Kratkoročni kredit Unionbanka 500.000 500.000 500.000 100% 500.000 100% 0 100%
II KRATKOROČNI DIO DUGOROČNIH OBAVEZA 46.919 116.506 46.919 100% 109.873 234% 62.954 234%
1. Unicredit Leasing 2.199 82.461 2.199 100% 82.461 3750% 80.262 3750%
2. Pauly 42.003 32.400 42.003 100% 25.767 61% -16.236 61%
3. Asa A Leasing 2.717 1.645 2.717 100% 1.645 61% -1.072 61%
III OSTALE KRATKORČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 757.176 829.680 0 0% 0 0% 0 -
1. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 600.000 600.000 0 0% 0 0% 0 -
2. Sporazum UINO 0 91.713 0 0% 0 - 0 -
3. Enoteka 35.598 29.539 0 0% 0 0% 0 -
4. Sporazum Poreska uprava 108.428 108.428 0 0% 0 0% 0 -
5. Hotel Maršal 13.150 0 0 0% 0 0% 0 -
IV PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE 75.048 57.686 75.048 100% 0 0% -75.048 0%
1. Ministarstvo Kulture Kantona Sarajevo 0 10.045 0 100% 0 - 0 -
2. Ministarstvo Obrazovanja Kantona Sarajevo 21.367 21.367 21.367 100% 0 0% -21.367 0%
3. FK Olimpik 0 1.000 0 100% 0 - 0 -
4. International Škola 0 2.461 0 100% 0 - 0 -
5. MLB Group 0 3.230 0 100% 0 - 0 -
6. BH TELECOM sindikat 22.455 0 22.455 100% 0 0% -22.455 0%
7. Klizački Savez BiH 5.040 0 5.040 100% 0 0% -5.040 0%
8. Ostali 26.186 19.583 26.186 100% 0 0% -26.186 0%
V DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBAVEZE ZA FAKTURISANE INVESTICIJE 4.245.565 4.222.709 2.547.339 60% 2.639.273 62% 91.934 104%
1. ASSA SPED doo SUFFAG 84.870 84.870 50.922 60% 46.760 55% -4.162 92%
2. ASSA SPED doo URBAN PLANINSEK SP 25.481 25.481 15.289 60% 21.422 84% 6.133 140%
3. ASSA ŠPED doo - DOPLMAYER 211 211 127 60% 177 84% 50 140%
4. ASSA ŠPED doo - EDITRADE 81.556 39.995 48.934 60% 33.624 41% -15.310 69%
5. ASSA ŠPED doo- HSP ALPINSERVICE GmBH, AUSTRIA 11.851 11.851 7.111 60% 9.964 84% 2.853 140%
6. ASSA ŠPED doo DMV NIŠ 800 800 480 60% 673 84% 193 140%
7. ASSA ŠPED doo 87.817 87.817 52.690 60% 73.831 84% 21.141 140%
8. ASSA Šped doo DUOL 270.852 270.852 162.511 60% 227.722 84% 65.211 140%
9. ASSA ŠPED doo POMA 5.395 5.395 3.237 60% 4.535 84% 1.298 140%
10. ASSA ŠPED doo PRENOVA 913 913 548 60% 768 84% 220 140%
11. BNpro d.o.o. 9.505 9.505 5.703 60% 7.991 84% 2.288 140%
12. BOSMAN DOO 10.078 6.198 6.047 60% 4.445 44% -1.602 74%
13. Bosman 0 0 0 60% 0 - 0 -
14. Bosman 0 0 0 60% 0 - 0 -
15. BOSMING D.O.O. 983 983 590 60% 826 84% 236 140%
16. BUTMIR d.o.o. 28.645 28.645 17.187 60% 24.083 84% 6.896 140%
17. CETEOR doo 10.881 10.881 6.529 60% 9.148 84% 2.619 140%
18. CROMOPAK d.o.o. 40.392 39.342 24.235 60% 33.075 82% 8.840 136%
19. Debos d.o.o 177.765 177.765 106.659 60% 149.449 84% 42.790 140%
20. DELING doo 45.996 45.996 27.598 60% 38.669 84% 11.071 140%
21. DIVEL DOO Sarajevo 85.316 85.316 51.190 60% 71.726 84% 20.536 140%
22. Džekos d.o.o. Sarajevo 277.098 277.098 166.259 60% 232.972 84% 66.713 140%
23. EDITRADE doo 0 12824 0 60% 9.197 - 9.197 -
24. ENERGOINVEST dd 8.929 8.929 5.357 60% 7.507 84% 2.150 140%
25. Energogas doo 2.694 2.759 1.616 60% 2.320 86% 704 144%
26. GRADJEVINSKO TEHNICKI FAKULTET HIDRO 1.697 1.697 1.018 60% 1.427 84% 409 140%
27. Geokonzalting doo 5.850 5.850 3.510 60% 4.919 84% 1.409 140%
28. HARYSCO DOO 193.648 204.529 116.189 60% 171.949 89% 55.760 148%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
29. HVAC DESING DOO 23.400 18.235 14.040 60% 15.330 66% 1.290 109%
30. IPSA INSTITUT DOO 10.296 33.924 6.178 60% 28.520 277% 22.342 462%
31. J.P.ŠUMSKO PRIVREDSNOG DRUŠTVA ZE-DO KANTONA 12.518 12.518 7.511 60% 10.524 84% 3.013 140%
32. KAPETANOVIĆ d.o.o. 23.137 23.137 13.882 60% 19.452 84% 5.570 140%
33. KJKP "RAD" doo 241.274 251.327 144.764 60% 0 0% -144.764 0%
34. MANJO doo Sarajevo 77.520 77.520 46.512 60% 65.171 84% 18.659 140%
35. MGBH d.o.o 247.316 247.316 148.390 60% 148.042 60% -348 100%
36. MIBO Komunikacije d.o.o. 34.108 35.181 20.465 60% 29.577 70% 9.112 145%
37. ORKAN SZR 29.441 24.441 17.665 60% 20.548 70% 2.883 116%
38. ORMAN DOO 1.351.840 1.351.840 811.104 60% 509.967 38% -301.137 63%
39. SARAJEVO-ŠUME d.o.o. 82.913 82.913 49.748 60% 69.705 84% 19.957 140%
40. SELIMOVIC AMIRA Stalni sudski vjestak 5.870 0 3.522 60% 0 0% -3.522 0%
41. SIMENS d.o.o. 427.140 384.140 256.284 60% 360.653 84% 104.369 141%
42. STEP DD 118.477 118.477 71.086 60% 99.605 84% 28.519 140%
43. TARGET doo 1.228 228 737 60% 164 13% -573 22%
44. UNIONINVEST doo 61.491 86.637 36.895 60% 72.836 118% 35.941 197%
45. UNIOR BH d.o.o 28.373 28.373 17.024 60% 0 0% -17.024 0%
VI DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBAVEZE ZA NEFAKTURISANE INVESTICIJE 1.283.881 1.262.402 199.301 16% 406.814 32% 207.513 204%
1. Unioninvest 21.479 0 3.334 16% 0 0% -3.334 0%
2. Unioninvest 2.000 2.000 310 16% 0 0% -310 0%
3. Unioninvest 9.285 9.285 1.441 16% 0 0% -1.441 0%
4. bosman 80.438 80.438 12.487 16% 40.219 50% 27.732 322%
5. bosman 599.228 599.228 93.020 16% 366.595 61% 273.575 394%
6. Dedukić 88.218 88.218 13.694 16% 0 0% -13.694 0%
7. IPSA 91.260 91.260 14.167 16% 0 0% -14.167 0%
8. Unior 28.372 28.372 4.404 16% 0 0% -4.404 0%
9. Unior 21.364 21.364 3.316 16% 0 0% -3.316 0%
10. Editrade 34.507 34.507 5.357 16% 0 0% -5.357 0%
11. Editrade 48.641 48.641 7.551 16% 0 0% -7.551 0%
12. Editrade 467 467 72 16% 0 0% -72 0%
13. IMK Građevinski fakultet 46.215 46.215 7.174 16% 0 0% -7.174 0%
14. Elcom 4.490 4.490 697 16% 0 0% -697 0%
15. Publicum 24.570 24.570 3.814 16% 0 0% -3.814 0%
16. Publicum 14.718 14.718 2.285 16% 0 0% -2.285 0%
17. Publicum 936 936 145 16% 0 0% -145 0%
18. Građevinski fakultet Sarajevo IMK 48.438 48.438 7.519 16% 0 0% -7.519 0%
19. Orkan 3.549 3.549 551 16% 0 0% -551 0%
20. Orkan 38.914 38.914 6.041 16% 0 0% -6.041 0%
21. Calypso 6.786 6.786 1.053 16% 0 0% -1.053 0%
22. Građevinski fakultet Institut za hidrotehniku 20.007 20.007 3.106 16% 0 0% -3.106 0%
23. ASA PVA 49.999 49.999 7.762 16% 0 0% -7.762 0%
VII INVESTICIJE- Pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
1. REGENERACIJA 102.137 102.137 0 0% 0 0% 0 -
VIII DOBAVLJAČI - ostale obaveze 676.057 609.052 676.057 100% 342.869 51% -333.188 51%
1. AC QUATTRO d.o.o. 37 0 37 100% 0 0% -37 0%
2. ADVOKAT ESAD HRVAČiČ 5.447 3.933 5.447 100% 2.277 42% -3.170 42%
3. AFFETO d.o.o. 225 225 225 100% 130 58% -95 58%
4. AFIP DD 82 0 82 100% 0 0% -82 0%
5. AGRAM d.o.o. 121 121 121 100% 70 58% -51 58%
6. AN AD DOO 281 281 281 100% 0 0% -281 0%
7. AQUAREUMAL d.o.o. 8 8 8 100% 0 0% -8 0%
8. ART VIVO MVA DOO 1.000 1.000 1.000 100% 579 58% -421 58%
9. ASA PVA DOO 3.795 1.461 3.795 100% 846 22% -2.949 22%
10. ASA RENT d.o.o. Europcar 1.320 1.320 1.320 100% 764 58% -556 58%
11. ASSA ALEASING d.o.o 130 130 130 100% 75 58% -55 58%
12. ASSA OSIGURANJE d.d. 278 0 278 100% 0 0% -278 0%
13. AUTO UZUN TR.VL. Uzunovic Fahro Ilidža 720 720 720 100% 417 58% -303 58%
14. AUTOAGENT DOO 18 18 18 100% 10 56% -8 56%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
15. AUTOMACHER d.o.o. 891 131 891 100% 76 9% -815 9%
16. AUTOMETAL doo 5.226 5.226 5.226 100% 3.025 58% -2.201 58%
17. AVAZ -ROTO PRESS DOO 252 0 252 100% 0 0% -252 0%
18. AVERY SARAJEVO doo 527 527 527 100% 305 58% -222 58%
19. BALON DEKOR BH d.o.o. 807 807 807 100% 467 58% -340 58%
20. BENEFITd.o.o.-SPORT LIFE 26.430 870 26.430 100% 0 0% -26.430 0%
21. BH AIRLINES doo 13.725 13.725 13.725 100% 7.944 58% -5.781 58%
22. BLOW UP d.o.o. 1.010 0 1.010 100% 0 0% -1.010 0%
23. Bor banka dd 1.710 0 1.710 100% 0 0% -1.710 0%
24. BOSNIA HOTELI I RESTORANI D.O.O. 1.299 494 1.299 100% 286 22% -1.013 22%
25. CENTROTRANS EUROLINES doo 219 219 219 100% 127 58% -92 58%
26. CENTROTRANS TRANZIT d.o.o. SARAJEVO 5.198 5.071 5.198 100% 2.935 56% -2.263 56%
27. COCA COLA HBC BiH DOO 162 1.636 162 100% 947 585% 785 585%
28. DEGE PP 67 67 67 100% 39 58% -28 58%
29. DSC doo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine 1.572 3.000 1.572 100% 1.736 110% 164 110%
30. DUHANPROMET DOO 47.868 40.675 47.868 100% 23.544 49% -24.324 49%
31. DVG ALM COMPANY doo 4.788 5.754 4.788 100% 3.331 70% -1.457 70%
32. EURO PROST d.o.o 1.406 1.406 1.406 100% 814 58% -592 58%
33. F.K.ŽELJEZNIEAR 5.850 0 5.850 100% 0 0% -5.850 0%
34. FABULAS DOO SARAJEVO 241 241 241 100% 139 58% -102 58%
35. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 2.599 2.599 2.599 100% 0 0% -2.599 0%
36. FERIJALNI SAVEZ U BiH 25.740 32.859 25.740 100% 19.020 74% -6.720 74%
37. FK i KMF VRBANJUŠA 3.000 3.000 3.000 100% 0 0% -3.000 0%
38. FOTO ART DOO 1.026 0 1.026 100% 0 0% -1.026 0%
39. FRANCK d.o.o. 1.159 1.159 1.159 100% 671 58% -488 58%
40. Global Adversting i Branding d.o.o. 480 480 480 100% 278 58% -202 58%
41. GOLD MIGNON DOO 13.521 12.367 13.521 100% 7.158 53% -6.363 53%
42. Gradski klub vodenih sportova 404 404 404 100% 234 58% -170 58%
43. GRAKOP DOO 2.617 0 2.617 100% 0 0% -2.617 0%
44. HIDROINVEST doo 1.210 0 1.210 100% 0 0% -1.210 0%
45. HITNA MEDICINSKA POMOĆ KANTONA SARAJEVO 61.200 61.200 61.200 100% 35.424 58% -25.776 58%
46. HOTEL HECCO d.o.o 957 957 957 100% 554 58% -403 58%
47. HSC-d.o.o. 10 10 10 100% 6 60% -4 60%
48. HUKIĆ TURS 293 293 293 100% 170 58% -123 58%
49. IBES DOO 914 914 914 100% 529 58% -385 58%
50. Institut za građevinarstvo doo Banja Luka 2.176 0 2.176 100% 0 0% -2.176 0%
51. INTEREX doo 49 49 49 100% 0 0% -49 0%
52. JAPET doo 842 2.106 842 100% 1.219 145% 377 145%
53. JP DIREKCIJA CESTA F BIH 3.948 3.948 3.948 100% 0 0% -3.948 0%
54. JULLEN KOMERC d.o.o. 11.296 10.525 11.296 100% 6.092 54% -5.204 54%
55. KA-BE D.O.O.-agencija za posredovanje u zapošljavanje 351 351 351 100% 0 0% -351 0%
56. KAMER COMMERCE DOO 401 201 401 100% 116 29% -285 29%
57. KEWSER doo 1.755 1.755 1.755 100% 1.016 58% -739 58%
58. KIWI ŠPORT d.o.o 682 0 682 100% 0 0% -682 0%
59. KJP CENTAR SKENDERIJA 817 817 817 100% 473 58% -344 58%
60. KLAS DD 1.014 0 1.014 100% 0 0% -1.014 0%
61. KOMEL d.o.o. 224 224 224 100% 130 58% -94 58%
62. KOTEKS d.o.o. 4.535 5.545 4.535 100% 3.210 71% -1.325 71%
63. KRISTALdoo Zdravstveni servis životne i radne sredine 14.406 14.406 14.406 100% 8.339 58% -6.067 58%
64. LIFTING doo 3.006 3.006 3.006 100% 1.740 58% -1.266 58%
65. LIMOMONT SZR 471 471 471 100% 273 58% -198 58%
66. LINGO doo 29 29 29 100% 17 59% -12 59%
67. LOKOM D.O.O. 7.725 7.725 7.725 100% 4.471 58% -3.254 58%
68. Lunch d.o.o. 13.418 13.418 13.418 100% 7.767 58% -5.651 58%
69. MAHAGONI d.o.o. 3.003 3.003 3.003 100% 1.738 58% -1.265 58%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
70. MALZAK DOO 792 2.183 792 100% 0 0% -792 0%
71. MAX MUSIC COMPANY doo 135 135 135 100% 78 58% -57 58%
72. METROMEDIA DOO 1.182 1.182 1.182 100% 684 58% -498 58%
73. MIKRO PRINT 439 569 439 100% 329 75% -110 75%
74. MUJANOVICI d.o.o 40 40 40 100% 23 58% -17 58%
75. NEOVISNA TELEVIZIJA HAYAT 6.119 0 6.119 100% 0 0% -6.119 0%
76. NEW AGE Agency 3.100 2.100 3.100 100% 1.216 39% -1.884 39%
77. NEX STUDIO d.o. 17 17 17 100% 10 59% -7 59%
78. NORA BH d.o.o. 14.479 14.479 14.479 100% 8.381 58% -6.098 58%
79. NOX BIRO d.o.o. 901 901 901 100% 522 58% -379 58%
80. OSLOBOĐENJE DOO 89 58 89 100% 34 38% -55 38%
81. PARK PRINCEVA d.o.o. 21.730 21.730 21.730 100% 12.578 58% -9.152 58%
82. PARK PRINCEVA RESTORAN sur 205 205 205 100% 119 58% -86 58%
83. PC PLUS d.o.o. 1.224 0 1.224 100% 0 0% -1.224 0%
84. PC-Print DOO 60 60 60 100% 0 0% -60 0%
85. PENNY PLUS DOO 17 0 17 100% 0 0% -17 0%
86. PISMOLIK doo-za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hend. 40 40 40 100% 23 58% -17 58%
87. PLAMEN ZDR 257 1.544 257 100% 894 348% 637 348%
88. POLIKLINIKA MIMO MEDICAL 250 250 250 100% 145 58% -105 58%
89. PRIMAPROM d.o.o. 889 3.220 889 100% 1.864 210% 975 210%
90. Print line d.o.o. 176 176 176 100% 102 58% -74 58%
91. Procaffe DOO 12.229 12.229 12.229 100% 7.079 58% -5.150 58%
92. PROEVENT DOO 1.641 1.641 1.641 100% 950 58% -691 58%
93. PRO-LUX d.o.o. 878 878 878 100% 508 58% -370 58%
94. PROMING DOO 234 234 234 100% 135 58% -99 58%
95. PROVING D.O.O. 3.368 7.170 3.368 100% 4.150 123% 782 123%
96. Radio Stari Grad 1.626 813 1.626 100% 471 29% -1.155 29%
97. Radio Televizia Federacije BiH 1.445 1.445 1.445 100% 836 58% -609 58%
98. RADIO TELEVIZIJA 8 585 585 585 100% 585 100% 0 100%
99. Raiffeisen LEASING d.o.o. 9.132 0 9.132 100% 0 0% -9.132 0%
100. Restoran LIBERTAS DOO 2.027 2.027 2.027 100% 1.173 58% -854 58%
101. S.Z.METALOSTRUGARSKA RADNJA-SPAHIC HASAN 1.320 1.320 1.320 100% 0 0% -1.320 0%
102. SANI-TOX d.o.o. 4.870 5.396 4.870 100% 3.123 64% -1.747 64%
103. SARAJEVO OSIGURANJE D.D. 59.663 59.657 59.663 100% 34.530 58% -25.133 58%
104. SARAJEVSKA PIVARA D.D. 5.433 3.249 5.433 100% 1.881 35% -3.552 35%
105. SAVA TRGOVINA DOO 248 248 248 100% 248 100% 0 100%
106. SAVART PRINT doo 43 43 43 100% 25 58% -18 58%
107. SECAM doo 32 32 32 100% 19 59% -13 59%
108. SKI KOMERC doo PALE 12.550 12.550 12.550 100% 7.264 58% -5.286 58%
109. Slavija Turizen d.o.o. 200 200 200 100% 0 0% -200 0%
110. SLUŽBENI LIST BiH 499 0 499 100% 0 0% -499 0%
111. SNAGIĆ S DOO za proizvodnju trgovinu i usluge 182 182 182 100% 105 58% -77 58%
112. SPORT CENTAR DOO 2.429 2.429 2.429 100% 0 0% -2.429 0%
113. STANIĆ TRADE DOO 685 0 685 100% 0 0% -685 0%
114. SU-NI d.o.o 720 720 720 100% 417 58% -303 58%
115. SWALLOW COMMERCE d.o.o. 3.500 3.500 3.500 100% 2.026 58% -1.474 58%
116. Šumarski fakultet 10.984 10.984 10.984 100% 6.358 58% -4.626 58%
117. TAPETARIJA doo 909 909 909 100% 526 58% -383 58%
118. TAVOLA S.U.R. 172 172 172 100% 100 58% -72 58%
119. TEHNOSIGURNOST doo SARAJEVO 1.802 1.802 1.802 100% 1.043 58% -759 58%
120. TELLING TRADE DOO 397 397 397 100% 230 58% -167 58%
121. TIME OUT SWATCH doo 31 31 31 100% 0 0% -31 0%
122. TOFI doo Sarajevo 1.026 1.026 1.026 100% 594 58% -432 58%
123. TOTAL TV 17 17 17 100% 10 59% -7 59%
124. TPDC SARAJEVO, DD RAJLOVAC 116.132 115.750 116.132 100% 67.000 58% -49.132 58%
125. TROPIK d.o.o. ZENICA 234 234 234 100% 135 58% -99 58%
126. TV ALFA doo 702 702 702 100% 406 58% -296 58%
127. UDRUŽ.OBRAZOVANJE GRADI BiH 1.890 1.890 1.890 100% 1.094 58% -796 58%
128. Udruženje Institut sevdaha 350 350 350 100% 203 58% -147 58%
RB OPIS OBAVEZA Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013 Stanje obaveza na dan 31.08.2014. Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita % 5 : 3 Uplata iz kredita od 8 miliona % 7 : 3 Razlika 7-5 % 7 : 5
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
129. UNIGRADNJA dd 18.000 18.000 18.000 100% 10.419 58% -7.581 58%
130. VATROSISTEMI doo 1.000 1.000 1.000 100% 579 58% -421 58%
131. VD sod KLIMA I RASHLADNA TEHNIKA 2.877 967 2.877 100% 560 19% -2.317 19%
132. VIP TRAVELS 1.115 0 1.115 100% 0 0% -1.115 0%
133. WURTH BH DOO 22.103 15.849 22.103 100% 9.174 42% -12.929 42%
134. XENON FORTE doo 18 18 18 100% 18 100% 0 100%
135. ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO 480 480 480 100% 278 58% -202 58%
136. ZUKO JAVNI PREVOZ 150 150 150 100% 87 58% -63 58%
IX ELEKTRODISTRIBUCIJA 97.090 79.861 97.090 100% 24.601 25% -72.489 25%
X HIFA PETROL D.O.O 111.072 137.695 111.072 100% 103.271 93% -7.801 93%
XI KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD 104.528 133.661 0 0% 0 0% 0 -
XII PTT SARAJEVO BH TELECOM 5.951 16.145 0 0% 0 0% 0 -
XIII SARAJEVO GAS 14.107 14.672 0 0% 0 0% 0 -
XIV TOPLANE 880.655 1.009.653 280.655 32% 50.000 6% -230.655 18%
XV VODOVOD I KANALIZACIJA 78.918 143.876 78.918 100% 0 0% -78.918 0%
XVI OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA I NAKNADA PLAĆA 922.841 1.676.009 922.841 100% 2.039.744 221% 1.116.903 221%
1. Neto plaće 09/2013 - 06/2014 892.897 1.470.062 892.897 100% 1.759.489 197% 866.592 197%
2. Topli obrok 29.944 205.947 29.944 100% 280.255 936% 250.311 936%
XVII PiO/MiO 816.961 1.175.775 816.961 100% 1.034.797 127% 217.836 127%
XVIII OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE (osim PIO) 617.667 971.135 617.667 100% 291.954 47% -325.713 47%
1. Doprinosi zdravsto 12/12-uplata 10/13 483.837 743.122 483.837 100% 224.954 46% -258.883 46%
2. Nezaposlenost 19.734 49.015 19.734 100% 67.000 340% 47.266 340%
3. Porez na dohodak 96.907 151.510 96.907 100% 0 0% -96.907 0%
4. Naknada za nesreće 8.594 13.744 8.594 100% 0 0% -8.594 0%
5. Vodna naknada 8.594 13.744 8.594 100% 0 0% -8.594 0%
XIX DRUGE OBAVEZE 123.785 164.125 123.785 100% 91.208 74% -32.577 74%
1. Naknada članovima:skupština nadzorni odbor za reviziju i oir BRUTO 28.513 77.077 28.513 100% 77.077 270% 48.564 270%
2. Obaveze ugovori o djelu BRUTO obaveze 73.272 76.443 73.272 100% 14.131 19% -59.141 19%
3. Kamate krediti 22.000 10.605 22.000 100% 0 0% -22.000 0%
XX OBAVEZE ZA PDV 49.978 42.752 49.978 100% 0 0% -49.978 0%
XXI OBAVEZE ZA OSTALE POREZE I DRUGEDAŽBINE 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
1. Članarine i naknade po obračunima iz ranijeg perioda 60.277 57.727 60.277 100% 0 0% -60.277 0%
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 12.366.705 13.815.765 8.000.000 65% 8.000.000 65% - 100%

U koloni 5 analitičke tabele planirano izmirenje obaveza prema pojedinim dobavljačima prikazano je proporcionalno kako je u sintetičkoj tabeli Programa sanacije predviđeno. Tako naprimjer dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije su u obavezi saniranja iz kredita po Programu sanacije 60%, pa su tim odnosom sve obaveze po svim dobavljačima stavljene u tom omjeru.
Dobavljači u zemlji, obaveze za nefakturisane investicije predviđene su u planu da se iz kredita podmire u 16% - nom iznosu, a dobavljači - ostale obaveze u 100 % - nom iznosu u odnosu na obaveze iz Programa sanacije od 30.11.2013.godine. Tim odnosom struktura pojedinih dobavljača predstavljena je u koloni 5 tabele po korisnicima.
U koloni 7. iste tabele dat je podatak o stvarnom iznosu plaćene obaveze iz sanacionog programa iz povučenih sredstava kredita Bor banke dd Sarajevo i Union banke d.d. Sarajevo (kredit od 8.000.000,00 KM ), po pojedinim finansijskim kategorijama i pojedinačnim dobavljačima
Uplatu obaveza prema dobavljačima iz kreditnih sredstava, KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo je vršio prema odlukama i tabelama koje je odobrio Nadzorni odbor preduzeća, a koje su dostavljane resornom ministarstvu sa naznakom „ za Vladu Kantona Sarajevo“
Na osnovu svega naprijed navedenog može se zaključiti sljedeće:

- U svom radu inspektori su se bazirali prvenstveno na utvrđivanju „povlačenja“ kao i trošenja kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM kojim su se trebale “pokriti“ određene obaveze definisane Programom sanacije na dan koji je odredila Skupština Kantona Sarajevo (30.11.2013.godine). Kako su pomenutim Programom sanacije definisane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sintetičkom smislu na terenu je inspektorima prezentiran i analitički pregled tih obaveza, koji je potvrđen od strane Nadzornog odbora poslije čega su inspektori sačinili predmetne tabele.
- U koloni 3. sintetičke i analitičke tabele dat je pregled Programa sanacije Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo sa stanjem obaveza na dan 30.11.2013.godine koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo.
- Odlukom Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo od 23.09.2014.godine formirana je posebna kolona (kolona 4.) u kojoj su evidentirane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.08.2014.godine, kojom se Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u znatnoj mjeri rukovodila prilikom izmirenja Sanacionim programom definisanih obaveza.
- U koloni 7. analitičke tabele dat je prikaz trošenja kreditnih sredstava po pojedinim kategorijama i dobavljačima.
- U koloni 7. i 8.sintetičke i analitičke tabele vidljivo je u kom obimu kao i procentualno, koliko je uplačeno sredstava pomenutog kredita u odnosu na obavezu iz Programa sanacije po svim dobavljačima i kategorijama.Vidljivo je da su neke obaveze isplaćene sa znatnim „prebačajem“ a da su neke „podbačene“.

Odgovor prilog:

Sabina Ćudić

Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije
Odgovor:

O D G O V O R

U skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) i članu 6. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenja lijekova („Službene novine FBiH“ broj 45/13) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine- A i B Lista lijekova i Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Lijekovi sa navedenih listi obavezno ulaze u sastav pozitivne liste lijekova kantona, koje donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Prema članu 12. pomenutog Pravilnika, kantoni koji raspolažu viškom finansijskih sredstava, a nakon donošenja kantonalnih listi lijekova u koje su uvršteni svi lijekovi sa federalnih listi lijekova, mogu pristupiti nabavci lijekova kroz posebne prioritetne programe, posebno lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Slijedom navedenog, bezglutensko brašno je sadržano u Prilogu 2. Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, 94/15) pod rednim brojem 12. Preporučenog sadržaja prioritetnih programa za lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Stoga snabdjevanje stanovništva sa bezglutenskim brašnom putem liste lijekova nije moguće jer se pozicioniranjem lijeka u preporučeni sadržaj ograničila mogućnost finansiranja kroz Listu lijekova.

S obzirom da se navedeni prioritetni programi formiraju u skladu sa finansijskim mogućnostima kantona, ovo Ministarstvo podržava pokrenutu inicijativu te će u saradnji sa Komisijom za lijekove i sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pokrenuti aktivnosti na izradi posebnog programa kojim će se osigurati redovno snabdjevanje oboljelih od celijakije sa bezglutenskim brašnom, kao osnovnom terapijom za liječenje ovog oboljenja, na teret sredstava obaveznog osiguranja.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A
Zilha Ademaj dipl.oec

Odgovor prilog:

Mersiha Mehmedagić

Neira Dizdarević

Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo da se pokrenu aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u JU Kantona Sarajevo bez čekanja u redu za porodice s djecom i osobe s invaliditetom
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako dijete ne bi bilo nepotrebno izloženo različitim rizicima koji bi negativno uticali na dijete (mogućnost zaraze, neadekvatne reagovanje okoline i sl.).
U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.
Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Nermin Bjelak

Hamed Aljović

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .
Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za stambena pitanja , kao osnovna unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša rješava u prvostepenom upravnom postupku po :
 Zahtjevima za vraćanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenih korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana.
 Zahtjevima vlasnika i davaoca stanova na korištenje u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine FBiH", broj 28/05)
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana u smislu Zakona o stambenim odnosima,

 Zahtjevima vlasnika za iseljenje korisnika stana u skladu sa članom 30. Zakona o stambenim odnosima,
 Zahtjevima za određivanje visine stanarine,
 Zahtjevima za poništenje rješenja o proglašenju stana napuštenim u smislu Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za izvršenje Odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica shodno Zakonu o izvršenju odluka.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je podnio Upravi za stambena pitanja Kantona Sarajevo zahtjev za stavljanje stanova na raspolaganje a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).
Postupajući po podnesenim zahtjevima, a nakon provedenih postupaka, Uprava za stambena pitanja je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo do danas stavila na raspolaganje 77 stambenih jedinica slobodnih od lica i stvari.
Nakon stavljanja stana na raspolaganje rješenjem nadležnog organa, davalac stana na korištenje raspolaže istim na način propisan članom 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).

Imajući u vidu naprijed navedeno nedvojbeno se može konstatovati da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nema nadležnost da utvrđuje korištenje i čuvanje stanova nakon stavljanja istih na raspolaganje Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i da ne postoji pravni osnov da se pri Vladi Kantona Sarajevo formira ad hoc tijelo koje će pratiti korištenje i čuvanje stanova koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnosi izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?
Odgovor:

Odgovor :

Taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo uređen je Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16-ispravka).
Navedenim zakonom propisani su opći i posebni uslovi za obavljanje taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo, a između ostalog obaveza posjedovanja dopunske taksi oznake za svako taksi vozilo, te način utvrđivanja broja taksi oznaka.
Dopunska taksi oznaka predstavalja regulator broja taksi vozila odnosno određivanjem broja dopunskih taksi oznaka određuje se i broj taksi vozila koja imaju pravo da obavljaju taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo.
U članu 20. zakona propisano je:
Član 20.
(Utvrđivanje broja taksi oznaka)
(1) Broj taksi oznaka za Kanton utvrđuje Ministarstvo u omjeru 1 taksi oznaka na 700 stanovnika, dok se nove dopunske taksi oznake neće izdavati dok se ne postigne navedeni omjer.
(2) Broj stanovnika u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje, a na osnovu izvještaja Federalnog zavoda za statistiku.
(3) Broj slobodnih taksi oznaka posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka iz stava (1) ovog člana i postojećeg broja važećih taksi oznaka, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.
(4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih taksi oznaka.

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, a prema izvještaju Federalnog Zavoda za statistiku broj stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosi 417.498 (Statistički bilten Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2016 godine), Ministarstvo saobraćaja utvrdilo je da je potreban broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo 597 dopunskih taksi oznaka.
Postojeći broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo dana 16.12. 2016. godine je: 950 dopunskih taksi oznaka, stim da se vodi manji broj postupaka za produženje dospunske taksi oznake taksi prijevoznicima koji istu nisu produžili na vrijeme, te možemo konstatovati da za 21 taksi oznaku fizičkih lica i 21 taksi oznaku pravnih lica nije utvrđen konačan status, a isti će biti utvrđen po okončanju postupka.
Skupština Kantona Sarajevo je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 07.02.2017. godine aktom broj: 01-05-3814/17 usvojila izvještaj o broju taksi oznaka u Kantonu Sarajevo kojim je utvrđeno da u Kantonu Sarajevo nema slobodnih taksi oznaka u smislu člana 20. stav 3. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, te da nisu ispunjeni uslovi da se u 2017. godini vrši dodjela novih dopunskih taksi oznaka.

Kada se stvore uslovi i Skupština Kantona Sarajevo utvrdi broj slobodnih taksi oznaka, Ministarstvo će pokrenuti postupak dodjele slobodnih taksi oznaka u skladu sa čl. 26., 27., 28. i 29. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Način izdavanja dopunske taksi oznake).

S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo M I N I S T A R
- evidencija
- arhiva Dr.sc Mujo Fišo

Predmet obradio: Muamer Kukan

Odgovor prilog:

Rasim Smajić

Predrag Kojović

Sabahudin Delalić

Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u z
Odgovor:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"

Prema ažuriranim podacima iz 2016.godine upisano je:
2.
- 648 (slovima:šeststotinaičetrdesetosam) pravnih subjekata koji koriste imovinu Kantona
Sarajevo;
- površina upisanih nekretnina koja se odnose na zemljište iznosi 41 ha, 9561a i 57m2;
- površina upisanih nekretnina koja se odnosi na poslovne zgrade iznosi 21ha, 4400a i
55,51m2.

"Kolika je procjena imovine koja nije upisana?"

Na postavljeno pitanje nije moguće dati procjenu iz razloga što Uprava vodi evidenciju upisane imovine, sa izuzetkom od 3 (slovima:tri) pravna subjekta koja nisu odgovorila na "zahtjev za dostavu podataka" o imovini Kantona Sarajevo koju koriste.

"Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama?"

Zahtjevi za uknjižbu imovine Kantona Sarajevo i rješavanje istih je u isključivoj nadležnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

"Zašto registar nije dostupan javno- iniciram da se objavi?"

Registar imovine Kantona Sarajevo je javni dokument koji je dostupan svakom zainteresiranom licu u utvrđenoj proceduri prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01,48/11).
Podržavamo Vašu inicijativu za javno oglašavanje registra imovine, nakon što se provede procedura-postupak utvrđen Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06).

"Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima?"

3.
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, obavlja poslove evidencije imovine Kantona Sarajevo na osnovu procedure utvrđene Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/16-Prečišćeni tekst).
Podaci kojima Uprava raspolaže su navedeni u Obrascima br. 1,2,3 i 4, a isti su dostupni na Web.str.Ministarstva (aplikacije).

"Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo je javno dostupan polazni dokument jedinstvenog procesa popisa i evidencije imovine koji se provodi na području Kantona Sarajevo čija je implementacija dugotrajnog karaktera, i koji je usvojen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9370-12.1/13 od 24.04.2013.g.

Odgovor prilog:

Goran Akšamija

Segmedina Srna Bajramović

Selma Filipović

Eldar Čomor

" Šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela po pitanju nelegalnog rada kamenoloma Lokve i nelegalne eksploatacije sirovina na Ormanju, lokacija Pandurice, Općina Hadžići”?
Odgovor:

O D G O V O R :

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, organizacijski djeluje Inspektorat tehničke inspekcije u okviru kojeg je sistematizovano radno mjesto kantonalni rudarski inspektor. Isti shodno odredbama Zakona o rudarstvu ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj 29/12) vrši nadzor nad primjenom istog, što podrazumjeva inspekcijski nadzor nad radom kamenoloma.

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima, kantonalni rudarski inspektor je prema planu i programu rada u toku 2015. i 2016. god. vršio redovne inspekcijske nadzore nad radom kamenoloma lokalitet Lokve u Hadžićima i to kamenolom "Zovik" kao i lokalitet "Ormanj" u Tarčinu.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je slijedeće:

Na lokalitetu Lokve u Hadžićima na Kamenolomu "Zovik" prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je da privredno društvo AB Bosnaputevi vrši nelegalnu eksploataciju mineralne sirovine. Nakon sačinjenog zapisnika i dostave dokumentacije koja je bila predmet inspekcijskog nadzora, od strane rudarskog inspektora podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka br.UP-1-14-07-18.2-08616/15 od 13.07.2015.godine kojim se traži pored izricanje novčane kazne u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu izricanje i zaštitnih mjera i to:

a) oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja i to mašine bager gusjeničar i drobiličnog postrojenja,
b) oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja za neovlašten iskop u količini od 67.729 m3 čvrste mase mineralne sirovine sa ležišta Zovik u tržišnoj vrijednosti 677.292.30 KM.

Općinski sud u Sarajevu je Rješenjem broj: 65 0 Pr 525731 15 Pr od 09.12.2015.godine zbog propuštanja, okrivljenog pravno i odgovornog lica u pravnom licu kaznio novčanom kaznom od 50.000,00 KM i izrekao zaštitnu mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja u periodu od 10.09.2012. do 21.07.2015. godine u iznosu od 677.292,30 KM.

Kamenolom "Zovik" u Hadžićima bio je predmet nadzora kantonalnog rudarskog inspektora tokom 2016.godini. Inspekcijski nadzori nad radom navedenog kamenoloma vršeni su 7 (sedam) puta, te je prilikom inspekcijskih kontrola utvrđeno da privredno društvo AB Bosnaputevi d.o.o. Sarajevo ne vrši eksploataciju mineralne sirovine te da poštuje rješenje o zabrani ekploatacije izdato od strane rudarskog inspektora u 2015. godini.

Na okolnosti iskopa i izvoza mineralne sirovine kamena-dolomita sa lokaliteta Zovik, a što je konstatovano službenom zabilješkom PS Hadžići od 26.09.2016.godine, izvršen je inspekcijski nadzor nakon čega je inspektor za privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo izdao prekršajne naloge i isto kaznio novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM. Pored pokrenutog prekršajnog postupka, doneseno je rješenje o zabrani izvođenje radova. Kontrolom izvršenja naloženih mjera, utvrđeno je da privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo poštuje mjere zabrane određene rješenjem. U cilju potpune kontrole naloženih mjera, zabrane rada, navedeni lokalitet je kontrolisan i izvan radnog vremena kojom prilikom je konstatovano da navedeno privredno društvo ne vrši iskop.

Lokalitet “Ormanj” u Tarčinu bio je predmet nadzora rudarskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je vršena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine od strane privrednog društva “Selamanović”export-import d.o.o. Sarajevo, nakon čega je nadležni inspektor podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka broj:UP-1-14-07-18.2-15537/15-07/11 od 10.11.2015.godine za izricanje novčane kazne i zaštitne mjere, oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Pr 538 795 15 Pr od 28.10.2016.godine, utvrđena je prekršajna odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu iz razloga što je dana 24.i 25.10.2015. god. van granica odobrenog eksplatacionog polja na lokalitetu kamenolom “Ormanj” Tarčin vršio eksploataciju mineralne sirovine, kamena - kamena dolomita te iskopao oko 100 m3 čvrste mase mineralne sirovine kamena dolomita, te što je u istom periodu van granica odobrenog eksploatacionog polja “Ormanj” Tarčin vršio eksplataciju mineralnih sirovina bez odobrenja za eksploataciju i bez dozvole nadležnog organa, te je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.010,00KM i zaštitna mjera oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.000,00 KM.
U toku 2016.godine rudarski inspektor je izvršio 8 (osam) inspekcijskih nadzora na lokalitetu “Ormanj” u Hadžićima.Nadzori su vršeni u toku radnog vremena tako i izvan radnog vremena i u noćnim satima i tom prilikom nisu zatečena lica u vršenju nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina, ali su uočeni tragovi povremenog izvođenja radova i eksploatacija mineralne sirovine.

Na kraju ističemo da će se inspekcijski nadzori na navedene okolnosti nastaviti i u narednom periodu, te da će mjere zabrane izdate rješenjem inspektora biti redovno kontrolisane po službenoj dužnosti.
S poštovanjem!

DOSTAVITI:
1. Predsjedateljici Skupštine Kantona Sarajevo
2. Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo
3. Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo
4. Evidencija
5. Arhiva

Haris Pleho

Mario Vukasović